DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT AUGUST 2013 LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ OPPDAL, AUGUST. RICA SKIFER HOTEL OG SKYTTERHUSET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K. Vaaje, President Olav K. Vaaje, Henning Ivarrud, Jan Åge Gjerstad, Heidi Skaug, Oddbjørn Meland, Jens Sverre Knutsen, Olav Johan Lystad og Kristin Lund Jarle Tvinnereim og Tor Isak Laugen. Terje Vestvik i sak 65 og 66. Sakslisten og innkallingen ble godkjent. Sak 65/2013 Godkjenning av møteprotokoll Protokollen for styremøte i juni 2013 ble enstemmig godkjent. Sak 66/2013 Møte med dirigentene for Skyttertinget 2013 Skyttertingets møtedirigenter, Inge Hoff og Svein Furuseth, deltok i møtet. Kjøreplan for Skyttertinget ble lagt fram og gjennomføringen av Skyttertinget ble drøftet. Kjøreplan for Skyttertinget 2013 ble gjennomgått og tatt til etterretning. Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

2 Sak 67/2013 Regnskap per 30. april 2013 Det frivillige Skyttervesens regnskap for private og offentlige midler pr ble lagt fram for styret, ammen med regnskapssammendrag som viser inntekter og kostnader på hovedpostog aktivitetsnivå med spesifikasjoner. Norges Skytterstyre tar fremlagte regnskap per 30. april 2013 til etterretning. Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. Sak 68/2013 Landslotteriet 2014 Landslotteriet har tilført organisasjonen kjærkomne midler som har blitt brukt etter sine formål der bevilgningen over forsvarsbudsjettet ikke strekker til eller til formål som ikke dekkes over offentlige midler. Landslotteriet 2011 ga et resultat sentralt på snaut kr Det er imidlertid knyttet betydelig merarbeid i administrasjonen å arrangere et landslotteri etter samme mal som tidligere. Spesielt gjelder dette arbeidet med å få returnert ikke solgte lodd samt oppgjør for loddene. Administrasjonen er imidlertid positiv til et nytt lotteri i 2014, men ønsker å gjøre noen endringer i gjennomføringen av det. Norges Skytterstyre vedtok i møte den under sak 59/13 at det skal avholdes landslotteri i 2014 med følgende formål: - Utvikling av kurspakke og annet materiell for å gi støtte til gjennomføring av forenklet instruktørkurs for ungdom opp til 26 år. Administrasjonen skal utarbeide retningslinjer for gjennomføring av Landslotteriet 2014 til neste møte i Norges Skytterstyre. Administrasjonens drøfting Styret har vedtatt å avholde Landslotteri 2013 og formål for lotteriet. Det legges opp til salg av lodd. Loddprisen settes til kr 25, pr stk. Lotteriets overskudd deles ut etter søknad som et aktivitetstilskudd på skytterlagsnivå. Lotteriets formål ble vedtatt i møte i Norges Skytterstyre den under sak 59/13, jfr. ovenfor. Forslag til retningslinjer for gjennomføring av lotteriet Det etableres en grunnpakke og tilleggspakker. Grunnpakken består av 100 lodd. Alle skytterlag må kjøpe grunnpakken og må betale kr for denne. Loddene kan med andre ord ikke returneres. Dette er opprettholdelse av en mangeårig forutsetning for landslotteriene til DFS. Administrasjonen mener at skytterlag som nyter godt av bidragsordninger og andre støtteordninger, nyter godt av samarbeidsavtalen mellom Miljødirektoratet (sammenslåing mellom tidligere Direktoratet for Naturforvaltning og Klima og forurensingsdirektoratet) og DFS

3 som gir skytterlagets jegere rett til å avlegge skyteprøven til storviltjakten bør kunne pålegges å selge 100 landslotterilodd i et landslotteri som organisasjonens styre har bestemt skal avholdes. Samtidig ønsker administrasjonen å innføre et gradert system for skytterlagenes andel per solgte lodd samt motivasjonspremier til de skytterlagene som selger mer enn 300 lodd. Skytterlagene vil således kunne sitte igjen med en forholdsvis større andel av solgte lodd, som vi håper kan bidra til å oppveie plikten til å selge grunnpakken. Tilleggspakker Det gis anledning til å kjøpe tilleggspakker. Det skal være mulig å kjøpe seg oppover på tilleggspakkelisten. Bestilte tilleggspakker kan ikke returneres. Oversikt over grunnpakke og tilleggspakker: Antall lodd Stipulert antall lag Utgjør solgte lodd Pris pr Lodd DFS andel Grunnpakke: 100 lodd , , Tilleggspakker: Pakke 1: 200 lodd , , Pakke 2: lodd , , Pakke 3: lodd , , Pakke 4: , , lodd Sum , Et skytterlag som satser på å selge 1500 lodd må, i tillegg til grunnpakken, kjøpe tilleggspakke 1 (200 lodd a kr 15, ) + tilleggspakke 2 (600 lodd a kr 10, ) + tilleggspakke 3 (700 lodd a kr 10, ). Stipulert antall skytterlag som selger antall tilleggspakker er basert på salgstall fra 2011 lotteriet samt en smule optimisme. Kjøp av tilleggspakke 2, 3 og 4 utløser motivasjonspremier slik: Tilleggspakke Motivasjonspremie 1: 200 lodd Ingen motivasjonspremie 2 : lodd Gavekort DFS pålydende kr 5.000, 3 : lodd Gavekort DFS pålydende kr 8.500, 4 : lodd Gavekort DFS pålydende kr , Sum kostnader med motivasjonspremier gitt ovennevnte salgsoversikt er kr Gavekortene er brukt som følge av at de er enkle å håndtere. Gavekortene kan brukes som betaling ved kjøp av ammunisjon, våpen eller andre artikler i salgsavdelingen. Skytterlag som selger tilleggspakker kan kun motta en motivasjonspremie, dvs. dersom et skytterlag velger å kjøpe tilleggspakke 4 etter at tilleggspakke 3 er betalt og gavekort utsendt vil få tilsendt et gavekort på kr ( ) når pakke 4 er betalt.

4 For å sikre forutsigbarhet i finansiering av lotteriet må det innføres et tak på hvor mange motivasjonspremier som deles ut for hver tilleggspakke: Tilleggspakke 2 Tilleggspakke 3 Tilleggspakke 4 De 40 første skytterlagene som bestiller og betaler De 15 første skytterlagene som bestiller og betaler De 5 første skytterlagene som bestiller og betaler Dersom et slikt scenario vil bli tilfelle vil dette gi et overskudd sentralt på snaut kr Dersom scenarioet slår til vil det bli langt flere motivasjonspremier til skytterlagene enn ved tidligere lotteri, men som følge av kjøpsplikten for grunnpakkene blir sentralleddets overskudd omtrent som tidligere år. Selve loddutsendingen ordnes som vanlig som en betalt dugnadsinnsats av et nærliggende skytterlag. Salgsperiode Salgsperioden planlegges å starte 1. mars 2014 og avsluttes ca. 31. oktober. Gevinster Ut fra antatt salgsvolum og utsalgspris skal samlet verdi på alle gevinster være kr Det legges opp til følgende inndeling: Gruppe Total verdi Antall gevinster Gruppe Gruppe a kr 4000, Gruppe a kr 250, Gruppe a kr 75, Sum Gruppe 1 består av en bil og 4 reiser. Trekning av disse foretas av Lotteri og stiftelsestilsynet. Gruppe 2 består av gavekort hos sport og fritidsforretning. Gruppe 3 består av gavekort hos byggevareforretning. Gruppe 4 gevinstene skal være gjenstand. Den skal ha en utforming og vekt som gjør den enkel å sende ut (eksempelvis pizzaskjærer med DFS logo og slagord på). Skytterkontoret forvalter utsending av gevinstene. Informasjon om og markedsføring av lotteriet Informasjon om lotteriet vil starte umiddelbart etter vedtak. Når salgsperioden starter vil ansvarlige på Skytterkontoret gi tips om hvordan man skal bruke interne begivenheter til å selge, for eksempel jegeraktiviteter, Skytingens Dag osv. Webben og Facebook kan brukes til å fortelle om hvilke skytterlag som mottar motivasjonspremier samt andre nyheter som fremmer loddsalget. Selve lotteriets administrasjon, ansvar og gjøremål Ansvaret for detaljplanlegging, informasjon og markedsføring overfor skytterlagene, samt utsending av lodd bør ligge under ungdom og rekruttering/utdanning. Fakturering og betalingsoppfølging ligger under regnskapsavdelingen.

5 Budsjett for landslotteriet 2014 Salgsvolum lodd, salgsverdi kr ,. Inntekter Salgsinntekter Fradrag for provisjon til skytterlagene DFS andel Kostnader Lønnskostnader (a) Gevinster (b) Trykking av lodd Motivasjonspremier Porto og andre kostnader Sum kostnader Resultat Hjemmel for å pålegge skytterlagene salg av lodd (ikke returrett) På sist styremøte ble det stilt spørsmål om det er hjemmel for å pålegge skytterlagene salg av lodd. DFS sitt regelverk inneholder ikke regler om dette. Administrasjonen har tatt kontakt med vår faste advokat Sven Knagenhjelm, som bad oss om å undersøke praksis i Idrettsforbundet og særforbund. Administrasjonen har kontaktet NIF, som var kjent med at minst to særforbund har praktisert kjøpsplikt. Norges Håndballforbund hadde lotteri i 30 år fram til 2011, da tinget vedtok å avvikle lotteriet mot å øke medlemskontingentene (lisensordning). Skiforbundet har tingvedtak på skilotteriet, men vi har ikke fått bekreftet om det fortsatt er pålegg om minimumskjøp som følge av ferieavvikling. Dersom styret ønsker en juridisk vurdering må saken utsettes til september. 1. Landslotteriet gjennomføres etter retningslinjene som er foreslått fra administrasjonen. 2. Alle skytterlag skal tilsendes en grunnpakke på 100 lodd a kr 15,. Grunnpakken kan ikke returneres. 3. Skytterlag som ønsker det kan bestille tilleggspakker. Bestilte tilleggspakker kan ikke returneres. Forslag fra Olav K. Vaaje: Saken utsettes til septembermøte. Vaaje sitt forslag enstemmig vedtatt.

6 Sak 69/2013 Lønnsoppgjøret 2013 Lønnsoppgjøret i staten for 2013 er avsluttet og har en beregnet ramme på 3,48 %, inkludert overheng fra lønnsoppgjøret i 2012 på ca. 1,2 %. Det sentrale oppgjøret gir alle i lønnstrinn 52 og over et tillegg på 1,07 prosent. De som har lønn i lønnstrinnene 19 til 51 får et tillegg mellom og kroner. Reallønnsveksten i 2013 som følge av sentralt oppgjør er beregnet til 0,7 prosent. Oppgjøret er et såkalt mellomoppgjør, og det er ikke satt av noe av lønnsmassen til lokale forhandlinger for de grupper som får sentral justering. Sammenlignet med budsjett for DFS blir summen av lønnsoppgjøret mindre enn beregnet. Skytterkontorets ledelse inngår ikke selv i de lokale forhandlinger. Presidenten er av styret gitt fullmakt til å forhandle om eventuelle tillegg for ledelsen (sak 65/2004). Forhandlinger mellom President og skytterkontorets ledelse føres i B protokoll (sak ). Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak Norges Skytterstyre tar orientering om lønnsoppgjøret 2013 til etterretning. Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. Sak 70/2013 Program for Norges Skytterstyre på LS 2013 Program for styret og representasjon på mesterskapsseremonier LS 2013 gjennomgås på styremøte. Eventuelle endringer innarbeides. Program for Norges Skytterstyre LS 2013 tas til etterretning. Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. Sak 71/2013 Gavepremier fra Sig Sauer til LS 2013 Sig Sauer ønsker å gi 4 gavepremier til årets Landsskytterstevne: 1 stk. Sauer 200 STR, kaliber 6,5 1 stk. Sauer 200 STR «Rekrutt», kaliber.22 2 stk. kaliber 6,5 løp

7 Administrasjonen mener de to våpnene bør settes opp som premie til skytterlag, dvs. gå som lagsvåpen og piper til skytterlag på forhåndsbestemte kriterier. Vi foreslår at ungdomsskytterne bør prioriteres. DFSU har drøftet saken, og anbefaler at gavepremiene trekkes ut blant skytterlag med deltakere på LS. Saken legges fram for styret til drøfting og vedtak. Gavepremiene skal brukes på lagsplan, og trekkes ut blant skytterlag med deltakere på LS. Enstemmig vedtatt. Sak 72/2013 Ankesaker under Landsskytterstevnet på Oppdal Under LS på Oppdal var det samla 80 protester til skyteteknisk, av disse vart 1 avvist protest anka inn for Norges Skytterstyre. Protesten angikk ett manglende skudd på liggende skyting i klasse 5. Protesten ble av skyteteknisk avvist som følge av at det ikke ble funnet funksjonsfeil på skiven. Det var heller ikke registrert feil på denne skiven tidligere på dag. Loggen viste at de 4 registrerte skuddene kom med jevne mellomrom. Norges Skytterstyre gikk gjennom anken og rapport fra skyteteknisk. Anken avvises. Forespørsel om å bytte plass under stangfinalen. DFS fikk forespørsel fra en skytter om å bytte plass under stangfinalen, slik at han ikke ble forstyrret av AG3 skyttere. Norges Skytterstyre avviste forespørselen med henvisning til gjeldende reglement for rangering av skyttere i finaleskytinger. Sak 73/2013 Lønnsjustering for Skytterkontorets ledelse (B protokoll)

8 Meldingssaker 1. Status LS 2013 Oppdal 2. Status LS 2014 Sandnes 3. Status Gjennomgang av DFS framtidige forsvars og samfunnsrolle 4. Medaljer i veteranklasser, innspill fra Trond Hjertås 5. Nytt telefonsystem på Skytterkontoret 6. DFS omdømme og merkevarebygging 7. Status elektronisk system for bidrags og premieutbetalinger via Skytterkontoret 8. Aftenpostens fat Administrative vedtak Sammenslåing av Nordbygda og Rand skyttarlag (til Nordbygda og Rand skyttarlag), gjeldende fra 1. juli 2013 Sammenslåing av Aga/Vikebygd og Utne skyttarlag (til Folgefonn skyttarlag), gjeldende fra 1. januar 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 9. AUGUST 2012 LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ VOSS, 9. 17. AUGUST. FLEISCHER S HOTEL OG SKJERVE SKYTEBANE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21.-22. OKTOBER RICA AIRPORT HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. OG 6. DESEMBER KIELFERJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 8.-9. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNING Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 29. JULI 2009 OG UNDER LANDSSKYTTERSTEVNET I EVJE 1.-8. AUGUST 2009 REVSNES HOTELL I BYGLAND OG LS-ARENAEN EVJE MØTE INNKALT AV MØTETYPE

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 8. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder Olav

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DFS skal være en framtidsrettet organisasjon med fokus på vårt bidrag til totalforsvaret, vår samfunnsrolle innen våpenkultur og skyting som sport.

DFS skal være en framtidsrettet organisasjon med fokus på vårt bidrag til totalforsvaret, vår samfunnsrolle innen våpenkultur og skyting som sport. DFS skal være en framtidsrettet organisasjon med fokus på vårt bidrag til totalforsvaret, vår samfunnsrolle innen våpenkultur og skyting som sport. 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Handlingsplan III beskrev

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer