OMRÅDEREGULERING FOR TORGET OG OMKRINGLIGGENDE KVARTALER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING FOR TORGET OG OMKRINGLIGGENDE KVARTALER"

Transkript

1 Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR TORGET OG OMKRINGLIGGENDE KVARTALER Planident Planbeskrivelse, dato Bestemmelser, dato Plankart, dato Arkivsaknr. 13/389 Plan vedtatt: PLANENS FORMÅL Mosjøen skal være en åpen og levende by. Det skal legges til rette for en næringsutvikling som sikrer et livskraftig og levende sentrum. I sentrum skal man bevare og videreutvikle etablerte strukturer, varierte sentrumsfunksjoner og boenheter. Bykjernen skal være et attraktivt, tilgjengelig og trygt sentrum for alle. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av Mosjøen sentrum jf flg. målsetting: Vefsn kommune skal tilrettelegge for fremtidig utvikling av handel i Mosjøen sentrum Sentrum skal utvikles til et attraktivt boområde Sentrum skal tiltrekke seg også annen næringsmessig etablering Mosjøen sentrum skal utvikles til et aktivt kultursentrum, der kulturaktiviteter er en naturlig integrert del av dagliglivet i sentrum Utviklingen av Mosjøen sentrum skal skje på en bærekraftig måte, med fokus på klima miljø Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på et. Området reguleres til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL nr 1) - Sentrumsformål S9 S13, samt S3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL nr 2) - Kjøreveg (offentlig) o_v - Torg (offentlig) o_t - Fortau (offentlig) o_ft - Parkeringsplasser (offentlige) o_p1 og o_p2 GRØNNSTRUKTUR (PBL nr 3) - Park o_g 1

2 HENSYNSSONER (PBL ) - Faresone Ras- og skredfare H310 - Faresone Flomfare H320 - Angitt hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_2 2 GENERELT 1. Bestemmelser gitt i denne plan skal gjelde som føringer for all detaljregulering innenfor planområdet. I tillegg til plan- og bygningsloven, byggeforskriftene og denne reguleringsplan gjelder kommunens frikjøpsordning og politivedtekter 2. Ved etablering av nye boenheter i planområdet skal krav om nærlekeplass oppfylles. (Definisjon av nærlekeplass, se kommunens Statusrapport for lekeplasser, vedtatt mars 2013.) Dette kan løses gjennom opprustingstiltak på offentlig areal. En slik løsning krever utbyggingsavtale som skal endelig godkjennes samtidig med plan, evt tiltak. 3. Prinsipper for universell utforming - tilgjengelighet for alle - skal benyttes ved planlegging og prosjektering av offentlige og publikumsrettede bygg, tilrettelagte uteområder, adkomst til bygg og transportmidler. 4. Gateløp som viser at byen er en kvadratur, delt i tydelige kvartaler, skal ikke endres. Det skal ikke tillates sammenbygging av kvartaler på gateplan, men kan tillates min. 4 m over bakkenivå. Følgende siktlinjer skal ivaretas: Fra Strandgata, ut Vefsnfjorden og til Toven Øst-vest fra byflata ned til Sjøgata og opp mot Dolstadåsen 5. Eksisterende trær skal bevares så langt dette er praktisk mulig. Fjerning av trær skal skje i samråd med Vefsn kommune. 6. Adkomst, varetransport og av- og pålessing skal løses slik at trafikksikkerhet blir ivaretatt, og ferdsel på offentlig trafikkområder ikke blir hindret. Funksjonen kan løses innenfor den enkelte eiendom, eller felles for flere eiendommer i samme kvartal. 7. Laveste kotehøyde for gulv (1. etg.) er 3,0 meter. Ved søknad om tiltak må det dokumenteres at sikkerhet for det aktuelle tiltak i hht flomsonekart for Mosjøen er ivaretatt. 8. I planområdet skal nyetableringer ikke bidra til ulemper, evt risiko, for omkringliggende bomiljø. Sumvirkning av eksisterende og nye miljøfaktorer skal vurderes. 9. Uteservering på offentlig areal skal avklares med Vefsn kommune. Til avgrensning skal det benyttes enkle installasjoner, direkte på gatebelegget, som kan ryddes inn på en daglig basis. Installasjoner, møbler og annet må ikke være til hinder for utrykning samt renhold og vedlikehold av gategrunn og torgarealer. 10. Når det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent riggplan. Planen skal vise hvordan trafikksikkerhet for gående og syklende er ivaretatt og evt. avbøtende tiltak beskrives. Avbøtende tiltak skal være etablert før bygging igangsettes 2

3 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 1. Bebyggelsen kan oppføres i nabogrense og kan være sammenhengende i kvartalene. 2. Nødvendig høyde for heishus og overdekket trapperom tillates over totalhøyde når dette er utformet i harmoni med bebyggelsen for øvrig. 3. Ved oppføring av nye bygg i områdene S9 S13 skal bygningene minst oppfylle energikrav tilsvarende passivhusnivå. 4. Der bygg er godkjent til næringsformål, tillates ikke omdisponering til bolig i 1. etg. 1/3 av øvrig bruksareal i bygg godkjent til næring kan omdisponeres til bolig. 5. Minste uteoppholdsareal (MUA) for boliger er 20 m2 per boenhet. Takterrasser og private balkonger kan regnes med som uteoppholdsareal. 6. Tre skal være dominerende materialvalg i nybygg og i fasader. 7. Det skal være kjørbar adkomst for utrykningskjøretøyer og flyttebil frem til inngangssonene for bebyggelsen. 8. Nybygg/tilbygg skal oppføres i formålsgrense mot eksisterende gater, der ikke egen byggegrense er vist. Det tillates oppført mindre utenpåliggende konstruksjoner utenfor formålsgrensen, evt byggegrensen, som baldakin, balkonger og karnapp. Disse må ha en minimums underkant høyde på 4 meter over bakken. Fasadeutforming som her nevnt skal godkjennes av Planutvalget, idet utenpåliggende konstruksjoners massivitet, utstrekning og størrelse skal vurderes på bakgrunn av planens bestemmelser angående siktlinjer. 9. Nærheten til Sjøgata-området krever varsomhet og særlig bevissthet ang. nye byggs innvirkning på omgivelsene. Estetiske hensyn skal være vektlagt og dokumentert i all planlegging, utbygging og rehabilitering. Kontraster og/eller brudd skal synliggjøres og begrunnes. Det skal fremgå av enhver plan og enkeltsak hvordan denne forholder seg til omgivelsene og eksisterende bebyggelse ved hjelp av en analyse og vurdering av landskapet og det bygde miljø. Det skal redegjøres for hva plan eller tiltak tilfører området og hvilke positive og negative effekter plan eller tiltak har på nærmiljøet. 11. Ved utbygging av nye boenheter skal opparbeidelse av de forskjellige lekeområdene og uteareal skje samtidig som øvrig infrastruktur. Disse arealene skal kunne tas i bruk når ferdigattest, evt. midlertidig brukstillatelse, foreligger. 12. Ved søknad om tiltak skal det legges ved situasjonsplan som viser tenkt maksimal utbygging av tomta, med evt. senere byggetrinn. Situasjonsplan skal tegnes på ajourført kartgrunnlag utstedt av kommunen. En plan i målestokk 1:200 må vise hvordan den ubebygde del av tomta skal utnyttes, med bl.a. uteoppholdsareal, forstøtningsmurer, trafikkareal, avkjørsel og nødvendig plass for oppstilling, av- og pålessing, lagerareal, terrengbehandling og beplantning. Prosjektets virkning i gatebildet skal dokumenteres. Det kreves som minimum fullstendige fasadeoppriss der nabobygninger er tatt med. Det skal også gjøres rede for behandling av overflatevann. 3

4 13. Det skal redegjøres for støy- og forurensningsforhold ved detaljregulering. Ved planlegging av boliger skal tiltakshaver dokumentere at innendørs støynivå ikke vil overskride 30 dba. 14. Takform bør tilpasses strøkets karakter. Gesimshøyde under 5 m tillates ikke. Byggehøyder i et er maksimal tillatt gesimshøyde. Større byggehøyde kan godtas innenfor en tenkt takvinkel som angitt i påfølgende tabell. Eksempel: Gesims + 4 m Gesims 35 o 35 o Område %-BYA %-BRA forretnings areal Max vinkel v/inntrukket toppetg.* Max byggehøyde S Ikke aktuelt Ikke regulert S Ikke aktuelt Ikke regulert Max gesimshøyde Som eksisterende (ikke målt) Som eksisterende (ikke målt) Krav om detaljregulering Vurderes i hvert tilfelle Vurderes i hvert tilfelle S o 13 m Oppgitt i Ved nybygg S Fasade N: 35 o Fasade S: 35 o FasadeØ: 45 o Fasade V: 35 o S S Fasade N: 35 o Fasade S: 45 o FasadeØ: 45 o Fasade V: 45 o Fasade N: 35 o Fasade S: 35 o FasadeØ: 45 o Fasade V: 45 o Mot S3: 35 o 15 m 20 m 20 m *Tenkt takvinkel måles fra gesims til gesims på nye inntrukne etasjer Oppgitt i Oppgitt i Oppgitt i Ved nybygg og utvidelse av eksisterende bygningsmasse Ved nybygg med BRA > 2000m 2, eller ved utvidelse av eksisterende bygningsmasse slik at tot. BRA > 2000m 2 Ved nybygg med BRA > 2000m 2, eller ved utvidelse av eksisterende bygningsmasse slik at tot. BRA > 2000m 2 4

5 3.1. Sentrumsformål S (S1 S13) 1. Formålet innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/ overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen 2. I felt S3 skal bygningsmassen bevares. I felt S 9 - S13 kan det oppføres ny bebyggelse. 3. Utforming av bygg i området skal skje ved hjelp av foretak med sivilarkitektkompetanse. 4. Der ny bebyggelse kommer inn under krav om detaljregulering (se tabell) kan kommunen kreve at planforslaget også skal omfatte tilgrensende arealer. 5. Ved en utbygging i området som tillatt gjennom denne plan skal behov for parkeringsplasser løses under bakken. 6. S10: Offentlige parkeringsplasser i S10 og o_g (jf dispensasjon, sak 20/13) skal ved en utbygging erstattes fullt ut, også dette under bakken. 7. Offentlige HC - plasser i hht nasjonale føringer skal i den grad det er mulig etableres på bakken. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 nr 2) 4.1. Kjøreveg (offentlig) o_v 1. Vegene skal opparbeides i henhold til et og kommunal norm. 2. Ved hjelp av gatevegetasjon skal det tilstrebes et grønt bybilde, først og fremst ved bruk av trær i rekker eller enkelttrær Torg (offentlig) o_t 1. Ved ny opparbeiding av torgområdet kreves egen detaljregulering. 2. Torgområdet må ivareta rollen som rekreasjonsområde for alle aldersgrupper og skal utstyres for variert aktivitet. Senest når nye boenheter etableres i planområdet skal torget inneha funksjonen som et kvalitativt uteoppholdsareal for beboerne i planområdet. 3. Innenfor området kan Planutvalget tillate bygninger eller konstruksjoner som er naturlig knyttet til områdets bruk som torg. 4. Uteservering og torghandel tillates etter avtale med Vefsn kommune. 5. Utforming av torget skal skje ved hjelp av foretak med landskapsarkitektkompetanse 5 GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5 nr. 3) Park o_g er et offentlig grøntområde. Grønnstrukturen i områdene skal bevares. Det kan likevel etableres stier som adkomst mellom tilgrensende områder. Innretninger kan ikke etableres slik at de blir til hinder for ferdsel. Rekkefølgebestemmelse: Park skal opparbeides når p-plasser er erstattet. 5

6 6 HENSYNSSONER (PBL 12-6) 6.1. Faresone Ras- og skredfare H Ved søknad om igangsettingstillatelse for nye bygg her skal det dokumenteres at bygningsfasader vil tåle en evt. trykkbølge som følge av et 1000-årsskred fra Øyfjellet Angitt hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_2 1. Bebyggelse som skal bevares er angitt med tykk heltrukken strek i omrisset. Ved søknad om tiltak innenfor området skal bygningsmyndigheten innhente uttalelse fra antikvarisk myndighet før saken tas opp til endelig behandling. 2. Det er ikke tillatt å rive eller flytte bevaringverdige bygninger. Innvendig kan slik bebyggelse ombygges i den grad det er nødvendig for å skape hensiktsmessige lokale 3. Ved ombygging, fornyelse eller reparasjon (utskiftning av fasadekledning, dører, vinduer, taktekking m.m.) skal eksteriørutforming opprettholdes dersom dette finnes antikvarisk og arkitektonisk forsvarlig. Ved reparasjon og istandsetting skal så lite som mulig av opprinnelige/eldre materialer skiftes ut. Er utskifting nødvendig, skal kopier være mest mulig nøyaktige. 4. Restaurering/tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere tilstand kan tillates der hvor dette ivaretar kulturminneverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende. Restaurering/tilbakeføring skal bygge på dokumentert kunnskap. 5. Tilbygg kan godtas dersom de ikke endrer bygningens karakter. 6. Alle arbeider i bevaringsområdet, herunder tilbygg, skal i størst mulig grad være i tradisjonell utforming og utført med tradisjonelle materialer og håndverksteknikk. Utvendig skal bygninger males, og fargevalg skal godkjennes av Planutvalget. 7. Dersom en bevaringsverdig bygning brenner, eller må rives under henvisning til planog bygningslovens 31-5, kan det reises en ny bygning på tomta. Bygningen skal ha samme plassering, møneretning og byggevolum som den bygning som erstattes. 8. De krav som punkt 6 stiller til arbeider i bevaringsområde gjelder tilsvarende for erstatningsbebyggelse. 9. Virksomheter som medfører særlig brannfare eller er til vesentlig ulempe for beboerne i strøket tillates ikke. Bruksendring må godkjennes av bygningmyndigheten. 10. Verdifulle grønne områder, større beplantninger og eksisterende forstøtningsmurer skal vedlikeholdes. Ubebygd areal skal holdes ryddig og i ordentlig stand. Skilt- og reklamebruk samt utebelysning skal godkjennes av bygningsmyndigheten. 7 Lekearealer Lekearealer skal opparbeides i henhold til enhver tids gjeldende forskrift eller bestemmelser for lekearealer i Vefsn kommune. 8 Parkeringsarealer Parkeringsarealer skal opparbeides i henhold til enhver tids gjeldende forskrift eller bestemmelser for parkeringsarealer i Vefsn kommune. Ved etablering av ny bygningsmasse i området kan arealer under bakken i områdene S9-S13, samt under torgareal tas i bruk til parkeringsformål. 6

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune Reguleringsbestemmelser for Midtbyen Porsgrunn kommune Egengodkjent av bystyret 12.05.05/01.09.05 (sak 31/05) og 15.12.05 (sak 87/05) Endret i h.h.t. Fylkesmannens skriv av 26.09.06 (Fylkesmannens avgjørelse

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum 30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate SANDNES KOMMUNE Vedlegg 1 Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate Datert 31.01.2014. Sist revidert: 15.06.2015 (Høringsutkast).

Detaljer

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Planbestemmelser og retningslinjer: Vedtatt av Herredsstyret 08.11.2010 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er bindende jfr.

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. 1 UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027, KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK BY 2015-2027 OG KOMMUNEDELPLAN FOR STAVERN BY 2015-2027 De juridiske bindende bestemmelsene

Detaljer

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon Dokumenttype og retningslinjer Plan ID: 20060011 Dato Rev. 08.02.11 Områdeplan for Alta sentrum, revisjon og retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse 1 Planens intensjon 3 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Plankrav

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015, revidert og vedtatt 10. juni 2015 Områder med innsigelser er markert med rød kursiv Kommuneplan 2015-2026 PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser...

Detaljer

0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato

0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato KONGSVINGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan 0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato --------------------------- ordfører 1 GENERELT Planområdet

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål.

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål. SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 11/470 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L09 Planid: 20120002 1 av 21 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser og retningslinjer 08.05.2014 Innhold Vedtatt dato.. Sist revidert: 08.05.2014 Veiledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 Forholdet til andre planer, plankrav

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD HØRINGSDOKUMENT DATERT 04.11.2014 PLANID: 17422014002 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel HEFTE 2 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Revidert av Svelvik kommune etter 1.gangs høring og offentlig ettersyn Høringsforslag til 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommunedelplan for kystsonen 2015-2026 SARPSBORG KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Rådmannens planforslag til offentlig ettersyn Planbestemmelser og retningslinjer Disse planbestemmelsene og retningslinjene

Detaljer