REFERAT. Idèdugnad Sandvika Vegsystemets forhold til byutviklingen. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Idèdugnad Sandvika Vegsystemets forhold til byutviklingen. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 1"

Transkript

1 Idèdugnad Sandvika Vegsystemets forhold til byutviklingen ERAT REFERAT Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 1

2 Idèugnad Sandvika: Vegsystemets forhold til byutviklingen. Referat. Idèdugnaden ble arrangert av Bærum kommune og Statens vegvesen Region Øst i samarbeid med BOTSFOR (by- og tettstedsforum). Dugnaden foregikk over 2 dager, og ble avholdt i Bærum kulturhus. Prosessleder var Tore Solberg fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Det ble arbeidet i seksjonsvise grupper og plenum. Det ble gjennomført til sammen 8 gruppearbeid som hadde følgende oppgaveformuleringer: Gruppeoppgave A: Hva karakteriserer Sandvika By i dag? Gruppeoppgave B: Hva er utfordringene og problemene vi skal løse i Sandvika by? Gruppeoppgave C: Hva er den egentlige utfordring for Sandvika by? Gruppeoppgave D: Hva er deres ideer for utfordringer og problemer i Sandvika By? Gruppeoppgave E: Gå til 2-3 andre grupper. Bli orientert og still spørsmål av typen: har dere tenkt på.? Spørsmålene skal noteres. Gruppeoppgave F: Ta hensyn til spørsmålene. Bearbeid og detaljer ett eller to løsningsforslag. Gruppeoppgave G: Hva er deres anbefalinger til Bærum kommune og Statens vegvesen for å realisere forslagene. Figur 1: Oppgavetekster til gruppearbeid Tabellen under viser gruppeinndelingen gjennom den to dager lange idèdugnaden: Gruppeinndeling: Gruppe 1 Gruppe 2 Øivind Luke Jorunn Kveim Låte Pedro Ardilla Bjørn Lunøe Terje Hansen Elin Børrud Tine Langballe Liv Skrede Arne Sælen Anders Dalen Bjarne Meel Tom Linderud Kari Langeland Gruppe 3 Gruppe 4 May Bente H. Sindre Jan Fredrik Larsen Arne Kolstadbråten Arne Torp Terttu Kalland Arvid Lunde Kristen Damsgaard Anne Gerd Steffensen Lillebill Marshall Tone Lindheim Anders Hagson Jan Birger Lund Morten Larsen Hans Petter Skattum Kjell Seberg Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 2

3 Hans Jakob Ruud (dag 2) Gruppe 5 Gruppe 6 Arthur Wøhni Ingvild Røed Kjell Lønne Ola Bettum Anne Byrkjeland Ragnhild Pehrson Bjørn Frodahl Hjalmar Aas Jon Øyvind Johannesen Synnøve Heuch Brit Moe Kari Seljelid Eva Preede DAG Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid A: Oppgavetekst: Lag en beskrivelse som karakteriserer sentrum; veier, gater og byen. Gruppe 1 Gruppe 2 Mangler møteplasser for voksne / barn. Manglende forbindelser. Forbindelser er hindret av mange barrierer og nivåforskjeller. Mangler bystruktur. Utflytende og dårlig lesbar (både byplan og atkomst). Lokalt / kommunalt / regionalt senter. Ved E18. Lite kunst i offentlig rom. Ekstrem god biltilgjengelighet og dårlig tilrettelagt for gående og syklende. Mange bak sider. Store kjøpesenter. Mange broer over elvene. Få innbyggere. Svært få boliger i forhold til arbeidsplasser og andre byfunksjoner. Manglende tilrettelegging for rekreasjon og sammenhengende grønnstruktur. Rådhuset. Mange nybygg. Godt kollektivtilbud. Sandvika er knutepunkt for kollektivtilbudet i Vestregionen. Et veikryss. Stasjonsby og kollektivknutepunkt. Servicesenter for Bærum kommune og omland. Har nærhet til sjø og elv, og her er det et stort uutnyttet potensial. Rotete trafikkbilde og mangelfull skilting. Dette fører til mye unødvendig bilkjøring. Arkitekturen er sammensatt. Monumentalt og karakteristisk rådhus. Eldre befolkning. Mangler universitet / høgskolemiljø. Sandvika sentrum er en død by med lite differensiert aldersammensetning på by-brukerne. Ungdommen må inn. Hyggelig å gå tur i Sandvika. Hvordan skal man få folk til å komme seg til Sandvika og å bli der for å ta del i byen? Gruppe 3 Gruppe 4 Utfordringer: Ikke tilrettelagt for gående / syklende. Hvor er sentrum? Det må utvikles et Manglende helhet. tydeligere sentrum. Mange hovedveier. Hva/ hvordan er strukturen? Vanskelig å finne fram dvs. dårlig Skape balanse mellom bydelene. lesbarhet. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 3

4 Noen bydeler har hhv for mye næring, for lite næring og for mye industri. Plasskrevende handel og industri bør plasseres utenfor byen. Mye tungtrafikk ble observert på befaringen. Byen bærer preg av ad hoc utbygging og at ingen masterplan er lagt til grunn for byggingen. Fravær av trafikksystem og parksystem, manglende gatesystem Otto Sverdrups plass er det første man kommer til i Sandvika når man reiser kollektivt. Her bør det gjøres tiltak for bedre velkomsten; å rydde opp på plassen og skape kontakt mot elven. Kvalitet: Sjarmerende variasjon. Nærhet til sjøen og elven. Gode kommunikasjoner til og fra, men dårlig kommunikasjon internt. Vakkert rådhus. God skala og tilløp til god fargeskala. BOTSFOR-seminar Sandvika, Mye betong og asfalt. Avvisende bygningsfasader. Manglende aktivitet mot Sandvikselva. Potensialet er ikke utnyttet. Øst og vest henger ikke sammen. Øst: lite aktivitet. Vest: mye aktivitet. Storsenteret har dannet byen. Manglende utendørs møteplasser. Unødige stengsler og overmøblerte byrom. Vakkert rådhus. Elven. Sjøfront. Topografien. Kollektivknutepunkt. Otto Sverdrups plass er kaotisk. Det er uutnyttede arealressurser under jernbane traseen. Gruppe 5 Gruppe 6 Byen er fragmentert og bærer preg av ikke styrt planlegging. Likevel er det viktig å ta vare på forskjellene mellom bydelene. Sandvika sentrum bør være annerledes enn Sandvika vest. Elva samler ikke, men splitter byen. Viktig å ta vare på den fordelen som elva gir. Hvor er hovedinngangen byporten? Det bør etableres definerte byporter. Savner møteplassene, torvene og torvhandel. Det er viktig å få de som bor og jobber i Sandvika til å bruke gatene. Savner gode sykkel- og gangveier og et helhetlig system for dette. Stikkord: inn og ut av byen, interne strukturer. Byen har mange verdier som bør videreutvikles. Kadettangen kan bli et viktig rekreasjonsområde. Byen er vanskelig å lese. Det mangler informasjonstavler. Veisystemet er vanskelig å lese. For mange bak gårder og bak veier. Disse må omgjøres til smørsider. Mangler en felles parkeringsstrategi prissetting er en viktig faktor. Opplevd utrygghet blant by-brukere. Er et kollektivknutepunkt. Det er forskjell på de som bor her og de som reiser igjennom. Veiene transportsentrum. Rådhuset. Todelt by; gammel del og ny del. Elva deler byen. Sandvika storsenter er byen for ungdommen. Sandvika er trafikk-knutepunkt med eget kjøpesenter. Stasjonsområdet tiltrekker seg uønskede grupper Hvor er sentrum? Stasjonen Rådhuset Sandvika sentrum Sandvika Storsenter Hvor er gatene? I byen I kjøpesenteret Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 4

5 Bedre belysning kan bidra til kriminalitetsforebygging. BOTSFOR-seminar Sandvika, Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid B: Oppgavetekst: Hva er utfordringene og problemene vi skal løse i Sandvika by? Gruppe 1 Gruppe 2 Tilrettelegge for flere boliger for å øke innbyggertallet. Legge til rette for bedre gateliv og byliv, omgjøre fra mørkt og stille til lyst og livlig. Forbedre lokal bystruktur med fokus på fotgjengere og sykkel. Ny E18 inn i Nasjonal Transportplan. Bedre kollektivbetjening mellom Sandvika og de øvrige delene av Bærum. Etablere bompengefinansiert og gratis parkering i Sandvika sentrum. Gruppe 3 Gruppe 4 Handel med plasskrevende varer, industri og lagervirksomhet skal lokaliseres utenfor bysenteret langs E16 og E18. Implementere sosiale møteplasser flere steder i byen. 1) Barriere: Hvordan binde sammen by og sjø uten å fjerne E18? 2) Identitetsløse områder: Hvordan unngå bakside områder dersom man bare er opptatt av fronten? Prosess: Forankre felles målsetting / forståelse for å løse utfordringene i Sandvika for aktørene: Stat Kommune Grunneiere Organisasjoner Utfordringer Gågaten: Rådmann Halmrasts vei er overmøblert. Jernbanestasjonen er vanskelig tilgjengelig. Forslag til forbedringer: Alle gatefremmede konstruksjoner i Rådmann Halmrasts vei fjernes. 4 stk plasser ryddes til tydelige byrom. Uterom ved Kommunegården må utnyttes bedre. Rydde Kadettangen. Utfordringer: 1) Trafikalt E18 og E16 er store barrierer (miljøproblemer) og begrenser arealutviklingen. Mangler definert gatenett. Manglende tilrettelegging for fotgjengere. Manglende sammenhengende g/ssystem. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 5

6 Kollektivknutepunktet må forbedres. For mye bakkeparkering / samordne parkering. 2) Byrom Rydde byrom. Behov for flere møtesteder. Konsentrere aktivitet. Mangler servering/aktivitet/ møtesteder langs elven og sjøen. Mangler en utescene. Mangler lysplan for byen. Mangler kunstnerisk utforming/utsmykking. Klarere byplangrep akser 3) Bygningsmessige utforminger Levende fasader. Fargepalett. Fortette. Avgrense byen. Flere boliger. Gruppe 5 Gruppe 6 Det er mye å ta tak i. Det er viktig å UTFORDRINGER: gjøre en nøye prioritering av Sørge for god framkommelighet for oppgavene. kollektivtrafikken (Lokalt, Få beboere og arbeidstakere til å langdistanse, høyere frekvens, bedre bruke byen. tilbud). Få flere folk ut i gatene Bedre oversiktlighet Få Sandvika sentrum til å bli et Bedre tilbud til uorganisert ungdom spennende alternativ til vestsiden Gode møteplasser innendørs og (ikke kopi av Storsenteret). utendørs. Gjøre byen mer lesbar (lettere å finne Å knytte øst og vestsiden sammen; fram). utnytte de ulike bydelenes fordeler. Det mangler en felles Hvordan bruke elva. parkeringsstrategi. Begrense privatbilismen. Kriminalitetsforebygging (opplevd Hvordan avgrense Sandvika by? trygghet). Markere byporter. Markere bygrenser. Kadettangen. Snu baksiden til smørsider Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 6

7 Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid C: BOTSFOR-seminar Sandvika, Oppgavetekst: Hva er den egentlige utfordring for Sandvika by? Gruppe 1 Gruppe 2 Man ønsker at Sandvika skal bli en Hvordan få Sandvika sentrum til å CIVITAS OPTIMUM. Gode gater er gjenoppstå som den vitale delen av viktig. Sandvika. Problemet er at den er en Forslag til framgangsmåte: En god død by som ingen unge har lyst til å faglig plan må legges til grunn, og det bruke. Hvordan skal de unge og må fattes et politisk vedtak av den andre få LYST på Sandvika? gode planen (KDP). Deretter trenger Hvordan regulere en infrastruktur som man en gjennomføringsplan for videre gjør det lettere å orientere seg? arbeid. Kommunedelplanen må (problem; mye unødvendig kjøring) videreføres til en gjennomføringsplan Hvordan få flere til å bo i Sandvika? (Byformplan). (problem: mye bilbruk?) Utjevning mellom ulike grunneiere slik Hvordan komme seg enkelt til at disse kan tenke helhet og ikke bare Sandvika? muligheter på egen tomt, er en viktig premiss. Gjennomføringskraft / -vilje kan være et problem. Det samme gjelder de økonomiske rammebetingelsene. Gruppe 3 Gruppe 4 Jobbe videre med systemet rundt jernbanestasjonen og akser mellom stasjonen og Sandvika storsenter. Sandvika er ikke by men arbeidsplass og kollektivknutepunkt hvor en del mennesker tilfeldigvis bor. Sandvika sentrum må ta opp konkurransen med Storsenteret, vitalisering. Utnytte potensialet i Sandvika sentrums kvaliteter: o Jernbanen o Elvebredden o Kontakt med sjøen o Vinmonopolet Ha spesiell fokus på elvebredden og Otto Sverdrups plass (haster spesielt). Finne fram til ny trafikkløsning og helhetlig parkeringsløsning for Sandvika. Vurdere Sandvika sett fra en tilreisendes øyne hva er hindre for å finne fram? Gruppe 5 Gruppe 6 En politisk vedtatt KDP som Langsiktige og gode planer som gir Masterplan. Deretter utarbeides en forutsigbarhet. handlingsplan som grunnlag for Ta vare identitet fra gamle dager. gjennomføring av konkrete tiltak. Etablere et hierarki for trafikksystemet, som inkluderer parkering. Etablere en bedre samhandling mellom grunneiere og eiendomsutviklere. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 7

8 DAG Resultatet fra gruppearbeid D, E og F ble presentert mot slutten av dag 2 av seminaret. Gruppearbeidene foregikk som en prosess hvor gruppene først arbeidet med gruppeoppgave D. Deretter fikk gruppene innspill på sine ideer til løsninger gjennom gruppeoppgave E. Deretter arbeidet gruppene fram kartskissen gjennom gruppeoppgave F. Disse ble presentert i plenum mot slutten av dagen. Seminaret ble avsluttet med gruppearbeid G og en rask plenumsgjennomgang av dette gruppearbeidet. Gruppeoppgave D: Hva er deres ideer for utfordringene og problemene i Sandvika By? Gruppeoppgave E: Gå til 2-3 andre grupper. Bli orientert og still spørsmål av typen: har dere tenkt på? Spørsmålene skal noteres av gruppens. Gruppeoppgave F: Ta hensyn til spørsmålene. Bearbeid og detaljer ett eller to løsningsforslag. Gruppearbeid G: Hva er deres anbefalinger til Bærum kommune og Statens vegvesen for å realisere forslagene? Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid D, E og F: Oppgavetekst: Hva er deres ideer for utfordringene og problemene i Sandvika by? Gå til 2-3 andre grupper. Bli orientert og still spørsmål av typen har dere tenkt på? Ta hensyn til spørsmålene. Bearbeid og detaljer ett eller to løsningsforslag. Gruppe 1 Beskrivelse: Fjerne gjennomkjøringstrafikken på de to store hovedvegene ved at koblinger mellom E16 og E18 som legges utenom Sandvika by. Etablere en indre ringvei med lave hastigheter. Ytre ringvei rammer inn byen og definerer bygrensen. Anlegge parkeringshus/-anlegg ved innfartene til byen. Nøye vurdering/ gjennomgang av behov for eksisterende parkeringshus/-plasser. Foreslår en ny strandlinje med en ny tunge ved Lakseberget (jfr. Skåne). På denne tunga foreslår man å etablere boliger, badestrand og småbåthavn. Figur 2: Gruppe 1 sitt forslag til hovedramme for Sandvika by. Fortsette byutvikling på utsiden av Sandviksveien mot sjøen. Kan gjerne bygge signalbygg her, for eksempel akvarium. Sandviksveien kan få vesentlig mindre trafikk Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 8

9 dersom koblinger mellom E16 og E18 flyttes hhv øst og vest for Sandvika by. BOTSFOR-seminar Sandvika, Lage en ekstra undergang gjennom jernbanefyllingene/konstruksjonene, for å binde Hamangbyen sammen med Sandvika Vest. Kollektiv: Fjernbusser fra E16 kommer greit til Sandvika kollektivterminal. Fjernbusser på E18 har en vesentlig vanskeligere tilgang. Det er viktig at disse bussene stopper i Sandvika. Figur 3: Gruppe 1 sitt forslag til bebyggelsesstruktur for Sandvika. Gruppe 2 Beskrivelse: Foreslår å fjerne Helgerudgården for å åpne gågaten enda mer. Har vist en Sandvikas Diamant på kartet. Gult område angir de viktigste byrommene i byen. Den gule allmenningen må bearbeides i forhold til terrenget. Gjelder spesielt Otto Sverdrups plass som ligger i en sjakt. Foreslår en hovedsykkeltrase fra nord som går langs Industriveien, Elias Smiths vei og gjennom gågatesystemet i Sandvika sentrum og til hovedruta Asker - Oslo. Foreslår å bygge høyere og tettere (flere etasjer ved jernbanestasjonen). Hotell er aktuell arealbruk her. Elias Smiths vei er reservert for sykkel og kollektivtrafikk. Elveløpet er et viktig element. Etablere elvestier (gående) på begge elvebredder fra fjorden til Elias Smiths vei. Figur 4 : Gruppe 2 sitt løsningsforslag for Sandvika. Foreslår å lage Playa del Sandvika på Kadettangen (utfylling). Det må jobbes fram løsninger som åpner adgangen / tilgjengeligheten til sjøen fra gågatesystemet i Sandvika sentrum. Topografien og de grønne åsene må tas vare på som viktig innramming av byen. Parkering i hovedsak dagens system. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 9

10 Gruppe 3 Beskrivelse: Gruppa har konsentrert seg om Sandvika sentrum, og tatt utgangspunkt i de viktigste atkomstpunktene hit: Foreslår nytt parkeringshus under Rådhusparken som vil være det viktigste atkomstpunktet for personbiler i denne delen av byen. Anbefaler en ny trafikkløsning / organisering av kollektivterminalen. Kiss &drive flyttes ut fra Otto Sverdrups plass og samlokaliseres med taxiholdeplass. Sykkelparkeringsgarasje under jernbanestasjonen. En bilfri Otto Sverdrups plass må utvikles. Trapper og ramper fjernes. Helgerudgården utvides og trekkes nærmere Otto Sverdrups plass. Gangforbindelser /atkomster for fotgjengere på tvers av elva må forbedres. Figur 5: Gruppe 3 sitt løsningsforslag for Sandvika. Jørgen Kanitz gate åpnes igjen og foreslås som hovedsykkelrute. Bygge flere boliger i Sandvika sentrum. Åpne alle fasader mot gata. Gruppe 4 Anbefaler å utvikle en strøksgate (vist med heltrukken rød strek) hvor fotgjengere har prioritet. De røde sirklene er møtepunkter på hjørnene i strøksgaten i Sandvika by. Anbefaler å fjerne gateparkering i Claude Monets alle og erstatte disse med bredere fortau. E16 og E18 er fjernet. Dagens ringvei rundt Sandvika opprettholdes som i dag, men Elias Smiths vei er en viktig forbindelse gjennom ringen hvor det må være en del byintern biltrafikk for å slippe at all biltrafikk må gå via Sandvikaringen. Dette vil gi en trafikkavlastning på Sandviksveien. Jernbanestasjonen: foreslår å etablere flere oppganger til perrongen fra både fra vest og øst. Strakstiltak: Otto Sverdrups plass, Kinovei-kvartalet og Stjerneplassen gjennomføres raskt. Det samme gjelder aksen gågata og Kinoveien. Belysning og utbedringer på eksisterende Kinoveibru. Figur 6: Gruppe 4 sitt løsningsforslag for Sandvika. Claude Monets allè: Fasader som er lukket mot gatene må åpnes. Restauranter kan flytte ut på gatene. Plassen /arealet utenfor kommunegården må utnyttes bedre. På Kadettangen foreslår gruppen et nytt alternativ med lagune. Ny øy fylles opp i Sandviksbukta med gangbru fra Kadettangen. Kjørboparken er et lite brukt område i dag. Atkomsten dit bør forbedres. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 10

11 Gruppe 5 Utgangspunktet for løsningsforslaget er at kontakten med fjorden er viktigst. Foreslår et serveringssted på Kadettangen. Elva er også viktig. Elva kan sies å være origo i Sandvika, men har i dag baksider på begge elvebredder. Solsiden av elva må aktiviseres. Forbindelsene på tvers av elva må styrkes, men bruene stenger for utsikten. Kinoveien er spesielt viktig. Kantparkering på Rådhusbrua bør fjernes. Foreslår at Jørgen Kanitz gate gjenåpnes. Otto Sverdrups plass må utbedres. Mer plassdannelse ved kollektivterminalen. Foreslår at kollektivterminalen utvides vestover (mot Løkketangen og Elias Smiths vei). Figur 7: Gruppe 5 sitt løsningsforslag for Sandvika. Kvaliteter og potensial. De grønne linjene er hovedruter for sykkel. Det bør bygges et nytt hotell i Sandvika. Enten ved jernbanestasjonen eller ved fjorden. Finne steder i Sandvika by hvor det er utsikt mot fjorden og lage møteplasser for befolkningen på disse stedene.. Kollektivterminalen utvides vestover. Gruppen jobbet også med kollektivtraseer (egen kartskisse som ikke er vist i dette referatet, kommer i rapporten). Figur 8: Gruppe 5 sitt forslag til hovedsykkelvegnett i Sandvika. Gruppe 6 Gruppens utgangspunkt for løsningsforslag er eksisterende ringvei rundt Sandvika og E18 i tunnel. De grønne linjene er elvestier langs elvebredden. Det er viktig å foredle elvedraget med mange ulike virkemidler. De røde linjene er forslag til sykkelvegnett. Gruppen foreslår et nytt kollektivknutepunkt i 3 nivåer. Et viktig punkt er utvikling til kulturgate i historisk veifar gjennom Sandvika. (Jørgen Kanitz gate, Elias Smiths vei og Industriveien). En lokalvei med 20 i ÅDT vil fortsatt være barriere og derfor er Sandviksveien foreslått i tunnel mot fjorden. Dermed kan man oppnå full kontakt med fjorden og elva. Figur 9: Gruppe 6 sitt forslag til hovedsykkelvegnett i Sandvika. Gatene i sentrum er til dels åpnet for biltrafikk. Dagens gågate skal fortsatt være gågate. Det samme gjelder Kinoveibrua. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 11

12 G: Hva er deres anbefalinger til Bærum kommune og Statens vegvesen for å realisere forslagene. Gruppe 1: Statens vegvesen: o Få E16 og E18 utenom Sandvika. Ned i tunnel. Inn i NTP Kommunen: o Utgangspunkt i den faglige gode og helhetlige KDP o Samhandling med grunneiere og Statens vegvesen o Fatte vedtak o Kommunen og grunneiere finne fram til en gjennomføringsmodell. Dele på kostnadene. Gruppe 2: Få grunneiere til å enes om riving og nybygg. Få grunneiere til å være enig i at de skal ha et perspektiv utover egen eiendom. Arkitektkonkurranse ved Sandvika kollektivterminal. Ønsker noe lignende som Oslo S. Tenke stedet først og biltrafikken etterpå. Kollektivknutepunktet som en attraksjon, ute og inne. Gruppe 4: Konkurranse om utforming av Otto Sverdrups plass med omgivelser. Avklare planer for E18 og E16. Forsterke samarbeid og dialog med berørte grunneiere. Kommunen tar aksjon! Dialog med Jernbaneverket. Heve status for Sandvika stasjon. Få sammenheng i gang/sykkel og turveinett. Utarbeide en estetisk plan for Sandvika; møblering, belysning, fargevalg. Jobbes fram i dialog med de som skal bekoste. Gruppe 5 Vedta KDP og holde fast ved den! Følge opp KDP med en Handlingsplan, kortsiktig og langsiktig. Prioritere tiltak og kostnadsberegne. OPS, offentlig privat samarbeid, finansiere og planlegge tiltak OOS, offentlig - offentlig samarbeid Få opp entusiasmen ved gjennomføre pilot- og signalprosjekter. Komme i gang med noe. Fokusere på noen få satsingsområder / prosjekter. Gruppe 6: Prioritere tiltak som kan realiseres raskt: o Etablere en samarbeidsgruppe mellom vegvesen og kommune. o Starte med det som er realiserbart uten ny E18. Konkrete tiltak (uprioritert) 1. Parkeringshus under Rådhusparken 2. Otto Sverdrups plass. 3. Hele kulturarvgata 4. Jørgen Kanitz gate åpnes. Planlegge lokal Sandviksvei i kulvert under elva. Starte planlegging av en 3 etasjes kollektivterminal. Sandvika / Kristin Strand Amundsen, referent Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 12

13 BOTSFOR-seminar Sandvika jan 2009 Deltaker Organisasjon Anne Gerd Steffensen Tine Langballe Kristen Damsgaard Hans Petter Skattum Liv Skrede Morten Larsen Kari Brodin Seljelid Brit Moe Kari Langeland Bjørn Lunøe Hjalmar Aass Bjarne Meel Bjørn Frodahl Jan Fredrik Larsen Ragnhild Pehrson Ola Bettum Elin Børrud Anders Hagson Tone Lindheim Lillebill Marshall Eva Preede Arne Sælen Tore Solberg Einar Lillebye Øivind Luke Arne Kolstadbråten Anders Dalen Jon Øyvind Johannesen Jan Birger Lund Anne Byrkjeland Hans Håkon Ruud Arne Torp Kjell Lønne Kristin Strand Amundsen Ingvild Røed Arthur Wøhni Terje Hansen Arvid Lunde Synnøve Hench Terttu Kalland Pedro Ardila May-Bente Hiim Sindre Tom Linderud Jorunn Kveim Låte Kjell Seberg Ellef Ruud politiker, plan og miljø plan og miljø, barnetalsperson politiker, plan og miljø politiker, plan og miljø politiker, plan og miljø politiker, Levekår politiker, Levekår politiker, Byliv politiker, Byliv Sandvika Vel Sandvika Vel Sandvika Byutv. Bærum næringsråd Asker og Bærum handelstandsforening Folkeakademiet Sandvika konsulent konsulent/sekretær Ruter Plansjef, Asker Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 13

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Landskonferanse om stedsutvikling 2008: Asker sentrum - en levende småby 15.09.2008 1 v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser Tandberg Eiendom AS Familieselskap fra Asker, base i Asker og Oslo

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.10.2011 N-615.0, GBR- 11/4009 11/126495 Saksbehandler: Ellef Ruud Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 23.11.2011

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Fra trafikkslum til byrom Malmø 10. oktober 2011 Toril Presttun Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Carl Berners plass er et kryss mellom to hovedveger i Oslo Ring to

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen miljøvennlig transport.

Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen miljøvennlig transport. Plan- og miljøavdelingen Bane/ buss/ bil/ sykkel og fot: Hva har vi, og hvordan Kort om fungerer Bærum det? 21.08.2008 Orientering om Asker Sandvika Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn Beboermøter 2016 Agenda 1. Velkommen ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø 2. Presentasjon av løsningen ved samferdselsplanlegger

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY Runar Henanger, Norconsult AS Sykkelbynettverket Oslo 21.10 2016 PLAN URBAN AS By- og tettstedsutvikling Bærekraftig mobilitet Ny tid Nye løsninger Visjonær

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av fremtidig veisystem Fremtidig veisystem Holmen Slependen Viktige føringer for kommunedelplanen Miljøbelastning og barrierevirkning fra veitrafikk skal reduseres

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE GATEBRUKSPLAN FOR SANDNES SENTRUM

PROSJEKTBESKRIVELSE GATEBRUKSPLAN FOR SANDNES SENTRUM Utvalg for byutvikling 2.06.10 sak 81/10 vedlegg 2 PROSJEKTBESKRIVELSE GATEBRUKSPLAN FOR SANDNES SENTRUM 1. Bakgrunn for prosjektet Kommunedelplan for sentrum ble utarbeidet parallelt med kommuneplan 2007-2020,

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre Kommunedelplan E18 Temamøte i Asker kommunestyre 19.3.2015 Kommunedelplan E18 Prosess og politisk behandling hittil Opprinnelig planområde: Holmen-Drengsrud Planprogram vedtatt 30. august 2011 Rapport

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn Beboermøter 2016 Agenda 1. Velkommen ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø 2. Presentasjon av løsningen ved samferdselsplanlegger

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 INTERCITY-PROSJEKTET Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 1. IC-PROSJEKTETS FØRINGER 2. IC-STASJONER I BYOMRÅDER 3. FORPROSJEKT KRYSSING HAMMERDALEN 4. VIDERE PROSESS LARVIK 1. INTERCITY-PROSJEKTETS

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Sak 1 Gjennomgang av innspill og høringsuttalelser til planen

Sak 1 Gjennomgang av innspill og høringsuttalelser til planen Statens vegvesen Medlemmer i prosjektgruppen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Hedvig Pedersen Holm - 75552757 2012/033229-016 19.04.2013

Detaljer

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum Fredrik Barth Jobber I Asplan Viak Koordinator for fagfeltene stedsutvikling og byutvikling Jobber med mulighetsstudier, analyser,

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn Beboermøter 2016 Agenda 1. Velkommen ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø 2. Presentasjon av løsningen ved samferdselsplanlegger

Detaljer

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2 Oppdragsgiver: Froland kommune Oppdrag: 532442 Osedalen helhetsplan Dato: 2013-07-17 Skrevet av: Espen Evensen Reinfjord Kvalitetskontroll: Roar Melsom OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM INNHOLD

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport Guro Berge ! Perspektiver bak miljøvennlig transport! Befolkningens transportmiddelbruk! Prinsipper for tilrettelegging! Valg som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer

Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Viktige drivkrefter SSB-prognoseplanlegging Arbeidsmarkedet, attraktive arbeidsplasser,

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Universell utforming. Et virkemiddel for kvalitet på gang- og sykkelanlegg. Ida S. Harildstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Universell utforming. Et virkemiddel for kvalitet på gang- og sykkelanlegg. Ida S. Harildstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet Universell utforming Et virkemiddel for kvalitet på gang- og sykkelanlegg Ida S. Harildstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet Om innlegget Hva er universell utforming? Om kvalitet Tilpasning for bevegelse,

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Medvirkningsdokument

Medvirkningsdokument Medvirkningsdokument Medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan for Fetsund sentrum Dette dokumentet tar for seg arbeidet som har blitt gjort og innspillene som er kommet i forbindelse

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, 1. gangs behandling PSN 11.2.2016 FMS 16.2.2016

Forslag til kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, 1. gangs behandling PSN 11.2.2016 FMS 16.2.2016 Forslag til kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, 1. gangs behandling PSN 11.2.2016 FMS 16.2.2016 Kommunedelplan for E18 med bussgate og sykkelvei Alternativene som følger planforslaget

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Kontaktutvalg 09-02-2016 Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 05.10.2015 Her settes det krav til utarbeidelse av helhetsplaner. En rekke planprosesser

Detaljer

Hvaler kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel. Tema Skjærhalden

Hvaler kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel. Tema Skjærhalden Rullering av kommuneplanens arealdel Tema Skjærhalden Agenda 1. Velkommen! 2. Griff Arkitektur presenterer foreløpige ideer for illustrasjonsplan for torget i Skjærhalden diskusjon og innspill 3. Trafikkanalyse

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland 2 sykkelbyer i Oppland: Gjøvik og Lillehammer Felles styringsgruppe m representanter fra: Fylkeskommune Statens

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Gode byrom er viktig for gående!

Gode byrom er viktig for gående! Gode byrom er viktig for gående! Hvordan oppnår vi gode byrom i Oslo Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 14.februar 2012 Bakgrunn og formål med prosjektet Byrådet har i sak 1185/05 - Organisering av prosjektet

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Beboere i Hagakollen, Hagaveien og Reistadlia Forslag til kommunedelplan 31.03.2016 Gjeldende rammer og premisser Nasjonale føringer Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Hva kommer først! Arealbruk eller transportløsninger? Hva gjør vi?

Detaljer

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by Kommuneplan 2009-2021 Kongsvinger kommune Notat Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by 19. mai 2009 2 Framtidig vegsystem i Kongsvinger by Kongsvinger sentrum er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt i

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3 Innspill til endelig konsept 17. november 2010 1 Det tredje verkstedet i prosjekt KVU Kristiansandsregionen samlet nesten 60 deltakere.

Detaljer

Innspill til Strategisk plan for utearealer i sentrum sak 14/8312

Innspill til Strategisk plan for utearealer i sentrum sak 14/8312 Tromsø kommune Byutvikling v/ Else Karlstrøm Minde Tromsø 07.07.2015 Innspill til Strategisk plan for utearealer i sentrum sak 14/8312 Viser til deres brev datert 12.06.2015 med referanse 29554/15-L12

Detaljer