REFERAT. Idèdugnad Sandvika Vegsystemets forhold til byutviklingen. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Idèdugnad Sandvika Vegsystemets forhold til byutviklingen. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 1"

Transkript

1 Idèdugnad Sandvika Vegsystemets forhold til byutviklingen ERAT REFERAT Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 1

2 Idèugnad Sandvika: Vegsystemets forhold til byutviklingen. Referat. Idèdugnaden ble arrangert av Bærum kommune og Statens vegvesen Region Øst i samarbeid med BOTSFOR (by- og tettstedsforum). Dugnaden foregikk over 2 dager, og ble avholdt i Bærum kulturhus. Prosessleder var Tore Solberg fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Det ble arbeidet i seksjonsvise grupper og plenum. Det ble gjennomført til sammen 8 gruppearbeid som hadde følgende oppgaveformuleringer: Gruppeoppgave A: Hva karakteriserer Sandvika By i dag? Gruppeoppgave B: Hva er utfordringene og problemene vi skal løse i Sandvika by? Gruppeoppgave C: Hva er den egentlige utfordring for Sandvika by? Gruppeoppgave D: Hva er deres ideer for utfordringer og problemer i Sandvika By? Gruppeoppgave E: Gå til 2-3 andre grupper. Bli orientert og still spørsmål av typen: har dere tenkt på.? Spørsmålene skal noteres. Gruppeoppgave F: Ta hensyn til spørsmålene. Bearbeid og detaljer ett eller to løsningsforslag. Gruppeoppgave G: Hva er deres anbefalinger til Bærum kommune og Statens vegvesen for å realisere forslagene. Figur 1: Oppgavetekster til gruppearbeid Tabellen under viser gruppeinndelingen gjennom den to dager lange idèdugnaden: Gruppeinndeling: Gruppe 1 Gruppe 2 Øivind Luke Jorunn Kveim Låte Pedro Ardilla Bjørn Lunøe Terje Hansen Elin Børrud Tine Langballe Liv Skrede Arne Sælen Anders Dalen Bjarne Meel Tom Linderud Kari Langeland Gruppe 3 Gruppe 4 May Bente H. Sindre Jan Fredrik Larsen Arne Kolstadbråten Arne Torp Terttu Kalland Arvid Lunde Kristen Damsgaard Anne Gerd Steffensen Lillebill Marshall Tone Lindheim Anders Hagson Jan Birger Lund Morten Larsen Hans Petter Skattum Kjell Seberg Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 2

3 Hans Jakob Ruud (dag 2) Gruppe 5 Gruppe 6 Arthur Wøhni Ingvild Røed Kjell Lønne Ola Bettum Anne Byrkjeland Ragnhild Pehrson Bjørn Frodahl Hjalmar Aas Jon Øyvind Johannesen Synnøve Heuch Brit Moe Kari Seljelid Eva Preede DAG Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid A: Oppgavetekst: Lag en beskrivelse som karakteriserer sentrum; veier, gater og byen. Gruppe 1 Gruppe 2 Mangler møteplasser for voksne / barn. Manglende forbindelser. Forbindelser er hindret av mange barrierer og nivåforskjeller. Mangler bystruktur. Utflytende og dårlig lesbar (både byplan og atkomst). Lokalt / kommunalt / regionalt senter. Ved E18. Lite kunst i offentlig rom. Ekstrem god biltilgjengelighet og dårlig tilrettelagt for gående og syklende. Mange bak sider. Store kjøpesenter. Mange broer over elvene. Få innbyggere. Svært få boliger i forhold til arbeidsplasser og andre byfunksjoner. Manglende tilrettelegging for rekreasjon og sammenhengende grønnstruktur. Rådhuset. Mange nybygg. Godt kollektivtilbud. Sandvika er knutepunkt for kollektivtilbudet i Vestregionen. Et veikryss. Stasjonsby og kollektivknutepunkt. Servicesenter for Bærum kommune og omland. Har nærhet til sjø og elv, og her er det et stort uutnyttet potensial. Rotete trafikkbilde og mangelfull skilting. Dette fører til mye unødvendig bilkjøring. Arkitekturen er sammensatt. Monumentalt og karakteristisk rådhus. Eldre befolkning. Mangler universitet / høgskolemiljø. Sandvika sentrum er en død by med lite differensiert aldersammensetning på by-brukerne. Ungdommen må inn. Hyggelig å gå tur i Sandvika. Hvordan skal man få folk til å komme seg til Sandvika og å bli der for å ta del i byen? Gruppe 3 Gruppe 4 Utfordringer: Ikke tilrettelagt for gående / syklende. Hvor er sentrum? Det må utvikles et Manglende helhet. tydeligere sentrum. Mange hovedveier. Hva/ hvordan er strukturen? Vanskelig å finne fram dvs. dårlig Skape balanse mellom bydelene. lesbarhet. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 3

4 Noen bydeler har hhv for mye næring, for lite næring og for mye industri. Plasskrevende handel og industri bør plasseres utenfor byen. Mye tungtrafikk ble observert på befaringen. Byen bærer preg av ad hoc utbygging og at ingen masterplan er lagt til grunn for byggingen. Fravær av trafikksystem og parksystem, manglende gatesystem Otto Sverdrups plass er det første man kommer til i Sandvika når man reiser kollektivt. Her bør det gjøres tiltak for bedre velkomsten; å rydde opp på plassen og skape kontakt mot elven. Kvalitet: Sjarmerende variasjon. Nærhet til sjøen og elven. Gode kommunikasjoner til og fra, men dårlig kommunikasjon internt. Vakkert rådhus. God skala og tilløp til god fargeskala. BOTSFOR-seminar Sandvika, Mye betong og asfalt. Avvisende bygningsfasader. Manglende aktivitet mot Sandvikselva. Potensialet er ikke utnyttet. Øst og vest henger ikke sammen. Øst: lite aktivitet. Vest: mye aktivitet. Storsenteret har dannet byen. Manglende utendørs møteplasser. Unødige stengsler og overmøblerte byrom. Vakkert rådhus. Elven. Sjøfront. Topografien. Kollektivknutepunkt. Otto Sverdrups plass er kaotisk. Det er uutnyttede arealressurser under jernbane traseen. Gruppe 5 Gruppe 6 Byen er fragmentert og bærer preg av ikke styrt planlegging. Likevel er det viktig å ta vare på forskjellene mellom bydelene. Sandvika sentrum bør være annerledes enn Sandvika vest. Elva samler ikke, men splitter byen. Viktig å ta vare på den fordelen som elva gir. Hvor er hovedinngangen byporten? Det bør etableres definerte byporter. Savner møteplassene, torvene og torvhandel. Det er viktig å få de som bor og jobber i Sandvika til å bruke gatene. Savner gode sykkel- og gangveier og et helhetlig system for dette. Stikkord: inn og ut av byen, interne strukturer. Byen har mange verdier som bør videreutvikles. Kadettangen kan bli et viktig rekreasjonsområde. Byen er vanskelig å lese. Det mangler informasjonstavler. Veisystemet er vanskelig å lese. For mange bak gårder og bak veier. Disse må omgjøres til smørsider. Mangler en felles parkeringsstrategi prissetting er en viktig faktor. Opplevd utrygghet blant by-brukere. Er et kollektivknutepunkt. Det er forskjell på de som bor her og de som reiser igjennom. Veiene transportsentrum. Rådhuset. Todelt by; gammel del og ny del. Elva deler byen. Sandvika storsenter er byen for ungdommen. Sandvika er trafikk-knutepunkt med eget kjøpesenter. Stasjonsområdet tiltrekker seg uønskede grupper Hvor er sentrum? Stasjonen Rådhuset Sandvika sentrum Sandvika Storsenter Hvor er gatene? I byen I kjøpesenteret Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 4

5 Bedre belysning kan bidra til kriminalitetsforebygging. BOTSFOR-seminar Sandvika, Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid B: Oppgavetekst: Hva er utfordringene og problemene vi skal løse i Sandvika by? Gruppe 1 Gruppe 2 Tilrettelegge for flere boliger for å øke innbyggertallet. Legge til rette for bedre gateliv og byliv, omgjøre fra mørkt og stille til lyst og livlig. Forbedre lokal bystruktur med fokus på fotgjengere og sykkel. Ny E18 inn i Nasjonal Transportplan. Bedre kollektivbetjening mellom Sandvika og de øvrige delene av Bærum. Etablere bompengefinansiert og gratis parkering i Sandvika sentrum. Gruppe 3 Gruppe 4 Handel med plasskrevende varer, industri og lagervirksomhet skal lokaliseres utenfor bysenteret langs E16 og E18. Implementere sosiale møteplasser flere steder i byen. 1) Barriere: Hvordan binde sammen by og sjø uten å fjerne E18? 2) Identitetsløse områder: Hvordan unngå bakside områder dersom man bare er opptatt av fronten? Prosess: Forankre felles målsetting / forståelse for å løse utfordringene i Sandvika for aktørene: Stat Kommune Grunneiere Organisasjoner Utfordringer Gågaten: Rådmann Halmrasts vei er overmøblert. Jernbanestasjonen er vanskelig tilgjengelig. Forslag til forbedringer: Alle gatefremmede konstruksjoner i Rådmann Halmrasts vei fjernes. 4 stk plasser ryddes til tydelige byrom. Uterom ved Kommunegården må utnyttes bedre. Rydde Kadettangen. Utfordringer: 1) Trafikalt E18 og E16 er store barrierer (miljøproblemer) og begrenser arealutviklingen. Mangler definert gatenett. Manglende tilrettelegging for fotgjengere. Manglende sammenhengende g/ssystem. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 5

6 Kollektivknutepunktet må forbedres. For mye bakkeparkering / samordne parkering. 2) Byrom Rydde byrom. Behov for flere møtesteder. Konsentrere aktivitet. Mangler servering/aktivitet/ møtesteder langs elven og sjøen. Mangler en utescene. Mangler lysplan for byen. Mangler kunstnerisk utforming/utsmykking. Klarere byplangrep akser 3) Bygningsmessige utforminger Levende fasader. Fargepalett. Fortette. Avgrense byen. Flere boliger. Gruppe 5 Gruppe 6 Det er mye å ta tak i. Det er viktig å UTFORDRINGER: gjøre en nøye prioritering av Sørge for god framkommelighet for oppgavene. kollektivtrafikken (Lokalt, Få beboere og arbeidstakere til å langdistanse, høyere frekvens, bedre bruke byen. tilbud). Få flere folk ut i gatene Bedre oversiktlighet Få Sandvika sentrum til å bli et Bedre tilbud til uorganisert ungdom spennende alternativ til vestsiden Gode møteplasser innendørs og (ikke kopi av Storsenteret). utendørs. Gjøre byen mer lesbar (lettere å finne Å knytte øst og vestsiden sammen; fram). utnytte de ulike bydelenes fordeler. Det mangler en felles Hvordan bruke elva. parkeringsstrategi. Begrense privatbilismen. Kriminalitetsforebygging (opplevd Hvordan avgrense Sandvika by? trygghet). Markere byporter. Markere bygrenser. Kadettangen. Snu baksiden til smørsider Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 6

7 Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid C: BOTSFOR-seminar Sandvika, Oppgavetekst: Hva er den egentlige utfordring for Sandvika by? Gruppe 1 Gruppe 2 Man ønsker at Sandvika skal bli en Hvordan få Sandvika sentrum til å CIVITAS OPTIMUM. Gode gater er gjenoppstå som den vitale delen av viktig. Sandvika. Problemet er at den er en Forslag til framgangsmåte: En god død by som ingen unge har lyst til å faglig plan må legges til grunn, og det bruke. Hvordan skal de unge og må fattes et politisk vedtak av den andre få LYST på Sandvika? gode planen (KDP). Deretter trenger Hvordan regulere en infrastruktur som man en gjennomføringsplan for videre gjør det lettere å orientere seg? arbeid. Kommunedelplanen må (problem; mye unødvendig kjøring) videreføres til en gjennomføringsplan Hvordan få flere til å bo i Sandvika? (Byformplan). (problem: mye bilbruk?) Utjevning mellom ulike grunneiere slik Hvordan komme seg enkelt til at disse kan tenke helhet og ikke bare Sandvika? muligheter på egen tomt, er en viktig premiss. Gjennomføringskraft / -vilje kan være et problem. Det samme gjelder de økonomiske rammebetingelsene. Gruppe 3 Gruppe 4 Jobbe videre med systemet rundt jernbanestasjonen og akser mellom stasjonen og Sandvika storsenter. Sandvika er ikke by men arbeidsplass og kollektivknutepunkt hvor en del mennesker tilfeldigvis bor. Sandvika sentrum må ta opp konkurransen med Storsenteret, vitalisering. Utnytte potensialet i Sandvika sentrums kvaliteter: o Jernbanen o Elvebredden o Kontakt med sjøen o Vinmonopolet Ha spesiell fokus på elvebredden og Otto Sverdrups plass (haster spesielt). Finne fram til ny trafikkløsning og helhetlig parkeringsløsning for Sandvika. Vurdere Sandvika sett fra en tilreisendes øyne hva er hindre for å finne fram? Gruppe 5 Gruppe 6 En politisk vedtatt KDP som Langsiktige og gode planer som gir Masterplan. Deretter utarbeides en forutsigbarhet. handlingsplan som grunnlag for Ta vare identitet fra gamle dager. gjennomføring av konkrete tiltak. Etablere et hierarki for trafikksystemet, som inkluderer parkering. Etablere en bedre samhandling mellom grunneiere og eiendomsutviklere. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 7

8 DAG Resultatet fra gruppearbeid D, E og F ble presentert mot slutten av dag 2 av seminaret. Gruppearbeidene foregikk som en prosess hvor gruppene først arbeidet med gruppeoppgave D. Deretter fikk gruppene innspill på sine ideer til løsninger gjennom gruppeoppgave E. Deretter arbeidet gruppene fram kartskissen gjennom gruppeoppgave F. Disse ble presentert i plenum mot slutten av dagen. Seminaret ble avsluttet med gruppearbeid G og en rask plenumsgjennomgang av dette gruppearbeidet. Gruppeoppgave D: Hva er deres ideer for utfordringene og problemene i Sandvika By? Gruppeoppgave E: Gå til 2-3 andre grupper. Bli orientert og still spørsmål av typen: har dere tenkt på? Spørsmålene skal noteres av gruppens. Gruppeoppgave F: Ta hensyn til spørsmålene. Bearbeid og detaljer ett eller to løsningsforslag. Gruppearbeid G: Hva er deres anbefalinger til Bærum kommune og Statens vegvesen for å realisere forslagene? Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid D, E og F: Oppgavetekst: Hva er deres ideer for utfordringene og problemene i Sandvika by? Gå til 2-3 andre grupper. Bli orientert og still spørsmål av typen har dere tenkt på? Ta hensyn til spørsmålene. Bearbeid og detaljer ett eller to løsningsforslag. Gruppe 1 Beskrivelse: Fjerne gjennomkjøringstrafikken på de to store hovedvegene ved at koblinger mellom E16 og E18 som legges utenom Sandvika by. Etablere en indre ringvei med lave hastigheter. Ytre ringvei rammer inn byen og definerer bygrensen. Anlegge parkeringshus/-anlegg ved innfartene til byen. Nøye vurdering/ gjennomgang av behov for eksisterende parkeringshus/-plasser. Foreslår en ny strandlinje med en ny tunge ved Lakseberget (jfr. Skåne). På denne tunga foreslår man å etablere boliger, badestrand og småbåthavn. Figur 2: Gruppe 1 sitt forslag til hovedramme for Sandvika by. Fortsette byutvikling på utsiden av Sandviksveien mot sjøen. Kan gjerne bygge signalbygg her, for eksempel akvarium. Sandviksveien kan få vesentlig mindre trafikk Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 8

9 dersom koblinger mellom E16 og E18 flyttes hhv øst og vest for Sandvika by. BOTSFOR-seminar Sandvika, Lage en ekstra undergang gjennom jernbanefyllingene/konstruksjonene, for å binde Hamangbyen sammen med Sandvika Vest. Kollektiv: Fjernbusser fra E16 kommer greit til Sandvika kollektivterminal. Fjernbusser på E18 har en vesentlig vanskeligere tilgang. Det er viktig at disse bussene stopper i Sandvika. Figur 3: Gruppe 1 sitt forslag til bebyggelsesstruktur for Sandvika. Gruppe 2 Beskrivelse: Foreslår å fjerne Helgerudgården for å åpne gågaten enda mer. Har vist en Sandvikas Diamant på kartet. Gult område angir de viktigste byrommene i byen. Den gule allmenningen må bearbeides i forhold til terrenget. Gjelder spesielt Otto Sverdrups plass som ligger i en sjakt. Foreslår en hovedsykkeltrase fra nord som går langs Industriveien, Elias Smiths vei og gjennom gågatesystemet i Sandvika sentrum og til hovedruta Asker - Oslo. Foreslår å bygge høyere og tettere (flere etasjer ved jernbanestasjonen). Hotell er aktuell arealbruk her. Elias Smiths vei er reservert for sykkel og kollektivtrafikk. Elveløpet er et viktig element. Etablere elvestier (gående) på begge elvebredder fra fjorden til Elias Smiths vei. Figur 4 : Gruppe 2 sitt løsningsforslag for Sandvika. Foreslår å lage Playa del Sandvika på Kadettangen (utfylling). Det må jobbes fram løsninger som åpner adgangen / tilgjengeligheten til sjøen fra gågatesystemet i Sandvika sentrum. Topografien og de grønne åsene må tas vare på som viktig innramming av byen. Parkering i hovedsak dagens system. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 9

10 Gruppe 3 Beskrivelse: Gruppa har konsentrert seg om Sandvika sentrum, og tatt utgangspunkt i de viktigste atkomstpunktene hit: Foreslår nytt parkeringshus under Rådhusparken som vil være det viktigste atkomstpunktet for personbiler i denne delen av byen. Anbefaler en ny trafikkløsning / organisering av kollektivterminalen. Kiss &drive flyttes ut fra Otto Sverdrups plass og samlokaliseres med taxiholdeplass. Sykkelparkeringsgarasje under jernbanestasjonen. En bilfri Otto Sverdrups plass må utvikles. Trapper og ramper fjernes. Helgerudgården utvides og trekkes nærmere Otto Sverdrups plass. Gangforbindelser /atkomster for fotgjengere på tvers av elva må forbedres. Figur 5: Gruppe 3 sitt løsningsforslag for Sandvika. Jørgen Kanitz gate åpnes igjen og foreslås som hovedsykkelrute. Bygge flere boliger i Sandvika sentrum. Åpne alle fasader mot gata. Gruppe 4 Anbefaler å utvikle en strøksgate (vist med heltrukken rød strek) hvor fotgjengere har prioritet. De røde sirklene er møtepunkter på hjørnene i strøksgaten i Sandvika by. Anbefaler å fjerne gateparkering i Claude Monets alle og erstatte disse med bredere fortau. E16 og E18 er fjernet. Dagens ringvei rundt Sandvika opprettholdes som i dag, men Elias Smiths vei er en viktig forbindelse gjennom ringen hvor det må være en del byintern biltrafikk for å slippe at all biltrafikk må gå via Sandvikaringen. Dette vil gi en trafikkavlastning på Sandviksveien. Jernbanestasjonen: foreslår å etablere flere oppganger til perrongen fra både fra vest og øst. Strakstiltak: Otto Sverdrups plass, Kinovei-kvartalet og Stjerneplassen gjennomføres raskt. Det samme gjelder aksen gågata og Kinoveien. Belysning og utbedringer på eksisterende Kinoveibru. Figur 6: Gruppe 4 sitt løsningsforslag for Sandvika. Claude Monets allè: Fasader som er lukket mot gatene må åpnes. Restauranter kan flytte ut på gatene. Plassen /arealet utenfor kommunegården må utnyttes bedre. På Kadettangen foreslår gruppen et nytt alternativ med lagune. Ny øy fylles opp i Sandviksbukta med gangbru fra Kadettangen. Kjørboparken er et lite brukt område i dag. Atkomsten dit bør forbedres. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 10

11 Gruppe 5 Utgangspunktet for løsningsforslaget er at kontakten med fjorden er viktigst. Foreslår et serveringssted på Kadettangen. Elva er også viktig. Elva kan sies å være origo i Sandvika, men har i dag baksider på begge elvebredder. Solsiden av elva må aktiviseres. Forbindelsene på tvers av elva må styrkes, men bruene stenger for utsikten. Kinoveien er spesielt viktig. Kantparkering på Rådhusbrua bør fjernes. Foreslår at Jørgen Kanitz gate gjenåpnes. Otto Sverdrups plass må utbedres. Mer plassdannelse ved kollektivterminalen. Foreslår at kollektivterminalen utvides vestover (mot Løkketangen og Elias Smiths vei). Figur 7: Gruppe 5 sitt løsningsforslag for Sandvika. Kvaliteter og potensial. De grønne linjene er hovedruter for sykkel. Det bør bygges et nytt hotell i Sandvika. Enten ved jernbanestasjonen eller ved fjorden. Finne steder i Sandvika by hvor det er utsikt mot fjorden og lage møteplasser for befolkningen på disse stedene.. Kollektivterminalen utvides vestover. Gruppen jobbet også med kollektivtraseer (egen kartskisse som ikke er vist i dette referatet, kommer i rapporten). Figur 8: Gruppe 5 sitt forslag til hovedsykkelvegnett i Sandvika. Gruppe 6 Gruppens utgangspunkt for løsningsforslag er eksisterende ringvei rundt Sandvika og E18 i tunnel. De grønne linjene er elvestier langs elvebredden. Det er viktig å foredle elvedraget med mange ulike virkemidler. De røde linjene er forslag til sykkelvegnett. Gruppen foreslår et nytt kollektivknutepunkt i 3 nivåer. Et viktig punkt er utvikling til kulturgate i historisk veifar gjennom Sandvika. (Jørgen Kanitz gate, Elias Smiths vei og Industriveien). En lokalvei med 20 i ÅDT vil fortsatt være barriere og derfor er Sandviksveien foreslått i tunnel mot fjorden. Dermed kan man oppnå full kontakt med fjorden og elva. Figur 9: Gruppe 6 sitt forslag til hovedsykkelvegnett i Sandvika. Gatene i sentrum er til dels åpnet for biltrafikk. Dagens gågate skal fortsatt være gågate. Det samme gjelder Kinoveibrua. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 11

12 G: Hva er deres anbefalinger til Bærum kommune og Statens vegvesen for å realisere forslagene. Gruppe 1: Statens vegvesen: o Få E16 og E18 utenom Sandvika. Ned i tunnel. Inn i NTP Kommunen: o Utgangspunkt i den faglige gode og helhetlige KDP o Samhandling med grunneiere og Statens vegvesen o Fatte vedtak o Kommunen og grunneiere finne fram til en gjennomføringsmodell. Dele på kostnadene. Gruppe 2: Få grunneiere til å enes om riving og nybygg. Få grunneiere til å være enig i at de skal ha et perspektiv utover egen eiendom. Arkitektkonkurranse ved Sandvika kollektivterminal. Ønsker noe lignende som Oslo S. Tenke stedet først og biltrafikken etterpå. Kollektivknutepunktet som en attraksjon, ute og inne. Gruppe 4: Konkurranse om utforming av Otto Sverdrups plass med omgivelser. Avklare planer for E18 og E16. Forsterke samarbeid og dialog med berørte grunneiere. Kommunen tar aksjon! Dialog med Jernbaneverket. Heve status for Sandvika stasjon. Få sammenheng i gang/sykkel og turveinett. Utarbeide en estetisk plan for Sandvika; møblering, belysning, fargevalg. Jobbes fram i dialog med de som skal bekoste. Gruppe 5 Vedta KDP og holde fast ved den! Følge opp KDP med en Handlingsplan, kortsiktig og langsiktig. Prioritere tiltak og kostnadsberegne. OPS, offentlig privat samarbeid, finansiere og planlegge tiltak OOS, offentlig - offentlig samarbeid Få opp entusiasmen ved gjennomføre pilot- og signalprosjekter. Komme i gang med noe. Fokusere på noen få satsingsområder / prosjekter. Gruppe 6: Prioritere tiltak som kan realiseres raskt: o Etablere en samarbeidsgruppe mellom vegvesen og kommune. o Starte med det som er realiserbart uten ny E18. Konkrete tiltak (uprioritert) 1. Parkeringshus under Rådhusparken 2. Otto Sverdrups plass. 3. Hele kulturarvgata 4. Jørgen Kanitz gate åpnes. Planlegge lokal Sandviksvei i kulvert under elva. Starte planlegging av en 3 etasjes kollektivterminal. Sandvika / Kristin Strand Amundsen, referent Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 12

13 BOTSFOR-seminar Sandvika jan 2009 Deltaker Organisasjon Anne Gerd Steffensen Tine Langballe Kristen Damsgaard Hans Petter Skattum Liv Skrede Morten Larsen Kari Brodin Seljelid Brit Moe Kari Langeland Bjørn Lunøe Hjalmar Aass Bjarne Meel Bjørn Frodahl Jan Fredrik Larsen Ragnhild Pehrson Ola Bettum Elin Børrud Anders Hagson Tone Lindheim Lillebill Marshall Eva Preede Arne Sælen Tore Solberg Einar Lillebye Øivind Luke Arne Kolstadbråten Anders Dalen Jon Øyvind Johannesen Jan Birger Lund Anne Byrkjeland Hans Håkon Ruud Arne Torp Kjell Lønne Kristin Strand Amundsen Ingvild Røed Arthur Wøhni Terje Hansen Arvid Lunde Synnøve Hench Terttu Kalland Pedro Ardila May-Bente Hiim Sindre Tom Linderud Jorunn Kveim Låte Kjell Seberg Ellef Ruud politiker, plan og miljø plan og miljø, barnetalsperson politiker, plan og miljø politiker, plan og miljø politiker, plan og miljø politiker, Levekår politiker, Levekår politiker, Byliv politiker, Byliv Sandvika Vel Sandvika Vel Sandvika Byutv. Bærum næringsråd Asker og Bærum handelstandsforening Folkeakademiet Sandvika konsulent konsulent/sekretær Ruter Plansjef, Asker Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 13

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Landskonferanse om stedsutvikling 2008: Asker sentrum - en levende småby 15.09.2008 1 v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Definerer mål for utvikling og formulerer tiltak for gjennomføring Beskriver muligheter som kan realiseres i et lengre tidsperspektiv Legge

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER KORE GANGLINJER FOR OMSIGNING NÆRHE IL HOVEDVEINE BYLIV PÅ BAKKEPLAN NORD FOR LYSAKERELVA Akseptert avstand

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser Tandberg Eiendom AS Familieselskap fra Asker, base i Asker og Oslo

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Agenda

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Fra trafikkslum til byrom Malmø 10. oktober 2011 Toril Presttun Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Carl Berners plass er et kryss mellom to hovedveger i Oslo Ring to

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.10.2011 N-615.0, GBR- 11/4009 11/126495 Saksbehandler: Ellef Ruud Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 23.11.2011

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av fremtidig veisystem Fremtidig veisystem Holmen Slependen Viktige føringer for kommunedelplanen Miljøbelastning og barrierevirkning fra veitrafikk skal reduseres

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

BILLINGSTADSLETTA GRUNNEIERFORENING PSN

BILLINGSTADSLETTA GRUNNEIERFORENING PSN BILLINGSTADSLETTA GRUNNEIERFORENING PSN 2.11.17 Billingstad/ Slependen- det største og viktigste handels- og næringsområdet i kommunen Investering og utviklingen på Billingstad/Slependen Usikkerhet i overordnede

Detaljer

Sandvika sentrum øst områderegulering Formannskapet

Sandvika sentrum øst områderegulering Formannskapet Sandvika sentrum øst områderegulering Formannskapet 14.2.2017 Bedømmelseskomiteens anbefaling lagt fram for formannskapet i januar 2013 Formannskapet 14.2.2017 1. Det bør tilrettelegges for høy utnyttelse

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 14.02.2017 N - 515, HistSak - 15/65294 15/130640 11/7431, PLANID - 2011005 Saksbehandler: Terttu Kalland Saksansvarlig: Jannike

Detaljer

Vitalisering av sentrum

Vitalisering av sentrum Vitalisering av sentrum Eksempler fra Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø Ragnhild Skogheim Forsker, NIBR/HIOA Vitalisering av sentrum Hvordan arbeider de fire byene med sentrumsutvikling? Hvem er pådriverne?

Detaljer

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner 29/04 20/6 2013 Fornebubanen - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner Byutvikling på Majorstuen Knutepunkt og byutvikling Bystruktur og sammenhenger Koordinering av planer

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre Kommunedelplan E18 Temamøte i Asker kommunestyre 19.3.2015 Kommunedelplan E18 Prosess og politisk behandling hittil Opprinnelig planområde: Holmen-Drengsrud Planprogram vedtatt 30. august 2011 Rapport

Detaljer

Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen miljøvennlig transport.

Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen miljøvennlig transport. Plan- og miljøavdelingen Bane/ buss/ bil/ sykkel og fot: Hva har vi, og hvordan Kort om fungerer Bærum det? 21.08.2008 Orientering om Asker Sandvika Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn Beboermøter 2016 Agenda 1. Velkommen ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø 2. Presentasjon av løsningen ved samferdselsplanlegger

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY Runar Henanger, Norconsult AS Sykkelbynettverket Oslo 21.10 2016 PLAN URBAN AS By- og tettstedsutvikling Bærekraftig mobilitet Ny tid Nye løsninger Visjonær

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Areal- og transportstrategier for Vestregionen

Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008-2018: Balansert utvikling i Vestregionen Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008-2018 Møte MvD 5. mai 2009 Hans Hagene Daglig leder Vestregionen Vestregionen Kort om Vestregionen Vestregionen:

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Bærekraftig byutvikling

Bærekraftig byutvikling Bærekraftig byutvikling Folkevalgtsamling, Røros 26 og 27 oktober 2011 Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Sykkel 1 Trondheim er attraktiv! Denne kvaliteten må vi ta vare på

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien En av Oslos travleste gater Planområde Lengde ca 1000 m ÅDT ca 8000 Trikk på hele strekningen Oslos (og Norges?) tettest befolkede område Hva er Bogstadveien Gata

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Bystruktur på bergensk

Bystruktur på bergensk Bystruktur på bergensk Edel Eikeseth Kommunaldirektør Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø 26. november 2010 Bystruktur på bergensk Naturgitt: Fjellene, sjøen, vassdragene, fjord-fjell Klima: Mye

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fortetting og alle gode formåls plass Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fakta 265 000 innbyggere 465,3 km2 575 innb./km2 1 1,5% vekst 2600 mm nedbør/år,

Detaljer

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep Kommunaldirektør Arthur Wøhni 20.09.2017 Byplangrep Overordnede målsettinger Definerte senterdannelse ved t-banestasjonen Fra «ett land» til 3 områdetyper Variert bebyggelse

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE GATEBRUKSPLAN FOR SANDNES SENTRUM

PROSJEKTBESKRIVELSE GATEBRUKSPLAN FOR SANDNES SENTRUM Utvalg for byutvikling 2.06.10 sak 81/10 vedlegg 2 PROSJEKTBESKRIVELSE GATEBRUKSPLAN FOR SANDNES SENTRUM 1. Bakgrunn for prosjektet Kommunedelplan for sentrum ble utarbeidet parallelt med kommuneplan 2007-2020,

Detaljer

Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler

Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Foto: Knut Opeide 9. april 2015 Foto: Knut

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

NUSB : Heggedal sentrum

NUSB : Heggedal sentrum NUSB 25.11.2010: Heggedal sentrum Så vakkert Heggedal Så spennende historie Heggedal Heggedal Gjellum Heggodden Hovedgården Hovedgården Først landbruk Kværna Så jernbanen Heggedal Heggedal Christiania

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn Beboermøter 2016 Agenda 1. Velkommen ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø 2. Presentasjon av løsningen ved samferdselsplanlegger

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa Nordbyen områderegulering Ressursgruppa 4 24.02.16 24.02.16 Agenda 1. Innledning 2. Stadfesting av planprogrammet 3. Status analyser (inkl spørsmål, men drøfting etterpå): a. Visjon og scenarier b. KU

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune

Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune Konklusjon Oslopakke 3 er ment å løse vekst-utfordringer framfor klimapolitiske utfordringer.

Detaljer

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2 Oppdragsgiver: Froland kommune Oppdrag: 532442 Osedalen helhetsplan Dato: 2013-07-17 Skrevet av: Espen Evensen Reinfjord Kvalitetskontroll: Roar Melsom OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM INNHOLD

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L19

Hurum kommune Arkiv: L19 Hurum kommune Arkiv: L19 Saksmappe: 2016/218 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.01.2016 A-sak. Sætre sentrum - Arealdisponeringsplan for område BS 7 Saksnr Utvalg Møtedato 13/16 Planutvalget 08.03.2016

Detaljer

arkitekt kunstner arkitekt arkitekt byplanlegger

arkitekt kunstner arkitekt arkitekt byplanlegger Midtveiseminar arkitekt kunstner arkitekt arkitekt byplanlegger Jorbrukskommune Sandane Breim Byrkjelo Nordfjord Fjordkommune Innviksfjorden Breimsvatnet Den Urbane Fjordlandsbyen AMBISJON #1 Vi vil

Detaljer