REFERAT. Idèdugnad Sandvika Vegsystemets forhold til byutviklingen. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Idèdugnad Sandvika Vegsystemets forhold til byutviklingen. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 1"

Transkript

1 Idèdugnad Sandvika Vegsystemets forhold til byutviklingen ERAT REFERAT Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 1

2 Idèugnad Sandvika: Vegsystemets forhold til byutviklingen. Referat. Idèdugnaden ble arrangert av Bærum kommune og Statens vegvesen Region Øst i samarbeid med BOTSFOR (by- og tettstedsforum). Dugnaden foregikk over 2 dager, og ble avholdt i Bærum kulturhus. Prosessleder var Tore Solberg fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Det ble arbeidet i seksjonsvise grupper og plenum. Det ble gjennomført til sammen 8 gruppearbeid som hadde følgende oppgaveformuleringer: Gruppeoppgave A: Hva karakteriserer Sandvika By i dag? Gruppeoppgave B: Hva er utfordringene og problemene vi skal løse i Sandvika by? Gruppeoppgave C: Hva er den egentlige utfordring for Sandvika by? Gruppeoppgave D: Hva er deres ideer for utfordringer og problemer i Sandvika By? Gruppeoppgave E: Gå til 2-3 andre grupper. Bli orientert og still spørsmål av typen: har dere tenkt på.? Spørsmålene skal noteres. Gruppeoppgave F: Ta hensyn til spørsmålene. Bearbeid og detaljer ett eller to løsningsforslag. Gruppeoppgave G: Hva er deres anbefalinger til Bærum kommune og Statens vegvesen for å realisere forslagene. Figur 1: Oppgavetekster til gruppearbeid Tabellen under viser gruppeinndelingen gjennom den to dager lange idèdugnaden: Gruppeinndeling: Gruppe 1 Gruppe 2 Øivind Luke Jorunn Kveim Låte Pedro Ardilla Bjørn Lunøe Terje Hansen Elin Børrud Tine Langballe Liv Skrede Arne Sælen Anders Dalen Bjarne Meel Tom Linderud Kari Langeland Gruppe 3 Gruppe 4 May Bente H. Sindre Jan Fredrik Larsen Arne Kolstadbråten Arne Torp Terttu Kalland Arvid Lunde Kristen Damsgaard Anne Gerd Steffensen Lillebill Marshall Tone Lindheim Anders Hagson Jan Birger Lund Morten Larsen Hans Petter Skattum Kjell Seberg Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 2

3 Hans Jakob Ruud (dag 2) Gruppe 5 Gruppe 6 Arthur Wøhni Ingvild Røed Kjell Lønne Ola Bettum Anne Byrkjeland Ragnhild Pehrson Bjørn Frodahl Hjalmar Aas Jon Øyvind Johannesen Synnøve Heuch Brit Moe Kari Seljelid Eva Preede DAG Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid A: Oppgavetekst: Lag en beskrivelse som karakteriserer sentrum; veier, gater og byen. Gruppe 1 Gruppe 2 Mangler møteplasser for voksne / barn. Manglende forbindelser. Forbindelser er hindret av mange barrierer og nivåforskjeller. Mangler bystruktur. Utflytende og dårlig lesbar (både byplan og atkomst). Lokalt / kommunalt / regionalt senter. Ved E18. Lite kunst i offentlig rom. Ekstrem god biltilgjengelighet og dårlig tilrettelagt for gående og syklende. Mange bak sider. Store kjøpesenter. Mange broer over elvene. Få innbyggere. Svært få boliger i forhold til arbeidsplasser og andre byfunksjoner. Manglende tilrettelegging for rekreasjon og sammenhengende grønnstruktur. Rådhuset. Mange nybygg. Godt kollektivtilbud. Sandvika er knutepunkt for kollektivtilbudet i Vestregionen. Et veikryss. Stasjonsby og kollektivknutepunkt. Servicesenter for Bærum kommune og omland. Har nærhet til sjø og elv, og her er det et stort uutnyttet potensial. Rotete trafikkbilde og mangelfull skilting. Dette fører til mye unødvendig bilkjøring. Arkitekturen er sammensatt. Monumentalt og karakteristisk rådhus. Eldre befolkning. Mangler universitet / høgskolemiljø. Sandvika sentrum er en død by med lite differensiert aldersammensetning på by-brukerne. Ungdommen må inn. Hyggelig å gå tur i Sandvika. Hvordan skal man få folk til å komme seg til Sandvika og å bli der for å ta del i byen? Gruppe 3 Gruppe 4 Utfordringer: Ikke tilrettelagt for gående / syklende. Hvor er sentrum? Det må utvikles et Manglende helhet. tydeligere sentrum. Mange hovedveier. Hva/ hvordan er strukturen? Vanskelig å finne fram dvs. dårlig Skape balanse mellom bydelene. lesbarhet. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 3

4 Noen bydeler har hhv for mye næring, for lite næring og for mye industri. Plasskrevende handel og industri bør plasseres utenfor byen. Mye tungtrafikk ble observert på befaringen. Byen bærer preg av ad hoc utbygging og at ingen masterplan er lagt til grunn for byggingen. Fravær av trafikksystem og parksystem, manglende gatesystem Otto Sverdrups plass er det første man kommer til i Sandvika når man reiser kollektivt. Her bør det gjøres tiltak for bedre velkomsten; å rydde opp på plassen og skape kontakt mot elven. Kvalitet: Sjarmerende variasjon. Nærhet til sjøen og elven. Gode kommunikasjoner til og fra, men dårlig kommunikasjon internt. Vakkert rådhus. God skala og tilløp til god fargeskala. BOTSFOR-seminar Sandvika, Mye betong og asfalt. Avvisende bygningsfasader. Manglende aktivitet mot Sandvikselva. Potensialet er ikke utnyttet. Øst og vest henger ikke sammen. Øst: lite aktivitet. Vest: mye aktivitet. Storsenteret har dannet byen. Manglende utendørs møteplasser. Unødige stengsler og overmøblerte byrom. Vakkert rådhus. Elven. Sjøfront. Topografien. Kollektivknutepunkt. Otto Sverdrups plass er kaotisk. Det er uutnyttede arealressurser under jernbane traseen. Gruppe 5 Gruppe 6 Byen er fragmentert og bærer preg av ikke styrt planlegging. Likevel er det viktig å ta vare på forskjellene mellom bydelene. Sandvika sentrum bør være annerledes enn Sandvika vest. Elva samler ikke, men splitter byen. Viktig å ta vare på den fordelen som elva gir. Hvor er hovedinngangen byporten? Det bør etableres definerte byporter. Savner møteplassene, torvene og torvhandel. Det er viktig å få de som bor og jobber i Sandvika til å bruke gatene. Savner gode sykkel- og gangveier og et helhetlig system for dette. Stikkord: inn og ut av byen, interne strukturer. Byen har mange verdier som bør videreutvikles. Kadettangen kan bli et viktig rekreasjonsområde. Byen er vanskelig å lese. Det mangler informasjonstavler. Veisystemet er vanskelig å lese. For mange bak gårder og bak veier. Disse må omgjøres til smørsider. Mangler en felles parkeringsstrategi prissetting er en viktig faktor. Opplevd utrygghet blant by-brukere. Er et kollektivknutepunkt. Det er forskjell på de som bor her og de som reiser igjennom. Veiene transportsentrum. Rådhuset. Todelt by; gammel del og ny del. Elva deler byen. Sandvika storsenter er byen for ungdommen. Sandvika er trafikk-knutepunkt med eget kjøpesenter. Stasjonsområdet tiltrekker seg uønskede grupper Hvor er sentrum? Stasjonen Rådhuset Sandvika sentrum Sandvika Storsenter Hvor er gatene? I byen I kjøpesenteret Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 4

5 Bedre belysning kan bidra til kriminalitetsforebygging. BOTSFOR-seminar Sandvika, Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid B: Oppgavetekst: Hva er utfordringene og problemene vi skal løse i Sandvika by? Gruppe 1 Gruppe 2 Tilrettelegge for flere boliger for å øke innbyggertallet. Legge til rette for bedre gateliv og byliv, omgjøre fra mørkt og stille til lyst og livlig. Forbedre lokal bystruktur med fokus på fotgjengere og sykkel. Ny E18 inn i Nasjonal Transportplan. Bedre kollektivbetjening mellom Sandvika og de øvrige delene av Bærum. Etablere bompengefinansiert og gratis parkering i Sandvika sentrum. Gruppe 3 Gruppe 4 Handel med plasskrevende varer, industri og lagervirksomhet skal lokaliseres utenfor bysenteret langs E16 og E18. Implementere sosiale møteplasser flere steder i byen. 1) Barriere: Hvordan binde sammen by og sjø uten å fjerne E18? 2) Identitetsløse områder: Hvordan unngå bakside områder dersom man bare er opptatt av fronten? Prosess: Forankre felles målsetting / forståelse for å løse utfordringene i Sandvika for aktørene: Stat Kommune Grunneiere Organisasjoner Utfordringer Gågaten: Rådmann Halmrasts vei er overmøblert. Jernbanestasjonen er vanskelig tilgjengelig. Forslag til forbedringer: Alle gatefremmede konstruksjoner i Rådmann Halmrasts vei fjernes. 4 stk plasser ryddes til tydelige byrom. Uterom ved Kommunegården må utnyttes bedre. Rydde Kadettangen. Utfordringer: 1) Trafikalt E18 og E16 er store barrierer (miljøproblemer) og begrenser arealutviklingen. Mangler definert gatenett. Manglende tilrettelegging for fotgjengere. Manglende sammenhengende g/ssystem. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 5

6 Kollektivknutepunktet må forbedres. For mye bakkeparkering / samordne parkering. 2) Byrom Rydde byrom. Behov for flere møtesteder. Konsentrere aktivitet. Mangler servering/aktivitet/ møtesteder langs elven og sjøen. Mangler en utescene. Mangler lysplan for byen. Mangler kunstnerisk utforming/utsmykking. Klarere byplangrep akser 3) Bygningsmessige utforminger Levende fasader. Fargepalett. Fortette. Avgrense byen. Flere boliger. Gruppe 5 Gruppe 6 Det er mye å ta tak i. Det er viktig å UTFORDRINGER: gjøre en nøye prioritering av Sørge for god framkommelighet for oppgavene. kollektivtrafikken (Lokalt, Få beboere og arbeidstakere til å langdistanse, høyere frekvens, bedre bruke byen. tilbud). Få flere folk ut i gatene Bedre oversiktlighet Få Sandvika sentrum til å bli et Bedre tilbud til uorganisert ungdom spennende alternativ til vestsiden Gode møteplasser innendørs og (ikke kopi av Storsenteret). utendørs. Gjøre byen mer lesbar (lettere å finne Å knytte øst og vestsiden sammen; fram). utnytte de ulike bydelenes fordeler. Det mangler en felles Hvordan bruke elva. parkeringsstrategi. Begrense privatbilismen. Kriminalitetsforebygging (opplevd Hvordan avgrense Sandvika by? trygghet). Markere byporter. Markere bygrenser. Kadettangen. Snu baksiden til smørsider Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 6

7 Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid C: BOTSFOR-seminar Sandvika, Oppgavetekst: Hva er den egentlige utfordring for Sandvika by? Gruppe 1 Gruppe 2 Man ønsker at Sandvika skal bli en Hvordan få Sandvika sentrum til å CIVITAS OPTIMUM. Gode gater er gjenoppstå som den vitale delen av viktig. Sandvika. Problemet er at den er en Forslag til framgangsmåte: En god død by som ingen unge har lyst til å faglig plan må legges til grunn, og det bruke. Hvordan skal de unge og må fattes et politisk vedtak av den andre få LYST på Sandvika? gode planen (KDP). Deretter trenger Hvordan regulere en infrastruktur som man en gjennomføringsplan for videre gjør det lettere å orientere seg? arbeid. Kommunedelplanen må (problem; mye unødvendig kjøring) videreføres til en gjennomføringsplan Hvordan få flere til å bo i Sandvika? (Byformplan). (problem: mye bilbruk?) Utjevning mellom ulike grunneiere slik Hvordan komme seg enkelt til at disse kan tenke helhet og ikke bare Sandvika? muligheter på egen tomt, er en viktig premiss. Gjennomføringskraft / -vilje kan være et problem. Det samme gjelder de økonomiske rammebetingelsene. Gruppe 3 Gruppe 4 Jobbe videre med systemet rundt jernbanestasjonen og akser mellom stasjonen og Sandvika storsenter. Sandvika er ikke by men arbeidsplass og kollektivknutepunkt hvor en del mennesker tilfeldigvis bor. Sandvika sentrum må ta opp konkurransen med Storsenteret, vitalisering. Utnytte potensialet i Sandvika sentrums kvaliteter: o Jernbanen o Elvebredden o Kontakt med sjøen o Vinmonopolet Ha spesiell fokus på elvebredden og Otto Sverdrups plass (haster spesielt). Finne fram til ny trafikkløsning og helhetlig parkeringsløsning for Sandvika. Vurdere Sandvika sett fra en tilreisendes øyne hva er hindre for å finne fram? Gruppe 5 Gruppe 6 En politisk vedtatt KDP som Langsiktige og gode planer som gir Masterplan. Deretter utarbeides en forutsigbarhet. handlingsplan som grunnlag for Ta vare identitet fra gamle dager. gjennomføring av konkrete tiltak. Etablere et hierarki for trafikksystemet, som inkluderer parkering. Etablere en bedre samhandling mellom grunneiere og eiendomsutviklere. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 7

8 DAG Resultatet fra gruppearbeid D, E og F ble presentert mot slutten av dag 2 av seminaret. Gruppearbeidene foregikk som en prosess hvor gruppene først arbeidet med gruppeoppgave D. Deretter fikk gruppene innspill på sine ideer til løsninger gjennom gruppeoppgave E. Deretter arbeidet gruppene fram kartskissen gjennom gruppeoppgave F. Disse ble presentert i plenum mot slutten av dagen. Seminaret ble avsluttet med gruppearbeid G og en rask plenumsgjennomgang av dette gruppearbeidet. Gruppeoppgave D: Hva er deres ideer for utfordringene og problemene i Sandvika By? Gruppeoppgave E: Gå til 2-3 andre grupper. Bli orientert og still spørsmål av typen: har dere tenkt på? Spørsmålene skal noteres av gruppens. Gruppeoppgave F: Ta hensyn til spørsmålene. Bearbeid og detaljer ett eller to løsningsforslag. Gruppearbeid G: Hva er deres anbefalinger til Bærum kommune og Statens vegvesen for å realisere forslagene? Gruppevis oppsummering fra gruppearbeid D, E og F: Oppgavetekst: Hva er deres ideer for utfordringene og problemene i Sandvika by? Gå til 2-3 andre grupper. Bli orientert og still spørsmål av typen har dere tenkt på? Ta hensyn til spørsmålene. Bearbeid og detaljer ett eller to løsningsforslag. Gruppe 1 Beskrivelse: Fjerne gjennomkjøringstrafikken på de to store hovedvegene ved at koblinger mellom E16 og E18 som legges utenom Sandvika by. Etablere en indre ringvei med lave hastigheter. Ytre ringvei rammer inn byen og definerer bygrensen. Anlegge parkeringshus/-anlegg ved innfartene til byen. Nøye vurdering/ gjennomgang av behov for eksisterende parkeringshus/-plasser. Foreslår en ny strandlinje med en ny tunge ved Lakseberget (jfr. Skåne). På denne tunga foreslår man å etablere boliger, badestrand og småbåthavn. Figur 2: Gruppe 1 sitt forslag til hovedramme for Sandvika by. Fortsette byutvikling på utsiden av Sandviksveien mot sjøen. Kan gjerne bygge signalbygg her, for eksempel akvarium. Sandviksveien kan få vesentlig mindre trafikk Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 8

9 dersom koblinger mellom E16 og E18 flyttes hhv øst og vest for Sandvika by. BOTSFOR-seminar Sandvika, Lage en ekstra undergang gjennom jernbanefyllingene/konstruksjonene, for å binde Hamangbyen sammen med Sandvika Vest. Kollektiv: Fjernbusser fra E16 kommer greit til Sandvika kollektivterminal. Fjernbusser på E18 har en vesentlig vanskeligere tilgang. Det er viktig at disse bussene stopper i Sandvika. Figur 3: Gruppe 1 sitt forslag til bebyggelsesstruktur for Sandvika. Gruppe 2 Beskrivelse: Foreslår å fjerne Helgerudgården for å åpne gågaten enda mer. Har vist en Sandvikas Diamant på kartet. Gult område angir de viktigste byrommene i byen. Den gule allmenningen må bearbeides i forhold til terrenget. Gjelder spesielt Otto Sverdrups plass som ligger i en sjakt. Foreslår en hovedsykkeltrase fra nord som går langs Industriveien, Elias Smiths vei og gjennom gågatesystemet i Sandvika sentrum og til hovedruta Asker - Oslo. Foreslår å bygge høyere og tettere (flere etasjer ved jernbanestasjonen). Hotell er aktuell arealbruk her. Elias Smiths vei er reservert for sykkel og kollektivtrafikk. Elveløpet er et viktig element. Etablere elvestier (gående) på begge elvebredder fra fjorden til Elias Smiths vei. Figur 4 : Gruppe 2 sitt løsningsforslag for Sandvika. Foreslår å lage Playa del Sandvika på Kadettangen (utfylling). Det må jobbes fram løsninger som åpner adgangen / tilgjengeligheten til sjøen fra gågatesystemet i Sandvika sentrum. Topografien og de grønne åsene må tas vare på som viktig innramming av byen. Parkering i hovedsak dagens system. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 9

10 Gruppe 3 Beskrivelse: Gruppa har konsentrert seg om Sandvika sentrum, og tatt utgangspunkt i de viktigste atkomstpunktene hit: Foreslår nytt parkeringshus under Rådhusparken som vil være det viktigste atkomstpunktet for personbiler i denne delen av byen. Anbefaler en ny trafikkløsning / organisering av kollektivterminalen. Kiss &drive flyttes ut fra Otto Sverdrups plass og samlokaliseres med taxiholdeplass. Sykkelparkeringsgarasje under jernbanestasjonen. En bilfri Otto Sverdrups plass må utvikles. Trapper og ramper fjernes. Helgerudgården utvides og trekkes nærmere Otto Sverdrups plass. Gangforbindelser /atkomster for fotgjengere på tvers av elva må forbedres. Figur 5: Gruppe 3 sitt løsningsforslag for Sandvika. Jørgen Kanitz gate åpnes igjen og foreslås som hovedsykkelrute. Bygge flere boliger i Sandvika sentrum. Åpne alle fasader mot gata. Gruppe 4 Anbefaler å utvikle en strøksgate (vist med heltrukken rød strek) hvor fotgjengere har prioritet. De røde sirklene er møtepunkter på hjørnene i strøksgaten i Sandvika by. Anbefaler å fjerne gateparkering i Claude Monets alle og erstatte disse med bredere fortau. E16 og E18 er fjernet. Dagens ringvei rundt Sandvika opprettholdes som i dag, men Elias Smiths vei er en viktig forbindelse gjennom ringen hvor det må være en del byintern biltrafikk for å slippe at all biltrafikk må gå via Sandvikaringen. Dette vil gi en trafikkavlastning på Sandviksveien. Jernbanestasjonen: foreslår å etablere flere oppganger til perrongen fra både fra vest og øst. Strakstiltak: Otto Sverdrups plass, Kinovei-kvartalet og Stjerneplassen gjennomføres raskt. Det samme gjelder aksen gågata og Kinoveien. Belysning og utbedringer på eksisterende Kinoveibru. Figur 6: Gruppe 4 sitt løsningsforslag for Sandvika. Claude Monets allè: Fasader som er lukket mot gatene må åpnes. Restauranter kan flytte ut på gatene. Plassen /arealet utenfor kommunegården må utnyttes bedre. På Kadettangen foreslår gruppen et nytt alternativ med lagune. Ny øy fylles opp i Sandviksbukta med gangbru fra Kadettangen. Kjørboparken er et lite brukt område i dag. Atkomsten dit bør forbedres. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 10

11 Gruppe 5 Utgangspunktet for løsningsforslaget er at kontakten med fjorden er viktigst. Foreslår et serveringssted på Kadettangen. Elva er også viktig. Elva kan sies å være origo i Sandvika, men har i dag baksider på begge elvebredder. Solsiden av elva må aktiviseres. Forbindelsene på tvers av elva må styrkes, men bruene stenger for utsikten. Kinoveien er spesielt viktig. Kantparkering på Rådhusbrua bør fjernes. Foreslår at Jørgen Kanitz gate gjenåpnes. Otto Sverdrups plass må utbedres. Mer plassdannelse ved kollektivterminalen. Foreslår at kollektivterminalen utvides vestover (mot Løkketangen og Elias Smiths vei). Figur 7: Gruppe 5 sitt løsningsforslag for Sandvika. Kvaliteter og potensial. De grønne linjene er hovedruter for sykkel. Det bør bygges et nytt hotell i Sandvika. Enten ved jernbanestasjonen eller ved fjorden. Finne steder i Sandvika by hvor det er utsikt mot fjorden og lage møteplasser for befolkningen på disse stedene.. Kollektivterminalen utvides vestover. Gruppen jobbet også med kollektivtraseer (egen kartskisse som ikke er vist i dette referatet, kommer i rapporten). Figur 8: Gruppe 5 sitt forslag til hovedsykkelvegnett i Sandvika. Gruppe 6 Gruppens utgangspunkt for løsningsforslag er eksisterende ringvei rundt Sandvika og E18 i tunnel. De grønne linjene er elvestier langs elvebredden. Det er viktig å foredle elvedraget med mange ulike virkemidler. De røde linjene er forslag til sykkelvegnett. Gruppen foreslår et nytt kollektivknutepunkt i 3 nivåer. Et viktig punkt er utvikling til kulturgate i historisk veifar gjennom Sandvika. (Jørgen Kanitz gate, Elias Smiths vei og Industriveien). En lokalvei med 20 i ÅDT vil fortsatt være barriere og derfor er Sandviksveien foreslått i tunnel mot fjorden. Dermed kan man oppnå full kontakt med fjorden og elva. Figur 9: Gruppe 6 sitt forslag til hovedsykkelvegnett i Sandvika. Gatene i sentrum er til dels åpnet for biltrafikk. Dagens gågate skal fortsatt være gågate. Det samme gjelder Kinoveibrua. Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 11

12 G: Hva er deres anbefalinger til Bærum kommune og Statens vegvesen for å realisere forslagene. Gruppe 1: Statens vegvesen: o Få E16 og E18 utenom Sandvika. Ned i tunnel. Inn i NTP Kommunen: o Utgangspunkt i den faglige gode og helhetlige KDP o Samhandling med grunneiere og Statens vegvesen o Fatte vedtak o Kommunen og grunneiere finne fram til en gjennomføringsmodell. Dele på kostnadene. Gruppe 2: Få grunneiere til å enes om riving og nybygg. Få grunneiere til å være enig i at de skal ha et perspektiv utover egen eiendom. Arkitektkonkurranse ved Sandvika kollektivterminal. Ønsker noe lignende som Oslo S. Tenke stedet først og biltrafikken etterpå. Kollektivknutepunktet som en attraksjon, ute og inne. Gruppe 4: Konkurranse om utforming av Otto Sverdrups plass med omgivelser. Avklare planer for E18 og E16. Forsterke samarbeid og dialog med berørte grunneiere. Kommunen tar aksjon! Dialog med Jernbaneverket. Heve status for Sandvika stasjon. Få sammenheng i gang/sykkel og turveinett. Utarbeide en estetisk plan for Sandvika; møblering, belysning, fargevalg. Jobbes fram i dialog med de som skal bekoste. Gruppe 5 Vedta KDP og holde fast ved den! Følge opp KDP med en Handlingsplan, kortsiktig og langsiktig. Prioritere tiltak og kostnadsberegne. OPS, offentlig privat samarbeid, finansiere og planlegge tiltak OOS, offentlig - offentlig samarbeid Få opp entusiasmen ved gjennomføre pilot- og signalprosjekter. Komme i gang med noe. Fokusere på noen få satsingsområder / prosjekter. Gruppe 6: Prioritere tiltak som kan realiseres raskt: o Etablere en samarbeidsgruppe mellom vegvesen og kommune. o Starte med det som er realiserbart uten ny E18. Konkrete tiltak (uprioritert) 1. Parkeringshus under Rådhusparken 2. Otto Sverdrups plass. 3. Hele kulturarvgata 4. Jørgen Kanitz gate åpnes. Planlegge lokal Sandviksvei i kulvert under elva. Starte planlegging av en 3 etasjes kollektivterminal. Sandvika / Kristin Strand Amundsen, referent Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 12

13 BOTSFOR-seminar Sandvika jan 2009 Deltaker Organisasjon Anne Gerd Steffensen Tine Langballe Kristen Damsgaard Hans Petter Skattum Liv Skrede Morten Larsen Kari Brodin Seljelid Brit Moe Kari Langeland Bjørn Lunøe Hjalmar Aass Bjarne Meel Bjørn Frodahl Jan Fredrik Larsen Ragnhild Pehrson Ola Bettum Elin Børrud Anders Hagson Tone Lindheim Lillebill Marshall Eva Preede Arne Sælen Tore Solberg Einar Lillebye Øivind Luke Arne Kolstadbråten Anders Dalen Jon Øyvind Johannesen Jan Birger Lund Anne Byrkjeland Hans Håkon Ruud Arne Torp Kjell Lønne Kristin Strand Amundsen Ingvild Røed Arthur Wøhni Terje Hansen Arvid Lunde Synnøve Hench Terttu Kalland Pedro Ardila May-Bente Hiim Sindre Tom Linderud Jorunn Kveim Låte Kjell Seberg Ellef Ruud politiker, plan og miljø plan og miljø, barnetalsperson politiker, plan og miljø politiker, plan og miljø politiker, plan og miljø politiker, Levekår politiker, Levekår politiker, Byliv politiker, Byliv Sandvika Vel Sandvika Vel Sandvika Byutv. Bærum næringsråd Asker og Bærum handelstandsforening Folkeakademiet Sandvika konsulent konsulent/sekretær Ruter Plansjef, Asker Bærum kommune / Statens vegvesen Region Øst 13

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

BROKELANDSHEIA - underveis til en by

BROKELANDSHEIA - underveis til en by Rapport fra Plansmie i Gjerstad Kommune 16. til 19.mars 2009 BROKELANDSHEIA - underveis til en by Gjerstad Kommune 4890 Gjerstad Aust Agder Fylkeskommune avd. Sør 4800 Arendal INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM:

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: HOVEDOPPGAVE: FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: EN ANALYSE FOR ULIKE TRAFIKANTGRUPPER. FORFATTER(E): KNUT SINDRE VALE SIRI OESTREICH NIELSEN Dato: 26. Mai 2008 2 3 Sammendrag TITTEL FREMKOMMELIGHET

Detaljer

E6 gjennom Narvik. b o t s f o r

E6 gjennom Narvik. b o t s f o r E6 gjennom Narvik b o t s f o r Idédugnad arrangert av Narvik kommune og Statens vegvesen Region nord i samarbeid med botsfor. Narvik rådhus, 23-24. november 2004 Dugnadrapport Dugnadrapporten er forfattet

Detaljer

HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN

HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN 2012 HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN DOLSTADGATA SKJERVA SKJERVOSEN SKJERVOSEN B. BJØRNSONS VEG STRANDGATA SKJERVGATA SKJERVGATA SKJERVGATA JURGENSENS GATE SKJERVGATA PETER

Detaljer

SENTRUMSLØFTET FOR TROMSØ

SENTRUMSLØFTET FOR TROMSØ SENTRUMSLØFTET FOR TROMSØ Forslag til handlingsplan for Tromsø sentrum med mulighetsbeskrivelse Opplevelser, attraksjoner, uteliv, næringsliv, kultur og handel, yrende folkeliv, glede, optimisme, vekst

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Revidert 08.05.2015 1 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 5 1.1 Forord 5 1.2 Sentrale begreper 7 2. Bakgrunn for områdereguleringen 9 2.1 Formål med planarbeidet

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

Sentrumsplan for Halden 2015-2027. Planbeskrivelse UTKAST

Sentrumsplan for Halden 2015-2027. Planbeskrivelse UTKAST 1 Sentrumsplan for Halden 2015-2027 Planbeskrivelse UTKAST 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Plan og bygningslovens intensjoner med planlegging.... 6 Sammenfatning av de viktigste grepene i sentrumsplanen....

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 1 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

Fagnotat. Saksnr.: 201125114/361. Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014

Fagnotat. Saksnr.: 201125114/361. Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014 Saksnr.: 201125114/361 Emnekode:

Detaljer