Styresak HMS- OG SJUKEFRÅVÆRSOPPFØLGING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak HMS- OG SJUKEFRÅVÆRSOPPFØLGING"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 20. juni 2008 Styresak: 045/08 V Arkivkode: 220 Arkivsak: 2008/1492 Dato skrive: Sakshandsamar: Jan Birger Moe Godkjent av: Jon Bolstad Sakstittel: HMS- OG SJUKEFRÅVÆRSOPPFØLGING Bakgrunn Pr 27 mai 2008 var akkumulert sjukefråver i Helse Førde på 10,1 %. Samtidig er det ei vedteke målsetjing i bestillingsdokumentet frå Helse Vest at sjukefråveret i 2008 skal vere på 4,5 %. Med m.a. dette som bakgrunn vil ein i denne saka gje ein status på HMS- arbeidet og sjukefråversutviklinga i Helse Førde. Status Organisering/ansvar Ansvaret for HMS- arbeidet og sjukefråversoppfølging ligg i linja, mens det stabsmessige ansvaret ligg til personaldirektøren. I personalavdelinga er det ein eiga seksjon; HMS- seksjonen som arbeider med fagfeltet. Her er det to stilingar. Grunna permisjon har det berre vore ein tilsett på denne seksjonen i 2007/2008. Vedkomande har i tillegg delteke i arbeidet med andre oppgåver, grunna innføring av MOT- prosjektet. HMS- seksjonen har såleis vore marginalt bemanna i 2007/2008. Fom juli 2008 vil dette betre seg. Vedkomande som er i permisjon er då attende i stilling, samt at seksjonen har fått overført ein tilsett. HMS- seksjonen vil derfor frå hausten 2008 ha 2,5 stillingar i drift. Attføringsutval Føretaket har eit eige attføringsutval som arbeider med overordna retningslinjer og handlingsplanar for attføringsarbeidet. I dette utvalet sit representantar frå HMS- seksjonen, personalavdelinga, føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet. Vedlagt følgjer HMS Handlingsplanar for 2007 og resultatet av det som då blei gjort innan HMS- området i føretaket. Sjukefråveret i 2008 i respektive klinikkar Oversikten viser sjukefråveret i dei respektive klinikkar pr 27. mai 2008 og pr mai

2 Klinikk Sjukefråver pr mai 2008 i prosent Sjukefråver pr mai 2007 i prosent Kirurgisk 7,1 6,3 Medisinsk 10 7,3 Psykisk helsevern 8,8 8,1 Medisinsk diagnostikk 5,4 5 Prehospital 12,4 9,5 Intern service 9,7 9,6 Leiing/administrasjon 9,5 9,7 Oversikten syner at det er det Prehospital klinikk som har det høgaste sjukefråveret med 12,4 %. Det lågaste sjukefråveret har Klinikk for medisinsk diagnostikk med 5,4 %. Sjukefråveret varierer stort mellom avdelingane. Av totalt 37 avdelingar har 13 avdelingar eit sjukefråver under 4,5 %, mens 24 avdelingar ligg over dette. Samtidig vert det feil å samanlikne avdelingane med kvarandre. Nokon avdelingar har få tilsette som tilseier at eit sjukefråver gir store utslag. Sjukefråversoversikt Statistikken viser at sjukefråveret er nokolunde jamt fordelt på alder men størst for aldersgruppa år: Alder , , , , ,9 Når det gjeld yrkesgrupper er derimot skilnaden stor: Yrkesgruppe Administrativt personale 8,83 Driftspersonale 10,71 Legar 2,47 Pleiepersonale 10,4 Andre behandlarar 8,29 Diagnostisk personale 4,72 Def.:(Driftspersonale: Sekretær, konsulent, helsesekretær, førstekonsulent, førstesekretær, assistent, rådgiver, fullmektig) (Pleiepersonale: Oversjukepleiar, avdelingssjukepleiar, sjukepleiarar, Overjordmor, jordmor, hjelpepleiar) (Andre behandlarar: Ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, sosionom, omsorgsarbeidar, aktivitør) (Diagnostisk personale: Radiograf, bioingeniør, laboratorieassistent, preparant) Når vi ser på dei to yrkesgruppene som har det høgaste sjukefråveret, er det nokon aldersgrupper som skil seg ut: Alder driftspersonale pleiepersonale ,76 6, ,51 17, ,86 8,92 2

3 ,02 9, ,85 5,33 Her kan relativt få tilsette innanfor ei bestemt aldersgruppe gjer at sjukefråver slår kraftig ut på statistikken. Diagnosar Følgjande tabell over diagnosar vart utarbeidd i Den viser at muskel/skjelettplager er den vanlegaste årsaka til sjukefråveret. Dette samsvarar også med situasjonen elles i arbeidslivet. Viser også til Oppgåver plan 2008 lenger nede i saka. 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal Diagnose i % Uspesifisert 5,2 3,5 3,2 3,0 Fordøyelse 2,8 3,1 3,5 2,3 Hjarte/kar 4,3 4,5 5,6 5,3 Muskel/skjelett 42,2 46, ,7 Nevrologiske sjukdommar 3,4 4,6 4,3 5,0 Psykiske lidingar 15,9 15,5 21,6 20,8 Luftvegssjukdommar 4,5 5,5 5,7 8,1 Svangeskapsrelaterte 8,3 5,7 6,6 6,8 Anna 13,2 11,5 8,5 10,9 Sjukefråverstype Når ein samanliknar kortids- og langtidsfråveret, så ser vi at det er fråveret i intervallet 9-56 dagar som har høgast fråver. Det er såleis ikkje langtidsfråveret som er Helse Førde si utfordring. Type fråver Intervall Fråversprosent Kortidsfråver 1-3 dg 1,3 % 4.8 dg 1,2 % 9-16 dg 2,1 % Totalt (1-16 dg) 4,6 % Langtidsfråver dg 5,1 % Over 56 dg 0,4 % Totalt 5,5 % Sjukefråversoppfølging Føretaket driv ei aktiv sjukefråversoppfølging. Det er etablert rutinar som medfører at det skal vere etablert oppfølgingsplan innan 6 veker, og gjennomført dialogmøte innan 12 veker. Innan 6 månad så kallar NAV inn til dialogmøte 2. Tal attføringssaker i 2007 var totalt 110 stk. Det er ein auke på 36 saker frå Sakene fordelte seg geografisk slik: - 90 saker i Førde/Tronvik/Florø inkl. ambulansen - 10 saker i Lærdal inkl. ambulansen 3

4 - 10 saker på Nordfjordeid inkl. ambulansen Pr mai 2008 er status 53 saker som fordeler seg som følgjer: - 35 saker i Førde/Tronvik/Florø inkl. ambulansen - 11 saker i Lærdal inkl. ambulansen - 7 saker på Nordfjordeid inkl. ambulansen Det er ikkje noko eintydig bilde av tilsette som er på oppfølging/attføring. Dette omfattar alle yrkesgrupper og uavhengig av alder. Den typiske tilsette under attføring har tilrettelagd arbeid samtidig som han/ho er delvis sjukmeldt. Nokre er og under utgreiing, men andre venter på søknad om uførestønad. Mange saker løyser seg over tid når det opnar seg ledige stillingar som er meir tilpassa den einskilde sin funksjonsevne. Sjukefråversregistrering Fom april månad vert sjukefråveret og anna fråver registrert via nytt arbeidstidsplanleggingssystem GAT, og overført til det nye lønssystemet. Det betyr at fråversdata er meir nøyaktige enn tidlegare. Spesielt er tal netto moglege dagsverk meir presise. Dette påverkar og aukar truleg sjukefråversprosenten sett i høve til tidlegare rapportering. Samtidig gir det føretaket mykje betre data når det gjeld all type fråver og årsaka til dette. Tidlegare har føretaket rapportert sjukefråver som har vore to månader gamalt. Med det nye systemet er vi derimot i stand til å rapportere sjukefråver frå siste månad. Imidlertid er det vedteke i MOT prosjektet at ved overføring av fråvær frå arbeidstidsplanleggingssytemet GAT til lønssystemet Agresso, skal det vere 14 dagars karenstid. Dette for å sikre at riktig fråværstype vert overført. Det betyr at vi er i stand til å rapportere om lag 26/30 delar av førre månad sitt sjukefråver midt i påfølgjande månad. Oppgåver plan 2008 Det er ikkje enkelt å dokumentere kva som er årsaka til auke i sjukefråveret i Tidlegare kartlegging av sjukefråver i avdelingar kor sjukefråveret var høgt, viste at det var til dels liten eller ingen samanheng mellom sjukefråveret og situasjonen på arbeidsplassen. Oftast er det samansette problemstillingar kor kombinasjonen mellom ein hektisk arbeidsdag og aktiv familie- og fritid kan vere ein del av årsaka. Likevel veit vi at det er ein del tilhøve som m.a dukkar opp i medarbeidarsamtalar og vernerundar som dei tilsette opplevar som tyngande som kan medføre at dei vert sjukmeldte pga av arbeidssituasjonen. Tunge løft er eit typisk eksempel på det. Innafor det organisatoriske/ psykososiale arbeidsmiljøet nyttar vi oss av medarbeidarsamtalar og planlagde årlege vernerundar. Derfor er det vedteke at Helse Førde i samarbeid med dei andre helseføretaka i Helse Vest skal gå til innkjøp av eit nytt elektronisk kartleggingsverktøy (Corporater Surveyor) som kan nyttast til å gjennomføre alle type kartleggingar og målingar innafor dei fleste områda. Dette vil gje ein unik muligheit til å måle temperaturen i avdelingane på ein betre måte. 4

5 Helse Førde vil arbeide vidare med å redusere sjukefråveret kor tiltaka vi arbeider med er sortert innafor tre hovudpunkt: 1. Førebyggingstiltak a. Trivselstiltak b. Fysisk aktivitet og trening c. Ergonomisk tilrettelegging d. Informasjonsarbeid e. Opplæring 2. Rehabiliteringstiltak: a. Funksjonsvurdering b. Oppfølging av sjukmeldte c. Omplasseringstiltak d. Rehabilitering 3. Prosjekt a. Gravide- prosjektet b. Andre prosjekt ut frå det gode eksempel kva andre har fått til og som viser å ha effekt. I tilegg arbeider vi med mange tiltak/prosjekt; så vel innan opplæring som organisatoriske, tekniske og bygningsmessige, som vi håper kan påverke arbeidsmiljøet på ein positiv måte, og redusere sjukefråveret. Mange av desse er i startfasen mens andre nettopp er avslutta. Vi vil nemne: - Ein formalisert plan for mottak og opplæring av nytilsette kor m.a. e- opplæring er teke i bruk. - Kjøkkenprosjektet ved Førde sentralsjukehus (FSS). - Pasienthotell ved FSS. - Gjennomgang av struktur og bemanning på ambulansestasjonane. - Etablering av servicesenteret. - E- handel/innkjøpsprosjektet. - Moderniseringsprogrammet herunder gjennomgang av bemanningsplanar. - MOT- prosjektet. - Samorganisering av poliklinikkar og sengepostar. - Auke i dagkirurgisk aktivitet. - Innkjøp av hev- og senkbare senger - Kartlegging av og evt innkjøp av løft og forflytningsutstyr. - Opplæring i korrekte arbeidsstillingar - Innkjøp av nytt stoffkartotek/hms- datablad - Bygningstekniske tilpassingar - Leiaropplæring. I tillegg er det sjølvsagt viktig at alle leiarar på alle nivå har fokus på HMS i det daglege arbeidet. Dette er ein naturleg del av den daglege drifta. Framlegg til vedtak 1. Styret i Helse Førde HF tek saka til orientering. VEDLEGG: 1. HMS handlingsplan

Notat. Styresak 71/10-1 A Styremøte 18.11.2010

Notat. Styresak 71/10-1 A Styremøte 18.11.2010 Notat Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.11.2010 Frå: Sakshandsamar: AD Hege Fjell Urdahl HR sjef Berit Berntsen/ Personalrådgjevar Anne Reksten Rapportering frå verksemda

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl Alle møter - Status for arbeidet som er sett i gang for å redusere talet på ikkje-møtte

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr.

Styresak. Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Dato skrive: 11.01.2008 Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. /844 Saksbehandlar: Ørjan Sandvik Godkjent av:

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 21.05.2015 Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020 Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10.

Vedtakssaker. 19/14 14/01734-2 Godkjenning av innkalling og sakliste 2. 20/14 14/01734-1 Godkjenning av referat frå amu-møte 23.10. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 27.11.2014 kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Møterom H-3085, Høgskulebygget, Sogndal Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum SAKSKART Side Vedtakssaker

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 18.01.07 Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen,Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal, Emil Mohr,Inge Reidar Kallevåg, Else Berit Støle Laila

Detaljer

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 REVIDERT 7. juni 2004 1 Innhald Kap. 0 Informasjon om HMT-systemet i Radøy kommune...4 Kap. 1 Mål for HMT-arbeidet i Radøy kommune...6 1.1 Overordna mål...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Rica Maritim, Haugesund Møtetidspunkt: 10.01.13 kl. 10.00 til 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord

Detaljer

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 SIDE 1 PLAN FOR SPESIALISTHELSETENESTER 2008 Innhold 1.0 Bakgrunnsdokument og føringar... 4 1.1 Definisjonar... 4 2.o Prosess... 4 3.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: August 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.08.13 Aktivitet

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Frå dagkir. Sjå artikkel side 4-5. Frå venstre avd.spl. Inger Dyb Søvik, ortoped Petter Klungsøyr, opr.spl. Karin Vegsundrabb. Foto: Solveig

Detaljer

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer