Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE"

Transkript

1 Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad Sakstittel: RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Framlegg til vedtak 1. Styret tek saka til orientering. 2. Styret ber om å bli løpande orientert om framdrifta i det regionale arbeidet, og implementeringa i Helse Førde HF Bakgrunn: Mål- og resultatstyring er det overordna styringsprinsippet i offentleg forvaltning, og skal sikre at politiske mål blir brotne ned til konkrete mål som verksemdsleiinga kan styre etter. Både eksterne og interne rammevilkår kan påverke dei moglegheitene verksemder har til å innfri dei krava ein er stilt ovanfor. Utfordringar eller uvisse som kan påverke måloppnåing negativt blir gjerne omtala som risikoar. God mål- og resultatstyring set som vilkår at verksemdsleiinga kjenner og aktivt handterer desse risikoane. Risikostyring og intern kontroll integrert i mål- og resultatstyringa skal bidra til at verksemdene når sine mål. Helse Vest RHF er gjennom oppdragsdokument og føretaksprotokoll pålagt å setje arbeidet med risikostyring og risikokartlegging på dagsorden. Helse Vest RHF har tilsvarande peikt på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og kontroll i styringsdokumenta for Helse Førde er bedt i brev datert bedt om å gjere ei risikovurdering på øvste leiarnivå etter mal frå Helse Vest. Risikovurderinga skal gjerast innan områda økonomi, fag, kommunikasjon og HR. Måla i Helse Førde sin risikovurdering er definert av Helse Vest. Helse Vest RHF vil i løpet av hausten utvikle ein risikopolicy og mal for identifisering og rapportering av risiko. Målet er at ein ved utgangen av året har klart eit system for risikovurdering og rapportering som kan integrerast i det allereie etablerte styrings- og rapporteringssystemet. Helse Førde sin risikovurdering På dei neste sidene følgjer Helse Førde si risikovurdering og risikokart.

2 Mål 1. Omstillingsutfordringa skal handterast slik at resultatet for føretaksgruppa i 2008 er i balanse, tilsvarande eit resultat på null kroner Kritiske suksessfaktorar a) Felles situasjonsforståing b) Fokus på risiko på alle nivå Risiko No situasjonen Sannsyn Konsekvens Eigar Tiltak Tiltaksansvarleg Ulik forståing Unøyaktig arbeid Variert oppfatning kvalitet Moderat Moderat Klinikkdir Forbetringsprogrammet Stor Alvorleg Klinikkdir Opplæring, målekort og kvalitetsindikatorar Klinikkdir Klinikkdir Plan for oppføling 2. Den prosentvise veksten innan psykisk helsevern og rusbehandling skal vere sterkare enn innan somatikk a) Haldning til prioritering b) Budsjettbalanse Variert oppfatning Moderat Moderat Adm Prioritering Adm Underskot Stor Moderat Adm Arbeide for Adm budsjettbalanse Manglar Stor Alvorlig HR/fag/PH Rekrutteringsti HR/Fag/P Kontinuerlig V ltak HV Adm/PHV c) Fagpersonell Mangel på fagpersonell d) Bygningar Umoderne Stor Lav Adm/PHV Planlegging/ Modernisering 3. Systematisk kvalitetsarbeid skal integrerast og prioriterast på lik linje med andre hovudoppgåver og som ein del av den daglege verksemda. a) Kulturbygging for avviksmelding og hantering a) Tilstrekkelig ressursar til systematisk kvalitetsarbeid c) Endringskunnskap d) Stabilitet av personell e) Overordna fokus Manglande ressursar til arbeid med kulturbygging Få systematisk kvalitetsarbeid integrert i dagleg drift For lite kunnskap Stor utskifting av personell Opplysningar manglar elle ligg fragmentert Ulike oppfatningar Stor Moderat Heile organisasjonen Kulturarbeid Opplæring Leiarfokus Manglande Moderat Moderat Adm Rekruttering/ tilsetting Helse Førde Adm/fag Behov for meir Moderat Alvorlig Forbetringsprogram Prosjektarbeid Adm Høy utskifting Stor Alvorlig HR/Fag Oppfølging/ HR/Fag/li støtte av nja personell Fragmentert Moderat Moderat Leiinga Samlar ansvar Adm for rapp og analysar

3 Mål 4. Pasientar skal prioriterast i samsvar med prioriteringsforskrifta Kritiske suksessfaktorar a) Kunnskap og erkjennelse av viktighet b) Profesjonalisering av kompetansen i prioritering c) Implementering av prioriteringsvegleiiarar Risiko No situasjonen Sannsyn Konsekvens Eigar Tiltak Tiltaksansvarleg Kunnskapsmangel Ulik vurdering Manglande implementering kunnskap Mange som vurderar praksis Stor Moderat Helse Førde Undervisning Helse Førde Stor Moderat Klinikkar Profesjonalisering av vurderingsansvaret Moderat Moderat Klinikkar/ Fag Undervisning/ Haldningsarbeid Klinikkar Klinikkar Fag Plan for oppføling 5. Kommunikasjonen skal vere samordna og koordinert med ein tydelig bodskap a) Forankre og skape forståing for verdiar og mål b) Gi informasjon tidleg i ulike prosessar Dårleg kommunikasjon. God Moderat Moderat Direktørane/ Leiarane/VT/ tillitsvalgte Tidspress Variert Stor Alvorleg Direktørane/ leiinga Informasjon og gjentaking Tidleg involvering/info rmasjon Direktørane Infodir legg til rette Direktørane Infodir legg til rette Frå sak til sak 6. Sikre at bemanninga i det enkelte føretak er satt saman på ein måte som er teneleg i forhold til oppgåvene i føretaket. a) Aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging Verktøyet og rutinane vert ikkje brukt b) Tal tilsette/ bemanningsstruktur vurderast etter organisasjonsendringar Bemanningsstrukturen vurderast ikkje Det er utarbeida rutinar, men dei brukast ikkje praksis Moderat Moderat Klinikkdir: HR direktør: legg tilrette Moderat Alvorleg Klinikkdir/ Styringsgruppa for Forbetringsprogrammet Det er etablert ei gruppe som revidere og kvalitetssikre rutinane. Det skal deretter gis opplæring og avdelingane skal oppfølgjast Bemanningskonsulentane skal delta i alle større forbetringsprosjekt Avdsjefar: Iversetjing Leiar ressursstyring: legg til rette Prosjekteier Arbeidet er starta Arbeidet er starta

4 Mål 7. Kontrollen med utviklinga i bemanninga skal aukast. Kritiske suksessfaktorar a) Restriktiv praksis i høve utlysing og tilsetting b) Etablerte rutinar på bruk av ressursar på tvers av einingar Risiko No situasjonen Sannsyn Konsekvens Eigar Tiltak Tiltaksansvarleg Tilsetjingar skjer utan grundig vurdering av behov Få etablere rutinar som høver godt på tvers Utvalet innhentar info frå leiarane, men det innhentast i liten grad informasjon om utviklinga i relevante indikatorar Ingen etablerte rutinar på bruk av ressursar på tvers av einingar Moderat Moderat Adm dir ved Stillingsutval Meir detaljert gjennomgang av verksemda før utvalet treffer sin avgjerd Stor Moderat Klinikkdir Etablere samarbeidsarenaer på tvers av einingar, som har som mandat å sikre ein god felles ressursbruk HR direktør Plan for oppføling Arbeidet er starta Klinikkdir 1. kvartal Helse Førde skal vere ein attraktiv kompetanseorganisasjon som evner å tiltrekkje seg arbeidskraft. a)god rekruttering av spesialistar Sårbar driftssituasjon og pasientoppfølging Føretaket har til tider problem med å rekruttere enkelte legespesialistar Moderat Alvorleg Klinikkdir HR direktør og fagdir, legg tilrette Etablere gode system for å overvake behov for rekruttering. Drive aktivt og målretta rekrutteringsarbeid Klinikkdir HR dir og Fagdir legg tilrette

5 Konsekvens Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorleg Svært stor Sannsyn Stor Moderat Liten Fag 2D Fag 2B Fag 3A Fag 4A Fag 4B HR 7B Økonomi 1A Fag 2A Fag 3B Fag 3E Fag 4C Kommunikasjon 5A HR 6A HR 7A Økonomi 1B Fag 2C Kommunikasjon 5B Fag 3D Fag 3C HR 6B HR 8A Svært Liten

6 Kva seier risikovurderinga innan områda økonomi, fag, kommunikasjon og HR? Risikoen vurderast som stor og konsekvensen som alvorleg når det gjeld enkelte kritiske suksessfaktorar knytt til realisering av mål innan økonomi, vekst innan psykisk helsevern, systematisk kvalitetsarbeid og kommunikasjon. Det vil her setjast i verk korrigerande tiltak (sjå risikovurdering). Vurdering Helse Førde har hatt kort tid på å gjennomføre krevjande vurderingar. Metodikken er ikkje ferdig utvikla og arbeid med å utvikle ein risikopolicy og mal for identifisering og rapportering av risiko i haust vil sjølvsagt være viktig neste skritt. Eit av måla med arbeidet i haust vil være å etablere gjennomgåande system for kartlegging og prioritert oppfølging av områder som representerer risiko.