Strategi for forretnings- og næringsarealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for forretnings- og næringsarealer"

Transkript

1 Rapport Byplankontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /4180 L10 Strategi for forretnings- og næringsarealer Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer i Bodø kommune Bodø kommune Prosjektgruppe for næringsarealer Postboks Bodø

2 SAMMENDRAG Bodø kommune er i vekst både befolkningsmessig og næringsmessig. Bodø kommune har behov for å kunne styre utviklingen slik at det blir til det beste for næringslivet, befolkningen og kommunen som helhet. Styringen gjelder særskilt lokalisering av ulike næringer og senterstruktur. Areal Tilrettelegge næringsarealer ihht til lokalisering av A-B-C-D næringer som skissert side 35. Hovedstrategi areal: A-næringer: B-næringer: C-næringer: D-næringer: Lokalisering i bykjerne eller Hunstad/Mørkved Rønvikjorda N1 som område for innovasjons- og teknologipark innen IKT/kunnskapsbasert næringsvirksomhet, samt lokalisering av B-næringer langs Olav V s gate, Plassmyra / Stormyra, Hunstad, Mørkved Sør og i Indre havn Lokalisering i utkanten av byutviklingssonene og ved hovedvegnettet Lokalisering nær ressurs Senterstruktur Inndeling i byutviklingssoner: Sentrum Rønvik Skivika/Løpsmark Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen Hunstad/Mørkved Tverlandet tettsted Bykjerne: Bykjernen defineres som sone 1 i bykartet jamfør KPA Avlastningssenter/kjøpesentre: Avlastningssenteret defineres som deler av Stormyra/Plassmyra jamfør KPA Avlastningssenter vil inneholde funksjonen kjøpesenter i tillegg til område for plasskrevende varer. 2 områder på Hunstad foreslås som område som kan inneholde kjøpesenter, ref. KPA Lokalsentre: Som Lokalsentre foreslås Kjerringøy, Misvær, Saltstraumen og Sørvær. Lokalsentrene vil inneholde ulike service- og tjenestetilbud. Prinsipp Forslag til prinsipp for rene næringsarealer, ref. KPA 2014: Minimum 2 etasjer over bakke (10 til 12 meters høyde) BYA % = 100 % Krav til parkering i anlegg (ikke gjeldende for industri/lager) Krav til lokal håndtering av overvann Maksimumskrav til utendørsparkering Krav om illustrasjonsplan Krav om at ubebygd areal skal samles i ett område av tomta Krav om helhetlig identitet til området Krav til sykkelparkering Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 2

3 Satsningsområder Følgende områder foreslås som strategiske satsningsområder: Utvikling av bykjernen som et attraktivt og bærekraftig handels-, kultur- og servicesenter Begrense tilgang på områder for kjøpesentre jamfør handelsanalyse for Bodø Videreutvikle Flybyen Bodø Tilrettelegge for industri på Vikan / Rønvikleira / Indre havn / Mørkved Sør / Olav V s gate / langs RV80 Videreutvikle Lille Hjartøy som område for maritim industri Satse videre på logistikk med Bodø som trafikalt knutepunkt Videreutvikle mulighetene innen Cruise- og turisme Etablere Bodø som Beredskaps- og sikkerhetshovedstad Utvikle og tilrettelegge N1 på Rønvikjordene som eksempelvis område for Sciences- og innovasjonspark innen kunnskapsbaserte næringer, teknologi og IKT Utvikle og tilrettelegge Mørkvedbukta / Kvalvikodden / Bodø indre havn / Burøya / området rundt Bodø VGS på Valen til marine næringer og som områder for næringsklynge Det foreslås å ta initiativ til et prosjekt for å øke vitaliseringen av sentrum gjennom bruk av BID. Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 3

4 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG BAKGRUNN FORMÅL MÅL ORGANISERING AV PROSJEKTET TEORETISK TILNÆRMING By- og tettstedsstruktur Servicenivå Handelsomland Sentrumsavgrensing Fysisk avgrensning av sentrumsområde metode Tilgjengelighet Parkering Kollektivtilgjengelighet Plasskrevende varer Fylkesplan for Nordland DEFINISJON AV FORRETNINGS- OG NÆRINGSTYPER Krav til næringsareal Generelle krav til lokalisering av næring Strategisk beliggenhet Transporteffektiv infrastruktur Langsiktighet og utvidelsesmulighet Attraksjon og image Næringsstruktur og klyngefordeler Intern infrastruktur, estetikk og organisering Ulike næringers behov Husholdningsrettede næringer Bedriftsrettede næringer arealintensive Bedriftsrettede næringer arealkrevende Næringer med behov for stedgitte kvaliteter Bedriftsrettede næringer mellomgruppen KOLLEKTIV OG NÆRING AVGRENSNING I SENTERSTRUKTUR FORSLAG TIL NORM FOR TJENESTETILBUD DEFINERING AV BYKJERNE, BYUTVIKLINGSSONESSENTRE MV KOMMUNENS UTVIKLINGSROLLE Dagens organisering Dagens politikk Utfordringer med dagens organisering KARTLEGGING AV EKSISTERENDE AREALBRUK FREMTIDIG AREALBEHOV FORSLAG TIL FREMTIDIG STRATEGI Hovedstrategi for forretnings- og næringsarealer A-næringer etter A-B-C prinsippet B-næringer etter A-B-C prinsippet C-næringer etter A-B-C prinsippet D-næringer Forslag til prinsipp for nye forretnings- og næringsarealer Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 4

5 Tomteutnyttelse i nye områder for handel med plasskrevende varer Effektiv arealutnyttelse, struktur, og kvaliteter i nye regionale handelsområder for plasskrevende varer Forslag til prinsipp for etablerte og planavklarte næringsarealer Grad av utnytting i eksisterende næringsområder Byggehøyder i eksisterende næringsområder Effektiv arealutnyttelse, struktur, og kvaliteter i eksisterende næringsområder UTVIKLING AV HANDEL OG NÆRING I BYKJERNEN SATSNINGSOMRÅDER NYE FORRETNINGS- OG NÆRINGSAREALER OPPSUMMERING OVERSIKT OVER BEGREPER OG DEFINISJONER Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 5

6 1.0 BAKGRUNN Bodø kommune er i vekst både befolkningsmessig og næringsmessig. Bodø kommune har behov for å kunne styre utviklingen slik at det blir til det beste for næringslivet, befolkningen og kommunen som helhet. Styringen gjelder særskilt lokalisering av ulike næringer og senterstruktur. Det er per i dag beskrevne utredninger og planer mulighetsstudier, strategisk næringsplan og analyser i forhold til næring i Bodø kommune i ulike dokumenter og i de ulike enhetene i kommunen. Det er behov for å få synliggjort og å få samlet disse dokumentene i et felles strategisk dokument for arealer. Dokumentet vil kunne danne et grunnlag for en politisk beslutning om en fremtidig strategi for Bodø kommune angående satsningsområder, senterstruktur og bruk av forretnings- og næringsarealer jf. Kommuneplanens Arealdel. Strategien skal tilrettelegge areal for forretnings- og næringsvirksomhet på en god og positiv måte i forhold til kommunens øvrige mål, behov og ønsker. Gjennom å kartlegge status og omfang av hvilke nåværende og fremtidige forretnings- og næringsarealer, vil bruken av arealene kunne bli knyttet sterkere opp mot utviklingsmuligheter, behov og begrensninger. Strategien skal bidra til økt kommunal forutsigbarhet i forhold til arealmessige rammebetingelser. Strategien baserer seg på de rammer som kommuneplanens arealdel 2014 gir. Det er i tillegg behov for å få utdypet forslag til strategier angående senterstruktur da med tanke på forholdet mellom bykjerne og avlastningssentra/byutviklingssoner/kommunedelssentre. 2.0 FORMÅL Kommuneplanens Arealdel gir de overordnede strategier og retningslinjer for næringsarealer i Bodø kommune. Formålet med «Strategi for forretnings- og næringsarealer» er å gi fremtidige prinsipper for bruk av forretnings- og næringsarealer, samt foreslå ny inndeling i senterstruktur for Bodø kommune. 3.0 MÅL Prosjektets mål er; 1) å synliggjøre dagens situasjon og politikk 2) å definere strategier for videre utvikling av senterstrukturen i Bodø kommune med tanke på innhold og avgrensning. 3) å utrede, definere og avklare på et strategisk nivå og rammer for bruk av arealer som er avsatt eller avsettes til næringsvirksomhet i Bodø kommune. 4.0 ORGANISERING AV PROSJEKTET Prosjektet ble organisert som et internt prosjekt med deltakere fra følgende enheter: Byplankontoret Trond Åmo Samfunnskontoret Kyrre Didriksen Eiendomskontoret Roger Jenssen Teknisk avdeling Bjørn Håvard Stamnes Bodø havn KF Per Melgård Geodata Vesa Jantti Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 6

7 Prosjektet ble ledet av byplan. Det har vært 7 møter i prosjektgruppen. Det ble etablert ei referansegruppe bestående av Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Bodø næringsforum og NHO Nordland. Det har ikke vært formelle møter i referansegruppen, kun direkte henvendelser rettet mot det enkelte medlem i aktuelle temaer. 5.0 TEORETISK TILNÆRMING Den teoretiske litteraturen som anses å være best egnet til denne type utredninger er veileder for planlegging av by- og tettstedsstruktur (T-1365, 2001) og i Den moderne bærekraftige byen (T-1537, 2013). Veileder T-1365 skal være til hjelp i fylkeskommunenes arbeid med fylkes(del)planer for senterstrukturer og kjøpesentre. Gjeldende bestemmelse for kjøpesentre fra 2008 fastsetter at kjøpesentre og større handelsvirksomheter bare kan etableres i samsvar med godkjente regionale planer med retningslinjer for lokalisering av handel. Nordland fylkeskommune har vedtatt egen fylkesplan for Nordland i 2013 det vises spesielt til kapittel 7.1 Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter jf. PBL 8-5 og til kapittel 8 Arealpolitikk i Nordland. Utbyggingsmønster, senterstruktur og lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner må ses i nær sammenheng med utvikling av transportsystemet. Arbeidet med senterstrukturen må derfor i stor grad være i overensstemmelse med fylkenes areal- og transportplanlegging. Rapporten viser hvordan en kan utarbeide en slik plan, og hvilke problemstillinger og tema som bør vektlegges. I følge forskrift til plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger av 26. juni 2009, skal tiltak som innebærer utbygging av industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn m 2 alltid konsekvensutredes, jamfør vedlegg I. Videre skal tilsvarende bygg med et bruksareal på mer enn m² vurderes om det tiltaket skal konsekvensutredes etter KU-forskriftens vedlegg II og 4. Dette gjelder uavhengig av status for fylkes(del)planene. 5.1 By- og tettstedsstruktur Arbeidet med by- og tettstedsstrukturen må ses i sammenheng med fylkets langsiktige planer for utbyggingsmønster, samt areal- og transportplaner. Med struktur menes mønsteret av byer og tettsteder, og ikke et innbyrdes hierarki for kjøpesentrene. Kjøpesentrenes lokalisering og størrelse må tilpasses den planlagte by- og tettstedsutviklingen. Følgende senternivåer bør inngå i arbeidet: Fylkessenter Regionsenter Kommunesenter Byutviklingssones-, lokal- og nærsenter (grendesenter) I den rikspolitiske bestemmelsen er det gjort unntak fra etableringsstoppen for følgende 31 byer: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Drammen, Kongsberg, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Sandnes, Haugesund, Molde, Kristiansund, Ålesund, Bodø, Narvik, Mo i Rana. Disse byene har klare regionale senterfunksjoner, og inngår i de to første nivåene i senterstrukturen. Andre by- og tettstedssentre med regionale handelsfunksjoner utover dette må fastlegges i Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 7

8 fylkes(del)planen. Det vises til fylkesplan for Nordland 2013 kapittel 7.1 Kjøpesenter. 5.2 Servicenivå Byutviklingssoner og tettstedssentre vil inneholde ulike sentrumsfunksjoner, avhengig av deres rolle i senterstrukturen og antall innbyggere de betjener. 5.3 Handelsomland En by eller et tettsted betjener befolkningen i et omkringliggende område. Dette området kalles gjerne handelsomland. Den geografiske avgrensningen av handelsomlandet for byutviklingssoner og lokalsentrene bør foretas på kommunalt nivå. I byutviklingssoner eller delområder innenfor en kommune som er under utbygging, kan det tillates etablering av kjøpesentre for å betjene den økende befolkningen i området. Bodø har et handelsomland som går ut over egen kommunegrense, og består blant annet av følgende kommuner; Bodø, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Røst, Værøy, Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn. 5.4 Sentrumsavgrensing Samspillet med en bykjerne, sentrum og byutviklingssonene er viktig for sentrumsutvikling. Gjennom planarbeidet er det viktig at det utarbeides en klar geografisk avgrensning av sentrum. Dette vil bidra til en mer ryddig og mer entydig saksbehandling ved fremtidige søknader om utbygging eller utvidelse av kjøpesentre. Sentrumsavgrensing for de to øverste nivåene i senterstrukturen er foretatt og fremstilt på kart i kommuneplanens arealdel Fysisk avgrensning av andre sentrumsområder er ikke foretatt i kommuneplan, men dette strateginotatet foreslår inndeling i tråd med retningslinjer som avklares i fylkesplan. 5.5 Fysisk avgrensning av sentrumsområde metode Miljøverndepartementet har i samarbeid med SSB utviklet en entydig metode for sentrumsavgrensing ved bruk av administrative registre. Metoden er testet ut i et pilotprosjekt for Oslo og Akershus. Avgrensningen tar utgangspunkt i fysisk konsentrasjon av næringsvirksomhet knyttet til detaljhandel, privat og offentlig tjenesteyting, kultur og underholdning. Sentrumskjernens utstrekning vil endres over tid. Ved eventuelle utvidelser av det sentrale handelsområdet bør det legges vekt på å oppnå god funksjonell tilknytning til eksisterende sentrumskjerne og til eksisterende og planlagte kollektivknutepunkter. Dersom det av hensyn til bevaringsverdige bygningsmiljøer eller av andre miljøhensyn, ikke er mulig å legge ut tilstrekkelig areal til handelsvirksomhet i sentrum, kan utvidelser i sentrumskjernens randsone eller etablering av avlastningssentre utenfor sentrumskjernen vurderes. Dette behovet må imidlertid dokumenteres, og funksjons- og rollefordelingen mellom den historiske bykjernen, og eventuelle avlastningssentre, samt konsekvenser av ulike valg må beskrives. Et avlastningssenter må ligge så nær sentrum som mulig, slik at det over tid vil kunne integreres i sentrum. Avlastningssenteret må videre ha høy tilgjengelighet med kollektivtransport. Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 8

9 5.6 Tilgjengelighet Senterfunksjonene skal ha god tilgjengelighet for publikum. Av velferds- og miljøhensyn er det en intensjon å sikre god tilgjengelighet for kollektivreisende, gående og syklende. Tilgjengelighet med bil bør sikres i randsonen av senteret. Ved vurdering av tilgjengelighet bør følgende tema fremkomme: parkeringsforhold tilgjengelighet med: bil, buss, gange, sykkel 5.7 Parkering Miljødepartementet mener at problemstillingene knyttet til parkeringsforhold bør tas opp i arbeidet, og en norm for parkeringsdekning bør defineres eller skisseres. Kommuneplanens Arealdel inneholder parkeringsbestemmelser for Bodø kommune. 5.8 Kollektivtilgjengelighet Kriterier for kollektivtilgjengelighet bygger på en kombinasjon av norm for rutelengde og norm for gangavstand til holdeplass. Dette blir vanligvis framstilt som et belte langs en kollektivrute. Det vises til Bypakke Bodø og til handlingsplan for kollektivtrafikk for Bodø kommune. 5.9 Plasskrevende varer Handel med plasskrevende varer er virksomheter som kan ha behov for god biltilgjengelighet, men som også bør være tilgjengelig med kollektivtransport. Omsetting av plasskrevende varer gjelder som regel forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Miljødepartementet mener at salg av plasskrevende varer bør fortrinnsvis ligge i randsonen til et stort eller mellomstort senter. Det bør ikke bygges ut annen detaljhandelsvirksomhet i tilknytning til slike lokaliseringer, da dette vil svekke målsettingene om styrking av etablerte sentrumsområder. Utenfor tettbygde strøk, i tilknytning til hovedvegnett, kan det tillates lokalisert særlig arealkrevende virksomheter med lav besøksfrekvens, lavt antall sysselsatte i forhold til arealet og/eller som er forurensende eller på annen måte til sjenanse for folk, eksempelvis bilopphugging, entreprenørvirksomhet og lignende. I KPA for Bodø definerer plasskrevende varetyper på følgende måte: - Salg av biler og motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre, møbelvarehus, brunevarer og hvitevarer skal utgjøre den dominerende delen av varetilbudet. KPA sier at plasskrevende varetyper bør lokaliseres utenfor selve bysentrum. I tråd med dette foreslås det at det tilrettelegges for handelsetablering med plasskrevende varetyper i randsonen av Sentrum byutviklingssone på Stormyra/Plassmyra og på Rønvikleira langs Nordstrandveien Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland fylke kapittel 8.2 sier følgende bestemmelse om strategier for byer og tettsteder: Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 9

10 Byer og tettsteders funksjon som positive drivkrefter for Nordlandssamfunnet skal utvikles basert på stedets kvaliteter og lokale fortrinn. Fylkesplan for Nordland fylkeskommune gir følgende bestemmelse i kapittel 8.4 om næring: Arealforvaltningen skal legge til rette for et mangfoldig næringsliv og nødvendig infrastruktur, og ha fokus på muligheter for vekst og verdiskaping på grunnlag av ressursgrunnlaget i fylket. 6.0 DEFINISJON AV FORRETNINGS- OG NÆRINGSTYPER Plan- og bygningsloven skiller mellom forretning og næring. Strateginotatet foretar med bakgrunn i PBL samme skille. Plan- og bygningslovens 11-7, nr. 1 definerer ulike kategorier som inneholder forretning og næring i arealkategorier på kommuneplannivå til å være: Sentrumsformål Kjøpesenter Forretninger Bebyggelse for offentlig og privat tjenesteyting Råstoffutvinning Næringsbebyggelse De ovenfor stående kategoriene gjelder på kommuneplannivå jamfør kartforskriftens 9 annet ledd og plan- og bygningslovens For reguleringsplaner vises det til PBL Det vises for øvrig til vedlegg 1 i Kart- og planforskrift av PBL 12-5 sier: For hele planområdet skal det angis arealformål. Arealformål kan deles inn i underformål og kombineres innbyrdes og med hensynssoner. I nødvendig utstrekning angis områder for: 1. bebyggelse og anlegg, herunder arealer for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder, 2. samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder areal for veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, trasé for nærmere angitt teknisk infrastruktur, 5. landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg, herunder områder for jordbruk, skogbruk, reindrift, naturvern, jordvern, særlige landskapshensyn, vern av kulturmiljø eller kulturminne, friluftsområder, seterområder, og landbruks-, natur- og friluftsområder der kommuneplanens arealdel tillater spredt bolig-, fritidsbolig- og næringsvirksomhet, 6. bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, herunder områder for ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder. Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 10

11 Under kategori næringsbebyggelse for område- og detaljreguleringsplan nivået i PBL 12-5 er følgende arealkategorier definert: Kontor Hotell/overnatting Bevertning Industri Lager Bensinstasjon/veg serviceanlegg Annen næring Videre vil det være kombinerte formål som blander næring med annet formål eksempelvis bolig. Reiseliv, akvakultur, fiske og landbruk er meget viktige næringer som er arealkrevende og vil kunne komme i konflikt med andre næringer. Nevnte næringer har potensiale for utvikling og som relevant planverk må ta høyde for. 6.1 Krav til næringsareal Asplan Viak (2007) gjorde en utredning for Greater Stavanger angående næringsareal. I denne utredningen foretok Asplan Viak en kartlegging i fase 1 av næringsarealprosjektet. I denne kartleggingen ble det avdekket en del grunnleggende karakteristika ved gode næringsarealer. Dette baserer seg både på næringslivets egne preferanser i Stavangerområdet, men også på samfunnets krav om lokalisering, knyttet til krav om redusert transportarbeid, understøttelse av gode kollektivtransportløsninger, styrking av sentrumsområdene, fremme av effektiv arealutnyttelse og begrensing av konflikt mellom boligområder og næringsvirksomhet. 6.2 Generelle krav til lokalisering av næring De forskjellige næringsvirksomhetene har forskjellige innfallsvinkler til sin strategiske beliggenhet. Asplan Viaks (2007) rapport sier at lokalisering av den enkeltes virksomhet baserer seg på behovet innen for følgende elementer: - Strategisk beliggenhet - Transport - Langsiktighet og utviklingsmulighet - Attraksjon og image - Næringsstruktur og behov for klynge - Intern infrastruktur, estetikk og organisering - Skjerming mellom ulike næringsaktører I underkapitlene vil hvert enkelt hovedelement bli delt inn i underelementer. Disse underelementene danner ofte grunnlag den enkeltes virksomhets lokalisering (Asplan Viak 2007) Strategisk beliggenhet Nærhet til sentrale markeder og kundegrupper Nærhet til befolkningstyngdepunkt Nærhet til viktige terminaler Nærhet til sentrale naturressurser Skjerming i forhold til bolig og institusjoner Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 11

12 6.2.2 Transporteffektiv infrastruktur Nærhet til overordnet vegsystem Nærhet til kollektivtilbud God parkeringsdekning Langsiktighet og utvidelsesmulighet Skjerming i forhold til konkurrerende eller begrensende arealbruk Tilstrekkelig ekspansjons- og utviklingsrom Robusthet og beredskap Tydelig arbeidsdeling mellom næringsområder Attraksjon og image Særpregede næringsområder med klar profil og sterke funksjonelle og estetiske kvaliteter Områder med høy historisk verdi og lange tradisjoner Nærhet til sentrale institusjoner/bedrifter Områder med velkjent regional rolle og fokus Næringsstruktur og klyngefordeler Spesialiserte områder næringsområder der både infrastruktur og beliggenhet er spesielt tilpasset enkelte bedriftstyper Områder med sterke klyngefordeler og områder som samler bedrifter innenfor samme næringer eller samme virksomhetstype. Store områder med mangedriftsfordeler områder med et bredt spekter av næringstyper og et internt marked Intern infrastruktur, estetikk og organisering God planmessig tilrettelegging Godt utbygget teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, gass, tele, fjernvarme/kjøling) God skilting, oversiktlige strukturer og uterom med kvalitet Gode estetiske kvaliteter Forpliktende avtaler mellom grunneiere om forvaltning og utvikling Organisering av felles utviklingsorganisasjoner 6.3 Ulike næringers behov Bedrifter vil vektlegge de enkelte elementene ulikt, alt etter hva som er bedriftens primære kundegrupper og hvilke krav de har knyttet til arealbehov og arealutnyttelse. Asplan Viak (2007) definerte i næringsarealprosjektet i Stavangerområdet følgende næringstyper: - Husholdningsrettede næringer - Bedriftsrettede næringer arealintensiv - Bedriftsrettede næringer arealkrevende - Næringer med stedegne kvaliteter - Bedriftsrettede næringer Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 12

13 6.3.1 Husholdningsrettede næringer Husholdningsrettede næringer (eller besøksintensive næringer) har et generelt sterkt eksponeringsbehov. De søker seg inn i de sterke befolkningskonsentrasjonene, og er den næringsgruppen som i minst mulig grad ønsker skjerming i forhold til boligbebyggelse. De er avhengig av høy publikumstilstrømning og ønsker seg derfor både nærhet til overordnet vegnett, høy parkeringsdekning og høy kollektivdekning. Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig først og fremst i forhold til de sentrale trafikkstrømmene, og de er sårbare overfor endringer som fører til redusert persontrafikk (redusert fremkommelighet, dårlig parkeringstilbud, endring i kollektivtrafikk-ruter mm). Denne typen næringer er sterkt opptatt av områders image og attraksjon, og søker mot områder med sterke klyngefordeler, velkjent rolle og sterkt image. Estetiske kvaliteter vurderes høyt, det samme gjør oversiktlighet, enkel fremkommelighet og god skilting. Forpliktende avtaler om forvaltning og utvikling er viktig, særlig for disse næringene som ofte består av mange små aktører. Husholdningsrettede næringer søker hovedsakelig mot sentrumsområder og bydelssentre, men i økende grad også sentrale næringsområder. Dette gjelder spesielt for varehandelen, der bransjeutviklingen har ført til ønske om større handelsarealer og økt biltilgjengelighet, kombinert med arealknapphet og høye utviklingskostnader i sentrumsområdene. Dette har ført til framvekst av rene handelsområder på enkelte næringsområder, slik som området fra Stormyra, Rønvikleira og Hunstad Bedriftsrettede næringer arealintensive Arealintensive bedriftsrettede næringer (eller arbeidsplassintensive næringer) består primært av bedrifter som driver ulike former for kontorbasert virksomhet. På lik linje med husholdningsrettede næringer vil også disse søke mot de sterke befolkningskonsentrasjonene, med begrunnelse i nærhet til arbeidskraften. De søker veletablerte og store næringsområder med mangedriftsfordeler, der de også finner en rekke av sine kunder. Også disse bedriftene har preferanser for lokalisering i områder med høy kollektivdekning, men er i like stor grad opptatt av høy biltilgjengelighet og nærhet til overordnet vegsystem. Dette er bedrifter som i høy grad søker urbanitetsfordeler ved sin lokalisering, ikke minst for å fremstå som attraktive arbeidsplasser. Denne typen bedrifters behov for forutsigbarhet knytter seg først og fremst til opprettholdelsen av et områdes mangedriftsfordeler og et bredt sammensatt næringsmiljø. De vil være sårbare i forhold til endringer som stykker opp større områder, eller som fører til en begrensning i antall bedrifter i sitt nærområde. De vil også være sårbare i forhold til endringer som forhindrer fremkommeligheten for bedriftens ansatte. Mange bedrifter innenfor denne kategorien vil være sterkt opptatt av image og områdets attraksjon, og søker seg til områder som bidrar til å forsterke bedriftens egen historie, tradisjon og identitet. Estetiske kvaliteter vurderes høyt, det samme gjør oversiktlighet, enkel fremkommelighet og god skilting. Forpliktende avtaler om forvaltning og utvikling vurderes som viktig. Arealintensive bedriftsrettede næringer har preferanser for lokalisering i sentrumsområder og sentrale næringsområder med mangedriftsfordeler. Deres lokalisering vil også være preget av lokaliseringen til sentrale enkeltbedrifter og institusjoner, og flytter gjerne med når slike institusjoner flytter. Et område for slik virksomhet vil være N1 på Rønvikjordene. I tillegg vil Mørkvedbukta kunne være et område for marin næringshage basert på forskning og utvikling som skjer ved UiN, samt tenkt fremtidig utvikling av havbruksstasjonen til Universitetet i Nordland i Mørkvedbukta Bedriftsrettede næringer arealkrevende Arealkrevende bedriftsrettede næringer består primært av vareproduserende bedrifter og bedrifter som driver med lager/engros og transport. Disse bedriftene vil først og fremst være opptatt av nærhet til det overordnede vegsystemet, nærhet til sentrale terminaler og gode forhold for godstransport. Mange av disse bedriftene er virksomheter som påfører sine nære omgivelser Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 13

14 negative eksterne effekter i form av støy, støv, lukt eller risiko. De er derfor avhengig av en lokalisering som sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming i forhold til boligutbygging og institusjoner. Forutsigbare rammebetingelser i form av tilstrekkelige utviklingsmuligheter og skjerming betyr som regel mer enn et områdes image, omdømme og estetiske kvaliteter. De har gjerne spesialiserte krav til teknisk og funksjonell infrastruktur, og er som regel store nok til å ivareta denne type tilrettelegging selv. Selv om disse bedriftene ønsker å trekke seg bort fra de tetteste befolkningskonsentrasjonene, er de likevel avhengig av å være sentralt plassert i kommunen. De leverer varer og utfører transporttjenester til andre bedrifter i regionen og er følsomme overfor store transportkostnader. Også disse foretakene søker etter klyngefordeler og ønsker samlokalisering med tilsvarende virksomheter, men behov for tilstrekkelig ekspansjonsrom og armslag vurderes oftest som viktigere. Eksempel på klyngefordel kan være havn/transport og logistikkvirksomhet. Det er tilrettelagt slike områder på Steinbruddet Tverlandet, Vikan, langs Olav V s gate og i Bodø indre havn. Videre er det planavklarte områder på Mørkved Sør, Tuva, Lille Hjartøy, Kvalvikodden. Det bør vurderes om deler av den fremtidige arealbruk av Bodø hovedflystasjon kan benyttes til slik virksomhet Næringer med behov for stedgitte kvaliteter En undergruppe av de arealkrevende bedriftene er de som er avhengig av stedgitte kvaliteter som tilgang til sjø, spesielle energikilder, nærhet til naturressurser eller lignende for å drive sin virksomhet. Høyst spesialisert og kostbar infrastruktur eller bygningsmasse bør også betraktes som stedgitte kvaliteter. Dette er virksomheter som har svært liten fleksibilitet i forhold til alternativ lokalisering, eller der alternativ til flytting er nedleggelse. Denne typen bedrifter vil være spesielt avhengig av forutsigbarhet og tilfredsstillende skjerming i forhold til konkurrerende arealbruk. Når eldre industriområder transformeres til andre formål (bolig og kontor) er det gjerne disse virksomhetene som blir liggende igjen, og deres rammebetingelser for videre drift kan på sikt bli vesentlig forringet. I de fleste tilfellene utgjør disse bedriftene også nødvendig infrastruktur for samfunnet, som for eksempel produksjon og eller innførsel av byggeråstoff (asfaltverk og betongblandeverk) eller lager og deponiområder, som samfunnet er avhengige av og som trenger en sentral plassering for å redusere transportarbeidet. For mange bedrifter innenfor kommunens sterke marine og maritime næringer er en sjønær lokalisering sentralt element for bedriftens image og identitet, selv om den praktiske bruken av sjølinjen ikke lenger er til stede. Lokalisering er videre utgangspunkt for næringer som baserer seg på stedlige ressurser som eksempel landbruk, havbruksnæringer, fiskeri, opplevelsesnæring/reiseliv og mineralforetak. Tilgang til gode sjørettede industriområder minker i de sentrale deler i kommunen, og de resterende opplever økende press fra omkringliggende boligområder. Dette er en utfordring som kommunen må ta fatt i. Typiske eksempler på denne utviklingen er Bodø indre havn og Langstranda. Det vil derfor være viktig å kunne utvikle nye områder for sjøveis industriområder som Lille Hjartøy, Vikan, Langstranda, Burøya og Kvalvikodden. Fremtidig arealbruk i forbindelse med nedlegging av Bodø hovedflystasjon bør vurderes nøye i denne sammenheng for å se på mulighet for tilrettelegging for slik virksomhet Bedriftsrettede næringer mellomgruppen Arbeidsplassintensive kontorbaserte foretak og arealkrevende, store industribedrifter utgjør to ytterpunkt på en skala. Det store flertallet av virksomheter plasserer seg mellom disse to ytterpunktene. Disse virksomhetene søker nærhet til store befolkningskonsentrasjoner samtidig som de ønsker tydelig skjerming fra disse. Slike virksomheter søker nærhet til det overordnede vegsystemet og høy parkeringsdekning, og de søker de store områdene med mange driftsfordeler og variert næringsstruktur. De har hovedfokus på næringstrafikken, og ønsker ikke store innslag av Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 14

15 privattransport i sine nærområder. De har problemer med å oppfylle krav til høy arealutnyttelse fordi de har behov for kombinasjonsbygg tilpasset både lager/produksjon og kontor. Videre har de behov for store utearealer for lagring, manøvrering og parkering. De er opptatt av at områdene rundt dem skal være vel tilrettelagt, godt skiltet og med gode estetiske kvaliteter, men de er hver for seg for små til å kunne påvirke dette alene. God organisering og tilrettelegging er derfor viktig for denne gruppen. De søker etter de markerte og veletablerte næringsområdene, hvor de finner både kunder og leverandører. Her finner de også en infrastruktur som de ellers ikke ville hatt økonomi til å skaffe selv. 7.0 KOLLEKTIV TRAFIKK OG NÆRING I forbindelse med tilretteleggelse for næringsvirksomhet, må det sees på kollektivtrafikk jamfør Rikspolitiske retningslinjer for Areal- og Transportplanlegging (RPR atp). RPR atp sitt mål er at: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. RPR atp 3.5 sier: I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer. By- og tettstedsområder skal utvikles med utgangspunkt i samordnende areal- og transportplaner i et regionalt perspektiv, forankret i plan- og bygningsloven. Det bør legges opp til tette, funksjonelle og mangfoldige byer og tettsteder, med klar avgrensning mot omlandet. Ny utbygging bør i hovedsak foregå innenfor byggesonen ved omforming og fortetting fremfor utbygging på grønne arealer. I byområdene er det et mål å øke andelen som reiser med kollektivtransport, sykkel og gange på bekostning av bruk av privatbil (Nasjonal transportplan ). Areal og transportpolitikken skal bidra til reduserte klimagassutslipp (St. m. nr. 21( ) Norsk klimapolitikk). Det vises til handlingsplan for kollektiv transport i Bodø kommune og til fylkesplan for Nordland. Betydningen av RPRatp er at publikumsrettede og arbeidsplassintensive næringer bør ligge nært kollektivtransporttilbud. Videre har RPRatp den betydning at arealkrevende og mindre arbeidsplassintensive næringer bør ligge nær hovedvegnettet. 8.0 DEFINERING AV BYKJERNE, BYUTVIKLINGSSONESSENTRE MV Som definisjon av ulike typer sentre i Bodø kommune foreslås: 1) Bykjerne 2) Avlastningssentre 3) Sentrum 4) Byutviklingssoner 5) Lokalsentre Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 15

16 Bykjerne: Bykjernen defineres som sone 1 i bykartet jamfør KPA Avlastningssenter/kjøpesentre: Avlastningssenteret defineres som deler av Stormyra/Plassmyra jamfør KPA Avlastningssenter vil inneholde funksjonen kjøpesenter i tillegg til område for plasskrevende varer. 2 områder på Hunstad foreslås som område som kan inneholde kjøpesenter, jamfør KPA For å kunne definere et område som en bydel, krever objektkatalogen til SOSI-format 4.0 at området har sin egen administrasjon og sitt eget styre. På bakgrunn av dette kravet vil strategien for senterstruktur definere områdene som byutviklingssoner og ikke som bydeler. Imidlertid vil byutviklingssonene senere kunne bli definert som bydeler dersom det velges å innføre egne administrasjoner og styrer for hver enkel byutviklingssone. Forslag til inndeling i byutviklingssoner: Sentrum Rønvik Skivika/Løpsmark Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen Hunstad/Mørkved Tverlandet tettsted Forslag til inndeling i lokalsentre: Som Lokalsentre foreslås Kjerringøy, Misvær, Saltstraumen og Sørvær. Lokalsentrene vil inneholde ulike service- og tjenestetilbud. Både bykjernen i Bodø og avlastningssenteret på Stormyra/Plassmyra er å se på som regionale handelssentra. Begge områdene ligger i byutviklingssone Sentrum, og bykjernen er sammenfallende med sone 1 i byutviklingssone Sentrum. Bilde: Illustrasjon over byutviklingssonene i Bodø kommune Det avsettes to områder i byutviklingssonen Hunstad hvor det tillates kjøpesenterfunksjoner. Som ledd i en tydeliggjøring av Bodøs bystruktur er det også vist til byutviklingssoner på Mørkved, Jensvoll, Løpsmark og Tverlandet tettsted. Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 16

17 Byutviklingssonene med sine sentre bør primært dekke det daglige behov for handel og service i sitt nære omland. Det lokale tilbudet av handel og service i de ulike byutviklingssonene varierer. I noen byutviklingssoner er senterfunksjoner samlet i mindre lokalsentre (Mørkved), andre steder er funksjonen pr i dag mer utflytende og bilbasert (Alstad, Hunstad). Dagligvarehandel er den viktigste funksjonen i et lokalsenter, men lokalsentre har gjerne et bredere service- og handelstilbud enn bare nærbutikken. Det er ønskelig at lokalsenteret skal inneha en rolle som møteplass og kulturarena. Det er kombinasjonen av funksjoner som skiller lokalsenteret fra de bilbaserte kjøpesentre i bykjerne og avlastningssentrene. 9.0 FORSLAG TIL NORM FOR TJENESTETILBUD Tabellen nedenfor viser forslag til forventet tjenestetilbud i Bodø kommune: Norm for tjenestetilbud Kirke Skole Barnehage Dagligvare Post/bank (i butikk) Samfunnshus/kafe Bensinstasjon Servicetorg/Utekontor teknisk Dagsenter/eldresenter Helsesenter Sykehjem Folkebibliotek Tannlege Sykehus Kommuneadministrasjon Kulturhus Kjøpesenter Bysenter Byutviklingssone Lokalsenter Tilbudet og innholdet kan variere fra byutviklingssone til byutviklingssone, lokalsenter til lokalsenter KOMMUNENS UTVIKLINGSROLLE Rapporten skal i dette kapitlet utrede og vurderer kommunes utviklingsrolle med hensyn til gjeldende politikk, organisering, rollefordeling, ansvar mv. i forhold til næringsarealer. Det er i hovedsak to tilnærminger i forhold til å vurdere kommunens rolle: 1) Aktiv / Pådriver og aktør 2) Passiv / Tilrettelegger Bodø kommune har gjennomgått en omorganisering av sin driftsorganisasjon hvor Team Bodø er avviklet som kommunalt foretak og Eiendomskontoret har fått tilført nye oppgaver med hensyn til forvaltning og drift av kommunens eiendommer. Team Bodøs oppgaver og personell ble overført til Samfunnskontoret den 1. september Det er vedtatt at Eiendomskontoret skal helt eller delvis omdannes til et kommunalt foretak (KF) fra Dagens organisering Den nåværende organiseringen av kommunal planmessig tilrettelegging i forhold til plan- og bygningslovens rammer av nye næringsområder er tillagt Byplan, mens forvaltning av kommunale bygg og eiendommer er tillagt Eiendomskontoret. Byggesak har ansvaret for behandling av Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 17

18 byggesaker. Byteknikk er tillagt rollen som utbyggingsenhet for blant annet kommunal infrastruktur. Samfunnskontoret har blant annet ansvaret for bistand rettet mot næring og næringsutvikling. Bodø havn KF er forvalter av havnefarvann i Bodø kommune. Det er etablert en egen tomtegruppe bestående av følgende enheter: Eiendomskontoret, Byplan, Byteknikk, Byggesak, Samfunnskontoret og Bodø havn. Tomtegruppen er en administrativ gruppe som diskuterer søknader om tomtespørsmål. Bodø kommune som helhet har i dag ingen aktiv rolle i utvikling av næringsområder utover planmessig behandling for tilrettelegging innenfor PBL. Slik systemet fungerer i dag forvalter Eiendomskontoret kommunale eiendommer. Forvaltningen består i hovedsak å omsette kommunale eiendommer til markedspris. Eiendomskontoret prosesserer søknad frem til formannskapet som avgjør om eiendom skal selges eller ikke. Byplan har ansvar for å tilrettelegge næringsarealer planmessig gjennom PBL. Byteknikk igangsetter og utfører byggemodning av kommunale eiendommer ved bestilling. Bodø havn KF er et kommunalt foretak og skal drive etter forretningsmessige prinsipper. Bodø havn KF initierer og bygger sin infrastruktur og sine bygg/prosjekter. Lovgrunnlaget for Bodø havn KF sitt mandat ligger i havne- og farledsloven av Samfunnskontorets oppgaver er å være bedriftens kontaktpunkt og veiviser i kommunal forvaltning, å bistå praktisk i forhold til ny- og reetableringer av næringsvirksomhet, å informere om offentlige virkemidler til næringsutvikling, å gi faglig bistand i bedriftsutviklingsspørsmål og ved nyetableringer, å være adresse og mottaker av avviksmeldinger i forhold til vedtatt næringspolitikk og serviceerklæringer, og å skape faglige og næringspolitiske møteplasser der Bodøs og regionens utviklingsoppgaver settes på dagsorden. Det er videre ingen kommunal enhet som har hovedansvar for å initiere eller videreføre prosjekter fra ide og frem til ferdig næringsareal. Det er en utfordring som bør løses det bør komme en avklaring på hvordan og hvem som skal utøve bestillerrollen i kommunen for utvikling av næringsareal Dagens politikk Bystyret vedtok den i sak 11/79 Strategisk næringsplan for Bodø og handlingsplan for perioden følgende: 1. En offensiv tilretteleggelse av infrastruktur for næringslivet, herunder arealer på land og i sjø 2. Eksisterende næringsarealer skal i utgangspunktet ikke omdisponeres til andre formål 3. Viktig felles næringsrettet infrastruktur bør eies av kommunen 4. I kontakt med næringsliv, skal Bodø kommune kjennetegnes av: Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 18

19 a. En positiv og løsningsorientert grunnholdning i alle ledd b. Kort responstid på henvendelser og søknader næringssaker skal prioriteres c. Forutsigbarhet og pålitelighet d. God koordinering/samordning og informasjonsflyt i saker som berører flere avdelinger i kommunen e. God næringslivskompetanse hos medarbeidere i kommunen som har bedriftskunder f. Internt forbedringsarbeid basert på tilbakemelding fra kunder Organisering og oppgavefordeling er ikke løst gjennom dette vedtaket Utfordringer med dagens organisering Bodø kommune er per juni 2014 ikke rigget godt nok til å inneha rolle som aktiv utviklingsaktør. Dagens organisering fremstår som segmentert hvor ulike avdelinger og kontorer har særskilte oppgaver og roller men ingen avdeling eller kontor har et overordnet ansvar. Skal Bodø kommune ha en offensiv tilretteleggelse av arealer til næringslivet, må det være en klart definert enhet som har mandat til å være initiativtaker, hovedansvarlig og koordinator. Denne enheten bør ha en aktiv rolle i tilretteleggelse av nye næringsområder, stå ansvarlig og eier av prosjekter/tiltak. Enheten bør også ha ansvaret for at det utarbeides en prosjektplan for hva skal utføres eller løses, hvordan organisere prosjektet, hvordan finansiere prosjektet og innenfor hvilken tidsramme. Dette for å sikre fremdriften for tilrettelegging og utvikling av nye næringsområder KARTLEGGING AV EKSISTERENDE AREALBRUK Samfunnskontoret og Eiendomskontoret har tidligere gjort noen gode undersøkelser/kartlegginger under arbeidet av eksisterende kommuneplan. Dataene danner grunnlaget for de vurderinger som er gjort i utredningen. I tillegg har kommuneplan, kommunedelplaner, trafikksikkerhetsplan, Bypakke Bodø, handlingsplan for sykkel, mfl bidratt til avklaringer og avstemminger i forhold til de vurderinger utredningen har gjort med hensyn til mulige arealavsetninger. I tillegg er det tatt med innspill mv som er fremsatt til oppstart av kommuneplanens arealdel i dette notatet. Oversikten over næringstomter per juni 2012 skiller mellom arealer som er byggemodne, planavklarte og/eller under planlegging. Denne systematikken videreføres i prosjektet som definisjoner på tomter da det synliggjør disponible arealer både på kort og lang sikt. Oversiktene som presenteres under er basert på regulert areal enten i KPA 2014 og/eller regulert gjennom reguleringsplan: 1) Oversikt over totale arealer regulert som næring generelt i m 2 i Bodø kommune Totalt er det regulert m 2 til næringsformål i Bodø kommune per utgangen av Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 19

20 Kart over næringsarealer i byutviklingsområdene: I KPA 2014 er «Slakteritomten» omregulert til bolig. Videre er det i KPA 2014 vedtatt at et næringsområde på Mørkved og Kvartal 108/109 omreguleres til bolig. I tillegg foreslås det i oppstartet områderegulering av Mørkvedbukta å redusere det tidligere avsatte næringsområdet og for så å regulere dette til offentlig formål. I KPA 2014 er det vedtatt å omregulere Bodø VGS på Valen fra offentlig formål til næringsformål. Det er et pågående arbeid med regulering av en større utfylling på Langstranda dette reguleringsarbeidet antas å være sluttbehandlet i løpet av Tabell for dyrket mark i Bodø kommune per Areal i daa Grovfor Korn Potet Grønnsaker Frukt og bær totalt dyrket mark Antall daa Totalt landareal i Bodø kommune er 1 310,29 km 2. Regulert landareal til næring utenom landbruk utgjør nærmere 0,29 %. Det totale næringsareal inklusive landbruk utgjør nærmere 2,2 % av det totale landareal i Bodø kommune. 2) Oversikt over totale arealer pr byutviklingssone regulert til næring generelt i m 2 i Bodø kommune Tabellen under viser oversikt over regulerte næringsarealer generelt per byutviklingssone i m 2 : Næringsareal per byutviklingssone Antall m 2 Totalt Alstad ,40 Totalt Hunstad/Mørkved ,46 Totalt Rønvik ,53 Totalt Sentrum ,87 Totalt Løpsmarka 3 823,96 Totalt Tverlandet ,62 Sum totalt ,63 3) Oversikt over forskjellige næringsarealer i m 2 tabellarisk Følgende tabell viser oversikt over hva som er regulert til hvilket arealformål i Bodø kommune: Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 20

21 Arealformål Regulert antall m 2 Rene industriområder ,74 Rene kontorområder ,64 Rene forretningsområder ,26 Områder for næringsbebyggelse ,88 Rene råstoffutvinningsarealer ,65 Rene lagerområder ,55 Rene havneområder ,51 Hotell/bevertning 7 016,37 Garasjeanlegg/bensinstasjon ,56 Kombinerte formål som inkluderer næring/kontor/industri/lager mv ,47 Sum ,63 4) Rene næringsområder som er regulert til under 100 % BYA Kommunes praksis de senere årene har vært å regulere alle rene næringsområder til 100 % BYA. Med kombinerte formål i reguleringsplaner varierer utnyttelse med formål. Eldre reguleringsplaner varierer utnyttelse selv om det er rene næringsområder. Det vil være naturlig i en senere anledning å gå igjennom eldre reguleringsplaner for å se om BYA bør endres. 5) Kart over bolig- og næringsområder i byutviklingsområdene Kartet under viser de totale boligområder (grønt), totale dyrket mark/landbruk (gult) og totale «næringsområder» (blått/rødt/hvitt) i byutviklingsområdene i Bodø kommune. 6) Kart over kommunale eiendommer i byutviklingsområdene Kartet nedenfor viser de kommunale eiendommene i byutviklingsområdene i Bodø kommune. Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 21

22 Kart over kommunale eiendommer i byutviklingsområdene: 7) Kart over kommunale eiendommer regulert til næringsformål i m 2 Kommunen eier total eiendommer på tilsammen ,35 m 2 som er regulert til næringsformål. Som kartet over viser, er de kommunale eiendommene i hovedsak knyttet til Lille Hjartøy og til Kvalvikodden. Av totalt ,35 m 2 ligger ,60 m 2 innenfor byutviklingsområdene. Av de arealene som ligger innenfor byutviklingsområdene, tilhører nærmere 381 daa Lille Hjartøy og 160 daa Kvalvikodden. Områdereguleringsplan for Lille Hjartøy gir mulighet for å fylle ut nærmere 120 daa i sjø. Områderegulering for Kvalvikodden gir mulighet for å fylle ut nærmere 35 daa i sjø. 8) Oversikt over kommunale eiendommer regulert til ulike næringsformål i m 2 per byutviklingssone Tabellen nedenfor viser kommunale næringsareal i m 2 per formål og per byutviklingssone: Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 22

23 Kommunale næringseiendommer Bodø kommune Sentrum Alstad Rønvik Løpsmark Tverlandet Totalt Kode Formål Antall Antall m2 Antall Antall m2 Antall Antall m2 Antall Antall m2 Antall Antall m2 Antall Antall m2 120 Forretning 5 481, , , Kontor/ (Ervervsområde i KP) , , Forretning , , , Industri 5 194, , Industri/lager , , , Bevertning 2 236, , Garasjeanlegg/bensisnstasjoner , , , Garasjeanlegg 3 177, , Bolig/forretning , , Bolig/forretning/kontor , , , Bolig/Kontor 1 23, , Forretning/kontor , , , , Forretning/kontor/offentlig , , Annet kombinert formål , , , Forretninger , , Annen offentlig eller privat tjenesteyting , , Råstoffutvinning , , Næringsbebyggelse , , , , Bevertning 1 2,74 1 2, Industri , , Kombinert bebyggelse- og anleggsformål , , , , forretning/industri 3 750, , Forretning/tjenesteyting 3 918, , Næring/industri , , Industri/lager , , Kontor/industri , , Kai , , , Havneterminaler , , , , , ,37 6, , ,60 Det er 106 eiendommer under 10 m 2, 216 eiendommer som er under 100m 2, 298 eiendommer under 500 m 2 og 331 eiendommer under 1000m 2. Det er behov for å gjennomgå eiendommer under 1000 m 2 for å klarlegge status i et eget prosjekt. Tabellen viser kun matrikulert grunn, og ikke totale planavklarte arealer. Områder som ikke er utfylt, men som er regulert er ikke medtatt i oversikten. Det er eksempelvis regulert totalt nærmere 510 daa på Lille Hjartøy, men i oversikten er kun 381 daa medtatt. Videre er et 28 daa stort areal på vestsiden av Langskjæret ikke medtatt siden dette området ikke er utfylt. 9) Oversikt over ledige kommunale næringsarealer per 2013 Tabellen nedenfor viser ledige kommunale næringsarealer per utgangen av 2013: Ledige areal Dekar Adresse, reguleringsformål, detaljer Type næring Merknader Område Trollmyra F2 11,5 Mørkvedveien x Greisdalsveien Reguleringsformål forretning Omregulert til boligformål Mørkved 1,8 Øst for Sambo Forretning/Kontor / Offentlig Tverlandet 10 Langs tidligere RV 17 - Løding vestre I7 - Ved Olsen trelast, reguleringsformål industri Tverlandet 2,7 Sørgjerdet felt 2 reguleringsformål forretning REMA bruker noe av arealet Tverlandet 1,4 Tverlandet senter C1, C2, C3, reguleringsformål forretning Kjerringøy 1,8 Sør for Zahlfjøsen reguleringsformål forretning/kontor/industri Skjerstad 3 Ved Lysthushaugen Reguleringsformål industri SUM 32,2 Næringspolitisk tilnærming for tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer Side 23

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Strategisk plan - næringsarealer

Strategisk plan - næringsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2011 45180/2011 2011/4180 L10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/36 Komite for plan, næring og miljø 25.08.2011 11/119 Bystyret 08.09.2011 Strategisk

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra Journalpost:16/89644 Saksnummer Utvalg/komite Dato 374/2016 Fylkesrådet 16.11.2016 169/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 05.12.2016 Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Klækken hotell, 29. oktober 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER.

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/18657-3 Dato: 02.02.09 REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. HØRING INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Hovedutvalg for samferdsel og areal inviterer til politisk verksted 24. oktober 2017 Nasjonal jordvernpris til Vestfold Gjennomførte møter Politisk referansegruppe

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra Fylkesplanens bestemmelse om kjøpesenter

Søknad om dispensasjon fra Fylkesplanens bestemmelse om kjøpesenter Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.08.2016 62964/2016 2016/2289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/47 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/142 Bystyret 08.09.2016 Søknad

Detaljer

12 Reguleringsplan. Janicke Nicolaisen. Regionalavdelingen.

12 Reguleringsplan. Janicke Nicolaisen. Regionalavdelingen. 12 Reguleringsplan Janicke Nicolaisen 12 1 Reguleringsplan Definisjon av reguleringsplan Krav om reguleringsplan for store tiltak evt. mindre tiltak der effekten for omgivelsene vil være store, for eksempel

Detaljer

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-2. 1. Hensikt Hensikten med retningslinjene

Detaljer

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Hvorfor en standard? Ny plan- og bygningslov Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Bodø kommune. Presentasjon av planforslag

Kommuneplanens arealdel Bodø kommune. Presentasjon av planforslag Kommuneplanens arealdel Bodø kommune Presentasjon av planforslag 12.02.2014 Hovedgrep i administrasjonens planforslag 1. Tilpasse planforslaget til ny planlov - tar kommunedelplanene inn i kommuneplankartet

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo 5. november 2012

Detaljer

Planlegging av by- og tettstedsstruktur

Planlegging av by- og tettstedsstruktur Veileder Planlegging av by- og tettstedsstruktur Oppfølging av kjøpesenterstoppen i regionale planer Veileder Planlegging av by- og tettstedsstruktur Oppfølging av kjøpesenterstoppen i regionale planer

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Orientering forslag KPA 2018

Orientering forslag KPA 2018 Orientering forslag KPA 2018 PNM 11. 10. 2017 Annelise Bolland byplansjef Hva er kommuneplanens arealdel Kommuneplanen består av 2 deler: - samfunnsdelen - arealdelen Hjemlet i plan- og bygningsloven Rullering

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/14407-022 Dato: 5.03.02 UTSATT SAK - PRINSIPPSAK - GULSKOGEN SENTER OG GULDLISTEN, REGULERINGSPLAN FOR FORRETNING, KONTOR OG BOLIG,

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen)

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen) Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2016 71618/2016 2015/7010 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/60 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 16/175 Bystyret 27.10.2016 Sluttbehandling

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Konferanse med næringslivet Arvid Gusland og Gunnar Ridderström 27. oktober 2017 Forslag: Næringsarealer skal være hyllevare 1. Alle kommunene

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Egil Johansen, 75 53 16 19 07.05.2008 2006/8700 421.4 ejo@fmno.no Deres dato Deres referanse Bodø kommune Postboks 543, 8001

Detaljer

Metodikk og verktøy for byutvikling

Metodikk og verktøy for byutvikling Metodikk og verktøy for byutvikling Knut J. Kaspersen, arkitekt Byplan, Bodø kommune Brønnøysund 27. mars 2014 Planer er vårt verktøy Hvordan bruker vi planverktøyet for målrettet byutvikling i Bodø? Kommuneplanens

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Senterstruktur og handel Senterstruktur definerer sentra i regionen og setter

Detaljer

Overordnede mål for Trondheims byutvikling

Overordnede mål for Trondheims byutvikling 17.12.12 _ Idedugnad transportsystem østlige bydeler Trondheim Birgitte Kahrs_Byplankontoret Overordnede mål for Trondheims byutvikling Foto: Carl-Erik Eriksson Vekst! I 2050 er Trondheim 250.000 innbyggere

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Politisk styringsgruppe 7.september 2017 Linda Lomeland Vestfold fylkeskommune reviderer

Detaljer

Vedlegg 2_10 Alternativ arealdisponering plan 0444, mai 2015 (revidert oktober 2016)

Vedlegg 2_10 Alternativ arealdisponering plan 0444, mai 2015 (revidert oktober 2016) Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg 2_10 Alternativ arealdisponering plan 0444, mai 2015 (revidert oktober 2016) Sammendrag Målet med alternativ arealdisponering er å vurdere om alternative lokaliseringer

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

\^f ""XvSJ Kjøpesenter ff Å ^N^V/i ((a^vsm / Bussterrr yl Cv^^^L? [f o y^k Bussterminal

\^f XvSJ Kjøpesenter ff Å ^N^V/i ((a^vsm / Bussterrr yl Cv^^^L? [f o y^k Bussterminal &ft t Hr v\\ra^pj \ * \ \^f ""XvSJ Kjøpesenter ff Å ^N^V/i ((a^vsm / Bussterrr yl Cv^^^L? [f o y^k Bussterminal m m*~ --Bl ' v HL MILJØVERNDEPARTEMENTET fes, mjk \ M - Å * Veileder Planlegging av by-

Detaljer

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging Terje Kaldager Struktur for innlegget Dominerende utviklingstrekk Nasjonal og regional politikk Regionale eksempler Litt om innsigelser 2 Hvordan bruker

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Framtidens byer - behov for kunnskap med mht kjøpesenterplanleggingen

Framtidens byer - behov for kunnskap med mht kjøpesenterplanleggingen www.framtidensbyer.no http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer.html?id=547992 Framtidens byer - behov for kunnskap med mht kjøpesenterplanleggingen Dr.ing Tor Medalen, Seniorrådgiver i Asplan Viak

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Lokalisering og etablering/utvidelse av kjøpesentra VEDLEGG 2 Kjøpesenter etter Miljøverndepartementets

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Holmestrand, Hof og Sande september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11)

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11) Saksframlegg DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/33590-70 (13678/11) Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc v/ BBU Etat for plan og geodata PLANOMRÅDET er 2800 daa stort (uten sjø), mens området for den mer detaljerte planleggingen (Indre deler Laksevåg) er 550 daa

Detaljer

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner Mai 2017 VEDLEGG 1 EKSEMPLER FRA ANDRE KOMMUNER 1.1 Gjøvik kommune Kommuneplanens arealdel ble godkjent

Detaljer

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Vår ref.: - Deres ref.: Dato: Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Vedlagt følger protokoll fra politisk behandling i Østfold

Detaljer

Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet bruksareal på over 3000 m2) utenfor sentrumskjernen og avlastningssenteret

Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet bruksareal på over 3000 m2) utenfor sentrumskjernen og avlastningssenteret Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2011 23122/2011 2010/17048 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Planutvalget 21.06.2011 Prinsippsak - Etablering av kjøpesentre (med samlet

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

Strategisk kart til kommuneplanen

Strategisk kart til kommuneplanen Strategisk kart til kommuneplanen 20.09.2016 Mette Svanes Plan og geodata / Plan- og bygningsetaten Kommuneplanprosessen 06-2015 01-2013 11-2014 KPA 2017 KPS 2030 Hovedutfordringer Klima 50 % reduksjon

Detaljer

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001)

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Referansegruppemøte 12.02.14 Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011 Virkemidler Regional planbestemmelse

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2013 54736/2013 2013/5156 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/59 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Prinsippavklaring - igangsetting av

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg, Leder i styringsgruppa for areal- og transportplanen Hensikt med regional areal- og

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl Spesialrådgiver Tom Hoel Danske planlov Planlægning til butiksformål 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Sandefjord september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA i 2017-18 Hvor

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Innledning Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark er et samordnende dokument for utvikling

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Nettverksamling for kommunal planlegging 27.05.13 Birgitte Kahrs, Byplankontoret Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtatt i Bystyret 21.03.13 www.trondheim.kommune.no/arealdel

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Utgave: 1 Dato: 27.08.2015 Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredningfor Lifo Eiendom 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer