INNHALD: PRESENTASJON... s. 2. PERSONALET... s. 3. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSAR.. s. 3. BARNEGRUPPA FORDELT PÅ VEKEDAGAR... s. 4. VÅR VISJON... s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD: PRESENTASJON... s. 2. PERSONALET... s. 3. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSAR.. s. 3. BARNEGRUPPA FORDELT PÅ VEKEDAGAR... s. 4. VÅR VISJON... s."

Transkript

1 INNHALD: PRESENTASJON... s. 2 PERSONALET..... s. 3 SAMARBEID MED ANDRE INSTANSAR.. s. 3 BARNEGRUPPA FORDELT PÅ VEKEDAGAR... s. 4 VÅR VISJON... s. 5 VÅRE VERDIAR.. s. 5 SATSINGSOMRÅDE FOR 2015/ s. 5 ÅRSPLAN 2015/ s. 6 PERIODEPLAN OG MÅNADSPLAN. s. 6 DAGSRYTME.. s. 7 GRUPPEDELING.. s. 7 BLI-KJEND-TID I BARNEHAGEN... s. 8 PRAKTISK INFORMASJON. s. 8 KORLEIS KOME I KONTAKT MED OSS?... s. 11 1

2 PRESENTASJON Nordbygdene barnehage er ein kommunal heildagsbarnehage med 36 plassar fordelt på born i alderen 1-6 år. Det er to avdelingar her; Veslenose (1-4 år) og Leikvollen (3-6 år). Ved oppstart hausten 2015 er det så godt som ingen ledige plassar i forhold til bemanning. Blir det fleire som søkjer plass etter nyttår, håpar me på utvida barnegruppe enkelte dagar. Det er totalt 32 barnehageborn og 10 vaksne som skal vere saman her og prege kvardagen vår i året som kjem. Av desse borna er 7 stk. under 3 år. Fyrst og sist på dagen er me ofte saman. Midt på dagen stenger me dørene og er kvar for oss for å få meir ro til leik, aktivitetar og opplevingar i aldersjamne grupper kullet er i år fordelt på begge avdelingane men vil vere mykje saman i løpet av veka då det er gruppedeling, temajobbing, turar m.m. Kjernetida i Nordbygdene barnehagen er frå kl Me ynskjer at alle borna er tilstade denne tida slik at dei får vere med på felles opplegg på avdelingane. Leikvollen har garderobemøte kl Her er det viktig at alle borna deltek. Gje difor beskjed dersom de kjem seinare enn kl ein dag. Skulestartargruppa vår i år er 6 stk, - berre jenter. Desse skal ha sin eigen 5-årsklubb, og me er spente på kva klubben i år skal heite. Dette vert bestemt av borna på fyrste klubbsamling i starten av nytt barnehageår. Det er Svanaug som har hovudansvaret for gruppa og for at rutinar jmf. kommunal overgangsplan frå barnehage til skule blir gjennomført. Meir info på foreldremøtet onsdag 16.september. Nordbygdene barnehage har vore i drift sidan oktober Etter ei omfattande påbygging/ombygging, flytta me inn i nye lokalar i februar Me er godt fornøgde med det fysiske læringsmiljøet inne. Her er det lyse og trivelege rom, ei god og romsleg felles garderobe, stort kjøkken, gymsal og felles personalavdeling med skulen. Meininga er at romløysingane skal vere fleksible og at endringar vert gjort ut i frå kva tema/prosjekt me jobbar med. Leike- og læringsmiljøet ute er stadig oppe til drøfting. SU har satt ned ei utegruppe der både personalet og foreldre i barnehagen og skulen er representerte. Utegruppa har søkt om midlar til å bl.a. setje opp eit uteklasserom bak skulen, kjøpe huskestativ og dumpe for dei minste borna og lage fleire sitjeplassar/amfi ute. I tillegg er det behov for å få gjort vanleg vedlikehaldsarbeid som måle/olje leikeapparat og rydding på lavvoplassen. Utegruppa arrangerer difor dugnadsdagar på Kringlehaugen 22. og 29.august!! Me vil ynskje alle eit innhaldsrikt og godt barnehageår!! 2

3 PERSONALET Det er 10 stk. vaksne med varierte stillingsstorleikar som skal vera saman me borna frå hausten av. Me startar opp med omtrent den same personalgruppe som me avslutta med før ferien men det blir litt personalbytte på avdelingane. I tillegg skal Judit Sjemmedal ha 20 % stilling her for å dekke opp ubunden tid for ped.leiarane og anna møtetid. Einfrid Hagen styrar 100 % VESLENOSE: Elin Torsgard - ped.leiar 80 % (m, ty, to, f) Elin Elisabeth S.Hjelmsø - ped.leiar/bhg.lærar 60 % (ty, o, to) Åshild Stein assistent 100 % Liss Hefte assistent 60 % (m, o, f) LEIKVOLLEN: Svanaug Lie Brattegard ped.leiar 90 % (anne kvar m, ty, o, to, f) Elin Elisabeth S.Hjelmsø ped.leiar/bhg.lærar 40 % (m, f) May-Rose Aa. Brattegard assistent 60 % (m, ty, to) Karina Hetland assistent 80 % (ty, o, to, f) Marte Søbakk Kaslegard barne-/ung.arb. 40% (m, o) Judit Sjemmedal assistent 20 % (f) SAMARBEID MED ANDRE INSTANSAR For å sikre at alle skal få eit godt tilbod til beste for borna sin oppvekst og utvikling, har barnehagen tett samarbeide med andre instansar. I Ål kommune har det vorte oppretta tverrfagleg team for kvar enkelt barnehage/skule. I tverrfagleg team er det ein representant frå PPT, helsestasjon og psykisk helse, samt ped.leiar og styrar frå barnehagen. Hovudmålet her er å gje hjelp og støtte til dei som treng det så tidleg som råd. Styrar orienterar om møtetid på månadsplanen, og foreldre kan ta kontakt med styrar eller pedagogisk leiar dersom dei ynskjer å ta opp saker på tverrfagleg møte. Leiargruppa i barnehagen har også jamlege drøftingsmøte med primærkontakten på PPT. Dette er meint som eit uformelt møte der saker og undringar kan drøftast på eit tidleg stadium. Det er Helga Søland som er vår primærkontakt på PPT. Nordbygdene barnehage og Ål helsestasjon vil halde fram med samarbeidet omkring 4-årskontrollen. Foreldre som har 4-åringar skal få meir informasjon når 4-årskontrollen nærmar seg. Samarbeidet skal òg prøvast ut i dei andre 2-avdelings barnehagane i Ål kommune frå hausten av. VIKTIG: - Dersom me ynskjer å drøfte forhold kring einskildbarn på tverrfagleg møte, skal foreldre alltid informerast, gje samtykke og evt. inviterast med på møtet. - Teieplikta kan ikkje overstyre 22 i barnehageloven om opplysningsplikt personalet har vedrørande bekymringsmeldingar til barnevernet. 3

4 BARNEGRUPPA FORDELT PÅ VEKEDAGAR - pr MÅNDAG: TYSDAG: ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: LEIKVOLLEN: TIRIL - 10 TIRIL - 10 TIRIL - 10 TIRIL - 10 TIRIL - 10 LINNEA - 10 LINNEA - 10 LINNEA - 10 LINNEA - 10 LINNEA - 10 OLIWIA - 10 OLIWIA - 10 OLIWIA - 10 OLIWIA - 10 OLIWIA - 10 JULIA -10 JULIA -10 JULIA -10 JULIA -10 JULIA -10 ANDRINE-10 ANDRINE-10 ANDRINE-10 ANDRINE-10 SIGNE - 10 SIGNE - 10 SIGNE - 10 SIGNE - 10 MATHILDE - 11 MATHILDE - 11 MATHILDE - 11 MATHILDE - 11 MATHILDE - 11 INGEBJØRG-11 INGEBJØRG-11 INGEBJØRG-11 INGEBJØRG-11 INGEBJØRG-11 LEVI - 11 LEVI - 11 LEVI -11 LEVI -11 LEVI -11 GAUTE -11 GAUTE -11 GAUTE -11 GAUTE -11 GAUTE -11 BERGER -11 BERGER -11 BERGER -11 BERGER -11 BERGER -11 TORJE - 11 TORJE - 11 TORJE - 11 TORJE - 11 TORJE - 11 BENDIK - 11 BENDIK - 11 BENDIK - 11 BENDIK - 11 BENDIK - 11 PATRYK -11 PATRYK -11 PATRYK -11 PATRYK -11 PATRYK -11 ALEXANDRA-11 ALEXANDRA-11 ALEXANDRA-11 ALEXANDRA-11 ALEXANDRA-11 CHRISTINE - 11 CHRISTINE - 11 CHRISTINE - 11 MATHIAS - 12 MATHIAS - 12 MATHIAS - 12 MATHIAS - 12 MATHIAS - 12 HENNING -12 HENNING -12 HENNING -12 HENNING -12 HENNING -12 OLIVER - 12 OLIVER - 12 OLIVER - 12 OLIVER - 12 SIGURD - 12 SIGURD - 12 SIGURD - 12 SIGURD - 12 SIGURD - 12 VESLENOSE: KARIANNE -12 KARIANNE -12 KARIANNE -12 KARIANNE -12 ALINA - 12 ALINA - 12 ALINA - 12 ALINA - 12 HÅKON - 12 HÅKON - 12 HÅKON - 12 HÅKON - 12 KRISTIAN ANDRE - 12 KRISTIAN ANDRE - 12 KRISTIAN ANDRE - 12 KRISTIAN ANDRE - 12 KRISTIAN ANDRE - 12 TORJUS - 12 TORJUS - 12 TORJUS - 12 TORJUS - 12 TORJUS - 12 ASTRID - 13 ASTRID - 13 ASTRID - 13 ASTRID - 13 TORGRIM - 13 TORGRIM - 13 TORGRIM - 13 SIGNE - 13 SIGNE - 13 SIGNE - 13 SIGNE - 13 SIGNE - 13 EMIL ALEKSANDER - 14 EMIL ALEKSANDER - 14 EMIL ALEKSANDER-14 EMIL ALEKSANDER - 14 EMIL ALEKSANDER - 14 SYNNØVE - 14 SYNNØVE - 14 SYNNØVE - 14 SYNNØVE - 14 INEZ - 14 INEZ - 14 INEZ - 14 INEZ - 14 INEZ - 14 MELVIN - 14 MELVIN - 14 MELVIN BORN 30 BORN 27 BORN 30 BORN 30 BORN 34 PLASSAR 36 PLASSAR 32 PLASSAR 36 PLASSAR 37 PLASSAR 4

5 VÅR VISJON: ME VIL ME KAN, LEIK OG LÆRDOM HAND I HAND VÅRE VERDIAR SOM SKAL VEKTLEGGJAST GJENNOM HEILE ÅRET: Alle born i barnehagen vår skal oppleve:..å verte respekterte og verdsatt for den dei er..omsorg, tillit og venskap i eit aldersblanda fellesskap..positiv leik som gjev nyttig erfaring og allsidig læring for framtida..glede og meistring gjennom fysisk aktivitetar..nærleik og kjennskap til ei levande bygd med fokus på vår kulturarv, lokalhistorie og positive naturopplevingar..kontakt og samspel mellom ulike generasjonar..at eigne meiningar og synspunkt vil kunne påverke kvardagen i barnehagen SATSINGSOMRÅDE FOR 2015/2016: Handlingsplan for «Betre læring i Ål kommune» gjev oss føringar for satsingsområda våre. I tillegg har det kome nyttige innspel frå foreldre og tilsette gjennom brukarundersøkinga i vinter og evalueringsarbeidet i vår. Dette vil me ta med oss i planleggingsarbeidet for nytt barnehageår. Tidleg innsats Me vil halde fram med tiltak som er sett i verk gjennom prosjektet Felles Løft for tidleg innsats. Målsetjinga er at alle barnehagetilsette skal ha naudsynt kompetanse innan born si språklege og sosiale utvikling slik at born som har behov for hjelp skal bli fanga opp så tidleg som mogleg. Tiltak i året som kjem: TRAS, BU, boltreleik for skulestarterane, språkverkstad, organiserte leikegrupper etter verkstadmetoden, primærkontaktmøte m/ppt, samarbeid med helsestasjon ang. 4-årskontrollen m.m. Dei nye overgangsrutinane frå barnehage til skule vil halde fram som i fjor. Formidling og kulturarbeid Gjennom året skal borna oppleve allsidige og varierte aktivitetar innan dei praktisk estetiske faga. I år vil me setje fokus på ulike kunstprosjekt gjennom fire årstider og formidling av nynorske barnebøker gjennom prosjektet «Lesefrø». 5

6 Fysisk fostring og psykisk helse Me vil prioritere faste turdagar for alle barnegruppene gjennom heile året. Her skal det leggjast vekt på friluftsliv med variasjon, fellesskapskjensle og motoriske utfordringar. Tema for personalet si kompetansehevingsprogram i år er: borns psykiske helse. I frå hausten av skal me ta i bruk ny regional plan mot utestenging og mobbing og utarbeide rutinar på korleis handtere slike saker i vår barnehage. ÅRSPLAN 2015/2016 Alle barnehagar skal ha ein årsplan som inneheld informasjon om korleis barnehagen vil arbeide for å oppnå målsetjingane i rammeplan. Her vil me koma nærare inn på innhald og arbeidsmetodar i barnehagekvardagen, kva fagområde me vil leggje vekt på, spesielle aktivitetar og tradisjonar me skal ha i løpet av året, samt dokumentasjon og vurderingsarbeid. Årsplan er ein viktig arbeidsreiskap for personalet og eit godt utgangspunkt for foreldre til å få kunnskap om og kunne påverke innhaldet i barnehagen. Nordbygdene barnehage sin årsplan fylgjer barnehageåret. Årsplan skal godkjennast av samarbeidsutvalet for barnehagen, og skal vere ferdig til utlevering ca. 1.oktober. PERIODEPLAN er ei meir detaljert plan for dei ulike aldersgruppene. Her skal personalet synleggjere mål, tiltak og organisering av tema- og prosjektarbeid som skal gjennomførast i ein bestemt periode. MÅNADSPLAN I forkant av kvar månad vert det sendt ut ein månads-info med informasjon til føresette. Denne inneheld ei oversikt over kva som skal skje i vekene som kjem, spesielle dagar ein bør merke seg, saker som skal hugsast på og generell informasjon frå styrar. Heng den opp på kjøkkenet heime, ta ein titt på månadsplanen før de går til barnehagen TIPS 1: La det blir ein vane å ta ein titt på oppslagstavla + info-veggen i barnehagen når du er innom!! TIPS 2: Putt alle skriv og info-brev frå barnehagen i ein eigen perm. Kan vere kjekt å ha seinare på året! All informasjon som står i månadsplanen, samt skriv, beskjedar og info som vert delt ut eller slått opp i garderoben, reknar me med at alle foreldre har lese 6

7 DAGSRYTME For at dagane skal vere trygge og forutsigbare for born og vaksne, er det viktig med rutinar. Me har ei dagsrytme der me vektlegg trivelege måltid til faste tider, soving/kviling for dei som ynskjer det og tid til leik inne og ute og aktivitet/tema- eller prosjektarbeid i alderslike grupper. Innhaldet av dagen vil me synleggjere med symbol på tavla i garderoben. Me ynskjer at alle borna skal vera i barnehagen frå kl til Dette er barnehagen si kjernetid. Kjem de seinare ein dag så er det fint om me får beskjed. På Leikvollen er det garderobemøte kl. 9.30, og denne bør alle borna vere med på. Dei yngste borna på Veslenose vil frå starten av ha ei meir individuell dagsrytme som høver til deira eigen mat- og soverytme heime barnehagen opnar frukost på Leikvollen for alle - leik på avdelingane med «opne dører» borna går til si avdeling - garderobemøte på Leikvollen gruppedeling, aktivitetar ute/inne, temaarbeid, klubb, tur o.l. - rydding, vask av hender og samling før mat dugurd på begge avdelingane påkledning, sovetid, lese-/pratestund i små-grupper - leik og aktivitet ute fruktmåltid (evt. ta med ekstra mat/yoghurt for dei som ynskjer) leik ute/inne forts barnehagen stenger = personalet går frå jobb GRUPPEDELING Alderen på borna er ulik og interesse- og aktivitetsbehovet er varierande. Me meiner det er viktig for borna å verte trygg og kjenne tilhøyring i ei mindre gruppe med jamgamle born. Me ynskjer også at born gjennom fleire år skal oppleve progresjon av innhaldet i barnehagedagen, og meiner difor at ikkje alle skal gjere alt til ei kvar tid. Det skal vere litt «forskjell» på store og små. Me har difor valt å dele borna i faste BASEGRUPPER delar av dagen/veka gjennom heile året. Dei vaksne har hovudansvar for kvar sine grupper. Pga. deltidsstillingar vil nok ansvarsfordelinga dei ulike dagane variere noko. BASEGRUPPE: GRØN - 10 RAUD -11 LILLA 12 BLÅ 13 GUL - 14 PERSONALANSVAR SVANAUG MARTE / JUDIT MAY-ROSE KARINA ELIN E ÅSHILD ELIN T. LISS Andre gonger kan me dele borna opp i aldersblanda grupper. T.d. på turdagar, ved ulike aktivitetar som m.a. teikning, maling, song, språkverkstad. Følg med på månadsplanen. Her vil me bl.a. orientere dykk om organisering av gruppedeling m.m. 7

8 BLI-KJEND-TID I BARNEHAGEN Nytt barnehageår startar onsdag 19.august. Frå denne datoen er me i gang med bli-kjend-tid for dei nye borna. (nokre få born har starta i veke 33 etter avtale med styrar) Når nye born/foreldre kjem til barnehagen fyrste dagen, vert dei møtt av ein vaksne som skal vera deira primærkontakt i tida framover. Denne kontaktpersonen har ansvar for å vise dykk rundt i barnehagen, følgje barnet opp i kvardagen og verte godt kjend med vanar og rutinar som barnet har heime. Målet er at borna skal finne seg til rette og verte trygg på den nye kvardagen så fort som råd. Kor lang tid kvart barn treng for å bli trygg er individuelt. Det er viktig at foreldre har sett av tid til å vera saman med barnet i starten og at barnehagedagane ikkje vert for lange. Alle nye born får eit tidspunkt for fyrste oppmøtet. Vidare vert det gjort individuelle avtaler med kvar enkelt familie. I løpet av dei fyrste vekene vil pedagogisk leiar ha foreldresamtale i høve nye born. Born som skal skifte avdeling kan også trenge ein ny bli-kjend-tid. Sjølv om mykje er det same og mykje er likt som i fjor, så er det alltid ein følelse av at «noko er nytt» ved oppstarten på hausten. Borna treng bl.a. tid for å finne sin nye plass i gruppa etter at skulestartarane er borte. PRAKTISK INFORMASJON Opningstid. Nordbygdene barnehage er open frå kl Personalet skal kunne låse døra og gå i frå jobb kl For seint henting gjentatte gonger fører til ekstra kostnad for føresette. (jmf. 13 i vedtektene for dei kommunale bhg i Ål) Kjøp av ekstra dag. Dersom det er ledig kapasitet på enkeltdagar, er det høve til å kjøpe ekstra dag. Pris: 250,-kr. Det er difor viktig at foreldre gjev beskjed til barnehagen dersom de veit at barnet skal ha fri, er sjuk el. av andre grunnar ikkje kjem i barnehagen. Då har andre høve til å nytte den ledige plassen. Byttedag. Er det ledig plass, kan foreldre bytte ein barnehagedag mot ein annan dag utan ekstra kostnad. Gjer avtale med pedagogisk leiar i god tid på førehand. Endring eller oppseiing av plass. Varige endringar el. oppseiing av plassen må gjerast elektronisk, og skjema til utfylling finn de på Oppseiingsfristen er normalt 1 månad. Det er ikkje høve til å seie opp plassen innanfor barnehageåret etter 1.april. Skulestartarane kan slutte 1.august dersom plassen vart sagt opp innan 1.mai. Feriar og fridagar. Barnehagen er stengt i romjula, påskeveka og i veke 29 og 30. Alle born skal ha 4 veker ferie i løpet av barnehageåret. (1 veke = 5 samanhengande dagar) Dersom desse ferievekene ikkje vert tatt ut vert det pårekna ekstra betaling. Jul og påske er å rekne som ei ferieveke. Styrar sett opp ferieplan for borna i mai månad. 8

9 Planleggingsdagar. Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Då er barnehagen stengt. Desse kan ikkje takast att som «bytte dagar». For barnehageåret 2015/2016 er det planleggingsdag: Måndag 9. november (regional kursdag) Onsdag 2.mars Fredag 6.mai Måndag 15.august Tysdag 16.august Barn og sjukdom. Sjå heftet «Kan eg gå i barnehagen i dag?» (blir delt ut til nye foreldre) Allmenntilstanden til barnet er avgjerande, og det er viktig at barnet kan vere ute og delta på dei aktivitetane som i utgangspunktet er planlag. Medisineringsskjema. Foreldre/føresette må fylle ut skjema for medisinering dersom barnet skal ha medisin i løpet av dagen. Dette gjeld alt frå hostesaft til augedropar. Ta kontakt med tidlegvakta på avdelinga. Det finst eigne skjema for barn med kronisk sjukdom som t.d. allergi og astma og som krev opplæring av heile personalgruppa. Soving i vogn. Me ynskjer at born som skal sove i barnehagen blir vane med å sove i vogn ute dersom det ikkje er for kaldt. Dette fordi det gjer det enklare i forhold til rombruk og me blir meir fleksible når det bl.a. gjeld turdagar. Mat og drikke. Det er tre faste måltid i barnehagen kvar dag. 1) Frukost for dei som ynskjer det frå ca. kl til kl Her kan borna få havregryn, knekkebrød/skorpe eller ete eigen nistemat. 2) Dugurd for alle ca. kl Ta med nistemat. Ein gong pr. veke lagar me felles dugurdmat til alle. (sjå månadsplan) 3) Fruktmåltid og ekstra mat/yoghurt for dei som ynskjer det kl (ekstra mat og evt. yoghurt må borna ha med sjølve) Alle får servert mjølk og frukt i barnehagen. Foreldre betalar ekstra for mjølk, frukt og felles dugurd ein gong pr. veke. Dette kjem i tillegg til sats for foreldrebetaling kvar månad: Kr dagarsplass. Kr dagarsplass. Kr dagarsplass. Kr dagarsplass. Drikkeflaske. Personalet ynskjer at alle born har med seg drikkeflaske til barnehagen kvar dag. Denne fyller me opp med vatn slik at borna kan nytte si eiga drikkeflaske når dei er tørste gjennom dagen. Det sparar personalet for mykje oppvask. Viktig: foreldre må ta med drikkeflaska heim kvar dag for reingjering. 9

10 Sekk og drikkeflaske på turdagar. På turdagar er det viktig at borna på Leikvollen har ein liten sekk som er god å bera. Me øver oss på å bere eigen sekk med mat/drikke og litt ekstra tøy. Me ynskjer også at borna har eigen drikkeflaske med tørstedrikk på turdagar. Drikke til maten ordnar personalet. (mjølk, kakao evt. varm saft) Posthylle i garderoben. Hylla øvst på garderobeplassen til borna er å rekne som ei posthylle. Her skal det ikkje vere noko anna enn post til føresette. Viktig: sjekk posthylla kvar dag Henting av andre. Gjev beskjed til personalet dersom borna skal hentast av andre enn foreldra. Kjekt å veta, og det er ikkje alle i personalgruppa som kjenner til tanter, onklar og gode naboar Bursdagsfeiring. Me feirar bursdag til alle borna i løpet av barnehageåret. (på eiga avdeling) Dagen vert feira med flagg, bursdagssamling og noko godt til dugurd. Bursdagsbarnet får sjølv velje kva mat som skal lagast. Me har tre alternativ med lite sukker: (endringar av type mat kan drøftast på foreldremøtet til hausten) - bollar - fruktsalat - pinne-mat (bitar av ost, pølse, grønsaker) m/salte kjeks. Private bursdagsfestar. Dei fleste borna vil sjølvsagt arrangere private bursdagsfestar. Me ynskjer ikkje at invitasjonar til private bursdagsfestar vert delt ut til borna her i barnehagen. Me vil også oppfordre foreldre til å tenke heile årskull (enten gutar eller jenter) når de inviterer til bursdagsfest heime. Dette er viktig for at alle skal verte inkludert i si gruppe. Ekstra klede/private kremar o.l. Det er fint om barnet har med seg ekstra tøyskift i barnehagen. Det er fort å verte våt når me leikar og har det kjekt. Hugs: Ta med våte klede heim til vask. Alle born bør ha inne sko el. tøflar i barnehagen. (Bl.a. kjekt når me skal ha brannøving.) Solkrem og kuldekrem til barna må de sjølve ordne med. Det kan gjerne stå i hylla til barnet, men hugs å merk tubane med namn. Bleier og eigen rumpesalve må borna ha med sjølve. Namning av klede. Det er viktig å namne klede, sko og dressar m.m. Det er fort å blande saman klede, ta feil med seg heim eller at klede blir liggande att i barnehagen. Alle får utdelt bestillingsskjema på greie namnlappar ved oppstart dersom de ynskjer å bestille slike. Elles kan ein merketusj nyttast. Klede som etter lengre tid vert liggande att i garderoben, vert vaska og sendt til Fretex. Private leiker. Me ynskjer ikkje at borna tek med seg private leiker til barnehagen. Det er fort at desse kan verte øydelagt og det kan også skape situasjonar borna i mellom som ikkje er ynskjeleg. Fordi me veit at mange born ofte ynskjer å ha med private leiker, arrangerar me eigne ha-med-dagar i blant. (sjå månads-info) Unngå leiker som masker, pistol, våpen o.l. som kan verke skremmande for andre. Kosedyr o.l. for dei yngste borna kan sjølvsagt vere med til barnehagen kvar dag. 10

11 Foreldremøter hausten 2015: Onsdag 16.september - fyrste foreldremøte/foreldrerådsmøte dette bhg.året Tysdag 20.oktober møte for alle foreldre til skulestartarane i Ål kommune SMS-meldingar. Særs viktige meldingar og påminningar til føresette vert sendt på SMS. Desse felles-meldingane kan det ikkje svarast på. Me ynskjer alle eit fint barnehageår, og ber om at de tek kontakt med oss om det er noko de lurer på eller noko de ynskjer å drøfte med oss!! KORLEIS KOMA I KONTAKT MED OSS? Adresse: Nordbygdene barnehage, Leveld, 3570 ÅL Tlf: Mobiltlf.: (styrar) (Leikvollen) (Veslenose) Styrar: Einfrid Hagen mob Ped.leiar: Svanaug Lie Brattegard mob Ped.leiar: Elin Torsgard - mob Ped.leiar: Elin Elisabeth S.Hjelmsø mob Info om Nordbygdene barnehage på: o Heimesida til Ål kommune: o It`s learning - 11

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2017 2018 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, 100%. Telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Spesialpedagog i

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Til deg/dykk som er nye foreldre ved Helland barnehage TILVENNING Det er viktig for oss at de opplever at den første tida i barnehagen går bra. Dette vil danne grunnlaget for at

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2016 2017 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, 100%. Telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Spesialpedagog i

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

Røysekatten Barnehage PRAKTISK INFORMASJON Røysekatten barnehage

Røysekatten Barnehage PRAKTISK INFORMASJON Røysekatten barnehage PRAKTISK INFORMASJON Røysekatten barnehage 2013-2014 1 PRAKTISK INFORMASJON BARN MED REDUSERT PLASS Barn som ikkje går kvar dag kan ikkje rekne med å få med seg alt av turar og arrangement. Dei vil likevel

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Velkommen til Tussejuv barnehage!

Velkommen til Tussejuv barnehage! Velkommen til Tussejuv barnehage! INFORMASJONSHEFTE Adresse: Brøløsvegen 8, 3840 Seljord Telefon: 35 06 51 80 / -81/ -82 Styrar: Gunhild Sundbø E-post: tussejuv.barnehage@seljord.kommune.no Seljord kommune

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005 med siste endring Lov om barnehager 21.06.2013 1 EIGARTILHØVE.

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger.

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Askedalen Barnehage AS INFORMASJONSHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar)

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM. Åmotsdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM. Åmotsdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Åmotsdal barnehage Seljord kommune Adresse: Åmotsdalsvegen 1253, 3844 Åmotsdal Tlf: 35 05 13 75 E-post: amotsdal.barnehage@seljord.kommune Styrar: Ann-Christin Freberg Høgetveit. Opningstid:

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2015-2016 Fister SFO 1 Innholdsfortegnelse Aktivitetsplan... 3 Hausten 2015... 3 Aktivitetsplan... 4 Våren 2016... 4 Hovudmåla for SFO jamfør opplæringslova 13-7... 4 Målsetjing... 5 SFO tilbodet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

SEIM BARNEHAGE Velkomen til nytt barnehageår

SEIM BARNEHAGE Velkomen til nytt barnehageår Praktiske opplysningar og informasjon om Seim barnehage: Seim barnehagen SA er ein privat, foreldredriven andelsbarnehage. Den tredde i kraft august 08, og er ei samanslåing av tidlegare Seim korttidsbarnehage

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

Handlingsplan Lye SFO

Handlingsplan Lye SFO Handlingsplan 2017-2018 Lye SFO Innhald 1. Innleiing 2. Skulen sin visjon 3. Skulen sitt pedagogiske grunnsyn, elevsyn og læringssyn. 4. Organisering 5. Vaksenrollen på SFO 6. Samarbeid SFO skule 7. Samarbeid

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS

INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar) Mob. 95763430(Inger Lise)

Detaljer

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger.

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar) Mob. 95763430(Inger Lise)

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD BARNESKULE TLF SFO: /

ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD BARNESKULE TLF SFO: / ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD BARNESKULE 2015-2016 TLF SFO: 35051334 / 47608919 www.seljord.kommune.no FØREORD Denne planen er ei kort orientering til foreldre/ føresette om mål, innhald og kva for aktivitetar

Detaljer

INFORMASJON BARNEHAGEN

INFORMASJON BARNEHAGEN INFORMASJON OM BARNEHAGEN Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon som kan vere nyttig når barnet dykkar har fått tildelt barnehageplass. Revidert Mars 2015 LOV OM BARNEHAGAR Lov om barnehagar

Detaljer

Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: , e-post:

Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: , e-post: Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: 70088416, e-post: sirlihaugen@mimer.no, http://sirlihaugen.barnehage.no/ RETNINGSLINJER FOR DRIFT AV SIRLIHAUGEN BARNEHAGE Fastsett av styret 07.09.04 og gjeldande

Detaljer

HAREID KOMMUNE Syverplassen barnehage

HAREID KOMMUNE Syverplassen barnehage 1 VELKOMNE TIL SYVERPLASSEN BARNEHAGE Dette er eit informasjonshefte som innehald praktiske opplysningar som føresette treng når borna byrjar i barnehage. arbeider etter lov om barnehagar med forskrift;

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer