Bystyrets medlemmer i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyrets medlemmer i perioden 2007 2011"

Transkript

1 2007 ÅRSMELDING

2 Nøkkeltall 2007 Innhold Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Antall elever i kommunale grunnskoler Antall barn i barnehager Befolkning over 80 år Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutgifter ,5 3,1 67, ,9 2,3 25, ,1 2,6 176, ,1 2,5 29, ,6 5,1 188, ,7 2,7 28, ,5 2,2 194, ,5 2,3 30,2 Utgiver: Bodø kommune ved rådmannen Redaksjonen: Karin Bjune Sveen Jon Erik Anti Ingrid Bredesen Hangaas Astrid B. Dolmen Grafisk utforming: Kreoteket event og design Postadresse: Bodø kommune Postboks Bodø E-post: Nøkkeltall Rådmannens kommentar Om Bodø kommune Høydepunkter fra 2007 Bodøs befolkning En organisasjon i utvikling Oppvekst- og kulturtjenester Helse- og sosialtjenester Tekniske tjenester Hjemmeside: 33 Bodø bydrift Trykk: Forretningstrykk AS Bolig- og eiendomsforvaltningen Investeringer Bystyrets medlemmer i perioden Innkjøp Internasjonal virksomhet Arbeiderpartiet Odd-Tore Fygle Siri Vasshaug Tone Magnussen Eirik Selnæs Sivertsen Morten Melå Anne Stein Tone Merethe Gundersen Opli Arild Nohr Rolf A. Naurstad Erling Magnus Nilsen Marianne H. Øien Odd Andreas Lund Berit Undrum Hild Marit Olsen Gunnar Stein Fremskrittspartiet Gørill Heitmann Hongset Tom Cato Karlsen Odd Paulsen Knut Andreas Hernes Janne Mari Ellingsen Kjell Magne Lutnes Øystein Gudbrandsen Wik Jonny Gulbransen Kari Holt Storstrand Audun Spjell Høyre Ole-Henrik Hjartøy Mona E Lillehaug Eva Leivseth Jan Kåre Moen Odd Emil Ingebrigtsen Kristelig folkeparti Bernt Aanonsen Else-Marie Torp Rød valgallianse Svein Eilif Olsen Andreas Tymi Gabrielsen Senterpartiet Ingrid Lien Jon Albert Alstad Sosialistisk venstreparti Kirsten Hasvoll Ali Horori Venstre Terje Cruickshank Økonomi- og budsjettgjennomføring Kommunale foretak Driftsregnskap Dykk i arkivet 2 3

3 Rådmannens kommentar 2007: et godt år for Bodø Regnskapet for 2007 viser i likhet med regnskapet for 2006 overskudd. I 2006 var overskuddet på om lag 78 millioner kroner, og i 2007 er det på 60 millioner kroner. Både i 2006 og i 2007 er det ekstraordinære poster som i all hovedsak bidrar til overskuddene. I 2006 bidro et positivt premieavvik som er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad med 40 millioner kroner. I 2007 er dette bidraget på 22,5 millioner kroner. Positive premieavvik føres som inntekt i driftsregnskapet med en tilsvarende gjeldspost i balansen. Pensjonsgjelda skal nedbetalers over 15 år. Kommunen mottok i ,6 millioner kroner mer enn budsjettert i momsrefusjon som følge av høy investeringsaktivitet. Resultatet innen finansområdet er om lag 23,5 millioner kroner bedre enn budsjettert, hovedsakelig som følge av økte innskuddsrenter og refinansiering av deler av låneporteføljen. Utgiftene til driften ble netto om lag 11 millioner kroner lavere enn budsjettert. Det er om lag en halv prosent av de samlede driftsutgiftene som i 2007 var på millioner kroner. Skatt på inntekt og formue utgjør om lag millioner kroner i regnskap Det er 8 millioner kroner mer enn i vedtatt budsjett i desember 2006, men om lag 8 millioner kroner lavere enn i det reviderte budsjettet høsten Kommunens egne bergninger over skatt og rammetilskudd i budsjettene har over år vist mindre avvik i forhold til regnskapet enn anslagene som framgår av statsbudsjettet, og bidrar således til god realisme for hva det er rom for av merutgifter i budsjettene. Også i 2007 er det netto mindre forbruk innenfor formålet oppvekst og kultur, om lag 12,7 millioner kroner, mens det til helse- og sosialformål var et merforbruk på 5,7 millioner kroner i forhold til budsjett. Men merforbruket til helse- og sosialformål er vesentlig lavere enn i tidligere regnskapsår. Pleie- og omsorgsformål som i mange år har hatt betydelige avvik i forhold til bud-sjett, hadde i 2007 bare et merforbruk på 1,7 millioner kroner. Det er flere grunner til forbedringene. Mer realistiske budsjetter, god styring og ledelse fra virksomhetslederne, og redusert sykefravær er trolig de viktigste årsakene. Både god ressursstyring og kvalitet i tjenestetilbudene, og et godt arbeidsmiljø er avhengig av god ledelse på mange plan. De to siste årene har mange medarbeidere lagt ned betydelig innsats i kommunens lederprogram og i målrettede tiltak for å redusere sykefraværet som har vært for høyt de siste årene. Sykefraværet sank i fjor med om lag 20 prosent. Målet er å redusere fraværet ytterligere i En av de største utfordringene kommunen står overfor det neste tiåret er trolig knapphet og mangel på kompetente medarbeidere. Utfordringen er særlig store innenfor pleie- og omsorgsområdet, og innenfor områder som krever ingeniørkompetanse. Det er ved flere anledninger i 2007 satt fokus på denne utfordringen. Det er satt i gang utredninger og arbeid med tiltak som skal øke rekrutteringen, og som kan bidra til å holde ansatte lengre i yrkeslivet slik at færre går ut gjennom uføretrygd eller ved pensjonsordninger før fylte 67 år. Arbeidet på disse områdene vil bli videreført og forsterket de neste årene. Aktivitetsnivået har i 2007 vært høyt både i kommunen og i bysamfunnet for øvrig, i likhet med mange andre steder i Norge. Resultatet er knapphet og mangel på fagfolk til å gjennomføre planlagte investeringer med pris- og kostnadspress og forsinkelser som resultat. Både skoler og barnehager er som følge av dette blitt ferdigstilt senere enn planlagt. Kostnadsanslagene for flere av prosjektene kommunen har under planlegging, har også økt av denne grunn. Det er tilfelle for kulturprosjektene i Nerbyen og det planlagte sykehjemmet på Hovdejordet. Kommunen har i 2007 gjennomført investeringer for til sammen 426 millioner kroner. Investeringer i skole og barnehager og til kultur- og idrettsformål var på til sammen 180 millioner kroner. I sykehjem og omsorgsformål er det investert for 54 millioner kroner. De tre siste årene har kommunen investert for i alt millioner kroner. Siden egenfinansieringen er lav, har det ført til sterk økning i kommunens låneforpliktelser som ved utgangen av 2007 var på om lag millioner kroner. Investeringene medfører at både drifts-utgiftene og finansutgiftene vil øke betydelig de neste årene og skape press for å holde veksten i øvrige driftsutgifter nede. Planarbeidet for Nerbyen og kulturbyggene er gjennom det arbeidet som er utført i 2007 kommet så langt at det i løpet av 2008 kan fattes endelig vedtak om å realisere prosjektene. Investeringene vil med utgangspunkt i de kostnadsoverslag som ligger til grunn i budsjett 2008 være tilnærmet fullfinansiert dersom kommunen velger å bruke salgsinntekter og engangsutbytte fra restruktureringen av eierskapet i SKS til dette formålet. Kommunen har i 2007 gjennomført investeringer for til sammen 426 millioner kroner. I løpet av 2007 ble det lagt betydelig innsats for å komme fram til endringer i eiersammensetning og styring av SKS. Vedtakene om dette sikrer at selskapet for framtida forblir et regionalt offentlig eid kraftkonsern, og bidrar til å løse konfliktene mellom nye og gamle eiere. Vedtakene medfører også til at investeringene av kulturbyggene trolig er fullfinansiert. Hvordan driften skal finansieres, er imidlertid til nå ikke avklart. Kommunens høye investeringsaktivitet bygger på forutsetninger om fortsatt befolkningsvekst i tråd med kommuneplanens forutsetninger. Derfor er alle tiltak som bidrar til å bevare og utvikle basisnæringer og arbeidsplasser viktige. I løpet av 2007 har kommunen gjennom Team Bodø lagt ned et betydelig arbeid med å få fram hva Bodø kan tilby som er viktig for forsvaret når framtidig basestruktur skal besluttes. Også arbeidene med innspill til Nasjonal transportplan og havnebruksplanene har som formål å sikre utvikling og vekst i næringer som er viktig for Bodø i framtida. Inntil for få år siden hadde arbeidene med stedsutvikling og tilrettelegging for næringslivet primært fokus på bedrifter og institusjoners preferanser. Med de perspektivene som nå tegner seg for arbeidsmarkedet, er det grunn til i større grad enn tidligere, å rette fokus mot hva unge mennesker mener og tenker når det gjelder utdanning, yrke og stedsvalg. Den økonomiske veksten vil, i framtida, i enda større grad enn nå, være kunnskaps og tjenestebasert. Derfor må kommunen, som perspektivmeldiga pekte på, ha spesiell oppmerksomhet mot unge kvinners preferanser og valg fordi de er i flertall på alle høyere studieretninger. De avgjør også i stor grad hvor familiene velger å bosette seg. Sterke fagmiljøer, en god infrastruktur som blant annet omfatter gode kulturtilbud, gode skoler og barnehager er viktig for at både kommunen og bysamfunnet i framtida skal klare å konkurrere om kompetansearbeidskraften. Mange av tiltakene i 2007 og i økonomiplanen for har dette overordnede perspektivet. 4 5

4 Dette er Bodø kommune Dette er Bodø kommune Politikk Bystyret er den øverste myndigheten i Bodø kommune. Etter kommunestyrevalget i 2007 består bystyret av 39 folkevalgte politikere. Alle i bystyret er medlemmer i en komité. Kommiteene fatter ikke vedtak, men fremmer innstilling i saker til bystyret. Ordfører i Bodø kommune er Odd-Tore Fygle (AP). Administrasjon Bystyret har delegert all den myndighet som lover tillater til rådmannen. Rådmannen er øverste leder for den kommunale administrasjonen som til sammen består av over 3000 ansatte. Administrasjonen er inndelt i en sentraladministrasjon og tre avdelinger med underliggende kontorer. I tillegg har en opprettet en del kommunale foretak som løser oppgaver som er spesielt publikumsrettete. Svein Blix er kommunens rådmann. Bystyret 39 medlemmer Bystyret Team Bodø KF Bodø kulturhus KF Bodø havn KF Bodø spektrum KF Kontrollutvalg 3 medlemmer Komité for plan næring og miljø Sentraladministrasjonen Administrasjonsutvalget Formannskapet 9 medlemmer Komité for oppvekst og kultur Komité for helse -og sosial Personal- og organisasjonskontoret Informasjonstjenesten Politisk sekretariat Økonomitjenesten Kemnerkontoret Miljøvern Internasjonal koordinator Innkjøpskontoret Servicekontoret Formannskapet Rådmannen Eiendomskontoret Bodø Byggservice 9 medlemmer 5 politiske medlemmer 9 medlemmer 9 medlemmer Kommunalteknisk kontor Byggesakskontoret Byplankontoret Geodatakontoret Teknisk avdeling Avdeling for oppvekst- og kultur Helse- og sosial avdelingen I Bodø kommune finnes dessuten en rekke råd og utvalg. Blant annet eldrerådet, ruspolitisk råd, rådet for funksjonshemmede og planutvalg. Kjerringøy, Skjerstad, Innstranden, Saltstraumen og Tverlandet har egne lokalutvalg. Grunnskolekontoret Barnehagekontoret Kulturkontoret Helsesøstertjenesten / utekontakten Flyktningkontoret Biblioteket Barneverntjenesten Tildelingskontoret Sykehjem Hjemmetjenesten Dagsenter Avlastning / dagtilbud Kjøkken Helsekontor Rehabilitering Sosialtjenester Helsekontoret

5 Høydepunkter fra 2007 Høydepunkter fra 2007 Høydepunkter fra 2007 Kraftig nedgang i sykefraværet I 2007 opprettet kommunen et eget Friskvernteam der det ble satt i gang et målrettet arbeid med å få redusert sykefraværet i hele organisasjonen. Ved utgangen av året viste tallene at arbeidet hadde båret frukter. Da hadde sykefraværet gått ned til 8,7 prosent, noe som er en nedgang på 20 prosent. Underskrev lederavtalen Som et ledd i lederutviklingsprogrammet ble det utviklet en mal for lederavtale som skulle hjelpe hver enkelt leder i Bodø kommune til å gjøre en bedre jobb. Over 100 ledere underskrev i 2007 lederavtalen med rådmannen og kommunaldirektørene. Folkehelsekoordinator ansatt I oktober ansatte Bodø kommune en egen folkehelsekoordinator i en nyopprettet stilling. Bakgrunnen er at kommunen i 2007 inngikk en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om videre samarbeid i folkehelsearbeidet. Arbeidet er basert på stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge. Folkehelsekoordinatoren skal arbeide for å gjøre det lettere for folk å ta vare på egen helse og å ta de riktige valgene. Ungdomma.no et eksempel til etterfølgelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bruker ungdomma. no som et eksempel på en kommunal informasjonsportal for ungdom i sin eksempelsamling Hvor finner jeg det? - Eksempler på informasjon til barn og unge. Mot full barnehagedekning Bodø kommune har satset sterkt på å oppnå full barnehagedekning i Aldri har Bodø hatt så få navn på venteliste til barnehageplass som i fjor. Ved slutten av året hadde 93 prosent av det totale antallet barn i alderen 1 5 år tilbud om barnehageplass. I tillegg hadde 20 barn født i 2007 barnehageplass. Sterkt kulturår i Bodø 2007 ble et sterkt kulturår med nasjonalt og internasjonalt fokus på Bodø. Blant de mange vellykkede arrangementene var Bodø internasjonale orgelfestival, Nordland musikkfestuke og Parkenfestivalen. Planleggingen av Nerbyen Planleggingen for utvikling av Nerbyen kom i gang for fullt mot slutten av 2006, og har gått jevnt i Blant annet er det utarbeidet forslag til reguleringsplan for området. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn på nyåret 2008, og kommer til politisk behandling i Bodøs nye kulturelle storstue er planlagt ferdigstilt innen utgangen av Stor valgdeltakelse Under høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg fikk Bodø kommune en økning på over 10 prosent valgdeltakelse. Mens 47,2 prosent møtte frem under valget i 2003, kunne fjorårets valgkomité notere en deltakelse på 58,8 prosent. En mulig årsak til den høye valgdeltakelsen var det økte fokuset på at det skulle være enkelt å avgi forhåndsstemme. Rekordmange benyttet seg av denne muligheten. Nye sykehjemsplasser på Vollen I påvente av nytt sykehjem på Hovdejordet ble det opprettet midlertidig drift på Vollen sykehjem fra slutten av mai Virksomheten startet opp med 10 pensjonærer. Dette ble senere utvidet til 20. Det nye hovedvannverket åpnet Det er over 40 år siden Heggmovatnet for første gang ble lansert som mulig drikkevannskilde for Bodøs befolkning. Høsten 2007 kunne byens innbyggere for første gang nyte godt av vann fra Heggmoen i kranene. Utbyggingen har vært et stort løft for byens vannforsyning. Barentsdagene i fokus Bodø kommune fikk det gledelige oppdraget å arrangere Barents Days 2007 i perioden 18. til 21. oktober. Arrangementet er en årlig hendelse, initiert av Utenriksdepartementet, som går på rundgang mellom nordnorske byer. Hovedkonferansen "Grenseløs utvikling gjennom samarbeid" ble gjennomført på Høgskolen i Bodø med Jan Egeland som hovedattraksjon. Det ble med stort hell også gjennomført et tjuetalls andre arrangementer rundt om i byen. 8 9

6 Bodøs befolkning Bodøs befolkning Svakeste befolkningsvekst på mange år Bodø kommune fikk en folketilvekst på 474 personer i løpet av Vi må tilbake til begynnelsen av 2000 for å finne et år med svakere vekst. Samtidig registrerer vi den laveste arbeidsledigheten på lenge. Det bor nå innbyggere i kommunen. Dette tilsvarer en økning på 1 prosent i Folketilveksten deles opp i to grupper: fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Lavere fødselsoverskudd Fødselsoverskuddet er differansen mellom antall fødte og antall døde i løpet av året. Antall fødsler på 603 er tilfredsstillende, men likevel under snittet de siste 20 årene (609). Antall døde er det høyeste antallet siden begynnelsen på 1950-årene. Siden 2004 har dette antallet steget fra 261 til 331. Flere innflyttere Nettoinnflytting er differansen mellom innflyttinger og utflyttinger i kommunen. For 2007 fikk kommunen en nettoinnflytting på 202 personer, det vil si en folketilvekst. Ser vi litt bak tallene er den innenlandske nettoinnflyttingen på minus 30 personer, men kommunen reddes av en nettoinnflytting fra utlandet på hele 232 personer. Det har også vært store flyttebevegelser inn og ut av kommunen i Hele personer flyttet til kommunen, mens flyttet fra kommunen. Befolkningssammensetning Det er interessant å se på alderssammensetningen i kommunen over tid. Spesielt med tanke på utvikling av tjenestetilbudet til kommunen. Bodø kommune har siden 2000 fått færre 0-5 åringer, og andelen har gått ned fra 9,01 prosent til 7,79 prosent. I samme periode har antall 6-15 åringer økt fra til 6 271, likevel har prosentandelen gått noe ned. Dette skyldes at veksten har vært større i andre aldersgrupper. Kommunen har også fått en stor økning i antall eldre over 67 år, fra til personer. Andelen har økt fra 10,17 prosent til 10,66 prosent. Befolkningsveksten Bodø kommune har siden 2000 hatt en befolkningsvekst på til sammen personer, hvorav fødselsoverskuddet står for personer og nettoinnflyttingen personer. Nettoinnflytting kan videre splittes opp i innenlandsk flytting og innvandring fra utlandet, hvorav Bodø kommune har hatt en innenlandsk flytting på ca. 205 personer og en innvandring fra utlandet på personer. Summen av innenlandsk flytting og innvandring fra utlandet avviker noe fra summen over på på grunn av at de ikke er korrigert for Skjerstad kommune i perioden De innenlandske flyttetallene kan deles videre opp i flyttinger til/fra andre kommuner i Nordland, og resten av Norge. Da ser vi at Bodø kommune har fått 1509 flere innbyggere fra kommunene i Nordland i perioden , tall for 2007 er ikke klare. Til resten av Norge har kommunen mistet innbyggere i perioden Arbeidsledighet Ved utgangen av desember 2007 var det registrert 453 helt arbeidsledige i Bodø (1,8 prosent) hvorav 265 menn og 188 Befolkningsutvikling År Folkemengde 1. Januar Fødte Døde Fødselsoverskudd Kilde: SSB (Skjerstad og Bodø tall lagt sammen i perioden ) Folkemengde etter alder i perioden År Alder 0-5 år 6-15 år år år år 90 år + Total kvinner. Totaltallet er 84 færre enn på samme tid i fjor, og 5 færre enn i forrige måned. Tilgangen på ledige stillinger var på 206 i desember 2007, noe som er 39 flere enn samme måned i fjor. Vi må tilbake til 1998 for å finne et tilsvarende lavt ledighetstall for desember, da var ledigheten på 491 personer. Generelt for Nordland kommer nedgangen i ledigheten både blant kvinner og menn, i alle distriktene, innen alle yrker og bransjer, på alle utdanningsnivåer og i alle aldersgrupper. Langtidsledige og yrkeshemmede merker også konjunkturoppgangen. Ved utgangen av desember var det registrert 28 helt ledige ungdommer under 20 år. Dette er 9 færre enn for ett år siden og 2 færre enn i forrige måned. Antall registrerte langtidsledige (personer som har vært sammenhengende helt ledig i mer enn 26 uker) var 101. Det er 20 færre enn for ett år siden, men 9 flere enn i forrige måned. Langtidsledigheten utgjør 22 prosent av alle helt ledige. Det var registrert 41 helt ledige innvandrere fra ikke-oecdland ved utgangen av desember Dette er åtte færre enn samme måned for ett år siden og 10 færre enn forrige måned Innflyttinger Utflyttinger Netto innflytting Folketilvekst Endring i % Endring i perioden Antall Andel 9,01 13,81 67,02 7,43 2,39 0, Antall Andel 8,07 14,12 67,36 7,34 2,69 0, Antall Andel 7,96 13,93 67,50 7,38 2,80 0, Antall Andel 7,79 13,62 67,93 7,46 2,78 0, Antall i % -6,22 6,96 9,91 8,85 26,33 31,76 8,44 Kilde: SSB (Skjerstad og Bodø tall lagt sammen i 2000) 1,0 1,3 1,3 1,5 1,2 1,0 0,5 0,4 Bodø kommune har siden 2000 fått færre 0-5 åringer 10 11

7 En organisasjon i utvikling En organisasjon i utvikling Nedgang i sykefraværet Hardt friskvernarbeid bærer frukter. Sykefraværet i Bodø kommune sank i fjor med bort i mot 20 prosent. Også kompetanseheving og et mer offensivt rekrutteringsarbeid har vært viktige stikkord for personalog organisasjonskontoret. Ved utgangen av 2007 hadde Bodø kommune 3150 ansatte fordelt på årsverk. Av de ansatte er 2396 kvinner og 754 menn av de ansatte i kommunen er ansatt i heltidsstillinger. Hver tredje arbeidstaker i Bodø kommune kommer til å bli pensjonist i løpet av det nærmeste tiåret. Bodø kommune har satt seg som mål å bli en langtidsfrisk kommune. Vi skal i all vår atferd strekke oss for å være en helsefremmende og lærende organisasjon. I 2007 opprettet personal- og organisasjonskontoret et eget friskvernteam der det ble satt i gang et målrettet arbeid med å få redusert sykefraværet i hele organisasjonen. Resultatet ble ved utgangen av året et totalt sykefravær på 8,7 prosent, det laveste tallet på svært mange år. Den positive nedgangen gjorde seg gjeldende i alle avdelinger. Siste halvåret viste et resultat på 7,6 prosent. Flere friskvernprosjekter I arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær er det satt i gang flere prosjekter. Blant annet innen oppvekst- og kulturavdelingen med fire langtidsfiske barnehager. Bodø kommune ble også innlemmet i nasjonalt samarbeid via kvalitetskommuneprogrammet der kommunen forplikter seg til konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Andre tiltak er vanngymnastikk i Nordlandsbadet, et tilbud til alle sykemeldte arbeidstakere, samt et prosjekt der gravide arbeidstakere følges opp av jordmor og får tilbud om tilpasset trening i vann. Helse- og miljøtjenesten, som er bedriftshelsetjenesten til de ansatte i Bodø kommune, samarbeider tett med personal- og organisasjonskontoret med planen om en helsefremmende og langtidsfrisk kommune. Gode ledere gir friskere medarbeidere Bedriftslegen Johnny Johnsson inspirerte flere hundre ansatte med sitt foredag En langtidsfrisk organisasjon i Bodø kulturhus høsten I stedet for å finne ut hva som gjør arbeidstakere syke, har han arbeidet med å finne ut hva som gjør dem friske. Konklusjonen er at en god ledelse holder arbeidstakerne friske, noe som i sin tur gir bedriften en stor gevinst i form av bedre produktivitet. Alle virksomhetslederne i Bodø kommune har undertegnet lederavtalen Kommunens største personalfest Et annet arrangement som vakte stor begeistring blant de ansatte, var du og jeg-festen i Bodø spektrum 16. november. Bortimot deltakere gjorde dette til den største personalfesten i Bodø kommunes historie. Geir Mortensen ledet de ansatte gjennom en kveld med kulturelle innslag, utdeling av hederspriser og dans til levende musikk. Begeistringsprisen ble mottatt med stor glede av personalet i Vestbyen barnehage. De mottok blomster og gavesjekk på kr ,-. Åtte ansatte, hvorav fem var til stede, ble hedret for over 40 års tjeneste i kommunen. Underskrev lederavtalen Bystyret besluttet i 2006 at det skulle gjennomføres et toårig lederutviklingsprogram i Bodø kommune. Programmet ble ved årsskiftet avsluttet som prosjekt og skal nå over i ordinær drift. Som et ledd i programmet ble det utviklet en mal for lederavtale. Målet med avtalen er å hjelpe hver enkelt leder til å gjøre en enda bedre jobb. Viktige stikkord i avtalen er samhandling, myndiggjøring og omdømmebygging. I løpet av 2007 undertegnet alle virksomhetslederne i Bodø kommune denne lederavtalen med rådmannen og kommunaldirektørene for første gang. Programmet har vært preget av stort engasjement, faglige diskusjoner og mye godt humør blant de involverte. Fokus på rekruttering Bodø kommune står overfor store utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde personell i fremtiden. En kartlegging av rekrutterings- og kompetansebehovet i de ulike enhetene i 2006/2007, samt perspektivmeldinga 2008/2020, danner grunnlag for kommunes videre arbeid med rekruttering

8 En organisasjon i utvikling En organisasjon i utvikling i kommunen, og det er satset mye på opplæring av ledere, verneombud og tillitsvalgte. Prosjekt langtidsfriske barnehager ble startet og fire barnehager skal arbeide systematisk med det fremmende prinsippet i tre år. Det forebyggende arbeidet I forebyggende arbeid tas det tak i risikofaktorer, enten for å fjerne disse eller minimalisere konsekvensene. Det systematiske HMS-arbeidet er et eksempel på dette. Et annet er tilbudene til gravide som skal forebygge at de går ut i for tidlig sykemelding. Helse- og miljøtjenesten har også gjennomført risikovurderinger blant de ansatte i Bodø bydrift. Det reagerende arbeidet Reagerende arbeid går ut på å løse problemer som er oppstått. Det kan være medarbeidere som er blitt syke, er skadet eller har rusproblemer. Det kan være konflikter på arbeidsplassen, skader på materiell eller bygninger som gjør oss syke. Arbeidet med inkluderende arbeidsliv og tett oppfølging av sykmeldte arbeidstakere er en viktig arbeidsoppgave. Aktivt år for helse- og miljøtjenesten Helse- og miljøtjenesten er Bodø kommunes bedriftshelsetjeneste. Enheten har i 2007 arbeidet hardt for å få sykefraværet ned og trivselen opp blant kommunens ansatte. Helse- og miljøtjenesten arbeider i henhold til forskrift om verne- og helsepersonale som er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Tjenesten er en egen organisatorisk enhet, men samarbeider tett med personal- og organisasjonskontoret. Blant annet om planen om en helsefremmende og langtidsfrisk kommune. Blant tiltakene i friskvernarbeidet er vanngymnastikk i Nordlandsbadet Av Bodø kommunes 3150 ansatte er 2396 kvinner og 754 menn. Trivsel på arbeidspalssen står sterkt i fokus Bodø kommune ansatte i 2007 en person med rekruttering som hovedansvar. Det ble deretter utviklet en handlingsplan for rekruttering til Bodø kommune for perioden Planen angir strategier og konkrete tiltak for rekrutteringsarbeidet. I 2007 er det gjennomført en rekke aktiviteter for å markedsføre Bodø kommune som en attraktiv arbeidsgiver. Blant annet mot elevene ved den nye helsefagarbeiderlinja. Personal- og organisasjonskontoret har hatt ansvar for 69 lærlinger. 17 av disse lærlingene har gått opp til fagprøve med veldig godt resultat. Alle lærlingene i kommunen har bestått fagprøven. Likestilling Av Bodø kommunes 3150 ansatte er 2396 kvinner og 754 menn av de ansatte i kommunen er ansatt i heltidsstillinger. Av disse er 1030 kvinner. Kvinner i 100 prosentstilling tjente i snitt Det tilsvarende tallet for menn var Kvinnelige fagarbeidere utgjorde til sammen 114 årsverk. De hadde en gjennomsnittlig stillingsbrøk på 63 prosent. Menn innehar 74,14 årsverk med gjennomsnittlig 89 prosents stilling. Blant lærlingene er det 29 kvinner og 5 menn. De fleste lærlingene jobber innenfor omsorgsfaget. Det sitter 2 kvinner og 6 menn i den kommunale toppledelsen. Blant virksomhetslederne er det 69 prosent kvinner og 31 prosent menn. Av Bodø bystyres 39 representanter er det 61 prosent menn og 39 prosent kvinner. Blant komitélederne er det en mann og to kvinner. En utvalgsleder er kvinne. Blant lederne av lokalutvalgene er det tre menn og to kvinner. Utvider deltidsstillinger Bedre permisjonsrettigheter for foreldre i det nye permisjonsreglementet, herunder fri med lønn til helsestasjonsbesøk med barn, er også et tilbud kommunen gir sine ansatte. Når det gjelder rekruttering av kvinner i øverste ledelse, så er halvparten av de tilsatte lederne de siste fire årene kvinner. Det arbeides nå også med en ny lønnspolitisk plan for de ansatte. Bemanningen styrket Helse- og miljøtjenesten ble i 2007 styrket med 1,4 årsverk, og har nå 5 faste årsverk samt 0,2 midlertidig jordmorstilling. Det er tilsatt sykepleiere, fysioterapeut, verneingeniør og jordmor, men det har ikke lyktes å rekruttere bedriftslege. Bedriftshelsetjenestens oppgave er å bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i deres arbeid med å skape godt arbeidsmiljø. Den faglige plattformen er kunnskap om hvordan arbeid og helse henger sammen. Tjenesten arbeider både fremmende, forebyggende og reagerende, men det er en klar verdi at det fremmende og forebyggende arbeidet skal prioriteres. Det fremmende arbeidet Dette er faktorer som skaper helse og forebygger sykdom er året da begrepet langtidsfrisk virkelig ble introdusert 14 15

9 Oppvekst- og kulturtjenester Oppvekst- og kulturtjenester Fakta om avdeling for oppvekst og kultur Avdeling for oppvekst og kultur er med sine årsverk den største avdelingen i Bodø kommune. De ansatte på avdelingen jobber for at Bodø skal bli en god kommune å vokse opp i. De arbeider også for å gi kommunens innbyggere gode opplevelser innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Kommunaldirektør Arne Øvsthus er avdelingens leder. Foruten en stabsenhet, består avdelingen av sju ulike fagområder: grunnskole, barnehage, kultur, helsesøstertjenesten og utekontakten, flyktningkontoret, biblioteket, barneverntjenesten. Budsjettet for sektoren utgjorde i fjor over 997 millioner kroner. De ansatte i skolene og barnehagene utgjør nærmere 90 prosent av de ansatte var et år preget av arbeid med full barnehagedekning, nye skolebygg og kulturstrategisk plan. Andre viktige fokusområder har vært å få oppvekstplanen over fra prosjekt til drift, bosetting av flyktninger, samt arbeidet med å redusere ventelister i barnevern og PPT. Best på oppvekst og kultur Under mottoet I lag om en god oppvekst arbeider de ansatte i oppvekst- og kulturavdelingen for å gjøre Bodø til en god kommune for barn og ungdom å vokse opp i. Avdelingen bidro dessuten sterkt til å gjøre 2007 til et rikt kulturår for byens innbyggere. Oppvekstplanen har vært og er fremdeles et svært viktig verktøy for alle som jobber med barn og unge i kommunen. Den følger tre viktige prinsipper: Hensynet til barnets beste skal alltid stå i sentrum, vi skal samarbeide på tvers av faggruppene, og barna og ungdommene skal ha rettigheter og innflytelse. Fokus på kommunikasjon Bodø har i dag en sammenhengende kjede av tilbud og tiltak som er tilpasset den enkelte familie fra barnet ligger i magen og til det er voksent. Et viktig fokusområde i 2007 har vært å fortelle byens befolkning om disse tjenestene. Det er blant annet opprettet flere nye kommunikasjonskanaler i form av brosjyrer og DVDer, samt en egen oppvekstside på kommunens hjemmeside som gir informasjon sortert etter barn og unges alder. Oppvekstprosjektet og de fleste tiltakene er nå lagt inn i ordinær drift, men fremdeles arbeides det med en rekke prosjekter. Fokus på ungdom i risikosonen Bodø kommune arbeider blant annet med flere nasjonale prosjekter rettet mot ungdom i risikosonen. Ett av disse prosjektene er Der ungdom er (DUE). Det ble igangsatt i 2007 og er et samarbeid mellom Bodø kommune, og det statlige barnevernet (Buf-etat) og fagteam Bodø. DUE skal hjelpe 16 til 19-åringer som allerede er i barnevernstiltak med overgangen til et selvstendig liv. Ungdommene har 24-timers mulighet for kontakt med hver sin koordinator. Fem ungdommer i Bodø kommune deltar i dag i programmet. Antall meldinger til barnevernet økte Barneverntjenesten i Bodø kommune skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det verserer mange myter om barnevernet. Det mange ikke vet, er at de fleste familiene barnevernet jobber med mottar frivillige hjelpetiltak i hjemmet. Det er foreldre som hyppigst tar kontakt med barneverntjenesten og ønsker hjelp. I 2007 fikk barneverntjenesten i Bodø 435 nye meldinger, noe som er 85 flere enn i Dette har igjen ført til en økning i undersøkelser og hjelpetiltak. I løpet av 2007 hadde vel 290 barn hjelpetiltak i hjemmet, mot 230 i barn ble i fjor plassert i fosterhjem, mot 81 i Færre avvik registrert Fylkesmannen registrerte i 2006 avvik ved barneverntjenestens oppfylling av enkelte lovkrav. Ett av hovedmålene i 2007 har vært å lukke disse avvikene. Dette målet ble nådd høsten Det er nå utarbeidet et system for internkontroll som skal sikre at kravene i lovverket blir overholdt. I løpet av 2007 ble også ventelisten for undersøkelser kuttet kraftig. Saker blir i hovedsak nå påbegynt i løpet av fire uker. Den nye utfordringen i barneverntjenesten er å sikre at det er kapasitet til å følge opp de barna som har fått vedtak om hjelpetiltak. I løpet av 2007 har antall barn som må vente på iverksetting og eventuelt oppfølging av iverksatte hjelpetiltak økt. Helsesøstertjenesten som treffpunkt Det finnes til sammen åtte helsestasjoner og ett familiesenter i Bodø kommune. Tjenesten har også helsesøster i alle skolene. Helsestasjonene tilbyr alt fra svangerskapskontroll hos jordmor, helseundersøkelser av barn, opplysningsarbeid og foreldreveiledning. Ved utgangen av året har helsesøstertjenesten ansvaret for å koordinere nær 50 individuelle planer i oppvekst- og kulturavdelingen, mens noen planer har koordinatorer fra skole og barnehage. Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom (HfU) har etablert et tilbud til gutter og utvidet med psykolog og psykiske helsearbeidere. Dette er et prosjekt som finansieres med gave fra Bodø sanitetsforening. Åtte helsesøstre og en jordmor har dette året fått etterutdanning i reseptutskriving og prevensjon. Om lag 800 ungdommer besøkte helsestasjonen for ungdom i

10 Oppvekst- og kulturtjenester Oppvekst- og kulturtjenester Helsestasjonene tilbyr alt fra svangerskapskontroll hos jordmor, helseundersøkelser av barn, opplysningsarbeid og foreldreveiledning Helsesøstertjenesten og Utekontakten slått sammen I 2007 ble helsesøstertjenesten og Utekontakten slått sammen. Det er ledende helsesøster som har lederansvaret for den nye enheten. Utekontakten er et tilbud til ungdom mellom år som bor i Bodø kommune. Tjenesten betjenes av sosialarbeidere som hjelper ungdom som trenger noen å snakke med, eller praktisk hjelp. Utekontakten oppsøker ungdom der de vanligvis oppholder seg, enten det er i byen, på skolen eller på fritidsklubben. De tar også imot ungdommene på sitt kontor i Parkveien. Flere familiesentre Bodø kommune har per i dag ett familiesenter. Mørkved familiesenter er et tverrfaglig, forebyggende tilbud til foreldre med små barn. Det arbeides nå med etableringen av tilsvarende familiesentre i Rønvik og sentrum. Koordinator for begge sentrene ble tilsatt i Full barnehagedekning Bodø kommune har satset sterkt på å oppnå full barnehagedekning i Per 15. desember i fjor hadde 93 prosent av det totale antallet barn i alderen 1 5 år tilbud om barnehageplass. I tillegg hadde 20 barn født i 2007 barnehageplass. På samme tidspunkt stod 31 barn som det var søkt plass for i løpet av høsten 2007 på venteliste. Stort sett alle har søkt etter fristen. Ytterligere 60 plasser for barn under 3 år forventes åpnet fra januar til april På grunn av forsinkelser i byggeperioden er det opprettet midlertidig drift i Børsingveien 2, Regnbuens gamle lokaler på Hunstad og i Innstrandens klubbhus. 243 flere barnehageplasser Fra 2006 til 2008 har det vært investert 58 millioner kroner i barnehager i Bodø kommune. Sammenlignet med 2006 har barnehagetilbudet omregnet til hele plasser økt med 243. I tillegg kommer de prosjektene som ennå ikke er ferdigstilt, til sammen 221 plasser som forventes åpnet vår og høst Antall minoritetsspråklige barn i barnehage har økt med 25 sammenlignet med Det er positivt for denne gruppen å gå i barnehage med hensyn til språkutvikling. Flere foreldreveiledere utdannet Våren 2007 deltok tre representanter fra barnehagekontorets fagteam samt en styrer i Bodø kommunes opplæring av foreldreveiledere i PMTO-metoden (Parent Management Training Origon). Grunntanken bak metoden er at positive foreldreferdigheter kan bedre betingelsene for vekst og utvikling i en familie. For barnehageåret 07/08 kan inntil 20 prosent av deres stilling brukes til foreldreveiledning. Etterspørsel fra foreldre viser at behovet er stort. Til sammen utdannet Bodø kommune 12 foreldreveiledere fra ulike tjenester dette året. Flere nye skolebygg og utearealer Bodø kommune har i 2007 investert i nye skolebygg for 76,8 millioner kroner. Rønvik og Løpsmark skoler har fått nybygg i forbindelse med at de er tilført ungdomstrinn. Ved Saltvern skole er det oppført en ny enhet med blant annet lokaler spesielt tilpasset SFO. Ved Alstad ungdomsskole er det oppført et midlertidig bygg for å møte en midlertidig økning i elevtallet. Også i skolenes utearealer er det blitt gjort store investeringer. På Aspåsen ble arbeidet med uteområdet sluttført. Arbeidene på uteområdene til Grønnåsen, Saltvern, Skaug, Saltstraumen, Alstad ungdomsskole, Helligvær og Hunstad ungdomsskole er kommet godt i gang, og skal etter planen sluttføres i Ved Østbyen, Støver, Tverlandet og Alstad barneskole vil midlene som forutsatt i plan for 2007, bli benyttet i Kvalitetsheving i skolene Resultatene fra de nasjonale prøvene i 2007 viser at Bodø kommune kommer rimelig godt ut sammenlignet med mange andre. Ikke desto mindre er utfordringene store; alt for mange av elevene i Bodø kommune leser dårlig og har liten tallforståelse. Prøvene viser at få elever skårer på de høyeste nivåene. Resultatene bekrefter en retning som har vært kjent en tid, og som var grunnlaget for innføringen av Kunnskapsløftet. Som skoleeier har Bodø kommune klare strategier for å bedre resultatene, blant annet gjennom lederutviklingsprogrammet for skolelederne. I 2007 ble første nivå i en mastergradstudie for skolelederne gjennomført. Det er 70 deltakere i programmet. Omorganisering av PP-tjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barns, unges og voksnes opplæringstilbud. Høsten 2007 gjorde PP-tjenesten i Bodø kommune en endring av organiseringen som har vakt positiv interesse og oppmerksomhet både fra andre kommuner, og fag- og forskningsmiljøer. På bakgrunn av et vedtak gjort av bystyret (PS 07/3) ble det opprettet en desentralisert nettverksbasert tjeneste. Kort forklart innebærer dette at rådgivende spesialpedagoger og barnehagekontorets fagteam nå inngår i PPtjenesten. Alle er tilsatt lokalt på skolene eller i barnehagekontorets fagteam. Koordinator for PP-tjenesten innehar en faglig uavhengig rolle. Tjenesten er kommet nærmere brukerne. Samarbeidet med skolene og den enkelte lærer har blitt tettere, og det er flere til å foreta utredninger og vurderinger i PP-tjenesten. Kveldskurs for arbeidsinnvandrere Ved Bodø voksenopplæring ble det våren 2007 satt i gang kveldskurs i norsk for arbeidsinnvandrere og andre med behov for språkopplæring. I første omgang var dette et forsøk, men bystyret vedtok i desember 2007 å videreføre tilbudet som om lag 50 deltakere benyttet seg av i fjor. Mangel på flyktningeboliger Den nye avtalen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet innebærer en økning fra 60 til 70 flyktninger pr år. Men Bodø kommune bosatte likevel bare 60 pluss 36 familiegjenforente i De største gruppene kom fra Somalia, Afghanistan og Palestina. Hovedårsaken til at kommunen ikke kom i mål, var at flyktninger ikke kom som planlagt, kombinert med mangel på kommunale gjennomgangsboliger. Flyktningkontoret måtte ta i bruk nødløsninger i form av midlertidige bofellesskap og kostbar innleie på det private markedet. Fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ble det tatt initiativ til et prosjektsamarbeid mellom Bodø kommune og Husbanken for å bedre situasjonen. Jalla jalla catering Bodø kommune arbeider for å få flere flyktninger ut i arbeid eller utdanning. Introduksjonsbedrift er en arbeidsmetodikk for flyktninger og innvandrere der elevbedriftsmodellen legges til grunn for nyskaping og tilnærming til arbeidslivet. Flyktningkontoret deltok i dette nyskapingsprogrammet i 2007, noe som blant annet resulterte i bedriften Jalla Jalla catering. Bodø voksenopplæring gjennomførte et opplegg der ni kvinner fra Somalia, Tsjetsjenia, Etiopia og Afghanistan fikk synliggjort egne ressurser samtidig som de lærte norsk og samfunnskunnskap. Serveringsoppdragene var etterspurte og kundene var svært fornøyde. Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet Hvordan være gode foreldre i et nytt og ukjent land? Med utgangspunkt i oppvekstplanen iverksatte flyktningkontoret og barnehagekontoret et systematisk veiledningsprogram for nyankomne foreldre. Styreren i Parkveien barnehage hadde det faglige ansvaret og gjennomførte opplegget. Forelesninger, diskusjoner og veiledning ga foreldrene ny kunnskap og bidro til å styrke dem i møte med nye utfordringer. 12 foreldre møttes ukentlig i de Ved utgangen av året hadde 93 prosent tilbud om barnehageplass 18 19

11 Oppvekst- og kulturtjenester Oppvekst- og kulturtjenester Parkenfestivalen var et av de kulturelle høydepunktene nye lokalene i Barnas hus. Bibliotektjenesten Biblioteket i Bodø kommune hadde ved årets slutt notert besøkende og utlånte medier. Dette var en svak nedgang fra året før. Publikum har gitt gode tilbakemeldinger på at biblioteket har utvidet åpningstiden med ti timer pr. uke. Fjoråret var preget av stort fokus på innholdet i nytt bibliotek i kultur-kvartalet. Det ble dessuten etablert brukergrupper som jobber målrettet med innhold og samhandling. En ny tjeneste, som sender SMS-meldinger til bibliotekets lånere når reserverte medier ankommer, ble også etablert. I tillegg brukes e-post som meldingstjeneste. Det er fremdeles store utfordringer når det gjelder å få kvalifisert personell til biblioteket og filialene. Sterkt kulturår i Bodø 2007 var et sterkt kulturår med nasjonalt og internasjonalt fokus på Bodø. Bodø internasjonale orgelfestival, Nordland musikkfestuke og Parkenfestivalen ble gjennomført med stor suksess. Bjørn Andor Drage ble tildelt fylkeskulturprisen og Susanne Lundeng og Jan Gunnar Hoff fikk internasjonal oppmerksomhet. Bodø Sinfonietta kom på statsbudsjettet, og det Om lag 90 prosent av byens ungdommer har Kulturkortet profesjonelle dansekompaniet Moving Art ble etablert. Sammen med Musikkteater i Bodø fikk de god uttelling økonomisk fra både lokale, nasjonale og internasjonale kulturfond. Også for Bratt n Aktivitetspark var 2007 på mange måter et gjennombrudd med tanke på nasjonal posisjonering. Bodø en nyskapende kulturby En ny kulturstrategisk plan for Bodøs kulturliv, Skapende kulturkrefter Bodø > 2016, ble vedtatt. Planen legger overordnede føringer for en kulturpolitikk i årene framover og har følgende visjon: Bodø en nyskapende kulturby i Europa. Sentrale programområder er blant annet kulturkvartalet, Bodø - en arena for mangfold og bredde, seniorkulturaktivitet, arrangementsbyen Bodø, Bodø som kulturbasert næringsaktør, Bodø - en åpen by. Strategidokumentet skal følges opp med en egen tiltaks-plan som skal legges frem for politisk behandling i Idrett og friluftsliv Bodø kommune har hatt et aktivt år også når det gjelder idrett, friluftsliv og nærmiljø. Det er blant annet blitt bygd ny kunstgressbane på Tverlandet, kunstgresset på Aspmyra er skiftet og 70 lekeplasser og en rekke friluftsområder er oppgradert. I fjor ble det også etablert plastskøytebane ved skolene på Alstad. I tillegg har man gjennomført hovedrullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Planen tar for seg kommunens samlede innsats innen fysisk aktivitet og utvikling og drift av idretts- og friluftsanlegg. Aktiv hverdag har innarbeidet faste avtaler med Helse- og sosialavdelingen om tilbud til spesielle brukergrupper. Bodø kommune har i 2007 forberedt søknad til Kulturdepartementet om å være vertskap for de Europeiske ungdomslekene (EYOF) i Samarbeid med forsvaret Det er inngått en avtale om militært og sivilt samarbeid om gjensidig støtte og deltakelse i tilbud og arrangementer, samt bruk og utvikling av anlegg. Satser på ungdommene Med høsten 2007 fikk ungdommene i Bodø ytterligere et tilbud. Da åpnet Tverlandet fritidssenter i nye, flotte lokaler. Siden åpningen har senteret hatt godt besøk og høy aktivitet. Kulturkortet og nettstedet har i 2007 vært en del av den ordinære driften på kulturkontoret. Det er avsatt en stilling til oppfølging og utvikling av tilbudene, og tilbakemeldingen fra ungdommen er gode. Bratt n Aktivitetspark fikk i fjor stor nasjonal oppmerksomhet Ungdomma.no og Kulturkortet Ungdomma.no inneholder en rikholdig og oppdatert aktivitetskalender, slik at ungdommene enkelt kan finne ut hva som skjer i deres nærmiljø. På nettsiden finnes dessuten nyttig informasjon, samt linker til hjemmesidene til alle ungdomsklubbene og skolene i kommunen. Ungdomma.no har om lag unike brukere i måneden, totalt besøk og 2,5 millioner treff i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bruker ungdomma.no som et eksempel på en kommunal informasjonsportal for ungdom i sin eksempelsamling Hvor finner jeg det? - Eksempler på informasjon til barn og unge. Kulturkortet ble lansert i april Ca. 90 prosent av byens ungdommer mellom 13 og 19 år har allerede kortet som gir dem gratis inngang eller redusert pris ved ulike kulturarrangementer. På ungdomma.no finner ungdommene til enhver tid en oppdatert liste over hvilke fordeler kortet gir. Bodø ungdomsråd har evaluert Kulturkortet, og de ønsker flere tilbud inn i prosjektet. Eksempler på bruk av kortet: Nordlandsbadet (1 425 besøk), Friskhuset (374 medlemskap), Bodø Kulturhus (238 besøk), Vestvatn alpinanlegg (1 601 års- og dagskort), Royal Bowling (daglig bruk) Nordland fylkeskommune etablerer nå et kulturkort for alle fylkets ungdommer etter mal fra Bodø kommune. I tillegg har flere andre kommuner og fylkeskommuner tatt kontakt med Bodø for å få tips til egen etablering av kulturkort

12 Helse- og sosialtjenester Helse- og sosialtjenester Fakta om helse- og sosialavdelingen Helse- og sosialavdelingen har til sammen rundt ansatte fordelt på 977 årsverk. Hjelpepleiere utgjør den største yrkesgruppen. Kommunaldirektør Jann Aakre er avdelingens leder. Helse- og sosialavdelingen skal sikre alle innbyggerne i Bodø kommune nødvendig helse- og sosialhjelp. Avdelingen har også ansvaret for salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Tildelingskontoret et innbyggernes kontaktpunkt inn mot avdelingen. Kontoret behandler hver enkelt søknad ved hjelp av tverrfaglige team, og fatter deretter vedtak om eventuell tildeling av tjeneste. Bestillingen går deretter videre til den virksomheten som er ansvarlig for å utføre tjenesten. Det finnes til sammen 24 virksomheter i helse- og sosialavdelingen: Seks sykehjem, seks hjemmetjenester og fire virksomheter med både sykehjem- og hjemmetjenestedrift. Videre har avdelingen ansvaret for åtte virksomheter med andre tjenester: dagsentre, avlastning, kjøkken, helsekontor, rehabilitering og sosialkontor. Nye sykehjemsplasser og tilsettingen av en egen folkehelsekoordinator har vært blant avdelingens viktigste arbeidsområder i Jobber for bedre tjenester Helse- og sosialavdelingen skal sikre at alle innbyggerne får den helse- og sosialhjelpen de har krav på. I 2007 har avdelingen hatt fokus på å gjøre tjenestene enda bedre. Viktige stikkord har vært kompetanseutvikling, etablering av nye samarbeidsformer og evaluering av tjenestetilbudet. Gjennom tildelingskontoret fikk innbyggerne i 2002 ett kontaktpunkt inn mot helse- og sosialavdelingen. Kontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot søknader om helse- og sosialtjenester. Alle søknadene blir behandlet av et team som sikrer en tverrfaglig og helhetlig vurdering av hver enkelt søkers behov. Bestillingen går deretter videre til de som er ansvarlige for å utføre tjenesten. Det kan for eksempel være sykehjemmet, rehabiliteringstjenesten eller sosialkontoret. Kontoret har dessuten ansvaret for å koordinere tjenestene dersom brukeren har behov for flere. Bodø kommunes servicetorg fungerer som førstelinjetjeneste for tildelingskontoret. I 2007 ble tildelingskontoret evaluert med bistand av et eksternt konsulentfirma. Rapporten bekrefter at etablering av tildelingskontoret har vært et riktig grep i forhold til kommunens målsettinger. Men samtidig ble det konkludert med at det var rom for forbedringer. Bystyret vedtok i PS 07/169 en handlingsplan som følger opp arbeidsområder som kan forbedres, blant annet tilgjengelighet og informasjon. Helse- og sosialavdelingen kommer til å arbeide med dette i Evaluering av tjenestetilbud Tildelingskontoret er ikke det eneste som ble evaluert i Også tjenestetilbudet til personer med psykisk utviklingshemming fikk en nøye gjennomgang. Evalueringsprosjektet Rett tjeneste til rett tid munnet ut i en fellesrapport i juli Rapporten fremhever hvor viktig det er å ha en meningsfull hverdag i form av arbeid, dag- og fritidstilbud. På bakgrunn av prosjektgruppas rapport ble det utarbeidet en handlingsplan som bystyret behandlet i oktober (PS 07/134). Bystyret bevilget i budsjettet for 2008 midler til styrking av avlastning, støttekontakt og aktiv hverdag. Tiltak i handlingsplanen som krever økte bevilgninger iverksettes når midler foreligger. Det ble i 2007 også gjennomført en brukerundersøkelse i sykehjem og hjemmetjenesten (PS 07/19). Undersøkelsen omfattet brukere av hjemmetjenesten og sykehjem samt pårørende i sykehjem. Hovedtrekkene viser at Bodø kommune ligger på samme nivå som landsgjennomsnittet på de fleste områdene. Resultatene følges opp med egne handlingsplaner i den enkelte virksomhet. Det skal blant annet jobbes med å utvikle områder som informasjon, brukermedvirkning og tilgjengelighet. Ny oppfølgningstjeneste for helse- og rus Bystyret besluttet i juni å etablere en oppfølgingstjeneste for psykisk helse og rus (PS 07/100). Tjenesten skal blant annet inneholde psykiatrisk dagsenter, miljøtjeneste til rusmisbrukere, bofellesskap, helsestasjon til rusmisbrukere og helhetlige hjemmebaserte tjenester. Første november i fjor ble den nye virksomhetslederen ansatt og den nye virksomheten er nå under etablering. Folkehelsekoordinator ansatt Bodø kommune ønsker å satse mer på forebyggende og helsefremmende virksomhet. Derfor ble ny stilling som folkehelsekoordinator opprettet av Bystyret, og koordinator var på plass i oktober. Bodø kommune inngikk også en samarbeidsavtale med Nord-land Fylkeskommune i 2007 om videre samarbeid om folkehelsearbeidet (PS 07/115). Arbeidet er basert på Stortingsmelding nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge. Hovedmålet med meldingen er å gjøre det lettere for folk å ta vare på egen helse og å ta de riktige valgene. Folkehelse- og miljøforum er etablert og Freskt Bodø skal bli en merkevare for Bodø kommune. Fokus på ungdom og psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal dag som markeres 10. oktober. Tema for 2007 var ungdom og psykisk helse. Hensikten var å gi ungdom høyere bevissthet og økt Det ble i 2007 gjennomført en brukerundersøkelse i sykehjem og hjemmetjenesten kunnskap om psykisk helse og psykiske vansker. I Bodø kommune ble verdensdagen markert på flere måter. Blant annet gjennom ulike foredrag rundt om i byen, utstilling og stand i glasshuset, samt konsert på Sinus av og med ungdom. Salgs- og skjenkebevillinger Helse- og sosialavdelingen har ansvar for salgs- og skjenkebevillinger i Bodø kommune. Inneværende bevillingsperiode utløper den 30. juni 2008 og alle bevillingsinnehaverne er tilskrevet og gitt frist for å søke om fornyelse av bevillingen. Det er i dag til sammen 86 skjenkebevillinger og 44 salgsbevillinger i Bodø. Bodø kommune er medlem i et alkoholpolitisk nettverk som består av 14 kommuner, to departementer og Sosial- og helsedirektoratet. I 2007 var kommunen vertskap for nettverkets storbykonferanse som ble avviklet i dagene mai med til sammen 42 deltakere. Ordføreren åpnet konferansen med å synge Saltværingsvisa. Omsorg for alvorlig syke og døende I 2007 har avdelingen hatt spesielt fokus på omsorg for alvorlig syke og døende. Blant annet er Termik etablert som et fast tiltak i regi av Frivillighetssentralen. Stiftelsen Termik er en organisasjon som bruker frivillige til hjelp og støtte for alvorlig syke som ønsker å være hjemme, og til deres pårørende. Lokale Termik-organisasjoner er 22 23

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen Bystyret Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF Formannskapet Sentraladministrasjonen Rådmannen Eiendomskontoret Bodø Byggservice TEKNISK AVDELING OPPVEKST- OG KULTUR AVDELINGEN

Detaljer

Årsmelding. Bodø kommune årsmelding 2010 1

Årsmelding. Bodø kommune årsmelding 2010 1 Årsmelding 2010 Bodø kommune årsmelding 2010 1 Nøkkeltall 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,3 6,6 4,5 0,9 2,0 4,6 Netto driftsresultat i % av brutto

Detaljer

Bodø i vekst og endring

Bodø i vekst og endring Bodø i vekst og endring En av mange store begivenheter i Bodø i 2011 var valget som førte til politisk skifte. 27. oktober kunne avtroppende ordfører Odd-Tore Fygle (A) gratulere sin etterfølger Ole Henrik

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014 LEIRFJORD KOMMUNE Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR....3 INNLEDNING. 4 POLITISKE ORGAN...4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID..5 SENTRALADMINISTRASJONEN...6 ØKONOMI...8 OPPVEKST

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no Årsmelding 2006 Innhold Forord...3 Tema Økonomisk analyse... 4-9 Servicekvalitet under lupen... 10-11 Stort engasjement for brukerundersøkelse... 12-13 Kortnytt HMS arbeid...14 Sykefravær...14 Likestilling...14

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2010

Årsmelding og årsregnskap 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER.. 3 2. KOMMUNAL DRIFT.. 9 A. Kommuneorganisasjonen. 11 Politisk organisering... 13 Administrativ organisering. 15 Kommunen som arbeidsgiver. 17 B. Økonomisk

Detaljer

Nordreisa kommune. Årsmelding 2013. Ta vare på vår natur og kultur ved å skape et godt kunnskapssamfunn,

Nordreisa kommune. Årsmelding 2013. Ta vare på vår natur og kultur ved å skape et godt kunnskapssamfunn, Nordreisa kommune skal... Ta vare på vår natur og kultur ved å skape et godt kunnskapssamfunn, god forvaltning og øke verdiskapingen omkring dette til beste for de som bor og de som vil bo her! Nordreisa

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2010 ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 5 2.3 Organisasjon og medarbeidere...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann 1 Rådmannens innledning Politisk organisering Befolkningsutvikling og demografi Innledning En stor seier Høyere utdanning Befolkningsøkning en stor utfordring Pendling den «gale» veien Kunstskolen Lærlinger

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

INNLEDNING NORDRE LAND KOMMUNE - ÅRSMELDING 1997 GENERELT OM NORDRE LAND KOMMUNE ORGANISASJON OG ØKONOMI. Rådmannens kommentarer

INNLEDNING NORDRE LAND KOMMUNE - ÅRSMELDING 1997 GENERELT OM NORDRE LAND KOMMUNE ORGANISASJON OG ØKONOMI. Rådmannens kommentarer NORDRE LAND KOMMUNE - ÅRSMELDING 1997 INNLEDNING Årsmeldinga for 1997 er ferdig og skal nå distribueres til alle husstander i N. Land. Den gir et tverrsnitt av all virksomhet i året vi har lagt bak oss.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Statusbilde/arbeidshefte for Alta kommune

Statusbilde/arbeidshefte for Alta kommune Statusbilde/arbeidshefte for Alta kommune Innhold Forord... 4 1 Utviklingstrekk i Alta kommune... 5 1.1 Folketallsutvikling og demografi 2000-2014... 5 1.2 Befolkningsprognoser fram mot 2040... 7 1.3 Bosetting...

Detaljer

www.steinkjer.kommune.no

www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no Bi st and og om sorg Bi st and og om sorg Brannvern og byggesak H el se og rehabi l i t e ring H el se og rehabi l i t eri ng Kom m u nal t ek ni ske tje ne ste r Kom m u nal t

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer