Bystyrets medlemmer i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyrets medlemmer i perioden 2007 2011"

Transkript

1 2007 ÅRSMELDING

2 Nøkkeltall 2007 Innhold Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Antall elever i kommunale grunnskoler Antall barn i barnehager Befolkning over 80 år Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutgifter ,5 3,1 67, ,9 2,3 25, ,1 2,6 176, ,1 2,5 29, ,6 5,1 188, ,7 2,7 28, ,5 2,2 194, ,5 2,3 30,2 Utgiver: Bodø kommune ved rådmannen Redaksjonen: Karin Bjune Sveen Jon Erik Anti Ingrid Bredesen Hangaas Astrid B. Dolmen Grafisk utforming: Kreoteket event og design Postadresse: Bodø kommune Postboks Bodø E-post: Nøkkeltall Rådmannens kommentar Om Bodø kommune Høydepunkter fra 2007 Bodøs befolkning En organisasjon i utvikling Oppvekst- og kulturtjenester Helse- og sosialtjenester Tekniske tjenester Hjemmeside: 33 Bodø bydrift Trykk: Forretningstrykk AS Bolig- og eiendomsforvaltningen Investeringer Bystyrets medlemmer i perioden Innkjøp Internasjonal virksomhet Arbeiderpartiet Odd-Tore Fygle Siri Vasshaug Tone Magnussen Eirik Selnæs Sivertsen Morten Melå Anne Stein Tone Merethe Gundersen Opli Arild Nohr Rolf A. Naurstad Erling Magnus Nilsen Marianne H. Øien Odd Andreas Lund Berit Undrum Hild Marit Olsen Gunnar Stein Fremskrittspartiet Gørill Heitmann Hongset Tom Cato Karlsen Odd Paulsen Knut Andreas Hernes Janne Mari Ellingsen Kjell Magne Lutnes Øystein Gudbrandsen Wik Jonny Gulbransen Kari Holt Storstrand Audun Spjell Høyre Ole-Henrik Hjartøy Mona E Lillehaug Eva Leivseth Jan Kåre Moen Odd Emil Ingebrigtsen Kristelig folkeparti Bernt Aanonsen Else-Marie Torp Rød valgallianse Svein Eilif Olsen Andreas Tymi Gabrielsen Senterpartiet Ingrid Lien Jon Albert Alstad Sosialistisk venstreparti Kirsten Hasvoll Ali Horori Venstre Terje Cruickshank Økonomi- og budsjettgjennomføring Kommunale foretak Driftsregnskap Dykk i arkivet 2 3

3 Rådmannens kommentar 2007: et godt år for Bodø Regnskapet for 2007 viser i likhet med regnskapet for 2006 overskudd. I 2006 var overskuddet på om lag 78 millioner kroner, og i 2007 er det på 60 millioner kroner. Både i 2006 og i 2007 er det ekstraordinære poster som i all hovedsak bidrar til overskuddene. I 2006 bidro et positivt premieavvik som er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad med 40 millioner kroner. I 2007 er dette bidraget på 22,5 millioner kroner. Positive premieavvik føres som inntekt i driftsregnskapet med en tilsvarende gjeldspost i balansen. Pensjonsgjelda skal nedbetalers over 15 år. Kommunen mottok i ,6 millioner kroner mer enn budsjettert i momsrefusjon som følge av høy investeringsaktivitet. Resultatet innen finansområdet er om lag 23,5 millioner kroner bedre enn budsjettert, hovedsakelig som følge av økte innskuddsrenter og refinansiering av deler av låneporteføljen. Utgiftene til driften ble netto om lag 11 millioner kroner lavere enn budsjettert. Det er om lag en halv prosent av de samlede driftsutgiftene som i 2007 var på millioner kroner. Skatt på inntekt og formue utgjør om lag millioner kroner i regnskap Det er 8 millioner kroner mer enn i vedtatt budsjett i desember 2006, men om lag 8 millioner kroner lavere enn i det reviderte budsjettet høsten Kommunens egne bergninger over skatt og rammetilskudd i budsjettene har over år vist mindre avvik i forhold til regnskapet enn anslagene som framgår av statsbudsjettet, og bidrar således til god realisme for hva det er rom for av merutgifter i budsjettene. Også i 2007 er det netto mindre forbruk innenfor formålet oppvekst og kultur, om lag 12,7 millioner kroner, mens det til helse- og sosialformål var et merforbruk på 5,7 millioner kroner i forhold til budsjett. Men merforbruket til helse- og sosialformål er vesentlig lavere enn i tidligere regnskapsår. Pleie- og omsorgsformål som i mange år har hatt betydelige avvik i forhold til bud-sjett, hadde i 2007 bare et merforbruk på 1,7 millioner kroner. Det er flere grunner til forbedringene. Mer realistiske budsjetter, god styring og ledelse fra virksomhetslederne, og redusert sykefravær er trolig de viktigste årsakene. Både god ressursstyring og kvalitet i tjenestetilbudene, og et godt arbeidsmiljø er avhengig av god ledelse på mange plan. De to siste årene har mange medarbeidere lagt ned betydelig innsats i kommunens lederprogram og i målrettede tiltak for å redusere sykefraværet som har vært for høyt de siste årene. Sykefraværet sank i fjor med om lag 20 prosent. Målet er å redusere fraværet ytterligere i En av de største utfordringene kommunen står overfor det neste tiåret er trolig knapphet og mangel på kompetente medarbeidere. Utfordringen er særlig store innenfor pleie- og omsorgsområdet, og innenfor områder som krever ingeniørkompetanse. Det er ved flere anledninger i 2007 satt fokus på denne utfordringen. Det er satt i gang utredninger og arbeid med tiltak som skal øke rekrutteringen, og som kan bidra til å holde ansatte lengre i yrkeslivet slik at færre går ut gjennom uføretrygd eller ved pensjonsordninger før fylte 67 år. Arbeidet på disse områdene vil bli videreført og forsterket de neste årene. Aktivitetsnivået har i 2007 vært høyt både i kommunen og i bysamfunnet for øvrig, i likhet med mange andre steder i Norge. Resultatet er knapphet og mangel på fagfolk til å gjennomføre planlagte investeringer med pris- og kostnadspress og forsinkelser som resultat. Både skoler og barnehager er som følge av dette blitt ferdigstilt senere enn planlagt. Kostnadsanslagene for flere av prosjektene kommunen har under planlegging, har også økt av denne grunn. Det er tilfelle for kulturprosjektene i Nerbyen og det planlagte sykehjemmet på Hovdejordet. Kommunen har i 2007 gjennomført investeringer for til sammen 426 millioner kroner. Investeringer i skole og barnehager og til kultur- og idrettsformål var på til sammen 180 millioner kroner. I sykehjem og omsorgsformål er det investert for 54 millioner kroner. De tre siste årene har kommunen investert for i alt millioner kroner. Siden egenfinansieringen er lav, har det ført til sterk økning i kommunens låneforpliktelser som ved utgangen av 2007 var på om lag millioner kroner. Investeringene medfører at både drifts-utgiftene og finansutgiftene vil øke betydelig de neste årene og skape press for å holde veksten i øvrige driftsutgifter nede. Planarbeidet for Nerbyen og kulturbyggene er gjennom det arbeidet som er utført i 2007 kommet så langt at det i løpet av 2008 kan fattes endelig vedtak om å realisere prosjektene. Investeringene vil med utgangspunkt i de kostnadsoverslag som ligger til grunn i budsjett 2008 være tilnærmet fullfinansiert dersom kommunen velger å bruke salgsinntekter og engangsutbytte fra restruktureringen av eierskapet i SKS til dette formålet. Kommunen har i 2007 gjennomført investeringer for til sammen 426 millioner kroner. I løpet av 2007 ble det lagt betydelig innsats for å komme fram til endringer i eiersammensetning og styring av SKS. Vedtakene om dette sikrer at selskapet for framtida forblir et regionalt offentlig eid kraftkonsern, og bidrar til å løse konfliktene mellom nye og gamle eiere. Vedtakene medfører også til at investeringene av kulturbyggene trolig er fullfinansiert. Hvordan driften skal finansieres, er imidlertid til nå ikke avklart. Kommunens høye investeringsaktivitet bygger på forutsetninger om fortsatt befolkningsvekst i tråd med kommuneplanens forutsetninger. Derfor er alle tiltak som bidrar til å bevare og utvikle basisnæringer og arbeidsplasser viktige. I løpet av 2007 har kommunen gjennom Team Bodø lagt ned et betydelig arbeid med å få fram hva Bodø kan tilby som er viktig for forsvaret når framtidig basestruktur skal besluttes. Også arbeidene med innspill til Nasjonal transportplan og havnebruksplanene har som formål å sikre utvikling og vekst i næringer som er viktig for Bodø i framtida. Inntil for få år siden hadde arbeidene med stedsutvikling og tilrettelegging for næringslivet primært fokus på bedrifter og institusjoners preferanser. Med de perspektivene som nå tegner seg for arbeidsmarkedet, er det grunn til i større grad enn tidligere, å rette fokus mot hva unge mennesker mener og tenker når det gjelder utdanning, yrke og stedsvalg. Den økonomiske veksten vil, i framtida, i enda større grad enn nå, være kunnskaps og tjenestebasert. Derfor må kommunen, som perspektivmeldiga pekte på, ha spesiell oppmerksomhet mot unge kvinners preferanser og valg fordi de er i flertall på alle høyere studieretninger. De avgjør også i stor grad hvor familiene velger å bosette seg. Sterke fagmiljøer, en god infrastruktur som blant annet omfatter gode kulturtilbud, gode skoler og barnehager er viktig for at både kommunen og bysamfunnet i framtida skal klare å konkurrere om kompetansearbeidskraften. Mange av tiltakene i 2007 og i økonomiplanen for har dette overordnede perspektivet. 4 5

4 Dette er Bodø kommune Dette er Bodø kommune Politikk Bystyret er den øverste myndigheten i Bodø kommune. Etter kommunestyrevalget i 2007 består bystyret av 39 folkevalgte politikere. Alle i bystyret er medlemmer i en komité. Kommiteene fatter ikke vedtak, men fremmer innstilling i saker til bystyret. Ordfører i Bodø kommune er Odd-Tore Fygle (AP). Administrasjon Bystyret har delegert all den myndighet som lover tillater til rådmannen. Rådmannen er øverste leder for den kommunale administrasjonen som til sammen består av over 3000 ansatte. Administrasjonen er inndelt i en sentraladministrasjon og tre avdelinger med underliggende kontorer. I tillegg har en opprettet en del kommunale foretak som løser oppgaver som er spesielt publikumsrettete. Svein Blix er kommunens rådmann. Bystyret 39 medlemmer Bystyret Team Bodø KF Bodø kulturhus KF Bodø havn KF Bodø spektrum KF Kontrollutvalg 3 medlemmer Komité for plan næring og miljø Sentraladministrasjonen Administrasjonsutvalget Formannskapet 9 medlemmer Komité for oppvekst og kultur Komité for helse -og sosial Personal- og organisasjonskontoret Informasjonstjenesten Politisk sekretariat Økonomitjenesten Kemnerkontoret Miljøvern Internasjonal koordinator Innkjøpskontoret Servicekontoret Formannskapet Rådmannen Eiendomskontoret Bodø Byggservice 9 medlemmer 5 politiske medlemmer 9 medlemmer 9 medlemmer Kommunalteknisk kontor Byggesakskontoret Byplankontoret Geodatakontoret Teknisk avdeling Avdeling for oppvekst- og kultur Helse- og sosial avdelingen I Bodø kommune finnes dessuten en rekke råd og utvalg. Blant annet eldrerådet, ruspolitisk råd, rådet for funksjonshemmede og planutvalg. Kjerringøy, Skjerstad, Innstranden, Saltstraumen og Tverlandet har egne lokalutvalg. Grunnskolekontoret Barnehagekontoret Kulturkontoret Helsesøstertjenesten / utekontakten Flyktningkontoret Biblioteket Barneverntjenesten Tildelingskontoret Sykehjem Hjemmetjenesten Dagsenter Avlastning / dagtilbud Kjøkken Helsekontor Rehabilitering Sosialtjenester Helsekontoret

5 Høydepunkter fra 2007 Høydepunkter fra 2007 Høydepunkter fra 2007 Kraftig nedgang i sykefraværet I 2007 opprettet kommunen et eget Friskvernteam der det ble satt i gang et målrettet arbeid med å få redusert sykefraværet i hele organisasjonen. Ved utgangen av året viste tallene at arbeidet hadde båret frukter. Da hadde sykefraværet gått ned til 8,7 prosent, noe som er en nedgang på 20 prosent. Underskrev lederavtalen Som et ledd i lederutviklingsprogrammet ble det utviklet en mal for lederavtale som skulle hjelpe hver enkelt leder i Bodø kommune til å gjøre en bedre jobb. Over 100 ledere underskrev i 2007 lederavtalen med rådmannen og kommunaldirektørene. Folkehelsekoordinator ansatt I oktober ansatte Bodø kommune en egen folkehelsekoordinator i en nyopprettet stilling. Bakgrunnen er at kommunen i 2007 inngikk en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om videre samarbeid i folkehelsearbeidet. Arbeidet er basert på stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge. Folkehelsekoordinatoren skal arbeide for å gjøre det lettere for folk å ta vare på egen helse og å ta de riktige valgene. Ungdomma.no et eksempel til etterfølgelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bruker ungdomma. no som et eksempel på en kommunal informasjonsportal for ungdom i sin eksempelsamling Hvor finner jeg det? - Eksempler på informasjon til barn og unge. Mot full barnehagedekning Bodø kommune har satset sterkt på å oppnå full barnehagedekning i Aldri har Bodø hatt så få navn på venteliste til barnehageplass som i fjor. Ved slutten av året hadde 93 prosent av det totale antallet barn i alderen 1 5 år tilbud om barnehageplass. I tillegg hadde 20 barn født i 2007 barnehageplass. Sterkt kulturår i Bodø 2007 ble et sterkt kulturår med nasjonalt og internasjonalt fokus på Bodø. Blant de mange vellykkede arrangementene var Bodø internasjonale orgelfestival, Nordland musikkfestuke og Parkenfestivalen. Planleggingen av Nerbyen Planleggingen for utvikling av Nerbyen kom i gang for fullt mot slutten av 2006, og har gått jevnt i Blant annet er det utarbeidet forslag til reguleringsplan for området. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn på nyåret 2008, og kommer til politisk behandling i Bodøs nye kulturelle storstue er planlagt ferdigstilt innen utgangen av Stor valgdeltakelse Under høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg fikk Bodø kommune en økning på over 10 prosent valgdeltakelse. Mens 47,2 prosent møtte frem under valget i 2003, kunne fjorårets valgkomité notere en deltakelse på 58,8 prosent. En mulig årsak til den høye valgdeltakelsen var det økte fokuset på at det skulle være enkelt å avgi forhåndsstemme. Rekordmange benyttet seg av denne muligheten. Nye sykehjemsplasser på Vollen I påvente av nytt sykehjem på Hovdejordet ble det opprettet midlertidig drift på Vollen sykehjem fra slutten av mai Virksomheten startet opp med 10 pensjonærer. Dette ble senere utvidet til 20. Det nye hovedvannverket åpnet Det er over 40 år siden Heggmovatnet for første gang ble lansert som mulig drikkevannskilde for Bodøs befolkning. Høsten 2007 kunne byens innbyggere for første gang nyte godt av vann fra Heggmoen i kranene. Utbyggingen har vært et stort løft for byens vannforsyning. Barentsdagene i fokus Bodø kommune fikk det gledelige oppdraget å arrangere Barents Days 2007 i perioden 18. til 21. oktober. Arrangementet er en årlig hendelse, initiert av Utenriksdepartementet, som går på rundgang mellom nordnorske byer. Hovedkonferansen "Grenseløs utvikling gjennom samarbeid" ble gjennomført på Høgskolen i Bodø med Jan Egeland som hovedattraksjon. Det ble med stort hell også gjennomført et tjuetalls andre arrangementer rundt om i byen. 8 9

6 Bodøs befolkning Bodøs befolkning Svakeste befolkningsvekst på mange år Bodø kommune fikk en folketilvekst på 474 personer i løpet av Vi må tilbake til begynnelsen av 2000 for å finne et år med svakere vekst. Samtidig registrerer vi den laveste arbeidsledigheten på lenge. Det bor nå innbyggere i kommunen. Dette tilsvarer en økning på 1 prosent i Folketilveksten deles opp i to grupper: fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Lavere fødselsoverskudd Fødselsoverskuddet er differansen mellom antall fødte og antall døde i løpet av året. Antall fødsler på 603 er tilfredsstillende, men likevel under snittet de siste 20 årene (609). Antall døde er det høyeste antallet siden begynnelsen på 1950-årene. Siden 2004 har dette antallet steget fra 261 til 331. Flere innflyttere Nettoinnflytting er differansen mellom innflyttinger og utflyttinger i kommunen. For 2007 fikk kommunen en nettoinnflytting på 202 personer, det vil si en folketilvekst. Ser vi litt bak tallene er den innenlandske nettoinnflyttingen på minus 30 personer, men kommunen reddes av en nettoinnflytting fra utlandet på hele 232 personer. Det har også vært store flyttebevegelser inn og ut av kommunen i Hele personer flyttet til kommunen, mens flyttet fra kommunen. Befolkningssammensetning Det er interessant å se på alderssammensetningen i kommunen over tid. Spesielt med tanke på utvikling av tjenestetilbudet til kommunen. Bodø kommune har siden 2000 fått færre 0-5 åringer, og andelen har gått ned fra 9,01 prosent til 7,79 prosent. I samme periode har antall 6-15 åringer økt fra til 6 271, likevel har prosentandelen gått noe ned. Dette skyldes at veksten har vært større i andre aldersgrupper. Kommunen har også fått en stor økning i antall eldre over 67 år, fra til personer. Andelen har økt fra 10,17 prosent til 10,66 prosent. Befolkningsveksten Bodø kommune har siden 2000 hatt en befolkningsvekst på til sammen personer, hvorav fødselsoverskuddet står for personer og nettoinnflyttingen personer. Nettoinnflytting kan videre splittes opp i innenlandsk flytting og innvandring fra utlandet, hvorav Bodø kommune har hatt en innenlandsk flytting på ca. 205 personer og en innvandring fra utlandet på personer. Summen av innenlandsk flytting og innvandring fra utlandet avviker noe fra summen over på på grunn av at de ikke er korrigert for Skjerstad kommune i perioden De innenlandske flyttetallene kan deles videre opp i flyttinger til/fra andre kommuner i Nordland, og resten av Norge. Da ser vi at Bodø kommune har fått 1509 flere innbyggere fra kommunene i Nordland i perioden , tall for 2007 er ikke klare. Til resten av Norge har kommunen mistet innbyggere i perioden Arbeidsledighet Ved utgangen av desember 2007 var det registrert 453 helt arbeidsledige i Bodø (1,8 prosent) hvorav 265 menn og 188 Befolkningsutvikling År Folkemengde 1. Januar Fødte Døde Fødselsoverskudd Kilde: SSB (Skjerstad og Bodø tall lagt sammen i perioden ) Folkemengde etter alder i perioden År Alder 0-5 år 6-15 år år år år 90 år + Total kvinner. Totaltallet er 84 færre enn på samme tid i fjor, og 5 færre enn i forrige måned. Tilgangen på ledige stillinger var på 206 i desember 2007, noe som er 39 flere enn samme måned i fjor. Vi må tilbake til 1998 for å finne et tilsvarende lavt ledighetstall for desember, da var ledigheten på 491 personer. Generelt for Nordland kommer nedgangen i ledigheten både blant kvinner og menn, i alle distriktene, innen alle yrker og bransjer, på alle utdanningsnivåer og i alle aldersgrupper. Langtidsledige og yrkeshemmede merker også konjunkturoppgangen. Ved utgangen av desember var det registrert 28 helt ledige ungdommer under 20 år. Dette er 9 færre enn for ett år siden og 2 færre enn i forrige måned. Antall registrerte langtidsledige (personer som har vært sammenhengende helt ledig i mer enn 26 uker) var 101. Det er 20 færre enn for ett år siden, men 9 flere enn i forrige måned. Langtidsledigheten utgjør 22 prosent av alle helt ledige. Det var registrert 41 helt ledige innvandrere fra ikke-oecdland ved utgangen av desember Dette er åtte færre enn samme måned for ett år siden og 10 færre enn forrige måned Innflyttinger Utflyttinger Netto innflytting Folketilvekst Endring i % Endring i perioden Antall Andel 9,01 13,81 67,02 7,43 2,39 0, Antall Andel 8,07 14,12 67,36 7,34 2,69 0, Antall Andel 7,96 13,93 67,50 7,38 2,80 0, Antall Andel 7,79 13,62 67,93 7,46 2,78 0, Antall i % -6,22 6,96 9,91 8,85 26,33 31,76 8,44 Kilde: SSB (Skjerstad og Bodø tall lagt sammen i 2000) 1,0 1,3 1,3 1,5 1,2 1,0 0,5 0,4 Bodø kommune har siden 2000 fått færre 0-5 åringer 10 11

7 En organisasjon i utvikling En organisasjon i utvikling Nedgang i sykefraværet Hardt friskvernarbeid bærer frukter. Sykefraværet i Bodø kommune sank i fjor med bort i mot 20 prosent. Også kompetanseheving og et mer offensivt rekrutteringsarbeid har vært viktige stikkord for personalog organisasjonskontoret. Ved utgangen av 2007 hadde Bodø kommune 3150 ansatte fordelt på årsverk. Av de ansatte er 2396 kvinner og 754 menn av de ansatte i kommunen er ansatt i heltidsstillinger. Hver tredje arbeidstaker i Bodø kommune kommer til å bli pensjonist i løpet av det nærmeste tiåret. Bodø kommune har satt seg som mål å bli en langtidsfrisk kommune. Vi skal i all vår atferd strekke oss for å være en helsefremmende og lærende organisasjon. I 2007 opprettet personal- og organisasjonskontoret et eget friskvernteam der det ble satt i gang et målrettet arbeid med å få redusert sykefraværet i hele organisasjonen. Resultatet ble ved utgangen av året et totalt sykefravær på 8,7 prosent, det laveste tallet på svært mange år. Den positive nedgangen gjorde seg gjeldende i alle avdelinger. Siste halvåret viste et resultat på 7,6 prosent. Flere friskvernprosjekter I arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær er det satt i gang flere prosjekter. Blant annet innen oppvekst- og kulturavdelingen med fire langtidsfiske barnehager. Bodø kommune ble også innlemmet i nasjonalt samarbeid via kvalitetskommuneprogrammet der kommunen forplikter seg til konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Andre tiltak er vanngymnastikk i Nordlandsbadet, et tilbud til alle sykemeldte arbeidstakere, samt et prosjekt der gravide arbeidstakere følges opp av jordmor og får tilbud om tilpasset trening i vann. Helse- og miljøtjenesten, som er bedriftshelsetjenesten til de ansatte i Bodø kommune, samarbeider tett med personal- og organisasjonskontoret med planen om en helsefremmende og langtidsfrisk kommune. Gode ledere gir friskere medarbeidere Bedriftslegen Johnny Johnsson inspirerte flere hundre ansatte med sitt foredag En langtidsfrisk organisasjon i Bodø kulturhus høsten I stedet for å finne ut hva som gjør arbeidstakere syke, har han arbeidet med å finne ut hva som gjør dem friske. Konklusjonen er at en god ledelse holder arbeidstakerne friske, noe som i sin tur gir bedriften en stor gevinst i form av bedre produktivitet. Alle virksomhetslederne i Bodø kommune har undertegnet lederavtalen Kommunens største personalfest Et annet arrangement som vakte stor begeistring blant de ansatte, var du og jeg-festen i Bodø spektrum 16. november. Bortimot deltakere gjorde dette til den største personalfesten i Bodø kommunes historie. Geir Mortensen ledet de ansatte gjennom en kveld med kulturelle innslag, utdeling av hederspriser og dans til levende musikk. Begeistringsprisen ble mottatt med stor glede av personalet i Vestbyen barnehage. De mottok blomster og gavesjekk på kr ,-. Åtte ansatte, hvorav fem var til stede, ble hedret for over 40 års tjeneste i kommunen. Underskrev lederavtalen Bystyret besluttet i 2006 at det skulle gjennomføres et toårig lederutviklingsprogram i Bodø kommune. Programmet ble ved årsskiftet avsluttet som prosjekt og skal nå over i ordinær drift. Som et ledd i programmet ble det utviklet en mal for lederavtale. Målet med avtalen er å hjelpe hver enkelt leder til å gjøre en enda bedre jobb. Viktige stikkord i avtalen er samhandling, myndiggjøring og omdømmebygging. I løpet av 2007 undertegnet alle virksomhetslederne i Bodø kommune denne lederavtalen med rådmannen og kommunaldirektørene for første gang. Programmet har vært preget av stort engasjement, faglige diskusjoner og mye godt humør blant de involverte. Fokus på rekruttering Bodø kommune står overfor store utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde personell i fremtiden. En kartlegging av rekrutterings- og kompetansebehovet i de ulike enhetene i 2006/2007, samt perspektivmeldinga 2008/2020, danner grunnlag for kommunes videre arbeid med rekruttering

8 En organisasjon i utvikling En organisasjon i utvikling i kommunen, og det er satset mye på opplæring av ledere, verneombud og tillitsvalgte. Prosjekt langtidsfriske barnehager ble startet og fire barnehager skal arbeide systematisk med det fremmende prinsippet i tre år. Det forebyggende arbeidet I forebyggende arbeid tas det tak i risikofaktorer, enten for å fjerne disse eller minimalisere konsekvensene. Det systematiske HMS-arbeidet er et eksempel på dette. Et annet er tilbudene til gravide som skal forebygge at de går ut i for tidlig sykemelding. Helse- og miljøtjenesten har også gjennomført risikovurderinger blant de ansatte i Bodø bydrift. Det reagerende arbeidet Reagerende arbeid går ut på å løse problemer som er oppstått. Det kan være medarbeidere som er blitt syke, er skadet eller har rusproblemer. Det kan være konflikter på arbeidsplassen, skader på materiell eller bygninger som gjør oss syke. Arbeidet med inkluderende arbeidsliv og tett oppfølging av sykmeldte arbeidstakere er en viktig arbeidsoppgave. Aktivt år for helse- og miljøtjenesten Helse- og miljøtjenesten er Bodø kommunes bedriftshelsetjeneste. Enheten har i 2007 arbeidet hardt for å få sykefraværet ned og trivselen opp blant kommunens ansatte. Helse- og miljøtjenesten arbeider i henhold til forskrift om verne- og helsepersonale som er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Tjenesten er en egen organisatorisk enhet, men samarbeider tett med personal- og organisasjonskontoret. Blant annet om planen om en helsefremmende og langtidsfrisk kommune. Blant tiltakene i friskvernarbeidet er vanngymnastikk i Nordlandsbadet Av Bodø kommunes 3150 ansatte er 2396 kvinner og 754 menn. Trivsel på arbeidspalssen står sterkt i fokus Bodø kommune ansatte i 2007 en person med rekruttering som hovedansvar. Det ble deretter utviklet en handlingsplan for rekruttering til Bodø kommune for perioden Planen angir strategier og konkrete tiltak for rekrutteringsarbeidet. I 2007 er det gjennomført en rekke aktiviteter for å markedsføre Bodø kommune som en attraktiv arbeidsgiver. Blant annet mot elevene ved den nye helsefagarbeiderlinja. Personal- og organisasjonskontoret har hatt ansvar for 69 lærlinger. 17 av disse lærlingene har gått opp til fagprøve med veldig godt resultat. Alle lærlingene i kommunen har bestått fagprøven. Likestilling Av Bodø kommunes 3150 ansatte er 2396 kvinner og 754 menn av de ansatte i kommunen er ansatt i heltidsstillinger. Av disse er 1030 kvinner. Kvinner i 100 prosentstilling tjente i snitt Det tilsvarende tallet for menn var Kvinnelige fagarbeidere utgjorde til sammen 114 årsverk. De hadde en gjennomsnittlig stillingsbrøk på 63 prosent. Menn innehar 74,14 årsverk med gjennomsnittlig 89 prosents stilling. Blant lærlingene er det 29 kvinner og 5 menn. De fleste lærlingene jobber innenfor omsorgsfaget. Det sitter 2 kvinner og 6 menn i den kommunale toppledelsen. Blant virksomhetslederne er det 69 prosent kvinner og 31 prosent menn. Av Bodø bystyres 39 representanter er det 61 prosent menn og 39 prosent kvinner. Blant komitélederne er det en mann og to kvinner. En utvalgsleder er kvinne. Blant lederne av lokalutvalgene er det tre menn og to kvinner. Utvider deltidsstillinger Bedre permisjonsrettigheter for foreldre i det nye permisjonsreglementet, herunder fri med lønn til helsestasjonsbesøk med barn, er også et tilbud kommunen gir sine ansatte. Når det gjelder rekruttering av kvinner i øverste ledelse, så er halvparten av de tilsatte lederne de siste fire årene kvinner. Det arbeides nå også med en ny lønnspolitisk plan for de ansatte. Bemanningen styrket Helse- og miljøtjenesten ble i 2007 styrket med 1,4 årsverk, og har nå 5 faste årsverk samt 0,2 midlertidig jordmorstilling. Det er tilsatt sykepleiere, fysioterapeut, verneingeniør og jordmor, men det har ikke lyktes å rekruttere bedriftslege. Bedriftshelsetjenestens oppgave er å bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i deres arbeid med å skape godt arbeidsmiljø. Den faglige plattformen er kunnskap om hvordan arbeid og helse henger sammen. Tjenesten arbeider både fremmende, forebyggende og reagerende, men det er en klar verdi at det fremmende og forebyggende arbeidet skal prioriteres. Det fremmende arbeidet Dette er faktorer som skaper helse og forebygger sykdom er året da begrepet langtidsfrisk virkelig ble introdusert 14 15

9 Oppvekst- og kulturtjenester Oppvekst- og kulturtjenester Fakta om avdeling for oppvekst og kultur Avdeling for oppvekst og kultur er med sine årsverk den største avdelingen i Bodø kommune. De ansatte på avdelingen jobber for at Bodø skal bli en god kommune å vokse opp i. De arbeider også for å gi kommunens innbyggere gode opplevelser innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Kommunaldirektør Arne Øvsthus er avdelingens leder. Foruten en stabsenhet, består avdelingen av sju ulike fagområder: grunnskole, barnehage, kultur, helsesøstertjenesten og utekontakten, flyktningkontoret, biblioteket, barneverntjenesten. Budsjettet for sektoren utgjorde i fjor over 997 millioner kroner. De ansatte i skolene og barnehagene utgjør nærmere 90 prosent av de ansatte var et år preget av arbeid med full barnehagedekning, nye skolebygg og kulturstrategisk plan. Andre viktige fokusområder har vært å få oppvekstplanen over fra prosjekt til drift, bosetting av flyktninger, samt arbeidet med å redusere ventelister i barnevern og PPT. Best på oppvekst og kultur Under mottoet I lag om en god oppvekst arbeider de ansatte i oppvekst- og kulturavdelingen for å gjøre Bodø til en god kommune for barn og ungdom å vokse opp i. Avdelingen bidro dessuten sterkt til å gjøre 2007 til et rikt kulturår for byens innbyggere. Oppvekstplanen har vært og er fremdeles et svært viktig verktøy for alle som jobber med barn og unge i kommunen. Den følger tre viktige prinsipper: Hensynet til barnets beste skal alltid stå i sentrum, vi skal samarbeide på tvers av faggruppene, og barna og ungdommene skal ha rettigheter og innflytelse. Fokus på kommunikasjon Bodø har i dag en sammenhengende kjede av tilbud og tiltak som er tilpasset den enkelte familie fra barnet ligger i magen og til det er voksent. Et viktig fokusområde i 2007 har vært å fortelle byens befolkning om disse tjenestene. Det er blant annet opprettet flere nye kommunikasjonskanaler i form av brosjyrer og DVDer, samt en egen oppvekstside på kommunens hjemmeside som gir informasjon sortert etter barn og unges alder. Oppvekstprosjektet og de fleste tiltakene er nå lagt inn i ordinær drift, men fremdeles arbeides det med en rekke prosjekter. Fokus på ungdom i risikosonen Bodø kommune arbeider blant annet med flere nasjonale prosjekter rettet mot ungdom i risikosonen. Ett av disse prosjektene er Der ungdom er (DUE). Det ble igangsatt i 2007 og er et samarbeid mellom Bodø kommune, og det statlige barnevernet (Buf-etat) og fagteam Bodø. DUE skal hjelpe 16 til 19-åringer som allerede er i barnevernstiltak med overgangen til et selvstendig liv. Ungdommene har 24-timers mulighet for kontakt med hver sin koordinator. Fem ungdommer i Bodø kommune deltar i dag i programmet. Antall meldinger til barnevernet økte Barneverntjenesten i Bodø kommune skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det verserer mange myter om barnevernet. Det mange ikke vet, er at de fleste familiene barnevernet jobber med mottar frivillige hjelpetiltak i hjemmet. Det er foreldre som hyppigst tar kontakt med barneverntjenesten og ønsker hjelp. I 2007 fikk barneverntjenesten i Bodø 435 nye meldinger, noe som er 85 flere enn i Dette har igjen ført til en økning i undersøkelser og hjelpetiltak. I løpet av 2007 hadde vel 290 barn hjelpetiltak i hjemmet, mot 230 i barn ble i fjor plassert i fosterhjem, mot 81 i Færre avvik registrert Fylkesmannen registrerte i 2006 avvik ved barneverntjenestens oppfylling av enkelte lovkrav. Ett av hovedmålene i 2007 har vært å lukke disse avvikene. Dette målet ble nådd høsten Det er nå utarbeidet et system for internkontroll som skal sikre at kravene i lovverket blir overholdt. I løpet av 2007 ble også ventelisten for undersøkelser kuttet kraftig. Saker blir i hovedsak nå påbegynt i løpet av fire uker. Den nye utfordringen i barneverntjenesten er å sikre at det er kapasitet til å følge opp de barna som har fått vedtak om hjelpetiltak. I løpet av 2007 har antall barn som må vente på iverksetting og eventuelt oppfølging av iverksatte hjelpetiltak økt. Helsesøstertjenesten som treffpunkt Det finnes til sammen åtte helsestasjoner og ett familiesenter i Bodø kommune. Tjenesten har også helsesøster i alle skolene. Helsestasjonene tilbyr alt fra svangerskapskontroll hos jordmor, helseundersøkelser av barn, opplysningsarbeid og foreldreveiledning. Ved utgangen av året har helsesøstertjenesten ansvaret for å koordinere nær 50 individuelle planer i oppvekst- og kulturavdelingen, mens noen planer har koordinatorer fra skole og barnehage. Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom (HfU) har etablert et tilbud til gutter og utvidet med psykolog og psykiske helsearbeidere. Dette er et prosjekt som finansieres med gave fra Bodø sanitetsforening. Åtte helsesøstre og en jordmor har dette året fått etterutdanning i reseptutskriving og prevensjon. Om lag 800 ungdommer besøkte helsestasjonen for ungdom i

10 Oppvekst- og kulturtjenester Oppvekst- og kulturtjenester Helsestasjonene tilbyr alt fra svangerskapskontroll hos jordmor, helseundersøkelser av barn, opplysningsarbeid og foreldreveiledning Helsesøstertjenesten og Utekontakten slått sammen I 2007 ble helsesøstertjenesten og Utekontakten slått sammen. Det er ledende helsesøster som har lederansvaret for den nye enheten. Utekontakten er et tilbud til ungdom mellom år som bor i Bodø kommune. Tjenesten betjenes av sosialarbeidere som hjelper ungdom som trenger noen å snakke med, eller praktisk hjelp. Utekontakten oppsøker ungdom der de vanligvis oppholder seg, enten det er i byen, på skolen eller på fritidsklubben. De tar også imot ungdommene på sitt kontor i Parkveien. Flere familiesentre Bodø kommune har per i dag ett familiesenter. Mørkved familiesenter er et tverrfaglig, forebyggende tilbud til foreldre med små barn. Det arbeides nå med etableringen av tilsvarende familiesentre i Rønvik og sentrum. Koordinator for begge sentrene ble tilsatt i Full barnehagedekning Bodø kommune har satset sterkt på å oppnå full barnehagedekning i Per 15. desember i fjor hadde 93 prosent av det totale antallet barn i alderen 1 5 år tilbud om barnehageplass. I tillegg hadde 20 barn født i 2007 barnehageplass. På samme tidspunkt stod 31 barn som det var søkt plass for i løpet av høsten 2007 på venteliste. Stort sett alle har søkt etter fristen. Ytterligere 60 plasser for barn under 3 år forventes åpnet fra januar til april På grunn av forsinkelser i byggeperioden er det opprettet midlertidig drift i Børsingveien 2, Regnbuens gamle lokaler på Hunstad og i Innstrandens klubbhus. 243 flere barnehageplasser Fra 2006 til 2008 har det vært investert 58 millioner kroner i barnehager i Bodø kommune. Sammenlignet med 2006 har barnehagetilbudet omregnet til hele plasser økt med 243. I tillegg kommer de prosjektene som ennå ikke er ferdigstilt, til sammen 221 plasser som forventes åpnet vår og høst Antall minoritetsspråklige barn i barnehage har økt med 25 sammenlignet med Det er positivt for denne gruppen å gå i barnehage med hensyn til språkutvikling. Flere foreldreveiledere utdannet Våren 2007 deltok tre representanter fra barnehagekontorets fagteam samt en styrer i Bodø kommunes opplæring av foreldreveiledere i PMTO-metoden (Parent Management Training Origon). Grunntanken bak metoden er at positive foreldreferdigheter kan bedre betingelsene for vekst og utvikling i en familie. For barnehageåret 07/08 kan inntil 20 prosent av deres stilling brukes til foreldreveiledning. Etterspørsel fra foreldre viser at behovet er stort. Til sammen utdannet Bodø kommune 12 foreldreveiledere fra ulike tjenester dette året. Flere nye skolebygg og utearealer Bodø kommune har i 2007 investert i nye skolebygg for 76,8 millioner kroner. Rønvik og Løpsmark skoler har fått nybygg i forbindelse med at de er tilført ungdomstrinn. Ved Saltvern skole er det oppført en ny enhet med blant annet lokaler spesielt tilpasset SFO. Ved Alstad ungdomsskole er det oppført et midlertidig bygg for å møte en midlertidig økning i elevtallet. Også i skolenes utearealer er det blitt gjort store investeringer. På Aspåsen ble arbeidet med uteområdet sluttført. Arbeidene på uteområdene til Grønnåsen, Saltvern, Skaug, Saltstraumen, Alstad ungdomsskole, Helligvær og Hunstad ungdomsskole er kommet godt i gang, og skal etter planen sluttføres i Ved Østbyen, Støver, Tverlandet og Alstad barneskole vil midlene som forutsatt i plan for 2007, bli benyttet i Kvalitetsheving i skolene Resultatene fra de nasjonale prøvene i 2007 viser at Bodø kommune kommer rimelig godt ut sammenlignet med mange andre. Ikke desto mindre er utfordringene store; alt for mange av elevene i Bodø kommune leser dårlig og har liten tallforståelse. Prøvene viser at få elever skårer på de høyeste nivåene. Resultatene bekrefter en retning som har vært kjent en tid, og som var grunnlaget for innføringen av Kunnskapsløftet. Som skoleeier har Bodø kommune klare strategier for å bedre resultatene, blant annet gjennom lederutviklingsprogrammet for skolelederne. I 2007 ble første nivå i en mastergradstudie for skolelederne gjennomført. Det er 70 deltakere i programmet. Omorganisering av PP-tjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barns, unges og voksnes opplæringstilbud. Høsten 2007 gjorde PP-tjenesten i Bodø kommune en endring av organiseringen som har vakt positiv interesse og oppmerksomhet både fra andre kommuner, og fag- og forskningsmiljøer. På bakgrunn av et vedtak gjort av bystyret (PS 07/3) ble det opprettet en desentralisert nettverksbasert tjeneste. Kort forklart innebærer dette at rådgivende spesialpedagoger og barnehagekontorets fagteam nå inngår i PPtjenesten. Alle er tilsatt lokalt på skolene eller i barnehagekontorets fagteam. Koordinator for PP-tjenesten innehar en faglig uavhengig rolle. Tjenesten er kommet nærmere brukerne. Samarbeidet med skolene og den enkelte lærer har blitt tettere, og det er flere til å foreta utredninger og vurderinger i PP-tjenesten. Kveldskurs for arbeidsinnvandrere Ved Bodø voksenopplæring ble det våren 2007 satt i gang kveldskurs i norsk for arbeidsinnvandrere og andre med behov for språkopplæring. I første omgang var dette et forsøk, men bystyret vedtok i desember 2007 å videreføre tilbudet som om lag 50 deltakere benyttet seg av i fjor. Mangel på flyktningeboliger Den nye avtalen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet innebærer en økning fra 60 til 70 flyktninger pr år. Men Bodø kommune bosatte likevel bare 60 pluss 36 familiegjenforente i De største gruppene kom fra Somalia, Afghanistan og Palestina. Hovedårsaken til at kommunen ikke kom i mål, var at flyktninger ikke kom som planlagt, kombinert med mangel på kommunale gjennomgangsboliger. Flyktningkontoret måtte ta i bruk nødløsninger i form av midlertidige bofellesskap og kostbar innleie på det private markedet. Fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ble det tatt initiativ til et prosjektsamarbeid mellom Bodø kommune og Husbanken for å bedre situasjonen. Jalla jalla catering Bodø kommune arbeider for å få flere flyktninger ut i arbeid eller utdanning. Introduksjonsbedrift er en arbeidsmetodikk for flyktninger og innvandrere der elevbedriftsmodellen legges til grunn for nyskaping og tilnærming til arbeidslivet. Flyktningkontoret deltok i dette nyskapingsprogrammet i 2007, noe som blant annet resulterte i bedriften Jalla Jalla catering. Bodø voksenopplæring gjennomførte et opplegg der ni kvinner fra Somalia, Tsjetsjenia, Etiopia og Afghanistan fikk synliggjort egne ressurser samtidig som de lærte norsk og samfunnskunnskap. Serveringsoppdragene var etterspurte og kundene var svært fornøyde. Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet Hvordan være gode foreldre i et nytt og ukjent land? Med utgangspunkt i oppvekstplanen iverksatte flyktningkontoret og barnehagekontoret et systematisk veiledningsprogram for nyankomne foreldre. Styreren i Parkveien barnehage hadde det faglige ansvaret og gjennomførte opplegget. Forelesninger, diskusjoner og veiledning ga foreldrene ny kunnskap og bidro til å styrke dem i møte med nye utfordringer. 12 foreldre møttes ukentlig i de Ved utgangen av året hadde 93 prosent tilbud om barnehageplass 18 19

11 Oppvekst- og kulturtjenester Oppvekst- og kulturtjenester Parkenfestivalen var et av de kulturelle høydepunktene nye lokalene i Barnas hus. Bibliotektjenesten Biblioteket i Bodø kommune hadde ved årets slutt notert besøkende og utlånte medier. Dette var en svak nedgang fra året før. Publikum har gitt gode tilbakemeldinger på at biblioteket har utvidet åpningstiden med ti timer pr. uke. Fjoråret var preget av stort fokus på innholdet i nytt bibliotek i kultur-kvartalet. Det ble dessuten etablert brukergrupper som jobber målrettet med innhold og samhandling. En ny tjeneste, som sender SMS-meldinger til bibliotekets lånere når reserverte medier ankommer, ble også etablert. I tillegg brukes e-post som meldingstjeneste. Det er fremdeles store utfordringer når det gjelder å få kvalifisert personell til biblioteket og filialene. Sterkt kulturår i Bodø 2007 var et sterkt kulturår med nasjonalt og internasjonalt fokus på Bodø. Bodø internasjonale orgelfestival, Nordland musikkfestuke og Parkenfestivalen ble gjennomført med stor suksess. Bjørn Andor Drage ble tildelt fylkeskulturprisen og Susanne Lundeng og Jan Gunnar Hoff fikk internasjonal oppmerksomhet. Bodø Sinfonietta kom på statsbudsjettet, og det Om lag 90 prosent av byens ungdommer har Kulturkortet profesjonelle dansekompaniet Moving Art ble etablert. Sammen med Musikkteater i Bodø fikk de god uttelling økonomisk fra både lokale, nasjonale og internasjonale kulturfond. Også for Bratt n Aktivitetspark var 2007 på mange måter et gjennombrudd med tanke på nasjonal posisjonering. Bodø en nyskapende kulturby En ny kulturstrategisk plan for Bodøs kulturliv, Skapende kulturkrefter Bodø > 2016, ble vedtatt. Planen legger overordnede føringer for en kulturpolitikk i årene framover og har følgende visjon: Bodø en nyskapende kulturby i Europa. Sentrale programområder er blant annet kulturkvartalet, Bodø - en arena for mangfold og bredde, seniorkulturaktivitet, arrangementsbyen Bodø, Bodø som kulturbasert næringsaktør, Bodø - en åpen by. Strategidokumentet skal følges opp med en egen tiltaks-plan som skal legges frem for politisk behandling i Idrett og friluftsliv Bodø kommune har hatt et aktivt år også når det gjelder idrett, friluftsliv og nærmiljø. Det er blant annet blitt bygd ny kunstgressbane på Tverlandet, kunstgresset på Aspmyra er skiftet og 70 lekeplasser og en rekke friluftsområder er oppgradert. I fjor ble det også etablert plastskøytebane ved skolene på Alstad. I tillegg har man gjennomført hovedrullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Planen tar for seg kommunens samlede innsats innen fysisk aktivitet og utvikling og drift av idretts- og friluftsanlegg. Aktiv hverdag har innarbeidet faste avtaler med Helse- og sosialavdelingen om tilbud til spesielle brukergrupper. Bodø kommune har i 2007 forberedt søknad til Kulturdepartementet om å være vertskap for de Europeiske ungdomslekene (EYOF) i Samarbeid med forsvaret Det er inngått en avtale om militært og sivilt samarbeid om gjensidig støtte og deltakelse i tilbud og arrangementer, samt bruk og utvikling av anlegg. Satser på ungdommene Med høsten 2007 fikk ungdommene i Bodø ytterligere et tilbud. Da åpnet Tverlandet fritidssenter i nye, flotte lokaler. Siden åpningen har senteret hatt godt besøk og høy aktivitet. Kulturkortet og nettstedet har i 2007 vært en del av den ordinære driften på kulturkontoret. Det er avsatt en stilling til oppfølging og utvikling av tilbudene, og tilbakemeldingen fra ungdommen er gode. Bratt n Aktivitetspark fikk i fjor stor nasjonal oppmerksomhet Ungdomma.no og Kulturkortet Ungdomma.no inneholder en rikholdig og oppdatert aktivitetskalender, slik at ungdommene enkelt kan finne ut hva som skjer i deres nærmiljø. På nettsiden finnes dessuten nyttig informasjon, samt linker til hjemmesidene til alle ungdomsklubbene og skolene i kommunen. Ungdomma.no har om lag unike brukere i måneden, totalt besøk og 2,5 millioner treff i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bruker ungdomma.no som et eksempel på en kommunal informasjonsportal for ungdom i sin eksempelsamling Hvor finner jeg det? - Eksempler på informasjon til barn og unge. Kulturkortet ble lansert i april Ca. 90 prosent av byens ungdommer mellom 13 og 19 år har allerede kortet som gir dem gratis inngang eller redusert pris ved ulike kulturarrangementer. På ungdomma.no finner ungdommene til enhver tid en oppdatert liste over hvilke fordeler kortet gir. Bodø ungdomsråd har evaluert Kulturkortet, og de ønsker flere tilbud inn i prosjektet. Eksempler på bruk av kortet: Nordlandsbadet (1 425 besøk), Friskhuset (374 medlemskap), Bodø Kulturhus (238 besøk), Vestvatn alpinanlegg (1 601 års- og dagskort), Royal Bowling (daglig bruk) Nordland fylkeskommune etablerer nå et kulturkort for alle fylkets ungdommer etter mal fra Bodø kommune. I tillegg har flere andre kommuner og fylkeskommuner tatt kontakt med Bodø for å få tips til egen etablering av kulturkort

12 Helse- og sosialtjenester Helse- og sosialtjenester Fakta om helse- og sosialavdelingen Helse- og sosialavdelingen har til sammen rundt ansatte fordelt på 977 årsverk. Hjelpepleiere utgjør den største yrkesgruppen. Kommunaldirektør Jann Aakre er avdelingens leder. Helse- og sosialavdelingen skal sikre alle innbyggerne i Bodø kommune nødvendig helse- og sosialhjelp. Avdelingen har også ansvaret for salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Tildelingskontoret et innbyggernes kontaktpunkt inn mot avdelingen. Kontoret behandler hver enkelt søknad ved hjelp av tverrfaglige team, og fatter deretter vedtak om eventuell tildeling av tjeneste. Bestillingen går deretter videre til den virksomheten som er ansvarlig for å utføre tjenesten. Det finnes til sammen 24 virksomheter i helse- og sosialavdelingen: Seks sykehjem, seks hjemmetjenester og fire virksomheter med både sykehjem- og hjemmetjenestedrift. Videre har avdelingen ansvaret for åtte virksomheter med andre tjenester: dagsentre, avlastning, kjøkken, helsekontor, rehabilitering og sosialkontor. Nye sykehjemsplasser og tilsettingen av en egen folkehelsekoordinator har vært blant avdelingens viktigste arbeidsområder i Jobber for bedre tjenester Helse- og sosialavdelingen skal sikre at alle innbyggerne får den helse- og sosialhjelpen de har krav på. I 2007 har avdelingen hatt fokus på å gjøre tjenestene enda bedre. Viktige stikkord har vært kompetanseutvikling, etablering av nye samarbeidsformer og evaluering av tjenestetilbudet. Gjennom tildelingskontoret fikk innbyggerne i 2002 ett kontaktpunkt inn mot helse- og sosialavdelingen. Kontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot søknader om helse- og sosialtjenester. Alle søknadene blir behandlet av et team som sikrer en tverrfaglig og helhetlig vurdering av hver enkelt søkers behov. Bestillingen går deretter videre til de som er ansvarlige for å utføre tjenesten. Det kan for eksempel være sykehjemmet, rehabiliteringstjenesten eller sosialkontoret. Kontoret har dessuten ansvaret for å koordinere tjenestene dersom brukeren har behov for flere. Bodø kommunes servicetorg fungerer som førstelinjetjeneste for tildelingskontoret. I 2007 ble tildelingskontoret evaluert med bistand av et eksternt konsulentfirma. Rapporten bekrefter at etablering av tildelingskontoret har vært et riktig grep i forhold til kommunens målsettinger. Men samtidig ble det konkludert med at det var rom for forbedringer. Bystyret vedtok i PS 07/169 en handlingsplan som følger opp arbeidsområder som kan forbedres, blant annet tilgjengelighet og informasjon. Helse- og sosialavdelingen kommer til å arbeide med dette i Evaluering av tjenestetilbud Tildelingskontoret er ikke det eneste som ble evaluert i Også tjenestetilbudet til personer med psykisk utviklingshemming fikk en nøye gjennomgang. Evalueringsprosjektet Rett tjeneste til rett tid munnet ut i en fellesrapport i juli Rapporten fremhever hvor viktig det er å ha en meningsfull hverdag i form av arbeid, dag- og fritidstilbud. På bakgrunn av prosjektgruppas rapport ble det utarbeidet en handlingsplan som bystyret behandlet i oktober (PS 07/134). Bystyret bevilget i budsjettet for 2008 midler til styrking av avlastning, støttekontakt og aktiv hverdag. Tiltak i handlingsplanen som krever økte bevilgninger iverksettes når midler foreligger. Det ble i 2007 også gjennomført en brukerundersøkelse i sykehjem og hjemmetjenesten (PS 07/19). Undersøkelsen omfattet brukere av hjemmetjenesten og sykehjem samt pårørende i sykehjem. Hovedtrekkene viser at Bodø kommune ligger på samme nivå som landsgjennomsnittet på de fleste områdene. Resultatene følges opp med egne handlingsplaner i den enkelte virksomhet. Det skal blant annet jobbes med å utvikle områder som informasjon, brukermedvirkning og tilgjengelighet. Ny oppfølgningstjeneste for helse- og rus Bystyret besluttet i juni å etablere en oppfølgingstjeneste for psykisk helse og rus (PS 07/100). Tjenesten skal blant annet inneholde psykiatrisk dagsenter, miljøtjeneste til rusmisbrukere, bofellesskap, helsestasjon til rusmisbrukere og helhetlige hjemmebaserte tjenester. Første november i fjor ble den nye virksomhetslederen ansatt og den nye virksomheten er nå under etablering. Folkehelsekoordinator ansatt Bodø kommune ønsker å satse mer på forebyggende og helsefremmende virksomhet. Derfor ble ny stilling som folkehelsekoordinator opprettet av Bystyret, og koordinator var på plass i oktober. Bodø kommune inngikk også en samarbeidsavtale med Nord-land Fylkeskommune i 2007 om videre samarbeid om folkehelsearbeidet (PS 07/115). Arbeidet er basert på Stortingsmelding nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge. Hovedmålet med meldingen er å gjøre det lettere for folk å ta vare på egen helse og å ta de riktige valgene. Folkehelse- og miljøforum er etablert og Freskt Bodø skal bli en merkevare for Bodø kommune. Fokus på ungdom og psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal dag som markeres 10. oktober. Tema for 2007 var ungdom og psykisk helse. Hensikten var å gi ungdom høyere bevissthet og økt Det ble i 2007 gjennomført en brukerundersøkelse i sykehjem og hjemmetjenesten kunnskap om psykisk helse og psykiske vansker. I Bodø kommune ble verdensdagen markert på flere måter. Blant annet gjennom ulike foredrag rundt om i byen, utstilling og stand i glasshuset, samt konsert på Sinus av og med ungdom. Salgs- og skjenkebevillinger Helse- og sosialavdelingen har ansvar for salgs- og skjenkebevillinger i Bodø kommune. Inneværende bevillingsperiode utløper den 30. juni 2008 og alle bevillingsinnehaverne er tilskrevet og gitt frist for å søke om fornyelse av bevillingen. Det er i dag til sammen 86 skjenkebevillinger og 44 salgsbevillinger i Bodø. Bodø kommune er medlem i et alkoholpolitisk nettverk som består av 14 kommuner, to departementer og Sosial- og helsedirektoratet. I 2007 var kommunen vertskap for nettverkets storbykonferanse som ble avviklet i dagene mai med til sammen 42 deltakere. Ordføreren åpnet konferansen med å synge Saltværingsvisa. Omsorg for alvorlig syke og døende I 2007 har avdelingen hatt spesielt fokus på omsorg for alvorlig syke og døende. Blant annet er Termik etablert som et fast tiltak i regi av Frivillighetssentralen. Stiftelsen Termik er en organisasjon som bruker frivillige til hjelp og støtte for alvorlig syke som ønsker å være hjemme, og til deres pårørende. Lokale Termik-organisasjoner er 22 23

13 Helse- og sosialtjenester Helse- og sosialtjenester etablert flere steder rundt om i landet. Sikring av legemiddelhåndtering Bodø kommune har i 2007 arbeidet med ulike tiltak for å øke kvaliteten på legemiddelhåndteringen i omsorgstjenesten. Det er blant annet innført multidosepakkede legemidler i alle sykehjemmene. Det planlegges et prosjekt for innføring av det samme systemet i hjemmetjenesten med midler fra fylkeslegen. Videre drives det utstrakt opplæring av personell som må ha delegert myndighet for å dele ut legemidler til brukere. I 2007 deltok 89 medarbeidere på innføringskurs og 95 medarbeidere på oppdateringskurs. Fremtidens eldretjenester Bodø kommune har fra deltatt i det internasjonale prosjektet Våre liv som gamle. Gjennom prosjektet ble det aktivt fokusert på utvikling av tilbud til eldre, basert på innbyggernes ønsker og behov. Resultatene i prosjektet er i hovedsak en kilde til inspirasjon for framtidig utvikling av tjenestene, men vil også kunne brukes som verktøy for å identifisere spesielle områder som må utvikles. Luleå kommune har overfor prosjektpartnerne tatt initiativ for å søke om videreføringsmidler fra Det nordlige periferiprogrammet i EU for å jobbe med iverksetting av resultatene fra prosjektet. Bystyret har vedtatt at Bodø kommune skal fortsette samarbeidet (PS 07/60). Sykehjemmene i utvikling Det finnes ti sykehjem i Bodø kommune. Til sammen tilbyr disse 310 institusjonsplasser. I påvente av nytt sykehjem på Hovdejordet ble det opprettet midlertidig drift på Vollen sykehjem fra slutten av mai Virksomheten startet opp med 10 brukere. Dette ble senere utvidet til 20. Antallet skal evalueres høsten Siden oppstart i slutten av mai har det vært 132 innskrivninger og 113 utskrivninger i en spennende og utfordrende tid for virksomheten. Ved korttidsavdelingen i Gamle riksvei 18 kan de i 2008 feire femårsjubileum. Virksomheten, som tar imot alle utskrivingsklare pasienter fra Nordlandssykehuset, hadde i fjor 247 innskrivninger i avdelingen med 19 plasser. Målet er å unngå for lang liggetid i sykehuset og at brukerne raskest mulig skal utredes og gis et tilbud på rett omsorgsnivå. Vikartjenesten utvidet Vikartjenesten ble utvidet med to enheter i 2007 og består i dag av vikartjenesten, nattjenesten for hjemmeboende, sykepleiervakt og turnusteam. Tjenesten har om lag 25 ansatte. Sykepleiervakta har bare høstet positiv omtale siden den startet. Prioriteringene inneværende år har vært å stabilisere driften og gi personalet tilstrekkelig kompetanse og oppfølging for å ivareta jobben sin. Håndholdte datamaskiner til hjemmetjenesten I 2007 ble det gjennomført et pilotprosjekt med håndholdte datamaskiner (PDA) i hjemmetjenesten i Skjerstad og Norsia og Nedre Rønvik. En PDA (personlig digital assistent) er en liten, bærbar datamaskin med et raskt operativsystem. Gjennom datamaskinen har de ansatte til enhver tid oversikt over alt fra arbeidslister til informasjon om brukeren. Dokumentasjonen som foregår ute hos brukeren bedrer kvaliteten på denne og frigjør tid som kommer brukeren til gode. Helse- og sosialavdelingen har som mål å utvide ordningen til flere virksomheter etter hvert. Sentralt helseregister Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) er betegnelsen på et sentralt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. I 2007 foretok Bodø kommune den første obligatoriske innsendingen til Statistisk sentralbyrå. Representanter fra helse- og sosialavdelingen snakket i fjor om sine erfaringer ved to IPLOS-konferanser som Sosial- og helsedirektoratet arrangerte. Kjøkken ute av drift Kjøkkendriften i Bodø kommune består av kjøkkenene ved Stadiontunet sykehjem, Sentrum sykehjem, Furumoen sykehjem, Mørkved sykehjem og kantinen på rådhuset. Etter nesten fire års drift ble det avdekket store fuktskader på kjøkkenet ved Mørkved sykehjem. Skadene skyldes manglende membran mellom flis og vegg/gulv. Renoveringsperioden gikk fra februar til juni 2007, og deler av produksjonen måtte midlertidig flyttes til Vollen sykehjem. ReHabilitering Rehabiliteringsavdelingen arbeider med døgnbasert rehabilitering. Avdelingen med 21,1 årsverk har 15 sengeplasser og en treningsleilighet. Formålet med avdelingen er å ta inn pasienter som trenger institusjonsbasert rehabilitering etter sykdom eller skade var et usedvanlig år med mye bruk av ekstra innleie av personell grunnet noen særdeles ressurskrevende brukere. Det var 111 utskrivninger i prosent av brukerne ble utskrevet til eget hjem. Rehabiliteringssenteret har ansvar for kommunedekkende ergo- og fysioterapitjenester til alle aldersgrupper. Tjenesten hadde i 16,25 årsverk og 472 brukere. Fastleger og legevakta Helsekontoret har gjennom 2007 arbeidet med plan for legetjenesten for perioden som vil bli lagt frem for politisk behandling. Kontoret er også ansvarlig for administrasjon av fastlegeordningen i Bodø kommune. Allmennlegetjenesten regulert av fastlegeordningen er grunnsteinen i legetilbudet i Bodø. 28 private leger har fastlegeavtale med kommunen. I tillegg arbeider 7 leger på 28 private leger har fastlegeavtale med kommunen 24 25

14 Helse- og sosialtjenester Helse- og sosialtjenester fast lønn i to kommunale legesentre (Havna- og Rønvik legesenter). Etter at legekontoret i Saltstraumen i lengre tid har vært stengt, ble kontoret gjenåpnet onsdag 10. januar Kontoret betjenes av legene ved Tverlandet legesenter personer konsulterte den kommunale legevakta i Bodø. Antallet konsultasjoner var omtrent det samme som for 2006, men 357 flere ble henvist til sykehus. Legevaktsamarbeidet med Beiarn kommune ble evaluert og er foreslått videreført. Økt tilbud om avlastning og støttekontakter Stadion- og Tiurveien avlastning ga avlastning til 26 foreldre og foresatte med stor omsorgsbyrde. Institusjonene tilbyr omsorgstjenester hele døgnet til barn og unge som i det daglige bor i foreldrehjemmet. Symra dagsenter gir tilbud til 14 voksne med nedsatt funksjonsevne, og tre ungdommer får tilbud ved skolefri. Fra skolestart høsten 2007 var det behov for nye tilrettelagte arbeidsplasser. For å få økt kapasitet, ble det frigitt arbeidsplasser ved Bodø produksjonssenter AS og opprettet inntil fem nye dagplasser ved Symra dagsenter. Dette medførte behov for en mindre ombygging, noe som også gir mulighet for flere aktiviteter. I september 2007 ble stillingen som arbeider med å rekruttere støttekontakter og avlastningsfamilier økt med 50 prosent (PS 07/72). Ved utgangen av året var det 234 vedtak om støttekontakt og 92 vedtak om privatavlastning. Dette er en økning på henholdsvis 12 og 15 vedtak fra Populær dagsentervirksomhet Dagsentervirksomheten består av Sentrum dagsenter, Mørkved dagsenter, Stadiontunet dagsenter, Bodø dagsenter, Tverlandet bo- og servicesenter og Skjerstad dagsenter. Bodø kommune har i tillegg to medarbeidere som driver prosjektarbeid i sykehjem. I 2007 benyttet om lag 1300 innbyggere seg av tilbudene som spenner fra trening og opplæring til transport og sosiale møteplasser. Noen av de begivenhetene som fikk mest oppmerksomhet i 2007 var åpningen av Misvær møteplass og 30 års jubileet på Bodø dagsenter. Psykiatrisk dagsenter Psykiatrisk dagsenter arrangerer ulike aktiviteter for innbyggere med psykiske lidelser i alderen år. Psykiatrisk dagsenter har en bemanning på 5,5 årsverk fordelt på 7 personer. I 2007 benyttet 158 seg av tilbudet. Til sammen møtte disse ganger på dagsenteret, en økning fra året før. Gjennomsnittsalderen på brukerne var 42 år. Psykiatrisk dagsenter gir også tilbud til hybelboere i Bodø kommune mellom år. Målet er å forebygge psykiske helseplager blant hybelboere som har problemer. Fra januar til juni var det et gjennomsnitt på 40 hybelboere, og fra august til desember et snitt på 57 som benyttet seg av tilbudet. Psykiatrisk dagsenter vil bli en del av den nye oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus. Antallet sosialhjelpsmottakere sank Sosialtjenesten har stort budsjettmessig overskudd for Et godt arbeidsmarked og en sterk satsing på tiltaksarbeid og tilrettelagt individuell oppfølging vurderes å ha hatt stor betydning for dette. Andelen unge klienter mellom 18 og 25 år er redusert siste år og ligger nå på 25 prosent av alle brukere. Sosialstønad til flyktninger er overskredet i forhold til budsjettert nivå. Dette tyder på at integreringen av flyktninger via introduksjonsordningen ikke er tilstrekkelig, men at enkelte har behov for sosial stønad ved avbrudd og opphør av introduksjonsstønad. Behovet for nye boliger til sosialtjenestens brukere følges opp gjennom tiltak i boligsosial handlingsplan ( ). Tre nye stillinger til legemiddelassistert rehabilitering Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er beregnet på rusavhengige opiatbrukere. Tjenesten skal bistå den rusavhengige med å redusere skadene av misbruket, forhindre overdosedødsfall, styrke fysisk og psykisk helse, bedre livskvaliteten og oppnå rusfrihet. For å sikre disse brukerne tverrfaglige helse- og sosialtjenester, ble det fra høsten 2007 opprettet 3 stillinger i et 3-årig prosjekt med statlige tilskuddmidler (PS 07/85). Medarbeiderne jobber nå med 80 brukere. Prosjektet vil bli evaluert og fremlagt til politisk behandling innen utløpet av prosjektperioden. Viderefører samarbeidet med Frelsesarmeen Bodø kommune viderefører samarbeidet med Frelsesarmeen om drift av natthjem, hybler og Kvinnehuset (PS 07/135). Den nye avtalen innebærer også at Frelsesarmeen tar over driften av kontaktsenteret for rusmisbrukere. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon om drift av bo- og rehabiliteringstilbudet i Junkerveien 49 er også reforhandlet i året som gikk. NAV Bodø i støpeskjeen NAV- reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005 og Arbeidsog velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006 med nedleggelse av Aetat og trygdeetaten fra samme dato. Av lov om arbeidsog velferdsetaten (AVL) fremgår det at forvaltningen skal ha felles kontor med kommunen. NAV Nordland har etablert et utviklingsprosjekt for etablering av NAV- kontor i Nordland i perioden Bystyret vedtok i PS 07/88 en rekke føringer for det videre arbeidet med etablering av NAV Bodø. I Bodø kommune planlegges kontoret etablert i Institusjonsplasser i Bodø kommune 15 rehabiliteringsplasser pluss en treningsleilighet o Gamle riksvei korttids- og avlastningsplasser o Vollen sykehjem (27) og korttidsavdelingen (10+9) 248 langtidsplasser o Stadiontunet sykehjem (56), Mørkved sykehjem (50), Løding sykehjem (8), Vollsletta sykehjem (28), Furumoen helsesenter (22), Hovdejordet sykehjem (24) og Sentrum sykehjem (60) I 2007 benyttet om lag 1300 innbyggere seg av tilbudene fra dagsentervirksomheten Oversikt over aktivitetene i helse- og sosialavdelingen i 2007 Aktivitet med status Langtidsopphold i institusjon Korttidsopphold i institusjon Dagplassopphold Hjemmesykepleie Hjemmehjelp betalingspliktig Praktisk bistand og opplæring Personlig assistent (BPA) Trygghetsalarmer Omsorgslønn Registrerte brukere totalt *) Endring 06/ *) Totalt antall brukere i sykehjem og hjemmetjenesten. Brukerne mottar flere tjenester

15 Tekniske tjenester Tekniske tjenester Fakta om teknisk avdeling Teknisk avdeling har 84 ansatte. Kommunaldirektør Henrik Brækkan er avdelingens leder. Avdelingen består av fire kontorer: kommunalteknisk kontor, byggesakskontoret, byplankontoret og geodatakontoret. I tillegg forvalter avdelingen parkeringsordningen, samt skyssbåt i Helligvær. Ingeniører utgjør den største yrkesgruppen i avdelingen. Kommunalteknisk kontor har ansvaret for kommunens kommunaltekniske infrastruktur, for eksempel drift og vedlikehold av vann og avløp, veier og trafikk, parker og offentlige plasser. Kontoret har også ansvaret for investeringene i sektoren. Byggesakskontorets viktigste oppgave er å behandle byggesøknader i henhold til plan- og bygningsloven. Kontoret bedriver også klagesaksbehandling, samt tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes. Byplankontoret har ansvar for planlegging og utvikling av byens fysiske miljø gjennom overordnede strategier for byutvikling, areal- og transportplanlegging og regulerings- og bebyggelsesplaner. Geodatakontorets oppgaver kan grovt deles i to: produksjon av oppmålingstjenester og forvaltning og vedlikehold av kartregisterdata. Viktige saker i 2007 har vært ferdigstillelse av nytt hovedvannverk, ferdigstillelse av Kongeparken, samt reguleringen av Nerbyen med kulturkvartalet Store prosjekter for teknisk avdeling 2007 har vært preget av store prosjekter for teknisk avdeling. Høy byggeaktivitet, planleggingen av kulturkvartalet og åpningen av det nye hovedvannverket som ga over bodøværinger enda bedre vann i springen. Det er over 40 år siden Heggmovatnet for første gang ble lansert som mulig drikkevannskilde for Bodøs befolkning. Høsten 2007 kunne byens innbyggere for første gang nyte godt av dette vannet i kranene, fire år etter at selve utbyggingen av det nye hovedvannverket startet. Utbyggingen har kostet ca. 445 millioner kroner som dekkes inn ved vanngebyrer. Utbyggingen har vært et stort løft for byens vannforsyning, og både vannkvalitet og leveringskapasitet samt sikkerhet i vannforsyningen, er nå på et tilfredsstillende nivå. De andre vannverkene ute i distriktene har fungert tilfredsstillende i 2007, men kapasiteten til Helligvær vann-verk begynner å bli knapp som følge av flere nye boliger og økt aktivitet på fiskebruket. Skanseodden renseanlegg tatt i bruk Bodøsjøen er en spennende kommunedel i rivende utvikling. Her har det i løpet av de siste årene blitt bygd en lang rekke nye boliger, samt skole og barnehage. Som en konsekvens av denne og den fremtidige utbyggingen er ledningsnettet i området blitt kraftig opprustet. Kloakken videreføres til det nye renseanlegget på Skanseodden som ble tatt i bruk i desember Kvalvikodden renseanlegg ferdigstilt Også Kvalvikodden renseanlegg ble ferdigstilt i 2007, men på grunn av enkelte oppstartsproblemer kom ikke anlegget i drift før etter årsskiftet. Det 335 kvadratmeter store bygget inneholder også et lokale over 2 etasjer på 150 kvadratmeter som skal utleies til blant andre Salten brann for undervisning. Det er også bygd øvingsplattform ute for trening av brannmannskaper. Parkdrift Renhold av parker og byrom var høyt prioritert i Store ressurser ble brukt, spesielt i sentrum, hvor det ble satt inn ekstra helgerydding i perioden juni-september. Den årlige våraksjonen med plukking av søppel i alle bydeler, ble utført med godt resultat. I sommermånedene plukket ungdommer i miljøpatruljen søppel langs strender, stier og rasteplasser. Utbyggingen av Heggmoen har vært et stort løft for byens vannforsyning Utbyggingen har i hovedtrekk omfattet: Inntaksledning til 30 meters dybde i Heggmovatnet. Overføringstunnel på 800 meter mellom Heggmovatn og Heggmoelv. Heggmoen vannbehandlingsanlegg. Overføringsledning på 15,5 km med innvendig dimensjon 70 cm mellom Heggmoen og Mørkved. Rentvannsmagasin i Hunstadlia med volum 31 millioner liter vann, inkludert tilførselsledning og forsyningsledning til Grønnåsen. Nedlegging av vannforsyning fra kilder på Rønvikfjellet, ved etablering av pumpestasjon Maskinisten og ledningsanlegg mot nytt rentvannsmagasin i Rønvikfjellet med volum 6,5 millioner liter. Utbedring av dammer på Rønvikfjellet samt ny ledning for avrenning til Rønvikleira

16 Tekniske tjenester Tekniske tjenester Samarbeid med Kirkens Bymisjon Nytt for året var et vellykket samarbeid mellom kommunen og Kirkens Bymisjon. Det er i løpet av høsten utført en god del beskjæring av trær langs veier og gatekryss for å bedre trafikksikkerheten. Boligstatistikk Høy aktivitet ved byggesakskontoret I 2007 har byggeaktiviteten fortsatt vært høy med mange saker. Nedgangen i antall godkjente boliger har fortsatt siden For næringsbygg har godkjent areal vært på samme nivå som for Trenden fra tidligere år med størst aktivitet på boligfronten har endret seg. I 2007 har det vært godkjent like mye areal til boligformål som til næring. Ferdigstilte bygg Kongeparken har blitt et pent innslag i bybildet. Parkenfestivalen i Rensåsen ble gjennomført også i Det ble satt inn økte ressurser for å reparere skader og opp-ruste hele festivalområdet. Kongeparken ble opparbeidet med blant annet lys og vann til skulpturene som utgjør et pent innslag sentralt i Bodø. Kommunale veier Driften av vegene i Bodø kommune utgjorde i 2007 en betydelig utfordring både teknisk og økonomisk. Vintervedlikeholdet har vært av tilfredsstillende kvalitet. Lite snø i slutten av året har imidlertid medført ekstra slitasje på vegdekket. Det ble skiftet en fuge på Hunstad bru, og asfaltdekket ble fornyet. Det jobbes med å få laget en tilstandsrapport på alle broene som tilhører Bodø kommune. Behovet for fornying av asfaltdekker i sentrale bydeler er stort, og en ekstrabevilgning på 15 millioner kroner medførte følgende: Fornying av asfaltdekker i sentrale bydeler Styrking av driftsbudsjettet for vei Asfaltspleis Opprusting av grusveier Seines Hella, oppradering av veien med asfalt Nevelsfjordveien, drenering og forsterkning 4,25 mill. 2,60 mill. 0,55 mill. 1,00 mill. 3,60 mill. 3,00 mill. Flere nye fortau Høsten 2007 ble fortauet i Hunstadringen ferdigstilt. Anlegget omfattet etablering av 320 meter fortau, gangsluse ved Hunstad ungdomskole, utvidelse av vei, samt oppsett av støttemurer mot eiendommene. I forbindelse med aksjon skolevei ble det også, med støtte fra fylkeskommunen, bygd nytt fortau i Årnesveien. Betydelig nedgang i godkjente oppføringer Det ble i 2007 godkjent oppføring av 242 boliger (566) med samlet bruksareal på (70 517) m², en betydelig nedgang fra Antallet ferdigstilte boliger var 426 (494) med tilsvarende (46 831) m², som fortsatt er meget høyt. For andre bygg ble godkjent bruksareal (33 144) m² med ferdigstilt areal på (49 754) m², noe som er en betydelig reduksjon fra året før. Bodø Panorama, Lilletoppen, Rådhusgt 13, Prinsensgt. 113, Sjøgata 6, Garn- og Trålveien, og Nordlandssykehuset var blant de største sakene som byggesakskontoret jobbet med i Utbygging av boligprosjekter har også vært dominerende i (Tall i parentes er sammenlignbare tall fra 2006) Fokus på frister Byggesakskontoret har i 2007 hatt fokus på å overholde saksbehandlingsfrister. Saksbehandlingstiden er i hovedsak innenfor fastsatt behandlingstid på maks 12 uker for søknadspliktige tiltak, og 3 uker for enkle tiltak og meldingssaker. Det er gitt prioritet for behandling av næringssaker i tråd med kommunens målsetting. Økt tilsynsarbeid Tilsynsarbeidet i 2007 har vært begrenset grunnet kapasitetsproblemer. Formålet med tilsyn er å få ned antall byggefeil og å rette fokus mot kvalitet. Samtlige tilsyn har avdekket svikt, feil eller mangler ved system, prosjektering eller utførelse. Det viser viktigheten av dette arbeidet. Videre har det i enkeltsaker vært avdekket svikt i foretakenes kontrollsystem knyttet til ulike byggesaker. Disse forholdene er rapport fortløpende til Statens bygningstekniske etat. Utfordringen er å redusere saksbehandlingstiden, følge opp ulovligheter og øke tilsynsaktiviteten. Økt tilsynsaktivitet vil bidra til bedre kvalitet på alle ledd fra planlegging, utførelse og kontroll fram til ferdigstillelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Fokus på service og tilgjengelighet Byggesakskontoret har fokus på tiltak for å bedre service og tilgjengelighet for publikum. Et av tiltakene er forhåndskonferanser, kveldsåpent og behandling av enkelte saker i mottakskontrollen. Forhåndskonferanser er et tilbud som ofte blir brukt før en søknad sendes inn til behandling. Servicetorget avlaster byggesakskontoret i forhold til generelle spørsmål fra publikum. Det har ikke vært gjort brukerundersøkelse i Store planer for byplankontoret De to viktigste byplanmessige sakene i 2007 var plassering av byens kulturbygg, som resulterte i en utlyst arkitektkonkurranse, samt spørsmålet om hva en vil 30 31

17 Tekniske tjenester Bodø bydrift med Saltstraumen. Videre ble arbeidet med kommuneplanen startet opp, og kommunedelplanene for Rønvik og indre havn ble lagt ut til offentlig ettersyn. For byplankontoret er året 2007 først og fremst karakterisert av arbeidet med mange store og tunge plansaker, utover arbeidet med å yte service og behandle private planforslag innenfor de tidsfrister som er satt for slik behandling. Bystyret har i 2007 hatt til behandling og vedtatt 27 plansaker. En balansert byplanpolitikk Fokus er rettet mot en balansert byplanpolitikk. Dette gjelder spesielt forholdet mellom endring og bevaring av eksisterende strukturer. Hovedutfordringen for byplankontoret er å tilrettelegge for utbygging og fortetting der det anses som riktig uten at sentrale kvaliteter som gode uterom, variert bebyggelses- og boligstruktur, trafikksikkerhet, forhold til naboskapet og annet blir skadelidende. Byplankontoret skal videre bidra til å videreutvikle Bodøs rolle som regionalt administrativt og næringsmessig senter, ikke minst gjennom revisjonen av kommuneplanens arealdel og den pågående planleggingen av Rønvikleira. Gjennom kommuneplanes arealdel og kommuneplanen for indre og ytre havn tilrettelegges det for å øke regulerte sentrumsnære næringsarealer betraktelig i løpet av de neste to-tre årene. Kommuneplanens arealdel skal fremmes for bystyret rundt årsskiftet 2008/2009. Viktige prinsipper knyttet til byens utvikling, spesielt med tanke på nye bolig- og næringsområder, hyttebygging og strandsoneproblematikken, vil bli diskutert. Geodatakontoret med fokus på digitale løsninger Oppmålingsvirksomheten har det siste året vært preget av nedgang i antall kart- og delingsforretninger. Noe av dette skyldes nedgang i bygging av eneboliger, mens antall boliger i flerbolighus har økt. Det har vært en økning i antall oppdrag med plassering av bygninger og beliggenhetskontroll. Arbeidet med å gjøre kommunens kart og andre geodata tilgjengelige for hele organisasjonen, og for folk flest, har hatt stort fokus i Geodata er stedfestet informasjon som er knyttet til et objekt i terrenget ved hjelp av en koordinat eller en adresse. EUREF89 overgang til nytt grunnlagsnett Overgangen til nytt grunnlagsnett EUREF89 fra Bodø lokal ble gjort i mai Forut for dette ble det nedlagt et betydelig arbeid i målinger og beregninger. Overgangen innebærer at vi har alle kart- og geodata i Norges offisielle koordinatsystem. Både måling med GPS og kartarbeid er enklere i EUREF89. Koordinater fra kommunens webkart kan nå tas ut og brukes direkte i håndholdte GPSer. Det digitale eiendomskartet ferdig renovert I løpet av 2007 ble det digitale eiendomskartet (DEK) ferdig renovert og lagt ut på web-kartet. Dette gjør det mulig å skrive ut kart over egen eiendom med tilhørende grenser på en enkel måte. Et pålitelig eiendomskart er et viktig grunnlag både i planlegging, prosjektering og omsetting av eiendommer. Bruken av web-kartet har økt mye. Det er nå liten etterspørsel etter papirutskrifter av kart i servicetorgene. Renovering av det offisielle eiendomsregisteret Renoveringen av det offisielle eiendomsregisteret (GAB) er også ferdig. Sammen med det digitale eiendomskartet skal dette i 2008 bli et nytt, komplett informasjonssystem over eiendommene i kommunen, det såkalte matrikkelsystemet. Mesteparten av gjeldende arealplaner i kommunen er ferdig digitalisert og lagt ut på web-kartet med tilknyttede bestemmelser. Flere fagkontorer i kommunen ønsker å presentere sine data på kart både på intranett og internett. Geodatakontoret har etter hvert kapasitet til å utarbeide nye arealplaner og digitalisere fagdata. Planleggingen av Nerbyen Planleggingen for utvikling av Nerbyen kom i gang for fullt mot slutten av 2006, og har gått jevnt i Blant annet er det utarbeidet forslag til reguleringsplan for området. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn på nyåret 2008, og kommer til politisk behandling i Bystyret vedtok i desember 2007 hva som skal være hovedfunksjonene i de nye kulturbyggene i Nerbyen: Bibliotek med visningsrom. Kulturhus, senter for rytmisk musikk og inter-nasjonalt senter. Bak Bystyrets vedtak ligger et relativt detaljert romprogram for de forskjellige funksjonene. Viktige avklaringer om finansieringsmuligheter er gjort. Kulturbyggene ligger i økonomiplanen Ved årsskiftet ble det satt i gang en arkitektkonkurranse som skal gi grunnlag for endelig beslutning om lokalisering av kulturbyggene. Forventet byggestart er tredje kvartal 2010 og forventet ferdigstillelse er siste kvartal i Fakta om Bodø bydrift Bodø bydrift utfører tjenester innenfor bygging, drift og vedlikehold av veier, parker, idrettsanlegg, vann og avløp. Enhetens leder er Edward Pegg. Bodø bydrift, som ble opprettet i januar 2003, arbeider på kontraktsbasis for andre enheter i kommunen, samt for private bedrifter. Rundt 85 prosent av oppdragene kommer fra teknisk avdeling. Bodø bydrift har i overkant av 100 faste ansatte, 21 sesongarbeidere og en lærling. Det har vært høyere turnover i arbeidsstokken i 2007 enn tidligere. Med ansvar for å drifte byen Mellom torget og Avisa Nordland er kommunens egne kumlokk byttet ut med håndmalte kumlokk fra elleve andre kommuner i fylket. Lederen for Bodø bydrift hadde ideen til den originale gatekunsten. Under åpningen ble byens innbyggere invitert til å gjette hvor mange kumlokk som fantes i kommunen til sammen. Over hundre personer deltok i konkurransen hvor det riktige svaret var kumlokk. Sammen utgjør de porten inn til en viktig kommunal tjeneste som sørger for rent vann og kloakk til kommunens befolkning. Nemlig 560 kilometer vannledninger og 613 kilometer avløpsledninger. Flere utfakturerte timer Ved årets slutt hadde Bodø bydrift et underskudd på kroner ,-. Av forsiktighetsgrunner har man budsjettert med en moderat omsetning. Omsetningen justert for interne transaksjoner har vært på 107 millioner. Dette er en betydelig økning. Det er registrert noen flere utfakturerbare timer i forhold til i Det skyldes særlig store veiprosjekter, samt kontrakter etter at det nye hovedvannverket åpnet i fjor. Investeringer i maskiner Det er gjort flere maskininvesteringer i løpet av året. Det ble blant annet kjøpt inn gravemaskin, avvanningsbil og dykkerbåt. Feiemaskin ble noe forsinket levert januar 2008, og det ventes fortsatt på en lastebil, noe som skyldes lang leveringstid. Neste års maskinanskaffelser er alt ferdigbehandlet innkjøpsmessig. Målet er å få ned gjennomsnittsalderen på maskinparken. Utfordring med lokaliteter Som erstatning for de leide lagerarealene i Speiderveien, er det inngått avtale av leie av garasjer med Chr. A. Jakhelln AS. Dette medfører noe høyere utgifter for Utfordringene når det gjelder lokaliteter for Bodø bydrift er imidlertid ikke løst. Det foreligger pålegg fra arbeidstilsynet om at garderobeforholdene må oppgraderes

18 Bolig- og eiendomsutvikling Bolig- og eiendomsutvikling Engmark barnehage på Tverlandet er en av flere nye barnehagebygg i kommunen Markant økning i bygningsmassen Bygningsmassen til Bodø kommune økte i fjor med 5483 kvadratmeter, noe som i all hovedsak skyldtes nye skole- og barnehagebygg. Å sikre riktig vedlikehold av alle de kommunale bygningene er en stor utfordring. Nivået på vedlikehold av bygningsmassen er for lavt til å opprettholde standarden eller innhente vedlikeholdsetterslep. Bygningsmassen til Bodø kommune har jevnt over en bra teknisk standard, og brukerne er stort sett fornøyde selv om vedlikeholdsnivået er lavt. Vedlikeholdet for eldre bygg, særlig skolebygg og administrasjonsbygg vil måtte økes markant om forfallet ikke skal akselerere og skape vesentlige driftsforstyrrelser. For 2007 ble 50 prosent av vedlikeholdsmidlene rettet mot tiltak i skolebygg. Arbeid med en overordnet vedlikeholdsplan for bygningsmassen ble igangsatt. Bygningsmassen økte med kvadratmeter, noe som i all hovedsak skyldes nye skole- og barnehagebygg. For 2007 ble 50 prosent av vedlikeholdsmidlene rettet mot tiltak i skolebygg. Brannsikring av bygg I 2006 ble kartleggingen av brannsikkerheten i kommunale bygg avsluttet. Satsningen på brannsikring av bygg fortsatte i Hittil er tiltak i kommunale utleieboliger prioritert, og 94 leiligheter har fått installert sprinklingsanlegg. Flere andre bygg er oppgradert med brannalarmanlegg og nye nød- og ledelys. Parallelt med brannsikring pågår det også særskilt arbeid med oppdatering av elektriske anlegg i bygningsmassen. Prosjektutvikling Kommunens satsning på full barnehagedekning og stor byggeaktivitet på skoler har krevd stor innsats fra prosjekt- lederne med flere. Det ble i 2007 jobbet med ni barnehager, nybygg og ombygging i regi av eiendomskontoret i Bodø kommune. Samtidig ble utbygging av Løpsmark, Rønvik og Saltvern skoler sluttført. Det ble i tillegg etablert midlertidige lokaler for Alstad ungdomsskole. Det har vært fokus på å utvikle kvalitetssystemer, blant annet for å sikre at lov om offentlige anskaffelser, plan- og bygningsloven, håndtering av kontrakter og økonomistyring etterleves. Arbeidet videreføres i Utleieboliger Kommunen disponerer totalt 773 utleieboliger. I tillegg er kommunen delaktig i tildeling av boliger i BBL og i private borettslag, til sammen 150 stk. For 2007 har det vært en særlig utfordring å skaffe tilstrekkelig antall gjennomgangsboliger det vil si boliger hvor leieperioden er tidsbegrenset til inntil 3 år. Antall søknader om bolig Antall tilbud om boliger Antall innflyttinger Tabellen viser utvikling av søknader og innflyttinger Det ble begjært 18 krav om utkastelse til Namsmannen, kun én ble fullbyrdet. Det ble solgt 8 og kjøpt 3 leiligheter. 210 leiligheter ble satt i akseptabel stand ved innflytting, mens 25 ble renovert. Generell slitasje, ødeleggelse og hærverk i boligene er økende. Oppfølgningen av brukere kan forbedres. For å imøtekomme behovet for boliger ved førstegangsbosetting av flyktninger er det inngått 22 leieforhold med private huseiere. Det er krevende å kunne tilby rett type bolig til riktig tid for denne gruppen. Næringsarealer Tilgangen på kommunalt eid næringsareal avtar. På Rønvikleira og Burøya er alle arealer nå enten håndgitt eller øremerket til spesielle formål som fiskerivirksomhet, havneformål og ny atkomst til terminalområdet. I løpet av 2007 er det henvendelser om tomt som kommunen ikke kan imøtekomme. Bodøs vekstutsikter forutsetter at tilgangen på næringstomter forbedres både på kort og lang sikt. Mange utfordringer Eiendomskontoret skulle i 2007 dessuten håndtere mange nybyggprosjekter i et stramt bygg- og anleggsmarked med høy prisvekst. Andre utfordringer var å rekruttere kompetente medarbeidere i et meget vanskelig arbeidsmarked, samt håndtere søknader om næringstomt der kommunens arealer i liten grad treffer vanlige bedrifters behov. Bodø kommune eier og forvalter om lag kvadratmeter bygningsmasse inkludert km². Bygninger eid av kommunale foretak inngår ikke i dette grunnlaget. Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Bodø kommune. Eiendomskontoret er det fagkontoret som har ansvar for eiendomsforvaltning og utvikling. Kontoret forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens investeringsprogram, forestår utleie av kommunale boliger og håndterer kjøp og salg av grunn. Kontoret har 23 ansatte fordelt på fire fagområder. Den største yrkesgruppen er ingeniører. Blant eiendomskontorets viktigste saker i 2007 var nytt husleieprinsipp for kommunale utleieboliger, brannsikring av kommunale bygg og igangsettelsen av arbeidet med en samlet vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse. En annen betydelig oppgave for kontoret har vært å håndtere kommunens satsning på full barnehagedekning i et overopphetet byggemarked

19 Investeringer Investeringer Heggmovatnet, Bodøs nye drikkevannskilde Et år med høye investeringer Bodø kommune har holdt et meget høyt investeringsnivå også i Dette skyldes blant annet utbygging av skoler og barnehager, samt ferdigstillelsen av det nye hovedvannverket. Bodø kommune har gjennomført investeringer for ca 138 millioner kroner innenfor skole og barnehager i Av beløpet gikk nærmere 77 millioner kroner til skolebygg. Store enkeltprosjekter er Rønvik skole og Løpsmark skole. Ved Alstad skole er det innleid et modulbygg for å møte en midlertidig økning i elevtallet. Til dette bygget er det gjort investeringer på vel 1,3 millioner kroner til grunnarbeid, fundament og tilknytning til strømnett, vann og avløp. Det har i 2007 vært et stort fokus på målet om full barnehagedekning. Det har derfor vært gjennomført flere byggeprosjekter innenfor barnehagesektoren, blant annet Barnas hus barnehage, Saltvern SFO og Leif Aunes vei barnehage. Ved Kjerringøy skole og barnehage er ombyggingen forsinket. Fremdriften er også forsinket når det gjelder Asphaugen barnehage, Rønvik familiesenter og Sentrum barnehage. I hovedsak skyldes dette stort press i bygg- og anleggsmarkedet. Det er gjennomført opprusting av skolegårder ved flere skoler. Totalt ble det i 2007 utført arbeid for vel fire millioner kroner til dette. Det er ikke gjennomført vesentlige investeringer på lekeplasser. Kultur, idrett og kirke Kirke- og kulturprosjekter fremstår totalt med en aktivitet som er 2,9 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette omfatter utvikling av Bratten motorsenter, garantiarbeider vedrørende Nordlandsbadet og kunstgressbane på Tverlandet. Erverv av Bodin kirkegård er ikke gjennomført som planlagt. Sykehjem og omsorg Det er gjennomført investeringsprosjekter på til sammen 54 millioner kroner innenfor sykehjems- og omsorgsboliger. Dette omfatter blant annet bygging av Hovdejordet omsorgsboliger, rehabilitering av Vollen sykehjem og rehabilitering av Straumbo eldreboliger. Ombyggingen av psykiatrisk dagsenter er forsinket. Feltutbygging og kommunale næringsarealer Utgifter knyttet til aktivitet i utbyggingsområdene har vært 22,3 millioner kroner lavere enn budsjettert. Noe av forklaringen er forsinkelse vedrørende etablering av industrikai på Valen og utvidelse av næringsareal Valen. IKT IKT- investeringer er 3,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelse i prosjektet virksomhetsportal og videreføring av fiber høyhastighetssamband. Vann og avløp Årets investeringer knyttet til vann- og avløpssektoren er gjennomført med 100 millioner kroner mot budsjettert 95 millioner kroner. Herunder ligger hovedvannverket, sanering av vann - og avløpsledningsnett i sentrum, renseanlegg Bodø havn og ledning Skjerstad. Av dette gjelder 2,4 millioner kroner vannverk og ledningsnett i distriktene. Årets utgifter til hovedvannverket er om lag 21 millioner kroner. Til avløpsinvesteringer er det brukt 10,7 millioner kroner i Skjerstad, Valnes og Saltstraumen. Overføringsledning Heggmoen - Mørkved Vinteren 2007 ble det gjennomført utbedring av lekkasjer på ledning mellom Heggmoen og Vatnvatnet, samt i luftepunkt på undervannsledning i Vatnvatnet. Etter lekkasjeutbedring er hele overføringsledningen godkjent trykkprøvd med unntak av et ca. 600 meter rørstrekk på ledning mellom Heggmoen og Vatnvatnet. Her ble det påvist en liten lekkasje (ca. 50 liter pr. time) og det ble utført ny lekkasjesøking med gass i juni/juli, uten at lekkasje ble lokalisert. Lekkasjesøking vil bli gjennomført på nytt innen utløp av garantitid for entreprenøren. Hele overføringsledningen er rengjort og pluggkjørt ved at en skumgummiplugg ble spylt gjennom ledningen. Vannledningen ble desinfisert i månedsskiftet juli/august før vannverket ble satt i drift. Heggmoen vannbehandlingsanlegg Etter at alt teknisk utstyr ble tilkoblet og testet i løpet av vinteren, ble vannbehandlingsanlegget på Heggmoen klart for prøvedrift i april. Underveis i prøvedriften ble det avdekket feil og mangler med diverse teknisk utstyr blant annet UV-desinfeksjonsanlegget. Nødvendige utbedringer ble gjennomført og anlegget var driftsklart i starten av august. Vannleveranse startet 7. august mot Mørkvedområdet og Basseng Hunstadlia. Etter en ukes tid fikk også Tverlandet og Alstadområdet vann fra Heggmoen. Frem til oktober ble vannleveranse inn og ut av bassenget i Hunstadlia kvalitetssikret, samt at kapasitet på UV-desinfeksjonen ble forbedret. Den 2. oktober startet vannleveranse mot hele byen samt Rønvik, Skivika og Løpsmark. Etter kort tid ble forsyning fra Vågøyvatnet redusert til å omfatte fire-fem boliger i Maskinisten som er tilknyttet hovedledning fra dette vatnet. Vannleveranse fra Heggmoen har skjedd uten avbrudd siden ny vannforsyning ble satt i drift. Daglig leveres ca. 17 millioner liter vann det vil si om lag 200 liter per sekund fra vannbehandlingsanlegget på Heggmoen. Vannforsyningssystemet og vannkvaliteten er nå i tråd med krav stilt i drikkevannsforskriften. Øvrige ferdigstilte vann- og avløpsprosjekter Det er etablert slamavskiller og nye avløpsledninger i Hellevik. I Middagsheia i Ersvika er det gjort opprydding i avløp og lagt nye vannledninger. Til Kvalvikodden er det fremført overføringsledninger til renseanlegget og utført byggemodning av tomt til renseanlegget, samt plass for brannøvelser til en totalutgift på 14,1 millioner kroner. Slamavskiller med tilførselsledninger for avløp og vann- ledninger er etablert på Kapstø. I Biskop Kroghs gate og deler av Ivar Lunds vei er anlegg på vei, vann og avløp fornyet. På strekningen Åsneset-Kvalvåg er det gjort opprydding i avløpsnettet. Renseanlegg er etablert ved Skanseodden og Kvalvikodden til henholdsvis 19,4 millioner kroner og 36,0 millioner kroner. Pumpestasjoner i sentrum er fornyet med pumper og teknisk utstyr. Fornyelse av parkarealet Kongeparken og Torvgata mellom rådhuset og Sjøgata er gjennomført. Veiprosjekter I forbindelse med aksjon trygg skolevei er det gjennomført trafikksikkerhetstiltak som omfatter fortau i Årnesveien, samt etablering av fortau Hunstadringen nordvest til henholdsvis 4,2 millioner kroner og 0,3 millioner kroner. Av andre veiprosjekter nevnes strekningen Seines-Hella der veien er oppgradert, erosjonssikring rundt brokarene på broen over Valneselva, asfaltering av veien på Fjell, lyskrysset Kirkeveien og Reinslettveien og utskifting av gatelys og PCBlamper. Formål (i 1000 kr) Skole/barnehage Kultur/idrett/kirke Sykehjem/omsorg Vei/trafikksikkerhet Vann/avløp Feltutbygging/kommunale næringsarealer IKT Øvrige investeringer Finansdisposisjoner Sum Regnskap Regulert budsjett I tabellen ovenfor er alle investeringene satt opp etter formål og funksjon. Med unntak av finansdisposisjoner, skyldes avviket i hovedsak endret fremdrift i prosjektgjennomføringen. Finansdisposisjoner omfatter utlån, aksjer og fond. Merforbruket som totalt er på 28,5 millioner kroner forklares slik: en ikke budsjettert inntekt på 7,7 millioner kroner som er avsatt til kapitalfond, ekstraordinære avdrag på videreutlån til 11,7 millioner kroner og 3,5 millioner kroner til utlån og startlån. Den ikke budsjetterte inntekten er tilbakeført skatteavsetning ved salg av Skjerstad kraftlag

20 Innkjøpvirksomheten Internasjonal virksomhet Rådgivning og innkjøp Ved årsskiftet 2007 ble det innført regelverksendringer med skjerpede komplekse krav til offentlige innkjøpere. Dette har medført betydelig økt ressursbruk og kompleksitet i forhold til anskaffelsesprosessene i Bodø kommune. Økt bemanning og kontinuerlig faglig oppdatering har bidratt til større servicegrad og bedre oppfølging og kontroll innen anskaffelser. Ny elektronisk bestillingsløsning Parallelt med øvrige oppgaver har kontoret utviklet elektroniske bestillingsløsninger gjennom innkjøpsprogrammet A jour innkjøp. Tidligere opplæring i A jour innkjøp har vært fulgt opp også Opplæringen har bidratt til en bedre totalforståelse for offentlige anskaffelser. Ved utvikling av den elektroniske varekatalogen og bestillingsløsningen, anses innkjøpsprogrammet Innkjøpskontoret er organisert i sentraladministrasjonen og har tre ansatte inklusiv innkjøpssjefen. Kontorets oppgaver er å tilrettelegge for at innkjøpene i Bodø kommune skal skje på en kostnadseffektiv måte og i tråd med offentlige regelverk. Innkjøpene skjer i hovedsak desentralisert, mens anbudsprosesser, organisering og samordning av anskaffelsesvirksomheten skjer i hovedsak sentralt. Hovedoppgavene er samordning av innkjøp gjennom rammeavtaler, opplæring, bistand og rådgivning i anbudsprosesser på tvers av avdelingsgrensene. I tillegg bistår kontoret med rådgivning i kommunale foretak, kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Innkjøpskontoret gjennomførte siste året 33 større anbudsprosesser. Av disse var 19 rammeavtaler. I tillegg bisto kontoret med rådgivning, oppfølging og deltagelse i en rekke interne anbudsprosesser. som en komplett løsning for innkjøpere. Andre fokusområder Innkjøpskontoret ser det også som en sentral rolle å heve kompetansen i hele organisasjonen. Det har vært gjennomført interne kurs rettet mot ingeniører, arkitekter og rådgivere. Det arbeides med økt miljøforståelse og informasjon om næringshensyn. Det ble forelagt en sak til politisk behandling om miljøhensyn og anskaffelse. Det er også gitt orientering om konkurranseforutsetninger og næringshensyn. Samordnet innkjøp for kommunene i Salten (SIIS) Det ble dessuten utredet og tilrettelagt for administrativ og politisk behandling for kommunesamarbeid om innkjøp i Salten (SIIS). En endelig avklaring om samarbeid vil foreligge først i løpet av våren Nordområdene i fokus Utenriksdepartementet utfordret Bodø kommune til å forberede, koordinere og gjennomføre Barents Days Utfordringen ble tatt i mot, og dette la naturlig nok beslag på mesteparten av arbeidskapasiteten til internasjonal koordinator i fjor. Et annet viktig arrangement i 2007 var 20-årsjubileet for samarbeidet mellom Nordland Fylkeskommune og Leningrad Oblast i Russland. I forbindelse med jubileet ble det forberedt og gjennomført en rekke tiltak. Besøket til vår russiske vennskapsby Vyborg i mai var det mest synlige. Her deltok en kommunal delegasjon med ordfører og varaordfører i spissen, samt en skoleklasse fra Hunstad ungdomsskole som var invitert av en russisk skoleklasse. Under besøket ble vennskapsavtalen mellom Bodø kommune og Vyborg fornyet for perioden Gjenvisitten fra Russland skjedde i slutten av september med deltakelse av sentralt plasserte politikere og byråkrater fra Vyborg i den russiske delegasjonen. First Lego League Til First Lego League Open European Championships (FLL- OEC) mai hadde Bodø kommune invitert et lag fra skolen i Vyborg og de fikk oppleve et fantastisk arrangement sammen med om lag 800 andre barn fra hele verden. De fikk samtidig møte sine venner fra Hunstad ungdomsskole på nytt. Barents Days Barents Days, som ble gjennomført i Bodø oktober, hadde som hovedmål å synliggjøre Regjeringens nordområdepolitikk med utgangspunkt i Bodø. Sentralt i Barents Days 2007 sto den innsatsen og de resultater som Høgskolen i Bodø har hatt gjennom sitt 15-årige samarbeid med universiteter i Russland. Høgskolen i Bodø har blant annet gitt viktige bidrag i utviklingen av University of the Arctic som under Barents Days hadde flere faglig-vitenskapelige samlinger av fagfolk fra hele verden. Nordområdesenteret for næringslivet var faglig ansvarlig for den internasjonale konferansen Borderless Development through Cooperation med ca. 150 deltakere. Et spennende program Andre arrangementer under Baretns Days var Innovation Barents en gründerkonferanse for samiske ungdommer med deltakere fra Norge, Sverige, Finland og Russland, og en miljøkonferanse i nært samarbeid med Natur og Ungdom. Det ble videre avholdt en rekke ulike seminarer, utstillinger og en rikholdig festforestilling i Bodø kulturhus med både norske og russiske artister. Gode samarbeidsrelasjoner og betydelige økonomiske bidrag fra Utenriksdepartementet, Nordland fylkeskommune og Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag, bidro til at arrangementet ble en suksess. Internasjonal uke Internasjonal Uke 2007 fulgte umiddelbart etter Barents Days. Selv om omfanget var redusert i forhold til 2006, ble det likevel gjennomført et omfattende og vellykket program. Dette ikke minst takket være at de respektive samarbeidspartnerne fra tidligere år tok selvstendig ansvar for gjennomføringen. Mange utfordringer fremover Bodø kommunes internasjonale arbeid har i løpet av 2007 kommet et stykke videre i tråd med bystyrets vedtak fra 25. oktober Det er fortsatt mange utfordringer å ta fatt i, men i 2008 blir det viktigst innenfor de økonomiske og personellmessige ressurser man har til disposisjon å videreføre arbeidet med Internasjonal Uke, opprettholde kontakten og videreutvikle samarbeidet mot vår russiske vennskapsby Vyborg, samt forberede deltakelsen på samlingen for våre nordiske vennskapsbyer i Svendborg i Danmark i juni. I mai besøkte representanter fra Bodø kommune sin russiske vennskapsby Vyborg 38 39

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre.

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Spørsmål: Saksliste: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Spørsmål: Saksliste: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 15:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Gunnar Stein Medlem

Detaljer

Innkalling og saksliste godkjent samt møteprotokoll fra

Innkalling og saksliste godkjent samt møteprotokoll fra BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Bratt'n Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: Kl.10:00 16.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Siri Vasshaug Leder AP Jonny Gulbransen

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaken Arkiv 04.10.2011 58292/2011 2011/8226 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/140 Bystyret 27.10.2011 Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Sammendrag

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr for Kirsten Hasvoll SV Tom Cato Karlsen FRP Anne Stein AP Ingrid

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 15:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 12.00-12.30 Til stede: Rådhuset, formannskapssalen Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for oppvekst og kultur Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 10:00 13:55 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Morten Melå leder AP Jonny Gulbrandsen

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur. Navn Funksjon Repr Vara for

Komite for oppvekst og kultur. Navn Funksjon Repr Vara for BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for oppvekst og kultur Rådhuset, bystyresalen Dato: 19.03.2009 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Jonny Gulbrandsen Nestleder

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Bratten aktivitetspark Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl.10:00 15.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Else-Marie Torp Leder

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 13:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Dato: 3/4-13 Tidspunkt: Sted: Skagen hotell

Dato: 3/4-13 Tidspunkt: Sted: Skagen hotell Referat, møte 9 Dato: 3/4-13 Tidspunkt: 11.30 15.30 Sted: Skagen hotell Til stede: Grete Willumsen Lise Tronrud Berit Sivertsen Sørvig Tarald Sæstad Marit Lund Hansen Mary Brattøy Aasjord Ståle E. Karin

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Kommunaldirektør Oppvekst og kulturavdelingen

Kommunaldirektør Oppvekst og kulturavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 30.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Jonny Gulbrandsen Nestleder FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Ettersendt:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Ettersendt: Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 08:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Adelheid Kristiansen Medlem AP Grethe

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 10:00-14.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell Lutnes Nestleder

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder:

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder: Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg Fakta om Rakkestad + Sarpsborg Kilder: Strategisk analyse av Rakkestad. Kommunereformen 2015-2017. Kommunereformen 2014-2016. Hovedfase 1 i Sarpsborg

Detaljer

Kapasitetsplan barnehager 2011

Kapasitetsplan barnehager 2011 Barnehagekonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2011 2026/2011 2010/14620 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/2 Tverlandet lokalutvalg 25.01.2011

Detaljer

Oppvekstsatsingen statusrapport

Oppvekstsatsingen statusrapport Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2012 11541/2012 2012/1518 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Komitè for levekår 08.03.2012 Oppvekstsatsingen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, formannskapssalen Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Medlem uten AP Erling

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 51 til Wenche Trondsen som

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunaldirektør Sekretær. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra

Kommunaldirektør Sekretær. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tusenhjemmet Dato: 30.04.2009 Tidspunkt: 10:00 15.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Morten Melå Leder Ap Arild Nohr Medlem Ap Ivar

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging Styve Gard Hjemmebasert oppfølging Styve Gard ble etablert av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i 1989. Kirkens Sosialtjeneste er en privat, ideell stiftelse som blant annet driver barnevernstiltak flere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer