Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r."

Transkript

1 Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N K--: FE r Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn Rådhusgata Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt ver frsikringene 2 DEL 1 - Frsikringsbevis Viser hva eller hvem sm er frsikret - g hva sm dekkes g ikke dekkes Ansvar fr skade på persn g ting Ansvar fr fnnueskade 7 Kriminalitet 9 Sikkerhetsfrskrifter- hva sikrede må gjøre fr å frøbygge skade 11 DEL 2 - Fellesdekninger g Generelle vilkår Viser dekninger g vilkår sm gjelder flere frsikringer 1 DEL - Erstatningsregler Viser kriterier fr utbetaling g hvrdan erstatningen beregnes 15

2 Gjensidige FORSIKRINGSOVERSIKT -a - * + * * Endring Frsikringsnummer Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Gjelder frå Interesserganisasjn Hvedfrfall 1501 Rådhusgata Osl Betalingsterminer 1501 Utstedt Næringslivsfrsikring 2014 (kr) Ansvar fr skade på persn g ting Endret j frhld til tidligerø avtale Ansvar fr frmueskade Endret i frhld til tidligere avtale Kriminalitet 5151 Endret i frhld til tidligere avtale PRIS Gjensidige Frsikring ASA Strkunde, Scheigaards gate 21, 0191 Osl Telefn 0100-Telefax IL 2

3 Ansvar fr skade på persn g Gjensidige (j ting FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDTt Ansvar fr skade på persn g ting Endret frsikring gjelder frå Frsikret virksmhet Frsikringssu m Egenandel t Religiøs-/Humanitær rganisasjn Frsikringen skal dekke det rettslige erstatningsansvaret sm KA kirkens arbeidsgiver- g interesserganisasjn g de kirkelige fellesråd g menighetsråd i Den Nrske Kirke kan kmme i Frsikringen er utvidet til a mfatte byggherreansvar sm gjelder fr mbygging g vedlikehaldsarbeider med en samlet kntraktsverdi på under Kr pr prsjekt Virksmhet: Eiendmsfn/altning g drift av kirker, kirkegårder g tilhørende eiendmmer sm menighetshus, krematirier, kapeller etc All virksmhet sm naturlig faller inn under kirkens virksmhet g sm fregår lkalt i Den Nrske Kirke g inngår i kirkelig fellesråds g menighetsrådenes budsjett eller regnskap/arsberetning eller virksmhet skal mfattes av frsikringen Det er lagt til grunn at det er ca 1600 kirker i tillegg til ca 400 øvrige lkaler g bygninger Driftsinntekter regnskapsåret 2009 kr Is Huseieransvar: Egenandel fr huseieransvar tilsvarer frsikringssummen fr huseieransvaret under brannfrsikringene fr det -n aktuelle fellesråd kr ,- Q (l Frsikrinqen dekker 7~ Bedriftsansvar l Prduktansvar s Sikkerhetsfrskrifter - hva sikrede må gjøre fr å frebygge skader - se til slutt i del 1 Dersm dette ikke verhldes, kan retten til erstatning brtfalle helt eller delvis, jf frsikringsavtaielven 4-8 g 4-11 Sikrede er fretaket nevnt i frsikringsbeviset, persner eller rganer sm kan frplikte fretaket, persner sm utfører arbeid av ledende art, arbeidsledere eller andre sm hsr en særlig selvstendig stilling innen fretaket < 7~ fli Pris kr Æ t m - ø +- &) i-h t V) ~I (ti IQ r ~f c t z < ǣ Frist fr å melde skade Klagemuligheter (B ~\ Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at Dersm det er ne du ikke er fmøyd med, kan du kntakte førsikrede / den sm har rett til erstatningen, fikk kunnskap m de - Gjensidiges Kundembud frhld sm begrunner kravet Ellers kan retten til erstatning falle - Finansklagenemnda brt f - ~ IQ a ~\ É

4 Ansvar fr skade på persn g ting Gjensidige FORSIKRINGSBEVIS FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT * * 4 Ansvar fr skade på persn g ting Dekkes Dekkes ikke BEDRIFTSANSVAR Hvem frsikringen gjelder fr (sikrede) Hvrfrsi kringen gjelder Fretak sm er nevnt i frsikringsbeviset Nrden g i de avtalte gegrafiske mråder sm fremgår av frsikringsbeviset Hvilket ansvar dekkes Erstatningsansvar fr skade på - Kntraktsansvar tredjemanns persn eller ting når; - Erstatningsansvar fr skade på ting sikrede - skaden er skjedd under utøvelse av den virksmhet sm er angitt i - bruker, leier, låner eller har i kmmisjn/salg - har tatt hand m fr transprt/flytting frsikringsbeviset, - har til frvaring, ppbevaring, lagring - sikrede er erstatningsansvarlig i henhld til - Erstatningsansvar fr skade på ting sm tilhører gjeldene rett, sikredes familie - skaden er knstatert i frsikringstiden - Erstatningsansvar ved frurensning når årsaken til frurensn ingen ikke er plutselig g ufrutsett Utver dette dekkes gså: - Erstatningsansvar i egenskap av eier, fører, Huseier-g byggherreansvar bruker eller driver av mtrvgn, arbeidsmaskin Erstatningsansvar sm eier/bruker med egetframdriftsmaskineri, seilbåt, mtrbåt, - av fast eiendm sm benyttes i den angitte fartøy, fly eller luftfartøy Frsikringen dekker virksmhet, heller ikke ansvar ved innleid bruk/tjeneste av - av fast eiendm sm benyttes i den angitte nevnte innretninger vkksmhet når det utføres rehabilitering, - Erstatningsansvar i egenskap av byggherre ved mbygging av eksisterende bygningskrpp nybygg eller tilbygg eller vedlikehald av bygningens ledninger i - Kntraktsmedhjelpers erstatningsansvar vl dt grunnen under utøvelse av annen virksmhet enn angitt i Ansvar fr frurensning frsikringsbeviset når årsaken til frurensningen er plutselig g - Ansvar fr kntraktsmedhjelper utver det sm ufrutsett frsikringstsker selv vil være erstatningsansvarlig Ansvar fr tilkmstarbeider g kntra ktsrettslig ansvartig fr Freligger det dekningsmessig skade etter - Erstatningsansvar fr arbeider på eller m brd i frsikringsvjlkårene g et rettslig skip g båter i næring erstatningsansvar fr sikrede fr følgeskader - Erstatningsansvar fr skade ppstått ved ut ver skade på eget arbeid, erstattes gravings-, sprengings-, spuntings-, pelings- g kstnadene ved tilkmstarbeider gjennm rivingsarbeider, hvis ikke dette er avtalt under andres arbeid sm er nødvendig fr å få "Dekkes" reparert følgeskaden Tilkmst gjennm eget - Erstatningsansvar ved bruk av arbeid eller mgjøring av eget mangelfullt sprøytesmalingslitstyr i friluft/utendørs arbeid erikke dekket - Erstatningsansvar fr indirekte tap i frbindelse Ansvar fr mtrvgn med tjenesteyting g leveranse til i egenskap av eier, fører eller bruker av ffshre/petrleumsvirksmhet mtn/gn med egetfremdrifts- - Erstatningsansvar i henhld til lv m yrkesskade maskineri når mtn/gnen ikke er bygd fr - Erstatningsansvar sm kan kreves behandlet større fart enn 10 km/tg ervanskelig å under lv m Nrsk Pasientskadeerstatning endre til større kjørefart, jf frskrift Skader sm ppstår under behandling sm skulle vært utført av helsepersnell mfattes heller ikke Fr det tilfellet at ansvar fr lag g klubb av a nsvarsfrsj kringen er valgt, gjelder følgende: - Erstatningsansvar sam relaterer seg til asbest Blir et medlem skadet, ansees - Erstatningsansvar sm skyldes straffbare vedkmmende sm tredjemann i frhld til handlinger ansvarsfrsi kringen - Ansvar relatert til tegne eller andres bøter, dagbøter, straffebøter, punitive damages, exemplary damagps g lignende - Erstatningsansvar sm sikrede pådrar seg i henhld til s kadesecstn ing slaven -5 (ppreising) g -6 (erstatning fr ærekrenking g krenking av privatlivets fred) - Erstatningsansvar etter skadeserstatning slave n 1-6 (ansvar fr skade vldtved krrupsjn) 4

5 Gjensidige Ansvar fr skade på persn g % ting FORSIKRINGSBEVIS FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT Ansvar fr skade på persn g ting Dekkes - t Dekkes ikke - Erstatningsansvar sm følge av dambrudd - Erstatningsansvar fr skade på ting nar disse ligger nærmere arbeidsstedet enn 5 meter 5 meters grensen gjelder ikke ved graving sm ikke er dypere enn 1 meter 9 r ~n (C V) a yr ~\ < T &> & ~ <T> m -? y F+ i- (/) (O ~f <t> 4 z < - (T> i-h rt> -1 a ~1 l [Q ft> -1 5

6 % Ansvar fr skade på persn g ting Gjensidige f FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER '( UTSTEDT x h Ansvar fr skade på persn g ting Dekkes Dekkes ikke PRODUKTANSVAR Hvem frsikringen gjelder fr (sikrede) Hvrfrsikringen gjelder Fretak sm er nevnt i frsikringsbeviset Nrden g i de avtalte gegrafiske mråder sm fremgår av frsikringsbeviset Gjensidige dekker i tillegg skader sm skyldes prdukter sm er videreslgt utenfr de mråder sm er avtalt, når sikrede ikke visste eller burde vite dette Hvflke ansvar dekkes Erstatningsansvar fr skade på tredjemanns - Kntraktsansvar l persn g ting når: - Erstatningsansvar f skade på ting sm tilhører - prduktet er prdusert eller sått i msetning sikredes familie av sikrede i egenskap av den virksmhet - Erstatningsansvar etter prduktansvarslven kap angitt i frsikringsbeviset (legemiddelansvar) - skaden er frårsaket av sikkerhetsmangler - Erstatningsansvar sm kan kreves behandlet eller skadevldende egenskaper ved under lv m Nrsk Pasients ka d e erstatning prduktet Skader sm ppstår under behandling sm skulle - sikrede er erstatningsansvarlig i henhld til vært utført av helsepersnell mfattes heller ikke gjeldene rett, av ansvarsfrsikring e n - skaden er knstatert i frsikringstiden, - Erstatningsansvar ved frurensning når årsaken til frurensningen ikke er plutselig g ufrutsett Utver dette dekkes gså: - Ansvar relatert til egne elier andres bøter, Ansvar fr frurensning dagbøter, straffebøter, punitive damages, når årsaken til frurensningen er plutselig g exemplary damages g lignende ufrutsett, - Erstatningsansvar shn slkrede pådrar seg i henhld til skadeserstatningslven -5 (ppreising) g -6 (erstatning fr ærekrenking g krenking av privatlivets fred) - Erstatningsansvar sm relaterer seg til asbest - Erstatningsansvar sm følge av msetning av prdukter sm knytter seg til fly g flysikkerhet - Erstatningsansvar sm sikrede pådrar seg sm følge av prduksjn g msetning av tbakksprdukter - Erstatningsansvar fr kstnader ved tilbakekallelse av prdukter - Erstatningsansvar fl' indirekte tap i frbindelse med tjenesteyting g leveranse til ffshre/petrleumsvirksmhet - Erstatningsansvar sm skyldes straffbare handlinger - Erstatningsansvar etter skadeserstatningslven 1-6 (ansvar fr skade vldt ved krrupsjn) 6

7 Gjensidige ( Ansvar fr frmueskade FORSIKRINGSBEVIS FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT Ansvar fr frmueskade Endret frsikring gjelder frå Frsikret virksmhet F_9rsl_knn9sium Egenandel Eiendmsfrvaltning * Eiendmsfrvaltning g drift av kirker, kirkegarder g tilhørende eiendmmer sm menighetshus, krematirier, kapener etc All virksmhet sm naturlig faller inn under kirkens virksmhet g sm fregår lkalt i Den Nrske Kirke g inngår i kirkelig Fellesrads g menighetsrådenes budsjett etelr regnskap/årsberetning eller virksmhet skal mfattes av frsikringen Det lagt til grunn at det er ca 1600 kirker i tillegg til ca 400 øyrige lkaler g bygningen Driftsinntekter regnskapsåret2009 kr 4408, Frsikrinaen dekker Frmueskadeansvar N Pris kr n <D tft Q (O TT IQ -1 < y tu m -? ø?* &) F-t- t en (T> Frist fr å melde skade Klagemuligheter CD Skade/krav skal meldes til Gjensidige jnnen ett år etter at Dersm det er ne du ikke er frnøyd med, kan du kntakte frsikrede / den sm har rett til erstatningen, fikk kunnskap m de frhld sm begrunner kravet Ellers kan retten til erstatning falle brt - Gjensidjges Kundembud - Finansklagenemnda 7 a r 4=> z '< - (t>!- <D -1 Q -

8 Ansvar fr frmueskade Gjensidige FORSIKRINGSBEVIS FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT h Ansvar fr frmueskade Dekkes Dekkes ikke FORMUESANSVAR Hvemfrsl kringen gjelder fr (sikrede) Hvrfrsikringen gjelder Fretak sm er nevnt i frsikringsbeviset Nrden Hvilket ansvar dekkes Erstatningsansvar fr frmuesskade når: - Kntraktsgnsvar - skaden er skjedd under utøvelse av den - Erstatningsansvar fr frmuestap påført virksmhet sm er angitt i frsikringsbeviset, sikredes familie - sikrede er erstatningsansvarlig j henhld ti! - Ansvar relatert til egne eller andres bøter, gjeldene rett g - tapet er knstatert i frsikring sti de n dagbøter, straffebøter, punitive damages, exemplary damages g lignende ~ Erstatningsansvar sm skyldes straffbare handlinger - Erstatningsansvar i frbindelse med skatteradgivning eller investeringsrådgivning - Erstatningsansvar sm følge av feilaktig utbetaling/verføring av penger - Kntraktsmedhjelpers erstatningsansvar vldt under utøvelse av annen virksmhet enn angitt i frsikringsbeviset - Ansvar fr kntraktsmedhjelper utver det sm frsikringstaker selv vil være erstatningsansvarll g kntraktsrettslig ansvarlig fr - Erstatningsansvar sm sikrede pådrar seg i henhld til skadeserstatningslven -5 (ppreising) g -6 (erstatning fr ærekrenking g krenking av privatlivets fred) - Erstatningsansvar i egenskap av styre, styremedlem, varamedlem g medlem av bedriftsfrsamling Bestemmelsen gjelder gså fr sikredes ansstte i slike verv - Erstatningsansvar verfr medeier eller verfr mr/datterselskap, elier virksmhet sm dispneres av sikrede, eller hvr sikrede eller dennes familie har mer enn 50 % eierinteresse - Erstatningsansvar etter skadeserstatningslven 1-6 (ansvar fr skade vldtved krrupsjn) 8

9 Gjensidige ERSTATNINGSREGLER FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT < * * -* t - ansvar sm går utver hva sm følger av alminnelig erstatningsrett, men sm sikrede ved tilsagn, kntrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære, - ansvar sikrede endelig må bære frdi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress - beskadigelse av andres arbeid eller eiendeler fr å utbedre eller fullføre eget kntraktsarbeid - skade på selve prduktet, eller deier av dette - ansvar sm skyldes at et kjemisk prdukt ikke har virket etter sin hensikt eller hatt den tilsiktede effekt - Sm urettmessig vinning regnes øknmiske ytelser av enhver art, sm eksempelvis lønn, hnrar, verskuddsdeling, pensjnsrdning 1 n Erstatningsregler knyttettil kriminalitetsfrsikring Sikredes plikter - Dersm sikrede vil fremme krav under frsikringen, skal sikrede anmelde frhldet til plitiet - Sikrede plikter vederlagsfritt å freta de utredninger, analyser g undersøkelser sm er av betydning fr vurdering av skadetilfellet g sm kan gjennmføres i sikredes virksmhet Definisjner - Med frmuestap menes øknmisk tap sm ikke er ppstått sm følge av skade på persn eller ting - Øknmisk tap er knkret krnebeløp g verdi av gjenstand Frsikringssum Frsikringssummen er angitt j frsikringsbeviset g gjelder per skadetilfelle g ttalt i frsikringsåret Har samme persn gjrt seg skyldig i flere skadetilfeller, gså ver flere år, er Gjensidiges samlede ansvar begrenset til den frsikringssum sm var avtalt da den siste handling ble utført Det regnes sm ett skadetilfelle i relasjn til frsikringssum g egenandel dersm flere persner har fn/ldt tapet Egenandel Frå erstatningsppgjøret trekkes den egenandel sm er angitt i frsikringsbeviset pr skadetilfelle, Utbetaling av erstatning Erstatningen utbetales så snart Gjensidige har hatt rimelig tid til å klariegge ansvarsfrhldet g beregne erstatningen Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at Gjensidige skal betale en del, skal Gjensidige utbetale ettilsvarende frskudd, jfr frsikringsavtalelven 8-2 Dersm straffeansvar ikke kan gjøres gjeldende mt en eller flere av de persner sm nevnt ver, dekker frsikringen likevel øknmiske tap dersm sikrede sannsynliggjør tapet, g sannsynliggjør at tapet er frårsaket ved en handling sm nevnt ver Regress Hvis Gjensidige erstatter det øknmiske tapet, trer Gjensidige inn i sikredes krav mt den ansvarlig Sikredes krav dekkes fran Gjensidiges regresskrav 16

10 Gjensidige ERSTATNINGSREGLER FORSIKRINGSNUMMER( UTSTEDT ansvar fr alte serieskader være begrenset til den høyeste frsikringssum sm gjaldt ved første serieskade, Ansvar - Dersm frsikringssum er avtalt i annen valuta enn c nrske krner - NOK, er det valutakursen på Behandling av erstatningskrav g frdeling av saksmkstninger knstateringstidspunktet fr skaden eller tapet sm Blir krav sm verstiger egenandelen reist mt sikrede eller danner grunnlaget fr utbetaling -n Gjensidige, g ansvaret mfattes av frsikringsavtalen, ~ (/> behandlar Gjensidige saken g betaler de nødvendige Frsikringssum - bedriftsansvar t ;*- kstnader fr avgjørelse av erstatningsspørsmålet med Frsikringssummen er angitt i frsikringsbeviset g gjelder ved hvert skadetilfelle følgende begrensninger - Omfattes bare deler av kravet av frsikringsavtalen, g V) Gjensidige velger å engasjere ekstern juridisk g/eller sakkyndig bistand, frdeles kstnadene ved avgjørelse av - Frsikringssum - prduktansvar Frsikringssummen er angitt i frsikringsbeviset g gjelder < V) erstatningsspørsmålet etter partenes øknmiske ved hvert skadetilfelle g ttalt i frsikringsåret interesse i saken - Er Gjensidige villig til å rdne en sak i minnelighet, eller å Frsikringssum - frmuesskade betale kravet innanfr frsikringssummen, dekker Dersm ikke annet er avtalt, er frsikringssummen sm Gjensidige ikke videre utgifter ved tvisten Gjensidige har angitt i frsikringsbeviset g gjelder ved hvert skadetilfelle (O rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte g ttalt i frsikringsåret M - Dersm sikrede blir idømt et erstatningsbeløp sm er -n høyere enn frsikringssummen, erstatter Gjensidige Egenandel æ prsessutgifter frtildsmessig Frå erstatningsppgjøret trøkkes den egenandel sm er CD - Dersm sikrede uten Gjensidiges samtykke unnlater å angitt i frsikringsbeviset ved hvert skadetilfelle y Q påanke en fellende dm, vil Gjensidige føreta en r selvstendig vurdering av m det idømte erstatningskravet Regress - t g eventuelle mkstninger er dekningsmessig under - Kan sikrede frlange at tredjemann erstatter tapet, trer frsi kringen Gjensidige ved utbetaling av erstatning inn J sikredes rett <D - Selv m frsikringssummen verskrides, dekkes mt tredjemann -l mkstninger sm på frhånd er gdkjent av Gjensidige, - Har sikrede versittet ett -1- års fristen fr å gi melding <; g renter av idømt dekningsmessig erstatningsbeløp m frsikringstilfellet, har Gjensidige rett til regress mt 7~ - Ved skade sm inntreffer utenfr de nrdiske land, er sikrede i de tilfeller hvr Gjensidige har utbetalt erstatning M fl GJensidiges samlede utbetalingsplikt inklusive direkte til skadelidte redningsmkstninger, renter g saksmkstninger, - Dersm sikrede sm arbeidsgiver blir haldt ansvarlig fr begrenset til den avtalte frsikringssum skade sm frsettlig er frvldt av ansatte, trer Gjensidige - Utver avtalt frsikringssum dekkes fkke inn i sikredes rett til regress mt de(n) ansatte l redningsmkstninger fr virksmheter der t av følgende frutsetninger er ppfylt: Definisjner - mer enn 250 ansatte - Skade på ting anses inntruffet ved tap av eller fysisk - en salgsinntekt på minst 100 milliner i følge siste års skade på ting (herunder dyr g fast eiendm), eller når regnskap elektrnisk lagret infrmasjn fn/anskes eller går tapt på t - eiendeler i følge siste balanse på minst 50 milliner annen måte Øknmisk tap påført tredjemann sm følge av skaden, Sikredes plikter regnes sm en del av denne Sikrede plikter, vederlagsfritt: - Med frmuesskade menes øknmisk tap sm ikke er fr - å føreta de utredninger, analyser g undersøkelser sm ppstått sm følge av skade på persn eller ting er av betydning fr vurdering av skadetilfellet (eventuelt - Skade på persn anses inhtruffet når en persn dør, av skaden g sikredes ansvar), g sm kan gjennmføres skades eller blir påført sykdm i sikredes virksmhet, - Med "familie" menes sikredes freldre, barn, barnebarn, - å stille til dispsisjn vitner g sakkyndige blant de fsterfreldre, stebarn, søsken g deres ektefelle, samt ansatte ved eventuell rettssak der den sikrede er saksøkt, sikredes ektefelle eller sambaer g ellers når Gjensidige har behv fr dstte, jf - Med kntraktsansvar menes utgifter/mkstninger/tap ph frsikringsavtalelven 8-1, første ledd knyttet til ppfyllelse av sikredes kntrakt (dvs avtalt Uten Gjensidiges samtykke må sikrede ikke innrømme nen ytelse, leveranse, arbeid, entreprise el) hemnder z erstatningsplikt eller frhandle m erstatningskrav - ansvar fr skade på sikredes leveranse, arbeid eller *< - entreprise når skaden inntrefferfør verlevering eller Skader g frsikringssum skyldes feil eller mangel sm frelå ved ~ - Alle skader sm skyldes samme ansvarsutløsende verleveringen, frhld, handling eller unnlateise, eller sm har sin årsak i - ansvar fr skade på sikredes leveranse, arbeid eller en sammenhengende kjede av hendelser, regnes sm ett entreprise, når skaden inntreffer eller ppdages etter skadetilfelle (serieskade) verieveringen, Q - Gjensidiges ansvar fr serieskade er begrenset til den - ansvar fr skade sm skyldes at sikredes ytelse i frsikringssum sm gjaldt da første skade ble knstatert i henhld til kntrakt eller avtale er mangelfull, frsinket IQ frsikringstiden eller uteblitt, ~t Det kan i dekningen fremgå frskjellige - kstnader ved mlevering, etterlevering eller frsikringssummer l slike tilfeller vil Gjensidiges ttale reparasjn, ~% 15 r+

11 Gjensidige ([) GENERELLE VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre sm en skadehendelse m sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at underretnina Fr øvrige frsikringer dekkes ikke slike skader/tap er mttatt' å meddele m hvem sm velges Før skjønnet yelger skjnnsmennene en ppmann H-vis en avtene 16 Jrdskjelv g vulkanutbrudd frlanger det, skal denne vre bsatt utanfr partenes Gjensidige dekker tap eller skade sm direkte eller indirekte hjemsted g utenfr den kmmune hvr frsikringstiifellet er frårsaket av eller står i sammenheng med jrdskjelv har inntmffet, Unnfater en av partene å velge skjjnnsmann, eller vulkanske utbrudd fr; ppnevnes denne av tingretten j den rettskrets hvr - persnfrsikring skjønnet fretas Blir skjønnsmennene ikke enige m ppmann, ppnevnes denne på samme måte - ufykkesfrsikring Fr ulykkesfrsikring dekkes ikke ulykkesskade sm følge av jrdskjelv i Nrge - persnskade under Bilansvarslven Skjønnsmennene skal innhente de pplysninger g freta - persnskade under Lv m yrkesskadefrsikring de_undersøkelserm de anser nød vend ige:'de plikter avgi sitt skjønn på grunnlag av frsikringsavtalen Skjønnsmennene fretar verdsettelsen -besvarer Fr øvrige frsikringer dekkes ikke tap eller skade, g økning i tap eller skade, ved jrdskjelv g vulkanutbmdd SPØrsmålene ved avbruddstap - uten at ppmannen tilkalles Blir de ikke enige, tdkalles ppmannen, sm etter 17 Områder sm er underlagt sanksjner frå FN de samme regler avgir sitt skjønn ver de punktersm skjønnsmennene er uenige m Blir ppmannen "til ka It, Gjensidige dekker ikke skade på persnar g ting sm befinner seg i mråder sm er underlagt sanksjner frå FN, beregnes er,tan;ngen på grunnlag,v dennes-skjn Erstatningen skal likevel ikke ligge-utenfr de grenser sm USA eller EU Begrensningen gjelder ikke fr persnskade skjønnsmennenes ansettelser medfører sm går inn under Bilansvarslven eller Lv m yrkess kadefrsi kring, Partene betaler hver sin skjønnsmann Hnrar tii 18 Frsikringsselskapenes sentrale skaderegisterppmannen g mulige andre mkstninger ved skjønnet FOSS bæres n,ed en halvpart på hver Ved sklnn verfr privatkunder sm gjelder tingskade knyttet til privat Alle skader sm meldes et frsikringsselskap, kan registreresi Frsikringsselskapenes sentrale skadereg ister frsikring, hvr det er Gjensidige sm krever skjønn, betaler Gjensidige alle s kjønns kstnader Skjønnets verdsettelser Når et frsikringsselskap melder en skade til registeret, får er bindende fr begge parter selskapet autmatisk versikt ver fødsels-, rganisasjnsg saksnummer, bransjekde, selskap, skadetype, dat g saksbehandlers initialer fr alle skader sm tidfigere er meldt på samme kunde - gså skader i andre frsikringsselskap Registrerte skader slettes etter 10 år Frsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til Finansnæringens Servicekntr, Pstbks "247 Slli, 0202 Osl 19 Register ver livsfrsikring g pensjnsavtaler Finansnæringens Servicekntr har et register ver alle livsfrsikrjnger g pensjnsavtaler slik at frsikrede g etteriatte fettere skal finne pplysninger Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer g navnet på finansinstitusjnen Frsikring sta ker kan få innsyn eller resen/ere seg mt å sta j registeret ved å henvende seg til Finansnæmgens Servicekntr, Pstbks 247 Slli, 0202 Osi Se gså nrskpensjnn 20 Skjønn Ved frsikring av ting eller interesse gjelder følgende bestemmelser m skjønn ved skade: Fastsettelse av erstatningsgrunnlag g verdier samt spørsmål i frbindeise med beregning av avbruddstap avgjøres ved skjønn dersm sikrede eller Gjensidige krever det Skjønnets verdifastsettelser er øvre grense fr Gjensidiges erstatningsansvar Skjønn avgis av sakkyndige g uhildede persner Hver av partene velger en skjønnsmann Dersm en av partene ønsker det, kan det velges særskilt skjønnsmann fr bestemte ting ved avbruddstap fr bestemte spørsmål 14

12 Gjensidige (j IfHf-H &ENERELLEVILKÅR FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT Frsikringsavtalen består av feil eller manglende pplysninger samt ved særlige grunner - frsikringsdkumentet tillegg kan Gjensidige si pp frsikringen dersm - eventuell avtale ved kllektive frsikringer frsikringstaker går knkurs eller etter en skade, så sant g reguleres gså av ppsigelse er rimelig Dette gjelder ikke livsfrsikringer - frsikringsavtalelven - det øvrige lvverket 12 Svik -n Ved svik pphører både rett til erstatning g refusjn av -1 tfl Frsikringsbeviset gjelder fran frsikringsvilkår g innbetalt beløp, g alle frsikringsavtaler kan sies pp med T sikkerhetsfrskrifter Spesielle bestemmelser gjelder føran øyeblikkelig virkning Allerede utbetalte erstatningsbeløp -5 l kan kreves tilbakebetalt, generelle bestemmelser tq U) a- 2 Nrske lver g dmstler 1 Krig g afvrlige urligheter Nrsk tvgivning gjelder fr frsikringsavtalen Tvister etter Frsikringen dekker ikke skade på persn g ting sm < frsikringsavtalen avgjøres ved nrsk dmstl skyldes - krig eller alvrlige urligheter i Nrge Garantirdning fr skadefrsikringer - krig eller alvrlige urligheter i utlandet dersm frsikrede Gjensidige er med i en garantirdning fr individuelle/private reiser inn i, eller tar pphld i, et mråde med krig eller skadefrsikringer sm kan bidra dersm selskapet ikke har alvrlige urligheter - hvis ikke annet er avtalt skriftlig pengertil å betale - deltakelse i krig nar deltakelsen Jkke er gdkjent av nrske myndigheter 4 Valuta Priser, erstatninger g renter beregnes g gjøres pp På Persn-, Mtrvgn- g Reisefrsikring dekker t nrske krner Gjensidige likevel skade på persn g ting sm skyldes - krig eller alvrlige urligheter i utlandet dersm frsikrede 5 Grunnpris allerede befinner seg i et mråde nar det bryter ut krig Grunnprisen er et fast beløp uavhengig av eller alvrlige urligheter Frsikringen gjelder da i inntil 6 frsikringsavtalens mfang Den dekker kstnader til uker frå dette tidspunkt administrasjn g dkumentutsendelse g refunderes ikke ved ppsigelse i frsikringsåret 14 Skade ved terrrhandlinger Ved terrrhandling er Gjensidiges samlede * 6 Ettårige avtaler frnyes autmatisk erstatningsansvar verfr alle kunder g andre kravstillere Frsikringen er ettårig g frnyes autmatisk fr ett år av begrensettil kr 1 milliard pr skadehendelse Alle skader gangen dersm ikke frsikringstaker sier pp frsikringen sm Jnntreffer innenfr et tidsrm på 48 timer, regnes sm Gjensidige kan endre pris g vilkår hvert år ved hvedfrfall samme hendelse Overstiges fastsatt grense pr hendelse, vil erstatningen bli redusert frhldsmessig Denne 7 Tidsbegrensede frsikringer begrensningen gjelder Ikke fr reisefrsikring eller Frsikringer sm er avtalt fr en tidsbegrenset peride, persnfrsikringer - eller fr persnskade sm går inn under pphører på avtalt utløpsdat uten ytterligere varsel Bilansvarslven eller Lv m yrkesskadefrsikring m - Dersm frsikringen sies pp før avtalt utløpsdat, gis ingen ø l-lu Fr følgende bjekter/interesser dekkes uansett ikke skade refusjn F+ sm direkte eller indirekte er en følge av terrrhandling: - Dammer, tunneler, brer, flyplasser, Jernbanestasjner, l 8 Tilgdehavende ia Opphører frsikringen i frsikringstiden beregnes kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer y tilgdehavende frgjenstående del av frsikringstiden, så - Objekter/interesser utenfr Nrden <6 sant ikke annet er angitt i de enkelte vilkår eller at frsikringen er tidsbeg renset Dette gjelder ikke fr Med terrrhandling frstås en rettsstridig, skadevldende -1 grunnpris, se punkt 5 handling rettet mt allmennheten, herunder en vldshandling eller farlig spredning av bilgiske eller Ønskes beløpet utbetalt, me kntnummer ppgis kjemiske substanser - g sm frstås å være utført i den Tilgdebeløp kan gså verføres til annet frsikringsfrhld hensikt a utøve innflytelse på plitiske, religiøse eller andre J Gjensidige idelgiske rganer eller fr å fremkalle frykt 9 Renter 15 Farfig spredning av bilgiske eller kjemiske z substanser mm *< Det beregnes renter ved erstatningsppgjør i samsvar med = frsikringsavtalelvens 8-4 g 18-4 Fr persnskade under Bilansvarslven g Lv m p yrkesskadefrsikring samt på reise- g persnfrsikring Æ r- 10 Opphør ved eierskifte dekker Gjensidige skade elter tap sm følge av farlig stedet fr frsikringsavtalelvens 7-2 gjelder: spredning av bilgiske eller kjemiske substansar, skade 10 Skifter den ting frsikringen er knyttet til eier, faller eller tap frårsaket av raketter, atmvåpen eller radiaktiv frsikringen brt Gjensidige svarer likevel fr stråling Q * frsikringstilfeller sm inntrer innen fjrten dager etter eierskiftet Frsikringen brtfaller uansett når den nye eier Fr reise- g persnfrsikring gjelder følgende begrensning: (O Ved skade frårsaket av atmvåpen eller radiaktiv stråling - har tegnet frsikring er samlet erststningsansvgr verfr alle kunder g 11 Gjensidiges rett til å si pp frsikringen kravstillere begrenset til kr 500 milliner pr skadehendelse Gjensidige kan si pp frsikringen ved manglende betaling, Alle skader sm skyldes samme hendelse eller sm har sin 1 4ik

13 Kriminalitet FORSIKRINGSBEVIS Gjensidige [ * FORSIKRIIMGSNUMMERt UTSTEDT 001,2014 * 1> Kriminalitet Dekkes KRIMINALITETSFORSIKRING Dekkes ikke Hvem frsikringen gjelder fr (sikrede) Hvrfrsikringen gjelder Fretak sm er nevnt i frsikringsbeviset Nrden Ved datakriminalitet dekkes øknmisk tap sm har ppstått på servere i Nrden - Hva frsikringen Frmuestap påført sikrede dekker - Erstatningsansvar verfr tredjemann Stkredes øknmisk tap sm knstateres i - Tap sm følge av minsket ellei- brtfalt frsikringstiden g sam har ppstått sm følge prduksjn eller msetning av - Tap sm følge av at tingen ikke kan nytti iggjøres - at arbeidstakere, vikarer, agenter, sm frutsatt kmmisjnærer eller ppdragstakere - Taptfrtjeneste - har begått underslag, tyveri, bedrageri,! - Øknmisk tap sm skyldes straffbare utrskap eller dkumentfalsk i henhld til handlinger sm er begått etter at sikrede straffelven av 22 mai nr 10 g/elle ppdaget frsikringstilfellet, med mindre sikrede - begått handling etter straffelven 22 mai gdtgjør at tapet ikke kunne frhindres 1902 nr10 276a, 276 b, g 276 c - Øknmisk tap hvr lagemjrdering elier (krrupsjn) nar handlingen gså kunne vært resuttatberegning er eneste bevis på det faktiske mfattet av straffe be ste m me Ise ne knyttetti ppståtte tapet eller deler av det underslag, tyveri, bedrageri, utrskap elter dkumentfslsk Frmuestap påført sikrede ved datakriminalitet Sikredes øknmiske tap sm knstateres i frsikringstiden g sm har ppstått sm følge av at andre enn arbeidstakere, vikarer, agenter, kmmisjnærer eller ppdragstakere - skaffer seg selv eller andre en øknmisk frtjeneste sm følge av tyveri eller bedrageri i henhld til straffelven g - tapet har ppstått sm følge av innhegning j eller manipulering av datanettverk i sikredes databehandlingssystem, -L 10

14 Gjensidige ( Kriminalitet % FORSIKRINGSBEVIS FORS1KRINGSNUMMER ' UTSTEDT Kriminalitet Endret frsikring gjelderfra Frsikret virksmhet F LSJ KrlrlALl-rn Egenandel Eiendmsfn/altning Kriminalitet ved ansatte Frsikringen mfatter gså innleid persnale samt persner sm er selvstendig næringsdnvende eller ansatte hs andre, men sm utfører faste ppdrag fr sikrede Data kriminalitet ved utenfrstaende sm er andre enn: -Ansatte hs sikrede - Midlertidig ansatte hs sikrede - Agenter, kmmisjnærer - Persner sm er ansatt hs andre, men sm utfører ppdrag fr sikrede N Frsikrinaen dekker Frmuestap påført sikrede Frmuestap v/datakriminalitet M Sikkerhetsfrskrifter - hva sikrede må gjøre fr å frebygge skader - se til slutt i del 1 -n Dersm dette ikke verhldes, kan retten til erstatning brtfalle helt eller delvis, jf frsikringsavtalelven 4-8 g 4-11 (O Sikrede er fretaket nevnt i frsikringsbeviset, persner eller rganer sm kan frplikte fretaket, persner sm utfører arbeid av ledende art, arbeidsledere eller andre sm har en særlig selvstendig stilling innen fretaket a fn v~ kr Pris (T> -1 < * 7~ [UB ~\ D (T> c l m -l yj l-- &> - t <D V) -J, (6 2 < - 1~*' n> U ft> a U Frist fr å melde skade Klagemuligheter c - Skade/krav ska! meldes til Gjensidige innen ett år etter at Dersm det er ne du ikke er frnøyd med, kan du kntakte frsikrede / den sm har rett til erstatningen, fikk kunnskap m de - Gjensidiges Kundembud frhld sm begrunner kravet Ellers kan retten til erstatning falle - Finansklagenemnda brt 9 a

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norske Rosenterapeuters Foreni v/barbro Svensson Lundin Roald Amundsens vei 5 7018 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norges Cykleforbund c/o Norwegian Broker AS Boks 324 1326 Lysaker Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

m cjenstdtge Forsikringsoversikt Nari ngsl ivsforsikri ng lav2l I J - Kriminalttet i 3 Interes seorganisas j on Ridhusgata 1-3 Endring

m cjenstdtge Forsikringsoversikt Nari ngsl ivsforsikri ng lav2l I J - Kriminalttet i 3 Interes seorganisas j on Ridhusgata 1-3 Endring m cjestdtge Org.ru. O-995 568217 Endring Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-q nteres serganisas j n Ridhusgata 1-3 0151 Os Ltf..la ffi 14 000210020000003 92290 Side lav2l Frsikringsversikt ari ngsl ivsfrsikri

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM Følgende avtale er inngått mellm Trghuset AS, rg. nr. 982 779 138 ("Selger") g Kvinnherad kmmune, rg. nr. 964 967 636 ("Kjøper"): 1. Salgsbjekt, kjøpesum g mkstninger

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 92290 Endring Forsikringsnummer 77507913 Gjelder fra 15.01.2010 Hovedforfall 15.01 Betalingsterminer

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Hltålen kmmune Hvsletta 7380 ÅLEN : 72 41 76 00 E-pst: epst@hltalen.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hltalen.kmmune.n Søknad m serveringsbevilling Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Serveringsbevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad Hurdal kmmune : 63 92 01 00 E-pst: pstmttak@hurdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hurdal.kmmune.n Serveringsbevilling - søknad Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling Er virksmheten verdratt?

Detaljer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer Spørsmål g svar m nyheter g endringer fr Bndelagets persnfrsikringer Denne versikten med spørsmål g svar er aktuell i frbindelse med leverandørskifte fr Bndelagets gruppelivs- g ulykkesfrsikringer fra

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold 1 DEFINISJONER...

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets ansvarsforsikring

Vilkår for Forskerforbundets ansvarsforsikring Vilkår for Forskerforbundets ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset særvilkår forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039.

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039. Fjernvarmeknsesjn Meddelt: Østfld Energi AS Organisasjnsnummer: 879 904 412 Dat: 09.09.2015 Varighet: 08.07.2039 Ref: 201105361-37 Kmmune: Sarpsbrg Fylke: Østfld Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder 2646 Statens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD I Dat: Vår referanse: 20. mai 2015 2737632 Varsel m utleggsfrretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder Statens innkrevingssentral

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2016 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innhold Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer