Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r."

Transkript

1 Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N K--: FE r Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn Rådhusgata Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt ver frsikringene 2 DEL 1 - Frsikringsbevis Viser hva eller hvem sm er frsikret - g hva sm dekkes g ikke dekkes Ansvar fr skade på persn g ting Ansvar fr fnnueskade 7 Kriminalitet 9 Sikkerhetsfrskrifter- hva sikrede må gjøre fr å frøbygge skade 11 DEL 2 - Fellesdekninger g Generelle vilkår Viser dekninger g vilkår sm gjelder flere frsikringer 1 DEL - Erstatningsregler Viser kriterier fr utbetaling g hvrdan erstatningen beregnes 15

2 Gjensidige FORSIKRINGSOVERSIKT -a - * + * * Endring Frsikringsnummer Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Gjelder frå Interesserganisasjn Hvedfrfall 1501 Rådhusgata Osl Betalingsterminer 1501 Utstedt Næringslivsfrsikring 2014 (kr) Ansvar fr skade på persn g ting Endret j frhld til tidligerø avtale Ansvar fr frmueskade Endret i frhld til tidligere avtale Kriminalitet 5151 Endret i frhld til tidligere avtale PRIS Gjensidige Frsikring ASA Strkunde, Scheigaards gate 21, 0191 Osl Telefn 0100-Telefax IL 2

3 Ansvar fr skade på persn g Gjensidige (j ting FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDTt Ansvar fr skade på persn g ting Endret frsikring gjelder frå Frsikret virksmhet Frsikringssu m Egenandel t Religiøs-/Humanitær rganisasjn Frsikringen skal dekke det rettslige erstatningsansvaret sm KA kirkens arbeidsgiver- g interesserganisasjn g de kirkelige fellesråd g menighetsråd i Den Nrske Kirke kan kmme i Frsikringen er utvidet til a mfatte byggherreansvar sm gjelder fr mbygging g vedlikehaldsarbeider med en samlet kntraktsverdi på under Kr pr prsjekt Virksmhet: Eiendmsfn/altning g drift av kirker, kirkegårder g tilhørende eiendmmer sm menighetshus, krematirier, kapeller etc All virksmhet sm naturlig faller inn under kirkens virksmhet g sm fregår lkalt i Den Nrske Kirke g inngår i kirkelig fellesråds g menighetsrådenes budsjett eller regnskap/arsberetning eller virksmhet skal mfattes av frsikringen Det er lagt til grunn at det er ca 1600 kirker i tillegg til ca 400 øvrige lkaler g bygninger Driftsinntekter regnskapsåret 2009 kr Is Huseieransvar: Egenandel fr huseieransvar tilsvarer frsikringssummen fr huseieransvaret under brannfrsikringene fr det -n aktuelle fellesråd kr ,- Q (l Frsikrinqen dekker 7~ Bedriftsansvar l Prduktansvar s Sikkerhetsfrskrifter - hva sikrede må gjøre fr å frebygge skader - se til slutt i del 1 Dersm dette ikke verhldes, kan retten til erstatning brtfalle helt eller delvis, jf frsikringsavtaielven 4-8 g 4-11 Sikrede er fretaket nevnt i frsikringsbeviset, persner eller rganer sm kan frplikte fretaket, persner sm utfører arbeid av ledende art, arbeidsledere eller andre sm hsr en særlig selvstendig stilling innen fretaket < 7~ fli Pris kr Æ t m - ø +- &) i-h t V) ~I (ti IQ r ~f c t z < ǣ Frist fr å melde skade Klagemuligheter (B ~\ Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at Dersm det er ne du ikke er fmøyd med, kan du kntakte førsikrede / den sm har rett til erstatningen, fikk kunnskap m de - Gjensidiges Kundembud frhld sm begrunner kravet Ellers kan retten til erstatning falle - Finansklagenemnda brt f - ~ IQ a ~\ É

4 Ansvar fr skade på persn g ting Gjensidige FORSIKRINGSBEVIS FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT * * 4 Ansvar fr skade på persn g ting Dekkes Dekkes ikke BEDRIFTSANSVAR Hvem frsikringen gjelder fr (sikrede) Hvrfrsi kringen gjelder Fretak sm er nevnt i frsikringsbeviset Nrden g i de avtalte gegrafiske mråder sm fremgår av frsikringsbeviset Hvilket ansvar dekkes Erstatningsansvar fr skade på - Kntraktsansvar tredjemanns persn eller ting når; - Erstatningsansvar fr skade på ting sikrede - skaden er skjedd under utøvelse av den virksmhet sm er angitt i - bruker, leier, låner eller har i kmmisjn/salg - har tatt hand m fr transprt/flytting frsikringsbeviset, - har til frvaring, ppbevaring, lagring - sikrede er erstatningsansvarlig i henhld til - Erstatningsansvar fr skade på ting sm tilhører gjeldene rett, sikredes familie - skaden er knstatert i frsikringstiden - Erstatningsansvar ved frurensning når årsaken til frurensn ingen ikke er plutselig g ufrutsett Utver dette dekkes gså: - Erstatningsansvar i egenskap av eier, fører, Huseier-g byggherreansvar bruker eller driver av mtrvgn, arbeidsmaskin Erstatningsansvar sm eier/bruker med egetframdriftsmaskineri, seilbåt, mtrbåt, - av fast eiendm sm benyttes i den angitte fartøy, fly eller luftfartøy Frsikringen dekker virksmhet, heller ikke ansvar ved innleid bruk/tjeneste av - av fast eiendm sm benyttes i den angitte nevnte innretninger vkksmhet når det utføres rehabilitering, - Erstatningsansvar i egenskap av byggherre ved mbygging av eksisterende bygningskrpp nybygg eller tilbygg eller vedlikehald av bygningens ledninger i - Kntraktsmedhjelpers erstatningsansvar vl dt grunnen under utøvelse av annen virksmhet enn angitt i Ansvar fr frurensning frsikringsbeviset når årsaken til frurensningen er plutselig g - Ansvar fr kntraktsmedhjelper utver det sm ufrutsett frsikringstsker selv vil være erstatningsansvarlig Ansvar fr tilkmstarbeider g kntra ktsrettslig ansvartig fr Freligger det dekningsmessig skade etter - Erstatningsansvar fr arbeider på eller m brd i frsikringsvjlkårene g et rettslig skip g båter i næring erstatningsansvar fr sikrede fr følgeskader - Erstatningsansvar fr skade ppstått ved ut ver skade på eget arbeid, erstattes gravings-, sprengings-, spuntings-, pelings- g kstnadene ved tilkmstarbeider gjennm rivingsarbeider, hvis ikke dette er avtalt under andres arbeid sm er nødvendig fr å få "Dekkes" reparert følgeskaden Tilkmst gjennm eget - Erstatningsansvar ved bruk av arbeid eller mgjøring av eget mangelfullt sprøytesmalingslitstyr i friluft/utendørs arbeid erikke dekket - Erstatningsansvar fr indirekte tap i frbindelse Ansvar fr mtrvgn med tjenesteyting g leveranse til i egenskap av eier, fører eller bruker av ffshre/petrleumsvirksmhet mtn/gn med egetfremdrifts- - Erstatningsansvar i henhld til lv m yrkesskade maskineri når mtn/gnen ikke er bygd fr - Erstatningsansvar sm kan kreves behandlet større fart enn 10 km/tg ervanskelig å under lv m Nrsk Pasientskadeerstatning endre til større kjørefart, jf frskrift Skader sm ppstår under behandling sm skulle vært utført av helsepersnell mfattes heller ikke Fr det tilfellet at ansvar fr lag g klubb av a nsvarsfrsj kringen er valgt, gjelder følgende: - Erstatningsansvar sam relaterer seg til asbest Blir et medlem skadet, ansees - Erstatningsansvar sm skyldes straffbare vedkmmende sm tredjemann i frhld til handlinger ansvarsfrsi kringen - Ansvar relatert til tegne eller andres bøter, dagbøter, straffebøter, punitive damages, exemplary damagps g lignende - Erstatningsansvar sm sikrede pådrar seg i henhld til s kadesecstn ing slaven -5 (ppreising) g -6 (erstatning fr ærekrenking g krenking av privatlivets fred) - Erstatningsansvar etter skadeserstatning slave n 1-6 (ansvar fr skade vldtved krrupsjn) 4

5 Gjensidige Ansvar fr skade på persn g % ting FORSIKRINGSBEVIS FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT Ansvar fr skade på persn g ting Dekkes - t Dekkes ikke - Erstatningsansvar sm følge av dambrudd - Erstatningsansvar fr skade på ting nar disse ligger nærmere arbeidsstedet enn 5 meter 5 meters grensen gjelder ikke ved graving sm ikke er dypere enn 1 meter 9 r ~n (C V) a yr ~\ < T &> & ~ <T> m -? y F+ i- (/) (O ~f <t> 4 z < - (T> i-h rt> -1 a ~1 l [Q ft> -1 5

6 % Ansvar fr skade på persn g ting Gjensidige f FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER '( UTSTEDT x h Ansvar fr skade på persn g ting Dekkes Dekkes ikke PRODUKTANSVAR Hvem frsikringen gjelder fr (sikrede) Hvrfrsikringen gjelder Fretak sm er nevnt i frsikringsbeviset Nrden g i de avtalte gegrafiske mråder sm fremgår av frsikringsbeviset Gjensidige dekker i tillegg skader sm skyldes prdukter sm er videreslgt utenfr de mråder sm er avtalt, når sikrede ikke visste eller burde vite dette Hvflke ansvar dekkes Erstatningsansvar fr skade på tredjemanns - Kntraktsansvar l persn g ting når: - Erstatningsansvar f skade på ting sm tilhører - prduktet er prdusert eller sått i msetning sikredes familie av sikrede i egenskap av den virksmhet - Erstatningsansvar etter prduktansvarslven kap angitt i frsikringsbeviset (legemiddelansvar) - skaden er frårsaket av sikkerhetsmangler - Erstatningsansvar sm kan kreves behandlet eller skadevldende egenskaper ved under lv m Nrsk Pasients ka d e erstatning prduktet Skader sm ppstår under behandling sm skulle - sikrede er erstatningsansvarlig i henhld til vært utført av helsepersnell mfattes heller ikke gjeldene rett, av ansvarsfrsikring e n - skaden er knstatert i frsikringstiden, - Erstatningsansvar ved frurensning når årsaken til frurensningen ikke er plutselig g ufrutsett Utver dette dekkes gså: - Ansvar relatert til egne elier andres bøter, Ansvar fr frurensning dagbøter, straffebøter, punitive damages, når årsaken til frurensningen er plutselig g exemplary damages g lignende ufrutsett, - Erstatningsansvar shn slkrede pådrar seg i henhld til skadeserstatningslven -5 (ppreising) g -6 (erstatning fr ærekrenking g krenking av privatlivets fred) - Erstatningsansvar sm relaterer seg til asbest - Erstatningsansvar sm følge av msetning av prdukter sm knytter seg til fly g flysikkerhet - Erstatningsansvar sm sikrede pådrar seg sm følge av prduksjn g msetning av tbakksprdukter - Erstatningsansvar fr kstnader ved tilbakekallelse av prdukter - Erstatningsansvar fl' indirekte tap i frbindelse med tjenesteyting g leveranse til ffshre/petrleumsvirksmhet - Erstatningsansvar sm skyldes straffbare handlinger - Erstatningsansvar etter skadeserstatningslven 1-6 (ansvar fr skade vldt ved krrupsjn) 6

7 Gjensidige ( Ansvar fr frmueskade FORSIKRINGSBEVIS FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT Ansvar fr frmueskade Endret frsikring gjelder frå Frsikret virksmhet F_9rsl_knn9sium Egenandel Eiendmsfrvaltning * Eiendmsfrvaltning g drift av kirker, kirkegarder g tilhørende eiendmmer sm menighetshus, krematirier, kapener etc All virksmhet sm naturlig faller inn under kirkens virksmhet g sm fregår lkalt i Den Nrske Kirke g inngår i kirkelig Fellesrads g menighetsrådenes budsjett etelr regnskap/årsberetning eller virksmhet skal mfattes av frsikringen Det lagt til grunn at det er ca 1600 kirker i tillegg til ca 400 øyrige lkaler g bygningen Driftsinntekter regnskapsåret2009 kr 4408, Frsikrinaen dekker Frmueskadeansvar N Pris kr n <D tft Q (O TT IQ -1 < y tu m -? ø?* &) F-t- t en (T> Frist fr å melde skade Klagemuligheter CD Skade/krav skal meldes til Gjensidige jnnen ett år etter at Dersm det er ne du ikke er frnøyd med, kan du kntakte frsikrede / den sm har rett til erstatningen, fikk kunnskap m de frhld sm begrunner kravet Ellers kan retten til erstatning falle brt - Gjensidjges Kundembud - Finansklagenemnda 7 a r 4=> z '< - (t>!- <D -1 Q -

8 Ansvar fr frmueskade Gjensidige FORSIKRINGSBEVIS FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT h Ansvar fr frmueskade Dekkes Dekkes ikke FORMUESANSVAR Hvemfrsl kringen gjelder fr (sikrede) Hvrfrsikringen gjelder Fretak sm er nevnt i frsikringsbeviset Nrden Hvilket ansvar dekkes Erstatningsansvar fr frmuesskade når: - Kntraktsgnsvar - skaden er skjedd under utøvelse av den - Erstatningsansvar fr frmuestap påført virksmhet sm er angitt i frsikringsbeviset, sikredes familie - sikrede er erstatningsansvarlig j henhld ti! - Ansvar relatert til egne eller andres bøter, gjeldene rett g - tapet er knstatert i frsikring sti de n dagbøter, straffebøter, punitive damages, exemplary damages g lignende ~ Erstatningsansvar sm skyldes straffbare handlinger - Erstatningsansvar i frbindelse med skatteradgivning eller investeringsrådgivning - Erstatningsansvar sm følge av feilaktig utbetaling/verføring av penger - Kntraktsmedhjelpers erstatningsansvar vldt under utøvelse av annen virksmhet enn angitt i frsikringsbeviset - Ansvar fr kntraktsmedhjelper utver det sm frsikringstaker selv vil være erstatningsansvarll g kntraktsrettslig ansvarlig fr - Erstatningsansvar sm sikrede pådrar seg i henhld til skadeserstatningslven -5 (ppreising) g -6 (erstatning fr ærekrenking g krenking av privatlivets fred) - Erstatningsansvar i egenskap av styre, styremedlem, varamedlem g medlem av bedriftsfrsamling Bestemmelsen gjelder gså fr sikredes ansstte i slike verv - Erstatningsansvar verfr medeier eller verfr mr/datterselskap, elier virksmhet sm dispneres av sikrede, eller hvr sikrede eller dennes familie har mer enn 50 % eierinteresse - Erstatningsansvar etter skadeserstatningslven 1-6 (ansvar fr skade vldtved krrupsjn) 8

9 Gjensidige ERSTATNINGSREGLER FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT < * * -* t - ansvar sm går utver hva sm følger av alminnelig erstatningsrett, men sm sikrede ved tilsagn, kntrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære, - ansvar sikrede endelig må bære frdi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress - beskadigelse av andres arbeid eller eiendeler fr å utbedre eller fullføre eget kntraktsarbeid - skade på selve prduktet, eller deier av dette - ansvar sm skyldes at et kjemisk prdukt ikke har virket etter sin hensikt eller hatt den tilsiktede effekt - Sm urettmessig vinning regnes øknmiske ytelser av enhver art, sm eksempelvis lønn, hnrar, verskuddsdeling, pensjnsrdning 1 n Erstatningsregler knyttettil kriminalitetsfrsikring Sikredes plikter - Dersm sikrede vil fremme krav under frsikringen, skal sikrede anmelde frhldet til plitiet - Sikrede plikter vederlagsfritt å freta de utredninger, analyser g undersøkelser sm er av betydning fr vurdering av skadetilfellet g sm kan gjennmføres i sikredes virksmhet Definisjner - Med frmuestap menes øknmisk tap sm ikke er ppstått sm følge av skade på persn eller ting - Øknmisk tap er knkret krnebeløp g verdi av gjenstand Frsikringssum Frsikringssummen er angitt j frsikringsbeviset g gjelder per skadetilfelle g ttalt i frsikringsåret Har samme persn gjrt seg skyldig i flere skadetilfeller, gså ver flere år, er Gjensidiges samlede ansvar begrenset til den frsikringssum sm var avtalt da den siste handling ble utført Det regnes sm ett skadetilfelle i relasjn til frsikringssum g egenandel dersm flere persner har fn/ldt tapet Egenandel Frå erstatningsppgjøret trekkes den egenandel sm er angitt i frsikringsbeviset pr skadetilfelle, Utbetaling av erstatning Erstatningen utbetales så snart Gjensidige har hatt rimelig tid til å klariegge ansvarsfrhldet g beregne erstatningen Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at Gjensidige skal betale en del, skal Gjensidige utbetale ettilsvarende frskudd, jfr frsikringsavtalelven 8-2 Dersm straffeansvar ikke kan gjøres gjeldende mt en eller flere av de persner sm nevnt ver, dekker frsikringen likevel øknmiske tap dersm sikrede sannsynliggjør tapet, g sannsynliggjør at tapet er frårsaket ved en handling sm nevnt ver Regress Hvis Gjensidige erstatter det øknmiske tapet, trer Gjensidige inn i sikredes krav mt den ansvarlig Sikredes krav dekkes fran Gjensidiges regresskrav 16

10 Gjensidige ERSTATNINGSREGLER FORSIKRINGSNUMMER( UTSTEDT ansvar fr alte serieskader være begrenset til den høyeste frsikringssum sm gjaldt ved første serieskade, Ansvar - Dersm frsikringssum er avtalt i annen valuta enn c nrske krner - NOK, er det valutakursen på Behandling av erstatningskrav g frdeling av saksmkstninger knstateringstidspunktet fr skaden eller tapet sm Blir krav sm verstiger egenandelen reist mt sikrede eller danner grunnlaget fr utbetaling -n Gjensidige, g ansvaret mfattes av frsikringsavtalen, ~ (/> behandlar Gjensidige saken g betaler de nødvendige Frsikringssum - bedriftsansvar t ;*- kstnader fr avgjørelse av erstatningsspørsmålet med Frsikringssummen er angitt i frsikringsbeviset g gjelder ved hvert skadetilfelle følgende begrensninger - Omfattes bare deler av kravet av frsikringsavtalen, g V) Gjensidige velger å engasjere ekstern juridisk g/eller sakkyndig bistand, frdeles kstnadene ved avgjørelse av - Frsikringssum - prduktansvar Frsikringssummen er angitt i frsikringsbeviset g gjelder < V) erstatningsspørsmålet etter partenes øknmiske ved hvert skadetilfelle g ttalt i frsikringsåret interesse i saken - Er Gjensidige villig til å rdne en sak i minnelighet, eller å Frsikringssum - frmuesskade betale kravet innanfr frsikringssummen, dekker Dersm ikke annet er avtalt, er frsikringssummen sm Gjensidige ikke videre utgifter ved tvisten Gjensidige har angitt i frsikringsbeviset g gjelder ved hvert skadetilfelle (O rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte g ttalt i frsikringsåret M - Dersm sikrede blir idømt et erstatningsbeløp sm er -n høyere enn frsikringssummen, erstatter Gjensidige Egenandel æ prsessutgifter frtildsmessig Frå erstatningsppgjøret trøkkes den egenandel sm er CD - Dersm sikrede uten Gjensidiges samtykke unnlater å angitt i frsikringsbeviset ved hvert skadetilfelle y Q påanke en fellende dm, vil Gjensidige føreta en r selvstendig vurdering av m det idømte erstatningskravet Regress - t g eventuelle mkstninger er dekningsmessig under - Kan sikrede frlange at tredjemann erstatter tapet, trer frsi kringen Gjensidige ved utbetaling av erstatning inn J sikredes rett <D - Selv m frsikringssummen verskrides, dekkes mt tredjemann -l mkstninger sm på frhånd er gdkjent av Gjensidige, - Har sikrede versittet ett -1- års fristen fr å gi melding <; g renter av idømt dekningsmessig erstatningsbeløp m frsikringstilfellet, har Gjensidige rett til regress mt 7~ - Ved skade sm inntreffer utenfr de nrdiske land, er sikrede i de tilfeller hvr Gjensidige har utbetalt erstatning M fl GJensidiges samlede utbetalingsplikt inklusive direkte til skadelidte redningsmkstninger, renter g saksmkstninger, - Dersm sikrede sm arbeidsgiver blir haldt ansvarlig fr begrenset til den avtalte frsikringssum skade sm frsettlig er frvldt av ansatte, trer Gjensidige - Utver avtalt frsikringssum dekkes fkke inn i sikredes rett til regress mt de(n) ansatte l redningsmkstninger fr virksmheter der t av følgende frutsetninger er ppfylt: Definisjner - mer enn 250 ansatte - Skade på ting anses inntruffet ved tap av eller fysisk - en salgsinntekt på minst 100 milliner i følge siste års skade på ting (herunder dyr g fast eiendm), eller når regnskap elektrnisk lagret infrmasjn fn/anskes eller går tapt på t - eiendeler i følge siste balanse på minst 50 milliner annen måte Øknmisk tap påført tredjemann sm følge av skaden, Sikredes plikter regnes sm en del av denne Sikrede plikter, vederlagsfritt: - Med frmuesskade menes øknmisk tap sm ikke er fr - å føreta de utredninger, analyser g undersøkelser sm ppstått sm følge av skade på persn eller ting er av betydning fr vurdering av skadetilfellet (eventuelt - Skade på persn anses inhtruffet når en persn dør, av skaden g sikredes ansvar), g sm kan gjennmføres skades eller blir påført sykdm i sikredes virksmhet, - Med "familie" menes sikredes freldre, barn, barnebarn, - å stille til dispsisjn vitner g sakkyndige blant de fsterfreldre, stebarn, søsken g deres ektefelle, samt ansatte ved eventuell rettssak der den sikrede er saksøkt, sikredes ektefelle eller sambaer g ellers når Gjensidige har behv fr dstte, jf - Med kntraktsansvar menes utgifter/mkstninger/tap ph frsikringsavtalelven 8-1, første ledd knyttet til ppfyllelse av sikredes kntrakt (dvs avtalt Uten Gjensidiges samtykke må sikrede ikke innrømme nen ytelse, leveranse, arbeid, entreprise el) hemnder z erstatningsplikt eller frhandle m erstatningskrav - ansvar fr skade på sikredes leveranse, arbeid eller *< - entreprise når skaden inntrefferfør verlevering eller Skader g frsikringssum skyldes feil eller mangel sm frelå ved ~ - Alle skader sm skyldes samme ansvarsutløsende verleveringen, frhld, handling eller unnlateise, eller sm har sin årsak i - ansvar fr skade på sikredes leveranse, arbeid eller en sammenhengende kjede av hendelser, regnes sm ett entreprise, når skaden inntreffer eller ppdages etter skadetilfelle (serieskade) verieveringen, Q - Gjensidiges ansvar fr serieskade er begrenset til den - ansvar fr skade sm skyldes at sikredes ytelse i frsikringssum sm gjaldt da første skade ble knstatert i henhld til kntrakt eller avtale er mangelfull, frsinket IQ frsikringstiden eller uteblitt, ~t Det kan i dekningen fremgå frskjellige - kstnader ved mlevering, etterlevering eller frsikringssummer l slike tilfeller vil Gjensidiges ttale reparasjn, ~% 15 r+

11 Gjensidige ([) GENERELLE VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre sm en skadehendelse m sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at underretnina Fr øvrige frsikringer dekkes ikke slike skader/tap er mttatt' å meddele m hvem sm velges Før skjønnet yelger skjnnsmennene en ppmann H-vis en avtene 16 Jrdskjelv g vulkanutbrudd frlanger det, skal denne vre bsatt utanfr partenes Gjensidige dekker tap eller skade sm direkte eller indirekte hjemsted g utenfr den kmmune hvr frsikringstiifellet er frårsaket av eller står i sammenheng med jrdskjelv har inntmffet, Unnfater en av partene å velge skjjnnsmann, eller vulkanske utbrudd fr; ppnevnes denne av tingretten j den rettskrets hvr - persnfrsikring skjønnet fretas Blir skjønnsmennene ikke enige m ppmann, ppnevnes denne på samme måte - ufykkesfrsikring Fr ulykkesfrsikring dekkes ikke ulykkesskade sm følge av jrdskjelv i Nrge - persnskade under Bilansvarslven Skjønnsmennene skal innhente de pplysninger g freta - persnskade under Lv m yrkesskadefrsikring de_undersøkelserm de anser nød vend ige:'de plikter avgi sitt skjønn på grunnlag av frsikringsavtalen Skjønnsmennene fretar verdsettelsen -besvarer Fr øvrige frsikringer dekkes ikke tap eller skade, g økning i tap eller skade, ved jrdskjelv g vulkanutbmdd SPØrsmålene ved avbruddstap - uten at ppmannen tilkalles Blir de ikke enige, tdkalles ppmannen, sm etter 17 Områder sm er underlagt sanksjner frå FN de samme regler avgir sitt skjønn ver de punktersm skjønnsmennene er uenige m Blir ppmannen "til ka It, Gjensidige dekker ikke skade på persnar g ting sm befinner seg i mråder sm er underlagt sanksjner frå FN, beregnes er,tan;ngen på grunnlag,v dennes-skjn Erstatningen skal likevel ikke ligge-utenfr de grenser sm USA eller EU Begrensningen gjelder ikke fr persnskade skjønnsmennenes ansettelser medfører sm går inn under Bilansvarslven eller Lv m yrkess kadefrsi kring, Partene betaler hver sin skjønnsmann Hnrar tii 18 Frsikringsselskapenes sentrale skaderegisterppmannen g mulige andre mkstninger ved skjønnet FOSS bæres n,ed en halvpart på hver Ved sklnn verfr privatkunder sm gjelder tingskade knyttet til privat Alle skader sm meldes et frsikringsselskap, kan registreresi Frsikringsselskapenes sentrale skadereg ister frsikring, hvr det er Gjensidige sm krever skjønn, betaler Gjensidige alle s kjønns kstnader Skjønnets verdsettelser Når et frsikringsselskap melder en skade til registeret, får er bindende fr begge parter selskapet autmatisk versikt ver fødsels-, rganisasjnsg saksnummer, bransjekde, selskap, skadetype, dat g saksbehandlers initialer fr alle skader sm tidfigere er meldt på samme kunde - gså skader i andre frsikringsselskap Registrerte skader slettes etter 10 år Frsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til Finansnæringens Servicekntr, Pstbks "247 Slli, 0202 Osl 19 Register ver livsfrsikring g pensjnsavtaler Finansnæringens Servicekntr har et register ver alle livsfrsikrjnger g pensjnsavtaler slik at frsikrede g etteriatte fettere skal finne pplysninger Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer g navnet på finansinstitusjnen Frsikring sta ker kan få innsyn eller resen/ere seg mt å sta j registeret ved å henvende seg til Finansnæmgens Servicekntr, Pstbks 247 Slli, 0202 Osi Se gså nrskpensjnn 20 Skjønn Ved frsikring av ting eller interesse gjelder følgende bestemmelser m skjønn ved skade: Fastsettelse av erstatningsgrunnlag g verdier samt spørsmål i frbindeise med beregning av avbruddstap avgjøres ved skjønn dersm sikrede eller Gjensidige krever det Skjønnets verdifastsettelser er øvre grense fr Gjensidiges erstatningsansvar Skjønn avgis av sakkyndige g uhildede persner Hver av partene velger en skjønnsmann Dersm en av partene ønsker det, kan det velges særskilt skjønnsmann fr bestemte ting ved avbruddstap fr bestemte spørsmål 14

12 Gjensidige (j IfHf-H &ENERELLEVILKÅR FORSIKR1NGSNUMMER UTSTEDT Frsikringsavtalen består av feil eller manglende pplysninger samt ved særlige grunner - frsikringsdkumentet tillegg kan Gjensidige si pp frsikringen dersm - eventuell avtale ved kllektive frsikringer frsikringstaker går knkurs eller etter en skade, så sant g reguleres gså av ppsigelse er rimelig Dette gjelder ikke livsfrsikringer - frsikringsavtalelven - det øvrige lvverket 12 Svik -n Ved svik pphører både rett til erstatning g refusjn av -1 tfl Frsikringsbeviset gjelder fran frsikringsvilkår g innbetalt beløp, g alle frsikringsavtaler kan sies pp med T sikkerhetsfrskrifter Spesielle bestemmelser gjelder føran øyeblikkelig virkning Allerede utbetalte erstatningsbeløp -5 l kan kreves tilbakebetalt, generelle bestemmelser tq U) a- 2 Nrske lver g dmstler 1 Krig g afvrlige urligheter Nrsk tvgivning gjelder fr frsikringsavtalen Tvister etter Frsikringen dekker ikke skade på persn g ting sm < frsikringsavtalen avgjøres ved nrsk dmstl skyldes - krig eller alvrlige urligheter i Nrge Garantirdning fr skadefrsikringer - krig eller alvrlige urligheter i utlandet dersm frsikrede Gjensidige er med i en garantirdning fr individuelle/private reiser inn i, eller tar pphld i, et mråde med krig eller skadefrsikringer sm kan bidra dersm selskapet ikke har alvrlige urligheter - hvis ikke annet er avtalt skriftlig pengertil å betale - deltakelse i krig nar deltakelsen Jkke er gdkjent av nrske myndigheter 4 Valuta Priser, erstatninger g renter beregnes g gjøres pp På Persn-, Mtrvgn- g Reisefrsikring dekker t nrske krner Gjensidige likevel skade på persn g ting sm skyldes - krig eller alvrlige urligheter i utlandet dersm frsikrede 5 Grunnpris allerede befinner seg i et mråde nar det bryter ut krig Grunnprisen er et fast beløp uavhengig av eller alvrlige urligheter Frsikringen gjelder da i inntil 6 frsikringsavtalens mfang Den dekker kstnader til uker frå dette tidspunkt administrasjn g dkumentutsendelse g refunderes ikke ved ppsigelse i frsikringsåret 14 Skade ved terrrhandlinger Ved terrrhandling er Gjensidiges samlede * 6 Ettårige avtaler frnyes autmatisk erstatningsansvar verfr alle kunder g andre kravstillere Frsikringen er ettårig g frnyes autmatisk fr ett år av begrensettil kr 1 milliard pr skadehendelse Alle skader gangen dersm ikke frsikringstaker sier pp frsikringen sm Jnntreffer innenfr et tidsrm på 48 timer, regnes sm Gjensidige kan endre pris g vilkår hvert år ved hvedfrfall samme hendelse Overstiges fastsatt grense pr hendelse, vil erstatningen bli redusert frhldsmessig Denne 7 Tidsbegrensede frsikringer begrensningen gjelder Ikke fr reisefrsikring eller Frsikringer sm er avtalt fr en tidsbegrenset peride, persnfrsikringer - eller fr persnskade sm går inn under pphører på avtalt utløpsdat uten ytterligere varsel Bilansvarslven eller Lv m yrkesskadefrsikring m - Dersm frsikringen sies pp før avtalt utløpsdat, gis ingen ø l-lu Fr følgende bjekter/interesser dekkes uansett ikke skade refusjn F+ sm direkte eller indirekte er en følge av terrrhandling: - Dammer, tunneler, brer, flyplasser, Jernbanestasjner, l 8 Tilgdehavende ia Opphører frsikringen i frsikringstiden beregnes kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer y tilgdehavende frgjenstående del av frsikringstiden, så - Objekter/interesser utenfr Nrden <6 sant ikke annet er angitt i de enkelte vilkår eller at frsikringen er tidsbeg renset Dette gjelder ikke fr Med terrrhandling frstås en rettsstridig, skadevldende -1 grunnpris, se punkt 5 handling rettet mt allmennheten, herunder en vldshandling eller farlig spredning av bilgiske eller Ønskes beløpet utbetalt, me kntnummer ppgis kjemiske substanser - g sm frstås å være utført i den Tilgdebeløp kan gså verføres til annet frsikringsfrhld hensikt a utøve innflytelse på plitiske, religiøse eller andre J Gjensidige idelgiske rganer eller fr å fremkalle frykt 9 Renter 15 Farfig spredning av bilgiske eller kjemiske z substanser mm *< Det beregnes renter ved erstatningsppgjør i samsvar med = frsikringsavtalelvens 8-4 g 18-4 Fr persnskade under Bilansvarslven g Lv m p yrkesskadefrsikring samt på reise- g persnfrsikring Æ r- 10 Opphør ved eierskifte dekker Gjensidige skade elter tap sm følge av farlig stedet fr frsikringsavtalelvens 7-2 gjelder: spredning av bilgiske eller kjemiske substansar, skade 10 Skifter den ting frsikringen er knyttet til eier, faller eller tap frårsaket av raketter, atmvåpen eller radiaktiv frsikringen brt Gjensidige svarer likevel fr stråling Q * frsikringstilfeller sm inntrer innen fjrten dager etter eierskiftet Frsikringen brtfaller uansett når den nye eier Fr reise- g persnfrsikring gjelder følgende begrensning: (O Ved skade frårsaket av atmvåpen eller radiaktiv stråling - har tegnet frsikring er samlet erststningsansvgr verfr alle kunder g 11 Gjensidiges rett til å si pp frsikringen kravstillere begrenset til kr 500 milliner pr skadehendelse Gjensidige kan si pp frsikringen ved manglende betaling, Alle skader sm skyldes samme hendelse eller sm har sin 1 4ik

13 Kriminalitet FORSIKRINGSBEVIS Gjensidige [ * FORSIKRIIMGSNUMMERt UTSTEDT 001,2014 * 1> Kriminalitet Dekkes KRIMINALITETSFORSIKRING Dekkes ikke Hvem frsikringen gjelder fr (sikrede) Hvrfrsikringen gjelder Fretak sm er nevnt i frsikringsbeviset Nrden Ved datakriminalitet dekkes øknmisk tap sm har ppstått på servere i Nrden - Hva frsikringen Frmuestap påført sikrede dekker - Erstatningsansvar verfr tredjemann Stkredes øknmisk tap sm knstateres i - Tap sm følge av minsket ellei- brtfalt frsikringstiden g sam har ppstått sm følge prduksjn eller msetning av - Tap sm følge av at tingen ikke kan nytti iggjøres - at arbeidstakere, vikarer, agenter, sm frutsatt kmmisjnærer eller ppdragstakere - Taptfrtjeneste - har begått underslag, tyveri, bedrageri,! - Øknmisk tap sm skyldes straffbare utrskap eller dkumentfalsk i henhld til handlinger sm er begått etter at sikrede straffelven av 22 mai nr 10 g/elle ppdaget frsikringstilfellet, med mindre sikrede - begått handling etter straffelven 22 mai gdtgjør at tapet ikke kunne frhindres 1902 nr10 276a, 276 b, g 276 c - Øknmisk tap hvr lagemjrdering elier (krrupsjn) nar handlingen gså kunne vært resuttatberegning er eneste bevis på det faktiske mfattet av straffe be ste m me Ise ne knyttetti ppståtte tapet eller deler av det underslag, tyveri, bedrageri, utrskap elter dkumentfslsk Frmuestap påført sikrede ved datakriminalitet Sikredes øknmiske tap sm knstateres i frsikringstiden g sm har ppstått sm følge av at andre enn arbeidstakere, vikarer, agenter, kmmisjnærer eller ppdragstakere - skaffer seg selv eller andre en øknmisk frtjeneste sm følge av tyveri eller bedrageri i henhld til straffelven g - tapet har ppstått sm følge av innhegning j eller manipulering av datanettverk i sikredes databehandlingssystem, -L 10

14 Gjensidige ( Kriminalitet % FORSIKRINGSBEVIS FORS1KRINGSNUMMER ' UTSTEDT Kriminalitet Endret frsikring gjelderfra Frsikret virksmhet F LSJ KrlrlALl-rn Egenandel Eiendmsfn/altning Kriminalitet ved ansatte Frsikringen mfatter gså innleid persnale samt persner sm er selvstendig næringsdnvende eller ansatte hs andre, men sm utfører faste ppdrag fr sikrede Data kriminalitet ved utenfrstaende sm er andre enn: -Ansatte hs sikrede - Midlertidig ansatte hs sikrede - Agenter, kmmisjnærer - Persner sm er ansatt hs andre, men sm utfører ppdrag fr sikrede N Frsikrinaen dekker Frmuestap påført sikrede Frmuestap v/datakriminalitet M Sikkerhetsfrskrifter - hva sikrede må gjøre fr å frebygge skader - se til slutt i del 1 -n Dersm dette ikke verhldes, kan retten til erstatning brtfalle helt eller delvis, jf frsikringsavtalelven 4-8 g 4-11 (O Sikrede er fretaket nevnt i frsikringsbeviset, persner eller rganer sm kan frplikte fretaket, persner sm utfører arbeid av ledende art, arbeidsledere eller andre sm har en særlig selvstendig stilling innen fretaket a fn v~ kr Pris (T> -1 < * 7~ [UB ~\ D (T> c l m -l yj l-- &> - t <D V) -J, (6 2 < - 1~*' n> U ft> a U Frist fr å melde skade Klagemuligheter c - Skade/krav ska! meldes til Gjensidige innen ett år etter at Dersm det er ne du ikke er frnøyd med, kan du kntakte frsikrede / den sm har rett til erstatningen, fikk kunnskap m de - Gjensidiges Kundembud frhld sm begrunner kravet Ellers kan retten til erstatning falle - Finansklagenemnda brt 9 a

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer