Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist Utstedt Avtaleperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014."

Transkript

1 Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei Osl Frnyelse Fakturanummer Frsikringsnummer Hvedfrfall l1.l I I Antall terminer Betalingsfrist Utstedt Side l av I Frsikring fr lag/klubb Avtaleperide Faktura Gnr Bnr 0001, 0281 Osl m.fl Ttal premie Din Rådgiver er Tanja Iren Håseth Sveen Gjensidige Frsrknng ASA, Strgata 150,2390 Melv Telefn Telefax II

2 Gjensidige Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei sl Frsikringsnummer Gielder fra Hvedfrfall Betalingsterminer Utstedt Frsikring fr lag/klubb 2013 (kr) Gnr Bnr 0001, 0281 Osl m.fl I 218 I 218 Gjensidige Frsikring ASA, Strgata 150,2390 Melv Telefn Telefax Din Rådgiver er Tanja lren Håseth Sveen

3 Gjensidise (D Gjensidige Frsikring ASA Org.nr: NO Marthas Have Huseierfrening Sigurd lversensvei Osl ffi lnnhld Frsikringsversikt Viser versik ver frsikringene Side DEL 1 Frsikringsbevis Viser hva eller hvem sm er frsikret g hva sm dekkes g ikke dekkes Sikkerhetsfrskrifter hva sikrede må g1øre fr å frebygge skade DEL 2 Fellesdekninger g Generelle vilkår Viser dekninger g vilkår sm gjelder flere frsikringer 11 DEL 3 Erstatningsregler Viser kriterier fr utbetaling g hvrdan erstatningen beregnes 15 DEL 4 Nyheter g endringer Viser hva sm er nytt eller endret i frsikringene 17

4 Gjensidige Frnyelse gjelder tra Hva er frsikret Frsikrinqssum Eqenandel Frsikringssted Gnr Bnr Osl Virksmhet: ldeell Frening 1 Garasje Byggeår: 2000 Tyverisikrin g, beskyttelsesklasse B0 Bruttareal 450 kvm fullverdigrunnlag smessige investeringeri frsikringsåret Påbud fra ffentlig myndighet Riving g rydding Utemråde hageanlegg Husleietap i inntil 36 måneder Løst utstyr g mtrredskaper til vedlikehld Pris'. kr Garasje Byggeår: 2000 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 Bruttareal 405 kvm fullverdigrunnlag smessige investeringer i frsikringsåret Påbud fra ffentlig myndighet Riving g rydding Utemråde hageanlegg Husleietap i inntil 36 måneder Løst utstyr g mtrredskaper til vedlikehld Pris: kr Fullverdi Fullverdi E] lhl l5l l:r I l( I H Frsikringen dekker Heldekning Lag/Klubb Naturskade Huseieransvar Se ver Sikkerhetsfrskrifter hva sikrede må gjøre fr å frebygge skader se til slutt i del 1 Dersm dette ikke verhldes, kan retten til erstatning brtfalle helt eller delvis, jf. frsikringsavtalelven $ 48 g $ 41 1 Sikrede er persner sm utfører arbeid av ledende art, andre sm har en selvstendig stilling innen lagevklubben g det sittende styret Ansvarsbegrensninger Sikrede må infrmere Gjensidige dersm bygningens verdi øker etter mbygging eller påbygging bygningen benyttes til annetfrmål enn avtalt bygningen fraflyttes. Fr fraflyttet bygning dekkes kun brann g naturskade Dersm dette ikke gjøres, kan retten til erstatning brtfalle helt eller delvis, se frsikringsavtalelven $ 46. Herav naturskade Frist fr å melde skade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen eft år etter at frsikrede / den sm har rett til erstatningen, fikk kunnskap m de frhld sm begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle brt. Klagemuligheter Dersm det er ne du ikke er frnøyd med, kan du kntakte GjensidigesKundembud Finansklagenemnda kr I l=l lel F] ;t l fl zl \<l =l l l GI CL, (cl

5 Gjensidige Dekkes Dekkes ikke Frsikringstaker lnnehaver av tinglyst eiendmsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendmmen Hvem frsikringen gjelder fr (sikrede)? Hvr gjelder frsikringen? På frsikringsstedet I Nrge fr naturskadefrsikring I Nrden med inntil kr'l mill. fr ting sm midlertidig er brte fra frsikringsstedet Ting nevnt fran i frsikringsbeviset Utvendige ledninger med tilknyttet uts$r sm Hva er frsikret? Ting på bygge g anleggsplass Utstyr g installasjner til bruk fr prduksjns eller naeringsvirksmhet fører elektrisitet, gass eller væske til eller fra bygning, fram til tilknytningspunkt til ffentlig Overvannsledninger Drensledninger Kunstnerisk utsmykking, signert av kunstner Antikvarisk merverdi (anskaffelse av annen antikvarisk bygning eller anskaffelse av antikvariske deler fr restaurering av skadde partier) ledni ng/brø nn/reservar/spredeledning Løst utstyr g mtrredskaper til vedlikehld Transprt utenfr frsikringsstedet Mtrvgner sm mfattes av bilansvarslven av bygning g utemråde Utemråde hageanlegg inkludert gjerde, flaggstang, lekeapparater g utvendig vannbasseng med tilknyttede rør Hvilke skader? Plutselig g ufrutsett skade Naturskade i henhld til Lv m naturskadefrsikring, L , nr. 70. Erstatningsmfung g begrensninger fremgår av lven Skade sm andre enn sikrede er pliktig til g har øknmisk evne til å erstatte i henhld til garanti eller annen avtale. Reises krav mt Gjensidige, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, m det freligger ansvar fr leverandør, reparatør eller andre, prøves fr retten. Gjensidige betaler kstnadene ved søksmålet Utgifter til vedlikehld g frbedringer Svi g gnistskader sm ikke skyldes brann Skade sm skyldes kndens, spp eller sppsprer, råte, virus, priner, bakterier g andre mi krrganismer, he ksest, kjaeledyr, inse Ker Vannskade på utett våtrm. Med våtrm menes bygningskmpnenter sm befinner seg innenfr våtrmmets bjelkelag g stenderverk Bruddskade på takrenne, utvendig nedløp, taksluk fr innvendig nedløp, drensrør, pumpe eller ledning fr vannbasseng Skade ved vanninntrenging gjennm utett bygning. Likevel dekkes skade sm følge av plutselig vanninntrenging i bygning fra terrenget eller grunnen når det fører til vannspeil ver laveste gulv S kade s m I ølge av k rrsj n/ ksidasj n/slitasje sm er en nafurlig lølge av bruk eller annen gradvis frringelse. Likevel dekkes utstrømning av væske eller gass fra rørledning Skade sm kun består av flekker, riper, svinnsprekker g avskallinger Skade sm skyldes tele, setninger, jrdtrykk g utilstrekkelig eller svi ktende fundamentering Punktering av islerglass Skade på kmpnent sm har material/ dimensjnerings/ eller knstruksjnsfeil eller er feil mnteruutført Funksjnsfeil uten at dette skyldes skade på tingen

6 Gjensidige Dekkes Dekkes ikke Fr utemråde hageanlegg: Plutselig g ufrutsett skade ved: Brann Direkte lynnedslag Brudd på bygningens g/eller vannbassengets rørledninger med tilknyttet utstyr Naturskade i henhld til Lv m naturskadefrsikring, L , nr. 70. Erstatningsmfa ng g be grensninger fremgår av lven Efter en erstatningsmessig skade dekkes gså: Prisstigning etter skade Riving, rydding, lagring, brtkjøring g destruksjn av verdiløse rester Påbud fra ffentlig myndighet Husleietap H"t"*t"tt*"t.. a"f Z Tyveri g hærverk i dettidsrm lkalene er åpne fr kunder g publikum Tyveri av ting utendørs Skade sm følge av virus, hacking, trjanske hester g annen uautrisert datainntrengning Underslag eller svinn Frstskade g andre klimatiske skader på hage/grøntanlegg "g ts, r1 'ni i (Dl tl l JI (l l +l <I rt $. 1 ; s.l sl,l z {cl J CL =. J (ci

7 Gjensidige Sikkerhetsfrskrifter hva sikrede/bedriften må gjøre fr å frebygge skade Disse frskriftene gjelder fr din bedrift. Hvis de ikke følges, kan retten til erstatning brtfalle helt eller delvis, jf. frsikringsavtalelven $48g$411 Gjelder fr Sikrinq av bygninq q eiendeler. Fr frskrifter gitt av andre, f.eks. ffentlige myndigheter, kan Gjensidige på frespørsel sende disse. Brann g eksplsjnsfarlig stff Behandling g ppbevaring av brann g eksplsjnsfarlig stff skal være i samsvar med: Frskrift m håndtering av brannfarlig stff av 8. juni 2009 Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser Kapittel 3. Plikter i virksmhet med farlig stff Frskrift m håndtering av eksplsjnsfarlig stff av 26. juni 2002 Kapittel 7. Oppbevaring 0 stekniske installasjner N Tekniske installasjner, utstyr med videre skal føres pp eller installeres, drives g vedlikehldes i samsvar med: Frskrift m brannfrebyggende tiltak g tilsyn av 26. juni 2OO2 Kapittel 2. Generelle krav til eier g virksmheubruker av brannbjekter I 'Tl tn Elektriske anlegg g utstyr Elektriske anlegg g elektrisk utstyr skal utføres, drives g vedlikehldes i samsvar med: Lv m tilsyn med elektriske anlegg g elektrisk utstyr (eltilsynslven). g 2. Elektriske anlegg skal prsjekteres, utføres, drives, vedlikehldes g kntrlleres slik at de ikke frembyr fare fr liv, helse g materielle verdier. Frskrift m brannfrebyggende tiltak g tilsyn av 26. juni2oo2 Kapittel 2. Generelle krav til eier g virksmheubruker av brannbjekter fr server, hvedmaskin, styringsenheter g telefnsentraler Utstyret skal, både på strømnett g signalsiden, vaere beskyttet med sekundærvern ( pluggbart verspennigsvern) mt verspenninger sm fr eksempel er frårsaket av lynnedslag. Sekundærvernet må være FG gdkjent. Utstyret skal være tilkplet avbruddsfri strømfrsyning (nline UPS) slik at det kan tas ned/slås av kntrllert. Med styringsenhet menes enhet sm styrer annet utstyr g sm har egen separat strømfrsyning Utstyret skal plasseres slik at det ikke utsettes fr skade ved utilstrekkelig eller feilknstruert klimaanlegg eller unrmalt driftsmiljø. Se Velg "Overspenningsvern" g "FGgdkjenninger Selvantennende materiale Materiale sm kan selvantenne, skal legges i egnede behldere av metall med selvlukkende lkk. Oppbevaring av awall lnnendørs ppbevaring av søppel/avfall skal kun fregå i brannfast rm. Oppbevaring av brennbart awall uten permanent tilsyn sm ligger fritt eller i cntainer, søppelkasser, papirkurver g Sikring mt verspenninger/strømbrudd/klima lignende skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk. Avstand skal være minst 5 meter fra brennbar yttervegg g ikke under tak, i skur, på verdekte lasteramper eller ved vindusåpning. Brennbart awall kan likevel ppbevares nærmere byggverk hvis ppbevaring skjer i lukket g låst ppbevaringsenhet knstruert slik at eventuell brann ikke kan spre seg ut av ppbevaringsenheten. Mbile enheter skal låses fast. Lagring Brennbart materiale lagret utendørs skal plasseres minst 8 meters fra byggverk. Lagre av trelast, trepaller flis, plast, papir g lignende der høyden er ver 4 meter eller areal større enn 200 m2 skal plasseres minst 25 meters avstand til byggverk. Sikring ved kking/stekingffrityr Sikrede må sørge fr at filter g awrekksvifte rengjøres sm er angitt av prdusenvleverandør, minimum hver 3. måned. Dersm det er installert frityranlegg skal det være manuelt brannslkkeapparat av type AF. Frityranlegg fr samlet mer enn B liter frityrlje skal ha autmatisk brannslkkeanlegg sm er egnet fr slkking av frityrbranner. Kravet gjelder ikke fr virksmheter i frittliggende bygning under 100 m2. Vedlikehld g tilsyn Sikrede skal sørge fr at det freligger dkumentasjn fra gdkjent håndverker ved nybygg, påbyss, bruksendring, minnredning., bygningskmpnent eller maskin må ikke utsettes fr større belastninger enn den er beregnet fr. Vannskade g utvendige vannledninger skal hldes tilstrekkelig ppvarmet fr å hindre vannskade ved frstsprengning. lnn g utvendige sluk g vannlåser rengjøres jevnlig, minimum 2 ganger per år. Varer lagres minimum 10 cm ver gulv. CL J =' GI t!r" F t? lmi lan) lll l3l 13l l( 1l,!l I le I u I.r I z (ci ct =. GI a

8 Gjensidige Hvedstppekran i fritidsblig stenges g rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes når bygningen frlates fr mer enn tre døgn. lnstruks m dette skal settes pp lett synlig i fritidsbligen. Fr bygning sm er uten bebelse eller virksmhet, skal hvedstppekran stenges g rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes. WS arbeider skal utføres av gdkjent håndverker Sikring mt tyveri/hærverk Der beskyttelsesklasse B0 er angitt i frsikringsbeviset gjelder: Dører, vinduer g andre åpninger skal være lukket g låst. Nøkler skal ppbevares utilgjengelig fr uvedkmmende. Før lkalene frlates skal det kntrlleres at uvedkmmende ikke befinner seg i bygningen. I tillegg gjelder kravene i henhld til beskyttelsesklasse 81, 82 eller 83 der det er angitt i frsikringsbeviset. (Frsikringsselskapenes Gdkjennelsesnemnds FG regelverk (http: //fg.f n h. n/n/h ved/regelveruregelverkinnbrudd/bkravene/) Sikredes rett kan brtfalle, helt eller delvis, gså m verhldelse av sikkerhetsfrskriften er frsømt av andre sm er betrdd nøkler eller ansvaret fr avlåsing. Eiendeler / varer ppbevart i cntainer sikres med FGgdkjent cntainerlås eller FGgdkjent hengelås g hengelåsbeslag, minst kl 3. /rm skal være sikret g avlåst i henhld til Frsikringsselskapenes gdkjennelsesnemds (FG) regelverk. Beskyttelsesklassen er angitt i frsikringsbeviset. Før lkalene frlates skal det kntrlleres at uvedkmmende ikke befinner seg i bygningen. være låst når de frlates etter arbeidstidens slutt, dersm disse er utstyri med K1øretøyerftilhengere/arbeidsmaskiner/båter låsanrdning. Nøkler til bjekter skal bæres av den sm rettmessig dispnerer nøklene, ppbevares i låst FGgdkjent verdieller sikkerhetsskap eller i låst bygning utenfr frsikringsstedet. Verdieller sikkerhetsskap skal mnteres i henhld til prdusentens anvisninger' Tyverisikring av innhld i nedgravd tank: Styringsenhet g påfyllingspunkt skal være låst. Det skal føres peilelgg slik at svinn kan ppdages rask. Når bjektene befinner seg i bygning, gdtas sikring av bygningen/lkalet iht. FGs regler fr innbruddsbeskyttelse klasse 81, der ikke andre Bkrav er angitt. Snømåking Fr å frebygge g begrense skade ved snøras g snøtyngde, skal snø fjernes fra tak, takrenner, vegger, verandaer g terrasser. Bruk g vedlikehld av teknisk utstyr Utstyret skal vedlikehldes g brukes i henhld til leverandørs/prdusents veiledning. De sm betjener/vedlikehlder utstyret må være kvalifisert til dette. Lekkasjesikring ved ppbevaring av brannfarlig væske/lje Nedgravde tanker g stasjnære vergrunns ppbevaringstanker skal sikres i henhld til Frskrift m håndtering av brannfarlig stff av 8. juni 2009, kapittel 7. Oppbevaring Datasikkerhet Operativsystem g prgramvare (applikasjner) ska ppbevares i minst t eksemplarer, riginaler g på datamedia. Originaler skal ppbevares i annen låst bygning eller låst dataskap, gdkjent i henhld til NT FIRE DlS eller bedre. Det skal daglig tas sikkerhetskpi (backup) av data lagret på datamedier, slik at det alltid finnes sikkerhetskpier av data. Sikkerhetskpier skal ppbevares iannen låst bygning eller dataskap gdkjent i henhld til NT FIRE DlS eller bedre. Minst 6n gang per måned skal sikkerhetskpier frakes til et eksternt lagringssted. Backup/sikkerhetskpier skal ppbevares på eksternt lagringssted, i låst skap i låst bygning. Verifisering av data på sikkerhetskpier skal fretas minst 6n gang per måned. Gassnrm Gassanlegg skal prsjekteres, installeres, endres, repareres, driftes, vedlikehldes, innmeldes g kntrlleres sm beskrevet i frskrift av 8. juni 2009 nr. 602 med senere utgaver, m håndtering av farlig stff med tilhørende veiledning g temaveiledninger utarbeidet av Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap Gassfrbrukende utstyr sm hvitevarer, ppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes, vedlikehldes, installeres g kntrlleres i henhld til prdusentens anvisninger Frskrift med veiledning g temaveiledninger vil til enhver tid være å finne på Gjelder fr aygning Sikkerhetsfrskrift ved varme arbeider Med varme arbeider frstås arbeider hvr det benyttes maskiner g utstyr sm genererer gnist g varme sm kan føre til brann. Varme arbeider mfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise skjære g/eller slipeutstyr. bygge, installasjns, mnterings, demnterings, reparasjns, vedlikehlds g lignende arbeid hvr det benyttes åpen ild, ppvarming, sveise, skjeere, ldde g/eller slipeutstyr. Slkringskrav sm skal ivaretas før under g efter arbeide

9 Gjensidige arbeidsstedet g de nærmeste mgivelser skal være ryddet fr brennbart avfall. alt brennbart materiale på g i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet. brennbare bygningsdeler skal være kntrllert g beskyttet. åpninger i gulv, vegger g tak skal være tettet. gdkjent slkkeutstyr, minimum 2 stk 6 kgs ABOhåndslkkeapparater eller brannslange med diameter 3/4 tmme påsatt vann frem til strålerøret skal vaere plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser g minst en time etter at arbeidet er avsluttet. Det er frbud mt bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Frbudet mt åpen flamme gjelder likevel ikke: ved legging av lag t ved tlags tekking på mråder sm er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennmføringer, brdkantbeslag g lignende. ved tekking på takknstruksjner sm består kun av ubrennbare materialer på mråder sm er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennmføringer, brdkantbeslag mv. ved tining av is før mtekking på tidligere tekkende tak, tillates bruk av åpen flamme på mråder sm er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennmføringer, brdkantbeslag g lignende. Fr frdamping av resvann etter tining av is er det frbud mt bruk av åpen flamme. Sertifikat Persner sm benytter maskiner g utstyr i henhld til definisjnene av varme arbeider utenm faste, spesielt tilrettelagte g brannsikre arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat fra Nrsk brannvernfrreingeller samarbeidene rganisasjner i øvrige nrdiske landfr den type arbeide sm utføres. Ved landbruksdrift gjelder kravet til sertifikat når de varme arbeidene utføres av andre enn sirede. E N I 'n Ø ct x GI å F!r. F t? lm taa l)l 15l lil l( I l.,l ldl Ir I fl!l F I z ( CL =, cl

10 Gjensidige Ansvarf) Ansvar Lag/klubb: dekker huseieransvar fr lag/klubb nevnt i frsikringsbeviset. Dekker gså ansvar fr enhver rettmessig bruker av mtrredskaper Hvilke ansvar? Dekkes Erstatningsansvar fr skade på tredjemanns persn eller ting når: sikrede er erstatningsansvarlig i egenskap av eier/bruker av den frsikrede eiendm sikrede er erstatningsansvarlig i henhld til gjeldene rett skaden er knstatert i frsikringstiden Utver dette dekkes gså: Byggherreansvar Erstatningsansvar sikrede pådrar seg i egenskap av eier av den frsikrede eiendm når det utføres rehabilitering, mbygging av eksisterende bygningskrpp eller vedlikehld av bygningens ledninger i grunnen. Ansvar fr frurensning når årsaken til frurensningen er plutselig g ufrutsett Dekkes ikke KntraKsansvar Erstatningsansvar fr skade på ting sikrede bruker, leier, låner eller har i kmmisjn/salg har tatt hånd m fr transprvflytting har til frvaring, ppbevaring, lagring Dette gjelder gså når sikrede leier ut eiendmmen til leietakere sm driver med frvaring, ppbevaring, lagring i sikredes eiendm Erstatningsansvar ved frurensning når årsaken til frurensningen ikke er plutselig g ufrutsett Erstatningsansvar i egenskap av eier, fører eller bruker av mtrvgn, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, seilbåt, mtrbåt, fartøy, fly eller lultfartøy Erstatningsansvar fr skade ppstått ved gravings, sprengings, spuntings, pelings g rivingsarbeider Erstatningsansvar i henhld til lv m yrkesskade Erstatningsansvar i egenskap av byggherre ved nybygg eller tilbygg Erstatningsansvar sm sikrede pådrar seg i henhld til skadeserstatningslven $ 35 (ppreising) g $ 36 (erstatning fr aerekrenking g krenking av privatlivets fred) Ansvar lrbøter g lignende herunder dagbøter, straffebøter, punitive damages g exemplary damages Erstatningsansvar sm skyldes straffbare handlinger Erstatningsansvar sm relaterer seg til asbest H E] H 11

11 Gjensidige Ansvar Ansvar Behandling av erstatningskrav g frdeling av saksmkstninger Blir krav sm verstiger egenandelen reist mt sikrede eller Gjensidige g ansvaret mfattes av frsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken g betaler de nødvendige kstnader fr avgjørelse av erstatningsspørsmålet med følgende begrensninger: Omfattes bare deler av kravet av frsikringsavtalen, g Gjensidige velger å engasjere ekstern juridisk g/eller sakkyndig bistand, frdeles kstnadene ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet etter partenes ø knmiske interesse i saken. Er Gjensidige villig til å rdne en sak i minnelighet, eller å betale kravet innenfr frsikringssummen, dekker selskapet ikke videre utgifter ved tvisten. Gjensidige har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Dersm sikrede blir idømt et erstatningsbeløp sm er høyere enn frsikringssummen, erstatter Gjensidige prsessutgifter frhldsmessig. Dersm sikrede uten Gjensidiges samtykke unnlater å påanke en fellende dm, vil Gjensidige freta en selvstendig vurdering av m det idømte erstatningskravet g eventuelle mkstninger er dekningsmessig under frsikringen. Selv m frsikringssummen verskrides, dekkes mkstninger sm på frhånd er gdkjent av Gjensidige, g renter av idømt dekningsmessig erstatningsbeløp. Ved skade sm inntreffer utenfr de nrdiske land, er Gjensidiges samlede utbetalingsplikt inklusive redningsmkstninger, renter g saksmkstninger, begrenset til den avtalte frsikringssum Regress Definisjner Sikredes plikter verleveringen ansvar fr skade sm skyldes at sikredes ytelse i henhld til kntrakt eller avtale er mangelfull, frsinket eller uteblitt kstnader ved mlevering, etterlevering eller reparasjn ansvar sm går utver hva sm følger av alminnelig erstatningsrett, men sm sikrede ved tilsagn, kntrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære ansvar sikrede endelig må bære frdi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress Sm urettmessig vinning regnes øknmiske ytelser av enhver art, sm eksempelvis lønn, hnrar, verskuddsdeling g pensjnsrdning Mtrredskaper er gressklippere, jrdfresere, snøfresere g andre tilsvarende mtrredskaper sm tilhører frsikringstaker g ikke er registreringspliktige eller veier mer enn 750 kg Skader g frsikringssum Alle skader sm skyldes samme ansvarsutløsende frhld, handling eller unnlatelse, eller sm har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes sm ett skadetilfelle (serieskade) Gjensidiges ansvar fr serieskade er begrenset til den frsikringssum sm gjaldt da første skade ble knstatert i frsikringstiden Det kan i dekningen fremgå frskjellige frsikringssummer. I slike tilfeller vil Gjensidiges ttale ansvar fr alle serieskader være begrenset til den høyeste frsikringssum sm gjaldt ved første serieskade Frsikringssummen er angitt i frsikringsbeviset g gjelder ved hvert skadetilfelle Skade på persn anses inntruffet når en persn dør, skades eller blir påført sykdm Skade på ting anses inntruffet ved tap av eller fysisk skade på ting (herunder dyr g fast eiendm), eller når elektrnisk lagret infrmasjn frvanskes eller går tapt på annen måte. Øknmisk tap påført tredjemann sm følge av skaden, regnes sm en del av denne Frmuesskade Med frmuesskade menes øknmisk tap sm ikke er ppstått sm følge av skade på persn eller ting Med familie menes sikredes freldre, barn, barnebarn, fsterfreldre, stebarn, søsken g deres ektefelle, samt sikredes ektefelle eller samber Sm urettmessig vinning regnes øknmiske ytelser av enhver art, sm eksempelvis lønn, hnrar, verskuddsdeling, pensjnsrdning Med kntraktsansvar menes utgifter/mkstninger/tap knyttet til ppfyllelse av sikredes kntrakt (dvs. avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise e.l.) herunder: ansvar fr skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden inntreffer før verlevering eller skyldes feil eller mangel sm frelå ved verleveringen ansvar fr skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise, når skaden inntreffer eller ppdages etter Sikrede pli kter, vederlagsfritt: å freta de utredninger, analyser g undersøkelser sm er av betydning fr vurdering av skadetilfellet (eventuelt av skaden g sikredes ansvar), g sm kan gjennmføres i sikredes virksmhet, å stille til dispsisjn vitner g sakkyndige blant de ansatte ved eventuell rettssak der den sikrede er saksøkt, g ellers når selskapet har bruk fr dette, jf. frsikringsavtalelven $ 81, første ledd. Uten Gjensidiges samtykke må sikrede ikke innrømme nen erstatningsplik eller frhandle m erstatningskrav. Kan sikrede frlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer Gjensidige ved utbetaling av erstatning i sikredes rett mt tredjemann Har sikrede versittet ett 1 års fristen fr å gi melding m frsikringstilfellet til Gjensidige jfr. pkt. 1, har selskapet rett til regress mt sikrede i de tilfeller hvr Gjensidige har utbetalt erstatning direkte til skadelidte Dersm sikrede sm arbeidsgiver blir hldt ansvarlig fr skade sm frsettlig er frvldt av ansatte, trer Gjensidige inn i sikredes rett til regress mt de(n) ansatte Egenandel Fra erstatningsppgjøret trekkes den egenandel sm er angitt i frsikringsbeviset ved hvert skadetilfelle 12

12 Gjensidige '1. feil eller manglende pplysninger samt ved særlige grunner' I tillegg kan Gjensidige si pp frsikringen dersm frsikringstaker går knkurs eller etter en skade, så sant ppsigelse er rimelig. Dette gjelder ikke livsfrsikringer. Frsikringsavtalen består av frsikringsdkumentet evenfuell avtale ved kllektive frsikringer g reguleres gså av frsikringsavtalelven det øvrige lwerket Frsikringsbeviset gjelder fran frsikringsvilkår g sikkerhetsfrskrifter. Spesielle bestemmelser gjelder fran generelle bestemmelser. 2. Nrske lver g dmstler Nrsk lvgivning gjelder fr frsikringsavtalen. Tvister etter frsikringsavtalen avgjøres ved nrsk dmstl. 3. Garantirdning fr skadefrsikringer Gjensidige er med i en garantirdning fr individuelle/private skadefrsikringer sm kan bidra dersm selskapet ikke har penger til å betale. 4. Valuta Priser, erstatninger g renter beregnes g gjøres pp nrske krner. i 5. Grunnpris Grunnprisen er et fast beløp uavhengig av frsikringsavtalens mfang. Den dekker kstnader til administrasjn g dkumentutsendelse g refunderes ikke ved ppsigelse i frsikringsåret. 6. Ettårige awaler frnyes autmatisk Frsikringen er ettårig g frnyes autmatisk fr ett år av gangen dersm ikke frsikringstaker sier pp frsikringen. Gjensidige kan endre pris g vilkår hvert år ved hvedfrfall. 7. Tidsbegrensede frsikringer Frsikringer sm er avtalt fr en tidsbegrenset peride, pphører på avtalt utløpsdat uten ytterligere varsel. Dersm frsikringen sies pp før avtalt utløpsdat, gis ingen refusjn. 8. Tilgdehavende Dersm frsikringen pphører i frsikringstiden, beregnes tilgdehavende fr gjenstående del av frsikringstiden, så sant ikke annet er angitt i de enkelte vilkår eller at frsikringen er tidsbegrenset. Dette gjelder ikke fr grunnpris, se punk Svik Ved svik pphører både rett til erstatning g refusjn av innbetalt beløp, g alle frsikringsavtaler kan sies pp med øyeblikkelig virkning. Allerede utbetalte erstatningsbeløp kan kreves tilbakebetalt. 13. Krig g alvrlige urligheter Frsikringen dekker ikke skade på persn g ting sm skyldes krig eller alvrlige urligheter i Nrge krig eller alvrlige urligheter i utlandet dersm frsikrede reiser inn i, eller tar pphld i, et mråde med krig eller alvrlige urligheter hvis ikke annet er avtalt skriftlig deltakelse i krig når dettakelsen ikke er gdkjent av nrske myndigheter På Persn, Mtrvgn g Reisefrsikring dekker Gjensidige likevel skade på persn g ting sm skyldes krig eller alvrlige urligheter i utlandet dersm frsikrede allerede befinner seg i et mråde når det bryter ut krig eller alvrlige urligheter. Frsikringen gjelder da i inntil 6 uker fra dette tidspunk. 14. Skade ved terrrhandlinger Ved terrrhandling er Gjensidiges samlede erstatningsansvar verfr alle kunder g andre kravstillere begrenset til kr 1 milliard per skadehendelse. Alle skader sm inntreffer innenfr et tidsrm på 48 timer, regnes sm samme hendelse. Overstiges fastsatt grense pr. hendelse, vil erstatningen bli redusert frhldsmessig. Denne begrensningen gjelder ikke fr reisefrsikring eller persnfrsikringer eller fr persnskade sm går inn under Bilansvarslven eller Lv m yrkesskadefrsikring. Fr følgende bjekter/interesser dekkes uansett ikke skade sm direkte eller indirekte er en følge av terrrhandling: Dammer, tunneler, brer, flyplasser, jernbanestasjner, kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer ObjeKer/interesser utenfr Nrden Ønskes beløpet utbetalt, må kntnummer ppgis. Tilgdebeløp kan gså verføres til annet frsikringsfrhld i Gjensidige. Med terrrhandling frstås en rettsstridig, skadevldende handling rettet mt allmennheten, herunder en vldshandling eller farlig spredning av bilgiske eller kjemiske substanser g sm frstås å vaere utført i den hensik å utøve innflytelse på plitiske, religiøse eller andre idelgiske rganer eller fr å fremkalle frykt. 9. Renter 15. Farlig spredning av bilgiske eller kjemiske Det beregnes renter ved erstatningsppgjør i samsvar med frsikringsavtalelvens SS 84 g Opphør ved eierskifte I stedet fr frsikringsavtalelvens $ 72 gjelder: Skifter den ting frsikringen er knyttet til eier, faller frsikringen brt. Gjensidige svarer likevel fr frsikringstilfeller sm inntrer innen fjrten dager etter eierskiftet. Frsikringen brtfaller uansett når den nye eier har tegnet frsikring. Gjensidiges rett til å si pp frsikringen Gjensidige kan si pp frsikringen ved manglende betaling, '11. substanser m,m. Fr persnskade under Bilansvarslven g Lv m yrkesskadefrsikring, samt på reise g persnfrsikring dekker Gjensidige skade eller tap sm følge av farlig spredning av bilgiske eller kjemiske substanser, skade eller tap frårsaket av raketter, atmvåpen eller radiaktiv stråling. Fr reise g persnfrsikring gjelder følgende begrensning: Ved skade frårsaket av atmvåpen eller radiakiv stråling er samlet erstatningsansvar verfr alle kunder g kravstillere begrenset til kr 500 milliner pr. skadehendelse. Alle skader sm skyldes samme hendelse eller sm har sin 13

13 Gjensidige årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes sm en skadehendelse. Fr øvrige frsikringer dekkes ikke slike skader/tap. 16. Jrdskjelv g vulkanutbrudd Gjensidige dekker tap eller skade sm direkte eller indirekte er frårsaket av eller står i sammenheng med jrdskjelv eller vulkanske utbrudd fr: persnfrsikring ulykkesfrsikring. Fr ulykkesfrsikring dekkes ikke ulykkesskade sm følge av jrdskjelv i Nrge. persnskade under Bilansvarslven persnskade under Lv m yrkesskadefrsikring Fr øvrige frsikringer dekkes ikke tap eller skade, g økning I tap eller skade, ved jrdskjelv g vulkanutbrudd Frsikringsselskapenes sentrale skaderegister FOSS Alle skader sm meldes et frsikringsselskap, kan registreres i Frsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et frsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet autmatisk versik ver fødsels, rganisasjnsg saksnummer, bransjekde, selskap, skadetype, dat g saksbehandlers initialer fr alle skader sm tidligere er meldt på samme kunde gså skader i andre frsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 år. partenes hjemsted g utenfr den kmmune hvr frsikringstilfellet har inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, ppnevnes denne av tingretten i den rettskrets hvr skjønnet fretas. Blir skjønnsmennene ikke enige m ppmann, ppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de pplysninger g freta de undersøkelser sm de anser nødvendige. De plikter å avgi siti skjønn på grunnlag av frsikringsavtalen. Skjønnsmennene fretar verdsettelsen besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at ppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles ppmannen, sm etter de samme regler avgir sitt skjønn ver de punkter sm skjønnsmennene er uenige m. Blir ppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfr de grenser sm skjønnsmennenes ansettelser medf ører. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Hnrar til ppmannen g mulige andre mkstninger ved skjønnet bæres med en halvpart på hver. Ved skjønn verfr privatkunder sm gjelder tingskade knyttet til privat frsikring, hvr det er Gjensidige sm krever skjønn, betaler Gjensidige alle skjønnskstnader. Skjønnets verdsettelser er bindende fr begge parter. Frsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til Finansnaeringens Servicekntr, Pstbks Slli, O2A2 Osl. 18. Register ver livsfrsikring g pensjnsavtaler Finansnaeringens Servicekntr har et register ver alle livsfrsikringer eller pensjnsavtaler slik at frsikrede g etterlatte lettere skal finne pplysninger. Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer g navnet på finansinstitusjnen. Frsikringstaker har innsyn eller reservasjnsrett mt å stå i registeret ved å henvende seg til Finansnæringens Servicekntr, Pstbks 2473 Slli, 0202 Osl. Se gså www. nrskpensjn. n 19. Skjønn Ved frsikring av ting eller interesse gjelder følgende bestemmelser m skjønn ved skade. Fastsettelse av erstatningsgrunnlag g verdier, g spørsmål frbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn dersm sikrede eller Gjensidige krever det. Skjønnets verdifastsettelser er øvte grense fr Gjensidiges erstatningsansvar. i Skjønn avgis av sakkyndige g uhildede persner. Hver av partene velger en skjønnsmann. Dersm en av partene ønsker det, kan det velges særskilt skjønnsmann fr bestemte ting ved avbruddstap fr bestemte spørsmå. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre m sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at det er mttatt underretning å meddele m hvem sm velges. Før skjønnetvelger skjønnsmennene en ppmann. Hvis en av partene frlanger det, skal denne vaere bsatt utenfr 14

14 Gj"nsidige Erstatningen beregnes på grunnlag av kstnader til reparasjn/gjenppføring til samme eller vesenflig samme stand sm umiddelbart før skaden inntraff. Prisene på skadedagen legges til grunn. Erstatningsregler fr bygning Følgende tas hensyn til i beregningen: Utgifter til frundersøkelser, adkmst g istandsettelse erstattes. Nett påløpte ffenflige avgifter ved utbedring av skaden erstattes. Økning iffenflige avgifter sm skyldes gjenppføring til annet frmål erstattes ikke. Merkstnader ved byggemåte g utstyr sm er urasjnelle etter dagens byggeskikk erstattes ikke. Tap av nytteareal sm følge av ffenflig påbud I stedet fr frsikringsavtalelven g 61 gjelder: 1. Skader sm skal meldes til plitiet Brann, innbrudd, tyveri, hærverk g ran. 2. Alternative ppgjørsmåter Gjensidige avgjør m skaden skal erstattes ved kntantppgjør, reparasjn, gjenppføring eller ved at Gjensidige gjenanskaffer tilsvarende elleii det vesenflige tilsvarende ting. Gjensidige har rett til å bestemme hvilken reparalør eller leverandør sm skal benyttes. Erstatningen utbetales itakt med reparasjn/gjenppf ørin g. 3. Eiendmsreften til ting sm er skadet eller kmmet til rette Gjensidige har rett til å verta en skadet ting når det er utbetalt erstatning sm fr ttaltap. Kmmei en ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å behlde tingen mt å tilbakebetale erstatningen. 4. Gjensidiges ansvar verfr panthaver g knkursb er begrenset til det laveste av følgende t båøp: N.edgangen itingens markedsverdi sm følge av erstattes ikke. Fr bygning/bygningsdel sm er bestemt revevutskiftet, er erstatningen begrenset til verdien av bygningens/bygningsdelens brukbare materialer, tatt ned g lagtferdig fr salg/bruk, etter fradrag fr rivingsutgifter sm ville ha påløpt uavhengig av skaden. Vedkmmendes øknmiske interesse itingen på skadetidspunket. Fr panthavere betyr tingen i denne sammenheng pantebjektet i sin helhet. Ved knkurs gjelder bestemmelsene venfr, uten hensyn til m knkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. 5. GJensidlges vertagelse av panterett Er Gjensidige ansvarlig verfr panthaver, men ikke verfr eier, inntrer Gjensidige i panthavers rett i den utstrekning Gjensidige betaler erstatning til panthaver. 6. Erstatningsberegning 1. Fellesregler Fullverdifrsikret bygning er frsikret fr hva det på skadedagen ville ha kstet å gjenppføre tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende bygning på skadestedet (gjenppføringsprisen). sendring sm innvirker på gjenppføringsprisen, mtuttes av frsikringen g skal meldes til Gjenidige. Er melding ikke gitt, erstattes en så str del av ikaden sm svarer til frhldet mellm gjenppføringsprisen før g etter endringen. Fr førsterisi kfrsikret bygn lng fastsettes frsikringssummen av frsikringstakeren. Skade erstattes inntil den valgte frsikringssummen. Maksimal erstatning er gjenppføringsprisen før skaden, fratrukket verdien etter skaden. lul 2. sm repareres/gjenppføres innen 5 år til samme lål frmål i Nrge. Det gjøres fradrag i erstatningen fr økning markedsverdien sm verstiger 40 markedsverdi før skaden. skaden. FI / I=l i av bygningens sm repareres/gjenppføres innen 5 år til annet frmål i Nrge. Det gjøres fradrag i erstatningen fr enhver økning markedsverdien. E] i sm ikke repareres/gjenppføres innen 5 år. Erstatningen tilsvarer reduksjnen i bygningens markedsverdi sm følge av skaden. Erstatningen beregnet i henhld til pk. 2 kan ikke settes høyere enn beregnet i henhld til pkt Andre bestemmelser Prisstigning etter skade erstattes innenfr nrmal reparasjns/gjenppføringstid, maksimalt 24 måneder. prisstigning beregnes på grunnlag av gjennmsnittelig byggekstnadsindeks i reparasjns/ gjenppbygningsperiden. Påbud fra ffenflig myndighet Frsikringen dekker nødvendige utgifter sm følge av erstatningsmessig skade g sm skyldes påbud med hjemmel i lv eller ffenflige frskrifter: Utbedring/gjenppføring av bygningen. Merutgiftene skal gjelde den skadde del av bygningen, med mindre påbudet gså mfatter uskadde deler av bygningen, etter hved mbygningsklausulen i plan_ g bygningslven. Grunnundersøkelser g fundamentering i frbindelse med gjenppføring av bygning. Utgifter sm ikke direke vedrører byggearbeidet, men sm er en betingelse fr at bygningen tillates gjenppført på samme byggetmt. Er gjenppbygging på samme byggetmt hindret ved lvhjemlet inngrep, gjelder frsikringen gså på annet sted i den utstrekning nødvendige merutgiftei påløper. 15

15 Gj"nsidige Gjensidige kan kreve at man søker å utnytte de dispensasjnsmuligheter sm ligger i Plan g Ved beplantning i hageanlegg er erstatningen begrenset til hva det vil kste å gjenanskaffe tilsvarende ung vekst bygningslven. gartneri. Frsikringen dekker ikke: Utgifter ved påbud sm myndighetene hadde hjemmel til å gi, selv m skaden ikke hadde inntruffet. Merutgifter sm skyldes at bygningen gjenppføres større enn den skadde. Utbedring/gjenppføring må være avsluttet innen 5 år etter skadedagen. Erstatningen frfaller først til betaling når skaden er utbedret. Erstatningen per bygning er begrenset til det laveste av: kr 3 mill pluss eventuell frsikringssum angitt i frsikringsbeviset fr "Påbud fra ffentlig myndighef'. 50% av premieberegningsgrunnlaget fr bygning eller førsterisiksummen. Husleietap Frsikringen dekker husleietap når de frsikrede lkaler, ved erstatningsmessig skade, skades så mye at de helt eller delvis ikke kan benyttes, at leiefrhldet kan frlanges hevet, eller at eieren plikter å redusere leien. Det husleietapet sm ppstår ved at det ikke lykkes å få leid ut lkalene igjen, til den kntraktsmessige husleie sm gjaldt på skadedagen, dekkes gså innenfr ansvarstiden. Husleietap dekkes gså dersm all adkmst til frsikringsstedet er blkkert sm følge av en erstatningsmessig skadehendelse sm er inntruffet på, eller i umiddelbar nærhet av frsikringsstedet, eller sm følge av redningstiltak etter FAL S 64. Slikt husleietap erstattes inntil frsikringssummen, maksimalt kr 10 milliner per kunde. Husleietap sm følge av naturskade erstattes inntil frsikringssummen, maksimalt kr 10 milliner per kunde. i 8. Egenandel g aldersfradrag Avtalt egenandel trekkes fra erstatningsppgjøret. I følgende tilfeller trekkes aldersfradrag i stedet fr egenandel når aldersfradraget verstiger egenandelen: Ved bruddskader på utvendige rørledninger, tanker, kummer g bunnledninger under bygning med tilknyttet utstyr av annet materiale enn plast, gjøres fradrag med 5 / i reparasjnskstnadene fr hvert år bjektet er eldre enn 20 år Ved krtslutning, annet elektrisk fenmen eller bruddskade sm rammer fyringskjel, gjøres fradrag med 5 / i reparasjnskstnadene fr hvert år bjektet er eldre enn 5 år, maksimalt 80 % fradrag Ved skade på del avting, legges den skadde delens alder til grunn fr erstatningen. Ved ulik alder på skadde deler, legges den eldste delens alder til grunn fr erstatningen. Aldersfradraget gjøres i de samlede utgiftene. 9. Hva grv uaktsmhet g frsett fra andre betyr fr sikrede Skade ved frsettlige handlinger eller unnlatelser fra daglig leder eller eiere får samme virkning sm m de er sikredes egne handlinger eller unnlatelser g kan medføre at erstatningen kan falle brt helt eller delvis. Skade ved grvt uaktsmme handlinger eller unnlatelser fra daglig leder, elere eller persner sm utfører arbeid av ledende art, ansvarshavende fr det skadefrebyggende arbeid, eller andre sm har en særlig selvstendig stilling innen virksmheten, får samme virkning sm m de er sikredes egne handlinger eller unnlatelser g kan medføre at erstatningen kan falle brt helt eller delvis. Erstatningen er begrenset til tapet i inntil 36 måneder fra skadedagen. Dersm bygningen ikke repareres/gjenppføres, er erstatningen begrenset til tapet i nrmal reparasjns/gjenppføringstid, maksimalt 3 måneder. Husleietap beregnes uten prduksjnsutstyr på grunnlag AV: leieinntekten fr utleide lkaler. gjeldende markedspris fr lkaler til eget bruk. Ved leiekntrakter sm inkluderer prduksjnsutstyr, beregnes markedsleien fr tmme lkaler. Erstatningen beregnes ut fra sannsynliggjrt brukstid / utleietid. Fradrag gjøres fr innsparte utgifter g pptjente renter gså av bygningserstatningen. Ved erstatningsberegning av fritidsbliger legges sannsynliggjrt nrmal brukstid / utleietid til grunn. Økning av tapet ved frlenget bygge / reparasjnstid sm følge av frbedring, ufuidelse eller annen endring, tas ikke med. Hageanlegg 16

16 Gjensidige Her finner du infrmasjn m de endringer sm er gjrt i frsikringene dine siden /Eiendeler/Driftstap lndeksregulering 2013 Hvert år reguleres verdien av bygninger g maskiner i takt med prisutviklingen i samfunnet. Justeringen er lik i alle selskaper. lndeksreguleringen fra er: er 5,1 0z6 Maskin g løsøre i naeringslivet 2,6 / Prisøkning sm følge av indeksreguleringer kmmer itillegg til eventuelle prisøkninger fr den enkefte frsikring. Endring i pris Prisen er øk sm følge av økte erstatningsutbetalinger, blant annet sm følge av frst g snøskader. L1 irl lul I 6'l 18. I 17

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Vibehaugen Sør v/ Arne Førlie Hakaveien 28 3611 Kongsberg. Side

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Vibehaugen Sør v/ Arne Førlie Hakaveien 28 3611 Kongsberg. Side Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Vibehaugen Sør v/ Arne Førlie Hakaveien 28 3611 Kongsberg Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norske Rosenterapeuters Foreni v/barbro Svensson Lundin Roald Amundsens vei 5 7018 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Parkhuset v/obos Boks 6666 St.Olavs plass 0129 Oslo. Side

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Parkhuset v/obos Boks 6666 St.Olavs plass 0129 Oslo. Side Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Parkhuset v/obos Boks 6666 St.Olavs plass 0129 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norges Cykleforbund c/o Norwegian Broker AS Boks 324 1326 Lysaker Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

m cjenstdtge Forsikringsoversikt Nari ngsl ivsforsikri ng lav2l I J - Kriminalttet i 3 Interes seorganisas j on Ridhusgata 1-3 Endring

m cjenstdtge Forsikringsoversikt Nari ngsl ivsforsikri ng lav2l I J - Kriminalttet i 3 Interes seorganisas j on Ridhusgata 1-3 Endring m cjestdtge Org.ru. O-995 568217 Endring Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-q nteres serganisas j n Ridhusgata 1-3 0151 Os Ltf..la ffi 14 000210020000003 92290 Side lav2l Frsikringsversikt ari ngsl ivsfrsikri

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift.

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Hvorfor disse endringene og hva kan vi forvente i ny sikkerhetsforskrift i 2020? Brannvernkonferansen 2015 Arild Tømte Gjensidige

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Mortensvingen 8-14 v/willis AS Boks 344 Skøyen 0213 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb Fornyelse 055201000870001031 Org.nr. NO-995 568 217 Ullensaker Skiklubb Boks 226 2051 Jessheim 000870020000104 Forsikringsnummer 76483572 Gjelder fra 01.11.2010 Hovedforfall 01.11 Betalingsterminer 01.11/01.05

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Tangerudhagen 1 Boligs. S.5376 v/obos Boks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Bygdøy Alle 59 Sameiet v/ Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1 0661 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn) Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: 984295790 (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044 Anleggsknsesjn Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962986633 Dat: 22.10.2015 Varighet: 23.09.2044 Ref: 201203690-129 Kmmune: Rana, Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal, Namsskgan, Høylandet, Grng, Overhalla

Detaljer

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger For Bygning gjelder følgende sikkerhetsforskrifter Identifikasjon SIK4217 8 Sikring mot brann,

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Hltålen kmmune Hvsletta 7380 ÅLEN : 72 41 76 00 E-pst: epst@hltalen.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hltalen.kmmune.n Søknad m serveringsbevilling Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER81739186 UTSTEDT 27.09.2012

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER81739186 UTSTEDT 27.09.2012 Bygning Bygning FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER81739186 UTSTEDT 27.09.2012 Bygning 000001001897004012 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? Hvor gjelder forsikringen? Hva er forsikret? Hvilke skader?

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039.

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039. Fjernvarmeknsesjn Meddelt: Østfld Energi AS Organisasjnsnummer: 879 904 412 Dat: 09.09.2015 Varighet: 08.07.2039 Ref: 201105361-37 Kmmune: Sarpsbrg Fylke: Østfld Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kmmunestyret XX.XX.XX Generelle utleiebestemmelser All utleie av lkaler tilhørende Rakkestad kmmune

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring

Alminnelig ansvarsforsikring VILK GA115 0 Eff:20081201 Ver:006 Rev:009 Alminnelig ansvarsforsikring VILKÅR NR. GA115 Vilkår av 01.12.08 Avløser vilkår av 01.12.07 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for forsikringstakeren

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder 2646 Statens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD I Dat: Vår referanse: 20. mai 2015 2737632 Varsel m utleggsfrretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder Statens innkrevingssentral

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet fr ingeniørvitenskap g teknlgi Institutt fr bygg, anlegg g transprt Institutt fr bygg, anlegg g transprt 1 HUSK! DIN SIKKERHET ER DITT ANSVAR!! Den første sm blir ppmerksm på

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning Org.nr. NO-938 741 700 Åsenenga Borettslag v/usbl Boks 4764 Sofienberg 0506 Oslo Fornyelse Forsikringsnumm er 78458706 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterm iner 01.01 Side 1 av 34 Fors

Detaljer

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb 001201000592001008 Org.nr. NO-995 568 217 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda 000592020000008 Endring Forsikringsnummer 62198664 Gjelder fra 23.08.2010 Hovedforfall 01.06 Betalingsterminer 01.06 Side

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015

Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015 Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015 Tilstede: Trill Munkvld Aune, Rune Heggem, Bdil Krkan, Bendt Thre Pedersen, Kjell Olav Strømslien, Perny Emdal, Antny Stephani, Rlf Oen, Eli Smlan, Tre Ekren, Jan

Detaljer

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob.

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob. Halvr Ingebrigtsen Knt nr: 4516 27216 43 Leiekntrakt fr bbilutleie Leietaker Navn: Adresse: Pstnummer: Fødselsdat: Telefn: Epst: Sted: Leiebjekt Merke: Årsmdell: Mdell: Kjennetegn: Registrert fr antall

Detaljer

Serveringsbevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad Hurdal kmmune : 63 92 01 00 E-pst: pstmttak@hurdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hurdal.kmmune.n Serveringsbevilling - søknad Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling Er virksmheten verdratt?

Detaljer

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Innehaver av panterett i løsøre eller

Detaljer

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26 5988338 ~jr~tedt 1.12.23 Side 3av 26 o o :: ~ i ii Cd g Fornyelse gjelder fra 1.1.24 Forsikringsbevis Bygning Forsikrings. Vilkå sum Forslkrlngssted Gnr 83 Bnr 3 HAUGERGRENDA HUSEJERFORENING l3ænun Fluseierforening-!sammenslutning

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR Forsikringsdokumenter Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på. Vi tar

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer