FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET"

Transkript

1 FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

2 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4. OPPLÆRINGSMATERIELL 6 : 5. KUNNSKAPSNIVÅER 7 DEL 2 EMNEOMRÅDER FOR PERSONFORSIKRINGSRÅDGIVERE 8 : 1. EMNEOMRÅDE: GRUNNLEGGENDE FORSIKRINGSKUNNSKAP 8 Oversikt og bakgrunn: 8 Fagemne 1.1. Hva er forsikring 8 Fagemne 1.2. Forsikring og samfunnsansvar 9 Fagemne 1.3. Sentrale begreper 9 Fagemne 1.4. Forsikringsøkonomi 10 : 2. EMNEOMRÅDE: RÅDGIVNING I PERSONFORSIKING 11 Oversikt og bakgrunn: 11 Fagemne 2.1. Livssituasjoner 11 Fagemne 2.2. Offentlig ytelser 12 Fagemne 2.3. Forsikringer gjennom arbeidsgiver og foreninger 13 Fagemne 2.4. Behov for forsikringer 14 : 3. EMNEOMRÅDE: PERSONFORSIKRINGSPRODUKTER 14 Oversikt og bakgrunn: 14 Fagemne 3.1. Produktbestemmelser 15 Fagemne 3.2. Barneforsikring 16 Fagemne 3.3. Ulykkesforsikring 17 Fagemne 3.4. Uføreforsikring (kapital, rente) 18 Fagemne 3.5. Dødsfallsforsikring 19 Fagemne 3.6. Kritisk sykdom 20 Fagemne 3.7. Behandlingsforsikring 21

3 : 4. EMNEOMRÅDE: RISIKOVURDERING OG HELSEVURDERING 22 Oversikt og bakgrunn: 22 Fagemne 4.1. Formål og hensikt med helsevurderingen 22 Fagemne 4.2. Helseerklæringen 22 Fagemne 4.3. Selskapets behandling og kundens klagemulighet 23 : 5. EMNEOMRÅDE: REGELVERK OG BRANSJEAVTALER FOR PERSONFORSIKRINGSRÅDGIVERE 23 Oversikt og bakgrunn: 23 Fagemne 5.1. Forsikringsavtaleloven 24 Fagemne 5.2. Lov om forsikringsformidling (felles fagemne med skadeforsikring) 26 Fagemne 5.3. Bransjenormer og bransjeavtaler (felles fagemne med skadeforsikring) 27 DEL 3 TVERRGÅENDE EMNER TVERRGÅENDE EMNE: GRUNNLEGGENDE REGELVERK 28 Oversikt og bakgrunn: 28 Tverrgående fagemne 1.1. Grunnleggende lovforståelse 28 Tverrgående fagemne 1.2. Særlige relevante offentligrettslige bestemmelser 30 Tverrgående fagemne 1.3. Særlige relevante privatrettslige bestemmelser TVERRGÅENDE EMNE: ETIKK OG GOD RÅDGIVNINGSSKIKK 32 Oversikt og bakgrunn: 32 Tverrgående fagemne 2.1. Etiske begreper 32 Tverrgående fagemne 2.2. Etiske prinsipper 33 Tverrgående fagemne 2.3. Etiske dilemmaer 33 Tverrgående fagemne 2.4. Etikk og tilbakemeldingskultur 34 Tverrgående fagemne 2.5. Profesjonsetikk 35 Tverrgående fagemne 2.6. God rådgivningsskikk 35 3

4 : DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN I forbindelse med samordning av finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger ble det besluttet å utvikle en felles fagplan i personforsikring for privatmarkedet. Det anbefales at bedriftene legger fagplanen til grunn for sin kompetanseutvikling. Fordeler med felles fagplan: En felles faglig standard vil legge grunnlag for økt legitimitet. En felles fagplan gjør næringen bedre forberedt på eventuelle myndighetskrav. En felles fagplan gir grunnlag for en viss selvregulering. Aktuelle temaer i fagplanen gir mulighet for å ligge i forkant mht. temaer som kan gi negativt fokus på bransjen. En fagplan danner grunnlag for mer systematisk faglig utvikling og utvikling av målrettet opplæringsopplegg. En felles fagplan gir leverandører av opplæringstjenester et godt grunnlag for å utvikle opplæring som bransjen kan benytte. Formalisering av krav på tvers av bedrifter er en fordel for alle: - Kunden bør få tilnærmet lik behandling uavhengig av selger/rådgiver og bedrift - Trygghet for selgere/rådgivere - Stordriftsfordeler En felles fagplan gir dessuten bedriftene et godt grunnlag for å lage bedriftsinterne opplegg for å dokumentere kompetanse. En felles fagplan gjør det enklere å etablere en felles godkjenning/autorisasjon senere hvis det blir aktuelt. Innholdet i fagplanen er utviklet av en arbeidsgruppe som representerer finansbedrifter i Finans Norge og er fagressurser innenfor personforsikring. Fokus for å definere minstekravene har vært relevans og nivå for en typisk selger/rådgiver i personforsikring for privatmarkedet. I og med at fagplanen er generell og skal favne alle personforsikringsrådgivere kan det være elementer som er mer eller mindre relevante for den enkelte rådgiver og bedrift. Bedriftene kan derfor vektlegge de ulike elementene forskjellig ut fra sine behov. Andre krav som for eksempel interne rutiner og egne produkter behandles ikke i denne fagplanen. Fagplanen er et dynamisk dokument. Hovedendringene vil skje hvert år i januar. Siste versjon finnes alltid tilgjengelig på : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD Fagplanen definerer minimumskrav til generell fagkunnskap som forventes av kompetente selgere/ rådgivere som gir råd om personforsikring i privatmarkedet. Fagplanen setter blant annet krav til at selgere/rådgivere skal - så langt som mulig - finne frem til kundens forsikringsbehov med utgangspunkt i kundens situasjon, både hva gjelder livssituasjon, personlig økonomi samt ytelser kunden har gjennom det offentlige og gjennom arbeidsgiver. Det settes krav til kunnskap om produktenes egenskaper, omfang, begrensninger og ansvarsregler. Videre krav til kunnskap om produktenes sammenheng med andre produkt og eventuelle mulige overlapp i forhold til kundens totale forsikringsbehov. Fagplanen presiserer videre krav til kunnskap om hvorfor og hvordan selskapene gjennomfører helsevurdering ved søknad om forsikringer som dekker sykdommer og skade, samt kundens ansvar, selgers/rådgivers ansvar og selskapets behandling og bedømmelse av helseerklæringen. Sentralt står også lov om forsikringsavtaler(fal), som har til hensikt å styrke kundenes rettigheter. FAL B om personforsikring gjelder i denne fagplanen. Krav om kunnskaper om FAL B vektlegges for å kunne oppfylle de krav lovgiver har pålagt, samt for å unngå at en selv eller andre pådrar seg erstatningsansvar/straffansvar. 4

5 Felles fagområder henviser til emner som er felles med en eller flere ordninger. Hvis man har jennomført en eller flere av disse kan tilsvarende emne utelates i opplæringen. I Del 3 under God rådgivningsskikk ligger forslag til presiseringer for selgere/rådgivere i personforsikring for privatmarkedet. Presiseringene er ikke formelt vedtatt. Oversikt over innholdet i personforsikring for privatmarkedet sammenliknet med standarder for øvrige ordninger: Oppdatering og videreutvikling Fagplanen oppdateres årlig Nasjonale prøver Nei 1. Grunnleggende forsikringskunnskap GOS - godkjente har gjennomført disse emnene 2. Rådgivning i personforsikring Særemne Del 1 : Emneområder 3. Personforsikringsprodukter Særemne 4. Risikovurdering og helsevurdering Særemne 5. Regelverk og bransjeavtaler 5.1. Særemne GOS - godkjente har gjennomført fagemne 5.2. og 5.3 God rådgivningsskikk GOS - godkjente har gjennomført det meste av god rådgivningsskikk Del 3: Felles tverrgående emner Etikk Generelt regelverk Merk: D5 og E9 har fått spesifikke tillegg for personforsikring. God rådgivningsskikk er vedlagt i Del 3 av fagplanen. GOS - godkjente har gjennomført disse emnene Merk: God rådgivningsskikk har foreløpige presiseringer om personforsikringsrådgivning. 5

6 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE Næringen vektlegger at selgere/rådgivere har fagkunnskap og ferdigheter som til sammen gir en helhetlig anvendbar kompetanse til beste for kunden. Fagkunnskap er en forutsetning for god praksis, men gir ikke nødvendigvis god praksis. Det er derfor anbefalt at fagkunnskapen angitt i fagplanen også skal kunne benyttes riktig i møtet med kunden på gitt nivå. Hensikten er å sikre kompetent salg/ rådgivning til beste for kunden. Finaut anbefaler at opplæring tilrettelegges på en slik måte at selgere/ rådgiverne får anvendt og trent på kunnskapen på en mest mulig praksisnær måte og i tråd med god rådgivningsskikk, næringens standard for kundemøter. For autorisasjonsordninger vil slik kompetanse prøves gjennom de praktiske prøvene. Relevante metoder kan være å bruke: Eksempler fra praksis Caseoppgaver Rollespill Trening Felles diskusjon Medlytt Selv om det ikke er krav til felles dokumentasjon av minstekompetanse anbefaler Finaut at bedriftene finner løsninger for å dokumentere at sine selgere/rådgivere har tilstrekkelig kompetanse for å gi kundene god rådgivning. : 4. OPPLÆRINGSMATERIELL Nødvendig lærestoff (pensum) er bedriftenes ansvar eventuelt i samarbeid med de utdanningsleverandører som bedriftene velger. Når det gjelder etikk og god rådgivningsskikk, er det gjort et unntak mht. pensum for å sikre felles faglig ståsted og felles begrepsapparat. Felles pensum som skal danne grunnlag for opplæringsmateriell / aktiviteter er: Etikkheftet Mot og tillit God rådgivningsskikk og kommentarer til reglene Det er næringen selv som forvalter dette pensumet som er fritt tilgjengelig i elektronisk format på Hvis etikk og god rådgivningsskikk er gjennomført i en annen ordning, kan dette utelates (merk spesifikke tilegg for personforsikring under D5 og D9 i god rådgivningsskikk), sammen med grunnleggende regelverk som til sammen utgjør tverrgående emner. 6

7 : 5. KUNNSKAPSNIVÅER Emner i fagplanen vil kreve ulike nivåer av kunnskap: Nivåene beskriver hvilken kompleksitet kunnskapen skal beherskes på. Nivåene bygger på hverandre. Har man kunnskap på nivå 2 så har man også kunnskap på nivå1. er er spesifisert under hvert delemne i fagplanen. er Beskrivelse noen stikkord Nivå 1: Gjengi fakta/vite at Huske eller gjengi informasjon, fakta, begreper, definisjoner og prinsipper Vite at noe er som det er Kjennskap til fakta og metoder Nivå 2: Kandidaten skal kunne forstå sammenhengen i en problemstilling eller forholdet mellom ulike størrelser og begreper Forstå meningen eller hensikten med noe Ofte vil det være tale om omforming eller oversettelse av informasjonen, ikke bare å gjengi faktabasert kunnskap Det å bruke en gitt tabell til å se hvilken aldersgruppe som har sparer mest, vil være eksempel på forståelse Nivå 3: Anvendelse Ved anvendelse skal kandidaten selv finne ut hvilken metode eller prinsipp som kan brukes for å løse oppgaven. Identifisere en kjent situasjon/problem og bruke hensiktsmessig kunnskap eller en metode Forutsi/anslå (eller resonnere seg fram til) sannsynlige hendelser fra gitte betingelser. Å utføre en utregning basert på oppgitte verdier i en problemstilling er et eksempel på anvendelse. Anvende relevant kunnskap som grunnlag for god og riktig rådgivning i møtet med kunder. 7

8 : DEL 2 EMNEOMRÅDER FOR PERSONFORSIKRINGSRÅDGIVERE : 1. EMNEOMRÅDE 1: GRUNNLEGGENDE FORSIKRINGSKUNNSKAP Oversikt og bakgrunn: Emneområdet er grunnmuren for tilegnelse av videre kunnskap innenfor områdene skadeforsikring og personforsikring. Emneområdet er felles for både skadeforsikring og personforsikring. Kandidater som er godkjente Selgere/rådgivere i skadeforsikring kan se bort fra dette emneområdet. Emneområdet skal gi en innføring i og forståelse av hva forsikring er, og hvorfor vi tilbyr skadeforsikring og personforsikring til privatkunder. Kandidatene skal få kjennskap til forsikringsnæringens historie og utvikling, samt forstå grunnprinsippene i forsikring. Videre skal kandidaten forstå betydningen av det kollektive samfunnsansvaret som gjelder alle aktører; myndighetene, selskapene, selger og rådgiver. I dette emneområde skal det også gis forståelse for og kunnskap om sentrale begreper og om forsikringsøkonomi. Grunnleggende forsikringskunnskap består av 4 fagemner: 1.1. Hva er forsikring? 1.2. Forsikring og samfunnsansvar 1.3. Sentrale begreper 1.4. Forsikringsøkonomi Fagemne 1.1. Hva er forsikring Fagemnet gir en grunnleggende innføring i hva forsikring er og hvorfor vi tilbyr forsikring. Dette er relevant fordi kandidaten må forstå hvorfor forsikring er viktig og hvorfor kunden trenger det Bakgrunn Kandidaten skal forstå hvorfor behovet for forsikring oppstod historisk sett og hvordan dette har utviklet seg frem til i dag Grunnprinsippene for forsikring Kandidaten skal kunne de syv grunnprinsippene under og forstå hvorfor disse må være oppfylt for å kunne etablere et forsikringsprodukt. Grunnprinsippene: 1. En gruppe går sammen 2. Tapet må være uforutsett 3. Risikoen må true alle i gruppen 4. Gruppen må være forholdsvis stor, og tapet som den enkelte kan bli utsatt for må kunne bli forholdsvis stort 5. Forsikringstakerne skal ikke selv kunne fremkalle en skade som forsikringen dekker 6. Risikoen må kunne beregnes 7. Et tap skal kunne vurderes i penger 8

9 Fagemne 1.2. Forsikring og samfunnsansvar Fagemnet gir en grunnleggende forståelse i sammenhengen mellom forsikringsbransjen og samfunnet Forsikringsselskapenes ansvar Kandidaten skal vite at forsikringsselskapene skal skape verdier og være lønnsomme, og at de i fellesskap har forpliktet seg til at det ikke skal gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø Selgers/rådgivers ansvar Kandidaten skal forstå at under hatten samfunnsansvar har han/hun et ansvar for å avdekke kundens behov og tilby riktig forsikringsløsning slik at kunden har økonomisk trygghet Forsikringssvindel Kandidaten skal forstå det kollektive ansvar alle som er med i en forsikringsordning har og hvorfor forsikringssvindel er et samfunnsproblem. Videre skal kandidaten forstå hvordan dette bidrar til at prisen på forsikringer blir høyere. Fagemne 1.3. Sentrale begreper Fagemnet skal gi en grunnleggende forståelse for hvilke begreper som brukes i forsikring og hva disse betyr Begreper i FAL A og B Kandidaten skal kunne definisjonene i FAL A 1-1 og 1-2, FAL B 10-1 og Andre viktige begreper i forsikring Kandidaten skal vite om de vanligste begreper i forsikring og forstå hva disse betyr. Herunder; forsikringsbevis, vilkår, dekning, dekningsomfang, premie, egenandel, avkorting, reservasjon, regress, plutselig og uforutsett. Skjønn, skadeforsikring, personforsikring, gruppelivsforsikring. 9

10 Fagemne 1.4. Forsikringsøkonomi Fagemnet skal gi kandidaten forståelse for hvordan forsikringsøkonomien i selskapet påvirker prisene på forsikringene Forsikringsøkonomiske begrep Kandidaten skal vite hva sentrale forsikringsøkonomiske begreper betyr. Gjelder blant annet reassuranse, selvrisiko, egenandel, forsikringssum, premie, markedsverdi, combined ratio, skadeprosent, kostnadsprosent og avsetninger Hva er forsikringsøkonomi? Kandidaten skal forstå de grunnleggende økonomiske sammenhengene i et forsikringsselskap. Kandidaten skal også forstå sammenhengen mellom hva kundene betaler inn og hvilke kostnader et forsikringsselskap har (combined ratio) Pris på forsikring Kandidaten skal kjenne til hvordan prisen på en forsikring fastsettes og hvordan den er bygget opp. : 2. EMNEOMRÅDE: salg/rådgivning I PERSONFORSIKING Oversikt og bakgrunn: Hensikten med dette emneområdet er å gi selgere/rådgivere bakgrunnskunnskap som er nødvendig for å gi kundene god rådgivning innenfor personforsikring. Selgere/ rådgivere skal - så langt som mulig - finne frem til kundens forsikringsbehov med utgangspunkt i kundens situasjon, både hva gjelder livssituasjon, personlig økonomi samt ytelser kunden har gjennom det offentlige og gjennom arbeidsgiver. Salg/rådgivning i Personforsikring består av 4 fagemner: 2.1. Livssituasjon 2.2. Offentlige ytelser 2.3. Forsikringer gjennom arbeidsgiver og fagforening hva har du fra før 2.4. Behov for forsikringer 10

11 Fagemne 2.1. Livssituasjoner Dette fagemnet omhandler ulike livsfaser og hvordan behovet for personforsikringer avhenger av livssituasjon. Kartlegging av livssituasjon og sivilstatus inngår som et ledd i behovsavdekkingen, ref. punkt Livssituasjon Kandidaten skal forstå hvordan behovet for personforsikring avhenger av kundens livssituasjon Ekteskap/ samboerskap Kandidaten skal ha kunnskap om ektefellers økonomiske rettigheter og forpliktelser i ekteskapet, og om ansvaret for gjeld Arv Kandidaten skal ha kjennskap til arveloven og vite at FAL går foran arveloven når det gjelder utbetalinger fra personforsikringene. Kandidaten skal forstå hovedreglene om fordeling av arv etter lov og testament, herunder ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo. Kandidaten skal vite at samboere ikke er likestilt med ektefeller etter loven. Kandidaten skal forstå hvordan forsikringer kan brukes til å sikre personer som ikke er arvinger etter loven Beskatning Kandidaten skal kunne skattereglene for private kapitalforsikringer (engangsutbetalinger), renteforsikringer (ratevise utbetalinger) og behandlingsforsikringer. Kandidaten skal vite at disse er forskjellige fra skattereglene for pensjonsforsikringer. 11

12 Fagemne 2.2. Offentlig ytelser Dette fagemnet omhandler hvilke ytelser som tilbys fra det offentlige ved langvarig sykdom og forsørgers død. Fagemnet tar også for seg hvilke ytelser som gis ved barns sykdom. Videre spesifiserer fagemnet hvilke kriterier som må være oppfylt for å motta de forskjellige ytelsene, og hvordan størrelsen på ytelsen beregnes Sykepenger Kandidaten skal forstå hvem som har rett til å motta sykepenger, hvor lenge det utbetales, og hvordan sykepenger beregnes avhengig av inntekt Arbeidsavklaringspenger Kandidaten skal forstå hensikten med arbeidsavklaringspenger, samt når vilkårene for arbeidsavklaringspenger er oppfylt og hvor lenge det utbetales. Kandidaten skal også vite hvordan arbeidsavklaringspenger beregnes avhengig av inntekt Uføreytelser a) Kandidaten skal kunne gjengi hovedprinsippene for beregning av folketrygdens uførepensjon etter dagens regler og ny uføretrygd fra Kandidaten skal kjenne til hva som kvalifiserer til tillegg utover grunnytelsen, slik som forsørgertillegg. b) Kandidaten skal kunne forklare hva som er konsekvensene av å bli arbeidsufør uten å ha opptjent rettigheter i folketrygden, samt kjenne til reglene som gjelder for uføre under 26 år, såkalt ung ufør Ytelser ved syke barn Kandidaten skal vite hvilke ytelser som kan gis til foreldre med syke barn, slik som omsorgspenger, pleiepenger, grunnstønad og hjelpestønad, og kjenne til hvordan disse beregnes Ytelser ved død Kandidaten skal kjenne til kriteriene for å motta gravferdsstønad fra det offentlige, og størrelsen på denne ytelsen. Kandidaten skal kjenne til vilkårene for å motta etterlattepensjon og vite at ektefellepensjonen er behovsprøvd Private forsikringer som tillegg Kandidaten skal kunne illustrere behovet til en kunde for private personforsikringer som et supplement til det offentlige. Kandidaten skal forstå hvordan offentlige ytelser, forsikringer gjennom arbeidsgiver og private forsikringer bygger på hverandre. Anvendelse 12

13 Fagemne 2.3. Forsikringer gjennom arbeidsgiver og foreninger Dette fagemnet tar for seg kunnskap om forsikringsordninger kunden kan motta gjennom arbeidsgiver og fagforening. Det er også nødvendig å kjenne til forskjellen mellom ordninger i offentlig og privat sektor. Kandidaten skal kunne benytte seg av denne kunnskapen til å gi råd om hvilke private forsikringer kunden trenger Lovpålagte forsikringer gjennom arbeidsgiver Kandidaten skal ha kunnskap om dekningene som inngår i yrkesskadeforsikring, som er lovpålagt forsikring gjennom arbeidsgiver. Kandidaten skal vite at det eksisterer en minimumsordning for pensjonssparing, OTP, men at det ikke er noe krav om forsikringsdekninger utover innskuddsfritak i denne ordningen Forsikringer gjennom arbeidsgiver Kandidaten skal kjenne til andre sentrale forsikringer man kan ha gjennom arbeidsgiver, slik som personalforsikring, gruppelivsforsikring og forsikringer tilknyttet pensjonsordningen. Kandidaten skal vite at disse forsikringene kan gi utbetaling ved ulykke, sykdom, uførhet og død, men at de ofte er begrensede. Kandidaten skal kjenne til reglene for rett til individuell fortsettelsesforsikring Forskjellen mellom offentlig og privat sektor Kandidaten skal kjenne til hva som er normalt innenfor offentlig sektor, samt vite at ordningene innenfor det private varierer mye. Kandidaten skal ha noe kjennskap til hva som er vanlig innenfor ulike bransjer Forsikringer gjennom fagforening Kandidaten skal kjenne til at de ulike fagforeningene og interesseorganisasjonene tilbyr forsikringer til sine medlemmer. Kandidaten skal kjenne til reglene for rett til individuell fortsettelsesforsikring. 13

14 Fagemne 2.4. Behov for forsikringer Kandidaten skal kunne gjennomføre en behovsanalyse og med utgangspunkt i kundens situasjon, og med basis i behovsanalysen, gi råd om hvordan kunden bør forsikre seg Behovskartlegging Kandidaten skal kunne kartlegge forsikringsbehov basert på alder, inntekt, gjeld, sivilstatus og familiesituasjon. Kandidaten skal i sin behovskartlegging ta hensyn til offentlige ytelser og eventuelle forsikringer gjennom arbeidsgiver eller fagforeninger. Kandidaten skal kunne gi råd om hvilke forsikringer kunden kan ha behov for basert på overnevnte faktorer. Kandidaten skal kunne beregne konkrete forsikringssummer med utgangspunkt i kartlagt forsikringsbehov Behov for personforsikring ulykke, død, uførhet, sykdom Kandidaten skal kunne forklare hvorfor kunden trenger de anbefalte forsikringene, hvilke dekninger forsikringen inneholder og når de kommer til utbetaling. Viktige forutsetninger og begrensinger som forbehold om godkjent helsevurdering, symptomklausul (karenstid) og andre unntak skal fremheves. Anvendelse Behov for barneforsikring Kandidaten skal kunne forklare hvorfor en barneforsikring er viktig, og kunne fremheve de dekningene som er særlig viktige. Kandidaten skal kunne formidle betydningen av en god uføreforsikring for barn med bakgrunn i folketrygdens ytelser for ung ufør. Kandidaten skal forstå hvordan barneforsikring både skal være til hjelp for familien når noe skjer med barnet, samt sikre barnets økonomiske fremtid. Anvendelse Flytting av personforsikring Kandidaten må kjenne til at det ikke finnes noen bransjeavtale for flytting av individuelle personforsikringer. Kandidaten skal videre vite at han må utvise aktsomhet og være særlig bevisst på sin informasjonsplikt ved flytting av personforsikringer fra et annet forsikringsselskap. Anvendelse : 3. EMNEOMRÅDE: PERSONFORSIKRINGSPRODUKTER Oversikt og bakgrunn: Emneområdet omhandler personforsikringsprodukter (uten plassering og sparing i rene risikoprodukt) som normalt tilbys i markedet. Emneområdet omhandler tradisjonelle produkter de fleste selskap tilbyr og ikke nisjeprodukter, sammensatte produkter eller konsept. En godkjent forsikringsselger/-rådgiver skal kjenne til hvilke produkter som normalt tilbys av de fleste selskap. Disse produktenes generelle egenskaper er omhandlet i følgende punkter og utgjør fagemnene i dette emneområdet: 1) Produktbestemmelser 2) Barneforsikring 3) Ulykkesforsikring 4) Uføreforsikring (kapital, rente) 5) Dødsfallsforsikring (Livsforsikring) 6) Kritisk sykdom 7) Helseforsikring/behandlingsforsikring 14

15 I tillegg til generell produktkompetanse må selger/rådgiver ha meget god kompetanse om alle de konkrete produktene selger/rådgiver tilbyr. Opplæring i spesiell produktkompetanse foregår internt i regi av det enkelte selskap. Alt salg og rådgivning skal gjennomføres med fokus på den individuelle kundes behov. Løsningsforslag skal være beste løsning fra det enkelte selskaps totale tilbud av produkter og konsepter. Den enkelte selger/rådgiver må derfor til en hver tid ha tilfredsstillende kompetanse om eget selskapets totale tilbud av produkter og konsepter. Selger/rådgiver skal ha god forståelse for hvem som kan forsikres for hva og hvilke ulykker/sykdommer forsikringene generelt har som hensikt å gi erstatning for. Selgeren/rådgiveren skal ha meget god kompetanse om produktenes egenskap, omfang, begrensninger og ansvarsregler. Selgeren/rådgiveren skal være i stand til å forstå produktenes sammenheng med andre produkt og eventuelle mulige overlapp i forhold til kundens totale forsikringsbehov. Selgeren/rådgiveren skal også legge frem både fordeler og ulemper som knytter seg til de forskjellige produkter og konsepter slik at det danner best mulig grunnlag for kundens beslutning. Fagemne 3.1. Produktbestemmelser Produkter og produktbestemmelser er vide begreper. Dette fagemnet vil omhandle generelle begrep som benyttes i bestemmelser for personforsikringsprodukter. Bestemmelsene beskrives i forsikringsavtalen mellom kunden og selskapet. Den går ut på at et selskap mot en fastsatt godtgjørelse (pris), påtar seg å betale erstatning hvis det skjer et forsikringstilfelle som forsikringen omfatter. Selskapet må gi forsikringstakeren et forsikringsbevis som oppsummerer avtalen og henviser til vilkårene, jfr FAL Rammebetingelsene for minimumsinnhold og utforming foreligger i forsikringsavtaleloven. Begreper i forbindelse med forsikringsavtalen og personforsikring generelt behandles i dette fagemnet Forsikringsavtale Kandidaten skal vite hva en forsikringsavtale består av og forstå hvilke bestemmelser som regulerer den Vilkår Kandidaten skal forstå hva vilkår er og hvordan disse er bygget opp. Kandidaten skal forstå vilkårets betydning for forsikringsavtalen og ved oppgjør (erstatningsutbetaling) Tegningsregler og helsevurdering Kandidaten skal kjenne til at det finnes tegningsregler og at det skal gjennomføres en helsevurdering for å gi riktig pris og vilkår Prissetting risiko og strategi Kandidaten skal vite at prissetting i all forsikring er lovmessig regulert så også personforsikring (ref Forsikringsvirksomhetsloven 9-3). De skal forstå at selskapets pris er et produkt av risikoberegning, markedsmessige- og individuelle prisjusteringer og kostnadspåslag. De skal også forstå at ulike priser i markedet oppstår på grunn av ulike strategier, ulike risikovurderinger som alder, helsevurderinger og kjønn (inntil videre). 15

16 Fagemne 3.2. Barneforsikring Fagemnet omhandler produkter som forsikrer barn ved ulykke og sykdom. Fagemnet dekker både hvem som kan forsikres og hvilke hendelser produktet har som generell hensikt å gi erstatning for. Videre tar fagemne for seg sentrale begrep relatert til forsikringen og vanlige misforståelser og unntak som ofte forekommer for produktet Hvilket dekningsomfang forsikringene normalt har Kandidaten skal kjenne til hvilke produkter som gjelder for barn. De skal videre vite hva de forskjellige forsikringene inneholder. Vanlig dekningsomfang er: 1) Standard dekning 2) Utvidet dekning (Topp, Super, Ekstra osv.) Kandidaten skal vite hvilke hendelser forsikringen er ment å gi erstatning for, samt hva som er de vanligste misforståelser blant kunder. Kandidaten skal også forstå kundens behov for forskjellig typer dekningsomfang Hva forsikringen normalt dekker Kandidaten skal vite hva forsikringen normalt dekker. Vanlige dekninger i markedet er: 1) Medisinsk invaliditet ved sykdom 2) Medisinsk invaliditet ved ulykke 3) Dagpenger ved sykehusopphold 4) Utvidet hjelpestønad/merutgifter ved pleie 5) Utvalgte sykdommer/kritisk sykdom 6) Ombygging av bolig 7) Uførhet, herunder dekninger for uførekapital og uførepensjon 8) Behandlingsutgifter ved ulykke 9) Dødsfall 10) Behandlingsforsikring Kandidaten skal vite hva forsikringen normalt gjelder for og eventuelle begrensninger forsikringen normalt har (eks unntak for psykiske lidelser, samordning mellom de enkelte dekninger mv.) Hvem forsikringen normalt gjelder for Kandidaten skal vite hvem som normalt omfattes av forsikringen (forsikrede) Hvem som kan tegne forsikringen Kandidaten skal vite hvem som normalt kan tegne forsikringen (forsikringstaker) Hvor og når forsikringen normalt gjelder Kandidaten skal vite hvor forsikringen normalt gjelder (inkl. vanlige regler om midlertidig bosted utenfor Norge), og når/hvor lenge forsikringen/ de enkelte dekningene er gyldig. ( for eksempel om noen av dekningene opphører tidligere enn andre, eventuelt om enkelte dekninger kan videreføres etter opphør av forsikringen) Forsikringssum Kandidaten skal vite hvilke forsikringssummer som kan velges ved tegning og hvordan forsikringssummene reguleres i forsikringstiden. Videre skal kandidaten vite at det er en sammenheng mellom valgt forsikringssum og pris Utbetalingsregler Kandidaten skal vite at erstatninger kan utbetales til forsikrede (barnet) eller forsikringstaker og at dette er regulert i produktets vilkår. Kandidaten skal videre kjenne til reglene for utbetaling av erstatning til mindreårige og at utbetalinger over 2 grunnbeløp skal skje til fylkesmannen som forvalter midlene frem til myndighetsalder, jf vergemålsloven.

17 Fagemne 3.3. Ulykkesforsikring Dette fagemnet omhandler produkter som dekker invaliditet og dødsfall som følge av en ulykkeshendelse Hvilket dekningsomfang forsikringene normalt har Kandidaten skal vite hvilke hendelser forsikringen er ment å gi erstatning for, samt hva som er de vanligste misforståelser blant kunder. Kandidaten skal også forstå kundens behov for forskjellig typer dekningsomfang Hva forsikringen normalt dekker Vanlige dekninger i markedet er: 1) Medisinsk invaliditet 2) Dødsfall 3) Behandlingsutgifter Kandidaten skal vite hva forsikringen normalt gjelder for og eventuelle begrensninger forsikringen normalt har Hvem forsikringen normalt gjelder for Kandidaten skal vite hvem som normalt omfattes av forsikringen Hvor forsikringen normalt gjelder Kandidaten skal vite hvor forsikringene gjelder Forsikringssum Kandidaten skal vite hvilke forsikringssummer som kan velges ved tegning og hvordan forsikringssummene reguleres i forsikringstiden. Videre skal kandidaten vite at det er en sammenheng mellom valgt forsikringssum og pris Utbetalingsregler Kandidaten skal vite at erstatningen utbetales til forsikringstaker og at erstatningen utbetales i henhold til medisinsk invaliditetsgrad. 17

18 Fagemne 3.4. Uføreforsikring (kapital, rente) Dette fagemnet omhandler produkter som dekker arbeidsuførhet som følge av ulykke og sykdom Hvilket dekningsomfang forsikringene normalt har Kandidaten skal ha god kunnskap om hva forsikringene er ment å gi erstatning for og årsaker til dette, samt hva de vanligste misforståelser om dekningen hos kunder er. Kandidaten skal også kunne vurdere i hvilke situasjoner hendelsene kan oppstå og hvilken type forsikring forskjellige kunder har behov for i forhold til livssituasjon og eget behov Hva forsikringen normalt gjelder for Sentrale elementer er: 1) Når forsikringstilfelle inntrer 2) Hvilke sykdommer/ulykker/hendelser forsikringene omfatter, eventuelt ikke omfatter (begrensninger) 3) Karensperiode/symptomklausul Kandidaten skal vite hva forsikringene normalt gjelder for og eventuelle begrensninger forsikringene normalt har Hvem forsikringen normalt gjelder for Kandidaten skal vite hvem forsikringen normalt gjelder for Hvor forsikringen normalt gjelder Kandidaten skal vite hvor forsikringene gjelder Forsikringssum Kandidaten skal vite hvilke forsikringssummer som kan velges ved tegning og hvordan forsikringssummene reguleres i forsikringstiden. Videre skal kandidaten vite at det er en sammenheng mellom valgt forsikringssum og pris Utbetalingsregler Kandidaten skal vite hvem som omfattes av forsikringen og hvem som etter vilkårene vil motta erstatningen. Videre skal kandidaten kjenne til når forsikringen kommer til utbetaling (karenstid). 18

19 Fagemne 3.5. Dødsfallsforsikring Fagemnet omhandler krav til kunnskap og forståelse om produkter som omfatter dødsfallsforsikringer Hvilket dekningsomfang forsikringene normalt har Kandidaten skal vite at som hovedregel utbetales ved dødsfall uansett årsak. Kandidaten skal også kunne vurdere kundens behov for forsikringssum i forhold til livssituasjon og eget behov Hva forsikringen normalt gjelder for Kandidaten skal vite hva forsikringene normalt gjelder for og hvilke begrensninger som er i forsikringene. Kandidaten skal ha god forståelse for produktets vilkår Hvem forsikringen normalt gjelder for Kandidaten skal vite hvem forsikringen normalt gjelder for Hvor forsikringen normalt gjelder Kandidaten skal vite hvor forsikringene gjelder Forsikringssum Kandidaten skal vite hvilke forsikringssummer som kan velges ved tegning og hvordan forsikringssummene reguleres i forsikringstiden. Videre skal kandidaten vite at det er en sammenheng mellom valgt forsikringssum og pris Utbetalingsregler Kandidaten skal vite hvem som omfattes av forsikringen og hvem som etter vilkårene vil motta erstatningen. Videre skal kandidaten kjenne til når forsikringen kommer til utbetaling. Sentrale elementer er: 1) Forsikringstager 2) Forsikrede 3) FAL kap. 15 og testament 4) Begunstigelse/Begunstiget 5) Samboere Stein 19

20 Fagemne 3.6. Kritisk sykdom Dette fagemnet omhandler produkter som omfatter kritisk sykdom Hvilket dekningsomfang forsikringene normalt har Kandidaten skal ha god kunnskap om de sykdommene og skadene forsikringen er ment å gi erstatning for, samt hva de vanligste misforståelser om dekningen hos kunder er. Kandidaten skal også kunne vurdere i hvilke situasjoner hendelsene kan oppstå og hva forskjellige kunder har behov for i forhold til livssituasjon og eget behov Hva forsikringen normalt gjelder for Sentrale elementer er: 4) Når forsikringstilfelle inntrer 5) Hvilke sykdommer/ulykker/hendelser forsikringene omfatter, eventuelt ikke omfatter (begrensninger) 6) Karensperiode/symptomklausul Kandidaten skal vite hva forsikringene normalt gjelder for og eventuelle begrensninger forsikringene normalt har Hvem forsikringen normalt gjelder for Kandidaten skal vite om hvem forsikringen normalt gjelder for Hvor forsikringen normalt gjelder Kandidaten skal vite hvor forsikringene gjelder Forsikringssum Kandidaten skal vite hvilke forsikringssummer som kan velges ved tegning og hvordan forsikringssummene reguleres i forsikringstiden. Videre skal kandidaten vite at det er en sammenheng mellom valgt forsikringssum og pris Utbetalingsregler Kandidaten skal kjenne til utbetalingsreglene. Kandidaten skal videre vite hvem som normalt omfattes av forsikringen og hvem som etter lover og bestemmelser rettmessig vil motta en eventuell erstatning. Videre skal kandidaten kjenne til når forsikringen kommer til utbetaling (karenstid). 20

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Rapport fra en arbeidsgruppe 18. august 2004 Forbrukerrådet Forbrukerombudet Kredittilsynet 1 2 Innhold 1 Innledning... 5 1.1

Detaljer

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester.

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. av Eli Åsgård Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer