Elektroniske patologimaler ved kreft. Rapport fra prosjektgruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektroniske patologimaler ved kreft. Rapport fra prosjektgruppe"

Transkript

1 Elektroniske patologimaler ved kreft Rapport fra prosjektgruppe Februar 2013

2 Elektroniske patologimaler 2013 OM RAPPORTEN Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av: Gunn Marit Jørpeland Barstad, Stavanger universitetssjukehus Roger Bjugn (koordinator), Oslo universitetssykehus Hans Kristian Haugland, Haukeland universitetssjukehus Lena Holmstrøm, Kreftregisteret Tor J. Eide, Oslo universitetssykehus deltok initialt i arbeidet, men trakk seg fra gruppen i oktober Åshild Lilleholt Hov, Sykehuspartner, har bistått prosjektgruppen. Rapporten med anbefalinger om tiltak er enstemmig. Oslo, 11. februar 2013 Gunn Marit Jørpeland Barstad Roger Bjugn Hans Kristian Haugland Lena Holmstrøm Side 2 av 11

3 Elektroniske patologimaler 2013 INNHOLD 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN Kreftdiagnostikk og -behandling Elektronisk, strukturert patologirapportering i Norge Initiativ til videreutvikling av elektroniske patologimaler PROSJEKTORGANISERING OG ARBEIDSFORM Overordnet prosjektorganisering og -dokumentasjon Mandat Prosjektavgrensing Frist Prosjektmøter Ekstern informasjonsinnhenting Dialogmøter med IKT-leverandører Dialogmøte med Avd. for standardisering, Helsedirektoratet Konsultasjonsprosess Økonomi OM MALUTKASTENE «Mal for maler» Standardisert utforming av maler Høringsuttalelser og samråd med eksterne organisasjoner Utfordring: Hva skal være «kjerneparametre»? VEIEN VIDERE Innhenting av pristilbud Permanent finansiering og organisering Presentasjon av patologirapporter i EPJ REFERANSER VEDLEGG: 1. Mal for kolorektalresektater med primært karsinom 2. Mal for kutant malignt melanom 3. Mal for radikal prostatektomi med primært karsinom 4. Høringssvar om faglig innhold i malutkastene 5. Høringssvar fra Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Side 3 av 11

4 Elektroniske patologimaler SAMMENDRAG Etter operasjon for kreft blir operasjonspreparatet med kreftsvulst undersøkt ved en patologiavdeling. Resultatet av undersøkelsen danner grunnlag for videre pasientbehandling. I samarbeidet Den norske patologforening og Kreftregisteret om å utarbeide en elektronisk mal for rapportering av patologifunn ved tykk- og endetarmskreft. Denne malen ble integrert i de IKT-systemene som patologiavdelingene i Norge bruker. Man har nå mer enn 5-års erfaring med bruk av denne elektroniske malen, og i mars 2012 tok fire patologiavdelinger og Kreftregisteret initiativ til en foranalyse for å se hvordan man kunne etablere flere slike maler. I denne rapporten beskrives prosjektgruppens arbeid. Gruppen har utarbeidet forslag til maler for tre kreftformer: Primært karsinom i kolon-rektum Kutant malignt melanom Primært karsinom i prostata Prosjektgruppen anbefaler at det innhentes pristilbud på disse tre malene. Flere patologiorganisasjoner i utlandet har nå startet et internasjonalt samarbeid for å koordinere arbeidet med sjekklister for patologirapportering ved kreft (International Collaboration on Cancer Reporting; ICCR). For videre arbeid med patologimaler i Norge anbefaler prosjektgruppen at man kontakter ICCR med tanke på samarbeid. Utvikling og vedlikehold av elektroniske patologimaler er ressursmessig krevende, både organisatorisk og kompetansemessig. Prosjektgruppen anbefaler derfor at deltakende organisasjoner kontakter helsemyndighetene med tanke på etablering av permanent finansiering og organisering av elektroniske maler. Side 4 av 11

5 Elektroniske patologimaler BAKGRUNN 2.1 Kreftdiagnostikk og -behandling Etter operasjon for kreft blir operasjonspreparatet med kreftsvulsten undersøkt ved en patologiavdeling. Resultatet av undersøkelsen danner grunnlag for videre pasientbehandling. Informasjonen brukes også for å gi data om kreft med tanke på systematiske samfunnstiltak. I 1992 publiserte Zarbo en kvalitetsundersøkelse av nesten patologirapporter om tykktarmskreft. Han fant at the one practice significantly associated with increased likelihood of providing complete oncologic pathology information.... var bruk av strukturerte maler eller sjekklister (Zarbo, 1992). Etter dette har patologiorganisasjoner i mange land laget retningslinjer for besvarelse av patologiprøver ved kreftdiagnostikk. Mange senere undersøkelser har også vist at patologibesvarelsene er mest komplette når man benytter sjekklister eller maler (Cross et al, 1998; Ellis, 2011; Haugland et al, 2011). 2.2 Elektronisk, strukturert patologirapportering i Norge Den norske patologforening har også utarbeidet retningslinjer for kreftdiagnostikk. Ved gjennomgang av prøvesvar for endetarmskreft på begynnelsen av 2000-tallet fant imidlertid Kreftregisteret at mange patologibesvarelser manglet informasjon om enkelte nøkkelparametre. For å forbedre kvaliteten på den histopatologiske rapporten ved kolorektalkarsinomer, samarbeidet Kreftregisteret og Den norske patologforening derfor i perioden 2003 til 2006 om å utvikle en standardisert elektronisk mal for patologibesvarelser av slike preparater (Bjugn et al, 2008). Prosjektet ble finansiert av daværende Sosial- og helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Denne malen ble integrert i de IKT-systemene som patologilaboratoriene i Norge benyttet. Malen innebærer at patologene besvarer forhåndsdefinerte parametre gjennom bl.a. bruk av nedtrekksmenyer. Av ulike forhold stoppet utviklingen av elektroniske maler opp etter den ene malen som ble laget for kolorektalkarsinomer. I en undersøkelse som inkluderte alle histopatologiske rapporter sendt til Kreftregisteret i en tre-måneders periode høsten 2007, ble det funnet at den nasjonale malen var brukt i 170 (26%) av de 650 rapportene (Haugland et al, 2011). Til sammenligning fant man at malbruken var stabil på 92% i de fem første årene malen var brukt av patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Casati og Bjugn, 2012). 2.3 Initiativ til videreutvikling av elektroniske patologimaler Man har nå mer enn 5 års erfaring med bruk av malen for tykk- og endetarmskreft som ble utviklet, og fagmiljøene ved de involverte helseforetakene ønsker nå å videreføre arbeidet gjennom utarbeidelse av nye maler. Videre ser man behov for forbedringer med hensyn på uttrekk av dataene fra patologiavdelingenes IKT-systemer. Fire patologiavdelinger (Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus) og Kreftregisteret tok derfor primo 2012 initiativ til en foranalyse med tanke på utvikling av flere elektroniske maler for patologirapportering av operasjonspreparater med kreft. Side 5 av 11

6 Elektroniske patologimaler PROSJEKTORGANISERING OG ARBEIDSFORM 3.1 Overordnet prosjektorganisering og -dokumentasjon Prosjektet er organisert i samsvar med føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Styrende dokumenter (prosjektmandat og prosjektdirektiv) er utarbeidet i henhold til maler fra Helse Sør-Øst. Alle prosjektformalia samt føringer framgår av disse dokumentene. Avdelingsleder Inger Nina Farstad, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus var prosjekteier. Sykehuspartner har, via henvendelse fra IKT-avdelingen ved Oslo universitetssykehus, bistått prosjektet. Roger Bjugn, Oslo universitetssykehus har vært koordinator for prosjektgruppen. Prosjektet ble finansiert av deltakende organisasjoner samt Den norske legeforenings fond for kvalitetssikring og pasientsikkerhet. 3.2 Mandat Prosjektgruppen fikk følgende mandat: Klarlegge fagkrav til maler for tykk- og endetarmskreft (revisjon), føflekkskreft, bukspyttkjertelkreft og prostatakreft. Klarlegge hvordan søk på strukturerte data kan gjøres innen etablerte løsninger og hva som eventuelt krever større endringer i spesialistsystemene. I framdriftsrapport til styringsgruppen 29. november 2012 bad prosjektgruppen om klargjøring av hvorvidt prosjektgruppen skulle fokusere på «kjerneparametre» eller både «kjerneparametere» og «valgfrie parametre». I henhold til styringsgruppens svar om at fokus bør være på «kjerneparametre», har prosjektgruppen lagt dette til grunn i sine forslag til maler. I samsvar med styringsgruppens klargjøring, har prosjektgruppen i samtlige malutkast lagt til rette for at hver den enkelte patologiavdeling selv også skal kunne legge til lokalt definerte parametre. 3.3 Prosjektavgrensing I første prosjektmøte og i dialogmøter med leverandører ble bl.a. mulighetene for integrering mot elektronisk pasientjournal, strukturerte makroskopiske patologimaler, integrering mot andre spesialistsystemer (f.eks. billeddiagnostikk) diskutert. Den omforente tilbakemeldingen var at dette ville bli svært komplisert og ressurskrevende. Prosjektgruppen begrenset derfor arbeidet sitt til å definere og strukturere kjerneelementer i forslagene til elektroniske patologimaler. Grunnet endringer i prosjektgruppens sammensetning oktober 2012, valgte gruppen å fokusere på ferdigstillelse av malene for tykk- og endetarmskreft (revisjon), føflekkskreft og prostatakreft. Med henblikk på søkbarhet av parametre var tilbakemeldingen fra leverandørene at dette kan gjøres teknisk, men at det enkleste for alle parter er at avdelingene ved innhenting av pristilbud også ber om tilbud på forhåndsdefinerte søkelister. I samsvar med disse Side 6 av 11

7 Elektroniske patologimaler 2013 rådene har prosjektgruppen derfor valgt å kun angi at avdelingene selv skal kunne utføre søk etter alle parametre i hver enkelt mal. 3.4 Frist Prosjektstart var mars 2012, med frist for oversendelse av rapporten til styringsgruppen 1. desember I framdriftsrapport til styringsgruppen 29. november 2012 anmodet prosjektgruppen om utsettelse av fristen til januar 2013, og styringsgruppen godkjente dette. 3.5 Prosjektmøter I perioden mai 2012 februar 2013 har det vært avholdt syv prosjektmøter, hvorav to telefonmøter. Gruppen valgte etter diskusjon i første møte å avholde samtlige prosjektmøter ved Kreftregisteret i Oslo ettersom det reduserte både reise- og møtekostnadene betydelig. 3.6 Ekstern informasjonsinnhenting Tre av medlemmene fra prosjektgruppen besøkte Cancer Care Ontario, Canada i september 2012 for å innhente informasjon fra et lignende stort regionalt prosjekt som har vært gjennomført der (https://www.cancercare.on.ca/cms/one.aspx?portalid=1377&pageid=48158). I forbindelse med denne studieturen fikk man også snakke med representanter fra College of American Pathologists, som fortløpende utarbeider elektroniske maler for patologirapportering ved kreft, samt representant fra International Collaboration on Cancer Reporting (http://www.rcpa.edu.au/publications/structuredreporting/iccr.htm). Informasjonen fra denne studieturen medførte bl.a. at samtlige maler ble strukturert i samsvar med føringer for elektroniske maler utarbeidet av College of American Pathologists. Videre førte informasjon om at International Collaboration on Cancer Reporting fokuserte sitt arbeid på «kjerneparametre» til at prosjektgruppen anmodet styringsgruppen om å klargjøre prosjektgruppens mandat (se pkt. 3.2). 3.7 Dialogmøter med IKT-leverandører Prosjektgruppen har avholdt dialogmøter (jfr. pkt. 3.3 og 4.1) med de tre leverandørene (Siemens, SoftwarePoint og Tieto) som har avtaler om levering av IKT-systemer for patologi i Norge. Firmaene har bl.a. fått tilsendt generell bakgrunnsinformasjon om elektroniske maler og aktivitet knyttet til dette i Norge og internasjonalt. Firmaene har videre fått tilsendt preliminære utkast til nye maler. All kontakt med firmaene har gått i regi av Sykehuspartner. Side 7 av 11

8 Elektroniske patologimaler Dialogmøte med Avd. for standardisering, Helsedirektoratet Prosjektgruppen har sendt formell henvendelse til Avdeling for standardisering, Helsedirektoratet om bistand knyttet til utforming av elektroniske maler. Prosjektgruppen har videre hatt et dialogmøte med representant fra avdelingen (jfr. pkt. 4.1). 3.9 Konsultasjonsprosess Prosjektgruppens utkast til maler ble først sendt på høring til de deltakende organisasjonene. Reviderte utkast ble deretter sendt på høring til følgende organisasjoner: Avdeling for spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Relevante faggrupper, Den norske patologforening Relevante faggrupper, Onkologisk Forum Avdeling for patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Avdeling for patologi, St. Olavs hospital Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus Avdeling for patologi, Sykehuset Østfold Avdeling for patologi, Sykehuset i Vestfold Avdeling for patologi, Vestre Viken Kreftforeningen Tilbakemeldinger om faginnhold er gjengitt i vedlegg 4. I vedlegg 5 vises tilbakemelding fra Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Økonomi Prosjektet hadde et budsjett på NOK Ved prosjektavslutning hadde man benyttet NOK Besparelsene skyldes vesentlig to forhold; (i) møte- og reisekostnader ble vesentlig redusert gjennom å avholde samtlige prosjektmøter ved Kreftregisteret i Oslo, og (ii) antall timer med bistand fra Sykehuspartner ble vesentlig mindre enn budsjettert ettersom man valgte å kun fokusere på fagparametre i utkastene til elektroniske maler (jfr. pkt. 3.3). Kostnadselement Budsjett Brukt Avvik 1. Prosjektmøter Studiebesøk (Cancer Care Ontario) Honorar (Sykehuspartner) Diverse SUM Side 8 av 11

9 Elektroniske patologimaler OM MALUTKASTENE Utkastene til maler for primært kolorektalkarsinom (revisjon), kutant malignt melanom og primært prostatakarsinom finnes i vedleggene «Mal for maler» Standardisert utforming av maler Maldokumentasjon er utformet i samsvar med retningslinjer fra Royal College of Pathologists og Royal College of Pathologists of Australasia. Kravspesifikasjonene er utformet i samsvar med veiledning til mal for kolorektalkarsinom utarbeidet av tidligere KITH. Både leverandører og representant fra Avdeling for standardisering, Helsedirektoratet har i dialogmøter signalisert at dette er hensiktsmessig. Overordnet organisering av parametrene i malene er standardisert etter retningslinje fra College of American Pathologists. For å håndtere versjonsvarianter av internasjonale klassifikasjonssystemer, har prosjektgruppen valgt å angi informasjon om dette i direkte tilknytning til aktuelle parameter. 4.2 Høringsuttalelser og samråd med eksterne organisasjoner Høringsuttalelser om faglig innhold er vist i vedlegg 4. I revisjonsarbeidet ble Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus og Avdeling for patologi, Vestre Viken konsultert. 4.3 Utfordring: Hva skal være «kjerneparametre»? En av de største utfordringene for prosjektgruppen har vært å avklare hvilke parametre som skal defineres som «kjerneparametre». Selv om mange fagmiljøer har vist til nasjonale faglige retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet (http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/) samt veileder utarbeidet av Den norske patologforening (DNP, 2012) krever en kravspesifikasjon for elektroniske maler et langt høyere presisjonsnivå enn hva slike generelle retningslinjer angir. I sitt arbeid har prosjektgruppen forsøkt å legge til grunn de samme faglige og strukturelle vurderingene som International Collaboration on Cancer Reporting har gjort i sitt arbeid med maler (http://www.rcpa.edu.au/publications/structuredreporting/iccr.htm; Kench et al, 2013; McCluggage et al, 2013). Utover dette har følgende blitt lagt til grunn: Histologisk type baseres på WHO-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk ptnm-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk T(opografi) og M(orfologi) SNOMED-koding Parametrene skal omfatte alle reseksjonsrender Side 9 av 11

10 Elektroniske patologimaler VEIEN VIDERE 5.1 Innhenting av pristilbud Prosjektgruppen anbefaler at organisasjonene innhenter pristilbud fra sine respektive leverandører på de tre malene som er utarbeidet, samt søkefunksjonalitet for disse, med tanke på implementering. 5.2 Permanent finansiering og organisering Elektroniske patologimaler for kreftrapportering er, etter prosjektgruppens mening, et viktig og effektivt grep for å forbedre kvaliteten på kreftdiagnostikk og -behandling. Arbeidet med å utvikle og vedlikeholde elektroniske patologimaler for kreft er imidlertid svært ressurskrevende. Basert på egne erfaringer og informasjon innhentet fra Cancer Care Ontario, Canada mener prosjektgruppen at organisasjonene bør vurdere hvordan arbeidet kan: Forankres i en permanent offentlig drifts-/forvaltningsorganisasjon som kan stå ansvarlig for teknisk drift og vedlikehold samt sikre integrering mot IKT-systemer for patologi som brukes i Norge. Forankres i en nasjonal plan for kvalitet i kreftomsorgen, slik det f.eks. gjøres av Cancer Care Ontario i Canada. Koordineres opp mot lignende internasjonale initiativ med hensyn til faginnhold, f.eks. arbeidet til International Collaboration on Cancer Reporting. Koordineres opp mot lignende internasjonale initiativ med hensyn til kravspesifikasjon og teknisk utforming, f.eks. arbeidet til College of American Pathologists med «electronic Cancer Checklists». 5.3 Presentasjon av patologirapporter i EPJ I løpet av prosjektgruppens arbeid har det ved flere anledninger blitt påpekt at presentasjon av patologirapporter (inklusive maler) i EPJ ikke alltid tilfredsstiller krav til god lesbarhet (jfr. Valenstein, 2008). Uavhengig av arbeid med nye maler, anbefaler prosjektgruppen at avdelingene følger opp denne problemstillingen. Side 10 av 11

11 Elektroniske patologimaler 2013 REFERANSER 1. Bjugn R, Casat B, Norstein J. Structured electronic template for histopathology reports on colorectal carcinomas: a joint project by the Cancer Registry of Norway and the Norwegian Society for Pathology. Hum Pathol 2008;39: Casati B, Bjugn R. Structured electronic template for histopathology reporting on colorectal carcinoma resections: five-year follow-up shows sustainable long-term quality improvement. Arch Pathol Lab Med 2012;136: Cross SS, Feeley KM, Angel CA. The effect of four interventions on the informational content of histopathology reports of resected colorectal carcinomas. J Clin Pathol 1998; 51: Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2. utgave. Bergen: Den norske patologforening, Ellis DW. Surgical pathology reporting at the crossroads: beyond synoptic reporting. Pathology 2011; 43: Haugland HK et al. Template reporting matters a nationwide study on histopathology reporting on colorectal carcinoma resections. Hum Pathol 2011;42: Kench JG et al. Dataset for reporting of prostate carcinoma in radical prostatectomy specimens: recommendations from the International Collaboration on Cancer Reporting. Histopathology 2013;62: McCluggage WG et al. Data set for reporting of endometrial carcinomas: recommendations from the International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) between United Kingdom, United States, Canada, and Australasia. Int J Gynecol Pathol 2013;32: Valenstein PN. Formatting pathology reports: applying four design principles to improve communication and patient safety. Arch Pathol Lab Med 2008;132: Zarbo RJ. Interinstitutional assessment of colorectal carcinoma surgical pathology report adequacy. A College of American Pathologists Q-Probes study of practice patterns from 532 laboratories and 15,940 reports. Arch Pathol Lab Med 1992; 116: Side 11 av 11

12 Vedlegg 1 Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kolorektalresektater med primært karsinom Tittel Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kolorektalresektater med primært karsinom. Bruksområde Malen er utarbeidet med henblikk på patologirapportering av kolorektalresektater med primært karsinom. Versjon 1.0 Dato Hvem som har utarbeidet dokumentet Dokumentet er utformet av en prosjektgruppe bestående av følgende medlemmer: Gunn Marit Barstad (IKT-ansvarlig), Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus Roger Bjugn (spesialrådgiver), Oslo universitetssykehus Hans K. Haugland (overlege), Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus Lena Holmström (rådgiver), Kreftregisteret Dokumentlogg Det er ført separat dokumentlogg. Om dokumentet Dette dokumentet består av to hoveddeler: Del 1 som beskriver ramme og prosess Del 2 som beskriver hvilke hovedfunn som bør rapporteres 1

13 Vedlegg 1 Del 1 Ramme og prosess 1. Formål og hovedmål Formålet er å forbedre fortløpende pasientbehandling. Hovedmålet er å forbedre kvaliteten på patologirapporter ved kolorektalresektater med primært karsinom. 2. Målgruppe Målgruppen for dokumentet er: Leger med ansvar for behandling av pasienter med kolorektalkarsinom. Leger som deltar i patologisk-anatomisk diagnostikk av kolorektalresektater med karsinom. Leverandører av IKT-systemer for patologi. 3. Dokumentstruktur Følgende dokumenter er lagt til grunn ved utarbeidelsen av Del 1: Royal College of Pathologists. Guidance on writing cancer datasets. V Royal College of Pathologists of Australasia. Guidelines for authors of structured cancer pathology reporting protocols. V library/public documents/publications/structuredreporting/framework Guidelines.pdf Følgende dokument er lagt til grunn ved oppsett av Del 2: Anita Lorck Bjørgen: Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer. Versjon 1.1. KITH; Trondheim, Bakgrunnsdokumenter Faglig innhold Federative Committee on Anatomical Terminology. Terminologia Anatomica. Thieme: Stuttgart, Bosman FT et al (eds.). WHO Classification of tumours of the digestive system, 4th ed. IARC: Lyon, Sobin L et al (eds.). UICC International Union Against Cancer. TNM Classification of malignant tumours, 7th ed. John Wiley and Sons: American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual, 7th ed. Springer: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm (IS-1792). Helsedirektoratet: Oslo, 2010 (revidert juni 2012). NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer Helsedirektoratet: Oslo, aspx Den norske patologforening. Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2. utgave College of American Pathologists. Protocol for the examination of specimens from patients with primary carcinoma of the colon and rectum. V June, (Reference Resources and Publications - Cancer Protocols) The Royal College of Pathologists. Dataset for colorectal cancer, 2nd ed. September

14 Vedlegg 1 Royal College of Pathologists of Australasia. Colorectal cancer structured reporting protocol, 1st ed. V Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology. Recommendations for the reporting of surgically resected specimens of colorectal carcinoma. Am J Clin Pathol 2008;129: Ekstern bistand Sykehuspartner, ved systemforvalter Åshild Lilleholt Hov, har vært engasjert for å bistå prosjektgruppen. 6. Konsultasjonsprosess Deltakende organisasjoner Versjon 0.91 ble sendt til følgende deltakende organisasjoner: Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus Avdeling for patologi, Sykehuset Innlandet Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Kreftregisteret Eksterne fagorganisasjoner Versjon 0.95 av dokumentet ble sendt til følgende organisasjoner: Avdeling for spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Faggruppe for gastrointestinal patologi, Den norske patologforening Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe, Onkologisk Forum Avdeling for patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Avdeling for patologi, St. Olavs hospital Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus Avdeling for patologi, Sykehuset Østfold Avdeling for patologi, Sykehuset i Verstfold Avdeling for patologi, Vestre Viken Pasienter/pasientorganisasjoner Versjon 0.95 av dokumentet ble sendt til følgende organisasjoner: Kreftforeningen Leverandører av IKT-systemer for patologi Det ble avholdt dialogmøte med følgende leverandører: Siemens Healthcare SoftwarePoint Tieto 3

15 Vedlegg 1 7. Innhold og format for rapportering av hovedfunn Innhold Parametrene som foreslås skal betraktes som «kjerneparametre» (jfr. begrepet core parameter» som benyttes av International Collaboration on Cancer Reporting; se McCluggage et al. Data Set for Reporting of Endometrial Carcinomas: Recommendations From the International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) Between United Kingdom, United States, Canada, and Australasia Int J Gynecol Pathol 2013;32:45-65). Utover dette har følgende blitt lagt til grunn: Histologisk type baseres på WHO-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk ptnm-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk T(opografi) og M(orfologi) SNOMED-koding Parametrene skal omfatte alle reseksjonsrender Når det gjelder gruppering av og rekkefølge på elementer i malen, har arbeidsgruppen lagt til grunn bakgrunnsdokument utarbeidet av College of American Pathologists mht elektroniske sjekklister. Intensjonen med overskrifter ( headers ) er å kategorisere elementer. Rekkefølgen på kategorier (med tilhørende elementer) skal i størst mulig grad følge vanlig arbeidsflyt for patologer. Følgende kategorier er benyttet: A. Kliniske opplysninger B. Preparat C. Karsinom D. Karsinomutbredelse E. Reseksjonsrender F. Andre funn G. Lymfeknuter H. Spesialundersøkelser I. Stadie (ptnm og evt. andre) J. Tilleggsopplysninger utenom karsinom K. Kommentarer Format Ut fra ressurshensyn har arbeidsgruppen funnet det mest formålstjenlig å videreføre det formatet på elektroniske maler som ble etablert av daværende KITH I (se 4

16 Vedlegg 1 Del 2 Parametre i elektronisk mal Element nr. Parameter 1 Neoadjuvant behandling (Preoperativ kjemo-/stråleterapi) Data- Verdi type A. Kliniske opplysninger 1. Ja 2. Nei 3. Ikke angitt B. Preparat 2 Operasjonstype 1. Høyresidig hemikolektomi 2. Reseksjon av kolon transversum 3. Venstresidig hemikolektomi 4. Reseksjon av kolon sigmoideum 5. Total kolektomi 6. Annen kolonreseksjon 7. Reseksjon av rektum og kolon sigmoideum 8. Reseksjon av rektum 9. Reseksjon av rektum og anus 3 Tumorperforasjon av tarm 1. Påvist 2. Ikke påvist 3. Kan ikke angis 4 Mesorektum Kommer opp hvis verdi 7-9 er valgt i element Komplett (<5mm dype defekter) 2. Nesten komplett (>5mm dype defekter, men ikke inn til muscularis propria) 3. Inkomplett (defekter inn til muscularis propria) 4. Kan ikke angis 5 Antall karsinomer Tallverdi (heltall) 6 (Hoved)Tumors lokalisasjon 1. Coecum (C 18.0) 2. Colon ascendens (C18.2) 3. Flexura coli dextra (C18.3) 4. Colon transversum (C18.4) 5. Flexura coli sinistra (C18.5) 6. Colon descendens (C18.6) 7. Colon sigmoideum (C18.7) 8. Colon (C18.9) 9. Junctionis rectosigmoidalis (C19.9) 10. Rectum (C20.9) 6.1 SNOMED T-kode SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når lokalisasjon velges i element 6. Kodeverdi for C18.0 C18.9: T67000 colon UNS Kodeverdi for C19.9: T68200 rectosigmoid Kodeverdi for C20.9: T68000 rectum UNS 5

17 Vedlegg 1 Element nr. Parameter 7 (Hoved)Tumors histologiske type (WHO, 2010) Data- Verdi type C. Karsinom 1. Adenokarsinom UNS 2. Adenokarsinom, kribriform komedotype 3. Adenokarsinom, medullær type 4. Adenokarsinom, mikropapillær type 5. Adenokarsinom, mucinøs type (>50% slim) 6. Adenokarsinom, sagtakket type ( serrated ) 7. Adenokarsinom, signetringcelletype (>50% signetringceller) 8. Adenoskvamøst karsinom 9. Spolcellet karsinom 10. Plateepitelkarsinom 11. Udifferensiert karsinom 7.1 SNOMED M-kode SNOMED-kode (M) skal automatisk legges inn når histologisk type velges i element 7. 8 (Hoved)Tumors differensieringsgrad (WHO, 2010) 1. M81403 = Adenokarsinom UNS 2. M81403 og M82013 = Adenokarsinom, kribriform komedotype 3. M81403 og M85103 = Adenokarsinom, medullær type 4. M81403 og M82653 = Adenokarsinom, mikropapillær type 5. M81403 og M84803 = Adenokarsinom, mucinøs type (>50% slim) 6. M81403 og M82133 = Adenokarsinom, sagtakket type ( serrated ) 7. M81403 og M84903 = Adenokarsinom, signetringcelletype (>50% signetringceller) 8. M85603 = Adenoskvamøst karsinom 9. M80323 = Spolcellet karsinom 10. M80703 = Plateepitelkarsinom 11. M80203 = Udifferensiert karsinom Kodeverdier for adenokarsinom (verdier 1-7 i element 7): 1. Høyt differensiert (>95% kjertler) 2. Middels differensiert (50-95% kjertler) 3. Lavt differensiert (0-49% kjertler) Tekst for andre karsinomer (verdier 8-11 i element 7): Differensieringsgrad er ikke relevant. 6

18 Vedlegg 1 Element Parameter Data- Verdi nr. type A. Karsinomutbredelse 9 (Hoved)Tumors største diameter (mm) Tallverdi (heltall) 10 (Hoved)Tumors dypeste infiltrasjon 1. Tumor er lokalisert i mucosa 2. Tumor infiltrerer submucosa 3. Tumor infiltrerer muscularis propria 4A. (for C18.0 C18.9 i element 6) Tumor infiltrerer perikolisk vev 4B. (for C19.9 i element 6) Tumor infiltrerer perikolisk vev/perirektalt vev 4C. (for C20.9 i 9 i element 6) Tumor infiltrerer perirektalt vev 5. Tumor vokser gjennom viscerale peritoneum (serosa) 6. Tumor infiltrerer mikroskopisk andre organer 7. Kan ikke angis E. Reseksjonsrender 11 Avstand til nærmeste endereseksjonsrand Tallverdi (heltall) (mm) 11.1 Nærmeste endereseksjonsrand 1. Proksimal (oral) endereseksjonsrand 2. Distal (anal) endereseksjonsrand 3. Kan ikke angis 12 Avstand til fjerneste endereseksjonsrand (mm) Tallverdi (heltall) 12.1 Fjerneste endereseksjonsrand 1. Proksimal (oral) endereseksjonsrand 2. Distal (anal) endereseksjonsrand 3. Kan ikke angis 13 Minste avstand til sirkumferent reseksjonsrand (mm) Merk: Dersom 1 eller 2 er valgt i element 11.1, må den andre automatisk velges her. Dersom 3 er valgt, må 3 automatisk velges her. Tallverdi (heltall) F. Andre funn 14 Tumorinfiltrasjon i ekstramuralt blodkar 1. Påvist 2. Ikke påvist 15 Neoadjuvant behandslingseffekt Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element TRG1 (karsinomceller i <5 % av tumorområdet) 2. TRG2 (karsinomceller i 5-50 % av tumorområdet og fibrose) 3. TRG3 (karsinomceller i >50 % av tumorområdet og evt. noe fibrose) 4. Minimal/ingen behandlingseffekt G. Lymfeknuter/tumorknuter 16 Totalt antall regionale lymfeknuter Tallverdi (heltall) 17 Antall regionale lymfeknuter med metastaser Tallverdi (heltall) Merk: Tallverdi kan ikke være større enn tallverdi i element Antall isolerte ekstramurale tumorknuter Tallverdi (heltall) H. Spesialundersøkelse(r) 7

19 Vedlegg 1 Element Parameter Data- Verdi nr. type I. Stadie 19 ptnm-klassifikasjon pt (AJCC, 2010) Hvilket alternativ som fremkommer følger av hva man har valgt i element 10. Hvis kodeverdi er 1 i element 1 skal prefikset y komme foran p. 1. ptis = Tumor er lokalisert i mucosa 2. pt1 = Tumor vokser i submucosa 3. pt2 = Tumor vokser i muscularis propria 4. pt3 = Tumor vokser i perikolisk/perirektalt fettvev 5. pt4a = Tumor vokser gjennom visceral peritoneum (gjennom serosa) 6. pt4b = Tumor infiltrerer eller henger sammen med andre organ 7. ptx = Kan ikke angis 20 ptnm-klassifikasjon pn (AJCC, 2010) Hvilket alternativ som fremkommer følger av hva man har valgt i elementene 16, 17 og 18. Hvis verdi 1 er valgt under element 1 skal prefikset y komme foran p. 1. pn0 = Antall lymfeknuter med metastaser = 0 2. pn1a = Antall lymfeknuter med metastaser = 1 3. pn1b = Antall lymfeknuter med metastaser = 2 eller 3 4. pn1c = Antall tumorknuter >0 og antall lymfeknuter med metastaser=0 5. pn2a = Antall lymfeknuter med metastaser = 4, 5 eller 6 6. pn2b = Antall lymfeknuter med metastaser = >6 7. pnx = Totalt antall lymfeknuter = 0 21 ptnm-klassifikasjon pm (AJCC, 2010) Hvis verdi 1 er valgt under element 1 skal prefikset y komme foran p. 1. Kan ikke angis 2. pm1a (Påvist fjernmetastase til ett organ eller én ikke-regional lymfeknute) 3. pm1b (Påvist fjernmetastaser til mer enn ett organ/ ikke-regional lymfeknute eller til peritoneum) 22 Dukes stadium (AJCC, 2010) Hvilket alternativ som automatisk genereres følger av hva man har angitt i elementene 19 og A = (pt1 eller pt2) og pn0 2. B = (pt3, pt4a eller pt4b) og pn0 3. C = (pn1a, pn1b, pn1c, pn2a eller pn2b) 4. Kan ikke angis = pnx J. Tilleggsopplysninger utenom karsinom 23 Adenom 1. Påvist 2. Ikke påvist 8

20 Vedlegg 1 Element Parameter Data- Verdi nr. type K. Annet 24 Annet Fritekst 25* Lokalt valgt parameter - 1 Kodeverdier 26* Lokalt valgt parameter - 2 Kodeverdier * Lokalt valgt parameter - n Kodeverdier *Note: For lokalt definerte parametre er det ingen intern logisk kobling. Det er heller ingen logisk kobling til elementer i den forhåndsdefinerte malen. Lokalt definerte parametre skal kunne defineres en gang slik at de automatisk kommer opp når malen senere hentes opp. 9

21 Vedlegg 2 Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kutant malignt melanom Tittel Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kutant malignt melanom Bruksområde Malen er utarbeidet med henblikk på patologirapportering av biopsier/resektater /re-resektater med kutant malignt melanom. Versjon 1.0 Dato Hvem som har utarbeidet dokumentet Dokumentet er utformet av en prosjektgruppe bestående av følgende medlemmer: Gunn Marit Barstad (IKT-ansvarlig), Stavanger universitetssjukehus Roger Bjugn (spesialist i patologi), Oslo universitetssykehus Hans K. Haugland (spesialist i patologi), Haukeland universitetssjukehus Lena Holmström (rådgiver), Kreftregistere Dokumentlogg Det er ført separat dokumentlogg. Om dokumentet Dette dokumentet består av to hoveddeler: Del 1 som beskriver ramme og prosess Del 2 som beskriver hvilke hovedfunn som bør rapporteres 1

22 Vedlegg 2 Del 1 Ramme og prosess 1. Formål og hovedmål Formålet er å forbedre fortløpende pasientbehandling. Hovedmålet er å forbedre kvaliteten på patologirapporter ved kutant malignt melanom. 2. Målgruppe Målgruppen for dokumentet er: Leger med ansvar for behandling av pasienter med kutant malignt melanom. Leger som deltar i patologisk-anatomisk diagnostikk av kutant malignt melanom. Leverandører av IKT-systemer for patologi. 3. Dokumentstruktur Følgende dokumenter er lagt til grunn ved utarbeidelsen av Del 1: Royal College of Pathologists. Guidance on writing cancer datasets. V Royal College of Pathologists of Australasia. Guidelines for authors of structured cancer pathology reporting protocols. V Følgende dokument er lagt til grunn ved oppsett av Del 2: Anita Lorck Bjørgen: Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer. Versjon 1.1. KITH; Trondheim, Bakgrunnsdokumenter Faglig innhold Federative Committee on Anatomical Terminology. Terminologia Anatomica. Thieme: Stuttgart, LeBoit PE et al (eds.). WHO Classification of tumours. Pathology and genetics of skin tumours. IARC: Lyon, Sobin L et al (eds.). UICC International Union Against Cancer. TNM Classification of malignant tumours, 7th ed. John Wiley and Sons: American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual, 7th ed. Springer: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer. Helsedirektoratet: Oslo, Den norske patologforening. Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2. utgave pdf College of American Pathologists. Protocol for the examination of specimens from patients with melanoma of the skin. June 15, (Reference Resources and Publications - Cancer Protocols) The Royal College of Pathologists of Australasia. Primary cutaneous melanoma structured reporting protocol Clark WH jr et al. Model predicting survival in stage I melanoma based on tumor progression. J Natl Cancer Inst 1989;81:

23 Vedlegg 2 5. Ekstern bistand Sykehuspartner, ved Åshild Lilleholt Hov, har vært engasjert for å bistå prosjektgruppen. 6. Konsultasjonsprosess Deltakende organisasjoner Versjon 0.80 ble sendt på høring til følgende deltakende organisasjoner: Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus Avdeling for patologi, Sykehuset Innlandet Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Kreftregisteret Eksterne organisasjoner Versjon 0.90 av dokumentet ble sendt på høring til følgende organisasjoner: Avdeling for spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Faggruppe for melanocyttisk patologi, Den norske patologforening Norsk Melanom Gruppe, Onkologisk Forum Avdeling for patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Avdeling for patologi, St. Olavs hospital Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus Avdeling for patologi, Sykehuset Østfold Avdeling for patologi, Sykehuset i Verstfold Avdeling for patologi, Vestre Viken Pasienter/pasientorganisasjoner Versjon 0.90 av dokumentet ble sendt til følgende organisasjoner: Kreftforeningen Leverandører av patologisystemer Det ble avholdt dialogmøte med følgende leverandører: Siemens Healthcare SoftwarePoint Tieto 3

24 Vedlegg 2 7. Innhold og format for rapportering av hovedfunn Innhold Parametrene som foreslås skal betraktes som «kjerneparametre» (jfr. begrepet core parameter» som benyttes av International Collaboration on Cancer Reporting; se McCluggage et al. Data Set for Reporting of Endometrial Carcinomas: Recommendations From the International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) Between United Kingdom, United States, Canada, and Australasia Int J Gynecol Pathol 2013;32:45-65). Utover dette har følgende blitt lagt til grunn: Histologisk type baseres på WHO-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk ptnm-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk T(opografi) og M(orfologi) SNOMED-koding Parametrene skal omfatte alle reseksjonsrender Når det gjelder gruppering av og rekkefølge på elementer i malen, har arbeidsgruppen lagt til grunn bakgrunnsdokument utarbeidet av College of American Pathologists mht elektroniske sjekklister. Intensjonen med overskrifter ( headers ) er å kategorisere elementer. Rekkefølgen på kategorier (med tilhørende elementer) skal i størst mulig grad følge vanlig arbeidsflyt for patologer. Følgende kategorier er benyttet: A. Kliniske opplysninger B. Preparat C. Karsinom D. Karsinomutbredelse E. Reseksjonsrender F. Andre funn G. Lymfeknuter H. Spesialundersøkelser I. Stadie (ptnm og evt. andre) J. Tilleggsopplysninger utenom karsinom K. Kommentarer Format Ut fra ressurshensyn har arbeidsgruppen funnet det mest formålstjenlig å videreføre det formatet på elektroniske maler som ble etablert av daværende KITH I (se 4

25 Vedlegg 2 Del 2 Parametre i elektronisk mal Element nr. Parameter Data- Verdi type A. Kliniske opplysninger B. Preparat 1 Preparattype 1. Insisjonsbiopsi/stansebiopsi 2. Eksisjon 3. Utvidet eksisjon 4. Annen type preparat 2 Tumors lokalisasjon 1. Hode 2. Hals 3. Trunkus 4. Overekstremitet 5. Perineum og ytre genitalia 6. Underekstremitet 7. Dekker flere hudregioner 8. Ikke angitt 2.1 SNOMED T-kode SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når tumors lokalisasjon velges i element T02100 = Hode 2. T02300 = Hals 3. T02400 = Trunkus 4. T02600 = Overekstremitet 5. T02500 = Perineum, inkl. ytre genitalia 6. T02800 = Underekstremitet 7. T01000 = Dekker flere regioner 8. T01000 = Ikke angitt 3 Lateralitet 1. Høyre 2. Venstre 3. Midtlinje 4. Ikke angitt 5

26 Vedlegg 2 Element Parameter Data- Verdi nr. type C. Malignt melanom 4 Tumors histologiske type (WHO, 2006) 1. Malignt melanom UNS 2. Malignt melanom, superfisiell spredningstype 3. Malignt melanom, nodulær type 4. Malignt melanom, lentigo maligna type 5. Malignt melanom, akral lentiginøs type 6. Malignt melanom, desmoplastisk type 7. Malignt melanom, nevoid type 8. Malignt melanom utgått fra blå nevus 9. Malignt melanom utgått fra stor kongenital nevus 10. Malignt melanom ikke påvist 4.1 SNOMED M-kode SNOMED-kode (M) skal automatisk legges inn når histologisk type velge i element M87203 = Malignt melanom UNS 2. M87203 og M87433 = Malignt melanom, superfisiell spredningstype 3. M87203 og M87213 = Malignt melanom, nodulærtype 4. M87203 og M87422 = Malignt melanom, lentigo maligna type 5. M87203 og M87443 = Malignt melanom, akral lentiginøs type 6. M87203 og M87453 = Malignt melanom, desmoplastisk type 7. M87203 og M87203 = Malignt melanom, nevoid type 8. M87203 og M87803 = Malignt melanom utgått fra blå nevus 9. M87203 og M87613 = Malignt melanom utgått fra stor kongenital nevus 10. M99903 = Malignt melanom ikke påvist D. Malignt melomutbredelse 5 Ulcerasjon 1. Påvist 2. Ikke påvist 6 Tumortykkelse (Breslow; angis til nærmeste Tallverdi (maksimalt ett siffer etter komma) 0,1 millimeter) 7 Anatomisk nivå (Clark-nivå) 1. Nivå I (tumorceller begrenset til epidermis) 2. Nivå II (tumorceller i papillære dermis og/eller periadneksalt bindevev) 3. Nivå III (tumorceller fyller ut papillære dermis) 4. Nivå IV (tumorceller i retikulære dermis) 5. Nivå V (tumorceller i subkutis) 6. Kan ikke angis 6

27 Vedlegg 2 Element nr. Parameter 8 Avstand fra invasiv tumorkomponent til nærmeste sidereseksjonsrand (mm) Data- Verdi type E. Reseksjonsrender Element 8 kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element 1. Tallverdi (maksimalt ett siffer etter komma) 9 Angi nærmeste reseksjonsrand Element 9 kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element Avstand fra invasiv tumorkomponent til dyp reseksjonsrand (mm) Fritekst Element 10 kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element 1. Tallverdi (maksimalt ett siffer etter komma) 11 In-situ tumorkomponent 1. Påvist 2. Ikke påvist 3. Kan ikke vurderes 12 Avstand fra in-situ tumorkomponent til nærmeste sidereseksjonsrand (mm) Kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element 1 og kodeverdier er 1 i element 11. Tallverdi (maksimalt ett siffer etter komma) 13 Angi nærmeste sidereseksjonsrand Kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element 1 og kodeverdier er 1 i element 11. Fritekst 14 Reseksjonsrender Kommer opp hvis kodeverdi er 3 eller 4 i element 1. Fritekst F. Andre funn 15 Mitoser 1. Påvist 2. Ikke påvist 3. Kan ikke vurderes 16 Mitoserate (per mm 2 ) Kommer opp hvis verdi er 1 i element 15. Tallverdi (heltall) 17 Perineural infiltrasjon 1. Påvist 2. Ikke påvist 18 Tumors vekstfase (når tumortykkelse er <1,5 mm) Kommer opp hvis tallverdi i element 6 er <1,5. 1. Horisontal (radial) 2. Vertikal 3. Kan ikke vurderes 19 Mikroskopisk satellitt 1. Påvist 2. Ikke påvist 20 Lymfe-/blodkarinfiltrasjon 1. Påvist 2. Ikke påvist 7

28 Vedlegg 2 Element Parameter Data- Verdi nr. type G. Lymfeknuter 21 Lymfeknuter 1. Mottatt 2. Ikke mottatt 22 Totalt antall lymfeknuter Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element 21. Tallverdi (heltall) 23 Antall vaktpostlymfeknuter Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element 21. Tallverdi (heltall) Merk: Tallverdi kan ikke være større enn tallverdi i element Antall lymfeknuter med metastaser Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element 21. Tallverdi (heltall) Merk: Tallverdi kan ikke være større enn tallverdi i element Antall vaktpostlymfeknuter med metastaser Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element 21. Tallverdi (heltall) Merk: Tallverdi kan ikke være større enn tallverdi i element 23. H. Spesialundersøkelse(r) I. Stadie 26 ptnm-klassifikasjon - pt (AJCC, 2010) Hvilket alternativ som skal genereres automatisk følger av hva man har valgt under elementene 5, 6 og pt1a = 1,0 (6) og ikke påvist ulcerasjon (5) og mitoserate <1 (16) 2. pt1b = 1,0 (6) og (påvist ulcerasjon (5) eller mitoserate 1 (16)) 3. pt2a= >1,0-2,0 (6) og ikke påvist ulcerasjon (5) 4. pt2b = >1,0-2,0 (6) og påvist ulcerasjon (5) 5. pt3a = >2,0-4,0 (6) og ikke påvist ulcerasjon (5) 6. pt3b = >2,0-4,0 (6) og påvist ulcerasjon (5) 7. pt4a = >4,0 (6) og ikke påvist ulcerasjon (5) 8. pt4b = >4,0 (6) og påvist ulcerasjon (5) 27 ptnm-klassifikasjon - pn (AJCC, 2010) 1. Kan ikke angis 2. pn0 3. pn1 (metastase til 1 regional lymfeknute) 4. pn2 (metastaser til 2-3 regionale lymfeknuter) 5. pn3 (metastaser til >3 regionale lymfeknuter) 28 ptnm-klassifikasjon - pm (AJCC, 2010) 1. Kan ikke angis 2. pm1a (metastase til hud eller ikke-regional lymfeknute) 3. pm1b (metastase til lunge) 4. pm1c (metastase til andre indre organer eller til andre steder kombinert med forhøyet LDH) 8

29 Vedlegg 2 Element nr. Parameter Data- Verdi type J. Tilleggsopplysninger utenom malignt melanom K. Annet 29 Annet Fritekst 30* Lokalt valgt parameter - 1 Kodeverdier 31* Lokalt valgt parameter - 2 Kodeverdier * Lokalt valgt parameter - n Kodeverdier *Note: For lokalt definerte parametre er det ingen intern logisk kobling. Det er heller ingen logisk kobling til elementer i den forhåndsdefinerte malen. Lokalt definerte parametre skal kunne defineres en gang slik at de automatisk kommer opp når malen senere hentes opp. 9

30 Vedlegg 3 Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved radikal prostatektomi med primært karsinom Tittel Elektronisk mal for rapportering av hovedfunn ved radikal prostatektomi med primært karsinom. Bruksområde Malen er utarbeidet med henblikk på rapportering av radikale prostatektomipreparater med primært karsinom. Versjon 1.0 Dato Hvem som har utarbeidet dokumentet Dokumentet er utformet av en prosjektgruppe bestående av følgende medlemmer: Gunn Marit Barstad (IKT-ansvarlig), Stavanger universitetssjukehus Roger Bjugn (spesialist i patologi), Oslo universitetssykehus Hans K. Haugland (spesialist i patologi), Haukeland universitetssjukehus Lena Holmström (prosjektleder), Kreftregisteret Dokumentlogg Det er ført separat dokumentlogg. Om dokumentet Dette dokumentet består av to hoveddeler: Del 1 som beskriver ramme og prosess Del 2 som beskriver hvilke hovedfunn som bør rapporteres 1

31 Vedlegg 3 Del 1 Ramme og prosess 1. Formål og hovedmål Formålet er å forbedre fortløpende pasientbehandling. Hovedmålet er å forbedre kvaliteten på patologirapporter ved primært karsinom i prostata. 2. Målgruppe Målgruppen for dokumentet er: Leger med ansvar for pasientbehandling (kirurger og onkologer). Leger som deltar i patologisk-anatomisk diagnostikk av prostataresektater (radikale prostatektomier) med primært karsinom. Leverandører av IKT-systemer for patologi. 3. Dokumentstruktur Følgende dokumenter er lagt til grunn ved utarbeidelsen av Del 1: Royal College of Pathologists. Guidance on writing cancer datasets. V Royal College of Pathologists of Australasia. Guidelines for authors of structured cancer pathology reporting protocols. V Følgende dokument er lagt til grunn ved oppsett av Del 2: Anita Lorck Bjørgen: Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer. Versjon 1.1. KITH; Trondheim, Bakgrunnsdokumenter Faglig innhold Federative Committee on Anatomical Terminology. Terminologia Anatomica. Thieme: Stuttgart, Eble JN et al (eds.). WHO Classification of tumours. Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. IARC: Lyon, Sobin L et al (eds.). UICC International Union Against Cancer. TNM Classification of malignant tumours, 7th ed. John Wiley and Sons: American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual, 7th ed. Springer: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. Helsedirektoratet, Oslo: Den norske patologforening. Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2. utgave pdf College of American Pathologists. Protocol for the examination of specimens from patients with carcinoma of the prostate gland. June 15, (Reference Resources and Publications - Cancer Protocols) The Royal College of Pathologists. Standards and datasets for reporting cancers. Dataset for histopathology reports for prostatic carcinoma, 2nd edition. October The Royal College of Pathologists of Australasia. Prostate cancer (radical prostatectomy) structured reporting protocol

32 Vedlegg 3 Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology. Recommendations for the reporting of prostate carcinoma. Am J Clin Pathol 2008;129: Epstein JI, Allsbrook WCJ, Amin MB, Egevad LL (2005). The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason grading of prostatic carcinoma. American Journal of Surgical Pathology 2005;29: Kench JG et al. Dataset for reporting of prostate carcinoma in radical prostatectomy specimens: recommendations from the International Collaboration on Cancer Reporting. Histopathology 2013;62: Ekstern bistand Sykehuspartner ved Åshild Lilleholt Hov har vært engasjert for å bistå prosjektgruppen. 6. Konsultasjonsprosess Deltakende organisasjoner Versjon 0.80 ble sendt på høring til følgende deltakende organisasjoner. Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus Avdeling for patologi, Sykehuset Innlandet Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Kreftregisteret Eksterne organisasjoner Versjon 0.90 av dokumentet ble sendt på høring til følgende organisasjoner: Avdeling for spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Faggruppe for urologisk patologi, Den norske patologforening Norsk Urologisk Cancer Gruppe, Onkologisk Forum Avdeling for patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Avdeling for patologi, St. Olavs hospital Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus Avdeling for patologi, Sykehuset Østfold Avdeling for patologi, Sykehuset i Verstfold Avdeling for patologi, Vestre Viken Pasienter/pasientorganisasjoner Versjon 0.90 av dokumentet ble sendt til følgende organisasjoner: Kreftforeningen Leverandører av IKT-systemer for patologi Det ble avholdt dialogmøte med følgende leverandører: Siemens Healthcare SoftwarePoint Tieto 3

diagnostikk og behandlingdiagnostikkogbeha

diagnostikk og behandlingdiagnostikkogbeha diagnostikk og behandlingdiagnostikkogbeha Kolorektalcancer erfaringer med bruk av maler for rapportering av patologisk-anatomiske data Kreft i tykktarm og endetarm er den nest hyppigste kreftformen hos

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING 2012 INNHOLD Side Forord 3 Bidragsytere 4 Generell del 5 Mamma 10 Munnhule og Øre-Nese-Hals 18 Nedre luftveier/lunger

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Pilotprosjekt for kliniske revisjoner i stråleterapi

Pilotprosjekt for kliniske revisjoner i stråleterapi Strålevern Rapport 2004:9 Pilotprosjekt for kliniske revisjoner i stråleterapi Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Johannessen DC, Hellebust TP, Bremnes

Detaljer

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) IS-2085 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslingslinjer

Detaljer

Mammografiprogrammet i Norge

Mammografiprogrammet i Norge Mammografiprogrammet i Norge Evaluering av prøveprosjektet 1996-2000 Kreftregisteret Forskningsrapport nr. 2-2000 Forord Det er en stor glede å kunne presentere en evaluering av prøveprosjektet med mammografi

Detaljer

TEMA Koloncancer. Lederskifte i NKF Pancreasutredning. Doktorgrader Diafragmahernier FAGMEDISINSKE FORENINGER FAGNYTT

TEMA Koloncancer. Lederskifte i NKF Pancreasutredning. Doktorgrader Diafragmahernier FAGMEDISINSKE FORENINGER FAGNYTT TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 1/2014 TEMA Koloncancer FAGMEDISINSKE FORENINGER Lederskifte i NKF Pancreasutredning FAGNYTT Doktorgrader Diafragmahernier A turning point

Detaljer

Norske helseregistre innen gastroenterologi

Norske helseregistre innen gastroenterologi Årgang 14 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2007 Tema: Norske helseregistre innen gastroenterologi side 7 IBD-kurs for gastro-spirer side 21 Nye doktorgrader side 29 Glutenfritt

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Løsningsdesign Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Versjon: 1.1 Sist endret: 21.01.11 13:23 Skrevet av: Ernst & Young Filnavn: Løsningsdesign Sider:

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning Blåboka Brystkreft Diagnostikk og behandling En veiledning 7. utgave, 2003 1 Forord... 4 Stadieinndeling... 5 TNM-klassifikasjon (AJCC 2002 = UICC 2002)... 5 Forekomst av brystkreft... 7 Mammografi/mammografiscreening...

Detaljer

Saksliste og vedlegg

Saksliste og vedlegg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEN NORSKE PATOLOGFORENING 19. 20. mars 2015. Stavanger universitetssykehus, Stavanger Saksliste og vedlegg Styret i Den norske patologforening 01. mars 2015 1 1 Vedlegg til ulike

Detaljer

Kreft i tykktarm og endetarm

Kreft i tykktarm og endetarm Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 2006 Tema: Kreft i tykktarm og endetarm side 11 Portrett: Per Brandtzæg side 36 Årsmøtet på Lillehammer 2007 side 41 God jul

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

NVI Norsk vitenskapsindeks

NVI Norsk vitenskapsindeks NVI Norsk vitenskapsindeks Rapport fra arbeidsgruppe for helhetlig kravspesifikasjon 23. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under

Detaljer

Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning

Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning Versjon 1.0 28.09.09 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 2 Innledning...10 2.1 Oppdraget...10 2.2 Gjennomføring...10 2.3 Rapporten...10 3 Kreftregisterets

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret Årsrapport 2014 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Kreftregisteret 2 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 3 Forord fra direktøren............................................. 4 Forord fra styreleder ved Kreftregisteret.........................

Detaljer