Elektroniske patologimaler ved kreft. Rapport fra prosjektgruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektroniske patologimaler ved kreft. Rapport fra prosjektgruppe"

Transkript

1 Elektroniske patologimaler ved kreft Rapport fra prosjektgruppe Februar 2013

2 Elektroniske patologimaler 2013 OM RAPPORTEN Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av: Gunn Marit Jørpeland Barstad, Stavanger universitetssjukehus Roger Bjugn (koordinator), Oslo universitetssykehus Hans Kristian Haugland, Haukeland universitetssjukehus Lena Holmstrøm, Kreftregisteret Tor J. Eide, Oslo universitetssykehus deltok initialt i arbeidet, men trakk seg fra gruppen i oktober Åshild Lilleholt Hov, Sykehuspartner, har bistått prosjektgruppen. Rapporten med anbefalinger om tiltak er enstemmig. Oslo, 11. februar 2013 Gunn Marit Jørpeland Barstad Roger Bjugn Hans Kristian Haugland Lena Holmstrøm Side 2 av 11

3 Elektroniske patologimaler 2013 INNHOLD 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN Kreftdiagnostikk og -behandling Elektronisk, strukturert patologirapportering i Norge Initiativ til videreutvikling av elektroniske patologimaler PROSJEKTORGANISERING OG ARBEIDSFORM Overordnet prosjektorganisering og -dokumentasjon Mandat Prosjektavgrensing Frist Prosjektmøter Ekstern informasjonsinnhenting Dialogmøter med IKT-leverandører Dialogmøte med Avd. for standardisering, Helsedirektoratet Konsultasjonsprosess Økonomi OM MALUTKASTENE «Mal for maler» Standardisert utforming av maler Høringsuttalelser og samråd med eksterne organisasjoner Utfordring: Hva skal være «kjerneparametre»? VEIEN VIDERE Innhenting av pristilbud Permanent finansiering og organisering Presentasjon av patologirapporter i EPJ REFERANSER VEDLEGG: 1. Mal for kolorektalresektater med primært karsinom 2. Mal for kutant malignt melanom 3. Mal for radikal prostatektomi med primært karsinom 4. Høringssvar om faglig innhold i malutkastene 5. Høringssvar fra Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Side 3 av 11

4 Elektroniske patologimaler SAMMENDRAG Etter operasjon for kreft blir operasjonspreparatet med kreftsvulst undersøkt ved en patologiavdeling. Resultatet av undersøkelsen danner grunnlag for videre pasientbehandling. I samarbeidet Den norske patologforening og Kreftregisteret om å utarbeide en elektronisk mal for rapportering av patologifunn ved tykk- og endetarmskreft. Denne malen ble integrert i de IKT-systemene som patologiavdelingene i Norge bruker. Man har nå mer enn 5-års erfaring med bruk av denne elektroniske malen, og i mars 2012 tok fire patologiavdelinger og Kreftregisteret initiativ til en foranalyse for å se hvordan man kunne etablere flere slike maler. I denne rapporten beskrives prosjektgruppens arbeid. Gruppen har utarbeidet forslag til maler for tre kreftformer: Primært karsinom i kolon-rektum Kutant malignt melanom Primært karsinom i prostata Prosjektgruppen anbefaler at det innhentes pristilbud på disse tre malene. Flere patologiorganisasjoner i utlandet har nå startet et internasjonalt samarbeid for å koordinere arbeidet med sjekklister for patologirapportering ved kreft (International Collaboration on Cancer Reporting; ICCR). For videre arbeid med patologimaler i Norge anbefaler prosjektgruppen at man kontakter ICCR med tanke på samarbeid. Utvikling og vedlikehold av elektroniske patologimaler er ressursmessig krevende, både organisatorisk og kompetansemessig. Prosjektgruppen anbefaler derfor at deltakende organisasjoner kontakter helsemyndighetene med tanke på etablering av permanent finansiering og organisering av elektroniske maler. Side 4 av 11

5 Elektroniske patologimaler BAKGRUNN 2.1 Kreftdiagnostikk og -behandling Etter operasjon for kreft blir operasjonspreparatet med kreftsvulsten undersøkt ved en patologiavdeling. Resultatet av undersøkelsen danner grunnlag for videre pasientbehandling. Informasjonen brukes også for å gi data om kreft med tanke på systematiske samfunnstiltak. I 1992 publiserte Zarbo en kvalitetsundersøkelse av nesten patologirapporter om tykktarmskreft. Han fant at the one practice significantly associated with increased likelihood of providing complete oncologic pathology information.... var bruk av strukturerte maler eller sjekklister (Zarbo, 1992). Etter dette har patologiorganisasjoner i mange land laget retningslinjer for besvarelse av patologiprøver ved kreftdiagnostikk. Mange senere undersøkelser har også vist at patologibesvarelsene er mest komplette når man benytter sjekklister eller maler (Cross et al, 1998; Ellis, 2011; Haugland et al, 2011). 2.2 Elektronisk, strukturert patologirapportering i Norge Den norske patologforening har også utarbeidet retningslinjer for kreftdiagnostikk. Ved gjennomgang av prøvesvar for endetarmskreft på begynnelsen av 2000-tallet fant imidlertid Kreftregisteret at mange patologibesvarelser manglet informasjon om enkelte nøkkelparametre. For å forbedre kvaliteten på den histopatologiske rapporten ved kolorektalkarsinomer, samarbeidet Kreftregisteret og Den norske patologforening derfor i perioden 2003 til 2006 om å utvikle en standardisert elektronisk mal for patologibesvarelser av slike preparater (Bjugn et al, 2008). Prosjektet ble finansiert av daværende Sosial- og helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Denne malen ble integrert i de IKT-systemene som patologilaboratoriene i Norge benyttet. Malen innebærer at patologene besvarer forhåndsdefinerte parametre gjennom bl.a. bruk av nedtrekksmenyer. Av ulike forhold stoppet utviklingen av elektroniske maler opp etter den ene malen som ble laget for kolorektalkarsinomer. I en undersøkelse som inkluderte alle histopatologiske rapporter sendt til Kreftregisteret i en tre-måneders periode høsten 2007, ble det funnet at den nasjonale malen var brukt i 170 (26%) av de 650 rapportene (Haugland et al, 2011). Til sammenligning fant man at malbruken var stabil på 92% i de fem første årene malen var brukt av patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Casati og Bjugn, 2012). 2.3 Initiativ til videreutvikling av elektroniske patologimaler Man har nå mer enn 5 års erfaring med bruk av malen for tykk- og endetarmskreft som ble utviklet, og fagmiljøene ved de involverte helseforetakene ønsker nå å videreføre arbeidet gjennom utarbeidelse av nye maler. Videre ser man behov for forbedringer med hensyn på uttrekk av dataene fra patologiavdelingenes IKT-systemer. Fire patologiavdelinger (Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus) og Kreftregisteret tok derfor primo 2012 initiativ til en foranalyse med tanke på utvikling av flere elektroniske maler for patologirapportering av operasjonspreparater med kreft. Side 5 av 11

6 Elektroniske patologimaler PROSJEKTORGANISERING OG ARBEIDSFORM 3.1 Overordnet prosjektorganisering og -dokumentasjon Prosjektet er organisert i samsvar med føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Styrende dokumenter (prosjektmandat og prosjektdirektiv) er utarbeidet i henhold til maler fra Helse Sør-Øst. Alle prosjektformalia samt føringer framgår av disse dokumentene. Avdelingsleder Inger Nina Farstad, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus var prosjekteier. Sykehuspartner har, via henvendelse fra IKT-avdelingen ved Oslo universitetssykehus, bistått prosjektet. Roger Bjugn, Oslo universitetssykehus har vært koordinator for prosjektgruppen. Prosjektet ble finansiert av deltakende organisasjoner samt Den norske legeforenings fond for kvalitetssikring og pasientsikkerhet. 3.2 Mandat Prosjektgruppen fikk følgende mandat: Klarlegge fagkrav til maler for tykk- og endetarmskreft (revisjon), føflekkskreft, bukspyttkjertelkreft og prostatakreft. Klarlegge hvordan søk på strukturerte data kan gjøres innen etablerte løsninger og hva som eventuelt krever større endringer i spesialistsystemene. I framdriftsrapport til styringsgruppen 29. november 2012 bad prosjektgruppen om klargjøring av hvorvidt prosjektgruppen skulle fokusere på «kjerneparametre» eller både «kjerneparametere» og «valgfrie parametre». I henhold til styringsgruppens svar om at fokus bør være på «kjerneparametre», har prosjektgruppen lagt dette til grunn i sine forslag til maler. I samsvar med styringsgruppens klargjøring, har prosjektgruppen i samtlige malutkast lagt til rette for at hver den enkelte patologiavdeling selv også skal kunne legge til lokalt definerte parametre. 3.3 Prosjektavgrensing I første prosjektmøte og i dialogmøter med leverandører ble bl.a. mulighetene for integrering mot elektronisk pasientjournal, strukturerte makroskopiske patologimaler, integrering mot andre spesialistsystemer (f.eks. billeddiagnostikk) diskutert. Den omforente tilbakemeldingen var at dette ville bli svært komplisert og ressurskrevende. Prosjektgruppen begrenset derfor arbeidet sitt til å definere og strukturere kjerneelementer i forslagene til elektroniske patologimaler. Grunnet endringer i prosjektgruppens sammensetning oktober 2012, valgte gruppen å fokusere på ferdigstillelse av malene for tykk- og endetarmskreft (revisjon), føflekkskreft og prostatakreft. Med henblikk på søkbarhet av parametre var tilbakemeldingen fra leverandørene at dette kan gjøres teknisk, men at det enkleste for alle parter er at avdelingene ved innhenting av pristilbud også ber om tilbud på forhåndsdefinerte søkelister. I samsvar med disse Side 6 av 11

7 Elektroniske patologimaler 2013 rådene har prosjektgruppen derfor valgt å kun angi at avdelingene selv skal kunne utføre søk etter alle parametre i hver enkelt mal. 3.4 Frist Prosjektstart var mars 2012, med frist for oversendelse av rapporten til styringsgruppen 1. desember I framdriftsrapport til styringsgruppen 29. november 2012 anmodet prosjektgruppen om utsettelse av fristen til januar 2013, og styringsgruppen godkjente dette. 3.5 Prosjektmøter I perioden mai 2012 februar 2013 har det vært avholdt syv prosjektmøter, hvorav to telefonmøter. Gruppen valgte etter diskusjon i første møte å avholde samtlige prosjektmøter ved Kreftregisteret i Oslo ettersom det reduserte både reise- og møtekostnadene betydelig. 3.6 Ekstern informasjonsinnhenting Tre av medlemmene fra prosjektgruppen besøkte Cancer Care Ontario, Canada i september 2012 for å innhente informasjon fra et lignende stort regionalt prosjekt som har vært gjennomført der (https://www.cancercare.on.ca/cms/one.aspx?portalid=1377&pageid=48158). I forbindelse med denne studieturen fikk man også snakke med representanter fra College of American Pathologists, som fortløpende utarbeider elektroniske maler for patologirapportering ved kreft, samt representant fra International Collaboration on Cancer Reporting (http://www.rcpa.edu.au/publications/structuredreporting/iccr.htm). Informasjonen fra denne studieturen medførte bl.a. at samtlige maler ble strukturert i samsvar med føringer for elektroniske maler utarbeidet av College of American Pathologists. Videre førte informasjon om at International Collaboration on Cancer Reporting fokuserte sitt arbeid på «kjerneparametre» til at prosjektgruppen anmodet styringsgruppen om å klargjøre prosjektgruppens mandat (se pkt. 3.2). 3.7 Dialogmøter med IKT-leverandører Prosjektgruppen har avholdt dialogmøter (jfr. pkt. 3.3 og 4.1) med de tre leverandørene (Siemens, SoftwarePoint og Tieto) som har avtaler om levering av IKT-systemer for patologi i Norge. Firmaene har bl.a. fått tilsendt generell bakgrunnsinformasjon om elektroniske maler og aktivitet knyttet til dette i Norge og internasjonalt. Firmaene har videre fått tilsendt preliminære utkast til nye maler. All kontakt med firmaene har gått i regi av Sykehuspartner. Side 7 av 11

8 Elektroniske patologimaler Dialogmøte med Avd. for standardisering, Helsedirektoratet Prosjektgruppen har sendt formell henvendelse til Avdeling for standardisering, Helsedirektoratet om bistand knyttet til utforming av elektroniske maler. Prosjektgruppen har videre hatt et dialogmøte med representant fra avdelingen (jfr. pkt. 4.1). 3.9 Konsultasjonsprosess Prosjektgruppens utkast til maler ble først sendt på høring til de deltakende organisasjonene. Reviderte utkast ble deretter sendt på høring til følgende organisasjoner: Avdeling for spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Relevante faggrupper, Den norske patologforening Relevante faggrupper, Onkologisk Forum Avdeling for patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Avdeling for patologi, St. Olavs hospital Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus Avdeling for patologi, Sykehuset Østfold Avdeling for patologi, Sykehuset i Vestfold Avdeling for patologi, Vestre Viken Kreftforeningen Tilbakemeldinger om faginnhold er gjengitt i vedlegg 4. I vedlegg 5 vises tilbakemelding fra Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Økonomi Prosjektet hadde et budsjett på NOK Ved prosjektavslutning hadde man benyttet NOK Besparelsene skyldes vesentlig to forhold; (i) møte- og reisekostnader ble vesentlig redusert gjennom å avholde samtlige prosjektmøter ved Kreftregisteret i Oslo, og (ii) antall timer med bistand fra Sykehuspartner ble vesentlig mindre enn budsjettert ettersom man valgte å kun fokusere på fagparametre i utkastene til elektroniske maler (jfr. pkt. 3.3). Kostnadselement Budsjett Brukt Avvik 1. Prosjektmøter Studiebesøk (Cancer Care Ontario) Honorar (Sykehuspartner) Diverse SUM Side 8 av 11

9 Elektroniske patologimaler OM MALUTKASTENE Utkastene til maler for primært kolorektalkarsinom (revisjon), kutant malignt melanom og primært prostatakarsinom finnes i vedleggene «Mal for maler» Standardisert utforming av maler Maldokumentasjon er utformet i samsvar med retningslinjer fra Royal College of Pathologists og Royal College of Pathologists of Australasia. Kravspesifikasjonene er utformet i samsvar med veiledning til mal for kolorektalkarsinom utarbeidet av tidligere KITH. Både leverandører og representant fra Avdeling for standardisering, Helsedirektoratet har i dialogmøter signalisert at dette er hensiktsmessig. Overordnet organisering av parametrene i malene er standardisert etter retningslinje fra College of American Pathologists. For å håndtere versjonsvarianter av internasjonale klassifikasjonssystemer, har prosjektgruppen valgt å angi informasjon om dette i direkte tilknytning til aktuelle parameter. 4.2 Høringsuttalelser og samråd med eksterne organisasjoner Høringsuttalelser om faglig innhold er vist i vedlegg 4. I revisjonsarbeidet ble Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus og Avdeling for patologi, Vestre Viken konsultert. 4.3 Utfordring: Hva skal være «kjerneparametre»? En av de største utfordringene for prosjektgruppen har vært å avklare hvilke parametre som skal defineres som «kjerneparametre». Selv om mange fagmiljøer har vist til nasjonale faglige retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet (http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/) samt veileder utarbeidet av Den norske patologforening (DNP, 2012) krever en kravspesifikasjon for elektroniske maler et langt høyere presisjonsnivå enn hva slike generelle retningslinjer angir. I sitt arbeid har prosjektgruppen forsøkt å legge til grunn de samme faglige og strukturelle vurderingene som International Collaboration on Cancer Reporting har gjort i sitt arbeid med maler (http://www.rcpa.edu.au/publications/structuredreporting/iccr.htm; Kench et al, 2013; McCluggage et al, 2013). Utover dette har følgende blitt lagt til grunn: Histologisk type baseres på WHO-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk ptnm-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk T(opografi) og M(orfologi) SNOMED-koding Parametrene skal omfatte alle reseksjonsrender Side 9 av 11

10 Elektroniske patologimaler VEIEN VIDERE 5.1 Innhenting av pristilbud Prosjektgruppen anbefaler at organisasjonene innhenter pristilbud fra sine respektive leverandører på de tre malene som er utarbeidet, samt søkefunksjonalitet for disse, med tanke på implementering. 5.2 Permanent finansiering og organisering Elektroniske patologimaler for kreftrapportering er, etter prosjektgruppens mening, et viktig og effektivt grep for å forbedre kvaliteten på kreftdiagnostikk og -behandling. Arbeidet med å utvikle og vedlikeholde elektroniske patologimaler for kreft er imidlertid svært ressurskrevende. Basert på egne erfaringer og informasjon innhentet fra Cancer Care Ontario, Canada mener prosjektgruppen at organisasjonene bør vurdere hvordan arbeidet kan: Forankres i en permanent offentlig drifts-/forvaltningsorganisasjon som kan stå ansvarlig for teknisk drift og vedlikehold samt sikre integrering mot IKT-systemer for patologi som brukes i Norge. Forankres i en nasjonal plan for kvalitet i kreftomsorgen, slik det f.eks. gjøres av Cancer Care Ontario i Canada. Koordineres opp mot lignende internasjonale initiativ med hensyn til faginnhold, f.eks. arbeidet til International Collaboration on Cancer Reporting. Koordineres opp mot lignende internasjonale initiativ med hensyn til kravspesifikasjon og teknisk utforming, f.eks. arbeidet til College of American Pathologists med «electronic Cancer Checklists». 5.3 Presentasjon av patologirapporter i EPJ I løpet av prosjektgruppens arbeid har det ved flere anledninger blitt påpekt at presentasjon av patologirapporter (inklusive maler) i EPJ ikke alltid tilfredsstiller krav til god lesbarhet (jfr. Valenstein, 2008). Uavhengig av arbeid med nye maler, anbefaler prosjektgruppen at avdelingene følger opp denne problemstillingen. Side 10 av 11

11 Elektroniske patologimaler 2013 REFERANSER 1. Bjugn R, Casat B, Norstein J. Structured electronic template for histopathology reports on colorectal carcinomas: a joint project by the Cancer Registry of Norway and the Norwegian Society for Pathology. Hum Pathol 2008;39: Casati B, Bjugn R. Structured electronic template for histopathology reporting on colorectal carcinoma resections: five-year follow-up shows sustainable long-term quality improvement. Arch Pathol Lab Med 2012;136: Cross SS, Feeley KM, Angel CA. The effect of four interventions on the informational content of histopathology reports of resected colorectal carcinomas. J Clin Pathol 1998; 51: Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2. utgave. Bergen: Den norske patologforening, Ellis DW. Surgical pathology reporting at the crossroads: beyond synoptic reporting. Pathology 2011; 43: Haugland HK et al. Template reporting matters a nationwide study on histopathology reporting on colorectal carcinoma resections. Hum Pathol 2011;42: Kench JG et al. Dataset for reporting of prostate carcinoma in radical prostatectomy specimens: recommendations from the International Collaboration on Cancer Reporting. Histopathology 2013;62: McCluggage WG et al. Data set for reporting of endometrial carcinomas: recommendations from the International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) between United Kingdom, United States, Canada, and Australasia. Int J Gynecol Pathol 2013;32: Valenstein PN. Formatting pathology reports: applying four design principles to improve communication and patient safety. Arch Pathol Lab Med 2008;132: Zarbo RJ. Interinstitutional assessment of colorectal carcinoma surgical pathology report adequacy. A College of American Pathologists Q-Probes study of practice patterns from 532 laboratories and 15,940 reports. Arch Pathol Lab Med 1992; 116: Side 11 av 11

12 Vedlegg 1 Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kolorektalresektater med primært karsinom Tittel Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kolorektalresektater med primært karsinom. Bruksområde Malen er utarbeidet med henblikk på patologirapportering av kolorektalresektater med primært karsinom. Versjon 1.0 Dato Hvem som har utarbeidet dokumentet Dokumentet er utformet av en prosjektgruppe bestående av følgende medlemmer: Gunn Marit Barstad (IKT-ansvarlig), Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus Roger Bjugn (spesialrådgiver), Oslo universitetssykehus Hans K. Haugland (overlege), Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus Lena Holmström (rådgiver), Kreftregisteret Dokumentlogg Det er ført separat dokumentlogg. Om dokumentet Dette dokumentet består av to hoveddeler: Del 1 som beskriver ramme og prosess Del 2 som beskriver hvilke hovedfunn som bør rapporteres 1

13 Vedlegg 1 Del 1 Ramme og prosess 1. Formål og hovedmål Formålet er å forbedre fortløpende pasientbehandling. Hovedmålet er å forbedre kvaliteten på patologirapporter ved kolorektalresektater med primært karsinom. 2. Målgruppe Målgruppen for dokumentet er: Leger med ansvar for behandling av pasienter med kolorektalkarsinom. Leger som deltar i patologisk-anatomisk diagnostikk av kolorektalresektater med karsinom. Leverandører av IKT-systemer for patologi. 3. Dokumentstruktur Følgende dokumenter er lagt til grunn ved utarbeidelsen av Del 1: Royal College of Pathologists. Guidance on writing cancer datasets. V Royal College of Pathologists of Australasia. Guidelines for authors of structured cancer pathology reporting protocols. V library/public documents/publications/structuredreporting/framework Guidelines.pdf Følgende dokument er lagt til grunn ved oppsett av Del 2: Anita Lorck Bjørgen: Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer. Versjon 1.1. KITH; Trondheim, Bakgrunnsdokumenter Faglig innhold Federative Committee on Anatomical Terminology. Terminologia Anatomica. Thieme: Stuttgart, Bosman FT et al (eds.). WHO Classification of tumours of the digestive system, 4th ed. IARC: Lyon, Sobin L et al (eds.). UICC International Union Against Cancer. TNM Classification of malignant tumours, 7th ed. John Wiley and Sons: American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual, 7th ed. Springer: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm (IS-1792). Helsedirektoratet: Oslo, 2010 (revidert juni 2012). NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer Helsedirektoratet: Oslo, aspx Den norske patologforening. Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2. utgave College of American Pathologists. Protocol for the examination of specimens from patients with primary carcinoma of the colon and rectum. V June, (Reference Resources and Publications - Cancer Protocols) The Royal College of Pathologists. Dataset for colorectal cancer, 2nd ed. September

14 Vedlegg 1 Royal College of Pathologists of Australasia. Colorectal cancer structured reporting protocol, 1st ed. V Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology. Recommendations for the reporting of surgically resected specimens of colorectal carcinoma. Am J Clin Pathol 2008;129: Ekstern bistand Sykehuspartner, ved systemforvalter Åshild Lilleholt Hov, har vært engasjert for å bistå prosjektgruppen. 6. Konsultasjonsprosess Deltakende organisasjoner Versjon 0.91 ble sendt til følgende deltakende organisasjoner: Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus Avdeling for patologi, Sykehuset Innlandet Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Kreftregisteret Eksterne fagorganisasjoner Versjon 0.95 av dokumentet ble sendt til følgende organisasjoner: Avdeling for spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Faggruppe for gastrointestinal patologi, Den norske patologforening Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe, Onkologisk Forum Avdeling for patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Avdeling for patologi, St. Olavs hospital Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus Avdeling for patologi, Sykehuset Østfold Avdeling for patologi, Sykehuset i Verstfold Avdeling for patologi, Vestre Viken Pasienter/pasientorganisasjoner Versjon 0.95 av dokumentet ble sendt til følgende organisasjoner: Kreftforeningen Leverandører av IKT-systemer for patologi Det ble avholdt dialogmøte med følgende leverandører: Siemens Healthcare SoftwarePoint Tieto 3

15 Vedlegg 1 7. Innhold og format for rapportering av hovedfunn Innhold Parametrene som foreslås skal betraktes som «kjerneparametre» (jfr. begrepet core parameter» som benyttes av International Collaboration on Cancer Reporting; se McCluggage et al. Data Set for Reporting of Endometrial Carcinomas: Recommendations From the International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) Between United Kingdom, United States, Canada, and Australasia Int J Gynecol Pathol 2013;32:45-65). Utover dette har følgende blitt lagt til grunn: Histologisk type baseres på WHO-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk ptnm-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk T(opografi) og M(orfologi) SNOMED-koding Parametrene skal omfatte alle reseksjonsrender Når det gjelder gruppering av og rekkefølge på elementer i malen, har arbeidsgruppen lagt til grunn bakgrunnsdokument utarbeidet av College of American Pathologists mht elektroniske sjekklister. Intensjonen med overskrifter ( headers ) er å kategorisere elementer. Rekkefølgen på kategorier (med tilhørende elementer) skal i størst mulig grad følge vanlig arbeidsflyt for patologer. Følgende kategorier er benyttet: A. Kliniske opplysninger B. Preparat C. Karsinom D. Karsinomutbredelse E. Reseksjonsrender F. Andre funn G. Lymfeknuter H. Spesialundersøkelser I. Stadie (ptnm og evt. andre) J. Tilleggsopplysninger utenom karsinom K. Kommentarer Format Ut fra ressurshensyn har arbeidsgruppen funnet det mest formålstjenlig å videreføre det formatet på elektroniske maler som ble etablert av daværende KITH I (se 4

16 Vedlegg 1 Del 2 Parametre i elektronisk mal Element nr. Parameter 1 Neoadjuvant behandling (Preoperativ kjemo-/stråleterapi) Data- Verdi type A. Kliniske opplysninger 1. Ja 2. Nei 3. Ikke angitt B. Preparat 2 Operasjonstype 1. Høyresidig hemikolektomi 2. Reseksjon av kolon transversum 3. Venstresidig hemikolektomi 4. Reseksjon av kolon sigmoideum 5. Total kolektomi 6. Annen kolonreseksjon 7. Reseksjon av rektum og kolon sigmoideum 8. Reseksjon av rektum 9. Reseksjon av rektum og anus 3 Tumorperforasjon av tarm 1. Påvist 2. Ikke påvist 3. Kan ikke angis 4 Mesorektum Kommer opp hvis verdi 7-9 er valgt i element Komplett (<5mm dype defekter) 2. Nesten komplett (>5mm dype defekter, men ikke inn til muscularis propria) 3. Inkomplett (defekter inn til muscularis propria) 4. Kan ikke angis 5 Antall karsinomer Tallverdi (heltall) 6 (Hoved)Tumors lokalisasjon 1. Coecum (C 18.0) 2. Colon ascendens (C18.2) 3. Flexura coli dextra (C18.3) 4. Colon transversum (C18.4) 5. Flexura coli sinistra (C18.5) 6. Colon descendens (C18.6) 7. Colon sigmoideum (C18.7) 8. Colon (C18.9) 9. Junctionis rectosigmoidalis (C19.9) 10. Rectum (C20.9) 6.1 SNOMED T-kode SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når lokalisasjon velges i element 6. Kodeverdi for C18.0 C18.9: T67000 colon UNS Kodeverdi for C19.9: T68200 rectosigmoid Kodeverdi for C20.9: T68000 rectum UNS 5

17 Vedlegg 1 Element nr. Parameter 7 (Hoved)Tumors histologiske type (WHO, 2010) Data- Verdi type C. Karsinom 1. Adenokarsinom UNS 2. Adenokarsinom, kribriform komedotype 3. Adenokarsinom, medullær type 4. Adenokarsinom, mikropapillær type 5. Adenokarsinom, mucinøs type (>50% slim) 6. Adenokarsinom, sagtakket type ( serrated ) 7. Adenokarsinom, signetringcelletype (>50% signetringceller) 8. Adenoskvamøst karsinom 9. Spolcellet karsinom 10. Plateepitelkarsinom 11. Udifferensiert karsinom 7.1 SNOMED M-kode SNOMED-kode (M) skal automatisk legges inn når histologisk type velges i element 7. 8 (Hoved)Tumors differensieringsgrad (WHO, 2010) 1. M81403 = Adenokarsinom UNS 2. M81403 og M82013 = Adenokarsinom, kribriform komedotype 3. M81403 og M85103 = Adenokarsinom, medullær type 4. M81403 og M82653 = Adenokarsinom, mikropapillær type 5. M81403 og M84803 = Adenokarsinom, mucinøs type (>50% slim) 6. M81403 og M82133 = Adenokarsinom, sagtakket type ( serrated ) 7. M81403 og M84903 = Adenokarsinom, signetringcelletype (>50% signetringceller) 8. M85603 = Adenoskvamøst karsinom 9. M80323 = Spolcellet karsinom 10. M80703 = Plateepitelkarsinom 11. M80203 = Udifferensiert karsinom Kodeverdier for adenokarsinom (verdier 1-7 i element 7): 1. Høyt differensiert (>95% kjertler) 2. Middels differensiert (50-95% kjertler) 3. Lavt differensiert (0-49% kjertler) Tekst for andre karsinomer (verdier 8-11 i element 7): Differensieringsgrad er ikke relevant. 6

18 Vedlegg 1 Element Parameter Data- Verdi nr. type A. Karsinomutbredelse 9 (Hoved)Tumors største diameter (mm) Tallverdi (heltall) 10 (Hoved)Tumors dypeste infiltrasjon 1. Tumor er lokalisert i mucosa 2. Tumor infiltrerer submucosa 3. Tumor infiltrerer muscularis propria 4A. (for C18.0 C18.9 i element 6) Tumor infiltrerer perikolisk vev 4B. (for C19.9 i element 6) Tumor infiltrerer perikolisk vev/perirektalt vev 4C. (for C20.9 i 9 i element 6) Tumor infiltrerer perirektalt vev 5. Tumor vokser gjennom viscerale peritoneum (serosa) 6. Tumor infiltrerer mikroskopisk andre organer 7. Kan ikke angis E. Reseksjonsrender 11 Avstand til nærmeste endereseksjonsrand Tallverdi (heltall) (mm) 11.1 Nærmeste endereseksjonsrand 1. Proksimal (oral) endereseksjonsrand 2. Distal (anal) endereseksjonsrand 3. Kan ikke angis 12 Avstand til fjerneste endereseksjonsrand (mm) Tallverdi (heltall) 12.1 Fjerneste endereseksjonsrand 1. Proksimal (oral) endereseksjonsrand 2. Distal (anal) endereseksjonsrand 3. Kan ikke angis 13 Minste avstand til sirkumferent reseksjonsrand (mm) Merk: Dersom 1 eller 2 er valgt i element 11.1, må den andre automatisk velges her. Dersom 3 er valgt, må 3 automatisk velges her. Tallverdi (heltall) F. Andre funn 14 Tumorinfiltrasjon i ekstramuralt blodkar 1. Påvist 2. Ikke påvist 15 Neoadjuvant behandslingseffekt Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element TRG1 (karsinomceller i <5 % av tumorområdet) 2. TRG2 (karsinomceller i 5-50 % av tumorområdet og fibrose) 3. TRG3 (karsinomceller i >50 % av tumorområdet og evt. noe fibrose) 4. Minimal/ingen behandlingseffekt G. Lymfeknuter/tumorknuter 16 Totalt antall regionale lymfeknuter Tallverdi (heltall) 17 Antall regionale lymfeknuter med metastaser Tallverdi (heltall) Merk: Tallverdi kan ikke være større enn tallverdi i element Antall isolerte ekstramurale tumorknuter Tallverdi (heltall) H. Spesialundersøkelse(r) 7

19 Vedlegg 1 Element Parameter Data- Verdi nr. type I. Stadie 19 ptnm-klassifikasjon pt (AJCC, 2010) Hvilket alternativ som fremkommer følger av hva man har valgt i element 10. Hvis kodeverdi er 1 i element 1 skal prefikset y komme foran p. 1. ptis = Tumor er lokalisert i mucosa 2. pt1 = Tumor vokser i submucosa 3. pt2 = Tumor vokser i muscularis propria 4. pt3 = Tumor vokser i perikolisk/perirektalt fettvev 5. pt4a = Tumor vokser gjennom visceral peritoneum (gjennom serosa) 6. pt4b = Tumor infiltrerer eller henger sammen med andre organ 7. ptx = Kan ikke angis 20 ptnm-klassifikasjon pn (AJCC, 2010) Hvilket alternativ som fremkommer følger av hva man har valgt i elementene 16, 17 og 18. Hvis verdi 1 er valgt under element 1 skal prefikset y komme foran p. 1. pn0 = Antall lymfeknuter med metastaser = 0 2. pn1a = Antall lymfeknuter med metastaser = 1 3. pn1b = Antall lymfeknuter med metastaser = 2 eller 3 4. pn1c = Antall tumorknuter >0 og antall lymfeknuter med metastaser=0 5. pn2a = Antall lymfeknuter med metastaser = 4, 5 eller 6 6. pn2b = Antall lymfeknuter med metastaser = >6 7. pnx = Totalt antall lymfeknuter = 0 21 ptnm-klassifikasjon pm (AJCC, 2010) Hvis verdi 1 er valgt under element 1 skal prefikset y komme foran p. 1. Kan ikke angis 2. pm1a (Påvist fjernmetastase til ett organ eller én ikke-regional lymfeknute) 3. pm1b (Påvist fjernmetastaser til mer enn ett organ/ ikke-regional lymfeknute eller til peritoneum) 22 Dukes stadium (AJCC, 2010) Hvilket alternativ som automatisk genereres følger av hva man har angitt i elementene 19 og A = (pt1 eller pt2) og pn0 2. B = (pt3, pt4a eller pt4b) og pn0 3. C = (pn1a, pn1b, pn1c, pn2a eller pn2b) 4. Kan ikke angis = pnx J. Tilleggsopplysninger utenom karsinom 23 Adenom 1. Påvist 2. Ikke påvist 8

20 Vedlegg 1 Element Parameter Data- Verdi nr. type K. Annet 24 Annet Fritekst 25* Lokalt valgt parameter - 1 Kodeverdier 26* Lokalt valgt parameter - 2 Kodeverdier * Lokalt valgt parameter - n Kodeverdier *Note: For lokalt definerte parametre er det ingen intern logisk kobling. Det er heller ingen logisk kobling til elementer i den forhåndsdefinerte malen. Lokalt definerte parametre skal kunne defineres en gang slik at de automatisk kommer opp når malen senere hentes opp. 9

21 Vedlegg 2 Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kutant malignt melanom Tittel Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kutant malignt melanom Bruksområde Malen er utarbeidet med henblikk på patologirapportering av biopsier/resektater /re-resektater med kutant malignt melanom. Versjon 1.0 Dato Hvem som har utarbeidet dokumentet Dokumentet er utformet av en prosjektgruppe bestående av følgende medlemmer: Gunn Marit Barstad (IKT-ansvarlig), Stavanger universitetssjukehus Roger Bjugn (spesialist i patologi), Oslo universitetssykehus Hans K. Haugland (spesialist i patologi), Haukeland universitetssjukehus Lena Holmström (rådgiver), Kreftregistere Dokumentlogg Det er ført separat dokumentlogg. Om dokumentet Dette dokumentet består av to hoveddeler: Del 1 som beskriver ramme og prosess Del 2 som beskriver hvilke hovedfunn som bør rapporteres 1

22 Vedlegg 2 Del 1 Ramme og prosess 1. Formål og hovedmål Formålet er å forbedre fortløpende pasientbehandling. Hovedmålet er å forbedre kvaliteten på patologirapporter ved kutant malignt melanom. 2. Målgruppe Målgruppen for dokumentet er: Leger med ansvar for behandling av pasienter med kutant malignt melanom. Leger som deltar i patologisk-anatomisk diagnostikk av kutant malignt melanom. Leverandører av IKT-systemer for patologi. 3. Dokumentstruktur Følgende dokumenter er lagt til grunn ved utarbeidelsen av Del 1: Royal College of Pathologists. Guidance on writing cancer datasets. V Royal College of Pathologists of Australasia. Guidelines for authors of structured cancer pathology reporting protocols. V Følgende dokument er lagt til grunn ved oppsett av Del 2: Anita Lorck Bjørgen: Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer. Versjon 1.1. KITH; Trondheim, Bakgrunnsdokumenter Faglig innhold Federative Committee on Anatomical Terminology. Terminologia Anatomica. Thieme: Stuttgart, LeBoit PE et al (eds.). WHO Classification of tumours. Pathology and genetics of skin tumours. IARC: Lyon, Sobin L et al (eds.). UICC International Union Against Cancer. TNM Classification of malignant tumours, 7th ed. John Wiley and Sons: American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual, 7th ed. Springer: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer. Helsedirektoratet: Oslo, Den norske patologforening. Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2. utgave pdf College of American Pathologists. Protocol for the examination of specimens from patients with melanoma of the skin. June 15, (Reference Resources and Publications - Cancer Protocols) The Royal College of Pathologists of Australasia. Primary cutaneous melanoma structured reporting protocol Clark WH jr et al. Model predicting survival in stage I melanoma based on tumor progression. J Natl Cancer Inst 1989;81:

23 Vedlegg 2 5. Ekstern bistand Sykehuspartner, ved Åshild Lilleholt Hov, har vært engasjert for å bistå prosjektgruppen. 6. Konsultasjonsprosess Deltakende organisasjoner Versjon 0.80 ble sendt på høring til følgende deltakende organisasjoner: Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus Avdeling for patologi, Sykehuset Innlandet Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Kreftregisteret Eksterne organisasjoner Versjon 0.90 av dokumentet ble sendt på høring til følgende organisasjoner: Avdeling for spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Faggruppe for melanocyttisk patologi, Den norske patologforening Norsk Melanom Gruppe, Onkologisk Forum Avdeling for patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Avdeling for patologi, St. Olavs hospital Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus Avdeling for patologi, Sykehuset Østfold Avdeling for patologi, Sykehuset i Verstfold Avdeling for patologi, Vestre Viken Pasienter/pasientorganisasjoner Versjon 0.90 av dokumentet ble sendt til følgende organisasjoner: Kreftforeningen Leverandører av patologisystemer Det ble avholdt dialogmøte med følgende leverandører: Siemens Healthcare SoftwarePoint Tieto 3

24 Vedlegg 2 7. Innhold og format for rapportering av hovedfunn Innhold Parametrene som foreslås skal betraktes som «kjerneparametre» (jfr. begrepet core parameter» som benyttes av International Collaboration on Cancer Reporting; se McCluggage et al. Data Set for Reporting of Endometrial Carcinomas: Recommendations From the International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) Between United Kingdom, United States, Canada, and Australasia Int J Gynecol Pathol 2013;32:45-65). Utover dette har følgende blitt lagt til grunn: Histologisk type baseres på WHO-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk ptnm-klassifisering Parametrene skal muliggjøre automatisk T(opografi) og M(orfologi) SNOMED-koding Parametrene skal omfatte alle reseksjonsrender Når det gjelder gruppering av og rekkefølge på elementer i malen, har arbeidsgruppen lagt til grunn bakgrunnsdokument utarbeidet av College of American Pathologists mht elektroniske sjekklister. Intensjonen med overskrifter ( headers ) er å kategorisere elementer. Rekkefølgen på kategorier (med tilhørende elementer) skal i størst mulig grad følge vanlig arbeidsflyt for patologer. Følgende kategorier er benyttet: A. Kliniske opplysninger B. Preparat C. Karsinom D. Karsinomutbredelse E. Reseksjonsrender F. Andre funn G. Lymfeknuter H. Spesialundersøkelser I. Stadie (ptnm og evt. andre) J. Tilleggsopplysninger utenom karsinom K. Kommentarer Format Ut fra ressurshensyn har arbeidsgruppen funnet det mest formålstjenlig å videreføre det formatet på elektroniske maler som ble etablert av daværende KITH I (se 4

25 Vedlegg 2 Del 2 Parametre i elektronisk mal Element nr. Parameter Data- Verdi type A. Kliniske opplysninger B. Preparat 1 Preparattype 1. Insisjonsbiopsi/stansebiopsi 2. Eksisjon 3. Utvidet eksisjon 4. Annen type preparat 2 Tumors lokalisasjon 1. Hode 2. Hals 3. Trunkus 4. Overekstremitet 5. Perineum og ytre genitalia 6. Underekstremitet 7. Dekker flere hudregioner 8. Ikke angitt 2.1 SNOMED T-kode SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når tumors lokalisasjon velges i element T02100 = Hode 2. T02300 = Hals 3. T02400 = Trunkus 4. T02600 = Overekstremitet 5. T02500 = Perineum, inkl. ytre genitalia 6. T02800 = Underekstremitet 7. T01000 = Dekker flere regioner 8. T01000 = Ikke angitt 3 Lateralitet 1. Høyre 2. Venstre 3. Midtlinje 4. Ikke angitt 5

26 Vedlegg 2 Element Parameter Data- Verdi nr. type C. Malignt melanom 4 Tumors histologiske type (WHO, 2006) 1. Malignt melanom UNS 2. Malignt melanom, superfisiell spredningstype 3. Malignt melanom, nodulær type 4. Malignt melanom, lentigo maligna type 5. Malignt melanom, akral lentiginøs type 6. Malignt melanom, desmoplastisk type 7. Malignt melanom, nevoid type 8. Malignt melanom utgått fra blå nevus 9. Malignt melanom utgått fra stor kongenital nevus 10. Malignt melanom ikke påvist 4.1 SNOMED M-kode SNOMED-kode (M) skal automatisk legges inn når histologisk type velge i element M87203 = Malignt melanom UNS 2. M87203 og M87433 = Malignt melanom, superfisiell spredningstype 3. M87203 og M87213 = Malignt melanom, nodulærtype 4. M87203 og M87422 = Malignt melanom, lentigo maligna type 5. M87203 og M87443 = Malignt melanom, akral lentiginøs type 6. M87203 og M87453 = Malignt melanom, desmoplastisk type 7. M87203 og M87203 = Malignt melanom, nevoid type 8. M87203 og M87803 = Malignt melanom utgått fra blå nevus 9. M87203 og M87613 = Malignt melanom utgått fra stor kongenital nevus 10. M99903 = Malignt melanom ikke påvist D. Malignt melomutbredelse 5 Ulcerasjon 1. Påvist 2. Ikke påvist 6 Tumortykkelse (Breslow; angis til nærmeste Tallverdi (maksimalt ett siffer etter komma) 0,1 millimeter) 7 Anatomisk nivå (Clark-nivå) 1. Nivå I (tumorceller begrenset til epidermis) 2. Nivå II (tumorceller i papillære dermis og/eller periadneksalt bindevev) 3. Nivå III (tumorceller fyller ut papillære dermis) 4. Nivå IV (tumorceller i retikulære dermis) 5. Nivå V (tumorceller i subkutis) 6. Kan ikke angis 6

27 Vedlegg 2 Element nr. Parameter 8 Avstand fra invasiv tumorkomponent til nærmeste sidereseksjonsrand (mm) Data- Verdi type E. Reseksjonsrender Element 8 kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element 1. Tallverdi (maksimalt ett siffer etter komma) 9 Angi nærmeste reseksjonsrand Element 9 kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element Avstand fra invasiv tumorkomponent til dyp reseksjonsrand (mm) Fritekst Element 10 kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element 1. Tallverdi (maksimalt ett siffer etter komma) 11 In-situ tumorkomponent 1. Påvist 2. Ikke påvist 3. Kan ikke vurderes 12 Avstand fra in-situ tumorkomponent til nærmeste sidereseksjonsrand (mm) Kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element 1 og kodeverdier er 1 i element 11. Tallverdi (maksimalt ett siffer etter komma) 13 Angi nærmeste sidereseksjonsrand Kommer opp hvis kodeverdi er 2 i element 1 og kodeverdier er 1 i element 11. Fritekst 14 Reseksjonsrender Kommer opp hvis kodeverdi er 3 eller 4 i element 1. Fritekst F. Andre funn 15 Mitoser 1. Påvist 2. Ikke påvist 3. Kan ikke vurderes 16 Mitoserate (per mm 2 ) Kommer opp hvis verdi er 1 i element 15. Tallverdi (heltall) 17 Perineural infiltrasjon 1. Påvist 2. Ikke påvist 18 Tumors vekstfase (når tumortykkelse er <1,5 mm) Kommer opp hvis tallverdi i element 6 er <1,5. 1. Horisontal (radial) 2. Vertikal 3. Kan ikke vurderes 19 Mikroskopisk satellitt 1. Påvist 2. Ikke påvist 20 Lymfe-/blodkarinfiltrasjon 1. Påvist 2. Ikke påvist 7

28 Vedlegg 2 Element Parameter Data- Verdi nr. type G. Lymfeknuter 21 Lymfeknuter 1. Mottatt 2. Ikke mottatt 22 Totalt antall lymfeknuter Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element 21. Tallverdi (heltall) 23 Antall vaktpostlymfeknuter Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element 21. Tallverdi (heltall) Merk: Tallverdi kan ikke være større enn tallverdi i element Antall lymfeknuter med metastaser Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element 21. Tallverdi (heltall) Merk: Tallverdi kan ikke være større enn tallverdi i element Antall vaktpostlymfeknuter med metastaser Kommer opp hvis kodeverdi er 1 i element 21. Tallverdi (heltall) Merk: Tallverdi kan ikke være større enn tallverdi i element 23. H. Spesialundersøkelse(r) I. Stadie 26 ptnm-klassifikasjon - pt (AJCC, 2010) Hvilket alternativ som skal genereres automatisk følger av hva man har valgt under elementene 5, 6 og pt1a = 1,0 (6) og ikke påvist ulcerasjon (5) og mitoserate <1 (16) 2. pt1b = 1,0 (6) og (påvist ulcerasjon (5) eller mitoserate 1 (16)) 3. pt2a= >1,0-2,0 (6) og ikke påvist ulcerasjon (5) 4. pt2b = >1,0-2,0 (6) og påvist ulcerasjon (5) 5. pt3a = >2,0-4,0 (6) og ikke påvist ulcerasjon (5) 6. pt3b = >2,0-4,0 (6) og påvist ulcerasjon (5) 7. pt4a = >4,0 (6) og ikke påvist ulcerasjon (5) 8. pt4b = >4,0 (6) og påvist ulcerasjon (5) 27 ptnm-klassifikasjon - pn (AJCC, 2010) 1. Kan ikke angis 2. pn0 3. pn1 (metastase til 1 regional lymfeknute) 4. pn2 (metastaser til 2-3 regionale lymfeknuter) 5. pn3 (metastaser til >3 regionale lymfeknuter) 28 ptnm-klassifikasjon - pm (AJCC, 2010) 1. Kan ikke angis 2. pm1a (metastase til hud eller ikke-regional lymfeknute) 3. pm1b (metastase til lunge) 4. pm1c (metastase til andre indre organer eller til andre steder kombinert med forhøyet LDH) 8

29 Vedlegg 2 Element nr. Parameter Data- Verdi type J. Tilleggsopplysninger utenom malignt melanom K. Annet 29 Annet Fritekst 30* Lokalt valgt parameter - 1 Kodeverdier 31* Lokalt valgt parameter - 2 Kodeverdier * Lokalt valgt parameter - n Kodeverdier *Note: For lokalt definerte parametre er det ingen intern logisk kobling. Det er heller ingen logisk kobling til elementer i den forhåndsdefinerte malen. Lokalt definerte parametre skal kunne defineres en gang slik at de automatisk kommer opp når malen senere hentes opp. 9

30 Vedlegg 3 Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved radikal prostatektomi med primært karsinom Tittel Elektronisk mal for rapportering av hovedfunn ved radikal prostatektomi med primært karsinom. Bruksområde Malen er utarbeidet med henblikk på rapportering av radikale prostatektomipreparater med primært karsinom. Versjon 1.0 Dato Hvem som har utarbeidet dokumentet Dokumentet er utformet av en prosjektgruppe bestående av følgende medlemmer: Gunn Marit Barstad (IKT-ansvarlig), Stavanger universitetssjukehus Roger Bjugn (spesialist i patologi), Oslo universitetssykehus Hans K. Haugland (spesialist i patologi), Haukeland universitetssjukehus Lena Holmström (prosjektleder), Kreftregisteret Dokumentlogg Det er ført separat dokumentlogg. Om dokumentet Dette dokumentet består av to hoveddeler: Del 1 som beskriver ramme og prosess Del 2 som beskriver hvilke hovedfunn som bør rapporteres 1

31 Vedlegg 3 Del 1 Ramme og prosess 1. Formål og hovedmål Formålet er å forbedre fortløpende pasientbehandling. Hovedmålet er å forbedre kvaliteten på patologirapporter ved primært karsinom i prostata. 2. Målgruppe Målgruppen for dokumentet er: Leger med ansvar for pasientbehandling (kirurger og onkologer). Leger som deltar i patologisk-anatomisk diagnostikk av prostataresektater (radikale prostatektomier) med primært karsinom. Leverandører av IKT-systemer for patologi. 3. Dokumentstruktur Følgende dokumenter er lagt til grunn ved utarbeidelsen av Del 1: Royal College of Pathologists. Guidance on writing cancer datasets. V Royal College of Pathologists of Australasia. Guidelines for authors of structured cancer pathology reporting protocols. V Følgende dokument er lagt til grunn ved oppsett av Del 2: Anita Lorck Bjørgen: Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer. Versjon 1.1. KITH; Trondheim, Bakgrunnsdokumenter Faglig innhold Federative Committee on Anatomical Terminology. Terminologia Anatomica. Thieme: Stuttgart, Eble JN et al (eds.). WHO Classification of tumours. Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. IARC: Lyon, Sobin L et al (eds.). UICC International Union Against Cancer. TNM Classification of malignant tumours, 7th ed. John Wiley and Sons: American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual, 7th ed. Springer: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. Helsedirektoratet, Oslo: Den norske patologforening. Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2. utgave pdf College of American Pathologists. Protocol for the examination of specimens from patients with carcinoma of the prostate gland. June 15, (Reference Resources and Publications - Cancer Protocols) The Royal College of Pathologists. Standards and datasets for reporting cancers. Dataset for histopathology reports for prostatic carcinoma, 2nd edition. October The Royal College of Pathologists of Australasia. Prostate cancer (radical prostatectomy) structured reporting protocol

32 Vedlegg 3 Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology. Recommendations for the reporting of prostate carcinoma. Am J Clin Pathol 2008;129: Epstein JI, Allsbrook WCJ, Amin MB, Egevad LL (2005). The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason grading of prostatic carcinoma. American Journal of Surgical Pathology 2005;29: Kench JG et al. Dataset for reporting of prostate carcinoma in radical prostatectomy specimens: recommendations from the International Collaboration on Cancer Reporting. Histopathology 2013;62: Ekstern bistand Sykehuspartner ved Åshild Lilleholt Hov har vært engasjert for å bistå prosjektgruppen. 6. Konsultasjonsprosess Deltakende organisasjoner Versjon 0.80 ble sendt på høring til følgende deltakende organisasjoner. Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus Avdeling for patologi, Sykehuset Innlandet Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Kreftregisteret Eksterne organisasjoner Versjon 0.90 av dokumentet ble sendt på høring til følgende organisasjoner: Avdeling for spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet Kvalitetsutvalget, Den norske patologforening Faggruppe for urologisk patologi, Den norske patologforening Norsk Urologisk Cancer Gruppe, Onkologisk Forum Avdeling for patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Avdeling for patologi, St. Olavs hospital Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus Avdeling for patologi, Sykehuset Østfold Avdeling for patologi, Sykehuset i Verstfold Avdeling for patologi, Vestre Viken Pasienter/pasientorganisasjoner Versjon 0.90 av dokumentet ble sendt til følgende organisasjoner: Kreftforeningen Leverandører av IKT-systemer for patologi Det ble avholdt dialogmøte med følgende leverandører: Siemens Healthcare SoftwarePoint Tieto 3

Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer

Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer NOTAT Til Leverandører og andre interesserte Fra KITH v. Anita Lorck Bjørgen Dato 04.11.2004 Versjon 1.1 Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer Denne veiledningen er utarbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE

VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE Vedtatt 20.11.2013 VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe. På engelsk benyttes Norwegian Gastrointestinal Cancer Group. Kortformen

Detaljer

MR ved tidlig rectum cancer. Ellen Viktil Overlege radiologisk avd OUS Ullevål

MR ved tidlig rectum cancer. Ellen Viktil Overlege radiologisk avd OUS Ullevål MR ved tidlig rectum cancer Ellen Viktil Overlege radiologisk avd OUS Ullevål Billeddiagnostikk ved tidlig rektum cancer Endorectal ultralyd ERUS regnet som beste metode MR fokus: Invasiv cancer og affeksjon

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Histopatologisk diagnostikk

Histopatologisk diagnostikk HANDLINGSPROGRAM FOR MALIGNE MELANOMER Publisert av Helsedirektoratet 11-2011 Histopatologisk diagnostikk Klassifikasjon av maligne melanomer Den tradisjonelle histologiske klassifikasjon av maligne melanomer

Detaljer

Nytt fra faggruppen i Gastro-patologi mars 2015 v/ Solveig Norheim Andersen

Nytt fra faggruppen i Gastro-patologi mars 2015 v/ Solveig Norheim Andersen Nytt fra faggruppen i Gastro-patologi mars 2015 v/ Solveig Norheim Andersen Gastro-faggruppen: Medlemmer: Sonja Eriksson Steigen (UNN) Sabine Leh (Helse Bergen) Susanne Buhr-Wildhagen (SUS) Elin Synnøve

Detaljer

diagnostikk og behandlingdiagnostikkogbeha

diagnostikk og behandlingdiagnostikkogbeha diagnostikk og behandlingdiagnostikkogbeha Kolorektalcancer erfaringer med bruk av maler for rapportering av patologisk-anatomiske data Kreft i tykktarm og endetarm er den nest hyppigste kreftformen hos

Detaljer

Gleason score 50 år! - Hvor står vi nå? Ulrika Axcrona overlege, dr. med. Årsmøte patologiforeningen april, 2016

Gleason score 50 år! - Hvor står vi nå? Ulrika Axcrona overlege, dr. med. Årsmøte patologiforeningen april, 2016 Gleason score 50 år! - Hvor står vi nå? Ulrika Axcrona overlege, dr. med. Årsmøte patologiforeningen 14-15 april, 2016 It is the imposing of a pattern on experience, and our recognition of that pattern

Detaljer

SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling. Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster

SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling. Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster 2. utgave 2012 FORORD Kvalitetssikring og standardisering er en bærebjelke i diagnostisk patologi.

Detaljer

Påskeegg nr. 4. Hedda Soløy-Nilsen og Khalid Al-Shibli. NLSH Bodø.

Påskeegg nr. 4. Hedda Soløy-Nilsen og Khalid Al-Shibli. NLSH Bodø. Påskeegg nr. 4 Hedda Soløy-Nilsen og Khalid Al-Shibli. NLSH Bodø. 2009 Sykehistorie: 68 år gammel kvinne operert for malignt lymfom på 80-tallet, med påfølgende kjemoterapi og strålebehandlet. Kjent depresjon.

Detaljer

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING 2012 INNHOLD Side Forord 3 Bidragsytere 4 Generell del 5 Mamma 10 Munnhule og Øre-Nese-Hals 18 Nedre luftveier/lunger

Detaljer

Årsrapport 2007 inkludert nasjonale tall for Nasjonalt Program for Prostatacancer

Årsrapport 2007 inkludert nasjonale tall for Nasjonalt Program for Prostatacancer Årsrapport 2007 inkludert nasjonale tall for 2004-2007 Nasjonalt Program for Prostatacancer Innhold 1. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2. Registerrapport: Prostatakreft i Norge 2004 2007 3.

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

Påskeegg nr. 8 Årsmøtet for DNP Kasuspresentasjon av: Sverre Dahl, LIS ved Avd. for Patologi, AHUS.

Påskeegg nr. 8 Årsmøtet for DNP Kasuspresentasjon av: Sverre Dahl, LIS ved Avd. for Patologi, AHUS. Påskeegg nr. 8 Årsmøtet for DNP 2014 Kasuspresentasjon av: Sverre Dahl, LIS ved Avd. for Patologi, AHUS. Sykehistorie: - 65 år gammel kvinne - Påvist venstresidig infiltrerende mammacarcinom. - Peroperativ

Detaljer

NORPAT brukerveiledning

NORPAT brukerveiledning NORPAT brukerveiledning Følgende tekst er hentet fra "blåboken"- Den norske SNOMED. Kodeverk for norske patologiavdelinger, annen utgave 1999 utarbeidet av Den norske patologforenings kode- og nomenklaturutvalg

Detaljer

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret Fellesregistre - Kreftregisteret Jan F Nygård Kreftregisteret Kreftregisteret > Opprettet i 1951 > Samle inn opplysninger om all kreft i Norge (Kreftregisterforskiften); > Formål: Etablere viten og spre

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Kreftregisterets hoveddatabase:

Kreftregisterets hoveddatabase: Kreftregisterets hoveddatabase: kilder, datakvalitet og tilgjengelighet perspektiv fremover Fagdag ved Kreftregisterets 60-årsjubileum 27.9.2012 Bjørn Møller, Avd. leder Registeravdelingen, Kreftregisteret

Detaljer

Årsrapport 2008-2014 Tykktarmskreft 1996-2014 Endetarmskreft

Årsrapport 2008-2014 Tykktarmskreft 1996-2014 Endetarmskreft Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Årsrapport 2008-2014 Tykktarmskreft 1996-2014 Endetarmskreft Årsrapport Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom

Detaljer

Fastlegens oppfølging av kreftpasienter. ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat

Fastlegens oppfølging av kreftpasienter. ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat Fastlegens oppfølging av kreftpasienter ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat PMU 2016 Fastlegens oppgaver Lovdata 10: Fastlegenes listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk,

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. 2008 2014 Tykktarmskreft 1996 2014 Endetarmskreft. Årsrapport

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. 2008 2014 Tykktarmskreft 1996 2014 Endetarmskreft. Årsrapport Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Årsrapport 2008 2014 Tykktarmskreft 1996 2014 Endetarmskreft Årsrapport Kreftregisteret Årsrapport Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Detaljer

Aktuelt nytt fra Faggruppe for mammapatologi

Aktuelt nytt fra Faggruppe for mammapatologi 23.03.2017 Aktuelt nytt fra Faggruppe for mammapatologi Årsmøte DNP, Tromsø, 23.3.17. Lars A. Akslen Lars A. Akslen, HUS (leder) Marianne Brekke, St. Olav Ying Chen, AHUS Jon Lømo, OUS Elin Mortensen,

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Vaktpostlymfeknutebiopsi ved kolorektal kreft

Vaktpostlymfeknutebiopsi ved kolorektal kreft Vaktpostlymfeknutebiopsi ved kolorektal kreft Oppsummering: Metodevarselet omhandler nytte av vaktpostlymfeknutebiopsi ved tarmkreft Én RCT, én ikke-randomisert studie, en systematisk oversikt over case

Detaljer

PÅSKEEGG NR. 1. Anca Naas, Avdeling for Patologi, Sykehuset i Vestfold

PÅSKEEGG NR. 1. Anca Naas, Avdeling for Patologi, Sykehuset i Vestfold PÅSKEEGG NR. 1 Anca Naas, Avdeling for Patologi, Sykehuset i Vestfold Sykehistorie! 45 år gammel kvinne oppsøker lege grunnet en palpabel kul i høyre bryst.! Klinisk us: relativ fast, glippende kul.! Røntgen

Detaljer

Thyreoidea. Bethesda-systemet og SNOMED-koder. NASJONALE RETNINGSLINJER FOR THYREOIDEA - Revisjon av tidligere

Thyreoidea. Bethesda-systemet og SNOMED-koder. NASJONALE RETNINGSLINJER FOR THYREOIDEA - Revisjon av tidligere FAGGRUPPE CYTOLOGI Medlemmer: Hans Kristian Haugland, leder. Jon Lømo, OUS Oddrun Kolstad, UNN Torill Sauer, UIO/ Ahus - fra 2015 Majid Salarinejad, St.Olav Jannicke Berland, SUS Leder er leder i NFKC

Detaljer

Kurs i spesialistudanningen i patologi. DNPs Årsmøte 2013 Hege Aase Sætran Fagutvalget DNP

Kurs i spesialistudanningen i patologi. DNPs Årsmøte 2013 Hege Aase Sætran Fagutvalget DNP Kurs i spesialistudanningen i patologi DNPs Årsmøte 2013 Hege Aase Sætran Fagutvalget DNP Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. juli 2009

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service.

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service. Norwegian trauma competency service Nakkekrage mulighet for nasjonal konsensus www.traumatologi.no Nasjonalt kompetansetjeneste for Traumatologi Er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE DEN NORSKE PATOLOGFORENING mars Stavanger universitetssykehus, Stavanger

REFERAT ÅRSMØTE DEN NORSKE PATOLOGFORENING mars Stavanger universitetssykehus, Stavanger REFERAT ÅRSMØTE DEN NORSKE PATOLOGFORENING 19. 20. mars 2015. Stavanger universitetssykehus, Stavanger 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden uten

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Nettsted for pasientrettet informasjon om kliniske studier. Orientering til RHF-enes strategigruppe for forskning 20. august 2015

Nettsted for pasientrettet informasjon om kliniske studier. Orientering til RHF-enes strategigruppe for forskning 20. august 2015 Nettsted for pasientrettet informasjon om kliniske studier Orientering til RHF-enes strategigruppe for forskning 20. august 2015 Oppdrag og ramme fra HOD Helseregionene og Helsedirektoratet fikk i samarbeid

Detaljer

Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm Sakspapirene var ettersendt.

Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Dato: 7.12.2010 Styresak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Standardiserte pasientforløp Styremøte 15.juni 2017

Standardiserte pasientforløp Styremøte 15.juni 2017 Hovedmål Standardiserte pasientforløp Styremøte 15.juni 2017 Faglig forsvarlig, god faglig kvalitet på linje med de beste fremragende behandling God pasienttilfredshet God ressursutnyttelse God medarbeidertilfredshet

Detaljer

Patologifagets rolle i fremtidens kreftbehandling

Patologifagets rolle i fremtidens kreftbehandling Patologifagets rolle i fremtidens kreftbehandling Ying Chen Avd.sjef/overlege Avdeling for patologi, Ahus Leder, Den norske patologforening (Interessekonflikter: Ingen) Patologien i historien Obduksjon

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Nytt fra Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) Lars A. Akslen, Jan Baak, Torill Sauer, Per Bøhler, Peter Blom, Anna Bofin (avtroppende) og Elin Mortensen

Nytt fra Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) Lars A. Akslen, Jan Baak, Torill Sauer, Per Bøhler, Peter Blom, Anna Bofin (avtroppende) og Elin Mortensen Nytt fra Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) Lars A. Akslen, Jan Baak, Torill Sauer, Per Bøhler, Peter Blom, Anna Bofin (avtroppende) og Elin Mortensen TNM fra UICC og AJCC forekommer nå i ny utgave (VIIth

Detaljer

Update in Gynecological Pathology

Update in Gynecological Pathology Update in Gynecological Pathology Prof. Ben Davidson, MD PhD Department of Pathology, Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital, Oslo, Norway Ovary The origin of OC OC grading Micropapillary

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Styresak. Patologitjenester i regionen er dels utredet tidligere, og det arbeid som er gjort bør gjennomgås som grunnlag for videre oppfølging.

Styresak. Patologitjenester i regionen er dels utredet tidligere, og det arbeid som er gjort bør gjennomgås som grunnlag for videre oppfølging. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 11.05.2004 Styresak nr: 040/04 B Dato skrevet: 29.04.04 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: Plan for patologitjenester i Helse

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

«Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015

«Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015 «Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015 2000-61 år gammel mann med PSA 25 - Ingen vannlatingsplager - Utredning: 6 prostatabiopsier

Detaljer

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital 1 Jobbglidning «En prosess der jobbelementer overføres fra en yrkesgruppe

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Muligheter og utfordringer ved diagnostikk av lungekreft. Marius Lund-Iversen Avd. for patologi Oslo universitetssykehus

Muligheter og utfordringer ved diagnostikk av lungekreft. Marius Lund-Iversen Avd. for patologi Oslo universitetssykehus Muligheter og utfordringer ved diagnostikk av lungekreft Marius Lund-Iversen Avd. for patologi Oslo universitetssykehus Interessekonflikter Foredrag for Lilly Møte i regi av Roche Kurs i regi av MSD om

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

Arketyper. Hallvard Lærum, dr.med. Leder, Nasjonalt redaksjonsutvalg for Arketyper NIKT Fagansvarlig Klinisk IKT, OUS

Arketyper. Hallvard Lærum, dr.med. Leder, Nasjonalt redaksjonsutvalg for Arketyper NIKT Fagansvarlig Klinisk IKT, OUS Arketyper Hallvard Lærum, dr.med. Leder, Nasjonalt redaksjonsutvalg for Arketyper NIKT Fagansvarlig Klinisk IKT, OUS Status for EPJ EPJ er dominert av fritekst Stasjonær, tekstdominert elektronisk pasientjournal

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. føflekkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. føflekkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret Forord Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Norwegian Manchester Triage Group

Norwegian Manchester Triage Group Styringsgruppen NMTG Deres ref: Vår ref (saksnr): Endre Sandvik Referent: Mrh Dato: 06.03.2012 Referat fra styringsgruppemøte Tilstede: Henriette Tyldum, Ahus. Germar Schneider, Bærum legevakt. Martha

Detaljer

PRAKTISKE ERFARINGER MED Å UTARBEIDE KUNNSKAPSBASERTE FAGPROSEDYRER

PRAKTISKE ERFARINGER MED Å UTARBEIDE KUNNSKAPSBASERTE FAGPROSEDYRER PRAKTISKE ERFARINGER MED Å UTARBEIDE KUNNSKAPSBASERTE FAGPROSEDYRER Astrid Mette Husøy Spesialbioingeniør/Dr.scient./Førsteamanuensis Laboratorium for klinisk biokjemi Haukeland universitetssjukehus 1

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Bløtvevssarkomer. Bløtvev. Fettvev. Muskulatur Heterogen gruppe - mer enn 50 ulike grupper

Bløtvevssarkomer. Bløtvev. Fettvev. Muskulatur Heterogen gruppe - mer enn 50 ulike grupper Pattedyr er satt sammen av kun fire grunnleggende vevstyper Bløtvevssarkomer Årsmøte i Histoteknikerforeningen 2013 Ingvild Lobmaier, lege Avd. for patologi, OUS epitelialt vev muskelvev bindevev nervevev

Detaljer

Evaluering av datakvaliteten i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Evaluering av datakvaliteten i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Evaluering av datakvaliteten i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Anbefalt referanse: Liv Marit Dørum, Inger Kristin Larsen, Kristin Oterholt Knudsen, Stein Aaserud, Barthold Vonen

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Oppgavedeling mellom bioingeniør og patolog i OUS. Linn Buer Bioingeniør- patologiassistent OUS-Ullevål 16. September 2014

Oppgavedeling mellom bioingeniør og patolog i OUS. Linn Buer Bioingeniør- patologiassistent OUS-Ullevål 16. September 2014 Oppgavedeling mellom bioingeniør og patolog i OUS Linn Buer Bioingeniør- patologiassistent OUS-Ullevål 16. September 2014 Patologi mer enn du tror Det nærmer seg påske og du ser påskekrim. Eller Det tredje

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2004-2013 (2014)

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2004-2013 (2014) Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 2004-2013 (2014) Årsrapport Kreftregisteret FORORD Årsrapporten for 2015 fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft er den tredje rapporten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RI-IF 21112013 Offentlig journal Periode: 19112013-19112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 21112013 08/00317-131

Detaljer

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars 2012 - Erik Kreyberg Normann 1 Helsedirektoratets arbeid på kreftområdet

Detaljer

Årsrapport 2008 2013 (2014)

Årsrapport 2008 2013 (2014) Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft Årsrapport 2008 2013 (2014) Årsrapport Kreftregisteret FORORD Omsorgen for pasienter med føflekkreft er i stadig bedring, og de største endringene er resultat

Detaljer

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling 26.03.2010 Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling 1 Oppdraget Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Journaldato: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2010 Kommentarer til grunnlaget for

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Klinisk fagutviklingsprosjekt. Utarbeiding av standardisert forløp for rettspsykiatrisk døgnundersøkelse etter strpl.

PROSJEKTPLAN: Klinisk fagutviklingsprosjekt. Utarbeiding av standardisert forløp for rettspsykiatrisk døgnundersøkelse etter strpl. PROSJEKTPLAN: Klinisk fagutviklingsprosjekt Utarbeiding av standardisert forløp for rettspsykiatrisk døgnundersøkelse etter strpl. 167 St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

PERSONTILPASSET MEDISIN DELPROSJEKT 2 KREFT

PERSONTILPASSET MEDISIN DELPROSJEKT 2 KREFT PERSONTILPASSET MEDISIN DELPROSJEKT 2 KREFT 07.04. 2017 Saksnummer i 360: Versjonsnummer: Godkjent dato: Godkjent av Prosjekteier: Utarbeidet av: 07.04.2017 Anne Hafstad Sissi Espetvedt, Anne Forus, Hege

Detaljer

Manual. Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum

Manual. Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum Manual Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Opprettelse av Norsk Colorectalcancer Gruppe... 3 4. Om Melding

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Årsrapport 2016 med resultater og forbedringstiltak

Årsrapport 2016 med resultater og forbedringstiltak Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft Årsrapport 2016 med resultater og forbedringstiltak Anbefalt referanse: Årsrapport 2016 med resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Ventrikkelcancer i 2011: Klassifisering og kirurgi i lys av de siste japanske og vestlige revisjoner.

Ventrikkelcancer i 2011: Klassifisering og kirurgi i lys av de siste japanske og vestlige revisjoner. Ventrikkelcancer i 2011: Klassifisering og kirurgi i lys av de siste japanske og vestlige revisjoner. Kristoffer Lassen, Gastrokirurgisk avdeling UNN-Tromsø. 2011/2012: HPB-surgery, Royal Infirmary of

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

Kontroller i sykehus etter kurativ behandling av kreft i tykk- og endetarm

Kontroller i sykehus etter kurativ behandling av kreft i tykk- og endetarm Kontroller i sykehus etter kurativ behandling av kreft i tykk- og endetarm Analyseenheten i SKDE Rapporten belyser hvordan nasjonale retningslinjer for kontroller og oppfølging av pasienter behandlet for

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus HelsIT Trondheim, 23. september 2010 Wenche Reed Seksjonsleder, dr.med Biobank og registerstøtte Stab forskning og utvikling Sissel Jor

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00198-64 Revidert retningslinje - Tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern - retningslinjer Medisin og helsefag 337 tgående internt produsert, 08/01111-53

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Sak 15/12 Individuell Plan

Sak 15/12 Individuell Plan Sak 15/12 Individuell Plan Forslag til vedtak: ASU oppnevner igjen en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene vedr Individuell plan. Det er ønskelig at flere av de samme medlemmene som tidligere blir

Detaljer

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2012 Etterlyser svar på brev Saksbehandling

Detaljer

Årsrapport. Nasjonalt Program for Prostatacancer

Årsrapport. Nasjonalt Program for Prostatacancer Årsrapport 2008 Inkludert nasjonale tall for 2004-2008 Nasjonalt Program for Prostatacancer Innhold Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) Registerrapport: Prostatakreft i Norge 2004-2008 Utvikling

Detaljer

Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden. Ev annet bilde, slett og sett inn

Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden. Ev annet bilde, slett og sett inn Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden Ev annet bilde, slett og sett inn Epidemiologi På verdensbasis er Colorectal Cancer (CRC) den fjerde vanligste kreftform for men, og tredje vanligste for kvinner.

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I tildelingsbrev av 12.02.2014 til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ble direktoratet gitt i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp for kreft og Diagnoseveiledere

Detaljer

A: Klassifikasjon av VIN-lesjoner B: 10 års trend mht cytologisk atypi ved SUS. Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus. Årsmøtet, DNP, 2012.

A: Klassifikasjon av VIN-lesjoner B: 10 års trend mht cytologisk atypi ved SUS. Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus. Årsmøtet, DNP, 2012. A: Klassifikasjon av VIN-lesjoner B: 1 års trend mht cytologisk atypi ved SUS Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus. Årsmøtet, DNP, 212. KLASSIFIKASJON Fra: Patologifaget i det norske helsevesen

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012.

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Martina

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Bruk av standardiserte besvarelser i patologi - et kvalitetsforbedrende tiltak

Bruk av standardiserte besvarelser i patologi - et kvalitetsforbedrende tiltak Bruk av standardiserte besvarelser i patologi - et kvalitetsforbedrende tiltak Hans Kristian Haugland Masteroppgave - Institutt for helseledelse og helseøkonomi UNIVERSITETET I OSLO 15. November 2011 1

Detaljer