Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7"

Transkript

1 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent

2 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN PROSJEKTEIER ORGANISERING STYRINGSGRUPPE REFERANSEGRUPPE ANNET BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL RESULTATMÅL (OVERORDNET) EFFEKTMÅL (OVERORDNET) GEVINSTER RAMMEBETINGELSER KRAV TIL PROSJEKTET BESLUTNINGSPUNKTER ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER OVERFOR PROSJEKTET KVALITET TIDSRAMME ØKONOMI ANDRE KRAV FRA ORGANISASJONEN... 7

3 3 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, strategidokument, handlingsplan eller liknende. Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato 1 PROSJEKTETS NAVN 2 PROSJEKTEIER Fagdirektør Halfrid Waage 3 ORGANISERING 3.1 Styringsgruppe: Frank Hvaal Halfrid Persdatter Waage Henrik Høivik Ivar Dahl Per Urdahl Tor Severinsen 3.2 Referansegruppe: Ørnulf Paulsen Tor Jensen Trygve Bilberg Oddavar Øygarden Ketil Berstad. Liv Torunn Myrene Anne Augestad Larsen Bernard Majak Beatrice Ruger

4 4 / Annet Mandat er lagt fram for styringsgruppen og korrigert etter at referansegruppen har gitt sine kommentarer. Det startes arbeid med standardiserte pasientforløp innenfor følgende organområder og i nevnte rekkefølge: Lungekreft Kolorektalkreft Brystkreft Prostatakreft Lymfomer Mistanke om alvorlig sykdom Kreft ukjent origo Ved oppstart tar prosjektleder kontakt med linjeledelsen (e) i aktuelle organområde for å sette nedsette en arbeidsgruppe. 4 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Bakgrunn: o Ønske om mer oversiktelig og bedret pasientlogistikk o Ambisjon om å innfri intensjon om normerte forløpstider ( dager) for 80% av pasientene.. Beskrivelse/definisjon av standardisert pasientforløp. o En tverrfaglig behandlingskjede basert på en normativ beskrivelse av mål og viktige hendelser for en definert pasientgruppe og tidsperiode. Forløpet skal være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis, fremme kommunikasjon, pasientsikkerhet og tilfredshet, samt sikre effektiv ressursutnyttelse og gi målbare resultater. o Forløpet regnes fra første henvendelse til fastlege til avsluttet kontroll., eller til pasienten går over i annet standardisert pasientforløp Gjennomføring: Kartlegging av nåværende forløp Analyse av nåværende forløp i forhold til tidsbruk (flaskehalser) og gjeldende nasjonale handlingsprogram Forslag til nytt normert pasientforløp (flytskjemaer, sjekklister, prosedyrer, pasientinformasjon) hvor arbeidsoppgavene til Tverrfaglige/multimodale team og kreftkoordinator inngår Lage plan for evaluering/videreutvikling Behandlingslinjen settes opp etter definert mal. HSØ-mal. Overføring til linjeledelsen og 1. linje tjenesten innen gitt tidsfrist Forankring.

5 5 / 7 Jfr bestillerdokument HSØ 2012 del Ansvarlig i linje for de involverte avdelinger/enheter informeres og involveres i det videre arbeidet. Praksiskoordinator involveres i arbeidet Andre forhold. Pasientforløpene vil måtte utarbeides i et samarbeid mellom forskjellige organisatoriske enheter og i tett samarbeid med 1. linje tjenesten. Implementering vil være avhengig av etablering av kreftkoordinatorfunksjonen. Ved innføring av DIPS må behandlingslinjene kobles opp mot digital prosesstøtte 5 RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL 5.1 Resultatmål (overordnet) Resultatmål o Arbeidsgruppen skal utarbeide et standardisert pasientforløp for aktuelle organområde mht kreft o Bidra til at utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging oppfyller kvalitetsnormene i nasjonalt handlingsprogram for aktuelle organområde o Vurdere om det skal innføres nye kvalitetsparametre o Gjøre grep som sikrer at man når målet om at 80% av pasientene skal være i gang med behandling innen 20 arbeidsdager fra mottatt henvisning innen utgangen av o At anbefalinger i prioriteringsveileder innen det enkelte fagområde følges der hvor dette finnes o Beskrive hva som er alarmsymptomer (inngangsport) for mistanke om kreft for aktuelle organområde 5.2 Effektmål (overordnet) Årlig forbedring av forløpstider slik at normerte forløpstider er nådd innen 2015 Årlig forbedring i kvalitetsparametre for aktuelle organområde Skår på PASOP us over landsgjennomsnittet innenfor alle områder. Effektindikatorer i samarbeid med FOU (eget punkt i pasienttilfredshetsskjemaet?) 5.3 Gevinster 6 RAMMEBETINGELSER 6.1 Krav til prosjektet

6 6 / 7 De utarbeidede standardiserte pasientforløpene skal bygge på handlingsprogram for aktuelle organområde og oppfylle kravene i handlingsprogrammene. Utarbeidelse av standardisert behandlingslinje skal ledes av fagperson innen aktuelle fagområde Arbeidet må tilrettelegges av en person med erfaring i logistikkarbeid Aktører fra alle aktuelle faggrupper innen aktuelle organområde må involveres. I tillegg til aktører utenfor sykehuset En primærlege /PKO En representant for hjemmesykepleie/kontaktsykepleier. En bruker/pårørende oppnevnes ved første møte. Ytterligere aktører innkalles etter behov Det brukes LEAN-metodikk eller tilsvarende i utarbeidelsen. 6.2 Beslutningspunkter Mandatet skal identifisere på hvilket nviå/hvem som har myndighet til å fatte beslutninger iht prosjektmodellen. Fyll ut tabellen under med roller og beslutningsmyndighet (B, b, I). Rolle B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Organisasjonens leder Linjeleder Styringsgruppe Prosjekteier Eksempel på beslutningsmatrise - beslutningstakere i prosjektfasene Beslutningstaker - ord.prosj. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Organisasjonens leder Linjeleder Styringsgruppe Prosjekteier B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 nivå avhengig av omfang av utredning av behovet/prosjektets størrelse nivå avhengig av prosjektets størrelse større prosjekter krever styrebehandling eller beslutning på regionalt nivå for større prosjekter bør det vurderes om organisasjonens leder skal ta beslutningen linjeleder for pilotenhet og ev. SP IKT må godkjenne oppstart av pilotering linjeleder(e) og ev. SP IKT må godkjenne oppstart av ordinær drift prosjekteier fatter beslutning om ferdigstillelse på bakgrunn av innstilling fra SG

7 7 / 7 B8 B b I linjeledere rapporterer gevinstrealiseringen. For større prosjekter som har vært styrebehandlet/besluttet regionalt bør sluttrapport gevinstrealisering behandles på samme nivå Beslutning Anbefaling / Delbeslutning Informasjon 6.3 Organisasjonens forpliktelser overfor prosjektet Organisasjonen stiller med nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektet Viktige beslutninger tas i styringsgruppen hvor øverste linjeledere for aktuelle organområder er representert. 6.4 Kvalitet De standardiserte behandlingslinjene må utarbeides i samsvar med handlingsprogram og prioriteringsveiledere for aktuelle organområde. 6.5 Tidsramme At normerte pasientforløp er utarbeidet og tatt i bruk for alle nevnte organområder innen utgangen av Eksakte tidsrammer blir satt for hvert enkelt organområde når arbeidsgruppen starter sitt arbeid Økonomi Avsatte midler: i i Forbedrede pasientforløp vil øke effektiviteten og føre til mer effektiv bruk av ressurser innenfor mange områder. 6.7 Andre krav fra organisasjonen Er det for eksempel krav fra organisasjonen for hvordan kommunikasjonen skal foregå? Har deler av organisasjonen særskilte informasjonsbehov? Redegjør for organisasjonens behov for rapportering fra prosjektet.

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTETS NAVN... 4 1 PROSJEKTEIER... 4 2 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 4

Detaljer

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder 1 / 14 Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder (videreføring av pilotering, pleie- og omsorgsmeldinger med Arendal kommune) Sørlandet sykehus HF Februar 2013 1 2 / 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjektmandat. Overgang fra døgn- til dagbehandling og. Våren 2011

Prosjektmandat. Overgang fra døgn- til dagbehandling og. Våren 2011 1 / 8 Overgang fra døgn- til dagbehandling og Våren 2011 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Nils Fr. Wisløff Prosjekteier Administrerende direktør 02.03.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer