1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato"

Transkript

1 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent

2 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTETS NAVN PROSJEKTEIER BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL RESULTATMÅL (OVERORDNET) EFFEKTMÅL (OVERORDNET) GEVINSTER RAMMEBETINGELSER KRAV TIL PROSJEKTET BESLUTNINGSPUNKTER ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER OVERFOR PROSJEKTET ORGANISERING KVALITET TIDSRAMME ØKONOMI ANDRE KRAV FRA ORGANISASJONEN... 8

3 3 / 8 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av jan 2012 Dokument opprettet KAL jan 2012 Justeringer fa PL ÅS feb 2012 Komplettert med organisering KAL REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, strategidokument, handlingsplan eller liknende. Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato

4 4 / 8 PROSJEKTETS NAVN ( Prehospital 2.0 ). 1 PROSJEKTEIER Eier av dette prosjektet er Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF. 2 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET I rapporten om prehospitale tjenester som fagrådet for prehospitale tjenester utarbeidet i 2010, har fagrådet bl.a. påvist manglende robusthet for IKT-løsningene i dagens AMK-sentraler. Dette gjør at hver sentral og hele tjenesten er sårbar i perioder med stor trafikk, ved at en i liten grad kan understøtte / avlaste, eller ta over for hverandre om påkrevd. Dagens IKT-løsninger understøtter ikke i tilstrekkelig grad moderne og brukervennlige ende-til-ende arbeidsprosesser og informasjonsflyt mellom ambulansen og helsepersonell på sykehuset (krav til trygg og effektiv utnyttelse av ressursene, registrering og pasientflyt). Dette gjør i neste omgang driftsdokumentasjonen utfordrende, ikke bare hva gjelder dokumentasjon omkring enkeltpasienter, men også opp mot planlegging og tilgang til nødvendig styringsinformasjon. I 2008 utgjorde prehospitale tjenester og pasienttransport til sammen 5,8 % av de regionale helseforetakenes driftskostnader. Driftskostnadene har økt betydelig siden En viktig målsetning med bedre IKT støtte er å gi bedre ressursutnyttelse, og dermed lavere driftskostnader. Bilambulanser og luftambulanser har i dag papirbaserte notater, på standardiserte skjemaer, som sine ambulansejournaler. Originalskjema leveres med pasienten i mottak, mens kopi arkiveres ved ambulansestasjonene/seksjonene. Luftambulanselegene registrerer pasientdokumentasjon elektronisk i etterkant, dette skjer per dato ikke fra bilambulanser. Tilgangen på akkumulerte data fra undersøkelse og behandling er derfor fraværende, både i ambulansetjenesten og i sykehusene (data fra prehosiptal fase inngår ikke i sykehusets EPJ annet enn som innskannet bilde). AMK tjenesten består av ansatte med høy og spesiell kompetanse. AMK har et sett av hjelpemidler som genererer og gir mye nødvendig informasjon, men operatøren må selv tolke all informasjon, bearbeide denne og treffe en beslutning. AMK dokumenterer elektronisk, i tillegg arkiveres lydlogg av viktig radio og telefoni elektronisk. Et utvalg journalopplysninger fra AMIS overføres til ambulanse og til akuttmottak, men støttefunksjoner mangler. Dataene kan ikke gjenbrukes av akuttmottaket i elektronisk form, og inngår ikke i pasientens journal. Det sendes ingen melding eller epikrise til fastlege etter ambulanse/amk-oppdrag. Det er videre dokumentert betydelige kapasitetsutfordringer (bl.a. i infrastruktur og organisering) dersom det blir uventet stor aktivitet, eller tekniske problemer. Enkelte AMK-sentraler har samarbeidsavtaler som gir mulighet for en viss avlastning, men det er i tillegg behov for at én AMK-sentral skal kunne ta over for en annen ved spesielle tekniske eller kapasitetsmessige situasjoner. Luftambulansetjenesten skriver i etterkant inn data som er registrert under oppdrag. EKG overføres til de ulike (hjerte-) overvåkningsavdelingene, mens hjertestansdata overføres NAKOS. De prehospitale tjenestene har ingen tilgang på gamle EKG/stansdata, og slike kan heller ikke hentes opp i nye akuttsituasjoner eller legges til grunn for målrettet opplæring. En viktig del av foranalysen blir å beskrive optimale prosesser og informasjonsflyt basert på situasjonen som beskrevet ovenfor.

5 5 / 8 Denne foranalysen skal beskrive nåsituasjon, samt et overordnet målbilde for IKT løsning for prehospitale tjenester, og planlegge et gjennomføringsløp som inneholder både kortsiktige - og langsiktige løsninger frem mot målbildet. Som del av foranalysen skal eksisterende IKT løsninger i markedet kartlegges: Hva finnes av aktuelle på dagens marked? Hva kan leverandører i Norge tilby? Har våre naboland overførbare? Hva finnes internasjonalt? Nytt nødnett er under innføring nasjonalt. Nytt nødnett er både en rammebetingelse og et system som må inngå i målbildet for neste generasjon IKT løsning. Det vil være behov for å standardisere bruk av nytt nødnett, sannsynligvis komme behov for videreutvikling av nytt nødnett for å oppnå ønskede målsetninger med dette prosjektet. Prosjektet må koordineres med IKT strategiarbeidet som pågår i regionen, slik at målbilder og retning på strategiene er i samsvar med dette arbeidet. Foranalysen skal også definere overordnede krav og behov; kartlegge og analysere alternative løsninger og skissere videre arbeid. Forslag til aktuelle løsninger må understøtte sikker kommunikasjon, effektiv utnyttelse av ressursene og enhetlig drift. Dette prosjektet må også søke å kartlegge andre pågående initiativ som har en relevans for utvikling av de prehospitale tjenester og omtale hvordan IKT støtte til disse må / bør vektlegges. 3 RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL 3.1 Resultatmål (overordnet) Dette prosjektet skal ha følgende resultatmål: En foranalyse (fram til beslutningspunkt B3) som skal beskrive et gjennomføringsprosjekt (eventuelt program med nødvendig underlag for budsjett og planprosessen. En beskrivelse av nå-situasjon med hensyn på eksisterende tekniske løsninger for prehospitalt område, med tilhørende løsninger og leverandører med avtaler. Her blir det viktig å få frem avvikene mellom de ulike foretakene i HSØ. Et målbilde, tiltak, anbefalt veikart inklusive risikovurdering. Kartlegging av nåsituasjon,organisering og aktører, eventuelt endret behov for kompetanse som følge av nye løsninger,, ressurser (inklusive ambulanse, etc), prosesser, informasjonsbehov, informasjonssikkerhet, prosjekter. Optimale arbeidsprosesser med informasjonsflyt skal beskrives, inklusive avgrensning og tydelige grensesnitt mot omverdenen. Anbefalinger om videre arbeid med struktur på prehospitale tjenester (prosesser, organisering av IKT eierskap, styring, drift og forvaltning, opplæring, 1 leveranser etc). Dette vil danne grunnlaget for en organisasjonsutvikling som går hånd i hånd med veikartet på teknisk løsning. 3.2 Effektmål (overordnet) Dette prosjektet skal levere en rapport som gir anbefaling og grunnlag for videre arbeid for å oppnå: Standardiserte arbeidsprosesser. 1 jf. Forskrift om informasjonssikkerhet i helsetjenesten (spesielt 7) trer trolig i kraft seinere i år.

6 6 / 8 Løsningene skal understøtte kontinuitet og kapasitet i driften ved at de ulike AMK-sentralene kan avlaste hverandre ved stor aktivitet og i situasjoner hvor en eller flere sentraler faller ut. Regional AMK kan ha full oversikt over alle utrykkningsenheter og dermed ivareta en reell koordinerende funksjon i situasjoner hvor det er behov for det (flåtestyring). Enhetlig og felles koordinering av luftambulanser innen regionen, ev. også nasjonalt. Teknologi som understøtter krav til informasjonsflyt, dokumentasjon og pasientflyt hvor informasjon er elektronisk tilgjengelig ved behov, og hvor all informasjon flyter elektronisk videre uten behov for papir og skanning. Standardisert IKT løsning og arbeidsprosesser som muliggjør standardisert kompetanse i sentralene. Et enhetlig, tilgjengelig og effektivt drift- og forvaltningsmiljø. En standardisert og konsolidert felles regional tjeneste. Resultat skal være forankret i fagmiljøer og helseforetak i regionen En mer effektiv utnyttelse av ressursene slik at man får økt produksjon per ressurs. IKT løsningen skal i størst mulig grad understøtte ulik organisering, med minst mulig kopling til lokalisasjon, slik at informasjon og funksjonalitet er tilgjengelig der hvor det til enhver tid er mest effektivt å gjennomføre oppgaven. 3.3 Gevinster Dette prosjektet er en foranalyse, og eventuelle gevinster må skisseres som en del av dette arbeidet. 4 RAMMEBETINGELSER 4.1 Krav til prosjektet Prosjektet skal følge den regionale modellen for prosjektgjennomføring (PPM). Prosjektet skal dra nytte av arkitekturpraksis utviklet i regionen for å sikre at målbildet er i henhold til regionale arkitekturer og standarder. Prosjektet skal benytte BPMN til å beskrive arbeidsprosesser og informasjonsflyt Informasjonsobjekter skal beskrives vha datamodell der det er hensiktsmessig Prosjektet må sørge for at det er mulig å eventuelt eksportere modellene utviklet vha foretrukket verktøy til Troux. 4.2 Beslutningspunkter Mandatet skal identifisere på hvilket nviå/hvem som har myndighet til å fatte beslutninger iht prosjektmodellen. Fyll ut tabellen under med roller og beslutningsmyndighet (B, b, I). Rolle B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B Styringsgruppe B Fagråd prehospitale tjenester I B b I Beslutning Anbefaling / Delbeslutning Informasjon

7 7 / Organisasjonens forpliktelser overfor prosjektet Beskriv de forpliktelser organisasjonen påtar seg ift prosjektet, for eksempel: prosjektressurser beslutninger prosjektarbeidsplasser 4.4 Organisering Prosjektet organiseres som følger: Prosjekteier: Alice Beate Andersgaard () Styringsgruppe: RHF-repr: Ketil Are Lund, leder Bjørn Magne Eggen HF-repr: Arild Østergaard, OUS Geir Kristoffersen, SI Tillitsvalgt Må avklares Prosjektleder: Åse Schiefloe Prosjektgruppe: HSØ Jon Gupta (arkitektur) HDO Ingunn Haslestad Ekstern Prosjektstøtte SØ: Thomas Lie, klinikkrådgiver, klinikk for akuttmedisin Ahus: Svein Tore Opdan, avdelingssjef akuttmedisinsk avdeling Innlandet: Jan W. Willassen, fra Prehospitale tjenester Vestre Viken: Harald Noddeland, medisinsk fagsjef, klinikk for PHT SiV: Helge Sandstå, fra teknisk nødmeldetjeneste ST: Gunnar Wergeland Aas, fra IT-seksjonen. Sørlandet: Erik V. Sunde, seksjonsleder AMK- og nødmeldetjenesten OUS: Rune Gehrken, konstituert avd.leder AMK Referansegruppe: Det opprettes ingen formell referansegruppe, men Fagrådet for prehospitale tjenester vil være et forum for å drøfte enkeltproblemstillinger i foranalysefasen. Fagrådet består av kompetente personer, og relevante fagpersoner vil bli intervjuet som del av foranalysen. Prosjekteier bør orientere de andre tre RHF i ett av møtene som de regionale fagdirektørene jevnlig har. En er kjent mede at det er igangsatt noe utredningsarbeid på samme områder i de øvrige regioner, og som del av foranalysen er det viktig å kartlegge relevant systemstøtte som benyttes i andre regioner. 4.5 Kvalitet Beskriv evt. kvalitetskrav som prosjektets leveranse(r) må oppfylle, for eksempel lovpålagte krav oppfylle Norsk standard xxxx effektiviseringstiltakene skal ikke føre til økt sykefravær

8 8 / Tidsramme Dette prosjektet skal gjennomføres i perioden januar 2012 august Økonomi Budsjett for analysefasen frem til og med august 2012 er estimert til ,- Dette inkluderer ikke kostnader for interne ressurser fra foretaksgruppen.de involverte HF forutsettes å dekke sine egne kostnader. Det er budsjettert med ekstern bistand bl.a. til arkitektur, gevinstberegning og dokumentasjon. Dersom det finnes interne ressurser med riktig kompetanse som kan frigjøres til prosjektet, kan denne kompetansen hentes internt. 4.8 Andre krav fra organisasjonen Dette er et prosjekt som vil ha konsekvenser for hele den prehospitale tjenesten. I analysefasen vil prosjektet gjort kjent gjennom utstrakt møtevirksomhet med alle relevante aktører. Etter analysefasen blir det viktig med en styrt informasjonsaktivitet.

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer