Kraftig utbygging av kollektivtilbudet Det er avgjørende at ny tunnel for t-banen gjennom Oslo sentrum og bane til Fornebu bygges så raskt som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftig utbygging av kollektivtilbudet Det er avgjørende at ny tunnel for t-banen gjennom Oslo sentrum og bane til Fornebu bygges så raskt som"

Transkript

1 OSLO HØYRES RESOLUSJONSKOMITÉ FORSLAG TIL RESOLUSJONER FRA RESOLUSJONSKOMITEEN BESTÅENDE AV ØYSTEIN SUNDELIN (LEDER), MA REN MALTHE-SØRENSSEN, HEDVIG HE YERDAHL, CARL OSCAR PEDERSEN, TOM ERLEND SKAUG, SAIDA R. BEGUM, KJELL OMDAHL ERICHSEN OG KRISTINE RØED BRUN. SEKRETÆRER: OLE MICHAEL BJØRNDAL OG KRISTINA SMEDSVIG A. GRØNN BY EUROPAS MEST MILJØVENNLIGE STORBY MED UTGANGSPUNKT I FORSLAG NR. 7 FRA ST. HANSHAUGEN HØYRE, FORSLAG NR. 8 FRA SA GENE HØYRE OG FORSLAG NR. 17 VESTRE AKER HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITEEN Oslo er en av Europas raskest voksende byer. Befolkningsveksten er gledelig, men gir oss samtidig nye utfordringer og muligheter hva gjelder transportbehov og byutvikling. Oslo Høyre vil at Oslo skal bli Europas mest miljøvennlig storby. Ved å bygge ut kollektivtrafikken, forbedre fremkommeligheten for gående og syklende, redusere biltrafikken inn til byen og kutte forurensende utslipp som gir dårligere byluft vil vi gjøre byen grønnere. Renere bilpark For å redusere utslipp fra biltrafikken mener Oslo Høyre at alle kommunens tjenestebiler skal være nullutslippsbiler. Omstillingen av byens taxinæring til mer miljøvennlige biler ønsker Oslo Høyre å fremskynde ved at kun lavutslippsdrosjer får kjøre i kollektivfeltet. Oslo Høyre vil legge til rette for at flere innbyggere ikke skal trenge å eie egen bil. Gjennom å tillate godkjente bildelingsordninger å parkere gratis på kommunens parkeringsplasser vil vi bedre tilgjengeligheten til leid/delt bil, og tilbudet vil bli vesentlig mer attraktivt enn i dag. Dersom alle store, nye boligprosjekter har minst en slik p-plass for bildelingsbiler, vil behovet for å eie bil reduseres ytterligere. Disse plassene vil inngå i dagens beregning av parkeringsbehov, og øker ikke byggekostnadene. gjøre drosjenæringen mer miljøvennlig ved kun å tillate lavutslippsbiler blant drosjene å bruke kollektivfeltet. at Oslo kommunes bilpark skal være nullutslippsbiler. at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune må forsere utbyggingen av innfartsparkering (Park & Ride). at godkjente bildelingsordninger kan benytte alle kommunens ordinære p-plasser kostnadsfritt. at alle nye, store boligprosjekter med mer enn 20 boenheter skal avsette minst 1 av p-plassene til biler fra godkjente bildelingsordninger. Kraftig utbygging av kollektivtilbudet Det er avgjørende at ny tunnel for t-banen gjennom Oslo sentrum og bane til Fornebu bygges så raskt som mulig. For å sikre fremkommelighet for trikken skal alle nye linjer legges til egne traseer. Videre bør drift, vedlikehold og operatøransvar av nye og mer miljøvennlige trikker konkurranseutsettes. at finansieringen av t-baneutbyggingen til Fornebu må avklares slik at utbyggingsarbeidet kan påbegynnes så snart reguleringsplanene er vedtatt.

2 at utbygging av ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum må forseres, og om nødvendig benytte statlig reguleringsplan, for å sikre rask oppstart og fremdrift i prosjektet. at det etableres en tverrforbindelse mellom t-banelinjene i Groruddalen, og t-banenettet bør forlenges mot A-hus. at alle nye trikkelinjer skal legges til egen trasé. at drift, vedlikehold og operatøransvar av nye og mer miljøvennlige trikker skal konkurranseutsettes. opprette nye ruter for hurtigbåter i indre Oslofjord for å avlaste veiene i rushtiden og bedre fremkommeligheten. Bærekraft i høyden En miljøvennlig by krever gode og kompakte bomiljø. Fortetting er nødvendig for en by i vekst. Områdene bak Barcode-rekken i Bjørvika bør fortettes med nye høyhus. I andre områder av byen bør fortetting og bygging i høyden skje i nærhet til kollektivknutepunkt. fortsette fortetting og byutvikling i området fra Barcode-rekken med flere høyhus. fortette og bygge i høyden i nærhet til kollektivknutepunkt. bedre koordineringen og samordningen av gravearbeider for å sikre kortere anleggsperioder og bedre fremkommelighet, ref. positive erfaringer med Graveklubben i Bergen. DISSENS: Maren Malthe-Sørenssen og Hedvig Heyerdahl tar dissens på setning nr. 3 som begynner på linje 55 og kulepunkt på linje 60, og ønsker å stryke disse. Bedre byluft Oljefyr er en kilde til forurensing av byluften og til klimagassutslipp. Oslo Høyre mener at også statlige bygg i Oslo må pålegges å fjerne sine oljefyrer. Ferger og cruiseskip som ligger til havn i Oslo er en annen kilde til forurensende utslipp. Utslippene kan fjernes ved å legge til rette for landstrøm til skipene slik at de forsynes med elektrisk energi. fullføre hovedsykkelveinettet og sørge for snøbrøyting av sykkelveiene på vinteren. legge til rette for landstrøm til ferger og cruiseskip når de ligger til havn i Oslo. fase ut oljefyring i alle offentlige bygg innen Bedre fremkommelighet mindre forurensing Biltrafikken er den største kilden til luftforurensing og klimagassutslipp i Oslo. Innføring av rushtidsavgift vil føre til en markant nedgang i biltrafikken. innføre et prøveprosjekt med rushtidsavgift for å redusere køer og forurensing. Hvis rushtidsavgift innføres skal det være gratis å kjøre gjennom bomringen på natten. DISSENS: Kjell Omdal Erichsen tar dissens på kulepunkt på linje 81, og ønsker å legge til «og kollektivkapasiteten på påvirkede strekninger må økes tilstrekkelig før avgiften innføres»

3 B. RASKERE BOLIGBYGGING MED UTGANGSPUNKT I FORSLAG NR. 19 FRA OSLO UNGE HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITE EN Stadig flere ønsker å bo i eller rundt de store byene. Presset på boligmarkedet i disse områdene er derfor stort, og det er utfordrende å legge til rette for bygging av nok boliger til å dekke den store etterspørselen. Arbeid med ulike former for planer og byggesøknader kan oppleves som unødvendig komplisert og tungrodd både for privatpersoner og profesjonelle utbyggere. Oslo Høyre mener at forenkling og modernisering av regelverk og prosesser er nødvendig. Gjennom å fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter, redusere adgangen til klager og innsigelser og å forenkle ulike prosedyrer kan offentlige myndigheter bidra til å øke takten i boligbyggingen. at byggteknisk forskrift (tek10) skal gjennomgås i samarbeid med byggebransjen med sikte på å redusere detaljnivået og fjerne unødvendige krav og pålegg. at en komplett byggesøknad skal kunne leveres over internett til kommunen. innføre tofaset forhåndskonferanser der andre fase er bindende for planetaten, for å gjøre den totale saksbehandlingstiden kortere. at firmaer som er godkjent for ansvarsrett skal være registrert hos kommunen, slik at tiltakshaver ikke behøver å dokumentere dette når byggesøknad leveres. at klageadgangen skal begrenses når en byggesak er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan. at rammetillatelser skal gjelde i inntil 10 år både for utbyggere og privatpersoner. at private reguleringsplaner skal gjelde i 15 år. at planprosesser forenkles gjennom å tillate at områdeplaner (kommuneplan) kan være direkte grunnlag for utbygging. at adgangen til å fremme innsigelser i planforslag begrenses til kun å gjelde forhold av vesentlig regional og nasjonal betydning

4 C. LAVTERSKELSTILBUD INNEN PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGE MED UTGANGSPUNKT I FORSLAG NR. 22 FRA FROGNER HØYRE OG NR. 24 FRA ØSTENSJØ HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITE EN God psykisk helse er viktig for den enkeltes livskvalitet. Et lavterskelstilbud innenfor psykisk helse for barn og unge forebygger og er avgjørende for å redusere antall selvmord, rusmisbruk, angst og depresjon. I dag er det etablert flere helsestasjoner for barn og unge, hvor psykologer er tilgjengelig. Mange unge henvises imidlertid til distriktpsykiatrisk sentre (DPS) der ventetiden kan være tre måneder, og hvor en må dokumentere alvorlig lidelse før en henvisning. Økt satsning på selvmordsforebygging er viktig. Selvmord utgjør ca. 25 prosent av dødsfall blant unge under 25 år. Tidlig behandling kombinert med bedre oppfølgning av de som befinner seg i risikogruppen er avgjørende for å forebygge psykiske lidelser og selvmord. Mer kompetanse og kunnskap om psykisk helse blant barn og unge sikrer at flere i risikogruppen blir fanget opp på et tidlig stadium, og får nødvendig hjelp i tide. at det bør være et mål at barn og unge som trenger psykolog skal kunne henvises fra fastlegen, skolehelsetjenesten eller lokal helsestasjon og starte behandling innen tre uker etter henvisning. at helse- og skolepersonell som er i daglig kontakt med barn og unge skal inneha kompetanse og ha gode rutiner for å varsle ved fare for selvmord. at kunnskap om psykiske lidelser blant barn og unge samt vold i nære relasjoner bør være en del av lærerutdanningen. at Helsedepartementet bør sørge for å bedre koordineringen mellom helseetater og institusjoner med mål om å sikre omgående hjelp til de i risikogruppen for selvmord. 166

5 D. AKTIV FOREBYGGING GIR MINDRE KRIMINALITET MED UTGANGSPUNKT I FORSLAG NR. 11 FRA NORDSTRAND HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITEEN De største norske byene står overfor særskilte utfordringer knyttet til kriminalitet. Aktiv innsats rettet mot barn og unge i risikogruppen er avgjørende for å forebygge kriminalitet. I Oslo har ungdomskriminaliteten falt 25 prosent siste årene. Dette resultatet ville ikke vært mulig uten kommunens systematiske satsing på forebyggende ungdomsarbeid og et Oslo-politi som har jobbet målrettet med ungdom i risikogruppen for en kriminell karriere. Samtidig må det tas på alvor at innbyggerne føler seg utrygge i enkelte områder av byen. I 2009 etablerte Oslo kommune og Oslo-politiet samarbeidet SaLTo, med målsettingen å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. SaLTo-prosjektet innebærer at alle bydelene har en egen forebyggende koordinator som jobber med å identifisere og følge opp ungdom som er i risikogruppen for å starte en kriminell karriere. Trygge byer starter med trygge nærmiljøer. Det er en grunnleggende rettighet å ferdes i sitt eget nærmiljø uten å føle frykt for liv og helse. Derfor er det viktig med mer synlig politi både i sentrumsgatene og i bydelene. I Oslo er Oslovaktene et nyttig tilskudd til sikkerheten i byen, men politiet har hovedansvaret for innbyggernes sikkerhet. Det er gledelig at Regjeringen i statsbudsjettet for 2014 bidrar med en styrking av politiets budsjetter og tiltak for å frigjøre årsverk til operativ politiinnsats. Det er samtidig nødvendig at denne innsatsen følges opp og styrkes ytterligere i kommende budsjetter. Erfaringer fra storbyer i utlandet viser at neglisjering av mindre problemer er med på å skape grobunn for større lovløshet i et nabolag. Dersom knuste ruter ikke blir erstattet og nabolag forsøples, gir dette uheldige signaler. Åpenlys narkotikaomsetning over tid gir inntrykk av at risikoen er liten for inngripen fra politi og påtalemyndigheter. at Oslo kommune bør invitere omkringliggende kommuner med i SaLTo-prosjektet. at politiets budsjetter må styrkes ytterligere, og flere årsverk frigjøres til operativ innsats slik at antall patruljerende politi i gatene og i nærmiljøene kan økes. at det må praktiseres nulltoleranse overfor hverdagskriminalitet. Politivedtekter og regler for ro og orden må håndheves. Selv mindre lovbrudd skal påtales og straffes. at tiden fra lovbrudd begås til domfellelse og soning må være så kort som mulig. Det bør opprettes en hurtigdomstol i Oslo Politidistrikt etter modell fra bl.a. Sandefjord, der gjengangere, unge lovbrytere og grove voldsforbrytelser prioriteres. at det skal ikke finnes lovløse rom der trusler og vold ikke tas på alvor. at åpenlys omsetning av narkotika ikke skal aksepteres. at byen må gjøres trygg og tilgjengelig der folk ferdes gjennom bedre belysning, økt fremkommelighet og bedre renhold. at måling av trygghet må gjennomføres over tid for å gi tilstrekkelig faktagrunnlag for å gjennomføre tiltak i områder hvor innbyggerne føler seg utrygge. Politiet må få mulighet til å skrive ut gebyr/forenklede forelegg ved hjelp av nettbrett eller bærbare elektroniske terminaler. 209

6 210 ETT-PUNKTSRESOLUSJONER: E. SEXKJØPSLOVEN FORSLAG NR. 18 FRA ULLERN HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITEEN Oslo Høyre avventer evalueringen av sexkjøpsloven, og ser ingen grunn til å endre partiets standpunkt før den kunnskapen foreligger F. EKSAMEN FØR RUSSETID FORSLAG NR. 2 FRA OSLO UNGE HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITEEN Oslo Høyre vil at Oslo kommune søker Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre en prøveordning med eksamen før russetiden i Oslo i 2015, som innebærer at eksamensperioden avsluttes senest 16. mai og at 17.mai markerer starten på russetiden G. ANONYM RETTING AV PRØVER FORSLAG NR. 3 FRA OSLO UNGE HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITEEN Oslo Høyre vil at Oslo kommune setter i gang et prøveprosjekt med anonym retting av større prøver og innleveringer i Osloskolen i løpet av skoleåret 2014/ H. FORBRUKERVENNLIG MAT- OG LANDBRUKSPOLITIKK FORSLAG NR. 9 FRA SAGENE HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITEEN Oslo Høyre mener at det norske markedet i langt større utstrekning enn i dag bør åpne for importerte matvarer, blant annet gjennom å redusere prosenttollen på ost- og kjøttprodukter som Stoltenberg IIregjeringen innførte I. TRYGGE VEIER ØKT KONTROLL AV VOGNTOG FORSLAG NR. 10 FRA NORDSTRAND HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITEEN Oslo Høyre ønsker døgnkontinuerlig kontroll av vogntog ved grenseovergangene J. SLIPP LESELYSTEN FRI FJERN BOKAVTALEN NÅ FORSLAG NR. 13 FRA NORDSTRAND HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITEEN Oslo Høyre vil fjerne bokavtalen og gå inn for fri prisfastsettelse på bøker regulert av konkurranselovgivningen K. HØYRE VIL FJERNE ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET FORSLAG NR. 21 FRA OSLO SENIOR HØYRE OG NR. 4 FROGNER HØYRE / OMARBEIDET AV RESOLUSJONSKOMITEEN Oslo Høyre vil at Oslo kommune og staten kritisk gjennomgår lovverket med aldersgrenser i arbeidslivet, med sikte på å fjerne lover og bestemmelser som begrenser eldres adgang til å kunne stå lenger i arbeid

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

FRAMTIDAS STORBYER 1

FRAMTIDAS STORBYER 1 FRAMTIDAS STORBYER 1 Innhold Transport og miljø... 3 Kollektivtransport og boligbygging... 3 Overgang til miljøvennlige kjøretøy... 4 Sykkel og gange... 5 Grønne byer... 5 Levekår og velferd... 6 Sterkere

Detaljer

Endringsforslag til Oslo Høyres årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram 2015-19 med redaksjonskomiteens anbefaling.

Endringsforslag til Oslo Høyres årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram 2015-19 med redaksjonskomiteens anbefaling. Endringsforslag til Oslo s årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram 2015-19 med redaksjonskomiteens anbefaling. I redaksjonskomiteen sitter Anniken Hauglie, Arve Edvardsen,

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Kommuneprogram innstilling fra redaksjonskomitéen

Kommuneprogram innstilling fra redaksjonskomitéen Sak 2 Kommuneprogram innstilling fra redaksjonskomitéen Sak Type forslag F T Forslagstekst F.stiller Redkoms innstilling Dissenser og innkomne forslag 1 Tillegg 1 1 Nytt punkt under "Grønn samferdsel":

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019

Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019 Bergen Høyres program Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019 Behandlet og vedtatt i Bergen Høyres Representantskap 24.03.2015. Innholdsfortegnelse Kapittel 1. God styring, bedre by... 3 En effektiv

Detaljer

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram Oslo Arbeiderparti Innhold Innledning 4 Vår felles by 5 Skape og dele 8 Kvalitet for alle elever 10 Et løft for yrkesfagene 12 Norsk som felles

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Andreutkast, Bergen Venstres program for 2015-2019 12. oktober 2014 Med forbehold om redaksjonelle endringer. 1 Innledning Venstre mener Bergen må ha større ambisjoner innen

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Oslo Miljøpartiet De Grønne

Oslo Miljøpartiet De Grønne Valgprogram for Oslo Miljøpartiet De Grønne 2011-2015 Foto: Adam Billyeald 1 Hvorfor Miljøpartiet De Grønne? Miljøpartiet De Grønne i Norge er en del av et globalt nettverk, deriblant European Green Party.

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer