Kommuneplanens arealdel forslag til planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram"

Transkript

1 Kommuneplanens arealdel forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte , sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn. 0

2 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet Innledning, formål og politisk behandling Planprogrammets forutsetninger og hensikt Overordnede rammer og forutsetninger for planarbeidet Kort om Askim Organisering av planarbeidet Programdel Generelt Politiske forutsetninger for arbeidet med kommuneplanens arealdel Behov for dokumentasjon i temakart, rapporter og utredninger Utredningsprogram Medvirkning, deltakelse, informasjon og dialog Generelt Kritiske suksessfaktorer Forutsetninger for medvirkning, deltakelse, informasjon og dialog Politikere Innbyggere, grunneiere, næringsvirksomheter, utbyggere og frivillige organisasjoner Statlige og regionale myndigheter Administrativ/faglig kompetanse og kapasitet Aktivitetsplan Vedlegg:

3 1. Bakgrunn for planarbeidet 1.1 Innledning, formål og politisk behandling Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret , sak 77/07. Det er forutsatt at arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel skal igangsettes etter at ny samfunnsdel ble vedtatt i juni Formålet med kommuneplanens arealdel er å fastsette forutsetninger for bruk og forvaltning av arealer i Askim fram til 2050, inkludert rekkefølge for utbygging (vedtak i Planutvalget , sak 47/15). Bestemmelser om rekkefølge for utbygging i byggeområder for boliger, næringsvirksomheter og offentlig og privat tjenesteyting skal fastsettes for periodene , og Planutvalget vedtok å varsle oppstart og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i møte , sak 66/15. Programmet stiller krav til innhold, redegjør for behovet for utredninger, samt beskriver organisering, prosess, framdrift og forutsetninger for medvirkning og deltakelse i planarbeidet. Planprogrammet skal vedtas av bystyret etter at det har vært lagt ut til offentlig ettersyn og Planutvalget har vedtatt innstilling. 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt Planprogrammet er utarbeidet etter forutsetningene i plan- og bygningsloven 4-1,11-12 og 11-13, og er en plan for arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel: Hensikten med å utarbeide og vedta et planprogram er å planlegge planleggingen, slik at det blir enklere å styre både innhold og framdrift i planprosessen. Planprogrammet vil dermed bidra til å skape forutsigbarhet i planarbeidet. Ved å varsle oppstart og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn inviteres det til dialog. Samtidig gis det mulighet til å fremme forslag til nye og endrede forutsetninger for bruk og forvaltning av arealer. 1.3 Overordnede rammer og forutsetninger for planarbeidet Det er redegjort for overordnede rammer og forutsetninger for planarbeidet i notat datert : Lovgrunnlaget i plan- og bygningsloven Statlige forutsetninger Regionale forutsetninger Forutsetninger i Askim kommunes planer og vedtak. Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 ble vedtatt av bystyret , sak 54/15. To av forutsetningene i den vedtatte planen har betydning for behovet for arealer til nye boliger, nye næringsvirksomheter samt nye bygg for offentlige virksomheter: Det tilrettelegges får en årlig befolkningsvekst på 1-1,5 %. Arbeide for at nye og eksisterende næringsvirksomheter øker antall arbeidsplasser i Askim minst i samme takt som befolkningsveksten. Arealer for nye bygg må skaffes til veie ved fortetting, transformasjon og nye byggeområder. Dette er en av de sentrale utfordringene i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Målene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel representerer bystyrets politiske forutsetninger for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 2

4 2. Kort om Askim Askim har et areal på 69 km² med et kompakt sentrumsområde. Det sentrale tettstedet med omkringliggende bebyggelse utgjør ca. 7 km². Ca. 80 % av arealet er dyrka mark og produktiv skog. Antall innbyggere i Askim var I perioden har befolkningen økt med ca. 140 innbyggere per år, det vil si en befolkningsøkning på 14,1 % fra år I samme periode var arbeidsplassveksten 4 %. 3. Organisering av planarbeidet Planutvalget har det politiske ansvaret for arbeidet med planen og har ansvar for følgende hovedaktiviteter: Vedta forslag til planprogram som legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til statlige og regionale myndigheter. Vedta innstilling til bystyret om planprogram. Vedta forslag til kommuneplanens arealdel som legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til statlige og regionale myndigheter. Vedta innstilling til bystyret om kommuneplanens arealdel. I bystyrets møte , sak 46/15 ble det vedtatt å opprette en politisk styringsgruppe bestående av ordfører, varaordfører, saksordfører og partienes gruppeledere. Denne gruppa bistår administrasjonen med politiske vurderinger og forberedelser til den politiske behandlingen i Planutvalget. Strategienheten har det administrative ansvaret på vegne av rådmannen. Fler ansatte i administrasjonen vil bli involvert og skal delta i arbeidet med planen. Det kan bli aktuelt å engasjere ekstern bistand. Behovet for ekstern bistand er avhengig av omfang og innhold på de utredningsarbeider som blir nødvendige. 4. Programdel 4.1 Generelt Arbeidet er administrativt og politisk krevende og omfattende. Det skal tas politiske standpunkt både til overordnede prinsipielle forutsetninger og detaljerte forutsetninger, med betydning for framtidig arealbruk. Ny plan- og bygningslov har omfattende krav til dokumentasjon, innhold, form og prosess. Planen skal omfatte følgende dokumenter: Plankart og temakart Juridisk bindende bestemmelser og retningslinjer Planbeskrivelse Konsekvensutredning Risiko- og sårbarhetsanalyse Utredninger og rapporter Plan- og bygningsloven 11-5 til angir rammer og for kommuneplanens arealdel (rettsvirkning, arealformål, hensynssoner, generelle bestemmelser og bestemmelser til 3

5 arealformål. Fylkesplan for Østfold Østfold mot 2050 forutsetter økt arealeffektivitet ved fortetting, transformasjon og høy tetthet I nye byggeområder. Planen forutsetter blant annet at kommunene I Østfold i sine kommuneplaner (arealdelen) skal vedta rekkefølgebestemmelser for tre planperioder fram mot Konsekvensen av denne forutsetningen I fylkesplanen kan innebære at Askim allerede har tilstrekkelige nye byggeområder, satt av I kommuneplanens arealdel , for første planperiode ( ). Kommuneplanens arealdel skal ha bestemmelser og retningslinjer for framtidig utbygging. Planbeskrivelsen skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn i form av en konsekvensutredning (fra plan- og bygningslovens 4-2.). Kommuneplanens arealdel vil omfatte forutsetninger for arealbruk som har betydning for det videre arbeidet mot ny kommunestruktur. En sentral politisk utfordring i en ny kommune vil være framtidig arealbruk og utbygging i de ulike tettstedene. Kommuneplanens arealdel for Askim må legge opp til en framtid med nye kommunegrenser. Det må legges til rette for at byen Askim kan videreutvikles med en tydelig rolle og funksjon. Det må likevel ikke bli slik at vedtatt plan oppfattes som et bundet mandat for framtidige politiske beslutninger om videreutvikling av tettstedene i en ny kommune. 4.2 Politiske forutsetninger for arbeidet med kommuneplanens arealdel Bystyret vedtok Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 i møte , sak 54/15. Mål og strategier i samfunnsdelen representerer vedtatte politiske forutsetningerog for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planutvalget tok standpunkt til viktige problemstillinger som skal avklares i planarbeidet i møte , sak 47/15: Forutsetninger for arealbruk, utbygging og tetthet i kommunens byggeområder basert på målene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel Ta standpunkt til søknader om ny arealbruk, basert på arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel samt regionale og statlige planforutsetninger Arealer for Askim kommunes byggebehov (skole, barnehage, boliger og andre offentlige bygg) Arealer for samferdsel (tog, buss, bil, sykkel og gange) Arealbruk i sentrumsdelen av tettstedet Natur- og landskapsressurser i LNF-områdene Arealer for rekreasjon og friluftsliv i LNF-og tettstedsområdene Kulturminner i LNF- og tettstedsområdene Spredt boligbygging og næringsutvikling på landbrukseiendommer i LNF-områdene Flomveier i LNF-og tettstedsområdene Fareområder i LNF- og tettstedsområdene. Bedre folkehelse og reduserte klimagassutslipp. 4

6 Punktene under beskriver tema, problemstillinger og utfordringer som utfyller de politiske forutsetningene i bystyrets vedtak om kommuneplanens samfunnsdel i sak 54/15 og planutvalgets vedtak i sak 47/15, om viktige problemstillinger som skal avklares. Vurdere og fastsette strategier, bestemmelser og retningslinjer for arealeffektivitet/tetthet i byggeområder. Vurdere og fastsette strategier, bestemmelser og retningslinjer for fortetting i eksisterende boligområder. Behovet for nye eneboligtomter medfører behov for ny vurdering av strategier, bestemmelser og retningslinjer for tetthet i nye byggeområder for boliger (retningslinje om 3 boliger pr. dekar i kommuneplanens arealdel ). Mål i kommuneplanens samfunnsdel om reduserte klimagasutslipp medfører økt behov for å legge til rette for flere sammenhengende gang-/og sykkelveier enn de som er tatt med i kommuneplanens arealdel God tilrettelegging med høy sikkerhet og god framkommelighet for gående og syklende vil medføre at fler innbyggere enn i dag velger å gå eller sykle. Mål i kommuneplanens samfunnsdel om høy arealeffektivitet, årlig befolkningsvekst på 1-1,5% og mål om at Askim skal være attraktiv for besøkende medfører behov for å legge til rette for nye aktivitetsområder. Mål i kommuneplanens samfunnsdel om nye arbeidsplasser i minst samme takt som befolkningsveksten medfører behov for flere næringsarealer enn det som er satt av i kommuneplanens arealdel Det skal vurderes å legge til rette nye byggeområder for næringsvirksomheter ved Krosby. Mål i kommuneplanens samfunnsdel om fortetting og utbygging med høy arealutnyttelse med kort avstand til kollektivknutepunkt (jernbanestasjonen) medfører behov for å utvide sentrumsdelen av tettstedet Forslag og søknader om nye byggeområder som ikke er satt av i kommuneplanens arealdel skal beskrives og vurderes etter mal og veileder for konsekvensutredning av nye byggeområder, datert Vurdere og fastsette om hvilke nye byggeområder som skal tas inn i arealdelen samt fastsette strategier, bestemmelser og retningslinjer for utbygging og rekkefølge for utbygging for periodene , og Målet om en årlig befolkningsvekst på 1-1,5% i kommuneplanens samfunnsdel vil medføre at Askim kommune vil få behov for nye bygg. Med utgangspunkt i mål om befolkningsvekst kartlegges og analyseres virksomhetenes behov for bygg, med sikte på å sette av tilstrekkelige arealer i arealdelen. 4.3 Behov for dokumentasjon i temakart, rapporter og utredninger Som grunnlag for vurderinger, anbefalinger og beslutninger som skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag skal det utarbeides rapporter, utredninger og temakart: Rapporter og utredninger: Byutvikling og bystruktur i sentrumsområdene (bygg, uteoppholdsarealer, bolig/næring, parkering og samferdsel) Ny boligbygging (fortetting, transformasjon, nye områder, boligbehov og boligtyper) Mulighetene for nye byggeområder for boliger i Kykkelsrudområdet 5

7 Mulighetene for nye byggeområder for næringsvirksomheter ved Krosby Utredning nye næringsvirksomheter (fortetting, transformasjon, nye områder og typer næringsvirksomheter) Behov offentlige bygg Utvikling i LNF-områdene (vern, bolig, landbruksnæring og annen næring) Virkemidler i arealplanlegging som legger til rette for god folkehelse Virkemidler i arealplanlegging som legger til rette for reduserte klimagassutslipp Temakart: Flomveier Faresoner Støysoner Landskap, natur og friluftsliv (grønnstruktur) Kulturminner/bygningsmiljø 4.4 Utredningsprogram Askim Bystyre skal gjennom kommuneplanens arealdel vedta en egen selvstendig politikk for framtidig forvaltning av arealene og naturressursene i Askim. Utgangspunktet for Askim kommunes politikk, med tilhørende rammer og premisser for revidering av arealdelen, er at den reviderte arealdelen skal være et verktøy for å gjennomføre Askim kommunes visjoner, mål og strategier (avsnitt 7.1). Konsekvensutredning for denne revideringen av kommuneplanens arealdel skal utarbeides på bakgrunn av planprogrammet og skal gjennomføres etter følgende Utredningsprogram: A. Planbeskrivelse og konsekvensutredning (plan- og bygningslovens 4-2) B. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse (plan- og bygningslovens 4-3) C. Beskrive og vurdere nye planforutsetninger med bakgrunn i statlige og regionale forutsetninger. Beslutninger om ny arealbruk og nye tiltak skal baseres på dokumentasjon/kartlegging og analyse av de temaene som inngår i Utredningsprogrammet. 5. Medvirkning, deltakelse, informasjon og dialog 5.1 Generelt I arbeidet med planen skal alternativer utarbeides og presenteres og mange hensyn må tas. Ulike virksomheter på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå må involveres til informasjon og dialog i arbeidet med planen. Det kan bli aktuelt å utfordre statlige og regionale forutsetninger i arbeidet med planen. Den planen som til sist skal vedtas skal være et resultat av en lokaldemokratisk prosess. Statlige og regionale forutsetninger skal inngå som et sentralt grunnlag for vurderinger og beslutninger. Det vil være nødvendig med ulike møter, ulike faglige utredninger og aktiviteter som muliggjør deltakelse og medvirkning for innbyggere, grunneiere, utbyggere, næringsvirksomheter og frivillige organisasjoner. Plan- og bygningsloven har forutsetninger for både innhold og prosess. En særskilt utfordring er knyttet til ivaretakelsen av barns oppvekstsvilkår, slik Plan- og bygningslovens formålsparagraf forutsetter ( 2). 6

8 5.2 Kritiske suksessfaktorer Tabellen under definerer de kritiske suksessfaktorene i planprosessen, knyttet til fire ulike aktørgrupper som skal delta og medvirke i planprosessen: Kritiske suksessfaktorer Involvering av politikere Involvering av innbyggere, næringsvirksomheter, utbyggere, grunneiere og organisasjoner Involvering av statlige og regionale myndigheter Involvering av administrativ/faglig kompetanse og kapasitet Beskrivelse God deltagelse i de ulike aktivitetene med dialog og debatt innad i partiene. Gode deltakelses- og medvirkningsaktiviteter der de innspill som kommer blir grundig vurdert og at det blir gitt klare tilbakemeldinger om resultatene. Gode og åpne dialogprosesser basert på politiske og faglige begrunnelser for å unngå innsigelsessituasjoner. Mange virksomheter involveres med kompetanse og kapasitet for å sikre omfang og kvalitet på de utrednings- og dokumentasjonsarbeidene som må gjennomføres. De politiske beslutningene skal bygges på et godt faglig grunnlag. 5.3 Forutsetninger for medvirkning, deltakelse, informasjon og dialog De fire neste avsnittene under beskriver de sentrale forutsetningene for medvirkning, deltakelse, informasjon og dialog mellom de ulike aktørgruppene, med punktvise forutsetninger. Det er viktig å få til en åpen og aktiv dialog på tvers av aktørgruppene Politikere Planutvalget som har det politiske ansvaret for arbeidet med revideringen av arealdelen involveres løpende og aktivt i de vurderinger og beslutninger som er nødvendige for å utarbeide planforslag. Planutvalget skal fatte vedtak om å legge planprogram og planforslag ut til offentlig ettersyn og vedta innstilling til Bystyret. Politikerne deltar i den offentlige debatten gjennom medvirknings-, deltakelses-, informasjons- og dialogaktiviteter. Politikerne gjennomfører en aktiv debatt innad i partiene. Ungdommens Bystyre tas med på råd når det gjelder arealer, anlegg og veinett som barn og unge benytter Innbyggere, grunneiere, næringsvirksomheter, utbyggere og frivillige organisasjoner Kunngjøring/informasjon ved avisannonser og gjennom Askim kommunes hjemmeside på Internett. Det gis mulighet for innspill og tilbakemeldinger ved E-post. Informasjon, orientering og dialog med grunneiere/interessenter i områder der det gjennomføres konkrete vurderinger, så tidlig som mulig. Møter med frivillige organisasjoner. Møter med representanter fra næringslivet. Invitere til åpne møter for alle. 7

9 5.3.3 Statlige og regionale myndigheter Løpende kontakt med offentlige myndigheter for å avklare konkrete problemstillinger og utfordringer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Representanter fra statlige og regionale myndigheter involveres i informasjons- og dialogaktiviteter Administrativ/faglig kompetanse og kapasitet Administrasjonen sørger for praktisk gjennomføring av alle aktivitetene. Administrasjonen sørger for et best mulig faglig grunnlag for den offentlige og politiske debatten og for de politiske beslutningene. Utarbeidelse av revidert arealdel forutsetter stor faglig bredde og kapasitet. Administrative arbeidsgrupper, med kompetanse og arbeidskapasitet, og ekstern bistand er nødvendig for å få dette til. Barnerepresentanten tas med på råd ved gjennomføring av dokumentasjon og vurderinger. Møter med virksomhetslederne. 6. Aktivitetsplan I bystyrets møte , sak 46/15 ble det vedtatt at arbeidet med kommuneplanens arealdel skal startes opp september 2015 og gjennomføres i løpet av 2015 og Sak om oppstart av arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel ble lagt fram for Planutvalget i møte , sak 47/15. Aktivitetsplanen er utarbeidet med sikte å få til en mest mulig oversiktlig planprosess allerede i oppstartfasen. Mange aktiviteter og tidsfrister med en stram tidsplan skal koordineres. Det kan bli aktuelt å revidere aktivitetsplanen på senere tidspunkt. Vi kjenner ikke alle innspill, synspunkt og forslag som skal tas med i vurderingene fram mot en endelig vedtatt plan. Aktivitetsplanen i tabellen under beskriver hovedaktivitetene i arbeidet med planen. I tillegg til denne aktivitetsplanen vil det bli utarbeidet en prosessplan med detaljert beskrivelse av aktiviteter og beslutningspunkter. Hovedaktivitet 1. Planutvalget vedtar å varsle oppstart og sende forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn. 2. Høring og offentlig ettersyn (minst seks uker). Informasjon og dialog med innbyggere, grunneiere, næringsvirksomheter, utbyggere, frivillige organisasjoner og statlige og regionale myndigheter. 3. Vurdere innkomne uttalelser og utarbeide endelig forslag til planprogram. 4. Planutvalget vedtar innstilling til bystyret om endelig forslag til planprogram. Tidspunkt/tidsrom November 2015 November desember 2015 Januar 2015 Februar Bystyret vedtar planprogrammet. Februar

10 6. Utarbeide planforslag med bestemmelser og retningslinjer, temakart, planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. Mars mai 2016 (Mars juni 2016) 7. Planutvalget vedtar å sende planforslag til høring og offentlig ettersyn 8. Høring og offentlig ettersyn (minst seks uker). Informasjon og dialog med innbyggere, grunneiere, næringsvirksomheter, frivillige organisasjoner og statlige og regionale myndigheter. 9. Vurdere innkomne uttalelser, avklare eventuelle innsigelser fra stetlige og regionale myndigheter og utarbeide endelig planforslag. 10. Planutvalget vedtar innstilling til bystyret om endelig planforslag. Juni 2016 (September 2016) Juli august 2016 (Oktober - november 2016) September - oktober 2016 (Desember 2016) November 2016 (Februar 2017) 11. Bystyret vedtar planen. Oktober 2016 (Februar 2017) 7. Vedlegg: - Overordnede rammer og forutsetninger for arbeidet med kommuneplanens arealdel , notat datert Mal og veileder for konsekvensutredning av nye byggeområder, datert Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050, vedtatt av bystyret , sak 54/15 9

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2017-2020 INNSTILLING FRA FORMANNSKAPET 14.04.2016, SAK XX/15 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: S. 3: INNLEDNING S. 3: FORMÅL S. 4: UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK DE

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2016-2020 VEDTATT AV FORMANNSKAPET 3. DESEMBER 2015, SAK 76/15

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2016-2020 VEDTATT AV FORMANNSKAPET 3. DESEMBER 2015, SAK 76/15 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2016-2020 VEDTATT AV FORMANNSKAPET 3. DESEMBER 2015, SAK 76/15 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: S. 3: INNLEDNING S. 3: FORMÅL S. 4: UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK DE

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 57/17 Det faste utvalg for plansaker PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 57/17 Det faste utvalg for plansaker PS Saksframlegg Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Planforslag til høring og offentlig ettersyn Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ingeborg Langeland Degnes FE - 141, HIST - 12/2073 14/776 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksframlegg Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Leif Sølve Bjørkevoll FE - 144, HIST - 13/19 14/746 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksframlegg Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Leif Sølve Bjørkevoll FE - 144, HIST - 13/19 14/746 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lisbeth Friberg Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 17/3165

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lisbeth Friberg Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 17/3165 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lisbeth Friberg Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 17/3165 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR TEMPELSETER, DJUPSJØEN OG EGGEDAL SENTRUM OG FOR NOREFJELL 2019-2035

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

PLANPROGRAM RETTING AV FEIL I KOMMUNEPLANEN

PLANPROGRAM RETTING AV FEIL I KOMMUNEPLANEN PLANPROGRAM RETTING AV FEIL I KOMMUNEPLANEN Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Formål og avgrensning... 3 3. Kommuneplanens arealdel som styringsverktøy... 3 4. Bakgrunn og behov for retting...

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner Vedlegg til kommuneplan for Sørum

Fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner Vedlegg til kommuneplan for Sørum Fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner Vedlegg 2.5.3 til kommuneplan for Sørum 2019-2031 Revidert etter vedtak kommunestyret 12.06.2019, sak 65/19 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

PLAN KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY AREALDELEN, INNSTILLING TIL 1.GANGS BEHANDLING

PLAN KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY AREALDELEN, INNSTILLING TIL 1.GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 16/01380-119 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling 06.06.2018 PLAN 2017001 KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY 2017-2030 - AREALDELEN,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel

Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel Revidering vedtatt i Planstrategi 2017-2020 Planene inngår i plan- og styringssystemet beskriver hvordan vi samordner planer beskriver

Detaljer

Planprogram Grønnstrukturplan med turstier Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Grønnstrukturplan med turstier Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Grønnstrukturplan med turstier 2017 Froland kommune Teknisk virksomhet 1. Innledning 1. Planprogram for grønnstruktur med turstier 3 2. Bakgrunn for grønnstrukturplanen med turstier 3 2.1 Planstrategi

Detaljer

Sørgården. Bolling/Skjærvik AS. Planprogram reguleringsplan for Sørgården

Sørgården. Bolling/Skjærvik AS. Planprogram reguleringsplan for Sørgården Sørgården Bolling/Skjærvik AS Planprogram reguleringsplan for Sørgården 28.6.2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig status...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel Skiptvet kommune

Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel Skiptvet kommune Saksnr.: 2016/14623 Løpenr.: 108340/2019 Klassering: 140 Saksbehandler: Kari Ottestad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 06.06.2019 Høringsuttalelse. Kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 30.04.2013/MSL Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: 13.05.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen onsdag 8. mai kl. 1300

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-43097/2014 Arkiv: 026 Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner. Vedlegg til kommuneplan for Sørum

Fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner. Vedlegg til kommuneplan for Sørum Fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner Vedlegg 2.5.3 til kommuneplan for Sørum 2019-2031 Høringsutgave, revidert etter kommunestyrets vedtak 13.06.2018 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2023 - Planprogram til offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid

Kommuneplanens arealdel 2014-2023 - Planprogram til offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid Arkivsak-dok. 09/02105-52 Saksbehandler Hege Hornnæs Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Kommuneplanens arealdel 2014-2023 - Planprogram til offentlig ettersyn og varsel om oppstart

Detaljer

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuneplanseminar Evje og Hornnes Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Rammer for kommuneplanarbeidet Plan- og bygningsloven 1-1.Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Saksframlegg Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Arkivsak.: 13/35917 Forslag til vedtak: Bygningsrådet vedtar Grønn strek for en trygg fremtid Kommuneplanmelding

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030»

Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030» Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030» Bård Folke Fredriksen 16.10.2014 Utfordringer som kommuneplanen skal løse Bærekraftig regional utvikling

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune Planprogram for utarbeiding av Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Drangedal kommune. Fastsettelse av planprogram for Drangedal kommunes samfunnsplan

Drangedal kommune. Fastsettelse av planprogram for Drangedal kommunes samfunnsplan Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 18/01059-25 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Fastsettelse av planprogram for Drangedal kommunes samfunnsplan 201 9-2029 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet

Detaljer

Fagerstrand næringsområde. Nordli Totaktservice AS. Planprogram reguleringsplan for Fagerstrand

Fagerstrand næringsområde. Nordli Totaktservice AS. Planprogram reguleringsplan for Fagerstrand Fagerstrand næringsområde Nordli Totaktservice AS Planprogram reguleringsplan for Fagerstrand 12.6.2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?...

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Nytt fra departementet - Planavdelingen

Nytt fra departementet - Planavdelingen Nytt fra departementet - Planavdelingen Fagdirektør Marit Tofte Plan- og bygningslovkonferanse Hedmark Trysil 29. oktober 2014 Hva skal jeg snakke om? Endringer i lov og forskrift Innsigelser Ny statlig

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 140

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 140 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/4035-20 Arkiv: 140 REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02405-30 SaksbehandlerSvein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 30.08.2017 47/17 2 Bystyret 2015-2019 14.09.2017 84/17 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Plan- og bygningsloven: Planhierarki Planprosess

Plan- og bygningsloven: Planhierarki Planprosess Plan- og bygningsloven: Planhierarki Planprosess PIA KARINE HEM MOLAUG og TINE EILEN GUNNES Kristiansand, 1. november 2018 Lovens formål, jf. 1-1 Fremme bærekraftig utvikling, for den enkelte, samfunnet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

Kommunedelplan for naturmangfold E T P I L O T P R O S J E K T

Kommunedelplan for naturmangfold E T P I L O T P R O S J E K T Kommunedelplan for naturmangfold E T P I L O T P R O S J E K T Litt om Hemne kommune 2 MENGDETEKST EKSEMPEL 3 Lorem MENGDETEKST EKSEMPEL 4 Lorem 5 670 km2 4260 innbyggere 670 km2 4260 innbyggere Tre tettsteder

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM. Forslag til revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune til perioden Utarbeidet av Ringerike kommune

Forslag til PLANPROGRAM. Forslag til revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune til perioden Utarbeidet av Ringerike kommune Forslag til PLANPROGRAM Forslag til revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune til perioden 2013-2025 19.09.2012 Utarbeidet av Ringerike kommune Forslag til PLANPROGRAM Forslag til revisjon av kommuneplan

Detaljer

Planene i Lillehammer. Er og blir universell utforming ivaretatt?

Planene i Lillehammer. Er og blir universell utforming ivaretatt? Planene i Lillehammer Er og blir universell utforming ivaretatt? Gunhild Stugaard Innledning 06.06.17 Hva kan vi lese i planloven PBL 1-1? «Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging

Detaljer