/ SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Marit Simonsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen"

Transkript

1 / SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe, Linea Kristine Solgård, Espen Urkegjerde, Amund Bugge, Dan-Raoul Husebø Miranda, Kristoffer Jonson, Lin-Marit Bjerkemo, Arnlaug Skjæveland, Juni Høiby, Gabriel Alexander Kjølsø- Morkemo, Marit Simonsen(ansatt og referent) Forfall: Anine Humlen, Synøve Vang Saksliste: Sak 60/11 Innkalling og saksliste K* Sak 61/11 Referat fra forrige møte V* Sak 62/11 Orienteringer a. Medlemsrekruttering b. Økonomistatus c. Styrets runde d. Sekretariatet e. Lagenes runde f. Internasjonalt/IHEYO g. Lokallagsanalyse h. Lokallagsledersamling i. Ideologiseminar j. Hovedstyremøte k. Kontaktkonferansen l. SMS-utvikling D* Sak 63/11 Sentralstyrets møtekalender V Sak 64/11 Retningslinjer for Frifondsfordeling V Sak 65/11 Eventuelt D a Nordisk Seminar

2 *K) Konstituering *D) Diskusjonssak *V) Vedtakssak Før møtet begynte gikk vi gjennom møtekritikken fra forrige møte. Sak 60/11 Innkalling og saksliste Sentralstyrets vedtak: Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste med tillagte saker under eventuelt og orienteringer. Sak 61/11 Referat fra forrige møte Noen nødvendige endringer og upresisheter bemerkes i referatet fra lagenes runde, samt noen språklige endringer. Sekretariatet har tidligere mottatt noen språklige endringer fra Dan-Raoul. Sentralstyrets vedtak: Sentralstyret godkjenner referatet med bemerkede endringer. Sak 62/11 Orienteringer a. Medlemsrekruttering 753 betalende og 1387 totale medlemmer, sist sjekket 9. september. Sekretariatet sjekket tallene før utsending av referatet og oppdaterte tall per er 766 betalende, 1405 innmeldte. Årets tredje kontingentkrav (purring) har blitt skrevet ut og sendt fra kjelleren i huset. b. Økonomistatus Etter mange måneders venting uten rapporter fikk vi endelig igjen se foreløpig regnskap for drift i Humanistisk Ungdom. Det er mye å merke seg, både fra regnskapet og fra den følgende diskusjonen om neste års budsjett. REGNSKAP Lagdrift 05 Det er noen poster vi lurer på hva er og noen som ser ut til å mangle. Kan noe være feilført? Sekretariatet sender kopi av dette referatet til regnskapsfører og håper på avklaring innen neste møte. - Lokaler 4750 kr - Annen rentekostnad 177 kr

3 Gratismateriell/Brosjyrer : Vi ser også at det ikke er brukt en krone på dette, selv om det er en post vi ser at det er budsjettert kr til. Vi mener at kostaden for en stor mengde USB-minnepinner burde vært ført på denne posten, og lurer på om disse kan være ført på en annen post? Det er ønskelig at AU følger opp bruken av denne posten og bestiller mer materiell som kan brukes ut over høsten og også neste år. Styremøte 04 Lurer på denne posten: - Andre PR-kostnader 1520kr Det er sjelden vi har PR-kostnader for SSt-møter. Kan denne være feilført? Rekruttering 2 På denne posten er det ikke ført noen utgifter. Vi må være nøyere med å kontere reiser til konfirmantundervisning og tiltak for å fremme liv i lokallagene (som besøk fra lokallagskontakt i forbindelse med rekrutteringsmøter) på denne posten. Vi bør nok også fokusere mer på denne posten i det kommende. Det kan bemerkes at vi her hadde sett for oss en del pengebruk i forbindelse med forsøkt rekruttering fra konfirmantreunionleir, men at denne ikke ble noe av etter HEFs utsettelser. Aksjoner Her er det kostnader som vi vet om at kommer. Vi har en brosjyre på trappene, vi regner for trykk, og moms kommer i tillegg. Det blir også brukt en god del på porto og utsending. Vi har som er øremerket til dette fra LNU fra fjorårets budsjett. Sommerleir 59 Lønn og sosiale kostnader: Her er utgiften høyere enn budsjettet, enda vi vet at lønnen som er utbetalt til sommerleirsjefer samsvarte med budsjettet. Hva er det overskytende? Kan det være feilføringer fra andre poster? Beløpet, 9870 kroner matcher nesten honoraret til bandet som spilte på leiren, men dette burde vært ført på Fremmed tjeneste. Varekjøp og Varesalg: Disse postene er blanke. Det er svært sannsynlig at innkjøp fra Joker til kiosken har blandet seg inn med ordinære mat- og festgodteri-innkjøp. Dette bør vi gå gjennom og få orden i. Det er også en del fakturaer som er betalt med varekjøp til kiosken. Er disse bare ikke ført enda, eller er de feilført? Resultat: Vi ser at vi er i underskudd, men gitt forutsetningene våre, at det var en internasjonal leir og at vi manglet noe ønsket støtte, er dette mye bedre enn fryktet. Frifond / Bidrag til Lag 6 Vi er usikre på hva som er ført hvor og om det er opprettet en ny post for Frifond som tidligere het bidrag til lag. De tre kolonnene vil vi gjerne ha klarhet i. 18+

4 Det er brukt veldig lite på 18+, ettersom vi fikk delta på et seminar i regi av HEF veldig rimelig. Det mangler også noen innbetalinger. Dan-Raoul skal følge opp hvem som eventuelt ikke har betalt for sin deltakelse. Totalt regnskap Offentlig støtte: Det ser ut til at Frifondsbeløpet ikke har kommet med i den posten. Det er også noe lavere enn anslått på grunn av at vi fikk mindre støtte enn søkt til sommerleiren. Andre inntekter: Dette beløpet lurer vi på hva er. Meste parten ser ut til å komme fra sommerleir, men vi lurer på hvilke inntekter det var. Annet Vi bør nok få en egen post til føring av utgifter i forbindelse med utvikling av nye nettsider. Denne bør sannsynligvis være i år og neste år. BUDSJETT Det ble informert om at budsjettet er utarbeidet uten regnskap som veiledning, da regnskapet ikke har foreligget før dagen før møtet. Selv om det er en del bemerkninger og kommentarer er dette på ingen måte kritikk av økonomiansvarlig kun rettledninger til videre arbeid. Anders ber om at postene sorteres alfabetisk slik at det kan bli enklere å orientere seg, men det påpekes at det er en tematisk inndeling på postene, selv om denne ikke er uthevet på noen måte. Lagdrift Manglende poster: Se på fjorårs budsjett eller regnskap. Gratismateriell/Brosjyrer, Kontingenter/tilskudd/Prosjektstøtte, Annen kostnad, Tap og liknende. Årsmøte Manglende post: Kontingenter/tilskudd/prosjektstøtte. Her går Landsmøteaksjonen. Sentralstyremøte Manglende poster: Innenlandsbespisnig, Innenlandsseminarkostnader. Styret minner seg selv om at selv om vi vet at halve året vil det være hovedvekt av SSt-medlemmer bosatt i Oslo-området, så reisekosten ikke blir så høy, må det opprettholdes en betydelig budsjettpost på dette punktet i tilfelle geografien tilsier at reisekosten blir dyrere for nytt sentralstyre. Det må være en buffer i budsjettet for geografisk fordeling av SSt. Rekruttering Manglende poster: Fremmed tjeneste, Innenlandsseminarkostnader (hotell på rekrutteringsturer) Aksjoner Sentralstyret er tvilende til hvordan dette burde budsjetteres. Det har riktignok vært lite i år, men vi pleier å ha en større aksjon omtrent annet hvert år. Budsjettet bør nok justeres opp en del fra i fjor for å ta høyde for dette. Lokallagsledersamling

5 Denne posten bør oppjusteres noe da det er trolig at denne vil romme mer påkosting av kos til sentrale tillitsvalgte enn tidligere, og den dermed kan få en noe annen pris, selv om det er færre i dette oppsettet enn før (som det ser ut til å være regnet med.) SSt anbefaler en økning på omtrent kr. Sommerleir Manglende poster: Lønn og sosiale kostnader, Innenlandsseminarkostnader ser også ut til å mangle et siffer eller er i alle fall alt for lavt. Innenlandsreisekost bør også opp da vi satser på flere deltakere neste år enn i år. Internasjonalt Manglende poster: Inntekter fra deltakeravgift. Forsikringspremie. I tillegg skal IHEYOs kongress for 2012 holdes i Afrika. Det vil nok bli en betydelig utgiftspost da vi sannsynligvis i det minste kommer til å sende vår representant i IHEYOs styre. I tillegg har vi et ønske om å invitere svensker på flere av våre seminarer, samt å delta på et annonsert seminar i Nederland i april. Kostnadene må nok oppjusteres noe som følge av dette. 18+ Det bemerkes at denne posten finansierer seg selv, og det tyder på at vi ikke prioriterer dette feltet. Ønsker vi å ha mer fokus på dette bør vi kanskje investere av våre midler til dette. Referatbemerkning: Økonomiansvarlig påpeker at budsjetter ikke kan leses på denne måten. Totalt budsjett Bidrag fra HEF: Kanskje vil vi måtte øke denne hvis vi planlegger å søke om midler til en ny ansatt. Det ble noe diskusjon om bunnlinjen. Ønsker vi nå å signalisere at vi er klare til å ta av egenkapitalen vår for å investere i våre ønsker? Vi har riktignok fått penger til egenkapital som er øremerket til å stå som dette, og det må tas hensyn til. På den annen side vil vi måtte satse på å øke egenkapitalen dersom vi skal få en ny ansatt, ettersom dette er en betydelig risiko og kostnad som krever en oppjustering av egenkapital. Siste kommentar: Økonomileder er en helt og har gjort en kjempejobb med den foreløpige utformingen av budsjettet. c. Styrets runde Anders: 3 AU-møter, e-post med internasjonalt utvalg for å koordinere og planlegge hva de skal gjøre. Jobbet med ideologiseminar, hatt møter om ny stilling; planlagt lønn og utlysning. Så Dawkins, deltok på kirkedebatt på Litteraturhuset om kirkeforliket (som eneste ikke kristne). Skrevet ferdig tekst som skal i den oppdaterte konfirmantboka, og Fri Tanke, medarbeidersamtale. Espen: Lagde påmeldingssiden til LLsamling. Dan-Raoul: Vært i Tromsø og Vadsø, møter om SMS, jobbet med nettsider; møte med Linea, Geir og Logica. Kommentert på Fri Tanke.no.

6 Inkluderingsbrosjyren klar til trykk sendes inn neste uke. Litt smått på kontoret. Dawkins. Møte i Arbeidsgruppa for FN-spørsmål i LNU. Lin-Marit: Vært opptatt med å overføre alt på lokallaget til Eigil; forberedt ham på lederverv i Tromsø. Var med på Dawkins. Prøver å finne jobb, det tar tid. Kristoffer: Vært i kontakt med lokallagene, skal reise ned når det passer for alle og jobbe med drift. Jobbet med rekruttering, arbeidet med bærekraftplan. Plan for konf.rekruttering. HEF vil at han gjør mye med konf.rekruttering. Anine: Permisjon fra sentralstyret frem til 1. november. Helene har tatt over lokallagene hennes, Oslo og Ålesund. Espen tar over rollen i arbeidsgruppa for Bærekraftige lokallag. Arnlaug: Litt jobb med ideologiseminaret. Linea: Vært på møte om nettsidene. Gabriel: Snakket med Bergen på mail, prøvd å få tak i Haugalandet, men dårlig telefonkontakt. Jobbet med lokallagsledersamling. Amund: Skype-møte med IHEYO, blitt involvert i Nordisk seminar og sett Dawkins. (Noe eget lokallagsarbeid også.) Juni: Sett Dawkins, mye eget lokallagsarbeide, begynt å tenke på ideologiseminaret. Helene: Vært på AU-møter ganger 3, SMS-møte, besvart e-poster, var og hørte på Dawkins, vært på Photoshopkurs, hovedstyremøte og hovedstyreseminar, brukerseminar om kulturmidlene, orienteringsmøte med seremoniavdelingen, AU-dag, LNU Lederkurs tar hele dager. Samarbeidsmøte med HEF, jobbet mye med lokallagsledersamling, vært på vestlandsseminar i Flåm, hatt medarbeidersamtale, vært på OrgSys-kurs, kontaktkonferansen, besøkt Oslo lokallag på styremøte. Synøve: Har vært på to AU-møter, utarbeidet budsjett, jobbet en del med refusjoner og forberedt saker til sentralstyremøtet. Det er fremdeles mye jobb med refusjoner fra leiren (spore opp bilag og slikt) og utarbeidelse av budsjettet var tidkrevende uten regnskap. d. Sekretariatet Vært på AU-møter, diverse kurs hos LNU: Kulturmidlene brukerseminar, Webredaksjon, Lederkurs. Møte med seremoni for orientering. Hjulpet Dan-Raoul med inkluderings-brosjyren, mange henvendelser, utsending av purring, er med å planlegge potensielt lag på Jessheim, oppdatert nettsider, medarbeidersamtale, sett noe på budsjett med Synøve, jobbet noe med sakspapirer. e. Lagenes runde Se eget referat. f. Internasjonalt Gruppa har hatt en del postkorrespondanse; Anders, Amund, Lin-Marit. Det har vært tatt opp til HEF styret om de skal fortsette å ha internasjonalt utvalg. Hvis det videreføres får Anders plass.

7 Har diskutert planer og arbeidsfordeling. Sett på arbeidsprogrammet. Det var lite tydelig fra arbeidsprogrammet hva som skulle gjøres, men det er planlagt at de skal opprettholde kontakt med IHEYO og de har vært i kontakt med folk fra sommerleiren, og vil bidra til Nordisk Seminar. Satser på å reise hvis det dukker opp arrangementer. Litt lite å gjøre kanskje? Inviterer svenskene på ideologiseminaret. Må tas litt som det kommer. Bør kanskje ha fokus på de nordiske områdene mindre på Europa generelt. IHEYO har hatt et skype-møte, oppfølging fra GA, litt nye strukturer og opptaket i IHEU, Amund og Sven blir nok sittende i EC frem til neste valg. Sitter også i arbeidsgrupper. Økonomien ser ut til å være god, og økonomien blir mer stabil nå som de er en del av IHEU. g. Lokallagsanalyse Går fremover, HEF begynner å bli vant til at vi er med på alt. Marit har laget grunndokumenter og maler for kontakt og slikt, det er enklere å gjøre og vi begynner å få mer respons. HEFs landsmøtevedtak ble nevnt på ansattesamlingen, Marit snakket med en del folk der. Bra interesse i Bergen og Kristiansand for å starte og støtte. h. Lokallagsledersamling Vi blir 24 stykker, på Haraldsheimen i Oslo, satser på mer prat, refleksjon, dele erfaringer enn det som opprinnelig var tenkt. Vi ønsker å prøve å lage en gyllen setning til å gi lagene i forbindelse med rekruttering og raske presentasjoner. Hege ønsker seg mer tid. Gabriel, Espen, Helene arrangerer. (Anine borte.) i. Ideologiseminar Har laget en google doc med utgangspunkt i Mari-Kristines plan for arrangmenter. Skal promoteres på tidligere arrangement. Blir ikke 18+ arrangement, som det ble luftet for en stund siden. Tema er nesten satt. Frihet og menneskeverd. Blir slått fast straks. Tid er satt. Henge opp plakat på LLS! Lage nettside med en gang. Koselig med bål? Ser på det. Begynner å kjenne at det haster. Skal ha møter snart. j. Kontaktkonferansen Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet sin konferanse for ungdomsorganisasjoner. Tema var Frivillighet, makt og lykke. Trond Viggo Torgersen snakket, og det var på Sundvolden. Audun Lysbakken kom tok opp det med kontoer for 16-åringer. Kom ikke med noe konkret svar. Sa han hadde en lekkasje fra statsbudsjettet, 5 nye millioner til ungdom og frivillighet (Fordelingsutvalget). k. Hovedstyremøte i HEF Noen helger siden. Blir forhåpentlig bedre, men det var altfor travelt. Tillitsvalgte i HEF og HU har rett til observatører i følge ny forretningsorden. Samme foreslått til landsstyremøte. Filming begynner på neste møte. Debatten om omskjæring var det stor enighet om. Det ble snakket mye om prinsippet. l. SMS

8 Helene var i møte med Per og Helene Engen (kommunikasjon). Problemet er at vi har en halv-avtale med en leverandør vi allerede har et forhold med, men vi får stadig hint om at en annen leverandør er bedre. Så fort det er tid skal Marit undersøke PSWinCom, som er konkurrenten. Hvis de har bedre pris kan det hende vi ønsker å bruke dem isteden. Det store hinderet er kostnaden for å sette opp systemene i OrgSys, medlemsregisteret vårt. Sak 63/11 Sentralstyrets møtekalender Amund forlot møtet under denne saken. Helene orienterte med bakgrunn i sakspapiret. Dersom det er ønskelig at Helene skal delta på hovedstyremøte i juni 2012 er vi nødt til å flytte vårt SStmøte som dessverre kolliderer. Saksbehandler har foreslått enten juni eller juni, disse er de omkringliggende helgene er i eksamensperioden. - Kunne det finnes en dato tidlig i mai? I løpet av mai? - Vi må passe på at det gis beskjed til valgkomiteen om at kandidater må påberegne å møte den helgen vi vedtar. - Feil i sakspapiret: juni skulle vært 24. Det ble noe diskusjon om vi ønsker å vedta nå om vi skal ha en sosial sentralstyresamling i september neste år. Dette sentralstyret vedtar budsjettet, men kanskje neste styret bør fastsette det selv? Vi kan ta det opp som en sak senere. Avstemning: Forslag 1: juni - 2 personer Forslag 2: juni - 5 personer Avholdende: 2 personer Sentralstyrets vedtak: Sentralstyret godkjenner Sentralstyrets møtekalender for 2012, med flytting av junis Sentralstyremøte fra juni til juni. Sak 64/11 Retningslinjer for Frifondsfordeling Marit orienterte med bakgrunn i sakspapiret. Det ble foreslått noen mindre språklige endringer. Vi må kanskje gjøre noen grep for å sikre at driftsstøtten blir brukt opp. Kanskje sette opp oppstartsmidlene? Burde vi kanskje gjøre noe øremerking av midler til Humanistisk Uke eller til bruk i forbindelse med bærekraftig utvikling? Dette kan være vanskelig for små lokallag.

9 Det påpekes at søknadsskjemaet bør gjøres mer synlig på nettsidene. Det er ingen andre innvendinger til retningslinjene og den foreslåtte fordelingen av midler for året. Sentralstyrets vedtak: Retningslinjer for Frifond vedtas med noen mindre språklige endringer. Frifondsmidlene vi er tildelt for 2011 fordeles som følger: Frifondstildeling: ,- - Administrasjon: ,- (Sentralt har lov til å ta 5%.) - Prosjektmidler: ,- (Dette er 30%. Vi kan holde av 10-30%.) - Allereie tildelt ,- (HU legger ut for jan-aug.+bonusmidl.) - Grunnstøtte: ,- (til hvert lokallag, 3000*13) Driftsstøtte ,- (fordeles ved ekstra søknad). Sak 65/11 Eventuelt 65 a Nordisk Seminar Nordisk seminar har fått komplett komitè. Består av Kjetil Hermansen, Amund Bugge, Mari Anna Friedrich og Maarten Andersen. De har hatt møte på Skype, men trenger innspill til hvor man kan være de ønsker å være et spennende nordisk sted, men det går klart ut over vår økonomi og vår investeringsvilje. TEMA Komiteen har begynt å snakke om tema, og her er noen av forslagene: Religionsfrihet i konflikt Ytringsfrihet hvilken virkelighet er riktig? Menneskerettigheter i en stadig mer globalisert verden - Menneskerettigheter - Ytringsfrihet o Islam, sharia o Høyreekstremisme - Inkludering - Humanisme - Religionsfrihet - Styrke forholdet mellom de nordiske landene o Hjelpe de andre nordiske landene til å få statsstøtte Sentralstyret synes flere av ideene høres spennende ut og avventer utvikling styrt av komiteen. STEDER Sentralstyret mener at hvis vi har råd til å være eksotisk sted, kjør på! Dette kommer naturligvis an på andre bevilgninger. Noen forslag til sted: Oslo Falstad-senteret, Levanger

10 Svalbard Island Tromsø Lillehammer Lofoten Andre Skandinaviske storbyer? Det er vanskelig å avgjøre før vi vet hvor mye penger vi har til rådighet. Sentralstyret ønsker å ha fokus på kvalitet fremfor spennende sted. - Det stilles også spørsmål om det er realistisk å få folk til å komme til de mest eksotiske stedene. Det er langt og kronglete å reise til Svalbard, for en helg er det unødvending. Det er bare et helgeseminar. - Profesjonalitet på stedet vi skal være. Lettest å være i innlandet hvis VI er arrangører? Kan kanskje få hjelp fra utlandet? - Ikke over 18 seminar over 20 for å kjøpe 3,5% alkohol. Går an å ha det alkoholfritt, evt? - Noe spesielt å være på et flott sted. Det finnes mange steder å være som er en time unna Gardermoen. - Kanskje også en dag ekstra? Kunne vært fint når man først samler seg et sted. - Lillehammer? - Lillehammer ikke så langt fra Gardermoen. Regionstog flybusser det blir omtrent like praktisk som å ha det i Oslo. - Gabriel foreslår steder i området han kjenner til kan evt. følges opp av komiteen. Kan for eksempel leie seks timannshytter. Det er konferansehoteller der med møterom og slikt. - Lillehammer et navn på grunn av OL. Og det er fint om vinteren. - Sentralt i forhold til mye annet i forhold til Svalbard. Kort reise, Norge, koselig. Sentralstyret heller mot Lillehammer. Det ser ut til å gi oss gode muligheter for organisering, det er et spennende sted, og det er ikke langt å reise. Hjelp å få: Aktiv ungdom er veldig behjelpelige om hvordan man kan søke og hvordan det er lettest å få midler. Ring dem! Sekretariatet ser gjerne over søknader. Midler: Kanskje vi også kan få ekstra midler for distriktsarrangement hvis vi søker hos departementene? BOLYST distriktsmidler! Gabriel kjenner en saksbehandler. Oppland har noen slike søknadsordninger. Ta kontakt med fylkeskommunene. Randi Hermanrud? Tidl. Hovedstyre spør om tips. Hun bør ha en del kontakter der. Sigmund er også derfra. Sentralstyret gleder seg over komiteen og fremgangen!

11 Møtet hevet søndag klokka Møtekritikk: - Litt dumt når fremmede folk kom inn til lunsj i hallen i går, litt bråk. - Litt avbrudd i går, kunne jobbet med ordstyringen. - Bedre å være på humanismens hus hvor vi har alt vi trenger tilgjengelig og huset for oss selv. - Litt lite tydelig at det var snacks her. Men det var et ønske fra sist at de skulle stå separat derfor ble det ikke påpekt. - Litt for langt møte på grunn av gjennomgangen av regnskapet. - Gjøre om orienteringer til sakspapir? Gjøres skriftlig går gjennom ting på forhånd og kan kommenteres på møtet. Lokallag og styrets runde - skriv ned på forhånd. Helgekritikk: - Bra med mat! - Litt uheldig at vi ikke var alene her. - Veldig koselig! - Stedet er kjempeflott! - Gildt på lørdag! - Litt kort helg! Kom litt sent på fredag burde vært mer sosialt på fredagen. Strategitur? Snakke litt store linjer. Planlagt en aksjon? - Blir kanskje håndtert allerede i andre fora.. - Tok litt tid å komme ut her men kjempeflott sted.

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye bibliotekstudenter med variert bakgrunn Hver sjette måtte gå i Bærum 92003 Bare halvparten av folkebibliotekene har nettkatalog Fundamentet på Sjusjøen

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer