Sentralstyremøte februar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008"

Transkript

1 /Ref Sentralstyremøte februar /08 Referat fra sentralstyremøte 30. nov - 2. des 2007 Referent: Ingrid Stranger-Thorsen Tilstede fra sentralstyret: Lars-Petter Helgestad, Lars Oskar Dale, Solfrid Vige, Oda Martine Øverhaug, Siri Engen, Thomas Sæløen, Steffen Falkevik og Espen Urkegjerde. Forfall: Mari-Anna Friedrich og Maja Berdal. Tilstede fra HEF: Ingrid Stranger-Thorsen Sak 32/07 Godkjennelse av innkalling og saksliste Sakslista ble godkjent. Sak 33/07 Godkjennelse av referat fra forrige møte Referat ble godkjent. Sak 34/07 Orienteringer a. HEFs Hovedstyremøte november Lars-Petter orienterte. Vesentlige tema: Fylkesledersamling, budsjettbehandling, ungdomsstilling i Oslo. b. Siden sist (styremedlemmenes runde) Siri: Aktiviteter i lokallaget, har hatt stand, har deltatt på Humanisternas stiftelsesmøte, Regionseminar Oppland og Hedmark, kurslederkurs for konfirmantledere, jobbet med rekruttering. Solfrid: Har snakket med konfirmantledere i Kristiansand, har deltatt på regionsmøte i Kristiansand og jobbet med rekruttering, har byttet leder i lokallaget (Solfrid ikke lenger leder). Oda: Har stiftet lokallag i Oslo, har hatt stand, diverse aktiviteter, har besøkt lokallaget på Gjøvik, deltatt på AU-møte, for øvrig budsjettsaker og sommerleir. Styret i Oslo deltok på dugnad for å lage vervemateriale. Espen: Jobber med rekruttering, har vært på regionsmøte i Stavanger, har holdt HU-foredrag for alle HK-kurslederkurs, skal følge opp oppstart av lokallag i Sandnes. Lars-Oskar: Skrevet nyhetsbrev for HU, har fordelt ansvar for frihetsaksjonen og skolebesøk, har hatt temamøte om kritikk og toleranse, kontakt med konfirmasjonslederutvalg og -åpning. Thomas: Jobbet med nettsider Bli kjent med sentralstyret. Var på regionsmøte i Kristiansand. Steffen: Er i ferd med å stifte lokallag i Ålesund. Deltok på stiftelsesmøte i Tromsø 9. desember. Har oppdatert nettsidene.

2 Lars-Petter: Vanlig drift, møte i arbeidsutvalget, sak i HEF-nytt, alle med verv i HU, deltok på stiftelsesmøte, diverse møter med administrasjonen i HEF vedrørende ungdomsstilling i HEF-Oslo, deltatt på IHEYO ekstraordinær generalforsamling i Haag. c. Medlemsstatistikk 288 medlemmer er innmeldt, men ikke alle har betalt. Det jobbes med purringer til dem som ikke har betalt. Fordeling av medlemmer: 102 direktemedlemmer. Akershus: 40 medlemmer Oslo: 38 medlemmer Gjøvik: 14 medlemmer Eiker: 5 medlemmer Grimstad: 6 medlemmer Kristiansand 12 medlemmer Haugalandet: 15 medlemmer Jæren: 9 medlemmer Stavanger: 7 medlemmer (=Rogaland 31 medlemmer) Bergen studentlag: 18 medlemmer Trondheim: 17 medlemmer Tromsø lokallag: 5 medlemmer. d. Lokallagene Vi har nå 11 lokallag (med de som godkjennes i dagens styremøte). Lokallag under etablering: Ringsaker blir etablert 4. desember. Ålesund blir etablert 8. desember. Eiker etableres 11. desember. Det har kommet en forespørsel om hvilket prinsipp HU skal legge til grunn for å sende henvendelser til HU-medlemmer om saker utenfor HU/HEF. Sentralstyret diskuterte saken og falt ned på en enighet om at prinisppielt skal alle henvendelser til HU-medlemmer fra medlemsregisteret handle om HU. Dette gjelder ikke dersom et lokallag har tatt et vedtak om å støtte en aksjon eller sak, og Prinsipp om henvendelse til medlemmer av HU via e-post og post: Kontaktinformasjon for henvendelse til HUmedlemmer må gå via lokallagene, og kan kun gjelde hvert enkelts lokallags medlemmer. e. Besøk hos Humanisterna Siri besøkte Unghumanisternas stiftelsesmøte 10. november i Stockholm. Samarbeid er ønsket fra begge sider. f. Ungdomsstillingen i Oslo Møtet ble lukket og Lars-Petter orienterte om beslutning i Hovedstyret. g. Samarbeid med HEFs generalsekretær Foreløpig ad hoc-møter men samarbeidet har ikke kommet inn i en fast form. Lars-Petter følger opp. Sak 35/07 Budsjett 2008 Oda presenterte saken. Styret behandlet sommerleirbudsjettet og la til grunn leie av Heimtun folkehøgskole i Buskerud. 2

3 Styret diskuterte flyttingen av enkelte budsjettposter siden forrige møte. Budsjettet ble vedtatt med mindre endringer foretatt i styremøtet. Sak 36/07 Godkjennelse av lokallag a. Godkjennelse av lokallag Det protokollføres at følgende lokallag er godkjent per e-post 7. november 2007: Gjøvik lokallag, stiftet Akershus lokallag, stiftet Oslo lokallag, stiftet Det protokollføres at følgende lokallag er godkjent per e-post 16. november 2007: Trondheim lokallag, stiftet Ytterligere to lokallag har sendt inn protokoll fra stiftelsesmøtet og godkjennes i møtet: Tromsø lokallag, stiftet under forutsetning at styret på to suppleres med ytterligere ett styremedlem som meldes inn til Ingrid innen Kristiansand lokallag, stiftet b. Dispensasjon fra fellesvedtekter for lokallag En søknad fra Bergen studentlag om dispensasjon fra fellesvedtektene for lokallag 1 om lokallagets navn behandles under denne saken: Studentlaget har levert en søknad om å kalle seg Humanistisk Ungdom, Bergen Human-Etisk studentlag. Siri leverte et forslag om å kalle lokallaget Humanistisk Ungdom, Bergen studentlag. Forslagene ble satt opp mot hverandre, og forslag fra lokallaget falt. Lokallaget heter Humanistisk Ungdom, Bergen studentlag. c. Stiftelsesmøte i Ålesund Det er planlagt et stiftelsesmøte i Ålesund 8 desember kl HEF lokallagsleder har forespurt besøk fra sentralstyret, og sentralstyret ønsker at lokallagsansvarlig reiser. d. Fordeling av lokallagsansvar Styret fordelte regionsansvar på nytt: Sentrale østland: (Oslo, Akershus, Østfold): Mari-Anna Ve-Te-BU (Vestfold, Telemark, Buskerud): Thomas Sørlandet: (Vest-og Austagder): Espen Sør-vestlandet (Rogaland): Solfrid Vestlandet: (Hordaland, Sogn og Fjordane): Siri Nord-Vestlandet: (Møre og Romsdal): Lars-Oscar Trøndelag (Nord- og Sør-Trøndelag): Steffen Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark): Maja Innlandet: (Oppland, Hedmark): Oda Sak 37/07 Oppsummering arbeidsseminar Arbeidsgruppene oppsummerte. Internasjonalt: Sentralstyret ønsker å gå videre med Investigate your life in the light of the midnight sun. Oslo lokallag vurderer arrangøransvar, eventuelt I samarbeid med Tromsø. Oslo lokallag gir tilbakemelding til sentralstyret innen 15. januar om dette er noe de kan tenke seg å delta på. 3

4 Sommerleir: Gruppa har gått litt bort fra tanken om ett tema, leiren blir en workshopleir der lokallagene lærer aktiviteter de kan ta med seg til lokallagene. Ikke-HUmedlemmer kan delta, for høyere leiravgift. Årets konfirmanter kan delta for medlemspris. Man kan gjennomføre en mini-camp refugee. Grunnlagsdokumenter: Hege og Hans Christian deltar i arbeidet. Dokumentene skal fortelle hva HU vil og hva HU står for. Hva mener HU noe om? Hva bør det stå noe om i hvilket dokument. Arbeidsgruppa fordelte temaene i grupper og jobber videre fram mot et telefonmte 10. januar. På kick-off arrangerer gruppa cafédialog om grunnlagsdokumenter og HUs standpunkter for å integrere innspill fra hele organisasjonen i prosessen og skape forankring og kjennskap til grunnlagsdokumentene. Informasjon: Jobbet med nettsider og ephiserver, fordeling av lokallagssidene, innhold og bilderettigheter. Informasjonsplan for våren 2008, internsider for tillitsvalgte?, nytt design på nettsidene. Sak 38/07 Internasjonalt/Washington Siri orienterte. Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget ønsker å bruke maks på å reise til Washington, og sender så mange som mulig for denne prisen. Nedre aldersgrense for å kunne reise skal være 18 år på avreisetidspunkt. Arbeidsutvalget utlyser reisemulighetene innad i HU på ung.human.no og i nyhetsbrev, og AU setter ned en komité som skal komme med en innstilling til hvem som får reise. Søknader både fra medlemmer og styremedlemmer skal vurderes. Komiteen skal i innstillingen legge vekt på engasjement, mulighet til å bidra i organisasjonen senere og engelskkunnskaper. Søknaden skal skrives på engelsk. Tidsplan: Plassene til turen utlyses i begynnelsen av desember. Søknadsfristen er i midten av januar, og i midten av februar offentliggjøres de reisende. Egenandel: Flybilletter og hotell betales av HU, resten så som reise mellom hotellet og konferansehotellet og all kost utenom som er inkludert i deltageravgiften, som en egenandel. HU betaler også deltageravgiften for deltagerne. Sak 39/07 Valgperioder Ingrid orienterte. Enstemmig vedtak: Sentralstyrets fremmer vedtektsforslag til Landsmøtet 2008 om at nestleder velges i partallsår, og økonomileder i oddetallsår. Sak 40/07 Logo Oda erklærte seg innhabil siden hun kjenner designeren bak ett av juryens forslag. Lars-Petter presenterte juryens innstilling og styret diskuterte saken. Enstemmig vedtak: Styret oversender juryforslag 1 til en designer, som får i oppdrag å utarbeide et forslag til logo for Humanistisk Ungdom på bakgrun av vinnerskissen og styrets kommentarer. Dette innebærer at Robert Bue vant logokonkurransen og får utbetalt vinnerpremien på kr 2000,-. Sak 41/07 Aktiv Ungdom og Europeisk Volontørteneste 4

5 Lars-Petter orienterte om saken. Steffen fremmet forslag om å sende saken over til arbeidsutvalget med myndighet til å sende søknad i saken. Enstemmig vedtatt. Sak 31/07 Eventuelt a. Uttalelse av Vest-Sahara Steffen videreformidler henvendelse fra Vest-Saharakomiteen om menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara. Steffen forbereder et bakgrunnsnotat til Au som ser på saken foran neste styremøte i februar. b. Møte med HAMU Thomas og Siri informerte i saken. HAMU har foreslått at HU kanskje kunne gå inn på eiersiden i HAMU. Diskusjonen i møtet konkluderte med samarbeid, uten at HU ikke skal gå inn i et formelt samarbeidsforhold. c. IHEYO HU er godkjent som fullverdig medlem i IHEYO. d. Kick-off sosialt Lars-Oskar, Siri og Lars-Petter planlegger sosialt til kick-off. Møtet ble avsluttet kl med en runde med møtekritikk. 5

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 21.11.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 30. november - 2. desember

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 12.05.14/163.56 SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 35/14

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer