Sak 15/08 Referat sentralstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 15/08 Referat sentralstyremøte 07.-09.03.08"

Transkript

1 /81615 SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Ingrid Stranger-Thorsen Sak 15/08 Referat sentralstyremøte Tilstede:. Lars-Petter Helgestad, Thomas Sæløen, Solfrid Vige, Mari Friedrich, Espen Urkegjerde, Marianne Tofte, Maarten Andersen, Siri Engen, Steffen Falkevik. Observatører: Birgitte Røe Aubell, Gunhild Stroknes Forfall: Lars-Oskar Dale, Annette Holmedal, Tilstede fra HEF: Ingrid Stranger-Thorsen (referent) SAKLISTE Sak 14/08 Godkjennelse av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. 17/08 Supplering av valgkomiteen Miriam Helgedagsrud har trukket seg fra valgkomiteen. Arbeidsutvalget har tolket vedtekter og forretningsorden dit hen at Enstemmig vedtatt forslag til innstilling lagt fram i møtet: Sentralstyret supplerer valgkomiteen ved å oppnevne Gunhild Stroknes som medlem av valgkomiteen fram til Landsmøtet velger ny valgkomite. 18/04 Innstilling til Landsmøtet Sakslista ble gjennomgått og endringer ble ført inn i de enkelte saker. Under saken ble resultatregnskap og balanseregnskap for 2007, og Sentralstyrets årsberetning for 2007 behandlet og godkjent. 15/08 Referat fra forrige møte Referatet ble godkjent med endringen at Solfrid var tilstede i møtet. 16/08 Orienteringer a. Medlemsstatetstikk: HU har 365 betalende medlemmer. b. Det protokollføres at Levanger lokallag og Sandnes og Gjesdal lokallag ble godkjent per e-post 10. februar c. Sentralstyremedlemmens runde rundt bordet: 1 av 7

2 Thomas: Episerver er full av bugs og dette medfører en del problemer for oppdatering av nettsidene. Har ikke gjort noe mer med sin region. Solfrid: Har hatt årsmøte i lokallaget og er ikke lenger lokallagsleder. Skal delta på regionshyttetur, og har hatt kontakt med regionen sin Rogaland. Mari: Har startet lokallag i Levanger og skal ha møte denne uka med fire-fem potensielt nye medlemmer. Espen: Har hatt lokallagsårsmøte, er ikke lenger lokallagsleder. Har besøkt sin region. Har hatt debattkvelder i lokallaget mot indremisjonens ungdomsgruppe. Arrangerer hyttetur sammen med Stavanger lokallag. Deltok på HEFs årsmøte. Oda: Har hatt årsmøte i lokallaget og er ikke lenger lokallagsleder, har deltatt på LNUkurs i økonomimodell, har deltatt på au-møte og hatt møte med Ingrid. Marianne: Har deltatt på HEF-Haugaland styremøte, og HEF-Rogaland årsmøte. Er godt i gang med planlegging av frihetsaksjonen konsert. Har arbeidet med internasjonale saker. Har hatt årsmøte med HU-Haugalandet og er ikke leder i lokallaget lenger. Maarten: Er valgt som delegasjon til Washington, hatt besøk av Siri i lokallaget, har ikke klart å arrangere årsmøte, har deltatt aktivt i internasjonalt arbeid. Arbeider med forslag til HU-uttalelse om hekseri og bistand i Tanzania. Siri: Har besøkt Bergen studentlag og fulgt opp spørsmål herfra, gjort en del sakspapirskriving, har deltatt på årsmøte på Gjøvik, planlegging av frihetsaksjonen med konfirmanter. Har hatt kontakt med Ung Humanisterna i Sverige som har 90 medlemmer. Har to foreninger (=lokallag) med tre på vei, ønsker samarbeid og ser fram til å treffes i Washington. Steffen: Har hatt årsmøte i Ålesund, er fortsatt leder. Har på forespørsel fra HEF Ålesund oppdrag om å ha en avslutning på frihetsaksjon for konfirmanter med innsamling, skal legge inn nynorsksidene på nettsidene. Deltok på årsmøtet i HEF-Ålesund og sitter som 3.vara i lokallagsstyret og i valgkomiteen. Lars-Petter: Har hatt møte med gen.sek i HEF, deltatt på LNU-kurs, har arrangert au-møte og samarbeidet med Ingrid, har vært i Tromsø og presentert HU på HEF Troms og HEF Finnmarsk årsmøter, og deltatt på Oslo lokallags årsmøte. Deltok i HUs + hist og pist oppgaver. d. Samarbeid med HEFs generalsekretær: Møtet er holdt. Diskusjonen gikk over mange tema: Noen områder som ikke har fungert så bra (Medlemsservice, regnskapsføring og utbetalinger), og det viktigste: Kontorlokaler for HEF og derigjennom HU de neste seks årene. Sentralstyret diskuterte HUs romplassering: Det er viktig at HU har et sted å være og føle seg velkommen. Slippe å sitte på HEFs venterom. HU må ikke bli (nok) et prosjekt som HEF setter i gang, som de senere ikke prioriterer. Dette handler om kontorplasser, 2 av 7

3 kontingentfritak, og generell oppfølging av HU. Oslo lokallag kan bruke et HUrom og vil bruke det ofte. Argumentere med ansatte, sivilarbeidere, EVSutveksling, frivillige, tillitsvalgte som trenger kontorplass. Forslag: Krav om kontorarealer for 2-3 personer som et minimum, kan stille med kontormøbler selv. Lokaler litt atskilt fra HEF som en egen liten avdeling. Humanistisk Ungdom bør kanskje få navnet sitt på døra utenfor? e. Økonomisk oversikt Ingrid har avtalt med Irene at HU skulle få kontoutskrift til møtet. Har ikke fått det og glemt å følge det opp. Avtale om en regnskapsrapportering for alle styremøter per aprilmøtet. Hovedstyret garanterer for de som HU har budsjettert med, men som man ikke risikerer å få. Dette gjør at HU følger budsjettet som ble vedtatt i desember 07. HEF gikk med 9 millioner kroner i overskudd i Av disse skal overføres til HU som egenkapital. Disse midlene skal ikke brukes på aktivitet, men som skal stå som en sikkerhet og buffer for framtidig drift. f. Sommerleir Mari og Oda informerte om framdriften for sommerleiren: Programmet er laget, det arbeides med å skaffe innledere som kan utføre det programmet som er laget. Påmeldingen er åpnet på nettsidene. Styremedlemmer betaler vanlig deltageravgift på kr 1000,-. g. Rekrutteringskampanje Plan for kommende brosjyre og postkort ble lagt fra. Styret diskuterte kostnadsoverslag for plakatbestilling web-to-print og fant ut at dette er for kostbart i denne omgang. Det bestilles derfor plakater. Sentralstyret diskuterte forslag til slagord inngående. Slagordet som er foreslått fra AU: For menneskeverd og frihet ble foreslått endret. Det mest aktuelle forslaget, som etter hvert ble avvist, var Fordi veien er målet. Tilslutt landet styret på å snu Aus forslag til For frihet og menneskeverd, og bruke dette i den kommende plakatkampanjen. Slagordet er ikke ment å vare for evig og alltid, men ha en levetid sammen med brosjyren på ca ett år. h. Plan for hålvåret Utsettes og behandles sammen med sak 21/08 Årshjul. 19/08 Vedtekter på nynorsk Sentralstyret diskuterte saken. Følgende oversettelse ble godkjent som nynorsk versjon av HUs vedtekter: Vedtekter for HUMANISTISK UNGDOM Vedteke på stiftingsmøte 16. august Namn Organisasjonen heiter HUMANISTISK UNGDOM, som kortform kan HU brukast. 2 Formål 3 av 7

4 HUMANISTISK UNGDOM er ein humanistisk organisasjon for ungdom. Organisasjonen baserer seg på det norske humanistmanifest Humanismen har eit positivt menneskesyn og er utan religiøse førestellingar. HUMANISTISK UNGDOM ønskjer å bevisstgjere ungdom i forhold til eige livssyn, og bidra til at dei aktivt kan praktisere sitt humanistiske livssyn. 3 Organisasjon HUMANISTISK UNGDOM er ein sjølvstendig ungdomsorganisasjon, tilslutta livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. HUMANISTISK UNGDOM er partipolitisk uavhengig. HUMANISTISK UNGDOM sine organisasjonsledd er Landsmøte, Sentralstyre og lokallag. Bokmål og nynorsk er sidestilte målformer. For å inneha verv i organisasjonen og vere delegat på Landsmøtet må ein vere fullt medlem. 4 Medlemskap Ungdom mellom 15 år og 26 år kan vere medlem i HUMANISTISK UNGDOM. Personar til og med 30 år kan vere støttemedlem. Støttemedlemer kan ikkje være delegat på Landsmøtet og kan berre stille til val i valkomite lokalt og sentralt. Medlemskap i organisasjonen føreset medlemskap i Human-Etisk Forbund. Aktivitetar som ikkje er tydeleg innretta berre mot medlemer over 18 år, skal vere alkoholfrie. Medlemene er normalt tilslutta næraste lokallag, eller ved direktemedlemskap dersom lokallag ikkje er danna innan rimeleg avstand. Innmelding og utmelding skal skje skriftleg. 5 Landsmøtet Landsmøtet er organisasjonen sitt øvste organ og skal gjennomførast kvart år. Ekstraordinært landsmøte kan haldast når sentralstyret eller minst halvparten av lokallaga krev det. Landsmøtet vedtar sjølv forretningsorden. Landsmøtet er samansett av leiar i styret og delegatar som er valde av lokallaga og organisasjonen sine direktemedlemer. Lokallaga sine delegatar blir fordelt etter medlemstal i lokallaga den 1. januar. Kvart lokallag får ein delegat per påbegynte 20. medlem, oppover ei grense på fem delegatar. Alle direktemedlemer blir rekna som ei gruppe med same rettar som eit lokallag. Sentralstyret skal syte for at direktemedlemene får høve til å velje representantar til landsmøtet. Landsmøtet skal haldast innan 1. juni. Forslag ein ønskjer skal bli behandla, inkludert vedtektsendringar, skal vere styret i hende innan utgangen av januar. HUMANISTISK UNGDOM sine organisasjonsledd har forslagsrett til landsmøtet. Innkalling med førebels sakliste skal gjerast kjent for alle medlemer og lokallag seinast åtte veker før landsmøtet. Endelig innkalling med sakspapir skal gjerast kjent for alle delegatar seinast tre veker før landsmøtet. Landsmøtet skal haldast i tråd med organisasjonen sin forretningsorden og sakliste utsendt på førehand, men landsmøtet skal kvart år behandle: 4 av 7

5 Årsberetning og rekneskap - Fastsetting av medlemskontingent - Val til styret, valkomité og revisor - Andre saker nemnt i innkallinga 6 Sentralstyret Sentralstyret er sett saman av ni medlemer. Det skal vere direkteval på leiar, nestleiar og økonomileiar. Andre styremedlemer og vara kan veljast samla. Det skal veljast fire varamedlemer til Sentralstyret. Sentralstyret skal veljast kvart år. Alle valperiodar er for to år, utanom leiar som skal veljast for eitt år. Nestleiar, tre styremedlemer og to varamedlemer veljast i år med oddetal. Økonomileiar, tre styremedlemer og to varamedlemer veljast i år med partal. Alle fem landsdelar bør vere representert i Sentralstyret. Ein skal jobbe for å få kjønns- og aldersbalanse i Sentralstyret. Sentralstyret vedtar sjølv sin forretningsorden, og peikar ut underutval etter behov. Sentralstyret er ansvarleg for drifta av organisasjonen og vedtar budsjett for organisasjonen. Sentralstyret krev inn kontingent og lovbestemte tilskot. Sentralstyret godkjenner alle nye lokallag. Sentralstyret innstiller til Landsmøtet. 7 Vedtektsendringar og oppløysing Endringar i organisasjonen sine vedtekter og fellesvedtekter for lokallag kan bli vedtatt på Landsmøtet med 2/3 fleirtal av dei røystene som blir gitt på årsmøtet. Eventuell oppløysing av organisasjonen blir behandla etter same regel. I tilfelle oppløysing, skal organisasjonen sin netto formue tilkomme Human-Etisk Forbund sitt arbeid for ungdom. Fellesvedtekter for lokallag i HUMANISTISK UNGDOM 1 Namn Lokallaget sitt namn er HUMANISTISK UNGDOM,... lokallag. 2 Formål Lokallaget skal arbeide i samsvar med HUMANISTISK UNGDOM sine vedtekter og særskilt ta seg av organisasjonen sine oppgåver i sitt område. 3 Geografisk område og medlemskap Lokallaget fastlegg sjølv sitt geografiske område. Oppstår det tvil om dette, avgjer Sentralstyret saka. Medlemer av HUMANISTISK UNGDOM, busett i rimeleg nærleik til lokallaget, er medlemer av lokallaget. 4 Aktivitet 5 av 7

6 Lokallaget baserer sin aktivitet på økonomiske bidrag frå HUMANISTISK UNGDOM samt fylkes- og lokallag i Human-Etisk Forbund, men skal også aktivt søkje støtte frå andre kjelder. Lokallaget skal følgje organisasjonen sine økonomiske retningslinjer. Aktivitetar som ikkje er tydeleg innretta berre mot medlemer over 18 år, skal vere alkoholfrie. 5 Lokallagsstyre Lokallaget sitt styre skal bestå av minst tre medlemer. Leiar og kasserar skal veljast ved særskilt val. Medlemer til styret bør veljast for ein periode på 2 år. Styret peikar sjølv ut dei utval det har behov for. 6 Årsmøtet Årsmøtet skal haldast innan utgangen av februar månad. Innkallinga skal gjerast kjent for lokallaget sine medlemer minimum 14 dagar på førehand. Årsberetning, rekneskap og andre saker nemnt i innkallinga skal behandlast på årsmøtet. Det skal veljast styre, valkomité, revisor og Landsmøtedelegatar. Ekstraordinært årsmøte kan haldast når styret eller når minst ein tredel av medlemene krev det. Berre saker nemnt i innkallinga kan bli behandla på årsmøtet. 7 Vedtektsendring og oppløysing Fellesvedtektene kan berre endrast av organisasjonen sitt Landsmøte. Sentralstyret kan etter søknad gi einskilde lag dispensasjon frå 1, 5 og 6 i desse vedtektene. Oppløysing av lokallaget kan berre skje med minst 2/3 fleirtal av dei røystene som blir gitt på årsmøtet. I tilfelle oppløysing skal laget sin netto formue disponerast av organisasjonen sitt sentralledd. 20/08 Retningslinjer for egenandel og avbestillinger ved nasjonale arrangementer. Enstemmig vedtatt: Retningslinjer for påmelding, egenandel og avbestilling til HUs nasjonale arrangementer: Påmeldinger: Påmeldinger er bindende. Plass på arrangementet kan ikke garanteres før egenandelen er betalt, eller en særskilt avtale er gjort. Egenandel: Det skal alltid være en egenandel for alle deltagere på HUs nasjonale arrangementer, unntatt Landsmøter. Egenandelen skal tilstrebes å være så lav som mulig. 6 av 7

7 Egenandelen kan settes lavere for deltagere som bor der arrangementet blir arrangert dersom disse ikke får overnatting sammen med de andre deltagerne. Egenandelen kan differensieres i tid, altså at det er billigere jo tidligere du melder deg på og betaler. Det kan settes ulike egenandeler for medlemmer og ikke-medlemmer av HU. Humanistiske konfirmanter i inneværende år under 15 år skal kunne delta på HUs arrangementer til samme egenandel som medlemmer. Avbestillinger: Egenandelen refunderes ikke uansett avbestillingsgrunn. Begrunnelse: Egenandelen er lav og går til å dekke deler av de kostnadene HU har i forberedelsen av arrangementet, til reise, mat og overnatting. Store deler av disse utgiftene må dekkes selv om deltageren ikke møter opp på grunn av bestilling i forkant. Dersom deltageren erstattes av en annen fra samme lokallag, kommer det som regel alltid ekstra kostnader knyttet til administrasjon og endringsgebyr på billetter, etc. Alle deltagere må derfor betale den angitte egenandelen. 21/08 Årshjul Styret diskuterte framlegget til årshjul og halvårsplan. 22/08 Eventuelt Bergen studentlag Siri regionansvarlig fikk en mail om at Bergen studentlag ikke klarte å avholde årsmøte, og at de ikke har delegater til Landsmøtet. Siri foreslår at studentlaget kan utsette årsmøtet til etter Landsmøtet slik at vedtektene er endret og de som er interessert i å være aktive kan stille til styrevalg. Dette ville løse problemet med å holde liv i Bergen studentlag. Lokallaget har hatt problemer med å rekruttere nye medlemmer på grunn av 26-årsgrensen. Annonsering En del organisasjoner har medlemsblader hvor vi kan annonsere for HU. Maarten følger opp og undersøker fakta og om det finnes aktuelle blader. Hva-skjer siden på nettet Diskusjon om Hva-skjer-sidene skal være landsdekkende eller om de skal være fokusert på lokallagenes sider. Enighet om at nasjonale og regionale arrangementer annonseres her, lokale arrangementer annonseres på lokallagssidene. Lokallags bankkontoer Det sendes ut ny forespørsel til alle lokallagene om hvem som skal disponere bankkontoene. Flyers for sommerleiren Christoffer skal sende ut flyers om sommerleir og nasjonalt arrangement i Oslo i mars. Alle bes om å spre informasjonen i sine lokallag. Minn folk på at påmeldingen har startet. Møtet ble avsluttet med møtekritikk kl av 7

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 21.11.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 30. november - 2. desember

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 10.12.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 02/08 Referat

Detaljer

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet 1 17.04.15 Ref. kt/188.00 LANDSMØTE 17.-19.04.15 Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09 1 2 01.04.09 /161.12 3 SENTRALSTYREMØTE 4 5 6 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Sak 26/09

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Sentralstyremøte 19.-21.10.07 Saksbehandler: Lars-Oskar Dale

Sentralstyremøte 19.-21.10.07 Saksbehandler: Lars-Oskar Dale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10.10.07/Ref.81612 Sentralstyremøte 19.-21.10.07 Saksbehandler: Lars-Oskar

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27.04.15/164.56 SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard, Kristoffer

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Idé og prinsipprogram Vedtekter

Idé og prinsipprogram Vedtekter Idé og prinsipprogram Vedtekter Idé og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet Del A: Idé- og verdigrunnlag Idègrunnlag Idègrunnlaget bygger på den danske presten og folkeopplyseren Grundtvigs tanker

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11

Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11 28.06.11/163.31 SENTRALSTYREMØTE 26.-28.08.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11 Tilstede: Dan-Raoul H. Miranda, Anders Garbom Backe, Espen Urkegjerde, Matias

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer