33/07 Referat fra sentralstyremøte oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober"

Transkript

1 /Ref Sentralstyremøte 30. november - 2. desember /07 Referat fra sentralstyremøte oktober Tilstede fra sentralstyret: Lars-Petter Helgestad, Lars Oskar Dale, Maja Berdal, Solfrid Vige, Marianne Tofte, Oda Martine Øverhaug, Siri Engen, Thomas Sæløen og Espen Urkegjerde. Forfall: Mari-Anna Friedrich, Steffen Falkevik og Maarten Andersen. Tilstede fra HEF: Ingrid Stranger-Thorsen Sak 19/07 Godkjennelse av innkalling og saksliste Ny sak 30/07 Signaturrett HU tatt inn i saksliste. Innstilling godkjent med denne endring. Tidligere sak 30/07 Eventuelt flyttes og blir til sak 31/07. Sak 20/07 Godkjennelse av referat fra forrige møte Referat godkjent. Sak 21/07 Orienteringer a. HEFs Hovedstyremøte 12. oktober Lars-Petter orienterte. Vesentlige tema: HEF arbeider med dobbelregistreringssak, HEFs budsjett, samarbeidsavtalen mellom HEF og HU, IHEUs verdenskongress i Norge 2011 med parallell ungdomsseminar, HEF har gitt penger til TV-aksjonen. b. Siden sist (styremedlemmenes runde) Lars-Oskar: Har arrangert HU-leir i Bergen med andre deltagere fra hele landet, dessverre litt få fra Bergen. Studentgruppa i Bergen og Haugalandet holdt stiftelsesmøte. Dessverre for få fra Bergen til å holde stiftelsesmøte for lokallag i Bergen. Studentgruppa skal holde budsjettmøte, og har begynte å planlegge møter, frihetsaksjonen, m.m. Maja: Har vært aktiv i HAU med planlegging av nissefest m.m. Har jobbet med en sak til SiDet til Aftenposten, men har ikke kommet på trykk enda. Jobber videre med dette. Har tenkt på å stifte lokallag i Bærum, jobber videre med dette. Solfrid: Har hatt aktivitet i Grimstad lokallag og forsøkt å få kontakt med Jacoba Skaug i Kristiansand, men har ikke lykkes. Forsøker igjen. Har deltatt på Stavanger lokallags stiftelsesmøte. Espen: Har arbeidet med å starte Jæren lokallag. Har vært i dialog med HEF-fylkes- og lokallag og kommunen om økonomi og pengestøtte. Er i kontakt med HEF-lokallag om hvilke medlemmer som er i riktig aldersgruppe for å rekruttere flere. Ble invitert av Rogaland fylkeslag om at HU-lederne fra lokallagene kan informere fylkesstyret om HU-lokallag i Rogaland + komme på kurslederseminar. Marianne: Har stiftet Haugalandet lokallag og deltatt på Bergen høstleir. Planlegger konsert i anledning frihetsaksjonen for å skape oppmerksomhet og inntekter. Er i dialog med HEFlokallag. Oda: Har jobbet med budsjett med regnskapsfører Irene og Ingrid. Skal starte Oslo lokallag og stiller til valg til styret.

2 Thomas: Har jobbet med episerver, men ferdigstillelsen av den siste nettsiden venter på mail fra resten av styret. Jobber med å starte lokallag i Flekkefjord. Siri: Har startet Gjøvik lokallag. Skal ha en bolk om HU på det regionale seminaret i Hedmark og Oppland. Samarbeider med lokallagsstyret i HEF. Lars-Petter: Ber om tilbakemeldinger på om de ukentlige oppdateringer fra onsdagsmøtene på e-post fungerer bra? Tilbakemelding positiv. Har vært på P3 i duell med kirkerådet og vant en sykkel! c. Lokallagene Har mottatt stiftelsesprotokoll: Grimstad, Bergen studentlag, Haugalandet, Stavanger, Jæren lokallag. Venter på stiftelsesprotokoll: Gjøvik, Akershus og Oslo. Potensielle stiftinger: Eiker, Bergen, Bærum, Flekkefjord, Ålesund, Kristiansand, Levanger. Kommuneinndeling: Lokallagene selv bestemmer sitt geografiske virkeområde. Ingrid sender e-post til alle lokallagslederne om at lokallagene bestemmer sitt geografiske område. Styret fordelte lokallagsansvar: Bergen studentlag: Siri Haugalandet: Espen Stavanger: Lars-Oskar Jæren: Solfrid Grimstad: Thomas Gjøvik: Oda Oslo: (avventes) Akershus: Marianne Eiker: Maja d. Medlemsstatistikk Ingrid informerte om registrering av medlemmer. Foreløpig har det kommet 75 innmeldinger. Informerte også om 15års-brev (1200 henvendelser utsendt) og brosjyre utsendt til HEFmedlemmer mellom 15 og 26 år (6500 henvendelse utsendt). e. Dialogseminar på Langedrag Orientering fra Torkild Balog framlagt og lest høyt i styremøtet. Sak 22/07 Forretningsorden for sentralstyret Innstilling enstemmig vedtatt med følgende endringer: Forretningsorden ved Humanistisk Ungdoms sentralstyres møter Vedtatt i sentralstyrets møte Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gjennomføring av møter i sentralstyret i Humanistisk Ungdom (HU). 2. Generelle bestemmelser 2.1 Sentralstyrets funksjon og sammensetning Slettet: xx 2

3 HUs vedtekter fastsetter sentralstyrets funksjon og sammensetning. 2.2 Tilstedeværelse i sentralstyrets møter Møteplikt Følgende har møteplikt: - sentralstyrets landsmøtevalgte medlemmer, - 1. varamedlem til sentralstyret, ved forfall øvrige varamedlemmer etter tur, Sekretariat Inntil Humanistisk Ungdom har et eget sekretariat har generalsekretæren i Human- Etisk Forbund, eller den hun sender i sitt sted, møterett i Sentralstyremøter med taleog forslagsrett Andre deltakere Sentralstyret kan kalle inn andre personer og gi disse talerett og forslagsrett ved behov Inhabilitet Møtedeltakere etter pkt , og som er eller kan tenkes å bli inhabile, skal fratre møtet før den aktuelle sak behandles Åpne møter Øvrige tillitsvalgte og ansatte har adgang til å følge sentralstyrets saksbehandling som observatør under møtenes avvikling. Observatører har ikke tale- eller forslagsrett. Observatører som forstyrrer møtets gjennomføring, kan vises bort fra møtet. Sentralstyret kan uten forutgående varsel eller nærmere begrunnelse lukke møtet under behandling av enkeltsaker. Personalsaker skal behandles i lukket møte. 2.3 Møtedeltakernes rettigheter og plikter Alle møtedeltakerne har taushetsplikt i personalsaker og i andre saker hvor sentralstyret mener dette er påkrevd. Sentralstyremedlemmene i Humanistisk Ungdom skal være kjent med Human-Etisk forbunds etiske retningslinjer og etterleve disse i praksis. 2.4 Møteleder Normalt er sentralstyrets leder møteleder, eller den leder delegerer dette til. 2.5 Møteforberedelse Sakslisten settes opp i samråd mellom leder, nestleder og økonomiansvarlig. Saker som ønskes å tas opp på møtet skal meddeles leder ti dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal være styret i hende på pair senest en uke før møtet. 3. Forhandlingene 3.1 Generelle bestemmelser Sentralstyrets landsmøtevalgte medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Møtende varamedlemmer har tale- og forslagsrett (ref ), og har ved faste styremedlemmers forfall stemmerett etter tur. 3.2 Saksbehandling Sentralstyrets møte skal inneholde følgende punkter: innkalling Slettet: egne ansatte Slettet: Leder 3

4 saksliste referat fra forrige møte økonomisk oversikt orienteringer øvrige saker i henhold til saksliste eventuelt 3.3 Votering Sentralstyrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgir leder dobbeltstemme. 4. Arbeidsutvalg Sentralstyret kan opprette et arbeidsutvalg (AU). AU består av leder, nestleder og økonomileder. Arbeidsutvalget har ingen formell vedtaksmyndighet, men virker mellom sentralstyremøtene. AU kan delegeres myndighet i enkelte saker og innenfor enkelte områder hvor sentralstyret finner det hensiktsmessig. AU forhandler på vegne av sentralstyret i personalspørsmål. AU gjennomfører medarbeidersamtaler med HUs ansatte. 5. Referat Det føres referat fra sentralstyrets møter. Referatet sendes ut til sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer på e-post, normalt innen en uke etter møtet. Det er åtte dagers protestfrist på referatet. Referatet og eventuelle merknader vedtas formelt på neste møte i sentralstyret. 6. Sluttbestemmelser Sentralstyrets forretningsorden må vedtas av hvert nytt sentralstyre. Inntil slikt vedtak er fattet, gjelder forretningsorden fra forrige sentralstyre. Forretningsorden må ikke stride mot forbundets vedtekter eller vedtak i landsmøtet. Sak 23/07 Styrearbeid Følgende innstilling fra Lars-Petter og Siri ble enstemmig vedtatt: Sentralstyret oppnevner følgende arbeidsgrupper med deltagere (leder i parentes): - Arbeidsgruppe for internasjonalt arbeid bestående av: o Siri (leder) o Maarten o Marianne - Arbeidsgruppe for internett, informasjon og rekruttering bestående av: o Thomas (leder) o Steffen o Annette o Lars-Oskar - Arbeidsgruppe for sommerleir 2008 bestående av: o Oda (leder) o Maja o Mari-Anna - Arbeidsgruppe for grunnlagsdokumenter bestående av: o Lars-Petter (leder) Slettet: innkalling/ 4

5 o Espen o Solfrid Sak 24/07 Budsjett gangs behandling Oda presenterte budsjettet for HU Styret tok presentasjonen til etterretning og vedtok det foreløpige budsjettet slik det nå foreligger. Saken behandles på nytt i neste styremøte. Sak 25/07 Høringsuttalelse om formålsparagrafer i barnehage og opplæring Lars-Petter presenterte framlegget til høringsuttalelse. Følgende innstilling ble enstemmig vedtatt: Sentralstyret vedtar å uttale seg på vegne av Humanistisk Ungdom til Kunnskapsdepartementet i saken vedrørende formålsparagraf for barnehage og opplæring. Lars-Petter utformer høringsuttalelse på fullmakt fra styret. Sak 26/07 Samarbeidsavtale med HEF Følgende innstilling ble enstemmig vedtatt: Sentralstyret gir Lars-Petter Helgestad og Siri Engen fullmakt til å inngå samarbeidsavtalen med HEF som den foreligger i versjon etter Hovedstyrets behandling 12. oktober 2007 og dermed slik en foreligger i utkast til sentralstyremøtet 20. oktober Sak 27/07 Møteplan Innstillingen enstemmig vedtatt: Dato og klokkeslett for sentralstyrets møte vedtas i tråd med den framlagte planen. Følgende innstilling enstemmig vedtatt: Sentralstyret ber styrets internasjonale utvalg og økonomileder presentere for styret et overslag over kostnader knyttet til å sende representanter til IHEUs verdenskongress og IHEYOs konferanse 5.-8.juni 2008 til styrets budsjettbehandling i styremøtet 30.november-2. desember. Sak 28/07 Sommerleir 2008 Innstilling enstemmig vedtatt: Sentralstyret skal avholde sommerleir 2008 i uke 32 (mellom august). Dersom dette ikke går skal leiren avholdes uke 31 (mellom 28. juli og 3. august).. Sak 29/07 Godkjennelse av lokallag Det protokollføres at følgende lokallag er godkjent per e-post 11.oktober 2007: Grimstad, stiftet Bergen studentlag, stiftet Haugalandet lokallag, stiftet Følgende innstilling enstemmig vedtatt: Sentralstyret godkjenner Jæren og Stavanger som lokallag i Humanistisk Ungdom Sak 30/07 Signaturrett HU Steffens forslag til signaturrett ble diskutert, men forslaget falt til fordel for følgende innstiling som ble vedtatt enstemmig: Styrets leder og Ingrid Stranger-Thorsen ( ) i fellesskap, eller en av disse sammen med ett øvrig styremeldem gis signaturrett for Humanistisk Ungdom Sak 31/07 Eventuelt a. Ungdomsarbeidsstilling i Oslo Møtet ble lukket og styret diskuterte saken. Lars-Petter bringer styrets innspill videre. 5

6 b. Svenske Humanisterna Ungdom Svenske Humanisterna endrer strategi fra web-basert strategi til en mer lokallags og -aktivitetsbasert drift. Humanistisk Ungdom er invitert til stiftelsesmøtet i Sverige og takker ja til invitasjonen. Dersom Lars-Petter ikke kan dra reiser Siri. c. Logo Ingrid orienterte om innkomne forslag og prosessen. d. Bankkonto for lokallag uten medlemmer over 18 år. Solfrid ber om en løsning på at foreldre må ha ansvar for lokallagets konto. Espen har hatt kontakt med sitt lokallag i HEF. Avtalen er at økonomiansvarlig i HEF-lokallag skal hjelpe til med å opprette en bankkonto uten å ha rett til å kontrollere hva pengene er brukt til. Styret diskuterte saken. Ingrid følger opp saken. e. IHEYO Lars-Petter orienterte om IHEYOs finansieringsmuligheter. Styret ber internasjonalt utvalg følge opp innspillet fra Joris i IHEYO om tettere samarbeid mellom IHEYO og HU på arrangementsiden. f. Oppfølging av forrige møtes vedtak om reise til lokallagene Styret skal reise rundt og besøke alle lokallagene. Espen koordinerer. Ingrid skal også reise rundt og besøke alle lokallagene for å snakke om episerver og administrative rutiner, men styremedlemmene og Ingrid reiser ikke sammen. Møtet ble avsluttet kl med en runde med møtekritikk. 6

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer