Siljan kommune Kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siljan kommune Kontrollutvalget"

Transkript

1 Vår ref. 14/ /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset, møterom 2 etg Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: eller tlf Vara møter bare etter egen innkalling. Vedlagt følger sakene 5/14-12/14 Kl 1530: ORIENTERING OM SENTRALADMINISTRASJONEN Siljan, (sign.) Elin Nordbø Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Siljan kommune - kontrollutvalget Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 5/14 14/602 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /14 14/607 ORIENTERING OM SENTRALADMINISTRASJONEN 7/14 14/606 ORIENTERING FRA REVISOR /14 14/604 FORVALTNINGSPROSJEKT; TILSYNSKONTORET BYGGESAKER I GRENLAND 9/14 14/608 FORVALTNINGSPROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN 10/14 14/609 BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON /14 14/614 GJENNOMFØRTE TILSYN I SILJAN KOMMUNE /14 14/603 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

3 Sak nr. 5/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 14/602 Arkivkode: 033 5/14 Siljan kommune - kontrollutvalget Møteprotokollen legges fram for godkjenning. Møteprotokollen legges fram for godkjenning. Møteprotokoll Sak 5/14 Side 3 av 14

4 Sak nr. 6/14 ORIENTERING OM SENTRALADMINISTRASJONEN Arkivsaksnr.: 14/607 Arkivkode: 030 6/14 Siljan kommune - kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om Sentraladministrasjonen i Siljan kommune til orientering. ønsker å bli kjent med virksomhetene ute og har gjort avtale om å få orientering om Sentraladministrasjonen i Siljan kommune. Økonomisjef Hanne Winberg vil orientere. Som en del av kontrollutvalget sitt tilsyn med forvaltningen, ønsker kontrollutvalget en orientering fra utvalgte deler av organisasjonen. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget gjerne vil ha orientering og en dialog om den administrative styringen i kommunen. Utvalget er også opptatt av å få bedre innsikt i kommunens ulike arbeidsoppgaver. Hvordan kommunen fungerer og er organisert for å løse de oppgavene som er pålagt ved lov eller vedtatt av kommunens politiske organer. ønsker en kort oversikt/orientering med utgangspunkt i følgende veiledende punkter. Det må settes av tid til spørsmål fra kontrollutvalget. 1. Kort innledning om Sentraladministrasjonen 2. Organisering og bemanning 3. Sykemeldinger 4. Økonomi 5. Evt Fra kommunens hjemmeside: Sak 6/14 Side 4 av 14

5 Sak 6/14 Fra hjemmesiden til Siljan kommune: Administrasjon Avdeling for Administrasjon har 8 ansatte og ledes av økonomisjef. Økonomisjefen er rådmannens stedfortreder. Avdelingen har ansvar for følgende hovedområder Servicekontor Arkivtjeneste Politisk sekretariat Økonomiforvaltning Skatteoppkrever Personalforvaltning Tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid Informasjonsarbeid Tjenester - Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav - Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom - Forskuddsskatt - betaling og innkreving - Reduksjon eller fritak for skatt - Restskatt - betaling og innkreving - Skatteattest Økonomisjef Hanne Winberg Side 5 av 14

6 Sak nr. 7/14 ORIENTERING FRA REVISOR Arkivsaksnr.: 14/606 Arkivkode: 210 7/14 Siljan kommune - kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering om framdriften i revisjon av regnskapet for Oppdragsrevisor vil orientere kontrollutvalget om planene for revisjon av regnskapet for I Forskrifter for kontrollutvalgene, 6. Regnskapsrevisjon, står det: skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Ingen Sak 7/14 Side 6 av 14

7 Sak nr. 8/14 FORVALTNINGSPROSJEKT; TILSYNSKONTORET BYGGESAKER I GRENLAND Arkivsaksnr.: 14/604 Arkivkode: 217 8/14 Siljan kommune - kontrollutvalget i Siljan kommune viser til invitasjonen fra Porsgrunn og bestiller forvaltningsprosjektet; Tilsynskontoret byggesaker i Grenland. i Porsgrunn kommune har vedtatt å gjennomføre forvaltningsprosjekt ved Tilsynskontoret byggesaker i Grenland. Kontoret dekker Skien, Bamble, Siljan, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn. Alle er invitert i å delta i prosjektet. Brev, datert Sak 8/14 Side 7 av 14

8 Sak 8/14 Porsgrunn kommune Vår ref. 14/ /BERO Dato Kontrollutvalgene i Skien, Bamble, Siljan, Drangedal og Kragerø MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsprosjektet; Tilsynskontoret byggesaker i Grenland Porsgrunn kommune - kontrollutvalget behandla i møte sak 43/14. Følgende vedtak ble fatta: bestiller forvaltningsprosjektet; Tilsynskontoret byggesaker i Grenland. ber revisjon legge fram prosjektplan i møte, tirsdag Overordna analyse viser at det kan være en generell risiko for at kommunens tilsynsansvar etter plan- og bygningsloven ikke blir ivaretatt på en god nok måte. Dette er et prosjekt som bør gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med de andre deltakerkommunene. Dette vil da være et prosjekt med en mindre ramme enn et normalprosjekt. bestiller prosjektet og ber revisjon komme i neste møte og legge fram prosjektplan. i Porsgrunn kommune inviterer kontrollutvalgene i eierkommunene til å delta i kontrollen. Med hilsen (sign.) Svein Tore Uldal Leder av kontrollutvalget Kopi: Telemark kommunerevisjon IKS Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Side 8 av 14

9 Sak nr. 9/14 FORVALTNINGSPROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN Arkivsaksnr.: 14/608 Arkivkode: 210 9/14 Siljan kommune - kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Revisor orienterte ledergruppa for kontrollutvalgene i Grenland, onsdag Sekretær, leder og nestleder informerer om status i prosjektet. Samhandlingsreformen: Tema som ble tatt opp, : Problemstillinger: Del 1 I hvilken grad er det iverksatt tiltak for å sikre at samhandling mellom kommune og sykehus skjer som forutsatt? Del 2 Hva har kommunen gjort for å tilpasse seg til kravene i samhandlingsreformen, og har tilpasningene hatt konsekvenser for den øvrige driften? Status: Hoveddelen av datainnsamlingen er gjennomført. Dokumentgjennomgang Intervjuer Analyse av statistikk og regnskapstall Tema: Fokus på hjemmetjenester og sykehjem. Samarbeidet i Telemark startet forut for reformen. Reformen har ikke gitt så store endringer. Fokus: Avviksrapportering Ulik praksis i kommunene. Sak 9/14 Side 9 av 14

10 Sak 9/14 Legene Innføring av e-meldinger. Kommunene har kommet ulikt. Skien har benyttet systemet lengst og har positive erfaringer. Veien videre: Hva gjenstår? Avklaringer og behov for tilleggsinformasjon Kvalitetssikring Ferdigstille rapporter Behandling i kontrollutvalgene etterlyste kontakten mot bruker. Revisor avklarer dette mot pasientombudet og fylkesmannen. Side 10 av 14

11 Sak nr. 10/14 BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON 2015 Arkivsaksnr.: 14/609 Arkivkode: /14 Siljan kommune - kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2014 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan kommune med en ramme på kr s budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. skal legge fram budsjett for sin virksomhet. er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i kommunen. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, rådmannen og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller. Utgiftene for kommunerevisjonen og sekretariatet fastsettes av det enkelte representantskapet på slutten av året. Siljan kommune er deltaker. Her har vi lagt til grunn en kostnadsøkning på 3,5 %. På de øvrige utgiftene er det lagt inn anslag på utgiftene med et stipulert beløp for Det er lagt opp til deltakelse på kurs- og konferanse med en kurspost på kr Denne posten er beregnet for tre deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse februar 2015 (www.nkrf.no), i tillegg deltagelse på vår- og høstkonferansen (dagskonferanse) som sekretariatet arrangerer. Budsjettet for selskapskontroll er økt med den generelle deflator. Budsjett 2014 (B 2014) er fra kontrollutvalgets budsjettframlegg. Sak 10/14 Side 11 av 14

12 Sak 10/14 B 2013 B 2014 B 2015 iht kommuneloven 77, nr 1. Drift av kontrollutvalget: Godtgjøring iht vedtatte satser: Kurs, reiser og møter Kr Kr Kr Kr Kr Kr for medlemmene: Revisjon iht avtale, Kr Kr Kr kommuneloven 78, nr 3. Sekretariat iht Kr Kr Kr kommuneloven 77, nr 10. Selskapskontroll iht Kr Kr Kr kommuneloven 77, nr 5. SUM Kr Kr Kr Budsjettet settes opp for For langtidsbudsjettet vil det være samme aktivitetsnivå fremover. Side 12 av 14

13 Sak nr. 11/14 GJENNOMFØRTE TILSYN I SILJAN KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/614 Arkivkode: /14 Siljan kommune - kontrollutvalget tar oversikten over gjennomførte tilsyn i Siljan kommune i perioden til orientering. Det gjennomføres tilsyn i Siljan kommune fra forskjellige etater. Vedlagt følger en oversikt over gjennomførte tilsyn i perioden bør vurdere om det er tilsyn man ønsker mere informasjon om. Oversikt over tilsyn Sak 11/14 Side 13 av 14

14 Sak nr. 12/14 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Arkivsaksnr.: 14/603 Arkivkode: /14 Siljan kommune - kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Evt Temark Høstkonferanse, Brokelandsheia - mandag NKRFs konferanse 4. februar 2015, 10:00-5. februar 2015, 15:20 Påmeldingsfrist 18. desember Sak 12/14 Side 14 av 14

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/353-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 19.08.2014 Sykepleierforbundet Kommunalsjef Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalget

Kragerø kommune Kontrollutvalget Kragerø kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/65-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.02.2014 Merete Valstad Kåre Preben Hegland Ole Magnus Stensrud Gro Lien Kragerø kommune - kontrollutvalget

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune Vår ref. 15/643-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: mandag 15.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/926-3 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 16.12.2014 Tid: 10.00 13.00 Sted: Formannskapssalen,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh Arendal kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Arendal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2014 Møtested: Møteleder: Rådhusgt. 10, 2 etg, Arendal Jan Askeland Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: 05.12.2012, kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk

Detaljer

Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Temark Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 11/234-2 033 /BERO Representantskapet Dato 30.03.2011 Eierkommunene Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Leder av representantskapet

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. oktober 2012 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer