ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune"

Transkript

1 ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

2 Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere. Rapporteringsmal Denne malen har bl.a. tatt utgangspunkt i skjemaet for påmelding til boligsosialt utviklingsprogram. Leveres og hvert år. 1. Formalia Kommunens navn: Porsgrunn Kommune Programleder: Laila Finkenhagen Programstart: Rapporteringsdato: Behandlet i styringsgruppen: Rapporteringen er sendt styringsgruppen til orientering Utfylt av: Laila Finkenhagen Telefon: / E-post:

3 2. Bakgrunn for kommunens deltakelse Boligsosialt utviklingsprogram skal gi vanskeligstilte innbyggere i kommunen en bedre boligsituasjon. For å oppnå dette, rettes innsatsen mot å bedre bomiljø i kommunale utleieboliger og gi vanskeligstilte tilstrekkelig hjelp til å skaffe egen boligkarriere, sammen med økt kompetanse Hovedutfordringer 1. Sørge for at delprosjektene følger sine mandater 2. Bidra til at personer klarer å disponere egen bolig 3. Forebygge bostedsløshet 4. Øke kompetanse hos enkeltpersoner for å mestre boforhold 5. Øke kompetanse hos personer som arbeider med boligspørsmål i kommunen 6. Øke helhetlig bruk av boligvirkemidler i sammenheng med andre tiltak 7. Bedre samarbeid på tvers i organisasjonen, om tjenester og i ulike forvaltningsnivåer 8. Bedre samarbeid med frivillig organisasjoner 9. Innarbeide rutiner for økt medvirkning og deltagelse fra rådet for funksjonshemmede og andre brukerorganisasjoner, fra planlegging til gjennomføring 10. Spre informasjon om boligsosialt arbeid internt og ut til samarbeidspartnere og innbyggere Programområder Porsgrunn kommune har valgt å organisere programområdene i prosjektorganisering med følgende programområder: 1. På vei til egen boligkarriere - Delprosjekt som ser på metoder som kan øke omløpshastigheten på kommunal utleiebolig, for å kunne redusere ventelister. Bidra til at det kommunal boligmassen benyttes i tråd med retningslinjene for tildeling av kommunal boliger. 2. Bedre bomiljø i kommunale utleieboliger - Bomiljøarbeid og oppfølging av beboere i kommunale utleieboliger, naboer, samt velforeninger og borettslag. Hensikt å fremme deltagelse, trygghet og likeverd for å oppnå gode bomiljøer. 3. Bolig og kvalifisering - Målgruppe er unge husstander. Tverrfaglig prosjekt i nært samarbeid med KEOPS, NAV og andre. Kombinere boligfremskaffelse ved kvalifisering og utdanning. Målet er å utvikle metoder som gjøre boligsøkere i stand til å ta ansvar for egen bolig og eget liv i større grad. 4. Forbedre og styrke kompetanse innenfor og på tvers i organisasjonen. Både formell og uformell kompetanse. 3. Mål for kommunens program Visjonen er: Alle skal kunne bo godt og trygt Nedenfor beskrives kommunen mål sett ut i fra programmets 3 hovedmål, og resultatoppnåelse så langt i programmet. De ulike delmålene skal beskrive ønsket resultat innenfor hvert hovedmål. Utvid tabellen dersom det er flere delmål. (Det kan også settes opp konkrete mål under hvert delmål hvis ønskelig.) Målene bør formuleres slik at en kan svare ja eller nei på om de er nådd.

4 Programmets hovedmål 1: Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Programområdet 1 På vei til egen boligkarriere Hovedmål Beskrivelse av mål Resultat Varighet (ferdig når) Prosjektleder i 100 % stilling arbeider med programmet Hovedmålet er å bidra til at personer som søker eller mottar kommunal boligbistand skal få tilstrekkelig hjelp for å komme seg videre i egen boligkarriere. Resultatene beskrives under i delmålene Følger fremdriftsplanen Ferdig August Delmål 1 Delmål 2 Øke boligkompetanse på individnivå Øke bruken av startlån/boligtilskudd Vi viderefører arbeidet med å forbedre og gjøre informasjon på nettsider enklere. Det er økt fokus på råd/veiledning inn mot privat leie og eiermarked. Det er etablert kontakt med leieboerforeningen Vi har utarbeidet brosjyrer med fokus på å leie og eie bolig i det private marked. Fokus på generell råd og veiledning og i noen grad er dette nedfelt i enkeltvedtak 16 % av utbetalte startlån er gitt til målgruppen i programmet. Det er totalt 9 av 35 husstander med forhåndstilsagn som venter på å få kjøpt bolig Foreslått opptak av 35 mill. for økning med kr 10 mill Spørreundersøkelse i banker i kommunen er utført. Det er stilt spørsmål om bankens kunnskap om ordningene og om hvordan bankene opplever samarbeidet med kommunen. I undersøkelsen fremkom at bankene har behov for mer kunnskap men opplever samarbeidet med kommunen godt. Vi har deltatt på møter i bankene bla. Sparebanken og informert om ordningene Viser til vedlagt statistikk. August August

5 Delmål 3 Delmål 4 Øke bruken av privat leiemarked Bedre målrettet bruk av kommunens boliger Antall utflyttinger til det private leiemarkedet er doblet siden oppstartet av delprosjektet. Det er hjulpet totalt 17 personer rett videre i privat leiemarked, dette er fordelt over hele prosjektperioden. Se vedlagt statistikk Gjennomgått totalt 150 leiekontrakter i prosjektet I 2012 er det behandlet 53 forlengelse av husleiekontrakten, og 10 av disse er enten i ferd med å fraflytte eller har fraflyttet boligen. Målrettet bruk av samarbeidsplan på vei til eie bolig. Brev om tilbud til 109 kommunale leietakere om muligheter til å kjøpe bolig er sendt ut og fulgt opp med samtaler Bedre oversikt over bruk av kommunens boliger Økt fokus og bevisstgjøring for bruk av kommunens boligvirkemidler i sammenheng i Eiendomsforvaltningen.. Dette gjelder også andre virksomheter, herunder psykisk helsetjenester og rusomsorg og Tjenestekontoret og andre som har fått bedret fokus på bolig Bedre målrettet bruk av de kommunale boligene har vært sentralt som fremgår i overnevnte punkter om vår aktivitet i August August Delmål 5 Delmål 6 Redusere ventelister for tildeling av kommunale boliger 20 leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig For målgruppen i prosjektet er ventelisten redusert med 20 % pr. november 2011 / Det er 25 husstander som har flyttet ut av kommunal bolig pr. 1 desember I 2011 var det 15 husstander som fraflyttet. Det er 7 leietaker i kommunal bolig som har forhåndstilsagn til kjøp av bolig. Ved årsskiftet i 2011 var det 12 leietakere. Dvs noen færre i 2012 enn 2011, men dette henger sammen med boligmarkedet og tilbud. August August Forøvrig vises til vedlagt statistikk som dokumenterer utviklingen i prosjektperioden.

6 Delmål 7 Delmål 8 Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen Forbedre samhandling mellom bolig, tjenester og andre støtteordninger med fokus på den enkeltes boligkarriere 1. Etablert god kontakt med ulike avdelinger i forbindelse med boligsøkere og ved bosetting av leietakere. Spesielt kan nevnes rutiner er bedret innenfor bolig og tjenester og enkeltvedtak. 2. Det er gjennomført OU prosess i Eiendomsforvaltningen, hvor boligsosialt arbeid har hatt et sentralt fokus. Prosessen har bidratt til gode innspill til forbedringer av rutiner og samarbeid ytterlig. 3. Revidert prosedyrer i KSS kvalitetssystemet 4. Forbedring av prosedyrer er løpende Det er allerede etablert gode samarbeidsarenaer med fokus på løpende forbedring. Dette hadde stor fokus i forbindelse med OU prosess og plasseringen av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I arbeidet med organisatorisk plassering var prosessen bredt sammensatt av, utføre av tjenester, Tjenestekontor, NAV, Barnevern, Psykisk helsetjenester og rusomsorg, Miljøretta helsevern og eiendomsavdelingen deltok i prosessen. Arbeidet har gitt nye forbedringsområder i ulike nivåer i kommunen. Telemark revisjon AS har foretatt forvaltningsrevisjon med fokus på bosetting og oppfølging av mennesker med rusmisbruk og psykiske lidelser. Revisjon har utstedt rapport, som skal legges frem for kontrollutvalget 15. jan.. Rapporten er grundig. Det er foretatt kartlegging i ulike virksomheter, herunder Tjenestekontor, Psykisk helse- og rusomsorg og eiendomsforvaltningen. Telemark revisjon AS har påpekninger om mangler på kommunens arbeid. Spesielt er kommunens prosedyrer blitt sett på i forhold til retningslinjer og oppfølging av leiekontrakter og tjenester i bolig. Dette er sett i sammenheng med ulikt lovverk. August

7 Delmål 9 Øke boligkompetansen på forvaltningsnivåer Deltakelse i programsatsing over tide med fokus på bolig gir økt kompetanse blant tjenester i kommunen. Virksomhetene. NAV, Tjenestekontor, Psykisk helsetjenester, sammen med Eiendomsforvaltningen, har deltatt på kurs og konferanser. I overnevnte virksomheter har bolig vært på agendaen som gir økt kompetanse August Programområde 2 Bedre bomiljø i kommunale utleieboliger 1. Prosjektleder er ansatt mars i 50 % stilling 2. Prosjektleder har fått opplæring og oversikt over programområdet. 3. På grunn av svangerskapspermisjon er konstituering og mandat for prosjektet utsatt til mai. Mars Hovedmål Fremmer deltakelse, trygghet og likeverd for å oppnå gode bomiljøer. Vi arbeider med målhierarkiet ved å utforme gode mål for å få en god oversikt over resultatet for arbeidet. Særlig er dette viktig for å kunne gjøre en god evaluering av innsatsen Mars 2015 Delmål 1 Bidrar til at vanskeligstilte inkluderes og deltar i gode bomiljøer som fremmer trygghet i et godt oppvekstmiljø for alle Det er utført kartleggingsarbeid av klager på naboforhold. Avholdt løpende beboermøter, møte med velforeninger, og eldreråd. I ett område er det etablert beboerråd for å fremme deltakelse og trygghet. Arbeidet er godt i gang. Beboere melder god tilbakemelding. Sendt ut skriv vedlagt brosjyre om ansvar og plikter som leietaker i kommunens boliger Arrangert dugnader for å få ryddet opp i eiendommer der det er bomiljøutfordringer, hvor beboerne har deltatt sammen med Eiendomsforvaltningen og Boteam. Gjennomgang av kommunens ordensregler er utført. Ajourført ordensregler som skal sendes ut til kommunens leietakere. Det iverksettes ordenstiltak og vaskelister. Det gjøres ekstra innsats for å bedre Mars 2015

8 bomiljøforholdene. Arbeidet så langt har ført til god tilbakemelding fra beboere og eldrerådet. Kartleggingsjobben pågår løpende og i tillegg utprøving av ulike tiltak.. Materialet som er innsamlet, samt rapporten fra Telemark revisjon AS, er viktig grunnlag for å arbeide videre innen feltet. Programområde 3 Bolig og kvalifisering Hovedmål Bistå unge å bli stand til å ta ansvar for egen bolig og eget liv i større grad gjennom bolig, utdanning og kvalifisering. Programleder har startet på arbeidet med utreding av forprosjekt forsinket grunnet svangers- og pappapermisjoner i 2012 Delmål 1 Å skaffe tilveie bolig til ungdom med særskilte problemer hvor det handler om styrke deltakers kompetanse, både til byggetekniske forhold og til egen mestringsopplevelse forsinket grunnet permisjoner i forbindelse med fødsler Programmets hovedmål 2: Økt boligsosial kompetanse i kommunene Delmål 1 Beskrivelse av mål Resultat Varighet (ferdig når) Øke kompetansen blant ansatte som arbeider med boligsosialt arbeid i kommunen Behovet for kompetanse er kartlagt. Det er gjennomført intervjuer med virksomhetsledere for å få oversikt over behov for kunnskap. I tillegg er det kartlagt ulike metoder for hvordan kan vi gi økt kunnskap. Følgende virksomheter er kartlagt: Barnevernet, Tjenestekontoret, NAV, Psykisk helse og rusomsorg

9 Programmets hovedmål 3: Økt boligsosial aktivitet i kommunene Vi arbeider derfor å legge til rette for tilpasset kompetanse hos de ulike avdelinger og virksomheter i kommunen. Deltakelse på konferanser er stabil (Tjenestekontor, NAV, Psykisk helse- og rusomsorg og Eiendomsforvaltningen har deltatt med fra 5 10 personer.) Programmet i seg selv øker kunnskap om boligsosialt arbeid. Hovedmål Beskrivelse av mål Resultat Varighet (ferdig når) Sikre at arbeidet med boligsosial programsatsing koordineres og sees i sammenheng med kommunens eksisterende boligsosiale arbeid. Forvaltningsrevisjon av bosetting og oppfølging av personer med rus/psykiatri. Rullert boligsosial handlingsplan som inngår nå i Temaplan Forebygging, mestring og samhandling vedtatt av bystyre Pågår utvikling av organisasjonen (OU). Bygge- og eiendomsavdelingen og Byggdrift har blitt ny virksomhet, nå Eiendomsforvaltningen. Det har vært spesielt fokus på boligforvaltning og boligsosialt arbeid i prosessen. Med bred deltakelse fra mange berørte virksomheter. Arbeidet så langt har ført til ulike forbedringstiltak som arbeides videre med i. Administrasjonen har foretatt en KOSTRA analyse i forhold til kommunens boligtjeneste og kostnader, som har resultert i ulike tiltak Deltar på samarbeidsmøter med DPS, Rusteam og Boteam, hvor bolig har hatt et spesielt fokus Kost/nytteanalyse for innsatsen i programområde 1 på vei til egen boligkarriere pågår og vurderes i forhold videre implementering av arbeidet. Arbeidet i boligsosialt utviklingsprogram er sett i sammenheng med kommunens aktivitet for inneværende år. Foregår løpende

10 Delmål 1 Delmål 2 Sørge for at delprosjektene følger sine mandater Bidra til at personer klarer å disponere egen bolig Igangsatte programområder følger i hovedsak fremdriftsplanen. For programområde 2- bedre bomiljø i kommunale utleieboliger er rigget noe om, på grunn av svangerskapspermisjon Medført at programområde 3 Bolig og kvalifisering er utsatt Økt kompetanse løper, ved at kommunen deltar på aktuelle kurs og konferanser Følges opp i programområde 1 og 2 Arbeidet så langt i bedre bomiljø har ført til god tilbakemelding fra beboere og eldrerådet. Avholdt beboermøte Gjennomføring av dugnader, oppfølging av ordensregler mv. bidrar til ansvarliggjøring av leietaker som medfører økt kunnskap om å mestre boforhold hos leietakere Tjenesteyter arbeider mer målrettet i forhold til å gjøre enkeltvedtak med mer fokuset på å mestre boforhold. Dette skjer i prosess med brukeren, da brukeren må søke om tjenesten. Pågår løpende 31.12,2015 Delmål 3 Forebygge bostedsløshet Vi arbeider med å ansvarlig gjøre kommunens leietakere. Arbeidet gjøres i sammenheng med andre tjenester. Det settes fokus på dette ved kontraktsinngåelse, visning av DVD og tilpasset informasjon for å sikre at leietaker forstår hvilket ansvar man har ved å leie bolig. Dette gjelder i forhold til betaling av husleie og overholde ro- og ordensregler for boligen. Personer som ikke klarer dette ansvaret selv må veiledes og eventuelt søke om tjenester som hjelper slik at leietakers ansvar i større grad overholdes. Delmål 4 Øke kompetanse hos enkeltpersoner for å mestre boforhold Følges opp i programområde 1 og 2 med blant annet følgende: Vi viderefører arbeidet med å forbedre og gjøre informasjon på nettsider enklere.

11 Det er økt fokus på råd/veiledning inn mot privat leie og eiermarked. Det er etablert kontakt med leieboerforeningen Vi har utarbeidet brosjyrer med fokus på å leie og eie bolig i det private marked. Sendt ut brosjyre til beboere med informasjonsbrev Styrket fokus på råd og veiledning som i stor grad er nedfelt i enkeltvedtak Delmål 5 Øke kompetanse hos personer som arbeider med boligspørsmål i kommunen. Behovet for kompetanse er kartlagt. Det er gjennomført intervjuer med virksomhetsledere for å få oversikt over behov for kunnskap. I tillegg er det kartlagt ulike metoder for hvordan kan vi gi økt kunnskap. Følgende virksomheter er kartlagt: Barnevernet, Tjenestekontoret, NAV, Psykisk helse og rusomsorg Vi arbeider derfor å legge til rette for tilpasset kompetanse hos de ulike avdelinger og virksomheter i kommunen. Deltakelse på konferanser er stabil (Tjenestekontor, NAV, Psykisk helse- og rusomsorg og Eiendomsforvaltningen har deltatt med fra 5 10 personer.) Delmål 6 Øke helhetlig bruk av boligvirkemidler i sammenheng med andre tiltak Vi arbeider økt fokus på helhetlig bruk av boligvirkemidlene i sammenheng. Vi får fler ut i leid og eid bolig. Målet for fraflytting i kommunale utleieboliger er nådd (25 pr. 2012) Arbeidet så langt i programmet har gitt gode resultater så langt. Vi foreslår økt ramme for startlån med 10 mil kroner. Delmål 7 Bedre samarbeid på tvers i organisasjonen, om tjenester og i ulike forvaltningsnivåer Følges opp i programområde 1 og 2. Det er allerede etablert gode samarbeidsarenaer med fokus på løpende forbedring. Dette hadde stor fokus i forbindelse med OU prosess og plasseringen av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I arbeidet med organisatorisk plassering var prosessen bredt sammensatt av,

12 utføre av tjenester, Tjenestekontor, NAV, Barnevern, Psykisk helsetjenester og rusomsorg, Miljøretta helsevern og eiendomsavdelingen deltok i prosessen. Arbeidet har gitt nye forbedringsområder i ulike nivåer i kommunen. Telemark revisjon AS har foretatt forvaltningsrevisjon med fokus på bosetting og oppfølging av mennesker med rusmisbruk og psykiske lidelser. Revisjon har utstedt rapport, som skal legges frem for kontrollutvalget 15. jan.. Rapporten er grundig. Det er foretatt kartlegging i ulike virksomheter, herunder Tjenestekontor, Psykisk helse- og rusomsorg og eiendomsforvaltningen. Telemark revisjon AS har påpekninger om mangler på kommunens arbeid. Spesielt er kommunens prosedyrer blitt sett på i forhold til retningslinjer og oppfølging av leiekontrakter og tjenester i bolig. Dette er sett i sammenheng med ulikt lovverk Det arbeides med etablering av samhandlingsprosedyre/dokumen t på tvers av virksomhet Delmål 8 Bedre samarbeid med frivillig organisasjoner Følges opp i programområde 2, og har et spesielt fokus der. Vi har vært i kontakt med, deltatt og hatt møter med velforeninger og borettslag. Delmål 9 Innarbeide rutiner for økt medvirkning og deltakelse fra rådet for funksjonshemmede og andre brukerorganisasjoner, fra planlegging til gjennomføring I programområde 1 på vei til egen boligkarriere er det prosjektorganisasjonen deltakelse fra Leieboerforeningen og brukerrepresentant i kommunen i referansegruppe. I enkeltsaker som pågår er brukers behov og ønsker i fokus ved behandlingen av saken, selv om ikke brukeren får sine ønsker oppfylt. Ved bruk av samarbeidsplan er denne forankres godt hos bruker og andre tjenester. Etablert beboerråd er brukermedvirkning i programområde 2 bedre bomiljø i kommunale utleieboliger

13 For øvrig legges det opp til medvirkning i de andre programområdene Delmål 10 Spre informasjon om boligsosial arbeid internt i kommunen og ut til samarbeidspartnere og innbyggere Bedret informasjon på internettsider som følges opp løpende med ajourhold. Etablert samarbeidsmøter med bla. lokale tjenester og banker Laget egne brosjyrer 4. Organisering For BASIS etableres en styringsgruppe som forankres hos rådmann og vil bestå av: Ingrid E. Kåss, Kommunalsjef Terje Madsen, Bygge og eiendomssjef Grunde Grimsrud, NAV-direktør Ass. Administrerende regionaldirektør Tone Danielsen, Husbanken som observatør Styringsgruppas rolle er å sørge for det overordnede ansvaret for innsatsen i boligsosialt utviklingsprogram og at dette arbeidet implementeres og forankres i kommunens tjenesteproduksjon. Ansvaret for programsatsingen plasseres ved Eiendomsforvaltningen. Fagleder Laila Finkenhagen frikjøpes med 50 % stilling som programleder i avtaleperioden med Husbanken. Dette er ønskelig for å sikre at kompetansen blir i organisasjonen og bidrar til ytterligere utviklingsarbeid i kommunen. Programsatsingen i boligsosialt utviklingsprogram organiseres som prosjekter med egne styringsgrupper for å oppnå gode resultater i hvert programområde. Prosjekt som metode er et verktøy som bidrar til gode prosesser og bidrar til utvikling og økt kompetanse i alle ledd innenfor feltet i organisasjonen. Programområdene 1 og 3 organiseres som prosjekter med to 100 % stillinger med prosjektledere. Dette medfører krav til oppfølging gjennom metode og utvikling. Områdesatsing 2 er organisert med prosjektleder i 50% stillingshjemmel Det er ikke foreslått referansegruppe og prosjektgrupper utover det som skjer i de representative programområder. Derfor foreslås at Husbanken deltar i styringsgruppa som observatør.

14 Organisasjonskart for programarbeidet: Styringsgruppe for BASIS - overordnet ansvar - fremdrift - ressurser Programleder for BASIS - koordinere programområdene - sees i sammenheng med boligoppgaver - rapportering - daglige arbeidet - budsjett Styringsgruppe for programområde på vei til egn boligkarriere - planer - arbeids oppgaver og mål - ressurser - fremdrift Styringsgruppe for programområde bomiljø i kommunale utleieboliger - planer - arbeids oppgaver og mål - ressurser - fremdrift Styringsgruppe for bolig og kvalifisering utdanning - planer - arbeids oppgaver og mål - ressurser - fremdrift Prosjektleder - daglige arbeidet - budsjett - prosjektledelse Referansegruppe - rådgivning Prosjektleder - daglige arbeidet - budsjett - prosjektledelse Prosjektgruppe - Utrede målgruppe - Vurdere tiltak - Utarbeide forslag til mandat - Fremdriftsplan - Ressursbehov Arbeidsgruppe - diskusjon og rådgivning for arbeidsmetoder - innstiller vedtak i hver enkelt sak på Arbeidsgruppe - diskusjon og rådgivning for arbeidsmetoder

15 5. Samarbeidspartnere og aktører Gi en oversikt over hvilke faginstanser og aktører som deltar og på hvilken måte er de involvert. Sett kryss i ruten der det passer. Formell deltakelse Kommunalt baserte Sentraladministrasjon Planseksjon Boligforvaltning Ansvarlig Husbankens virkemidler Psykiatritjeneste Rustjeneste Barneverntjeneste Helsetjeneste Sosialtjeneste/NAV Utekontakt e.l. (Boteam) Andre Oppfølgingstjenesten Helseforetak rus Helseforetak psykiatri Namsmyndighet Politi Fylkesmann Kriminalomsorg Frivillige organisasjoner Aktiv deltakelse Blir informert Boligbyggelag/borettslag x Private utleiere - Andre; - x Ingen Deltakelse Ikke aktuelt Ønske om deltakelse Ønske om deltakelse 6. Brukermedvirkning Målgrupper i programsatsingen: På vei til egen boligkarriere 1. Personer som søker om og/eller mottar hjelp til å fremskaffe bolig 2. Oppfølgning av leietakere med tidsbestemte kontrakter på vei i egen boligkarriere 3. Leietakere som trenger bistand for å opprettholde boligen Bedre bomiljø i kommunale utleieboliger Leietaker i kommunal utleiebolig i boområder med bomiljøproblemer Bolig og kvalifisering Unge personer med spesielle behov som trenger hjelp til bolig og utdanning mellom år Deltakelse skjer igjennom aktiv dialog med søker og beboere samt naboskap.

16 7. Ressursbruk Tilsagn om kompetansetilskudd Utbetalt beløp Kommunal egenfinansiering Totalt forbruk per dato *) *) Rapport om eksakt forbruk blir ettersendt og ses i sammenheng med utbetaling av tilsagn om kompetansetilskudd i. 8. Suksesshistorier I prosjektet På vei til egen boligkarriere har det i 2012 vært totalt hjulpet totalt 66 boligsøkere og leietakere i privat leid eller eid bolig, og dette utgjør 23 % av totalt antall prosjektdeltakere. Ser vi bort i fra bosetting av flyktninger og personer med rusproblematikk har om lag 30 % av prosjektdeltakeren blitt etablert i egen bolig. Som statistikken nedenfor viser er dette en betydelig økning siden prosjektet startet. Det er blant annet hjulpet ut 2 (1 til på vei ut) unge personer fra døgnbemannet boliger for mennesker med psykiske lidelser. Vi har bistått med både startlån, tilskudd og bistand i forbindelse med kjøp. I disse sakene har det ikke bare vært boligen, men også oppfølgningen som har vært sentral. Som enkelt historier ønsker vi å trekke frem bistand til å bosette en enslig mor med tre barn som bodde hjemme hos sin mor. Søker sto på venteliste på kommunal bolig, men hadde sterkt ønske om å kjøpe bolig selv. Hun var i arbeid i 80 % stilling og mottok ikke bidra for sine 3 barn. Vi gav henne bistand til å søke NAV internasjonal om barnebidrag og begynte å lete etter egnet bolig innen for søkers prisklasse. Etter at boligen ble funnet mottok søker lån og tilskudd til etablering til å dekke salgssum samt refinansiering av et dyrt billån. Søker kom ut med en total kostand som var billigere enn å leie en 4 roms kommunal bolig. Porsgrunn den Laila B. Finkenhagen Programleder/Fagleder

17 Vedlegg Utvalgt statistikk programområde 1 På vei til egen boligkarriere Vedlegg 1 Utvalgt statistikk programområde 1 På vei til egen boligkarriere Nedenfor ser vi utviklingen av fraflyttinger i kommunale boliger siden prosjektets oppstart. Som statistikken viser er det en betydelig økning.. Fraflyttinger i kommunale boliger Aksetittel Ønsket måloppnåelse Eie Leie Kjøpt kommunal bolig Totalt prosjekt Det har i prosjektperioden også blitt registret antall prosjektdeltakere som får bistand til å komme seg rett videre og ikke innom en kommunal bolig. Dette er i hovedsak personer som søker kommunal bolig, og så enten får avslag eller positivt vedtak på kommunal bolig ved ledighet. Alle disse personen får innvilget bistand fra prosjektet for å arbeide mot leie i privat leiemarked eller kjøpe bolig.

18 Rett videre Aksetittel Totalt Eie 4 4 Leie 8 9 Opptaket av startlån ble økt i forbindelse med oppstarten av prosjektet og i 2011 ble det lånt ut mer enn opptaket på 25 millioner. Medio november har vi allerede lånt ut om lag 25 millioner og har ca. 14 millioner bundet opp i forhåndstilsagn. Det er lagt inn forslag til handlingsplan ii 2016 om et opptak på 35 millioner, da vi ser et økende behov. Økningen i startlån kan forklares med både en offensiv i prosjektet, og det har vært over dobbelt så mange som har bodd i kommunal bolig og kjøpt bolig. Vi har også opplevd en økning i samfinansieringer med bankene i forbindelse med egenkapitalkravet på 15 % Utlånt Låne opptak År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Prosjektplan 2013 Innhold Innledning... 2 Prosjektorgansiering... 2 Styringsgruppe:... 3 Beslutningsteam... 3 Arbeidsleder for Housing First teamet... 3 Prosjektmål...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer