ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune"

Transkript

1 ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

2 Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere. Rapporteringsmal Denne malen har bl.a. tatt utgangspunkt i skjemaet for påmelding til boligsosialt utviklingsprogram. Leveres og hvert år. 1. Formalia Kommunens navn: Porsgrunn Kommune Programleder: Laila Finkenhagen Programstart: Rapporteringsdato: Behandlet i styringsgruppen: Rapporteringen er sendt styringsgruppen til orientering Utfylt av: Laila Finkenhagen Telefon: / E-post:

3 2. Bakgrunn for kommunens deltakelse Boligsosialt utviklingsprogram skal gi vanskeligstilte innbyggere i kommunen en bedre boligsituasjon. For å oppnå dette, rettes innsatsen mot å bedre bomiljø i kommunale utleieboliger og gi vanskeligstilte tilstrekkelig hjelp til å skaffe egen boligkarriere, sammen med økt kompetanse Hovedutfordringer 1. Sørge for at delprosjektene følger sine mandater 2. Bidra til at personer klarer å disponere egen bolig 3. Forebygge bostedsløshet 4. Øke kompetanse hos enkeltpersoner for å mestre boforhold 5. Øke kompetanse hos personer som arbeider med boligspørsmål i kommunen 6. Øke helhetlig bruk av boligvirkemidler i sammenheng med andre tiltak 7. Bedre samarbeid på tvers i organisasjonen, om tjenester og i ulike forvaltningsnivåer 8. Bedre samarbeid med frivillig organisasjoner 9. Innarbeide rutiner for økt medvirkning og deltagelse fra rådet for funksjonshemmede og andre brukerorganisasjoner, fra planlegging til gjennomføring 10. Spre informasjon om boligsosialt arbeid internt og ut til samarbeidspartnere og innbyggere Programområder Porsgrunn kommune har valgt å organisere programområdene i prosjektorganisering med følgende programområder: 1. På vei til egen boligkarriere - Delprosjekt som ser på metoder som kan øke omløpshastigheten på kommunal utleiebolig, for å kunne redusere ventelister. Bidra til at det kommunal boligmassen benyttes i tråd med retningslinjene for tildeling av kommunal boliger. 2. Bedre bomiljø i kommunale utleieboliger - Bomiljøarbeid og oppfølging av beboere i kommunale utleieboliger, naboer, samt velforeninger og borettslag. Hensikt å fremme deltagelse, trygghet og likeverd for å oppnå gode bomiljøer. 3. Bolig og kvalifisering - Målgruppe er unge husstander. Tverrfaglig prosjekt i nært samarbeid med KEOPS, NAV og andre. Kombinere boligfremskaffelse ved kvalifisering og utdanning. Målet er å utvikle metoder som gjøre boligsøkere i stand til å ta ansvar for egen bolig og eget liv i større grad. 4. Forbedre og styrke kompetanse innenfor og på tvers i organisasjonen. Både formell og uformell kompetanse. 3. Mål for kommunens program Visjonen er: Alle skal kunne bo godt og trygt Nedenfor beskrives kommunen mål sett ut i fra programmets 3 hovedmål, og resultatoppnåelse så langt i programmet. De ulike delmålene skal beskrive ønsket resultat innenfor hvert hovedmål. Utvid tabellen dersom det er flere delmål. (Det kan også settes opp konkrete mål under hvert delmål hvis ønskelig.) Målene bør formuleres slik at en kan svare ja eller nei på om de er nådd.

4 Programmets hovedmål 1: Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Programområdet 1 På vei til egen boligkarriere Hovedmål Beskrivelse av mål Resultat Varighet (ferdig når) Prosjektleder i 100 % stilling arbeider med programmet Hovedmålet er å bidra til at personer som søker eller mottar kommunal boligbistand skal få tilstrekkelig hjelp for å komme seg videre i egen boligkarriere. Resultatene beskrives under i delmålene Følger fremdriftsplanen Ferdig August Delmål 1 Delmål 2 Øke boligkompetanse på individnivå Øke bruken av startlån/boligtilskudd Vi viderefører arbeidet med å forbedre og gjøre informasjon på nettsider enklere. Det er økt fokus på råd/veiledning inn mot privat leie og eiermarked. Det er etablert kontakt med leieboerforeningen Vi har utarbeidet brosjyrer med fokus på å leie og eie bolig i det private marked. Fokus på generell råd og veiledning og i noen grad er dette nedfelt i enkeltvedtak 16 % av utbetalte startlån er gitt til målgruppen i programmet. Det er totalt 9 av 35 husstander med forhåndstilsagn som venter på å få kjøpt bolig Foreslått opptak av 35 mill. for økning med kr 10 mill Spørreundersøkelse i banker i kommunen er utført. Det er stilt spørsmål om bankens kunnskap om ordningene og om hvordan bankene opplever samarbeidet med kommunen. I undersøkelsen fremkom at bankene har behov for mer kunnskap men opplever samarbeidet med kommunen godt. Vi har deltatt på møter i bankene bla. Sparebanken og informert om ordningene Viser til vedlagt statistikk. August August

5 Delmål 3 Delmål 4 Øke bruken av privat leiemarked Bedre målrettet bruk av kommunens boliger Antall utflyttinger til det private leiemarkedet er doblet siden oppstartet av delprosjektet. Det er hjulpet totalt 17 personer rett videre i privat leiemarked, dette er fordelt over hele prosjektperioden. Se vedlagt statistikk Gjennomgått totalt 150 leiekontrakter i prosjektet I 2012 er det behandlet 53 forlengelse av husleiekontrakten, og 10 av disse er enten i ferd med å fraflytte eller har fraflyttet boligen. Målrettet bruk av samarbeidsplan på vei til eie bolig. Brev om tilbud til 109 kommunale leietakere om muligheter til å kjøpe bolig er sendt ut og fulgt opp med samtaler Bedre oversikt over bruk av kommunens boliger Økt fokus og bevisstgjøring for bruk av kommunens boligvirkemidler i sammenheng i Eiendomsforvaltningen.. Dette gjelder også andre virksomheter, herunder psykisk helsetjenester og rusomsorg og Tjenestekontoret og andre som har fått bedret fokus på bolig Bedre målrettet bruk av de kommunale boligene har vært sentralt som fremgår i overnevnte punkter om vår aktivitet i August August Delmål 5 Delmål 6 Redusere ventelister for tildeling av kommunale boliger 20 leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig For målgruppen i prosjektet er ventelisten redusert med 20 % pr. november 2011 / Det er 25 husstander som har flyttet ut av kommunal bolig pr. 1 desember I 2011 var det 15 husstander som fraflyttet. Det er 7 leietaker i kommunal bolig som har forhåndstilsagn til kjøp av bolig. Ved årsskiftet i 2011 var det 12 leietakere. Dvs noen færre i 2012 enn 2011, men dette henger sammen med boligmarkedet og tilbud. August August Forøvrig vises til vedlagt statistikk som dokumenterer utviklingen i prosjektperioden.

6 Delmål 7 Delmål 8 Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen Forbedre samhandling mellom bolig, tjenester og andre støtteordninger med fokus på den enkeltes boligkarriere 1. Etablert god kontakt med ulike avdelinger i forbindelse med boligsøkere og ved bosetting av leietakere. Spesielt kan nevnes rutiner er bedret innenfor bolig og tjenester og enkeltvedtak. 2. Det er gjennomført OU prosess i Eiendomsforvaltningen, hvor boligsosialt arbeid har hatt et sentralt fokus. Prosessen har bidratt til gode innspill til forbedringer av rutiner og samarbeid ytterlig. 3. Revidert prosedyrer i KSS kvalitetssystemet 4. Forbedring av prosedyrer er løpende Det er allerede etablert gode samarbeidsarenaer med fokus på løpende forbedring. Dette hadde stor fokus i forbindelse med OU prosess og plasseringen av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I arbeidet med organisatorisk plassering var prosessen bredt sammensatt av, utføre av tjenester, Tjenestekontor, NAV, Barnevern, Psykisk helsetjenester og rusomsorg, Miljøretta helsevern og eiendomsavdelingen deltok i prosessen. Arbeidet har gitt nye forbedringsområder i ulike nivåer i kommunen. Telemark revisjon AS har foretatt forvaltningsrevisjon med fokus på bosetting og oppfølging av mennesker med rusmisbruk og psykiske lidelser. Revisjon har utstedt rapport, som skal legges frem for kontrollutvalget 15. jan.. Rapporten er grundig. Det er foretatt kartlegging i ulike virksomheter, herunder Tjenestekontor, Psykisk helse- og rusomsorg og eiendomsforvaltningen. Telemark revisjon AS har påpekninger om mangler på kommunens arbeid. Spesielt er kommunens prosedyrer blitt sett på i forhold til retningslinjer og oppfølging av leiekontrakter og tjenester i bolig. Dette er sett i sammenheng med ulikt lovverk. August

7 Delmål 9 Øke boligkompetansen på forvaltningsnivåer Deltakelse i programsatsing over tide med fokus på bolig gir økt kompetanse blant tjenester i kommunen. Virksomhetene. NAV, Tjenestekontor, Psykisk helsetjenester, sammen med Eiendomsforvaltningen, har deltatt på kurs og konferanser. I overnevnte virksomheter har bolig vært på agendaen som gir økt kompetanse August Programområde 2 Bedre bomiljø i kommunale utleieboliger 1. Prosjektleder er ansatt mars i 50 % stilling 2. Prosjektleder har fått opplæring og oversikt over programområdet. 3. På grunn av svangerskapspermisjon er konstituering og mandat for prosjektet utsatt til mai. Mars Hovedmål Fremmer deltakelse, trygghet og likeverd for å oppnå gode bomiljøer. Vi arbeider med målhierarkiet ved å utforme gode mål for å få en god oversikt over resultatet for arbeidet. Særlig er dette viktig for å kunne gjøre en god evaluering av innsatsen Mars 2015 Delmål 1 Bidrar til at vanskeligstilte inkluderes og deltar i gode bomiljøer som fremmer trygghet i et godt oppvekstmiljø for alle Det er utført kartleggingsarbeid av klager på naboforhold. Avholdt løpende beboermøter, møte med velforeninger, og eldreråd. I ett område er det etablert beboerråd for å fremme deltakelse og trygghet. Arbeidet er godt i gang. Beboere melder god tilbakemelding. Sendt ut skriv vedlagt brosjyre om ansvar og plikter som leietaker i kommunens boliger Arrangert dugnader for å få ryddet opp i eiendommer der det er bomiljøutfordringer, hvor beboerne har deltatt sammen med Eiendomsforvaltningen og Boteam. Gjennomgang av kommunens ordensregler er utført. Ajourført ordensregler som skal sendes ut til kommunens leietakere. Det iverksettes ordenstiltak og vaskelister. Det gjøres ekstra innsats for å bedre Mars 2015

8 bomiljøforholdene. Arbeidet så langt har ført til god tilbakemelding fra beboere og eldrerådet. Kartleggingsjobben pågår løpende og i tillegg utprøving av ulike tiltak.. Materialet som er innsamlet, samt rapporten fra Telemark revisjon AS, er viktig grunnlag for å arbeide videre innen feltet. Programområde 3 Bolig og kvalifisering Hovedmål Bistå unge å bli stand til å ta ansvar for egen bolig og eget liv i større grad gjennom bolig, utdanning og kvalifisering. Programleder har startet på arbeidet med utreding av forprosjekt forsinket grunnet svangers- og pappapermisjoner i 2012 Delmål 1 Å skaffe tilveie bolig til ungdom med særskilte problemer hvor det handler om styrke deltakers kompetanse, både til byggetekniske forhold og til egen mestringsopplevelse forsinket grunnet permisjoner i forbindelse med fødsler Programmets hovedmål 2: Økt boligsosial kompetanse i kommunene Delmål 1 Beskrivelse av mål Resultat Varighet (ferdig når) Øke kompetansen blant ansatte som arbeider med boligsosialt arbeid i kommunen Behovet for kompetanse er kartlagt. Det er gjennomført intervjuer med virksomhetsledere for å få oversikt over behov for kunnskap. I tillegg er det kartlagt ulike metoder for hvordan kan vi gi økt kunnskap. Følgende virksomheter er kartlagt: Barnevernet, Tjenestekontoret, NAV, Psykisk helse og rusomsorg

9 Programmets hovedmål 3: Økt boligsosial aktivitet i kommunene Vi arbeider derfor å legge til rette for tilpasset kompetanse hos de ulike avdelinger og virksomheter i kommunen. Deltakelse på konferanser er stabil (Tjenestekontor, NAV, Psykisk helse- og rusomsorg og Eiendomsforvaltningen har deltatt med fra 5 10 personer.) Programmet i seg selv øker kunnskap om boligsosialt arbeid. Hovedmål Beskrivelse av mål Resultat Varighet (ferdig når) Sikre at arbeidet med boligsosial programsatsing koordineres og sees i sammenheng med kommunens eksisterende boligsosiale arbeid. Forvaltningsrevisjon av bosetting og oppfølging av personer med rus/psykiatri. Rullert boligsosial handlingsplan som inngår nå i Temaplan Forebygging, mestring og samhandling vedtatt av bystyre Pågår utvikling av organisasjonen (OU). Bygge- og eiendomsavdelingen og Byggdrift har blitt ny virksomhet, nå Eiendomsforvaltningen. Det har vært spesielt fokus på boligforvaltning og boligsosialt arbeid i prosessen. Med bred deltakelse fra mange berørte virksomheter. Arbeidet så langt har ført til ulike forbedringstiltak som arbeides videre med i. Administrasjonen har foretatt en KOSTRA analyse i forhold til kommunens boligtjeneste og kostnader, som har resultert i ulike tiltak Deltar på samarbeidsmøter med DPS, Rusteam og Boteam, hvor bolig har hatt et spesielt fokus Kost/nytteanalyse for innsatsen i programområde 1 på vei til egen boligkarriere pågår og vurderes i forhold videre implementering av arbeidet. Arbeidet i boligsosialt utviklingsprogram er sett i sammenheng med kommunens aktivitet for inneværende år. Foregår løpende

10 Delmål 1 Delmål 2 Sørge for at delprosjektene følger sine mandater Bidra til at personer klarer å disponere egen bolig Igangsatte programområder følger i hovedsak fremdriftsplanen. For programområde 2- bedre bomiljø i kommunale utleieboliger er rigget noe om, på grunn av svangerskapspermisjon Medført at programområde 3 Bolig og kvalifisering er utsatt Økt kompetanse løper, ved at kommunen deltar på aktuelle kurs og konferanser Følges opp i programområde 1 og 2 Arbeidet så langt i bedre bomiljø har ført til god tilbakemelding fra beboere og eldrerådet. Avholdt beboermøte Gjennomføring av dugnader, oppfølging av ordensregler mv. bidrar til ansvarliggjøring av leietaker som medfører økt kunnskap om å mestre boforhold hos leietakere Tjenesteyter arbeider mer målrettet i forhold til å gjøre enkeltvedtak med mer fokuset på å mestre boforhold. Dette skjer i prosess med brukeren, da brukeren må søke om tjenesten. Pågår løpende 31.12,2015 Delmål 3 Forebygge bostedsløshet Vi arbeider med å ansvarlig gjøre kommunens leietakere. Arbeidet gjøres i sammenheng med andre tjenester. Det settes fokus på dette ved kontraktsinngåelse, visning av DVD og tilpasset informasjon for å sikre at leietaker forstår hvilket ansvar man har ved å leie bolig. Dette gjelder i forhold til betaling av husleie og overholde ro- og ordensregler for boligen. Personer som ikke klarer dette ansvaret selv må veiledes og eventuelt søke om tjenester som hjelper slik at leietakers ansvar i større grad overholdes. Delmål 4 Øke kompetanse hos enkeltpersoner for å mestre boforhold Følges opp i programområde 1 og 2 med blant annet følgende: Vi viderefører arbeidet med å forbedre og gjøre informasjon på nettsider enklere.

11 Det er økt fokus på råd/veiledning inn mot privat leie og eiermarked. Det er etablert kontakt med leieboerforeningen Vi har utarbeidet brosjyrer med fokus på å leie og eie bolig i det private marked. Sendt ut brosjyre til beboere med informasjonsbrev Styrket fokus på råd og veiledning som i stor grad er nedfelt i enkeltvedtak Delmål 5 Øke kompetanse hos personer som arbeider med boligspørsmål i kommunen. Behovet for kompetanse er kartlagt. Det er gjennomført intervjuer med virksomhetsledere for å få oversikt over behov for kunnskap. I tillegg er det kartlagt ulike metoder for hvordan kan vi gi økt kunnskap. Følgende virksomheter er kartlagt: Barnevernet, Tjenestekontoret, NAV, Psykisk helse og rusomsorg Vi arbeider derfor å legge til rette for tilpasset kompetanse hos de ulike avdelinger og virksomheter i kommunen. Deltakelse på konferanser er stabil (Tjenestekontor, NAV, Psykisk helse- og rusomsorg og Eiendomsforvaltningen har deltatt med fra 5 10 personer.) Delmål 6 Øke helhetlig bruk av boligvirkemidler i sammenheng med andre tiltak Vi arbeider økt fokus på helhetlig bruk av boligvirkemidlene i sammenheng. Vi får fler ut i leid og eid bolig. Målet for fraflytting i kommunale utleieboliger er nådd (25 pr. 2012) Arbeidet så langt i programmet har gitt gode resultater så langt. Vi foreslår økt ramme for startlån med 10 mil kroner. Delmål 7 Bedre samarbeid på tvers i organisasjonen, om tjenester og i ulike forvaltningsnivåer Følges opp i programområde 1 og 2. Det er allerede etablert gode samarbeidsarenaer med fokus på løpende forbedring. Dette hadde stor fokus i forbindelse med OU prosess og plasseringen av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I arbeidet med organisatorisk plassering var prosessen bredt sammensatt av,

12 utføre av tjenester, Tjenestekontor, NAV, Barnevern, Psykisk helsetjenester og rusomsorg, Miljøretta helsevern og eiendomsavdelingen deltok i prosessen. Arbeidet har gitt nye forbedringsområder i ulike nivåer i kommunen. Telemark revisjon AS har foretatt forvaltningsrevisjon med fokus på bosetting og oppfølging av mennesker med rusmisbruk og psykiske lidelser. Revisjon har utstedt rapport, som skal legges frem for kontrollutvalget 15. jan.. Rapporten er grundig. Det er foretatt kartlegging i ulike virksomheter, herunder Tjenestekontor, Psykisk helse- og rusomsorg og eiendomsforvaltningen. Telemark revisjon AS har påpekninger om mangler på kommunens arbeid. Spesielt er kommunens prosedyrer blitt sett på i forhold til retningslinjer og oppfølging av leiekontrakter og tjenester i bolig. Dette er sett i sammenheng med ulikt lovverk Det arbeides med etablering av samhandlingsprosedyre/dokumen t på tvers av virksomhet Delmål 8 Bedre samarbeid med frivillig organisasjoner Følges opp i programområde 2, og har et spesielt fokus der. Vi har vært i kontakt med, deltatt og hatt møter med velforeninger og borettslag. Delmål 9 Innarbeide rutiner for økt medvirkning og deltakelse fra rådet for funksjonshemmede og andre brukerorganisasjoner, fra planlegging til gjennomføring I programområde 1 på vei til egen boligkarriere er det prosjektorganisasjonen deltakelse fra Leieboerforeningen og brukerrepresentant i kommunen i referansegruppe. I enkeltsaker som pågår er brukers behov og ønsker i fokus ved behandlingen av saken, selv om ikke brukeren får sine ønsker oppfylt. Ved bruk av samarbeidsplan er denne forankres godt hos bruker og andre tjenester. Etablert beboerråd er brukermedvirkning i programområde 2 bedre bomiljø i kommunale utleieboliger

13 For øvrig legges det opp til medvirkning i de andre programområdene Delmål 10 Spre informasjon om boligsosial arbeid internt i kommunen og ut til samarbeidspartnere og innbyggere Bedret informasjon på internettsider som følges opp løpende med ajourhold. Etablert samarbeidsmøter med bla. lokale tjenester og banker Laget egne brosjyrer 4. Organisering For BASIS etableres en styringsgruppe som forankres hos rådmann og vil bestå av: Ingrid E. Kåss, Kommunalsjef Terje Madsen, Bygge og eiendomssjef Grunde Grimsrud, NAV-direktør Ass. Administrerende regionaldirektør Tone Danielsen, Husbanken som observatør Styringsgruppas rolle er å sørge for det overordnede ansvaret for innsatsen i boligsosialt utviklingsprogram og at dette arbeidet implementeres og forankres i kommunens tjenesteproduksjon. Ansvaret for programsatsingen plasseres ved Eiendomsforvaltningen. Fagleder Laila Finkenhagen frikjøpes med 50 % stilling som programleder i avtaleperioden med Husbanken. Dette er ønskelig for å sikre at kompetansen blir i organisasjonen og bidrar til ytterligere utviklingsarbeid i kommunen. Programsatsingen i boligsosialt utviklingsprogram organiseres som prosjekter med egne styringsgrupper for å oppnå gode resultater i hvert programområde. Prosjekt som metode er et verktøy som bidrar til gode prosesser og bidrar til utvikling og økt kompetanse i alle ledd innenfor feltet i organisasjonen. Programområdene 1 og 3 organiseres som prosjekter med to 100 % stillinger med prosjektledere. Dette medfører krav til oppfølging gjennom metode og utvikling. Områdesatsing 2 er organisert med prosjektleder i 50% stillingshjemmel Det er ikke foreslått referansegruppe og prosjektgrupper utover det som skjer i de representative programområder. Derfor foreslås at Husbanken deltar i styringsgruppa som observatør.

14 Organisasjonskart for programarbeidet: Styringsgruppe for BASIS - overordnet ansvar - fremdrift - ressurser Programleder for BASIS - koordinere programområdene - sees i sammenheng med boligoppgaver - rapportering - daglige arbeidet - budsjett Styringsgruppe for programområde på vei til egn boligkarriere - planer - arbeids oppgaver og mål - ressurser - fremdrift Styringsgruppe for programområde bomiljø i kommunale utleieboliger - planer - arbeids oppgaver og mål - ressurser - fremdrift Styringsgruppe for bolig og kvalifisering utdanning - planer - arbeids oppgaver og mål - ressurser - fremdrift Prosjektleder - daglige arbeidet - budsjett - prosjektledelse Referansegruppe - rådgivning Prosjektleder - daglige arbeidet - budsjett - prosjektledelse Prosjektgruppe - Utrede målgruppe - Vurdere tiltak - Utarbeide forslag til mandat - Fremdriftsplan - Ressursbehov Arbeidsgruppe - diskusjon og rådgivning for arbeidsmetoder - innstiller vedtak i hver enkelt sak på Arbeidsgruppe - diskusjon og rådgivning for arbeidsmetoder

15 5. Samarbeidspartnere og aktører Gi en oversikt over hvilke faginstanser og aktører som deltar og på hvilken måte er de involvert. Sett kryss i ruten der det passer. Formell deltakelse Kommunalt baserte Sentraladministrasjon Planseksjon Boligforvaltning Ansvarlig Husbankens virkemidler Psykiatritjeneste Rustjeneste Barneverntjeneste Helsetjeneste Sosialtjeneste/NAV Utekontakt e.l. (Boteam) Andre Oppfølgingstjenesten Helseforetak rus Helseforetak psykiatri Namsmyndighet Politi Fylkesmann Kriminalomsorg Frivillige organisasjoner Aktiv deltakelse Blir informert Boligbyggelag/borettslag x Private utleiere - Andre; - x Ingen Deltakelse Ikke aktuelt Ønske om deltakelse Ønske om deltakelse 6. Brukermedvirkning Målgrupper i programsatsingen: På vei til egen boligkarriere 1. Personer som søker om og/eller mottar hjelp til å fremskaffe bolig 2. Oppfølgning av leietakere med tidsbestemte kontrakter på vei i egen boligkarriere 3. Leietakere som trenger bistand for å opprettholde boligen Bedre bomiljø i kommunale utleieboliger Leietaker i kommunal utleiebolig i boområder med bomiljøproblemer Bolig og kvalifisering Unge personer med spesielle behov som trenger hjelp til bolig og utdanning mellom år Deltakelse skjer igjennom aktiv dialog med søker og beboere samt naboskap.

16 7. Ressursbruk Tilsagn om kompetansetilskudd Utbetalt beløp Kommunal egenfinansiering Totalt forbruk per dato *) *) Rapport om eksakt forbruk blir ettersendt og ses i sammenheng med utbetaling av tilsagn om kompetansetilskudd i. 8. Suksesshistorier I prosjektet På vei til egen boligkarriere har det i 2012 vært totalt hjulpet totalt 66 boligsøkere og leietakere i privat leid eller eid bolig, og dette utgjør 23 % av totalt antall prosjektdeltakere. Ser vi bort i fra bosetting av flyktninger og personer med rusproblematikk har om lag 30 % av prosjektdeltakeren blitt etablert i egen bolig. Som statistikken nedenfor viser er dette en betydelig økning siden prosjektet startet. Det er blant annet hjulpet ut 2 (1 til på vei ut) unge personer fra døgnbemannet boliger for mennesker med psykiske lidelser. Vi har bistått med både startlån, tilskudd og bistand i forbindelse med kjøp. I disse sakene har det ikke bare vært boligen, men også oppfølgningen som har vært sentral. Som enkelt historier ønsker vi å trekke frem bistand til å bosette en enslig mor med tre barn som bodde hjemme hos sin mor. Søker sto på venteliste på kommunal bolig, men hadde sterkt ønske om å kjøpe bolig selv. Hun var i arbeid i 80 % stilling og mottok ikke bidra for sine 3 barn. Vi gav henne bistand til å søke NAV internasjonal om barnebidrag og begynte å lete etter egnet bolig innen for søkers prisklasse. Etter at boligen ble funnet mottok søker lån og tilskudd til etablering til å dekke salgssum samt refinansiering av et dyrt billån. Søker kom ut med en total kostand som var billigere enn å leie en 4 roms kommunal bolig. Porsgrunn den Laila B. Finkenhagen Programleder/Fagleder

17 Vedlegg Utvalgt statistikk programområde 1 På vei til egen boligkarriere Vedlegg 1 Utvalgt statistikk programområde 1 På vei til egen boligkarriere Nedenfor ser vi utviklingen av fraflyttinger i kommunale boliger siden prosjektets oppstart. Som statistikken viser er det en betydelig økning.. Fraflyttinger i kommunale boliger Aksetittel Ønsket måloppnåelse Eie Leie Kjøpt kommunal bolig Totalt prosjekt Det har i prosjektperioden også blitt registret antall prosjektdeltakere som får bistand til å komme seg rett videre og ikke innom en kommunal bolig. Dette er i hovedsak personer som søker kommunal bolig, og så enten får avslag eller positivt vedtak på kommunal bolig ved ledighet. Alle disse personen får innvilget bistand fra prosjektet for å arbeide mot leie i privat leiemarked eller kjøpe bolig.

18 Rett videre Aksetittel Totalt Eie 4 4 Leie 8 9 Opptaket av startlån ble økt i forbindelse med oppstarten av prosjektet og i 2011 ble det lånt ut mer enn opptaket på 25 millioner. Medio november har vi allerede lånt ut om lag 25 millioner og har ca. 14 millioner bundet opp i forhåndstilsagn. Det er lagt inn forslag til handlingsplan ii 2016 om et opptak på 35 millioner, da vi ser et økende behov. Økningen i startlån kan forklares med både en offensiv i prosjektet, og det har vært over dobbelt så mange som har bodd i kommunal bolig og kjøpt bolig. Vi har også opplevd en økning i samfinansieringer med bankene i forbindelse med egenkapitalkravet på 15 % Utlånt Låne opptak År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.06.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNES BOLIGSOSIAL PROGRAMSATSING Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør BASIS

PORSGRUNN KOMMUNES BOLIGSOSIAL PROGRAMSATSING Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør BASIS PORSGRUNN KOMMUNES BOLIGSOSIAL PROGRAMSATSING Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør BASIS SAMARBEIDSAVTALE MED HUSBANKEN - Bystyre sak nr. 13/10 - Boligsosial handlingsplan 2008-2012 Dato 01.11.2010 1 INNLEDNING

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Status rapport pr. 1 januar 2013 Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering av 2012 Prosjektet går mot slutten og forventes å være ferdig sommeren

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Arendal kommune juni 2014

Arendal kommune juni 2014 Arendal kommune juni 2014 Skjema for halvårsrapportering mal pr.13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Anbefalinger om videre arbeid Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering og anbefaling Et godt og velfunderende boligsosialt arbeid er viktig for

Detaljer

SKIEN KOMMUNE DES. 2012

SKIEN KOMMUNE DES. 2012 SKIEN KOMMUNE DES. 2012 Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Arendal kommune desember 2014

Arendal kommune desember 2014 Arendal kommune desember 2014 Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Sandefjord kommune desember 2013

Sandefjord kommune desember 2013 Sandefjord kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 18.12.13 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Kristiansand kommune juni 2014

Kristiansand kommune juni 2014 Kristiansand kommune juni 2014 Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Mandal kommune juni 2014

Mandal kommune juni 2014 Mandal kommune juni Skjema for halvårsrapportering mal pr.13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

SLUTTRAPPORT Boligsosialt utviklingsprogram Grunnleggende guide og rutiner

SLUTTRAPPORT Boligsosialt utviklingsprogram Grunnleggende guide og rutiner SLUTTRAPPORT Boligsosialt utviklingsprogram 2011 2015 Grunnleggende guide og rutiner 1 Setter man bitene sammen utgjør det en helhet. Innhold 1. Innledning 3 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn for deltagelse

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST AKTIITETSPLAN OG HALÅRSRAPPORTERING Formål med aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad

Detaljer

Rapport andre halvår 2014 Kristiansand kommune

Rapport andre halvår 2014 Kristiansand kommune Rapport andre halvår 2014 Kristiansand kommune Halvårsrapportering for andre halvår 2014 Pr 19.12.2014 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Skien 21.11.2013 Robert Helland-Olsen HKKR as Presentasjon Robert Helland-Olsen 52 år Mandal Sosialøkonom + bedriftsøkonom + strategi/ledelse Arbeidet i

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT Sandefjord kommune 2 Innhold... Innledning... 5 Sammendrag... 6 Bakgrunn for deltakelse i programmet... 7 Programorganisering... 7 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2012 Foto: Kommuneplanens samfunnsdel 2006-2020 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2012 Foto: Husbanken Sammendrag av forslagene i planen: 1. VIDEREFØRING AV TIDLIGERE PLAN: Hovedmål og programområder, mål og strategier

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

Halvårsrapportering Holmestrand kommune, desember 2013

Halvårsrapportering Holmestrand kommune, desember 2013 Halvårsrapportering Holmestrand kommune, desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune

Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune 1 Oppdragsgiver...3 2 Finansiering...3 3 Bakgrunn...3 4 Visjon og mål for BASIS prosjektet i Sandefjord...4 5 Prosjektorganisering...4 5.1 Organisasjonskart BASIS-programmet

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/13-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 08.01.2013 Trond Ingebretsen Janicke Andreassen Tone E. Berge Hansen Anne Sæterdal Berit M. Dalvik Ingrid-Elisabeth Kåss Hanne K. Størksen Porsgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/11268-4 Dato: 28.10.2011 HØRING NOU 2011:15 ROM FOR ALLE - EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK FOR FRAMTIDEN INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

Boligsosialt arbeid effekter for Fjell.

Boligsosialt arbeid effekter for Fjell. Boligsosialt arbeid effekter for Fjell. Statens pris for boligsosialt arbeid 2013 Bosettingsprisen 2015 Rådgiver Glenny Jelstad Områdeløft den 28. mai 2015 04.06.2015 1 Boligsosiale fakta om Drammen Drammen

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Konferanse boligsosialt arbeid, Fylkesmannen Oslo og Akershus, 20.5.2014 Inger Lise Skog Hansen, Fafo På agendaen Boligsosialt arbeid på dagsorden Definisjoner

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

MANDAT På vei til egen boligkarriere

MANDAT På vei til egen boligkarriere MANDAT På vei til egen boligkarriere Del prosjekt i BASIS Porsgrunn Kommune Vedtatt av styringsgruppe 22.10.10 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Det fremkommer i Porsgrunn kommunens vedtatte boligsosial handlingsplan

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Bakgrunn Bostedsløshet i Drammen er kartlagt gjennom statlige kartlegginger foretatt av NIBR. Kartleggingene viser at antallet bostedsløse varierer:

Bakgrunn Bostedsløshet i Drammen er kartlagt gjennom statlige kartlegginger foretatt av NIBR. Kartleggingene viser at antallet bostedsløse varierer: Notat Til: Eva Milde Grunvald Fra: John Dutton Dato: 01.09.2014 Bostedsløshet i Drammen. Hensikt Bakgrunnen for notatet er følgende problemstilling: Til tross for kommunens økt fokus på boligsosialt arbeid

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Husbankens time 23.11.2015

Husbankens time 23.11.2015 Husbankens time 1 Vi skal si litt om: Forslag til statsbudsjett 2016 Bostøtte Bosetting av flyktninger E-søknad bostøtte E-søknad startlån Veiviseren Læringsarenaer 2 Samarbeidsavtale 2013-2018 Mål 1.

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Rapport første halvår 2015 Kristiansand kommune

Rapport første halvår 2015 Kristiansand kommune Rapport første halvår 2015 Kristiansand kommune Halvårsrapportering for første halvår 2015 pr 11.06.2015 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer