På vei til egen boligkarriere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På vei til egen boligkarriere"

Transkript

1 På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/ Godkjent - Arbeidsgruppe 1

2 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET... 4 INNTEKTER... 4 MÅLOPPNÅELSE... 6 DELMÅL OPPNÅELSE... 7 Delmål 1. Øke boligkompetanse på individnivå... 7 Delmål 2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd... 8 Delmål 3. Øke bruken av privat leiemarked... 9 Delmål 4. Bedre målrettet bruk av kommunens boliger... 9 Delmål 5. Redusere ventelister for tildeling av kommunale boliger... 9 Delmål leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig Delmål 7. Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen Delmål 8. Forbedre samhandling mellom bolig, tjenester og andre støtteordninger med fokus på den enkeltes boligkarriere Delmål 9. Øke boligkompetansen på forvaltningsnivåer KONKLUSJON OVERSIKT OVER ALLE TILTAKENE SOM ER GODKJENT AV STYRINGSGRUPPEN TILTAK DELRAPPORT 1- PERSONRETTET KARTLEGGING Tiltak 1 Øke tilgangen til informasjon Tiltak 2 Startlån kvalitet vs. Kvantitet Tiltak 3 - Få flyktninger videre i egen eid eller leid boli Tiltak 4 - Tidsubestemte kontrakter Tiltak 5 & 6 - Samarbeidsplaner Tiltak 7 - Venteliste - Forberedelse for å bo og kartlegge type bolig Tiltak 8 - Små hus TILTAK DEL RAPPORT 2 KOMPETANSE OG KOMMUNIKASJON Tiltak 1 Kompetanse heving Tiltak 2 Samhandlingsrutine ved bosetting og for oppfølgning Tiltak 3 Boligkartlegging Tiltak 4 Definisjon av boligsosialt arbeid i Porsgrunn Kommune og fremstilling av bolig skjematisk TILTAK DELRAPPORT 3 PRIVATE LEIEMARKED Tiltak 1 se på ulike modeller for samarbeid med leieboerforeningen i Porsgrunn

3 Innledning Prosjektet er nå halvveis. Kartleggingen er ferdig og arbeidet med tiltakene er godt i gang. I mai 2010 ble prosjektet etablert, og hovedvekten av tiden gikk med til å utarbeide mandat, bli kjent med arbeidsmetoder og feltet boligsosialt arbeid. I 2011 har fokuset vært utarbeidelse av delrapportene, igangsetting av tiltak og fokus på enkeltsaker. Denne rapporten viser statistikk om deltakerne og deretter redegjørelse av måloppnåelsen hittil. Avslutningsvis gjennomgås status for alle tiltakene som er godkjent av styringsgruppen. Statistikk om prosjektet hittil Prosjektet skal ta for seg årlig om lag 100 husstander fordelt på de ulike gruppene nedenfor. Det er pr totalt 210 husstander som har hatt kontakt med prosjektet. Behovet for bistand varierer fra husstand til husstand. Nedenfor (diagram 1) vises fordeling av deltakere og aldersfordelinger. Som diagrammet viser er den største aldersgruppen Unge under 25 utgjør 12 % av deltakerne. Den største andelen av prosjektdeltakere er husstander som søker på bakgrunn av økonomi, deretter mennesker med rusmiddelmisbruk og flyktninger. 60 Diagram Flyktn. 1. gang Flyktn. 2. gang Funksj. -hemmet Utvikl. - hemmet Psykiatri Rus Sosialt vansk. Annen funk.hem. Økonomi Hovedvekten av prosjektdeltakere er husstander som bor i kommunal bolig og husstander som søker kommunal bolig Det er om lag 50 aktive prosjektdeltakere til en hver tid. De som ikke er aktive er enten satt som passive eller avsluttet. Passive deltakere er for eksempel husstander med gjeld som må nedbetales før videre arbeid mot egen boligkarriere. Blant de 50 husstander som er Aktive pr. 1 mars % Diagram 2 aktive som er fordelingen som vist i diagram 2. 0 % 17 % 2 % Flyktning 1 gang Sammensetningen 33 % Flyktning 2 gang 0 % er varierende etter Utviklingshemmede behovet. Psykiske lidelser Blant Rus prosjektdeltakerne Sosialt vanskeligstilte 21 % er 38 husstander er 6 % 0 % på venteliste på 21 % kommunal bolig. Fysisk utviklingshemmede Andre funksjonshemmede Økonomisk vanskeligstilte 3

4 Barn i prosjektet Det er 75 husstander i prosjektet som har barn. Det antas at en del opplyser at de har barn, men at barna ikke skal bo eller bor fast hos søker/leietaker. Totalt er det 150 barn fordelt på de 75 husstandene. I tabellen nedenfor vises antall barn fordelt på husstandene og familiesammensetningen. Fordeling av barn Diagram Par med barn Enslig med barn 0 1 barn 2 barn 3 barn Antall barn 4 barn 5 barn Par med barn Som vi ser er det en stor andel enslige med 2 eller 3 barn. Dette utgjør utfordringer eksempel flyttet av kommunale boliger da leie og eie priser for denne gruppen er høy i forhold til inntekten. Det utarbeides for tiden en handlingsplan mot barnefattigdom i Porsgrunn kommune. I planen fremkommer tre ulike tiltak for arbeidet mot barnefattigdom i et boligperspektiv. Inntekter Inntektene til deltakerne er i stor grad ytelser fra NAV, enten i form av varige trygdeytelser eller AAP. Da 23 % mottar AAP utgjør dette utfordringer i forbindelse med å ta opp lån da ytelsen ikke er varig. En liten del har arbeidsinntekt, men for denne gruppen er det ofte stor gjeldsbyrde som er utfordringen. Inntekt Diagram 4 2 % 1 % 2 % 5 % 11 % Arbeidsinntekt 23 % 28 % Varige trygdeytelser AAP Sosialhjelp Introduksjonsstønad Midlertideig arbeidsinntekt Studielån Ingen inntekt 28 % 4

5 Inntekten som er illustrert i diagram 5 varier kraftig. En stor andel husstander har inntekt mellom kr, men det fremkommer ikke om husstaden har gjeld i Inntekt Diagram 5 30 % % av prosjekt deltakere 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Under Inntekt kr Over S1 statistikken fra BoKart. Mange av husstanden som er i kontakt med prosjektet har gjeld. I vedlagt diagram 6 er det utarbeidet statistikk for et utvalg av prosjektdeltakere fra 2011 (90 husstander). Blant disse husstandene er det om lag 35 % som ikke har gjeld. 50 % har gjeld som varierer mellom under kr til over kr Gjelden er ofte forbruksgjeld og/eller inkasso saker og for en del har gjeld til lånekassen. Annen gjeld som privat gjeld eller husleierestanse fremkommer ikke. Gjeld hos prosjektdeltakere (N=90) Diagram % Ingen gjeld Usikker registrering En stor utfordring med husstander som har gjeld er deres begrensinger til å ta opp lån til bolig. Ved kjøp av bolig kan kreditorer ta utleggsforretning i boligen, hvilket kan resultere i begjæring av tvangssalg og påfølgende tap av bolig. Ved å refinansiere stor forbruksgjeld sammen med boliglånet medfører dette dårligere sikkerhet for kommunens utlån. For husstander som har høy forbruksgjeld gjøres det også en vurdering på søkers betalingsevne og vilje 5

6 Måloppnåelse Hovedmålet er å bidra til at personer som søker eller mottar kommunal boligbistand skal få tilstrekkelig hjelp for å komme seg videre i egen boligkarriere. Nedenfor redegjøres det kort for arbeidet og resultater fordelt på målgruppene: Personer som søker om og/eller mottar hjelp til fremskaffelse av bolig ved hjelp av kommunens boligvirkemidler Utvelgelsen av husstandene i denne gruppen basert seg på at det antas at det er potensial for å leie/eie bolig selv i fremtiden. Gruppen deltakere kan deles i tre: Husstander som får avslag eller utsatt sak ved boligsøknad. Alle disse husstander får vedtak om innvilget bistand fra prosjektet. Alle i denne gruppen har vært inne til samtaler og jevnlig kontakt via telefon eller samtaler. Mengden kontakt varierer mye, alt i fra flere timer til kun enkel saksbehandling. Husstander som får tildelt kommunal bolig ved ledighet. For husstander som omfattes av retningslinjene og får tildelt kommunal bolig ved ledighet består oppfølgning av bistand til å lete etter bolig på det private leiemarkedet og samtidig gjøre en grundig kartlegging om type bolig og beliggenhet samt behovet for oppfølgning. Det fokuseres på muligheten for å etablere seg rett videre da ventetidene på kommunale boliger varierer. Husstander som får tildelt kommunal bolig. For disse husstandene handler arbeidet om å se frem i tid mot å etablere seg på det private eie/leiemarkedet etter endt kontrakt. Utarbeidelse og oppfølgning av samarbeidsplanen er sentralt. Resultater: Etablert direkte på leiemarkedet: 11 husstander Etablerte direkte på eiemarkedet:4 husstander Bosatt i kommunale boliger: 36 husstander Oppfølging av leietakere med tidsbestemte leiekontrakter på vei til egen boligkarriere enten ved å eie eller leie privat bolig Oppfølgningen av leietaker i kommunale boliger har bestått av to arbeidsområder: Følge opp husstander som søker forlengelse av husleiekontrakten. Av de 48 husstander som har søkt forlengelse av leiekontrakten har det vært 10 som har søkt startlån og kjøpt eller i ferd med å kjøpe annen bolig. Disse husstandene får som oftest kontrakter på 1år og tett oppfølgning. 6 husstander har fått avslag på forlengelse av leiekontrakten, grunnet at husstandene har blitt etablert på det private leie/eie markedet. Identifisere leietakere i kommunale boliger som har potensial for å eie eller leie bolig på det private marked. Det antas at det er flere husstander i kommunale boliger som har muligheter for å eie eller leie bolig på det private marked. Det har blant annet undersøkt 63 husstander som har tidsubestemte kontrakter. Alle disse kontraktene har vært undersøkt og flere av disse har nå startlån, eller i målrettet arbeid mot å eie egen bolig. Det er sendt ut brever til samtlige husstander i borettslagsleiligheter som har hatt kontrakt i 1 år eller lengre. Brevene ble sendt ut i februar 2011 og etter kort tid er det over 25 personer som har kontaktet kommunen. Av disse er det 5 som skal undersøkes nærmere. Se vedlegg 1 for brevet som ble sendt til leietakere. Resultater: Ut av kommunal bolig til eie bolig: 15 husstander Ut av kommunal bolig til leie bolig: 13 husstander 6

7 Kjøp av nåværende kommunale bolig: 1 (+ 1 som kjøper nå) Totalt utflyttete av kommunal boliger: 29 husstander Kommunale leietakere med forhåndstilsagn pr mars 2012: 8 husstander Følge opp leietakere i kommunale boliger som trenger boligsosial bistand for å opprettholde og mestre boligforholdet Gruppen som trenger oppfølgning for å mestre et boforhold er tidkrevende. Deltakerne kan fordeles i to grupper: Husstander som er bostedsløse eller på vei ut av institusjon (fengsel/behandling). Mye av kontakten omhandler motivasjon til å ta i mot tjenester ved etablering i bolig og ansvarliggjøring av den enkeltes ansvar for sitt boforhold. Husstander som har blitt bosatt i kommunale boliger. Det er bosatt 6 stykker i kommunale leiligheter. Disse er fulgt opp av prosjektet og det er i bosettingen vært hyppig kontakt med tjenestekontoret og psykiske helsetjeneste og rusomsorg for utarbeidelse av samarbeidsplan. Blant husstander er det 3 husstander som det har mottatt gjentatte klager på. For disse husstandene arbeides det med å stabilisere boforholdet og kartlegge om de bor i korrekte boliger. Husstander som har behov for annen bolig: Det er flere husstander i prosjektet som har hatt feil bolig. Dette gjelder husstander som for eksempel har klager på boforhold eller ikke har nytte av boforholdet. I prosjektperioden har 15 husstander har fått bistand til å få riktig bolig og tjeneste. Husstander med behov for småhus: Det er bosatt en husstand i småhus. Oppfølgning og samarbeidet med tjenesteapparatet (Boteam, DPS og LAR) har gjort at dette går bra ut i fra et boligsosialt hensyn. Arbeidet med å finne leietakere til de neste husene pågår. Resultater: Bosatte i kommunale boliger: 6 husstander Byttet til mer egnet kommunale boliger: 15 husstander Utkastelse fra kommunale boliger: ingen husstander Bosatt i småhus: 1 husstand Delmål oppnåelse Nedenfor er de enkelte delmålene beskrevet med måloppnåelsen hittil. Delmål 1. Øke boligkompetanse på individnivå Hva er gjort: Det gjennomføres samtaler med boligsøkere og leietakere med fokus på å gi individuell opplæring mot egen boligkarriere. Kommunenes internettsider er oppdatert med og forbedret. I forbindelse med å få flyktninger videre i egen boligkarriere har det vært undervist 12 timer på introduksjonsprogrammet for flyktninger i 2011 og Se vedlegg 2 for evaluering av tiltaket. Resultater: Individuell opplæring mot den enkeltes boligkarriere Bedret tilgangen til informasjon på internettsider Økt kompetansen om boligkarriere hos flyktninger 7

8 Delmål 2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd Hva er gjort: Det er økt opptaket av startlån i 2011 med 5 millioner. Totalt utlånt er kr Tett oppfølgning og bistand til å søke startlån blant boligsøker eller leietakere i kommunale boliger Tett oppfølgning av samtlige leietakere i kommunale boliger som har økonomi til å kjøpe bolig med bruk av startlån. Resultater: Bidratt til økt antall utbetalte startlån med i overkant av 4 millioner kroner ved årsskiftet. Se diagrammet 7: Startlån Diagram 7 Antall tilskudd til etablering har økt med 9 stk som diagram 8 viser Låne opptak Utlånt Utlånt År 2009 År 2010 År 2011 Låne opptak Tilskudd Diagram Som diagram 9 viser, så har antall forhåndstilsag i prosjektet økte betydelig ved årsskiftet Etablering Type Utbedring Tot År 2010 År 2011 Antall År 2010 År 2011 Aktive ved årsskifte Diagram Aktive ved årsskifte

9 Delmål 3. Øke bruken av privat leiemarked Hva er gjort: Nåværende rutiner og arbeidsmetoder er fulgt Tett oppfølgning og bistand til husstander som har mulighet til å eie leie bolig Det arbeides med å etablere samarbeid med leieboerforeningen. Dette kan muligens bidra til bedre rettssikkerhet for leietakere i private leieforhold. Resultater: 13 husstander har flyttet fra kommunale boliger til det private leiemarked. Det har ikke tidligere vært registrert andelen utflyttinger til det private leiemarked, slik at vi kan ikke si om det har vært en økning. Det er 8 husstander som har søkt kommunal bolig og blitt etablert direkte på leiemarked. Dette er husstander som enten har fått innvilget kommunal bolig ved ledighet eller fått avslag på kommunal bolig. Alle husstandene har fått innvilget bistand fra prosjektet. Delmål 4. Bedre målrettet bruk av kommunens boliger Hva er gjort: Det er kartlagt 114 leietakere om mulighet for å komme videre i egen boligkarriere. Alle som har søkt forlengelse av husleiekontrakten har blitt kartlagt etter kommunens retningslinjer. Det er i samarbeid med IT avdelingen oppdatert BoKart slik at det kan boligkartlegges fra Sosio. Det gjenstår tilrettelegging for mulighet til kartlegging i Gerica. Resultater: Ved gjennomgangen av leiekontraktene ble det oppdaget flere personer som kan/bør ha muligheter for å eie/leie bolig på det private marked. Majoritet av disse leietakerne bor i kommunale boliger i borettsslag og det er (som beskrevet på side 6) sendt ut brev til leietakere i borettslag med informasjon om startlån og muligheter for å kjøpe nåværende bolig. Alle leietakere som har søkt om forlengelse av husleiekontrakten har blitt undersøkt ihht. retningslinjene. Det er totalt 48 husstander som har søkt forlengelse av husleiekontrakten. Av disse har 10 husstander søkt startlån. Flere av husstandene som har søkt forlengelse hatt flere leieforhold bak seg før de ble bosatt i nåværende kommunale bolig. Stabiliteten diss husstandene opplever i nåværende bolig er derfor viktig. Ved å leie kommunal bolig kan dette med føre at husstandene over tid klarer å skape stabilitet i livet, og dermed komme ut i arbeid for å skaffe fast inntekt eller for eksempel betale ned gjeld. Dette er sentralt i arbeidet med å kunne eie egen bolig. For husstanden som får forlenget med 1 5 år, lages det en samarbeidsplan med fokus for hvordan de skal komme videre i egen boligkarriere. Delmål 5. Redusere ventelister for tildeling av kommunale boliger Hva er gjort: Arbeidet for å frigjøre kommunale boliger er sentralt for å innfri deler av ventelisten Fokus på å følge opp husstander som søker kommunale bolig rett videre i privat leid eller eid Resultater: 9

10 Ventelistene har ikke blitt redusert. Det er til en hver tid mellom husstander som venter. I 2011 har det vært flere søkere og færre utflyttinger enn normalt. En stor gruppe som venter er bostedsløse mennesker med rusproblemer, og disse utgjør om lag 25 prosent av ventelisten. Disse husstandene har ofte utfordringer når det gjelder bomiljø. Flere av disse personene har antagelig har behov for sammensatte tjenester for å opprettholde et boforhold. Det er 21 husstander prosjektet som har blitt etabler direkte på eie eller leiemarkedet. Flere av disse omfattes av retningslinjene for tildeling av kommunal bolig. Delmål leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig I løpet av et og halvt år har det vært 30 utflyttinger blant prosjektdeltakerne fordelt på: 2010 Fra kommunale leid til eid: 5 husstander. Fra kommunal leid til privat leid: 4 husstander. Totalt utflyttet: 9 husstander 2011 Fra kommunale leid til eid: 7 husstander Kjøp av kommunal leilighet: 1 husstander Fra kommunal leid til privat leid: 7 husstander Totalt utflyttet: 15 husstander 2012 Fra kommunale leid til eid: 3 husstander Kjøp av kommunal leilighet: 1 husstand skal kjøpe nåværende bolig Fra kommunal leid til privat leid: 2 husstanser Aktive forhåndstilsagn: 8 husstander. Blant disse er det to som bor i døgnbemannet boliger. Totalt utflyttet: 6 husstander Sum for hele perioden: Husstander fra kommunal leid til eid: 15 husstander Husstander som har kjøpt nåværende kommunal bolig: 1 husstand (1 kjøper nå) Husstander fra kommunal leid til privat leid: 13 husstander Totalt utflyttet: 29 husstander Husstander som har søkt kommunal bolig og blitt etablert rett på eie marked: 8 husstander Husstander som har søkt kommunal bolig og blitt etablert rett på leie marked: 13 husstander Husstander som leier kommunal bolig og har aktive forhåndstilsagn på startlån pr.1 mars: 8 husstander Som diagram 9 på neste side nedenfor viser så er det allerede i mars 2012 en stor andel som har kommet ut i egen eid bolig. For husstander som er blitt etablert direkte i på eie markedet er det allerede likt som i hele Diagrammet viser at det ikke ble nådd målet om 20 husstander ut av kommunal bolig i Å kjøpe bolig tar tid, spesielt for målgruppen som er i prosjektet. Tilgjengelige boliger på markedet er meget varierende. Husstandene som bor i kommunale boliger har ofte kun mulighet til å betjene lave lånebeløp, og boligene de 10

11 konkurrerer om er få og populære. Dette gjelder spesielt for husstander med behov for større boliger med flere soverom. Flere av husstanden har opplevd å miste boligen grunnet lav ansiennitet i PBBL. Innmelding av husstander forsøker vi og motiver til tidlige i prosessen. Erfaringer fra andre kommuner viser at arbeidet med å snu trender tar tid. I Trondheim kommune opplevde man at etter 2 år hadde man en betydelig økning av antall utflyttinger. Kjennskapet til prosjektet, prosjektleder og fokus på eie bolig vil gi resultat over tid. Diagram 10 viser oversikt over antall utflyttinger til leie, eie eller kjøp av kommunal bolig. De lilla stolpene viser ønsket måloppnåelse. Måloppnåelse Diagram Eie Leie Kjøpt kommunal bolig Totalt ut Mål Eie Leie Kjøpt kommunal bolig Totalt ut Mål Delmål 7. Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen Fokus på boligen og deltakelse fra boligkontoret er med på å øke boligkompetanse og fokuset på bolig i kommunen. Lik forståelse er med på å bedre samarbeidet i kommunen. Den økte tidsbruken i prosjektet bidrar til eksempel deltakelse på ansvarsgruppe møter, og har samarbeidspartnere gitt positive tilbakemeldinger. Flere av deltakerne i prosjektet har etablert kontakten grunnet at de som følger opp kjenner til prosjektet og ønsker sine brukere egen boligkarriere. Delmål 8. Forbedre samhandling mellom bolig, tjenester og andre støtteordninger med fokus på den enkeltes boligkarriere Det er et godt samarbeid med bla. Rusteam, Boteam og Tjenestekontoret ved bosetting av personer som har behov for tjeneste i bolig. Vedtakene tjenestekontoret fatter om bistand er i tråd med oppfølgingen som det antas trengs for å beholde boligen. Ved tildeling av boliger for mennesker med rusmiddelmisbruk er det etablert samarbeid med Boteam og Rusteam. Samhandlingsdokumentet (milepel 2) er under arbeid, og forventes å bidra til å synliggjøre samarbeid internt i kommunen. Samarbeidsplaner er aktivt i bruk. De fleste planene som er inngått med leietakere med tjenester, så har utfører av tjenesten vært med på utarbeidelsen av planen. 11

12 Delmål 9. Øke boligkompetansen på forvaltningsnivåer Det er kartlagt behovet for økt kompetanse blant ansatte i kommunen. Tverrfaglig tildelingsteam (arbeidsgruppen) har deltatt på Boligkonferanse og kurs i regi av Husbanken. Boliggruppa skal gi opplæring til Voksenopplæring om boligsosiale virkemidler og boligsosiale utfordringer i kommunen. Konklusjon Arbeidet med å skape egen boligkarriere er tidskrevende. For husstander som skal kjøpe boliger er man avhengig av ordinære kjøpsmarkedet og tilgjengelige boliger på leiemarkedet. Flere av leietakerne har flyttet ut av de kommunale boligene har hatt behov for tett bistand. Det antas at disse personen ikke ville flyttet ut uten den bistanden de har fått i for eksempel kjøpsprosessen. Det er i 2012 en positiv trend. Allerede mars har 3 husstander har kjøpt egen bolig og 8 husstander har forhåndstilsagn. Flere av tiltakene som er satt i gang vil også kunne bidra med å hjelpe flere på vei i egen boligkarriere og er krevende og trenger langsiktet og målrettet arbeid. Oversikt over alle tiltakene som er godkjent av styringsgruppen. Det pågår arbeid med alle tiltakene som er satt godkjent av styringsgruppen. Nedenfor finnes det oversikt over tiltakene, progresjonen og eventuelle resultater. 1. Tiltak delrapport 1- Personrettet kartlegging Nedenfor vises tiltakene, tidsplan og status. 1.1 Tiltak 1 Øke tilgangen til informasjon Bidra til å gi alle husstander med behov for boligbistand adekvat og korrekt informasjon Tiltak - Videreutvikle og oppdaterte nettsider om boligbistand i kommunen. Eks. bilder av boliger, husleiekontrakter, retningslinjer for kommunale boliger, klageskjema, søknadsskjema og brosjyrer om hvordan leie privat. - Utarbeide skriftlig informasjons brosjyrer om for eksempel hvordan leie bolig privat, hva er kommunal bolig, og brosjyre, hvordan kjøpe leilighet og hvordan utnytte ventetiden mens man er på venteliste. Brosjyrer bør være i tråd med internettsider. - Jevnlige gi informasjon til andre virksomheter og samarbeidspartnere om kommunal boligbistand. Forslag til tidsplan Status Hjemmesidene er oppdatert med riktig informasjon. Tilgangen på informasjon finnes enkelt ved å gå inne på fanen med Bolig, eiendom & næring og deretter på Boligbistand. Det arbeides med å utarbeide enkle brosjyrer om informasjon om kommunal bolig og startlån. 1.2 Tiltak 2 Startlån kvalitet vs. Kvantitet Undersøke at kommunene har et godt samarbeid med de private bankene Tiltak 12

13 Utføre en kvalitativ undersøkelse med bankene om hvordan de opplever samarbeidet med kommunen. Undersøke om det foreligger et godt samarbeid med de private bankene og om bankenes kompetanse om startlån. Forslag til tidsplan Status Spørreundersøkelsen er sendt ut til 6 banker (ca 40 kunderådgivere) i Grenland. Undersøkelsen forventes å være klar for publisering i slutten av mars. 1.3 Tiltak 3 - Få flyktninger videre i egen eid eller leid bolig Se på mulighetene for hvordan vi kan bidra til å få gruppen flyktinger videre i egen boligkarriere, for å nå regjeringens mål om at alle skal raskest mulig skal etableres og bli selvhjulpne i egen bolig. Tiltak - Følge opp flyktinger som bosettes ved å benytte samarbeidsplan som metode. Utarbeide en langsiktig samarbeidsplan med fokus på å skaffe seg bolig på privat marked i løpet av 3 år etter bosetting. Planen bør utarbeides i felleskap med NAV, da arbeid og stabil økonomi er vesentlig for å kunne eie selv. - Arbeide aktivt med å bidra til at flyktninger får god opplæring og forståelse av hvordan man skal leie privat bolig eller får muligheten til å kjøpe bolig. Fokus på lokal boligpolitikk. For eksempel i samarbeid med voksenopplæringen. - Aktivt bidra for å hjelp personer videre i egen boligkarriere med å benytte samarbeidsplan som metode for personer som blir bosatt i bofellesskap herunder enslige mellom 18 og 30 år, enslige mindreårige. Tidsplan Status Prosjektet har i gjennomført 4 dager med undervisning på voksenopplæringa i høst- og vinterferien. Se vedlagt evalueringsnotat. Samtlige flyktinger som har blitt bosatt har utarbeidet samarbeidsplan. Planen skal evalueres etter at leietakerne har bodd i 1 år og deretter skal det utarbeides ny samarbeidsplan med fokus på egen boligkarriere. 1.4 Tiltak 4 - Tidsubestemte kontrakter 63 stk borettslag leiligheter er registret med tidsubestemt kontrakter. Dette er kontrakter som i hovedsak er blitt tidsubestemte på grunn av manglede oppfølgning av kontraktene. Det er i 2008 etablert rutiner for forlengelse av kontrakter slik at vi hindrer at tidsbestemte kontrakter blir tidsubestemte Tiltak Undersøke kontraktene ved å sjekke leietakernes økonomi, for eksempel via skattelister og se nærmere på leietakere som antageligvis kan ha økonomiske muligheter: Innkalle til samtale Gjøre en grundigere undersøkelse på leietakeres økonomi Bidra til å søke lån i bank og/eller benytte startlån Bistå i kjøpsprosessen Personer som ikke er i målgruppen for å kjøpe, vurder andre muligheter for å motivere for å leie privat Tidsplan 13

14 Status: Prosjektet har undersøkt samtlige kontrakter. Grunnet husleielovens bestemmelse kan vi ikke si opp disse leiekontraktene. Resultater 1 husstand har kjøpt boligen med startlån. 1 husstand har tilsagn på kjøp av nåværende bolig. Kjøp/salgs prosess er satt i gang. 1 husstand har kjøpt annen bolig og fraflyttet. 1 husstand gikk bort under prosessen, men hadde økonomisk mulighet og ønske om å kjøpe leiligheten. Samtidig er det gjennomgått samtlige leiekontrakter (foruten boliger med nærhet til tjenester). Her ble det undersøkt om lag 135 leiekontrakter for å se på muligheten for egen boligkarriere. Om lag 25 leietakere er under en nærmere undersøkelse og det arbeides med å kartlegge disse husstanders muligheter for å eie egen bolig med bakgrunn i deres økonomisituasjon. Vi har sendt ut brev til 109 leietakere i kommunale boliger i borettslag. Dette er boliger vi kan selge til våre leietakere. I løpet av første uke var det om lag 20 husstander som kontaktet bygge- og eiendomsavdelingen. Se vedlagt brev for informasjon om dette. 1.5 Tiltak 5 & 6 - Samarbeidsplaner Hvordan kan vi bidra til og få flere personer videre i egen boligkarriere? Enten målsettingen er kjøp av egen leilighet eller å klare å opprettholde nåværende leilighet, vil samarbeidsplaner være et viktig hjelpemiddel for å nå den enkelts mål. Tiltak A: Samarbeidsplanen utarbeides på egne møter med leietaker og relevante tjenesteyter i leietakers leieforhold (for eksempel NAV (blant annet med kvalifiseringsprogram, gjeldsrådgiver og introduksjonsprogram), Boteam, barnevernstjenesten, tjenestekontoret osv.). I møtet blir planen utarbeidet og signert av alle involverte parter. Planen skal inneholde følgende punkter: Hvorfor leietaker får kommunal bolig Mål for leieperioden Arbeidspunkter for å komme seg videre i egen boligkarriere o Hvordan o Tidsplan Hvilke tjenester skal bistå leietaker til å nå målene? Hvor ofte skal boligkontoret følge opp leietaker / når skal leietaker ta kontakt med boligkontoret? Oppfølgning av klager i et boligsosialt hensyn og med fokus oppfølgningen av samarbeidsplan. Konsekvenser på brudd av samarbeidsplan B: Gi tilbud om kurs i leieperioden der vi ser at leietaker vil kunne ha utbytte av dette. Det bør utredes i hvilken grad det kan inngås et samarbeid med NAV og KEOPS om muligheter for å gi boligrelevante kurs for den enkelte. For eksempel SMART kurs, som handler om personlig økonomi. Her vil det være behov for å inngå samarbeide med NAV og andre kursholdere. Tidsplan Status 14

15 A. Det arbeides med dette kontinuerlig og forslag om ny mal er utarbeidet og utprøves. Siste halvår har det vært inngått 23 samarbeidsplaner der planen har vært utarbeidet med leietaker. I planene har leietaker selv vært delaktig med å sette opp målsettinger for leieperioden. De fleste planene har vært årlige samtaler og oppfølgning ved behov. Det er ikke arbeidet med å se på muligheten for å gi leietakere kurs i leieperioden. B: Det er ikke startet opp arbeid vedrørende samarbeid om kurstilbud via NAV, KEOPS for å øke kompetansen om bolig hos boligsøkere og leietakere 1.6 Tiltak 7 - Venteliste - Forberedelse for å bo og kartlegge type bolig Bidra til å gi den enkelte økt bokompetanse og øke forutsetningene for en god bosetting. Tiltak A: Når en person vi antar, eller kjenner til, har/vil ha problemer med å opprettholde et fremtidig leieforhold med Porsgrunn kommune, så må personen igjennom et opplegg om å bo. Et program kan bidra til at personen/leietakeren får en økt bokompetanse og større muligheter for å mestre et boforhold. I en slik opplæring kan for eksempel temaer være: Visning av DVD fra Husbanken om plikter ved et leieforhold Gjennomgang av brosjyre Gjennomgang av husleiekontrakt Gjennomgang av husleieloven - ansvar og rettigheter Hva vil det si å være en god nabo? B: Utrede kostnader og muligheter for å utarbeide egen DVD om plikter ved å leie, hvordan leie privat og andre relevante temaer. Tidsplan Status For leietakere man forventer kan ha utfordringer ved å leie bolig gjennomføret et program over to eller flere møter. I dette programmet er det fokusert på overnevnte punkter. Dette er gjennomført for ca. 3 personer som er bosatt i kommunal bolig i 2011 og gjelder personer som trenger økt kunnskap om å bo. 1.7 Tiltak 8 - Små hus Bidra til å gi husstander som tidligere har hatt flere mislykkede boetableringer bak seg nye muligheter i eget småhus. Dette gjelder også personer som har vansker med å bo i bofellesskap med andre av ulike årsaker. Tiltak 1. Kartlegge og innstille kandidater til småhus. Følge opp leietakere i småhus med samarbeidsplaner og i samråd med tjenesteyter. 2. Følge opp personer som blir bosatt i småhus i om lag 6 mnd. etter innflytting Tidsplan Status 1 personer har flyttet inn i småhus. Det er fult opp leietaker i 6 måneder og den videre oppfølgningen gjøres av bygge- og eiendomsavdelingen ved behov. Nå gjennomføres det kartlegginger av personer til de neste husene. Det forventets innflytting i 2 av husene i januar

16 2. Tiltak del rapport 2 kompetanse og kommunikasjon Nedenfor vises tiltakene, tidsplan og status. 2.1 Tiltak 1 Kompetanse heving Det fremkommer blant flere av intervjuene med avdeling og virksomhetsleder at det er behov for å øke kompetansen blant ansatte i boligsosialt arbeid. Tiltak Utarbeides i samarbeid med programleder for boligsosialt utviklingsprogram. I forbindelse med prosjektets mandat og fokus på å skape egen boligkarriere, så legges det vekt på å utarbeide opplæring om boligsosiale virkemidler. Kursene skal være rettet mot direkte bruker kontakt. Tidsplan Status Det er kartlagt behovet for økt kompetanse internt i kommunen om boligsosialt arbeid. Det er ikke satt i gang kurs eller opplæring utover KBL`s boligkonferanse og gjennom prosjektarbeidet. Det har i prosjekt perioden været holdt flere kurs og konferanser innen feltet. På disse kursene har det vært stor deltakelse fra Porsgrunn kommune. Tverrfaglig tildelingsteam (arbeidsgruppen) har flere deltatt på KBL sin boligkonferanse og på to samlinger i regi av Husbanken. Den boligsosiale kompetansen i tverrfaglig tildelingsteam har på bakgrunn av dette økt. Voksenopplæringen ønsker at bygge- og eiendomsavdelingen skal holde opplæring for sine ansatte om boligsosialt arbeid og utfordringer i Porsgrunn kommune. Dette skal påbegynnes i mars Tiltak 2 Samhandlingsrutine ved bosetting og for oppfølgning I mandatet til prosjektet fremkommer det at det skal sees på ulike muligheter for å samarbeide rundt personer som behov for bistand for å opprettholde et botilbud. Foruten mandat for et helhetlig boligsosialt arbeid, er det ikke beskrevet hvordan kommunen bør samarbeide og samhandle rundt leietakere. Tiltak Benyttet planen for personer som har behov for sammensatte tjenester for å kunne opprettholde et botilbud. Tidsplan Status Samhandlingsdokumentet er under arbeid og første utkast er ferdig. Dette skal sendes på høring. 2.3 Tiltak 3 Boligkartlegging Det fremkommer at det er behov for å kartlegge mer om den enkeltes muligheter for egen boligkarriere i forbindelse med vurderingen av boligsøkere ihht. retningslinjene for tildeling av kommunale boliger. Tiltak Utarbeide kartlegging skjema og implementere dette Tidsplan 16

17 Status Nytt boligfaglig vurderingsskjema er i en periode utprøvd hos Bygge- og eiendomsavdelingen, dette skal nå erstatte det eksisterende skjema. BoKart er oppdatert og det arbeides med muligheten for samkjøring med Sosio. Det vil da gjennomføres en opplæring av Sosio brukere. Modulen ble ikke oppdatert tilsvarende i Gerica. System ansvarlig for Gerica skal ta dette opp med Tieto. 2.4 Tiltak 4 Definisjon av boligsosialt arbeid i Porsgrunn Kommune og fremstilling av bolig skjematisk. I intervjuene med virksomhets- og avdelingsleder fremkommer det at det er ingen felles definisjon av boligsosialt arbeid og mange ulike synspunkter på hva dette er. Det er ønskelig med en felles definisjon av dette for å kunne målrettet arbeidet bedre. Tiltak: Utarbeide en definisjon på boligsosialt arbeid i Porsgrunn kommune. Status Det foreslås at Porsgrunn kommune benytter definisjonen i NOU 2011:15 Rom for alle: Boligsosialt arbeid vil si det kommunen gjør for å sikre vanskeligstilte på boligmarkede en trygg bosituasjon Definisjonen bør fremkomme i rulleringen av ny boligsosial handlingsplan. 3. Tiltak delrapport 3 private leiemarked Nedenfor vises tiltakene, tidsplan og status. 3.1 Tiltak 1 se på ulike modeller for samarbeid med leieboerforeningen i Porsgrunn Leieboerforeningen er den største interesseorganisasjonen for personer som leier bolig privat. Organisasjoner bistår i konflikter, og kan både være til nytte for leietakere og utleiere. Forslag til tiltak 1. Se på muligheter for å legge til rette for at leieboerforeningen kan etableres i området. Prosjektet innleder dialog med Leieboerforeningen og eventuelt andre Grenlandskommuner Må undersøkes Ved et eventuelt samarbeid med Leieboerforeningen må det undersøkes om dette er offentlig anskaffelse. Tidsplan Status Tiltaket er underarbeid, og det er innledet en dialog med leieboerforeningen. Christian Møller-Skau Prosjektleder

18 Vedlegg 1 Brev til leietakere Leitaker Adresse 3900 PORSGRUNN Til leietakere i Porsgrunn kommunes boliger i borettslag Porsgrunn kommune ønsker at alle leietakere i kommunale boliger på sikt skal eie egen bolig. Vi ønsker å gi råd og veiledning om muligheten for å søke startlån i kommunen. Borettslagsloven gir kommunen anledning til å selge sine boliger til egne leietakere, uten at medlemmer av borettslaget får forkjøpsrett. Dette innebærer at du kan søke om å kjøpe den leiligheten du bor i. Søknader om kjøp vil bli økonomisk vurdert, og det vil bli tatt stilling til om Porsgrunn kommune ønsker å selge din bolig før endelig avgjørelse om salg blir tatt. Dersom din økonomiske situasjon tilsier det, og det er ønskelig, vil det være mulig å kjøpe annen bolig i Porsgrunn. Du kan ta kontakt for informasjon eller ved behov for praktisk hjelp vedrørende: - Søknad om startlån - Kjøp av den boligen du bor i - Kjøp av annen bolig på det åpne markedet - Boligtilskudd - Takst / pris Henvendelser rettes til: Christian Møller-Skau Prosjektleder På vei til egen boligkarriere / Med hilsen Terje Madsen Bygge- og eiendomssjef (Sign.) Christian Møller-Skau Prosjektleder (Sign.) 18

19 Porsgrunn Kommune Bygge- og eiendom Kan jeg få startlån? En av forutsetninger for å få startlån er at du har problemer med å få finansiert boligen i privat bank. Du må undersøke om du kan få lån i din bank før du kontakter oss. Vi er gjerne med på å samfinansiere med banken (f. eks at banken innvilger 80 eller 85 % finansiering og vi kan innvilge egenkapitalkravet). Hvilken bolig type kan jeg kjøpe? Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. Vi i Porsgrunn Kommune anbefaler at du kjøper borettslagsleilighet. Hvordan må økonomien min være? For å få startlån må du kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Du må ha fast inntekt (arbeid eller trygd/pensjon) og du bør ikke ha så mye annen gjeld. Hvor mye startlån kan jeg få? Det er din økonomi som bestemmer hvor mye du kan låne. Det er en forutsetning at du har tilstrekkelig inntekt til å dekke de utgiftene du har til lån og samtidig ha noe igjen til livsopphold, og evt. andre økonomiske utgifter. Porsgrunn Kommune benytter veiledende SIFO satser i beregning av startlån. Se på for livsoppholdssatser. Ved vurdering benyttes det kalkulasjonsrente på 6 %, for å se om du tåler en renteoppgang. Hvor kan jeg undersøke om jeg er i målgruppen for å kunne få lån? Du kan undersøke på eller du må gjerne ta kontakt med oss: Christian Møller-Skau Prosjektleder På vei til egen boligkarriere / Kjersti Dolva Christensen Økonomisk veileder

20 Vedlegg 2 Evaluering av undervisning for flyktninger På vei til egen boligkarriere Milepel 1 Personrettet kartlegging Tiltak 3 Evaluering av undervisning for flyktninger 20

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

«Det er litt sånn at veien blir til mens en går»

«Det er litt sånn at veien blir til mens en går» Kristin Thorshaug Stina Svendsen Veronika Paulsen Berit Berg «Det er litt sånn at veien blir til mens en går» Kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger Illustrasjonsfoto: colourbox.no. Kristin

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 1 Sammendrag Antallet fattige barn (0-18 år) har steget de siste årene. I 2010 bodde det 99 728 barn i Norge som ble definert som fattige. Samme periode bodde

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den :

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Sosialfaglige utfordringer blant ungdom (16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. Følgeforskning av SAMUR (Samhandlingstiltak for unge

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer