På vei til egen boligkarriere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På vei til egen boligkarriere"

Transkript

1 På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/ Godkjent - Arbeidsgruppe 1

2 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET... 4 INNTEKTER... 4 MÅLOPPNÅELSE... 6 DELMÅL OPPNÅELSE... 7 Delmål 1. Øke boligkompetanse på individnivå... 7 Delmål 2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd... 8 Delmål 3. Øke bruken av privat leiemarked... 9 Delmål 4. Bedre målrettet bruk av kommunens boliger... 9 Delmål 5. Redusere ventelister for tildeling av kommunale boliger... 9 Delmål leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig Delmål 7. Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen Delmål 8. Forbedre samhandling mellom bolig, tjenester og andre støtteordninger med fokus på den enkeltes boligkarriere Delmål 9. Øke boligkompetansen på forvaltningsnivåer KONKLUSJON OVERSIKT OVER ALLE TILTAKENE SOM ER GODKJENT AV STYRINGSGRUPPEN TILTAK DELRAPPORT 1- PERSONRETTET KARTLEGGING Tiltak 1 Øke tilgangen til informasjon Tiltak 2 Startlån kvalitet vs. Kvantitet Tiltak 3 - Få flyktninger videre i egen eid eller leid boli Tiltak 4 - Tidsubestemte kontrakter Tiltak 5 & 6 - Samarbeidsplaner Tiltak 7 - Venteliste - Forberedelse for å bo og kartlegge type bolig Tiltak 8 - Små hus TILTAK DEL RAPPORT 2 KOMPETANSE OG KOMMUNIKASJON Tiltak 1 Kompetanse heving Tiltak 2 Samhandlingsrutine ved bosetting og for oppfølgning Tiltak 3 Boligkartlegging Tiltak 4 Definisjon av boligsosialt arbeid i Porsgrunn Kommune og fremstilling av bolig skjematisk TILTAK DELRAPPORT 3 PRIVATE LEIEMARKED Tiltak 1 se på ulike modeller for samarbeid med leieboerforeningen i Porsgrunn

3 Innledning Prosjektet er nå halvveis. Kartleggingen er ferdig og arbeidet med tiltakene er godt i gang. I mai 2010 ble prosjektet etablert, og hovedvekten av tiden gikk med til å utarbeide mandat, bli kjent med arbeidsmetoder og feltet boligsosialt arbeid. I 2011 har fokuset vært utarbeidelse av delrapportene, igangsetting av tiltak og fokus på enkeltsaker. Denne rapporten viser statistikk om deltakerne og deretter redegjørelse av måloppnåelsen hittil. Avslutningsvis gjennomgås status for alle tiltakene som er godkjent av styringsgruppen. Statistikk om prosjektet hittil Prosjektet skal ta for seg årlig om lag 100 husstander fordelt på de ulike gruppene nedenfor. Det er pr totalt 210 husstander som har hatt kontakt med prosjektet. Behovet for bistand varierer fra husstand til husstand. Nedenfor (diagram 1) vises fordeling av deltakere og aldersfordelinger. Som diagrammet viser er den største aldersgruppen Unge under 25 utgjør 12 % av deltakerne. Den største andelen av prosjektdeltakere er husstander som søker på bakgrunn av økonomi, deretter mennesker med rusmiddelmisbruk og flyktninger. 60 Diagram Flyktn. 1. gang Flyktn. 2. gang Funksj. -hemmet Utvikl. - hemmet Psykiatri Rus Sosialt vansk. Annen funk.hem. Økonomi Hovedvekten av prosjektdeltakere er husstander som bor i kommunal bolig og husstander som søker kommunal bolig Det er om lag 50 aktive prosjektdeltakere til en hver tid. De som ikke er aktive er enten satt som passive eller avsluttet. Passive deltakere er for eksempel husstander med gjeld som må nedbetales før videre arbeid mot egen boligkarriere. Blant de 50 husstander som er Aktive pr. 1 mars % Diagram 2 aktive som er fordelingen som vist i diagram 2. 0 % 17 % 2 % Flyktning 1 gang Sammensetningen 33 % Flyktning 2 gang 0 % er varierende etter Utviklingshemmede behovet. Psykiske lidelser Blant Rus prosjektdeltakerne Sosialt vanskeligstilte 21 % er 38 husstander er 6 % 0 % på venteliste på 21 % kommunal bolig. Fysisk utviklingshemmede Andre funksjonshemmede Økonomisk vanskeligstilte 3

4 Barn i prosjektet Det er 75 husstander i prosjektet som har barn. Det antas at en del opplyser at de har barn, men at barna ikke skal bo eller bor fast hos søker/leietaker. Totalt er det 150 barn fordelt på de 75 husstandene. I tabellen nedenfor vises antall barn fordelt på husstandene og familiesammensetningen. Fordeling av barn Diagram Par med barn Enslig med barn 0 1 barn 2 barn 3 barn Antall barn 4 barn 5 barn Par med barn Som vi ser er det en stor andel enslige med 2 eller 3 barn. Dette utgjør utfordringer eksempel flyttet av kommunale boliger da leie og eie priser for denne gruppen er høy i forhold til inntekten. Det utarbeides for tiden en handlingsplan mot barnefattigdom i Porsgrunn kommune. I planen fremkommer tre ulike tiltak for arbeidet mot barnefattigdom i et boligperspektiv. Inntekter Inntektene til deltakerne er i stor grad ytelser fra NAV, enten i form av varige trygdeytelser eller AAP. Da 23 % mottar AAP utgjør dette utfordringer i forbindelse med å ta opp lån da ytelsen ikke er varig. En liten del har arbeidsinntekt, men for denne gruppen er det ofte stor gjeldsbyrde som er utfordringen. Inntekt Diagram 4 2 % 1 % 2 % 5 % 11 % Arbeidsinntekt 23 % 28 % Varige trygdeytelser AAP Sosialhjelp Introduksjonsstønad Midlertideig arbeidsinntekt Studielån Ingen inntekt 28 % 4

5 Inntekten som er illustrert i diagram 5 varier kraftig. En stor andel husstander har inntekt mellom kr, men det fremkommer ikke om husstaden har gjeld i Inntekt Diagram 5 30 % % av prosjekt deltakere 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Under Inntekt kr Over S1 statistikken fra BoKart. Mange av husstanden som er i kontakt med prosjektet har gjeld. I vedlagt diagram 6 er det utarbeidet statistikk for et utvalg av prosjektdeltakere fra 2011 (90 husstander). Blant disse husstandene er det om lag 35 % som ikke har gjeld. 50 % har gjeld som varierer mellom under kr til over kr Gjelden er ofte forbruksgjeld og/eller inkasso saker og for en del har gjeld til lånekassen. Annen gjeld som privat gjeld eller husleierestanse fremkommer ikke. Gjeld hos prosjektdeltakere (N=90) Diagram % Ingen gjeld Usikker registrering En stor utfordring med husstander som har gjeld er deres begrensinger til å ta opp lån til bolig. Ved kjøp av bolig kan kreditorer ta utleggsforretning i boligen, hvilket kan resultere i begjæring av tvangssalg og påfølgende tap av bolig. Ved å refinansiere stor forbruksgjeld sammen med boliglånet medfører dette dårligere sikkerhet for kommunens utlån. For husstander som har høy forbruksgjeld gjøres det også en vurdering på søkers betalingsevne og vilje 5

6 Måloppnåelse Hovedmålet er å bidra til at personer som søker eller mottar kommunal boligbistand skal få tilstrekkelig hjelp for å komme seg videre i egen boligkarriere. Nedenfor redegjøres det kort for arbeidet og resultater fordelt på målgruppene: Personer som søker om og/eller mottar hjelp til fremskaffelse av bolig ved hjelp av kommunens boligvirkemidler Utvelgelsen av husstandene i denne gruppen basert seg på at det antas at det er potensial for å leie/eie bolig selv i fremtiden. Gruppen deltakere kan deles i tre: Husstander som får avslag eller utsatt sak ved boligsøknad. Alle disse husstander får vedtak om innvilget bistand fra prosjektet. Alle i denne gruppen har vært inne til samtaler og jevnlig kontakt via telefon eller samtaler. Mengden kontakt varierer mye, alt i fra flere timer til kun enkel saksbehandling. Husstander som får tildelt kommunal bolig ved ledighet. For husstander som omfattes av retningslinjene og får tildelt kommunal bolig ved ledighet består oppfølgning av bistand til å lete etter bolig på det private leiemarkedet og samtidig gjøre en grundig kartlegging om type bolig og beliggenhet samt behovet for oppfølgning. Det fokuseres på muligheten for å etablere seg rett videre da ventetidene på kommunale boliger varierer. Husstander som får tildelt kommunal bolig. For disse husstandene handler arbeidet om å se frem i tid mot å etablere seg på det private eie/leiemarkedet etter endt kontrakt. Utarbeidelse og oppfølgning av samarbeidsplanen er sentralt. Resultater: Etablert direkte på leiemarkedet: 11 husstander Etablerte direkte på eiemarkedet:4 husstander Bosatt i kommunale boliger: 36 husstander Oppfølging av leietakere med tidsbestemte leiekontrakter på vei til egen boligkarriere enten ved å eie eller leie privat bolig Oppfølgningen av leietaker i kommunale boliger har bestått av to arbeidsområder: Følge opp husstander som søker forlengelse av husleiekontrakten. Av de 48 husstander som har søkt forlengelse av leiekontrakten har det vært 10 som har søkt startlån og kjøpt eller i ferd med å kjøpe annen bolig. Disse husstandene får som oftest kontrakter på 1år og tett oppfølgning. 6 husstander har fått avslag på forlengelse av leiekontrakten, grunnet at husstandene har blitt etablert på det private leie/eie markedet. Identifisere leietakere i kommunale boliger som har potensial for å eie eller leie bolig på det private marked. Det antas at det er flere husstander i kommunale boliger som har muligheter for å eie eller leie bolig på det private marked. Det har blant annet undersøkt 63 husstander som har tidsubestemte kontrakter. Alle disse kontraktene har vært undersøkt og flere av disse har nå startlån, eller i målrettet arbeid mot å eie egen bolig. Det er sendt ut brever til samtlige husstander i borettslagsleiligheter som har hatt kontrakt i 1 år eller lengre. Brevene ble sendt ut i februar 2011 og etter kort tid er det over 25 personer som har kontaktet kommunen. Av disse er det 5 som skal undersøkes nærmere. Se vedlegg 1 for brevet som ble sendt til leietakere. Resultater: Ut av kommunal bolig til eie bolig: 15 husstander Ut av kommunal bolig til leie bolig: 13 husstander 6

7 Kjøp av nåværende kommunale bolig: 1 (+ 1 som kjøper nå) Totalt utflyttete av kommunal boliger: 29 husstander Kommunale leietakere med forhåndstilsagn pr mars 2012: 8 husstander Følge opp leietakere i kommunale boliger som trenger boligsosial bistand for å opprettholde og mestre boligforholdet Gruppen som trenger oppfølgning for å mestre et boforhold er tidkrevende. Deltakerne kan fordeles i to grupper: Husstander som er bostedsløse eller på vei ut av institusjon (fengsel/behandling). Mye av kontakten omhandler motivasjon til å ta i mot tjenester ved etablering i bolig og ansvarliggjøring av den enkeltes ansvar for sitt boforhold. Husstander som har blitt bosatt i kommunale boliger. Det er bosatt 6 stykker i kommunale leiligheter. Disse er fulgt opp av prosjektet og det er i bosettingen vært hyppig kontakt med tjenestekontoret og psykiske helsetjeneste og rusomsorg for utarbeidelse av samarbeidsplan. Blant husstander er det 3 husstander som det har mottatt gjentatte klager på. For disse husstandene arbeides det med å stabilisere boforholdet og kartlegge om de bor i korrekte boliger. Husstander som har behov for annen bolig: Det er flere husstander i prosjektet som har hatt feil bolig. Dette gjelder husstander som for eksempel har klager på boforhold eller ikke har nytte av boforholdet. I prosjektperioden har 15 husstander har fått bistand til å få riktig bolig og tjeneste. Husstander med behov for småhus: Det er bosatt en husstand i småhus. Oppfølgning og samarbeidet med tjenesteapparatet (Boteam, DPS og LAR) har gjort at dette går bra ut i fra et boligsosialt hensyn. Arbeidet med å finne leietakere til de neste husene pågår. Resultater: Bosatte i kommunale boliger: 6 husstander Byttet til mer egnet kommunale boliger: 15 husstander Utkastelse fra kommunale boliger: ingen husstander Bosatt i småhus: 1 husstand Delmål oppnåelse Nedenfor er de enkelte delmålene beskrevet med måloppnåelsen hittil. Delmål 1. Øke boligkompetanse på individnivå Hva er gjort: Det gjennomføres samtaler med boligsøkere og leietakere med fokus på å gi individuell opplæring mot egen boligkarriere. Kommunenes internettsider er oppdatert med og forbedret. I forbindelse med å få flyktninger videre i egen boligkarriere har det vært undervist 12 timer på introduksjonsprogrammet for flyktninger i 2011 og Se vedlegg 2 for evaluering av tiltaket. Resultater: Individuell opplæring mot den enkeltes boligkarriere Bedret tilgangen til informasjon på internettsider Økt kompetansen om boligkarriere hos flyktninger 7

8 Delmål 2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd Hva er gjort: Det er økt opptaket av startlån i 2011 med 5 millioner. Totalt utlånt er kr Tett oppfølgning og bistand til å søke startlån blant boligsøker eller leietakere i kommunale boliger Tett oppfølgning av samtlige leietakere i kommunale boliger som har økonomi til å kjøpe bolig med bruk av startlån. Resultater: Bidratt til økt antall utbetalte startlån med i overkant av 4 millioner kroner ved årsskiftet. Se diagrammet 7: Startlån Diagram 7 Antall tilskudd til etablering har økt med 9 stk som diagram 8 viser Låne opptak Utlånt Utlånt År 2009 År 2010 År 2011 Låne opptak Tilskudd Diagram Som diagram 9 viser, så har antall forhåndstilsag i prosjektet økte betydelig ved årsskiftet Etablering Type Utbedring Tot År 2010 År 2011 Antall År 2010 År 2011 Aktive ved årsskifte Diagram Aktive ved årsskifte

9 Delmål 3. Øke bruken av privat leiemarked Hva er gjort: Nåværende rutiner og arbeidsmetoder er fulgt Tett oppfølgning og bistand til husstander som har mulighet til å eie leie bolig Det arbeides med å etablere samarbeid med leieboerforeningen. Dette kan muligens bidra til bedre rettssikkerhet for leietakere i private leieforhold. Resultater: 13 husstander har flyttet fra kommunale boliger til det private leiemarked. Det har ikke tidligere vært registrert andelen utflyttinger til det private leiemarked, slik at vi kan ikke si om det har vært en økning. Det er 8 husstander som har søkt kommunal bolig og blitt etablert direkte på leiemarked. Dette er husstander som enten har fått innvilget kommunal bolig ved ledighet eller fått avslag på kommunal bolig. Alle husstandene har fått innvilget bistand fra prosjektet. Delmål 4. Bedre målrettet bruk av kommunens boliger Hva er gjort: Det er kartlagt 114 leietakere om mulighet for å komme videre i egen boligkarriere. Alle som har søkt forlengelse av husleiekontrakten har blitt kartlagt etter kommunens retningslinjer. Det er i samarbeid med IT avdelingen oppdatert BoKart slik at det kan boligkartlegges fra Sosio. Det gjenstår tilrettelegging for mulighet til kartlegging i Gerica. Resultater: Ved gjennomgangen av leiekontraktene ble det oppdaget flere personer som kan/bør ha muligheter for å eie/leie bolig på det private marked. Majoritet av disse leietakerne bor i kommunale boliger i borettsslag og det er (som beskrevet på side 6) sendt ut brev til leietakere i borettslag med informasjon om startlån og muligheter for å kjøpe nåværende bolig. Alle leietakere som har søkt om forlengelse av husleiekontrakten har blitt undersøkt ihht. retningslinjene. Det er totalt 48 husstander som har søkt forlengelse av husleiekontrakten. Av disse har 10 husstander søkt startlån. Flere av husstandene som har søkt forlengelse hatt flere leieforhold bak seg før de ble bosatt i nåværende kommunale bolig. Stabiliteten diss husstandene opplever i nåværende bolig er derfor viktig. Ved å leie kommunal bolig kan dette med føre at husstandene over tid klarer å skape stabilitet i livet, og dermed komme ut i arbeid for å skaffe fast inntekt eller for eksempel betale ned gjeld. Dette er sentralt i arbeidet med å kunne eie egen bolig. For husstanden som får forlenget med 1 5 år, lages det en samarbeidsplan med fokus for hvordan de skal komme videre i egen boligkarriere. Delmål 5. Redusere ventelister for tildeling av kommunale boliger Hva er gjort: Arbeidet for å frigjøre kommunale boliger er sentralt for å innfri deler av ventelisten Fokus på å følge opp husstander som søker kommunale bolig rett videre i privat leid eller eid Resultater: 9

10 Ventelistene har ikke blitt redusert. Det er til en hver tid mellom husstander som venter. I 2011 har det vært flere søkere og færre utflyttinger enn normalt. En stor gruppe som venter er bostedsløse mennesker med rusproblemer, og disse utgjør om lag 25 prosent av ventelisten. Disse husstandene har ofte utfordringer når det gjelder bomiljø. Flere av disse personene har antagelig har behov for sammensatte tjenester for å opprettholde et boforhold. Det er 21 husstander prosjektet som har blitt etabler direkte på eie eller leiemarkedet. Flere av disse omfattes av retningslinjene for tildeling av kommunal bolig. Delmål leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig I løpet av et og halvt år har det vært 30 utflyttinger blant prosjektdeltakerne fordelt på: 2010 Fra kommunale leid til eid: 5 husstander. Fra kommunal leid til privat leid: 4 husstander. Totalt utflyttet: 9 husstander 2011 Fra kommunale leid til eid: 7 husstander Kjøp av kommunal leilighet: 1 husstander Fra kommunal leid til privat leid: 7 husstander Totalt utflyttet: 15 husstander 2012 Fra kommunale leid til eid: 3 husstander Kjøp av kommunal leilighet: 1 husstand skal kjøpe nåværende bolig Fra kommunal leid til privat leid: 2 husstanser Aktive forhåndstilsagn: 8 husstander. Blant disse er det to som bor i døgnbemannet boliger. Totalt utflyttet: 6 husstander Sum for hele perioden: Husstander fra kommunal leid til eid: 15 husstander Husstander som har kjøpt nåværende kommunal bolig: 1 husstand (1 kjøper nå) Husstander fra kommunal leid til privat leid: 13 husstander Totalt utflyttet: 29 husstander Husstander som har søkt kommunal bolig og blitt etablert rett på eie marked: 8 husstander Husstander som har søkt kommunal bolig og blitt etablert rett på leie marked: 13 husstander Husstander som leier kommunal bolig og har aktive forhåndstilsagn på startlån pr.1 mars: 8 husstander Som diagram 9 på neste side nedenfor viser så er det allerede i mars 2012 en stor andel som har kommet ut i egen eid bolig. For husstander som er blitt etablert direkte i på eie markedet er det allerede likt som i hele Diagrammet viser at det ikke ble nådd målet om 20 husstander ut av kommunal bolig i Å kjøpe bolig tar tid, spesielt for målgruppen som er i prosjektet. Tilgjengelige boliger på markedet er meget varierende. Husstandene som bor i kommunale boliger har ofte kun mulighet til å betjene lave lånebeløp, og boligene de 10

11 konkurrerer om er få og populære. Dette gjelder spesielt for husstander med behov for større boliger med flere soverom. Flere av husstanden har opplevd å miste boligen grunnet lav ansiennitet i PBBL. Innmelding av husstander forsøker vi og motiver til tidlige i prosessen. Erfaringer fra andre kommuner viser at arbeidet med å snu trender tar tid. I Trondheim kommune opplevde man at etter 2 år hadde man en betydelig økning av antall utflyttinger. Kjennskapet til prosjektet, prosjektleder og fokus på eie bolig vil gi resultat over tid. Diagram 10 viser oversikt over antall utflyttinger til leie, eie eller kjøp av kommunal bolig. De lilla stolpene viser ønsket måloppnåelse. Måloppnåelse Diagram Eie Leie Kjøpt kommunal bolig Totalt ut Mål Eie Leie Kjøpt kommunal bolig Totalt ut Mål Delmål 7. Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen Fokus på boligen og deltakelse fra boligkontoret er med på å øke boligkompetanse og fokuset på bolig i kommunen. Lik forståelse er med på å bedre samarbeidet i kommunen. Den økte tidsbruken i prosjektet bidrar til eksempel deltakelse på ansvarsgruppe møter, og har samarbeidspartnere gitt positive tilbakemeldinger. Flere av deltakerne i prosjektet har etablert kontakten grunnet at de som følger opp kjenner til prosjektet og ønsker sine brukere egen boligkarriere. Delmål 8. Forbedre samhandling mellom bolig, tjenester og andre støtteordninger med fokus på den enkeltes boligkarriere Det er et godt samarbeid med bla. Rusteam, Boteam og Tjenestekontoret ved bosetting av personer som har behov for tjeneste i bolig. Vedtakene tjenestekontoret fatter om bistand er i tråd med oppfølgingen som det antas trengs for å beholde boligen. Ved tildeling av boliger for mennesker med rusmiddelmisbruk er det etablert samarbeid med Boteam og Rusteam. Samhandlingsdokumentet (milepel 2) er under arbeid, og forventes å bidra til å synliggjøre samarbeid internt i kommunen. Samarbeidsplaner er aktivt i bruk. De fleste planene som er inngått med leietakere med tjenester, så har utfører av tjenesten vært med på utarbeidelsen av planen. 11

12 Delmål 9. Øke boligkompetansen på forvaltningsnivåer Det er kartlagt behovet for økt kompetanse blant ansatte i kommunen. Tverrfaglig tildelingsteam (arbeidsgruppen) har deltatt på Boligkonferanse og kurs i regi av Husbanken. Boliggruppa skal gi opplæring til Voksenopplæring om boligsosiale virkemidler og boligsosiale utfordringer i kommunen. Konklusjon Arbeidet med å skape egen boligkarriere er tidskrevende. For husstander som skal kjøpe boliger er man avhengig av ordinære kjøpsmarkedet og tilgjengelige boliger på leiemarkedet. Flere av leietakerne har flyttet ut av de kommunale boligene har hatt behov for tett bistand. Det antas at disse personen ikke ville flyttet ut uten den bistanden de har fått i for eksempel kjøpsprosessen. Det er i 2012 en positiv trend. Allerede mars har 3 husstander har kjøpt egen bolig og 8 husstander har forhåndstilsagn. Flere av tiltakene som er satt i gang vil også kunne bidra med å hjelpe flere på vei i egen boligkarriere og er krevende og trenger langsiktet og målrettet arbeid. Oversikt over alle tiltakene som er godkjent av styringsgruppen. Det pågår arbeid med alle tiltakene som er satt godkjent av styringsgruppen. Nedenfor finnes det oversikt over tiltakene, progresjonen og eventuelle resultater. 1. Tiltak delrapport 1- Personrettet kartlegging Nedenfor vises tiltakene, tidsplan og status. 1.1 Tiltak 1 Øke tilgangen til informasjon Bidra til å gi alle husstander med behov for boligbistand adekvat og korrekt informasjon Tiltak - Videreutvikle og oppdaterte nettsider om boligbistand i kommunen. Eks. bilder av boliger, husleiekontrakter, retningslinjer for kommunale boliger, klageskjema, søknadsskjema og brosjyrer om hvordan leie privat. - Utarbeide skriftlig informasjons brosjyrer om for eksempel hvordan leie bolig privat, hva er kommunal bolig, og brosjyre, hvordan kjøpe leilighet og hvordan utnytte ventetiden mens man er på venteliste. Brosjyrer bør være i tråd med internettsider. - Jevnlige gi informasjon til andre virksomheter og samarbeidspartnere om kommunal boligbistand. Forslag til tidsplan Status Hjemmesidene er oppdatert med riktig informasjon. Tilgangen på informasjon finnes enkelt ved å gå inne på fanen med Bolig, eiendom & næring og deretter på Boligbistand. Det arbeides med å utarbeide enkle brosjyrer om informasjon om kommunal bolig og startlån. 1.2 Tiltak 2 Startlån kvalitet vs. Kvantitet Undersøke at kommunene har et godt samarbeid med de private bankene Tiltak 12

13 Utføre en kvalitativ undersøkelse med bankene om hvordan de opplever samarbeidet med kommunen. Undersøke om det foreligger et godt samarbeid med de private bankene og om bankenes kompetanse om startlån. Forslag til tidsplan Status Spørreundersøkelsen er sendt ut til 6 banker (ca 40 kunderådgivere) i Grenland. Undersøkelsen forventes å være klar for publisering i slutten av mars. 1.3 Tiltak 3 - Få flyktninger videre i egen eid eller leid bolig Se på mulighetene for hvordan vi kan bidra til å få gruppen flyktinger videre i egen boligkarriere, for å nå regjeringens mål om at alle skal raskest mulig skal etableres og bli selvhjulpne i egen bolig. Tiltak - Følge opp flyktinger som bosettes ved å benytte samarbeidsplan som metode. Utarbeide en langsiktig samarbeidsplan med fokus på å skaffe seg bolig på privat marked i løpet av 3 år etter bosetting. Planen bør utarbeides i felleskap med NAV, da arbeid og stabil økonomi er vesentlig for å kunne eie selv. - Arbeide aktivt med å bidra til at flyktninger får god opplæring og forståelse av hvordan man skal leie privat bolig eller får muligheten til å kjøpe bolig. Fokus på lokal boligpolitikk. For eksempel i samarbeid med voksenopplæringen. - Aktivt bidra for å hjelp personer videre i egen boligkarriere med å benytte samarbeidsplan som metode for personer som blir bosatt i bofellesskap herunder enslige mellom 18 og 30 år, enslige mindreårige. Tidsplan Status Prosjektet har i gjennomført 4 dager med undervisning på voksenopplæringa i høst- og vinterferien. Se vedlagt evalueringsnotat. Samtlige flyktinger som har blitt bosatt har utarbeidet samarbeidsplan. Planen skal evalueres etter at leietakerne har bodd i 1 år og deretter skal det utarbeides ny samarbeidsplan med fokus på egen boligkarriere. 1.4 Tiltak 4 - Tidsubestemte kontrakter 63 stk borettslag leiligheter er registret med tidsubestemt kontrakter. Dette er kontrakter som i hovedsak er blitt tidsubestemte på grunn av manglede oppfølgning av kontraktene. Det er i 2008 etablert rutiner for forlengelse av kontrakter slik at vi hindrer at tidsbestemte kontrakter blir tidsubestemte Tiltak Undersøke kontraktene ved å sjekke leietakernes økonomi, for eksempel via skattelister og se nærmere på leietakere som antageligvis kan ha økonomiske muligheter: Innkalle til samtale Gjøre en grundigere undersøkelse på leietakeres økonomi Bidra til å søke lån i bank og/eller benytte startlån Bistå i kjøpsprosessen Personer som ikke er i målgruppen for å kjøpe, vurder andre muligheter for å motivere for å leie privat Tidsplan 13

14 Status: Prosjektet har undersøkt samtlige kontrakter. Grunnet husleielovens bestemmelse kan vi ikke si opp disse leiekontraktene. Resultater 1 husstand har kjøpt boligen med startlån. 1 husstand har tilsagn på kjøp av nåværende bolig. Kjøp/salgs prosess er satt i gang. 1 husstand har kjøpt annen bolig og fraflyttet. 1 husstand gikk bort under prosessen, men hadde økonomisk mulighet og ønske om å kjøpe leiligheten. Samtidig er det gjennomgått samtlige leiekontrakter (foruten boliger med nærhet til tjenester). Her ble det undersøkt om lag 135 leiekontrakter for å se på muligheten for egen boligkarriere. Om lag 25 leietakere er under en nærmere undersøkelse og det arbeides med å kartlegge disse husstanders muligheter for å eie egen bolig med bakgrunn i deres økonomisituasjon. Vi har sendt ut brev til 109 leietakere i kommunale boliger i borettslag. Dette er boliger vi kan selge til våre leietakere. I løpet av første uke var det om lag 20 husstander som kontaktet bygge- og eiendomsavdelingen. Se vedlagt brev for informasjon om dette. 1.5 Tiltak 5 & 6 - Samarbeidsplaner Hvordan kan vi bidra til og få flere personer videre i egen boligkarriere? Enten målsettingen er kjøp av egen leilighet eller å klare å opprettholde nåværende leilighet, vil samarbeidsplaner være et viktig hjelpemiddel for å nå den enkelts mål. Tiltak A: Samarbeidsplanen utarbeides på egne møter med leietaker og relevante tjenesteyter i leietakers leieforhold (for eksempel NAV (blant annet med kvalifiseringsprogram, gjeldsrådgiver og introduksjonsprogram), Boteam, barnevernstjenesten, tjenestekontoret osv.). I møtet blir planen utarbeidet og signert av alle involverte parter. Planen skal inneholde følgende punkter: Hvorfor leietaker får kommunal bolig Mål for leieperioden Arbeidspunkter for å komme seg videre i egen boligkarriere o Hvordan o Tidsplan Hvilke tjenester skal bistå leietaker til å nå målene? Hvor ofte skal boligkontoret følge opp leietaker / når skal leietaker ta kontakt med boligkontoret? Oppfølgning av klager i et boligsosialt hensyn og med fokus oppfølgningen av samarbeidsplan. Konsekvenser på brudd av samarbeidsplan B: Gi tilbud om kurs i leieperioden der vi ser at leietaker vil kunne ha utbytte av dette. Det bør utredes i hvilken grad det kan inngås et samarbeid med NAV og KEOPS om muligheter for å gi boligrelevante kurs for den enkelte. For eksempel SMART kurs, som handler om personlig økonomi. Her vil det være behov for å inngå samarbeide med NAV og andre kursholdere. Tidsplan Status 14

15 A. Det arbeides med dette kontinuerlig og forslag om ny mal er utarbeidet og utprøves. Siste halvår har det vært inngått 23 samarbeidsplaner der planen har vært utarbeidet med leietaker. I planene har leietaker selv vært delaktig med å sette opp målsettinger for leieperioden. De fleste planene har vært årlige samtaler og oppfølgning ved behov. Det er ikke arbeidet med å se på muligheten for å gi leietakere kurs i leieperioden. B: Det er ikke startet opp arbeid vedrørende samarbeid om kurstilbud via NAV, KEOPS for å øke kompetansen om bolig hos boligsøkere og leietakere 1.6 Tiltak 7 - Venteliste - Forberedelse for å bo og kartlegge type bolig Bidra til å gi den enkelte økt bokompetanse og øke forutsetningene for en god bosetting. Tiltak A: Når en person vi antar, eller kjenner til, har/vil ha problemer med å opprettholde et fremtidig leieforhold med Porsgrunn kommune, så må personen igjennom et opplegg om å bo. Et program kan bidra til at personen/leietakeren får en økt bokompetanse og større muligheter for å mestre et boforhold. I en slik opplæring kan for eksempel temaer være: Visning av DVD fra Husbanken om plikter ved et leieforhold Gjennomgang av brosjyre Gjennomgang av husleiekontrakt Gjennomgang av husleieloven - ansvar og rettigheter Hva vil det si å være en god nabo? B: Utrede kostnader og muligheter for å utarbeide egen DVD om plikter ved å leie, hvordan leie privat og andre relevante temaer. Tidsplan Status For leietakere man forventer kan ha utfordringer ved å leie bolig gjennomføret et program over to eller flere møter. I dette programmet er det fokusert på overnevnte punkter. Dette er gjennomført for ca. 3 personer som er bosatt i kommunal bolig i 2011 og gjelder personer som trenger økt kunnskap om å bo. 1.7 Tiltak 8 - Små hus Bidra til å gi husstander som tidligere har hatt flere mislykkede boetableringer bak seg nye muligheter i eget småhus. Dette gjelder også personer som har vansker med å bo i bofellesskap med andre av ulike årsaker. Tiltak 1. Kartlegge og innstille kandidater til småhus. Følge opp leietakere i småhus med samarbeidsplaner og i samråd med tjenesteyter. 2. Følge opp personer som blir bosatt i småhus i om lag 6 mnd. etter innflytting Tidsplan Status 1 personer har flyttet inn i småhus. Det er fult opp leietaker i 6 måneder og den videre oppfølgningen gjøres av bygge- og eiendomsavdelingen ved behov. Nå gjennomføres det kartlegginger av personer til de neste husene. Det forventets innflytting i 2 av husene i januar

16 2. Tiltak del rapport 2 kompetanse og kommunikasjon Nedenfor vises tiltakene, tidsplan og status. 2.1 Tiltak 1 Kompetanse heving Det fremkommer blant flere av intervjuene med avdeling og virksomhetsleder at det er behov for å øke kompetansen blant ansatte i boligsosialt arbeid. Tiltak Utarbeides i samarbeid med programleder for boligsosialt utviklingsprogram. I forbindelse med prosjektets mandat og fokus på å skape egen boligkarriere, så legges det vekt på å utarbeide opplæring om boligsosiale virkemidler. Kursene skal være rettet mot direkte bruker kontakt. Tidsplan Status Det er kartlagt behovet for økt kompetanse internt i kommunen om boligsosialt arbeid. Det er ikke satt i gang kurs eller opplæring utover KBL`s boligkonferanse og gjennom prosjektarbeidet. Det har i prosjekt perioden været holdt flere kurs og konferanser innen feltet. På disse kursene har det vært stor deltakelse fra Porsgrunn kommune. Tverrfaglig tildelingsteam (arbeidsgruppen) har flere deltatt på KBL sin boligkonferanse og på to samlinger i regi av Husbanken. Den boligsosiale kompetansen i tverrfaglig tildelingsteam har på bakgrunn av dette økt. Voksenopplæringen ønsker at bygge- og eiendomsavdelingen skal holde opplæring for sine ansatte om boligsosialt arbeid og utfordringer i Porsgrunn kommune. Dette skal påbegynnes i mars Tiltak 2 Samhandlingsrutine ved bosetting og for oppfølgning I mandatet til prosjektet fremkommer det at det skal sees på ulike muligheter for å samarbeide rundt personer som behov for bistand for å opprettholde et botilbud. Foruten mandat for et helhetlig boligsosialt arbeid, er det ikke beskrevet hvordan kommunen bør samarbeide og samhandle rundt leietakere. Tiltak Benyttet planen for personer som har behov for sammensatte tjenester for å kunne opprettholde et botilbud. Tidsplan Status Samhandlingsdokumentet er under arbeid og første utkast er ferdig. Dette skal sendes på høring. 2.3 Tiltak 3 Boligkartlegging Det fremkommer at det er behov for å kartlegge mer om den enkeltes muligheter for egen boligkarriere i forbindelse med vurderingen av boligsøkere ihht. retningslinjene for tildeling av kommunale boliger. Tiltak Utarbeide kartlegging skjema og implementere dette Tidsplan 16

17 Status Nytt boligfaglig vurderingsskjema er i en periode utprøvd hos Bygge- og eiendomsavdelingen, dette skal nå erstatte det eksisterende skjema. BoKart er oppdatert og det arbeides med muligheten for samkjøring med Sosio. Det vil da gjennomføres en opplæring av Sosio brukere. Modulen ble ikke oppdatert tilsvarende i Gerica. System ansvarlig for Gerica skal ta dette opp med Tieto. 2.4 Tiltak 4 Definisjon av boligsosialt arbeid i Porsgrunn Kommune og fremstilling av bolig skjematisk. I intervjuene med virksomhets- og avdelingsleder fremkommer det at det er ingen felles definisjon av boligsosialt arbeid og mange ulike synspunkter på hva dette er. Det er ønskelig med en felles definisjon av dette for å kunne målrettet arbeidet bedre. Tiltak: Utarbeide en definisjon på boligsosialt arbeid i Porsgrunn kommune. Status Det foreslås at Porsgrunn kommune benytter definisjonen i NOU 2011:15 Rom for alle: Boligsosialt arbeid vil si det kommunen gjør for å sikre vanskeligstilte på boligmarkede en trygg bosituasjon Definisjonen bør fremkomme i rulleringen av ny boligsosial handlingsplan. 3. Tiltak delrapport 3 private leiemarked Nedenfor vises tiltakene, tidsplan og status. 3.1 Tiltak 1 se på ulike modeller for samarbeid med leieboerforeningen i Porsgrunn Leieboerforeningen er den største interesseorganisasjonen for personer som leier bolig privat. Organisasjoner bistår i konflikter, og kan både være til nytte for leietakere og utleiere. Forslag til tiltak 1. Se på muligheter for å legge til rette for at leieboerforeningen kan etableres i området. Prosjektet innleder dialog med Leieboerforeningen og eventuelt andre Grenlandskommuner Må undersøkes Ved et eventuelt samarbeid med Leieboerforeningen må det undersøkes om dette er offentlig anskaffelse. Tidsplan Status Tiltaket er underarbeid, og det er innledet en dialog med leieboerforeningen. Christian Møller-Skau Prosjektleder

18 Vedlegg 1 Brev til leietakere Leitaker Adresse 3900 PORSGRUNN Til leietakere i Porsgrunn kommunes boliger i borettslag Porsgrunn kommune ønsker at alle leietakere i kommunale boliger på sikt skal eie egen bolig. Vi ønsker å gi råd og veiledning om muligheten for å søke startlån i kommunen. Borettslagsloven gir kommunen anledning til å selge sine boliger til egne leietakere, uten at medlemmer av borettslaget får forkjøpsrett. Dette innebærer at du kan søke om å kjøpe den leiligheten du bor i. Søknader om kjøp vil bli økonomisk vurdert, og det vil bli tatt stilling til om Porsgrunn kommune ønsker å selge din bolig før endelig avgjørelse om salg blir tatt. Dersom din økonomiske situasjon tilsier det, og det er ønskelig, vil det være mulig å kjøpe annen bolig i Porsgrunn. Du kan ta kontakt for informasjon eller ved behov for praktisk hjelp vedrørende: - Søknad om startlån - Kjøp av den boligen du bor i - Kjøp av annen bolig på det åpne markedet - Boligtilskudd - Takst / pris Henvendelser rettes til: Christian Møller-Skau Prosjektleder På vei til egen boligkarriere / Med hilsen Terje Madsen Bygge- og eiendomssjef (Sign.) Christian Møller-Skau Prosjektleder (Sign.) 18

19 Porsgrunn Kommune Bygge- og eiendom Kan jeg få startlån? En av forutsetninger for å få startlån er at du har problemer med å få finansiert boligen i privat bank. Du må undersøke om du kan få lån i din bank før du kontakter oss. Vi er gjerne med på å samfinansiere med banken (f. eks at banken innvilger 80 eller 85 % finansiering og vi kan innvilge egenkapitalkravet). Hvilken bolig type kan jeg kjøpe? Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. Vi i Porsgrunn Kommune anbefaler at du kjøper borettslagsleilighet. Hvordan må økonomien min være? For å få startlån må du kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Du må ha fast inntekt (arbeid eller trygd/pensjon) og du bør ikke ha så mye annen gjeld. Hvor mye startlån kan jeg få? Det er din økonomi som bestemmer hvor mye du kan låne. Det er en forutsetning at du har tilstrekkelig inntekt til å dekke de utgiftene du har til lån og samtidig ha noe igjen til livsopphold, og evt. andre økonomiske utgifter. Porsgrunn Kommune benytter veiledende SIFO satser i beregning av startlån. Se på for livsoppholdssatser. Ved vurdering benyttes det kalkulasjonsrente på 6 %, for å se om du tåler en renteoppgang. Hvor kan jeg undersøke om jeg er i målgruppen for å kunne få lån? Du kan undersøke på eller du må gjerne ta kontakt med oss: Christian Møller-Skau Prosjektleder På vei til egen boligkarriere / Kjersti Dolva Christensen Økonomisk veileder

20 Vedlegg 2 Evaluering av undervisning for flyktninger På vei til egen boligkarriere Milepel 1 Personrettet kartlegging Tiltak 3 Evaluering av undervisning for flyktninger 20

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Status rapport pr. 1 januar 2013 Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering av 2012 Prosjektet går mot slutten og forventes å være ferdig sommeren

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Anbefalinger om videre arbeid Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering og anbefaling Et godt og velfunderende boligsosialt arbeid er viktig for

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det?

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? LLS er en sammenslåing av voksenopplæring, flyktningavd., tospråklige lærere og innføringsklasse. Totalt 65 ansatte og ca. 350 elever. Flyktningavdelingen

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

LOKAL PRAKSIS PÅ VIRKEMIDDELBRUK. Hilde Duelien NAV Kongsvinger

LOKAL PRAKSIS PÅ VIRKEMIDDELBRUK. Hilde Duelien NAV Kongsvinger LOKAL PRAKSIS PÅ VIRKEMIDDELBRUK Hilde Duelien NAV Kongsvinger Hvem defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet? De som er uten eid/leid bolig De som står i fare for å miste bolig De som bor i en uegnet

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

MANDAT På vei til egen boligkarriere

MANDAT På vei til egen boligkarriere MANDAT På vei til egen boligkarriere Del prosjekt i BASIS Porsgrunn Kommune Vedtatt av styringsgruppe 22.10.10 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Det fremkommer i Porsgrunn kommunens vedtatte boligsosial handlingsplan

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Boligsosiale prosjekter i Alta kommune. Byggeløfte/ Hammarijordet Ta trappen Miljøvaktmester

Boligsosiale prosjekter i Alta kommune. Byggeløfte/ Hammarijordet Ta trappen Miljøvaktmester Boligsosiale prosjekter i Alta kommune Byggeløfte/ Hammarijordet Ta trappen Miljøvaktmester BYGGELØFTE - Hammarijordet et pilotprosjekt i Nord-Norge - ny opplæringsmodell Byggeløfte er et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Trondheim kommune Sluttrapport "Samhandling om færre i midlertidig bolig" Veien til egen bolig 1 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt... 3 2. Felles oppsummering... 3 3. Oppsummering fra de enkelte bydelsprosjektene...

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Case. Bærum Kommune v/einar Kindberg

Case. Bærum Kommune v/einar Kindberg Case Bærum Kommune v/einar Kindberg 1. Alenemor med fast inntekt Bakgrunn Alenemor, opprinnelig fra Polen, med datter på 8 år uten egen bolig. Hun hadde vært gjennom et vanskelig brudd med hennes tidligere

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer