Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger"

Transkript

1 Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april

2 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet Arbeidsledighet 3,4 % 2,9 % Kvinner per 100 menn Én-person husholdninger 20,4 % 17,9 % Lavinntekt ( 60 % av medianinntekt) Grunnskole som høyeste utdanningsnivå Frafall fra videregående skole 12,2 % 9,5 % 18,8 % 14,7 % 30 % 25,6 % Kilde: Folkehelseinstituttet folkehelseprofil 2012

3 Boligsosiale utfordringer Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse

4 Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken Sør Boligløftet strakstiltak, vedtatt våren 2011 Etablering av Boligtjenesten høsten 2011 Boligsosial handlingsplan Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo

5 Boligsosialt arbeid....hvem handler det om? Vanskeligstilte på boligmarkedet: Personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd

6 Vi har resultater

7 Ny modell for fastsetting av husleie Bystyret vedtok ny modell for husleieberegning i de kommunale utleieboligene, med kostnadsdekkende husleie fra januar

8 Boligtjenesten samordnet og tydelig ledet Boligtjenesten er fortsatt et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram Nye tjenester vurderes flyttet inn i tjenesten og det arbeides med systemutvikling og rutiner Leder for Boligtjenesten er ansatt i fast stilling fra januar

9 Resultater - ungdom Boligskolen for unge har gjennomført sitt første ordinære kurs i november 2012 med 7 deltakere. 3 nye kurs gjennomføres i 2013, det første i april Nye nettsider for ungdom er under etablering Nytt tverrfaglig/ tverretatlig lavterskeltilbud for unge åpner i mai

10 Boliger for de mest sårbare. 4 modulhus er under etablering for brukere som har behov for særskilt avskjermet bolig Husene vil være klare til innflytting våren

11 Boligsosialt arbeid i NAV Det er etablert et eget Boligteam i NAV fra august 2012 Teamet skal arbeide med å forebygge fravikelser, med å redusere botid i midlertidig bolig og redusere bruk av hotell og liknende som midlertidig bolig I siste halvår 2012 ble utgifter til hotell redusert med 77 % Teamet ble utvidet med ytterligere to årsverk fra januar Arbeidet er delfinansiert av midler fra Fylkesmannen

12 Færre skal bli kastet ut av bolig I august 2012 startet et nytt delprosjekt med formål å forebygge utkastelser, i første rekke fra de kommunale utleieboligene I 2012 ble det begjært 74 utkastelser hvor 27 av disse ble gjennomført. Dette er ca 1/3 av alle gjennomførte utkastelser Namsmannen har gjennomført i Drammen Av de 27 utkastelsene flyttet 12 husstander tilbake i samme bolig etter at restanser var betalt

13 Økt bruk av Startlån

14 Økt bruk av tilskudd til etablering

15 Kjøp og salg av kommunale utleieboliger til

16 Prosjekt Leie til eie: Eierskap til bolig som sosialpolitisk løft!

17 Boligsosial handlingsplan 1. Flere skal eie 1. Leie til eie prosjektet videreføres 2. Kommunale utleieboliger selges til takst til de som har potensial og ønske om å kjøpe boligen de leier 3. Startlån og Boligtilskudd brukes fleskibelt 4. Utrede og evt prøve ut modeller med delt eierskap og leie med sparing 5. Innføring av kostnadsdekkende leie, fra subsidiering av bolig til subsidiering av leietaker 68 nye boligeiere i perioden

18 Leie til eie Formålet: Flere skal eie egen bolig Målgruppe: Leietakere i kommunale boliger Finansiering: Startlån Boligtilskudd Virkemidler: Utprøving av fleksibilitet i Startlån ordningen Salgsinntektene går til innkjøp av nye kommunale leiligheter

19 1 av 4 har eiepotensial Handling Antall leieboere som har fått veiledning Avsluttet (er ikke vurdert til å ha eierpotensial) Resultat Leie til eie Husstander som er innvilget Startlån / Boligtilskudd Kjøpt bolig 74 har fått Startlån 36 av disse er også innvilget tilskudd til etablering 50 har kjøpt den kommunale utleieboligen de leide 18 har kjøpt bolig privat Mislighold 0

20 Gjeldssituasjon Utfordringer i Leie til eie Inntektsnivå Å kvalifisere for et stort nok lån til en stor nok bolig gitt husstandens plassbehov Å mestre markedssystemet for kjøp og salg av bolig Hvem vil være vanskeligstilt i et langsiktig perspektiv( målgruppe for Startlån) Hvem bør ha en boligkarriereplan med lån i privatbank?

21 Bosetting av flyktninger Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger ( ) Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi, egen helse og eget liv Alle skal bo trygt og godt

22 Bosetting av flyktninger Resultatmål: Andelen innvandrere og flyktninger som går over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram skal være høyere enn 70 % ( resultat: 53 % i 2011) Flere en 50 % av enslige mindreårige flyktninger fullfører og består videregående skole Botiden i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger skal være kortere enn 11 måneder gjennom raskere etablering i egen bolig

23 Utvikling - bosetting vedtak bosatte familiegjenforening

24 Kommunale utleieboliger er det viktigste virkemiddelet I 2012 ble kun 6 av de 134 flyktningene bosatt i private boliger Husleiekontrakt på 3 år i den kommunale utleieboligen Boligkarriereplan For raskest mulig å etablere trygge og stabile boforhold og redusere behov for forlengelse av kontrakt i kommunal bolig

25 Hvor raskt kan flyktninger bli boligeiere? Introduksjonsstønad kan være inntektsgrunnlaget i søknad om Startlån Startlån for flyktninger som vil være vanskeligstilte på boligmarkedet i et langsiktig perspektiv ( økonomi og/eller helse) Via leie til eie: Mulighet til å kjøpe den kommunale utleieboligen som leies ( til takst) Som boligeier: forutsigbare boligutgifter Skreddersøm i tilbudet om Startlån: fast rente, avdragsfri periode, Boligtilskudd

26 Flyktninger blir boligeiere 11 av de 68 nye boligeierne har fått Startlån/ Boligtilskudd mens de har vært på Introduksjonsstønad 6 av disse har kjøpt boligen sin på det private markedet

27 Flyktning og alenemor Noen historier fra oss i Drammen Etnisk norsk kvinne Gift, men lever alene Har tre barn over 18 år Pakistansk ektemann 50 % i arbeid 50 % AAP har søkt 50 % uføretrygd Har bodd 5 år i kom utleiebolig Gjeldsordning Samtykke fra mannen Fikk Startlån og Boligtilskudd Kjøpte boligen hun leide Rusavhengig enslig mann Har regelmessig samvær med ett barn under 18 år AAP er eneste inntekt Statlig bostøtte Har bodd i kommunal utleiebolig i 5/6 år Metadonbruker Startlån + bidrag fra foreldre Kjøpte boligen han leide Lav inntekt Psykisk helse og rusutfordringer som gjorde det vanskelig med annen bolig 2 barn under 18 år Kom i slutten av 2010 Introduksjonsstønad, bostøtte og overgangs-stønad Har bodd i kommunal utleiebolig siden bosetting i Drammen Startlån og boligtilskudd, samt oppsparte midler Kjøpte boligen hun leide Lav inntekt i forhold til reelt boligbehov Usikkerhet på inntektsmulighet etter avsluttet program

28 Refleksjoner Prisnivå på boliger avgjør hvor i byen flertallet av dem vi har jobbet med har råd til å kjøpe Introduksjonsstønad, hvilken inntekt får vedkommende etter endt program? Ulike forventninger og holdninger hos dem vi møter Nødvendig med tett samarbeid med NAV og andre kommunale virksomheter Hva vil effekten av prosjektet være på lengre sikt? Vil de som har kjøpt greie sine forpliktelser?

29 Resultatene i Drammen kommune bygger på: Boligstrategi, en del av Bystrategien Boligløft i 10 punkter vedtatt i 2011 Boligsosial handlingsplan Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo Underveis feiring av resultatene

30 Bruk av det kommunale handlingsrommet: Skap politisk forankring Kommunen skal bety mest for de som trenger det mest Sitat: Tore O. Hansen, ordfører Helhetlig integreringspolitikk i kommunen Synliggjør behovet for strukturert og godt planlagt bosetting

31 Bruk det kommunale handlingsrommet: Skap møteplasser Dialogforum for mangfold og inkludering: Bystyret vedtok etablering av et bredt sammensatt dialogforum i 2008, som består av representanter for folkevalgte, innvandrermiljøer og andre samfunnsaktører/institusjoner Visjon for dialogforum er: Drammen - Norges beste flerkulturelle samfunn Dialogforum skal jobbe for et åpent og likeverdig Drammenssamfunn gjennom kunnskapsoverføring og tilrettelegging av dialog mellom ulike samfunnsgrupper. Folkevalgte Innvandrer miljøer Andre samfunnsaktører

32 Bruk det kommunale handlingsrommet: Ny organisering av boligsosialt arbeid gir resultater Før: Sektoransvarsprinsippet følges alle har ansvar på sitt område Alle ansvarlige møtes regelmessig for å drøfte boligssaker, bl.a. tildeling av boliger Stor frustrasjon alle er enige om at arbeidet fungerer dårlig Etter: Ny boligsjef får ansvar for å koordinere arbeidet med direkte fullmakter fra rådmannen Sektoransvarsprinsippet følges, men tilpasses helheten Nye prosjekter/utviklingsarbeid gjennomføres Ressursene brukes anderledes

33 Bruk det kommunale handlingsrommet: Drammen har lokal områdesatsning Fjell 2020 mot en bedre fremtid Hovedmål Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010 Prosjektets strategier Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private og frivillige organisasjoner og statlige myndigheter

34 Resultater bygger også på: Vilje til nytenkning og handling hos overordnede ledere Innovasjon skjer ikke i toppledergrupper Men, innovasjon er et topplederansvar!

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 12. mars 2013 22.03.2013 Særlig satsing på boligsosialt arbeid Boligstrategi, en del av Bystrategien

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid!

Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid! Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid! Program Fagsamling 18 mars 08.30 09.15 Status og erfaringer - Boligsosialt arbeid 09.15 09.45 Boligtjenesten hvor står vi nå 09.45 10.00 Innledning til

Detaljer

Hvordan skaffe boliger til flyktninger og vanskeligstilte? - rapport fra 7 måneders endring

Hvordan skaffe boliger til flyktninger og vanskeligstilte? - rapport fra 7 måneders endring Hvordan skaffe boliger til flyktninger og vanskeligstilte? - rapport fra 7 måneders endring 15. februar 2012 Bærekraftige bomiljø parallell seksjon 2 Osmund Kaldheim leder av Inkluderingsutvalget - rådmann

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Anbefalinger om videre arbeid Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering og anbefaling Et godt og velfunderende boligsosialt arbeid er viktig for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Boligsituasjonen i Drammen Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Oppsummering: 1. Strakstiltak 2011: Boligløft i 10 punkter gjennomført. 2. Boligsosial handlingsplan: fremmes i april 2012

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: F30 / 2015/2253-4 Saksframlegg Saksbehandler: Brynhild Belsom Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial Anmodning

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

MODUM KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013-2015

MODUM KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013-2015 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013-2015 1 1. INNLEDNING... 3 Mål... 3 2. BAKGRUNN... 5 Kommunens boligansvar... 5 Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet... 6 3. BEFOLKNINGS- OG BOFORHOLD I MODUM KOMMUNE...

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017 Balsfjord kommune Boligpolitisk plan 2014-2017 Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er en integrert del av arbeid mot fattigdom, og det

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer