På vei til egen boligkarriere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På vei til egen boligkarriere"

Transkript

1 PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Anbefalinger om videre arbeid Av Prosjektleder Christian Møller-Skau

2 Oppsummering og anbefaling Et godt og velfunderende boligsosialt arbeid er viktig for kommunen. Bolig er en av velferdspilarene vi trenger for å ha et trygt og godt liv. For å kunne følge opp leietakere og boligsøkere er det sentralt at det er tid til samtaler, veiledning og støtte. Som prosjektets resultater viser, er det dette som gjør at det er en økning i startlån og utflyttinger av kommunale boliger (blant de som prosjektet omfatter). Det er ingenting som tyder på at det vil være en nedgang i antall søkere, da det har vært stabilt i om lag 12år, og de er en betydelig venteliste. For å kunne møte de fremtidige utfordringer vil det være sentralt at antall utflyttinger øker i fremtiden. Det er fortsatt en betydelig utfordring vedrørende bosetting av personer med omfattende rusproblemer, og disse utgjør en betydelig andel av ventelistene. Måloppnåelse Prosjektet har totalt hjulpet 66 boligsøkere og leietakere i privat leid eller eid bolig, og dette utgjør 23 % av totalt antall prosjektdeltakere. Ser vi bort i fra bosetting av flyktninger og personer med rusproblematikk har om lag 30 % av prosjektdeltakeren blitt etablert i egen bolig. Det er i desember husstander som har lån, og på vei til å kjøpe når det er en aktuell bolig. Det er også flere husstander som er på en obs liste over husstander som snart er i økonomisk stand til å kjøpe bolig på det private leiemarkedet. For prosjekt deltakerne som har mottatt bistand for å opprettholde et botilbud er det vanskelig å kvantifisere resultatene. Det er blant de 15 som er bosatt 5 som er kastet ut av boligen grunnet bråk og uro eller ikke betalt husleie. 1 person er nylig bosatt i eid bolig. Det vurderes at tett samarbeid med Boteam, Rusteam og DPS er sentralt for å lykkes med bosettinger. Veien videre Hvis nåværende stilling ikke fortsetter, vil det ikke være mulig og opprettholde nåværende arbeid grunnet mangel på kapasitet i avdelingen. Prosjektet har vist at tid og tilgjengelighet er blant det mest sentrale leietaker og boligsøkere trenger for å komme videre i boligkarrieren. Alle leietakere som nå er i porteføljen til prosjektet (ny inngåtte kontrakter) vil ikke få den oppfølgningen det er behov for hvis prosjektet ikke videreføres som ordinær drift. For å møte fremtidens utfordringer er det behov for å opprettholde en et stort fokus på bistand til utflytting til privat eid/leid. I Husbankens programbeskrivelse (Vedlegg 1 s.6) om det boligsosiale arbeidet i sør fremkommer det tydelig ambisjonene i arbeidet og utfasingen av samarbeidet: ( ) Det er en klar ambisjon at man nå skal drive arbeid videre som ordinær aktivitet. ( ) Videreføring av arbeidet inn i ordinær drift Husbankens eksempel rammemodell om gjennomføring av prosjekter viser en implementeringsfase på mellom 12 til 18 mnd. I samarbeid med Husbanken har vi drøftet mulige løsninger for implementering av prosjektet som del finansiering i en implementeringsfase (se forlag i neste avsnitt). Forslag Stillingen videreføres med 100 % stillingshjemmel.. 1

3 Innhold Oppsummering og anbefaling... 1 Måloppnåelse... 1 Veien videre... 1 Forslag Fakta Nøkkeltall fra prosjektet Følgende har fått bistand til etablering på det private marked Startlån Venteliste Metode Gi råd og veiledning ved etablering i privat leid bolig Identifisere søkere til kommunal bolig som bør etableres direkte på eie / leiemarkedet Kjøp av egen bolig ved hjelp av startlån Caser Unge mor med to barn og er bostedsløs Stor husstand med innvandrer bakgrunn Unge personer i bofellesskap med døgnbemanning Alenemor med tre barn Ressursbruk Kostnad/nytte Relevant forskning FAFO / NIBR Erfaringer fra andre kommuner NOU Rom for alle eierlinja potensiale Personer med utfordringer for å opprettholde et botilbud Annen dokumentasjon Kilder

4 1.Fakta Ved prosjektet På vei til egen boligkarriere har Porsgrunn kommunes hatt fokus på bla. bistand til å hjelpe leietakere ut av kommunale boliger, boligsøkere rett videre i privat leid eller eid bolig og gitt bistand til å opprettholde et botilbud. Hovedmålet har vært personer som søker eller mottar kommunal boligbistand skal få tilstrekkelig hjelp for å komme seg videre i egen boligkarriere. Vi har i tiden prosjektet har pågått sett at det er stort behov for oppfølgning av leietakere i kommunal bolig for å skape egen boligkarriere. Prosjektet ble startet i mai 2010 og avsluttes sommeren Prosjektet tar for seg leietakere og boligsøkere i alderen år, og som ikke har behov for bolig i nærhet til bemanning. Kommunen disponerer om lag 840 boliger, og av disse er det om lag 450 som er for målgruppen i prosjektet. Det er i løpet av de siste 10 årene vært en et jevnt antall søkere på kommunal bolig. Om lag personer søker bolig, og blant disse får om lag 60 % innvilget bolig ved ledighet. Ventelistene har ligget årlig på mellom personer. Det er ingenting som tyder på at dette vil endre seg uten ekstra bruk av ressurser. I kapitlene nedenfor presenteres de nøkkeltall fra prosjekter pr. 1 desember Nøkkeltall fra prosjektet Nedenfor presenteres relevante nøkkeltall basert på prosjektets delmål. I løpet av prosjekt perioden har det vært totalt 285 personer som har vært i kontakt. Herunder både boligsøker og forlengelse av husleiekontrakter. Prosjekt deltakere har fordelt seg følgende undergrupper (i %): Tabell 1 Gruppe % Flyktninger 1.gangs etablering 3,8 Flyktninger 2.gangs etablering 20,3 Funksjonshemmet 0,8 Utviklingshemmet 0,8 Psykiatri 15,5 Rus 18,3 Annen funksjonshemning 9,5 Sosialt vanskeligstilte 3 Økonomi 27,7 Aldersfordelingen har fordelt seg følgende (i %): Tabell 2 Alder % , , ,2 Som vi ser har det vært en stor spredning av deltakere fordelt på grupper og alder. For enkelte grupper som f.eks. rus har hovedfokus vært på gode etableringer i kommunale boliger. Alle flyktninger som bosettes i kommunen bosettes med 3-års kontrakt i kommunal bolig. Det har vært totalt 114 husstander med barn og totalt 229 barn som har vært inkludert i prosjektet. Fordelingen av barn hos par eller enslige vises på tabellen (3) under 3

5 Tabell Antall husstander Par med barn Enslige med barn Antall barn i husstanden Følgende har fått bistand til etablering på det private marked Tabell 4 Fraflyttinger i kommunale boliger Antall Ønsket måloppnåelse Eie Leie Kjøpt kommunal bolig Totalt prosjekt Det foreligger ingen dokumentasjon på resultater av bistanden som er gitt fra Porsgrunn kommunen tidligere, eller registreringer over hvem som har flyttet ut til privat eid/leid. Blant personer som har søkt startlån og bor i kommunal bolig har det vært 10 husstander årlig, og som tabellen over viser er måltallet i prosjektet 20 husstander til eie eller leie. Det har vært en økning blant leietakere i kommunal bolig som har forhåndstilsagn på bolig, og er ute på boligjakt. Som vi ser av tabellen over har de siden prosjekt start vært en betydelig økning på antall leietaker har flyttet ut fra de kommunale boligene og over i privat leid eller eid bolig. 4

6 Tabell 5 Rett videre Antalll Totalt Eie 4 4 Leie 8 9 Tabellen over viser antall personer som har fått bistand til etablering direkte i eie eller leie bolig i forbindelse med boligsøknad. Dette er personer som har stått på venteliste, eller som har vært aktive boligsøkere Startlån Opptaket og bruken av startlån har de siste årene. I 2013 er det estimert et behov for 35 millioner kroner i startlån grunnet økt etterspørsel og økt satsning mot bruken av startlån Tabell 6 Kroner Utlånt Låne opptak 0 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Antall personer med aktive forhåndstilsagn har også de siste årene økt. Pr. 1 desember 2012 er det om lag 13 millioner kroner bundet til forhåndstilsagn. Blant disse bor om lag halvparten i bolig. Disse leietakerne er det meget viktig å få arbeidet med, slik at de kan frigi sine leiligheter. 5

7 1.3 Venteliste I tabellen nedenfor vises ventelistene blant målgruppen i prosjekt pr 1 desember 2011 og 2012 Som tabellen viser er ventelisten redusert fra 72 til 60, noe som utgjør en reduksjon på 17 %. Den største reduksjonen i ventelistene gjelder bosetting av flyktninger, Det er bosatt totalt 50 flyktninger i Anmodningen var opprinnelig 40 flyktninger som skulle bosettes, men det ble økt bosetting i løpet av 2012 til 50 (med bakgrunn i 10 i rest bosetting fra 2011). I tillegg har vi bosatt 14 personer familiegjenforeninger. Dette utgjør blant annet behov for å bytte til større boliger. Tabell 7 Venteliste prosjektet For gruppen personer med rusmiddelmisbruk er ventelistene ikke redusert. Spesielt for denne gruppen er at det er redusert antall boliger og dette gjelder spesielt for boliger vi kan benytte til personer med rusmiddelmisbruk. Det har ikke vært avventet utleie i Jerpeveien med hensyn til bomiljø og i Mule 4 og 6 er antallet redusert fra 16 til 2 beboer med samme hensyn. Det er i 2011 og 2012 bosatt personer med rusmiddel misbruk i 4 små hus. Fra 2011 til 2012 er det betydelig reduksjon i behovet for boliger til personer med psykiske lidelser (uten bemanning). For personer med psykiske lidelser behov for nærhet til bemanning er det frigjort 2 (+1 snart) boliger, disse personene er etablert i ordinære boliger med startlån. Søknader til bolig har vært stabil de siste årene. 1.4 Metode Det er ulike arbeidsmetoder for de ulike gruppene som prosjektet omfavner. I kapitelene som følger er det forsøkt å beskrive arbeidsmetodene basert på i hvilken situasjon ulike husstander er i når de kommer i kontakt med prosjektet Gi råd og veiledning ved etablering i privat leid bolig Innsatsen omhandler å bistå leietakere i kommunale boliger over i privat leid bolig. Dette gjelder ikke for personer som kan og bør ha mulighet for i eie egen bolig. Arbeidet handler i 6

8 stor grad om råd og veiledning. I tilfellene der det er mulighet for å kjøpe, arbeides det mot dette. Det tilbys telefon kontakt hvis leietakere har utfordringer eller trenger bistand ved inngåelse av kontrakt Identifisere søkere til kommunal bolig som bør etableres direkte på eie / leiemarkedet Hittil i prosjekt perioden har 25 som har søkt kommunal bolig blitt etablert direkte på eie eller leiemarkedet. Sentralt i dette arbeidet er råd, veiledning og tilstedeværelse. Ved å etablere leietakere direkte på det private markedet reduserer vi ventelister og er med på å ansvarlig gjøre den enkelt for sitt eget boligbehov Kjøp av egen bolig ved hjelp av startlån Grunnet bla. innsats fra prosjektet På vei til egen boligkarriere har behovet for opptaket av startlån økt betydelig (se tabell side 5) og det har i 2012 vært en økning i mottatte søknader med 25 %. Ved saksbehandling av lånesøknader brukes det stor grad av fleksibilitet når det gjelder avdragsfrihet og lengde på nedbetalingstid. Det vurderes også om bruk av tilskudd er hensiktsmessig i den enkelte sak. Det prioriteres leietakere i kommunale boliger. Vi ser at mange er usikre på hva de skal gjøre når de har fått tilsagn om startlån. De kjenner ikke så godt til veien videre, og prosessen stopper da opp. Det ser vi ved at tildelte startlånsmidler blir stående ubrukt, samt at vi ikke får flyttet leietakerne ut av de kommunale boligene og over i egen bolig. Disse personene trenger tett oppfølgning for å kjøpe egen bolig Bistå ved kjøp av bolig For personer som har vært i kontakt med prosjektet har dette arbeidet handlet om alt fra å bistå til å fylle ut søknadsskjema til å motta nøklene i den nye leiligheten. Ved å være en støttefunksjon på veien til egen boligkarriere, veileder og bistår vi i den prosessen som mange opplever som både vanskelig og usikker. Det å kjøpe bolig er et stort steg, kanskje først og fremst for de som har minst. Kommunens støttefunksjon betyr større opplevelse av hjelp og bistand til den enkelte, vanskeligstilte bruker. Det være seg med tanke på budsjettveiledning, gjeldshåndtering, visning og kontraktsmøter. Vi er også tilgjengelig i etterkant av kjøp, uavhengig av hva der måtte trenges oppfølging til Bosette og følge tidsbestemte husleiekontrakter Ved bosetting er det sentralt og allerede ved innflytting å skape en god relasjon med leietaker. Ved inngåelse av samarbeidsplan er det alltid en målsetting at leietaker skal være selvhjulpen etter at kontrakten utgår. Dette krever målrettet og koordinert arbeid. For å følge opp dette krever det tidsbruk og jevnlig oppfølgning fra boligkontoret. Vi varsler leietaker om utløp av leiekontrakten, ca. 8 mnd. Før kontrakten utgår. Vi har da tid til å gå gjennom saken med leietaker, samt de involverte partene, i god tid før botidens utløp. For at leietakere skal ha mulighet for å komme seg videre i egen boligkarriere og ut i det private eie eller leiemarkedet er det sentralt at boligkontoret kan gi en adekvat oppfølgning tilpasset den enkelte. Flere av leietakerne trenger hyppig oppfølgning og må pustes i nakken slik at boligen ikke blir en hvile pute dette er tidkrevende. Resultater fra prosjektet På vei til egen boligkarriere viser at ved å være tilgjengelig for å gi bistand bidrar dette til at personer fraflytter de kommunale boligene. 7

9 2 Caser Nedenfor presenteres det fire ulike case som viser arbeidsmetoder for å bistå personer i å kjøpe egen bolig, eller leie bolig på de private markedet. 2.1 Unge mor med to barn og er bostedsløs Familien kom kontakt med prosjektet i forbindelse med søknad om kommunal bolig. De bodde på tidspunktet i et leieforhold som var meget dårlig og med en leiekontrakt som var sagt opp. I behandlingen av boligsøknad ble det vurdert at hun omfattes av retningslinjene tildeling av kommunal bolig ved ledighet, og det ble tildelt positivt vedtak. I ventetiden ble det arbeidet mye med søker for å opprettholde motivasjonen med å lete på det private leiemarkedet, da søker ikke var i målgruppen for startlån. Familien ble i ventetiden bostedsløs og bodde på et rom hos venner. Det ble holdt jevnlig kontakt og tipse med ledige leiligheter fra bla. finn.no. Etter om lag 3 mnd. fant familien seg en leilighet på det private leiemarked og ble tilbud bistand ved inngåelse av leiekontrakt. 2.2 Stor husstand med innvandrer bakgrunn Kontakten ble etablert i forbindelse med at nåværende leiekontrakt utgikk. Det ble raskt oppdaget at familien hadde økonomisk mulighet til å eie bolig, og det ble søkt startlån. Det ble samtidig inngått en ny kort kontrakt (1 år) for å legge press på familien. I ca 1år ble det jevnlig sendt tips til familien om mulige leiligheter, og det ble lagt inn flere bud på ulike leiligheter. I alle budrundene hadde prosjektleder fullmakt for å bistå familien med å legge inn bud. I forbindelse med kjøp er prosjektleder med på inngåelse av kontrakt og undertegnelse av papirer i banken. 2.3 Unge personer i bofellesskap med døgnbemanning Unge gutt som bor i døgnbemannet kommunal bolig og ønsker å eie egen bolig. Personalet kjenner til prosjektet og når leietaker er klar for etablering i egen bolig, så tas det initiativ til kontakt med prosjektet. I prosessen starter det med å innkalle til møte med tjenestekontoret, leietaker, hjelpeverge og kontakt personen i boligen. Ved etableringen i egen bolig, vil det for søker, være viktig med et godt koordinert tjenestetilbud. Søker har gode egenkapital, så lånesøknaden er raskt behandlet og innvilget. Leietaker har nå forhåndstilsagn på bolig og det arbeides med å kjøpe bolig for leietaker. Hvordan tjenesten skal utføres er godt organisert fra tjenestekontoret. 2.4 Alenemor med tre barn Kom i kontakt med prosjektet da hun sto i fare for å miste boligen sin da den skulle selges. Søkte på kommunal bolig og startlån for hjelp. Det var ikke mulighet på søknadstidspunktet å gi søker lån grunnet usikker og lav inntekt, samt annen gjeld. Søker måtte flytte inne til familien sin for en periode, da det ikke var bolig tilgjengelig. I venteperioden klarte søker å skaffe barnebidrag, nedbetale gjeld og en sikrere inntekt. Grunnet de nevnte forholdene var det derfor mulig å gi søker lån, tilskudd og bistand til å skaffe boligen. Det ble brukt mye tid på råd og veiledning på type bolig og å finne en god løsning for søker. 2.5 Ressursbruk Tidsbruken i ulike saker varierer i stor grad. Det som er sentralt er det å ha tid til de som trenger bistand for å skaffe seg bolig. Stor del av tiden som blir brukt på husstander som skal skaffe seg en bolig er hjelp til å finne en bolig de har råd til, og som er lønnsom å kjøpe. Det 8

10 gis individuell hjelp etter den enkeltes behov, og for noen er det f.eks. det å legge inne bud som er det vanskelige, eller det å ha noen å stille de «dumme» spørsmålene som er viktig. Det er lagt vekt på tilgjengelighet og det å kunne «hive seg rundt» er velig viktig for suksess. Blant de leietakeren som har kjøpt bolig, er det stor forskjell på hjelpen som er gitt, men alle har fått likt tilbud og en «skreddersydd» tilbud. Antatt tidsbruk pr. case: timer til behandling av søknad om bolig og samtaler. 2 timer til tips om privat leid leiligheter. 2 timer til bistand om kontrakt og inngåelse av kontrakt med privat utleier. Tot. 7 timer timer til behandling av søknad om forlengelse av husleiekontrakt, søknad om startlån samt tips om leiligheter som familien måtte se på. 4 timer til budgivning. 4 timer til kontrakt og overtakelse av bolig Tot. 16 timer timer til møter med tjenestekontoret, bolig og søker. 3 timer til visning og tips om leiligheter. 4 timer til kontrakt og overtakelse. Tot. 11 timer timer til behandling av søknad om bolig og startlån. 2 timer til tips om leilighet. 4 timer til kontrakt og overtakelse. Totalt. 12 timer 3. Kostnad/nytte Det er meget vanskelig å sette en pris på hvilken nytte det er å gi god hjelp til en som søker eller bor i kommunal bolig. Bolig er en av grunnpilarene våre, og vi har alle behov for å ha et sted vi kan kalle hjem. Nytten av å gi husstander bolighjelp beskrives blant annet i NIBR rapport Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosialt politikk og er omfattende. God grunnpilar kan blant annet medføre at en kanskje kommer skal kunne måles og nytte verdien skal være større en kostanden. Å utarbeide en totalt oversikt og kommunens kost og nytte er meget vanskelig og det legges derfor frem kun kostanden for ansatt i prosjektet. For de ulike casene er det tidsbruken som er den stor kostanden. Nedenfor er det gjort en utregning på pris på casene: Case Tidsbruk Pris timer a 600kr timer a 600kr timer a 600kr timer a 600kr Nytten av prosjektet kan måles både hos den enkelte og sette i et økonomisk perspektiv. Kommunen har utgifter ved å leie ut boliger, og dette er en utgift som vil være tilstede. Nytten av å bistå personer ut er at boliger frigjøres og at vi da kan redusere ventelistene. Kostnaden ved å ha bostedsløse er høye, og dette bidrar ikke til rehabilitering for personer som trenger dette. Muligheten for å komme i arbeid øker ved å ha en trygg og god bosituasjon. Det vises til at det er gitt bistand til å hjelpe en unge mann ut av døgnbemannet bolig i punkt 2.3. I prosjektet har det også vært gitt bistand til to unge jenter i døgnbemannet bolig. Det er en vesentlig økonomisk gevinst for kommunen å frigi bemannete boliger, ved at personer med stor hjemmebaserte vedtak kan få boliger der tjenestene er samlokaliserte. Ved at prosjektet har bidratt til å bosette husstander rett i egen eid eller leid bolig vil dette være en betydelig besparelse for kommunen isteden for å ha vedkommende som bostedsløs 9

11 eller ha et uverdig boforhold. Kostand En stilling av 100 % hjemmel Nytte Aktivt bidra til å få husstander rett videre Aktivt bidra til oppfølgning med fokus på ut i egen leid bolig Følge opp husstander med forhåndstilsagn på startlån Redusere ventelister Bidra til at husstander med riktig behov bor i kommunale boliger Utnytte boligsosiale virkemidler 4. Relevant forskning Det har de siste årene blitt publisert en rekke rapporter om boligens viktighet i velferdsstaten og ikke minst for den enkelte. I Kapittelet er det hentet noen hovedpunkter fra noen av de mest sentrale og nyeste forskningsrapportene. 4.1 FAFO / NIBR Boligen har betydning for familielivet på ulike måter. Økonomisk er bolig et investeringsobjekt, og samtidig er boligen rammen for familielivet og deltakelsen i samfunnet. Det fremkommer at husholdninger som eier egen bolig føler seg tryggere i nærmiljøet og fremstår som bedre integrerte, enn de som leier boliger. I Fafo-rapport 2011:16 om «Bolig og oppvekst» fremkommer: Boligens utforming har betydning i forhold til å bekjempe fattigdom Boforhold bør i større grad inkluderes i strategier for sosial inkludering og utjevning av sosiale forskjeller Andel barnefamilier med vedvarende «lavinntekt» har økt de senere år De fleste familier med «lavinntekt» eier egen bolig I NIBR sin rapport Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosialt politikk er bla. Porsgrunn brukt som case kommune på ulike klienthistorier og en vurdering rundt hvilke det lønner seg og hjelpe både i samfunnsøkonomiske og kommuneøkonomiske perspektiver. 4.2 Erfaringer fra andre kommuner Husbanken har hatt tilsvarende prosjekter i andre kommuner, som prosjektet har hentet informasjon fra og utvekslet erfaringer med. Trondheim kommune opplyser om at de har hatt meget gode erfaringer med arbeid som overtid har «trykket opp» på salg av kommunale boliger til leietakere og bistand til kjøp av bolig. Prosjektleder i deres prosjekt legger vekt på at det tok lang tid for å oppnå resultater, og at de opplevde at det tok 2 år før resultatene kom. 4.3 NOU Rom for alle eierlinja potensiale Det legges vekt på i NOU Rom for alle at det er et stort eie potensial blant leietakere i kommunale boliger. Det er utvilsomt lønnsomt og eie bolig i Norge, både får du økonomisk goder og man blir bedre integrert i et bomiljø. For den enkelte er det å eie viktig. Flere rapporter viser at det å leiebolig ofte går i arv, det å gi enkelte muligheten for å eie er derfor meget viktig. 10

12 5 Personer med utfordringer for å opprettholde et botilbud For husstander med utfordringer for å opprettholde et botilbud er det vanskelig å måle resultater kvantitativt. Blant 51 personer i prosjektet med rusmiddelmisbruk har prosjektet bistått med bosetting av 15 personer. Herunder 1 i eie bolig og 2 i småhus. Blant disse har 4 personer blitt kastet ut av nåværende bolig. 1 husstand står i farer for å bli kastet ut. Bakgrunn for utkastelsene har 2 stk. ikke betalt husleie, 1 har ikke benyttet boligen og 1 har blitt kastet ut grunnet bråk og uro (naboklager og hærverk). Oppfølgingen i boligen for personer med rusmiddel misbruk gjøres i hovedsak i samarbeid med Boteam (etter vedtak av Tjenestekontoret) og Rusteam. Det utarbeides samarbeidsplaner i samarbeid med leietaker, der det brukes mye tid på gjennomgang av vesentlige punkter for den enkelte for å opprettholde botilbudet. Denne kommunikasjonen foregår i samråd med miljøteraput/arbeider eller rusmiddelkonsulent. Det har variert i hvilken grad av oppfølgningen den enkelte har fått, alt i fra samtaler hver 14 dag, hjemmebesøk og kontakt ved behov. Det er sentralt at det er god kommunikasjon med Boteam og Rusteam for tilbakemeldinger om boforholdet. Det vurderes at hos de 10 personene som fortsatt er boende har det vært en god dialog med Boteam og Rusteam, noe som er sentralt for at personene fortsatt er boende. Det er i noen av sakene samarbeid med DPS. Tett oppfølgning og mulighet til å gi oppfølgning der og da bistår med og opprettholde boforholdet. Ved bosetting av personer med rusmiddelmisbruk er det mange faktorer og utfordringer det er vanskelig å forutse. Det er opp til den enkelte leietaker og f.eks. hindre andre i å gjentatt oppsøke boligen eller gi opphold til andre fra miljøet. Dette er utfordringer som ofte medfører bråk og uro rundt den enkelte. Det er i prosjektets mandat lagt føringer for tidsbruken og mengden av oppfølgningen av gruppen med personer som trenger bistand for å opprettholde et botilbud. 6. Annen dokumentasjon Vedlagt til notatet ligger samtlige del-rapporter fra prosjektet. 1. Mandat 2. Del-rapport 1 Personrettet kartlegging 3. Del-rapport 2 Kompetanse og kommunikasjon 4. Del-rapport 3 Privat leiemarked 7. Kilder Barlinhaug, Rolf, Katja Johannessen og Evdlyn Dyb. Kommunale- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosialt politikk. NIBR 2011:18 Husbanken: NOU.Rom for alle. Fafo 2011:16 Bolig og oppvekst5 11

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Status rapport pr. 1 januar 2013 Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering av 2012 Prosjektet går mot slutten og forventes å være ferdig sommeren

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Bolig for (økt) velferd

Bolig for (økt) velferd Bolig for (økt) velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Regiondirektør Margot Telnes Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER 1. Formål Formålet med samarbeidsavtalen (SA) er å sørge for at utleieeiendommen utvikler seg til et stabilt, godt og trygt bomiljø for alle parter,

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo 2 Foredrag Barn bolig, noe bakgrunn Boligfordeling i Norge

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 Saksframlegg Tomgangstap i kommunale boliger hittil i 2010. Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Rana kommune. Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap.

Rana kommune. Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap. Rana kommune Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap. Før Liengbakken bofelleskap. Tidligere prosjekter som i rustjenesten

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2016 v/ programleder Torhild Berg Skjetne Flere samarbeider på boligfeltet 2

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen. Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet. Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen. Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet. Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Oppbygging av NOU 2011:15 Oppbygging av kapitlene Kort innledning

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING 2013 Porsgrunn kommune

HALVÅRSRAPPORTERING 2013 Porsgrunn kommune HALVÅRSRAPPORTERING 2013 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert

Detaljer

Byggje bu leve Meld. St. 17 ( )

Byggje bu leve Meld. St. 17 ( ) Byggje bu leve Meld. St. 17 (2012-2013) Mariann Jodis Blomli fagdirektør Frokostseminar Husbanken 21. mars 2013 2 Mål Alle skal bo godt og trygt Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid og

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Frokostseminar

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys Boligsosialt arbeid «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl Naust i vårlys Flyktninger og boligkarriere Antall ansatte på Hotellet Scandic med flyktningebakgrunn? 9 personer med flyktningebakgrunn er eller har

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen Tilvisingsavtaler v/birger Jensen Kommunal involvering Ulike boligpolitiske strategier Tilrettelegger Utøver Kommunen leier - private eier Boligpolitiske løsninger i tett samarbeid med private aktører-

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud

Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Er mangel på boliger den største utfordringen for bosetting av flyktninger? Husbankens tilbud Karina Culley Hva gjør Husbanken? Husbanken har økonomiske virkemidler og kompetanse til rådighet for kommunene

Detaljer