SLUTTRAPPORT Boligsosialt utviklingsprogram Grunnleggende guide og rutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Boligsosialt utviklingsprogram Grunnleggende guide og rutiner"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Boligsosialt utviklingsprogram Grunnleggende guide og rutiner 1

2 Setter man bitene sammen utgjør det en helhet. Innhold 1. Innledning 3 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn for deltagelse 3 4. Programorganisering Involverte samarbeidsparter Brukermedvirkning Økonomi 4 5. Prosjektgjennomføring 4 DELPROSJEKTER Leie til Eie Bakgrunn: 5 Deltagelse: 5 Resultat: 5 Boligkarriereveiledning 5 REDUSERE BEGJÆRING OM FRAVIKELSER OG UTKASTELSER Bakgrunn: 5 Deltagelse: 5 Resultat: 5 KARTLEGGING AV TJENESTER GITT I BOLIG PÅ TVERS AV VIRKSOMHETER Bakgrunn: 5 Deltagelse: 5 Resultat: 5 6. Ambulerende team i psykisk helse 5 7. Hva har vi oppnådd i programperioden? Fremtidig boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune 7 Besøksadresse: Nedre Eiker kommune Rådhusgata Mjøndalen Postadresse: Postboks C 3051 Mjøndalen Telefon: nedre-eiker.kommune.no 2

3 Innledning Nedre Eiker kommune ble invitert til å delta i programarbeidet og inngikk en samarbeidsavtale med Husbanken i Vedtaket om deltagelse ble behandlet politisk i utvalg for Helse og omsorg den Programleder ble ansatt Programmets varighet skulle være fra 3-5 år og i Nedre Eiker ble navnet BOSO Nedre Eiker. Overordnet mål for Husbankens Boligsosiale utviklingsprogrammet: 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunen 3. Økt boligsosial kompetanse i kommunen Nedre Eiker kommunen tilføyde et 4 punkt: 4. Realisere boligsosial handlingsplan KOMMUNENS MÅLSETTING: Redusere begjæringer om fravikelse til et minimum Minimere behovet for akutt botilbud Bidra til økt fremskaffelse av gode utleieboliger, både kommunalt eide og fra profesjonelle utleiere Utvikle tjenester som assisterer ved fremskaffelse og oppfølging av leietaker i boligen for å få varige boforhold Øke boligsosial kompetanse på tvers av virksomheter og etater Få på plass gode tverretatlige samhandlingsarenaer Gjennomføre vedtatte tiltak i boligsosial handlingsplan samt evaluere og rullere denne regelmessig Sluttrapporten vil gi en oversikt over hvilke tiltakt som er gjort i programperioden og hvilke resultater dette har gitt. Den vil også gi en oversikt over kommunens videre planer for det boligsosiale arbeidet. Sammendrag Det boligsosiale utviklingsprogrammet har helt klart vært med å øke fokus og kunnskap på og om det boligsosiale arbeidet i kommunen. Å ha en person (programleder) som kan bruke all sin tid på å mate, mase og koordinere dette arbeidet har ikke bare vært nyttig, men helt nødvendig. Vi tror de resultatene som er oppnådd og de planene som er lagt for fremtiden skylles muligheten av å ha kunnet holde kontinuerlig fokus på området over så lang tid som denne programperioden har vart. Deltagelse i Boligsosialt utviklingsprogram har bidratt til økt boligsosial kompetanse i store deler av kommune. Det har gitt ny arenaer og forståelsen av behovet for samhandling på tvers av etater, virksomhet og tjenestesteder. Fokuset deltagelsen har gitt har endret noen holdninger både administrativt og politisk som helt klart vil være en god plattform for videre boligsosialt arbeid. I programperioden har kommunen nådd mange av de målene vi satte oss ved oppstart. Det er også gjort organisatoriske endringer som gjør at bolig og boligsosialt arbeid også i tiden fremover vi ha et høyt fokus i Nedre Eiker kommune. Leie til Eie har gitt flere av kommunens leietakere muligheten til å bli eier av egen bolig. Vi har fått større turnover i de kommunale boligene og flere får råd og veiledning om veien videre i boligmarkedet som en del av oppfølgingen i kommunale gjennomgangsboliger. Antall begjæringer om fravikelse og gjennomførte utkastelser er sterkt redusert. Det er kommet på plass gode samarbeidsrutiner mellom NAV, Eiendomsavdelingen og Namsmannen for å kunne forebygge og redusere dette også i fremtiden. Tjenester gitt av kommunens virksomheter i og i forhold til boliger er kartlagt og det er etablert et ambulerende team i psykisk helse. Kommunen har fra opprettet en boligtjeneste. Tjenesten inneholder flere av tjenestene som tidligere var organisert i ulike kommunale virksomheter. Målet er at brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre har ett sted å henvende seg når det gjelder bolig og boligrelaterte spørsmål. Dette gjelder blant annet søknad om kommunalt tildelt bolig, Startlån og/eller tilskudd samt råd og veiledning i forhold til bolig, leie, kjøp og tilpasning. Bakgrunn for deltagelse i programmet Bakgrunnen for kommunens deltagelse var kommunens store utfordringer på det boligsosiale området. Deltagelse i programmet ville gi kommunen mulighet til å utvikle seg, styrke og etablere et langsiktig og faglig godt arbeid. Deltagelse ville gi bedre kompetanse og et godt nettverk med andre kommuner med tilsvarende utfordringer. Deltagelse ville også gi en plattform for å realisere det boligsosiale arbeidet i et strategisk og langsiktig perspektiv. Programmet hadde som mål å sette et tverretatlig fokus på boliger og tjenester til vanskeligstilte grupper i kommunen. Et program som går over en så lang tidsperiode ville være svært nyttig og et godt redskap til å videreutvikle gode tjenester, og gi økt kompetanse på feltet boligsosialt arbeid i det kommunale tjenesteapparatet, hos administrativ og politisk ledelse. Ved å prøve og feile, ville vi finne arbeidsmåter og metoder som på sikt ville gi varige resultater og bedre boforhold for de som trenger bistand til dette. Vi ønsket at de gode løsningene vi kom frem til i programperioden implementeres så langt som mulig i daglig drift etter at programperioden er over. MÅL Økt kompetanse på boligsosialt arbeid Øke aktivitet på boligsosialt arbeid Forebygge og bekjempe bostedsløshet Realisere boligsosial handlingsplan FØRINGER FOR FREMTIDIG BOLIGSOSIALT ARBEID Kommunen må til enhver tid ha oversikt over hvem er boligsøkerne nå? Hva er behovet i dag? Spre kunnskap om og øke bruken av Husbankens virkemidler Koordinere og samordne det boligsosiale arbeidet på tvers av kommunens etater og mellom stat og kommune. Programorganisering Boligsosialt utviklingsprogram i Nedre Eiker har vært organisert med Rådmannens ledergruppe som styringsgruppe og sekretær for styringsgruppen har vært programleder Torunn K. Braaten. Det har vært en tverretatlig prosjektgruppe ledet av programleder Torunn K. Braaten. Prosjektgruppens deltagere har vært: Torunn K. Braaten (Programleder og leder av prosjektgruppen) Eva Baustad, tjenesteleder NAV Anne Sofie R. Andersen, virksomhetsleder for Helse Elisabeth Petersen (erstatter Beate Hovden) boligforvalter i Eiendomsavdelingen 3

4 Anne Berit Hoel Dahl (erstatter Gro Anita Hvamstad Isachsen) fra Tjenestekontoret Astrid Krangnes som tillitsvalgtes representant I tillegg har disse deltatt ved behov: Snorre Opsahl, NAV leder Nedre Eiker Erik Mathiassen, virksomhetsleder for Eiendomsavdelingen Kontaktperson og veileder fra Husbanken har vært Stein Roger Westbye. Involverte samarbeidspartnere Brukermedvirkning Deltagelse fra brukergrupper, ansatte og politisk nivå i arbeidet med foranalysen. Informasjonsmøter og enkeltsamtaler med brukergrupper og deres pårørende er avholdt med gode tilbakemeldinger og mye å lære. Dette har gitt utgangspunkt for videre arbeid. Med økende tilgang på boliger både kommunale og private er muligheten for å kunne ønske bosted tilstede for første gang for flere grupper enn de som flytter inn i omsorgsboliger noe som igjen gir økt brukermedvirkning. Tabellen under gi en oversikt over hvilke faginstanser og aktører som har deltatt og på hvilken måte de har vært involvert. Brukermedvirkningen er jo også en stor del av arbeidet i Leie til Eie. Erfaringen fra dette arbeidet har vist at det er ikke alltid som vi tror!! INVOLVERTE SAMARBEIDSPARTNERE Tabellen under gi en oversikt over hvilke faginstanser og aktører som har deltatt og på hvilken måte de har vært involvert. FORMELL DELTAKELSE AKTIV DELTAKELSE BLIR INFORMERT Kommunalt baserte Sentraladministrasjon Planseksjon Boligforvaltning/Eiendomsavdeling Ansvarlig Husbankens virkemidler INGEN DELTAKELSE Psykiatritjeneste Rustjeneste Barneverntjeneste Helsetjeneste Sosialtjeneste/NAV Andre: Oppfølgingstjenesten Helseforetak rus Helseforetak psykiatri Namsmyndighet Politi Fylkesmann Kriminalomsorg Frivillige organisasjoner Boligbyggelag Private utleiere Andre; Prosjektgjennomføring Det har i prosjektperioden vært jobbet mye med å markedsføre boligsosialt arbeid. Programleder og prosjektgruppen har vært ute i organisasjonen og fortalt om programmet, fått tilbakemeldinger og bidratt til økt forståelse av betydningen alle skal bo trygt og godt. ØKONOMI Samarbeid med private aktører for fremskaffelse av flere typer utleieboliger med god standard har vært ett viktig område som det også vil jobbes mye med i fremtiden. Troen på at flere gode utleieboliger til de som ikke ønsker eller har mulighet til å eie må på plass er sterk. Det har vært gjennomført 3 (4) delprosjekter. Alle delprosjektene har hatt representanter fra flere fagfelt noe som har gitt spennende utfordringer og mye faglig påfyll Tilsagn om kompetansetilskudd Utbetalt beløp Ikke utbetalt Kommunal egenfinansiering Totalt forbruk per dato Ikke utbetalt 4

5 Delprosjekter Leie til Eie Dette delprosjektet kom nok først og fremst i gang grunnet erfaringer som andre kommuner før oss, bla Drammen, hadde gjort. Mange leietakere i kommunale utleieboliger ble boende lenge. Det ble stadig søkt om forlengelse av leieavtalen noe som oftest ble innvilget. Enten fordi de ikke kunne finne noe på det private markedet eller at barna var etablert med venner, barnehage og skole i området etc. Den økonomiske situasjonen til leietaker ble ikke vurdert opp mot andre alternativer og i hvert fall ikke mot muligheten for at de kunne få lån og kjøpe egen bolig. Når andre kommuner kunne få dette til så hvorfor ikke vi? Hvorfor ikke selge boligen leietaker bodde i om de hadde evne og vilje til å kjøpe? Flere ville eie egen bolig og kommunen ville få en mulighet til fornyelse i sin boligmasse. Saken ble behandlet politisk og Nedre Eiker kunne derved vurdere sine boligbyggelagsboliger for salg til leietaker med evne og vilje til å kjøpe boligen de bodde i. Kommunen kunne bruke midlene fra salg sammen med tilskudd fra Husbanken til anskaffelse av nye utleieboliger. Leietakere som bodde i andre kommunalt tildelte boliger fikk samme råd og veiledning, men måtte kjøpe bolig på det private markedet. DELTAGELSE Prosjektgruppen for Leie til Eie : har bestått av representanter fra: NAV, Eiendom, Tjenestekontoret og Ergo/fysioterapi tjenesten. RESULTAT Leie til Eie er nå implementert i driften og leietakere i kommunale boliger får, om de ønsker, vurdert denne muligheten nå eller senere. Alle andre som ønsker får også råd og veiledning om veien til egen bolig. 10 leietakere i kommenalt tildelt bolig er innvilget startlån og evt. tilskudd. 3 leietakere med familie har kjøpt boligen de leide av kommunen 3 leietakere med familie i kommenalt tildelt bolig har fått assistanse til å kjøpe boliger privat Flere av kommunens nåværende leietakere følges opp for å mulig kjøpe bolig senere. Vi ser imidlertid at ikke alle bør eller skal eie, men skal fortsatt ha et godt sted å bo så gode utleieboliger er like viktig. Boligkarriereveiledning Sammen med prosjektgruppen for Leie til Eie økte vi fokus på oppfølging av våre leietakere. Gjennomstrømming i kommunalt tildelte boliger er liten og det ser ut til at veien videre ut av disse leieforholdene er tung og vanskelig for mange. Kontakten med private utleiere med telefoner, visninger etc. kan være en utfordring både grunnet språk og tidligere erfaring. Boligsosialt vanskeligstilte er ikke de som står først i køen i et stamt leiemarked. I programperioden har vi brukt mye ressurser og testet ut tettere oppfølging og mer bistand i denne prosessen noe som gir gode resultater. Dette er imidlertid arbeid som er meget tidkrevende og det er ikke prioritert å avsette ressurser til dette arbeidet nå. Redusere antall begjæringer om fravikelse av boliger og utkastelser Antall utkastelser som igjen genererte en ny søknad om bolig og/eller en akuttplassering i midlertidig bolig for bostedløse gjorde at dette var en av tingene vi ville ha fokus på i vårt programarbeid. De menneskelige og de økonomiske konsekvensene av denne runddansen var høy, frustrerende og meget tidkrevende. Kunne vi finnen bedre samarbeidsmåter for å løse, evt. bidra til å ungå at misslighold av leieforhold ble så alvorlig at leietaker ble kastet ut av boligen? Var det andre og forebyggende tiltak vi kunne igangsette i fellesskap? Da vi var enige om at alle må ha et sted å bo måtte vi sammen finne metoder for å unngå begjæring om fravikelse av bolig eller i verste fall at det ble gjennomført en utkastelse. DELTAGELSE Prosjektgruppen har bestått av representanter fra: NAV, Eiendom og Namsmannen RESULTAT Antallet begjæringer er redusert til et minimum og det samme er gjennomførte utkastelser. Prosjektgruppen har jobbet frem og innarbeidet gode samhandlingsrutiner som nå er en del av daglig drift. Kartlegging av tjenester gitt i bolig på tvers av virksomheter Mange tjenesteområdet jobbet uavhengig av hverandre, med ulike dataprogram og med liten kontakt. Vi mistenkte derfor at kommunale tjenester i og i forhold til bolig ble gitt av flere uten at noen så dette i sammenheng. Dette ville da bety at ingen koordinerte hverken brukers behov, kommunes ressursbruk eller så helheten. Mistanken var at vi eide våre egne brukere. Boligsosial handlingsplan sa også: Kraftsatsing på booppfølging og boveiledning: Rett tjeneste til rett person til rett tid. DELTAGELSE Prosjektgruppen har bestått av representanter fra: Eiendom, NAV, Tjenestekontoret, Programleder og Team for psykisk helse. 5

6 RESULTAT Prosjektgruppen foretok en gjennomgang av hvilke tilbud og tjenester som hvert tjenesteområde ga. Var mange hos samme bruker uten å vite om hverandre? Samhandlet vi om brukers behov der vi viste at flere var innom? Våre antagelser stemte, men ikke i like stor grad som vi hadde trodd. Vi burde også i denne kartleggingsperioden har involvert hjemmetjenesten noe som vil bli gjort i det fremtidige arbeidet med tjenester tilknyttet bolig. Kartleggingen har ført til økt fokus på behovet og økt ressurs på NAV i forhold til bostedløse og/eller personer som står i ferd med å miste bolig. Det er etablert et ambulerende team innenfor psykisk helse. Ambulerende team i psykisk helse Teamet skal jobbe med og ivareta de dårligste brukerne. De skal fokusere på å jobbe målrettet og oppsøkende. Teamet er i oppstartfasen og vurderer kontinuerlig behovet for ressursbruk og samhandling med andre både fra 1 og 2 linje tjenesten. Hva har vi oppnådd i programperioden? Begjæringer om fravikelser er redusert til et minimum og det er kommet på plass gode samarbeidsrutiner mellom Eiendomsavdelingen, NAV og Namsmannen Det er oppført 4 små boliger for enslige samt innleid en 1 større bolig til familie for midlertidig/akutt bosetting Liste over alle boligsøkere er gjennomgått og alle nye blir nå kartlagt for å se på alternative muligheter til å skaffe seg bolig Kommunens boligmasse er gjennomgått for å se på om boligene brukes på best mulig måte. Hva har vi og hva trenger vi? Kommunen har kjøpt 5 boliger til vanskeligstilte. Kommune vil bygge 4 forsterkede småhus i (2 er påbegynt) Samarbeidet med private utbyggere har økt og vil fortsette. Kommunen har i perioden fått tildelingsrett på 7 nye boenheter hvorav 6 er beregnet for familier. Kommunen er i dialog med utbyggere om totalt 16 boenheter med tildelingsrett fra Det er inngått avtale med private utleiere for framleie til flyktninger. Det er utarbeidet nye retningslinjer for Startlån og tilskudd og låneutvalget (politisk) er avviklet. Informasjon om statlige og kommunale ordninger presenteres regelmessig til tjenestestedene internt i kommunen og publikum har til enhver tid kunnet kontakte programleder for en samtale. Etter tar boligtjenesten seg av disse henvendelsene. Fra etableres det en boligtjeneste bestående av en rådgiver/koordinator som fagansvarlig, en saksbehandler på Startlån og tilskudd og en saksbehandler med ansvar for boligsøknader, kartlegging og kontakt med søker, pårørende og utleiere. Boligtjenesten vil jobb tett med NAV, Tjenestekontoret, Helse og Eiendomsavdelingen. Programmets prosjektgruppe består som en faglig og rådgivende kompetansegruppe. Leie til Eie har kommet for å bli og er nå implementert i arbeidet med veien videre for våre leietakere. Noen har kjøpt boligen de har leid av kommunen og noen leietakere har fått hjelp til å kjøpe annen bolig på det private markedet. 6

7 Fremtidig boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune Programarbeidet sammen med foranalyse, intervjuer og kartlegging har bekreftet det vi trodde. Prosjektgruppen har utarbeidet og lagt frem et forslag til videreføring av boligpolitisk/boligsosialt arbeid. Forslaget er nå godkjent av styringsgruppen og fra opprettes det en Boligtjeneste i Nedre Eiker kommune. Fremtidig organisering blir presentert under. Opprette en boligtjeneste bestående av: 1 boligpolitisk/boligsosial koordinator (ny stilling) 1 saksbehandler startlån (overføre fra NAV) 1 saksbehandler boligtildeling/kartlegging og med ansvar for boligtildelingsutvalget (overføre fra Tjenestekontoret) Hvilke utfordringer har vi og hva må til? Forutsetter at tverretatlig/tverrfaglig gruppe består. Midler til økt stillingsressurs. ( 100% stilling) 1 stilling flyttes fra NAV (100%) 1 stilling flyttes fra tjenestekontoret (100%) Myndighet Boligsosial koordinator har en virksomhetsovergripende funksjon og plasseres i linje hos Etatssjef i helse og omsorg. Oppgaver: Koordinere tverrfaglig samarbeid der det er behov for det. Ansvar for boligpolitisk og boligsosial handlingsplan oppfølging, evaluering og rullering. Ha dialog og følge opp innmeldte boligrelaterte behov med andre etater og virksomheter. Oversikt over status, fremdrift og boligstrategi. Ansvar for rapportering til administrativt og politisk nivå Boligtjenesten må koordinere informasjon og kunnskap om søkernes boligbehov. Rett bolig og riktig tjeneste til rett person. Organisering er fortsatt noe fragmentert. Eiendomsavdelingen har ansvar for fremskaffer boliger ved å bygge, kjøpe selv eller i samarbeid med private utbyggere. Arbeidet må være et tett samarbeid med boligtjenesten og det må avklares hvem som gjør hva. Bostøtte blir på NAV. Kartlegging av boligsøkerne foretas av tjenestestedene i samarbeid med boligtjenesten. (jfr. innstilling fra prosjekt riktige tjenester) Unngå at taushetsplikt er til hinder for samarbeid. Bidra til kunnskapsflyt om boligpolitisk/boligsosialt arbeid både internt og eksternt. Tjenesten skal innhente kartlegging av boligsøkere og ha ansvar for tildeling av boliger. Skal lede tildelingsutvalget. Skal bidra til at kartlegging og kunnskap brukes til boligpolitisk/ boligsosial fremtidsplanlegging. Skal gi råd og veiledning internt og eksternt. Skal ha oppdatert kunnskap på området. Skal ivareta kontakten og oppfølging av interne og eksterne utleiere. (kommunen eier kun ca 130 av de 490 boligene kommunen har tildelingsrett på) Skal organisere råd og veiledning til leietakerne for å få bedre gjennomstrømming i boligene. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med eiendomsavdelingen og andre utleiere hvor det er tidsbestemte leiekontrakter. Skal ha ansvar for å koordinere arbeidet med Leie til Eie. Skal saksbehandle Startlån og tilskudd. Skal være kontaktenhet mot Husbanken. Det utføres mye bra boligsosialt arbeid av mange i kommunen, men arbeidet og organiseringen er fortsatt noe fragmentert. Denne organiseringen vil imidlertid gi et større fagmiljø og muligheter for utvikling og forbedring av arbeidet. Boligsosialt/ politisk arbeid er ikke noe vi gjør oss ferdig med, men det må hele tiden ha fokus og kunnskap må holdes ved like. Vi må til enhver tid være oppdatert på hvem, hva og hvor. Vi må være villige til å tenke nytt og være kreative for å finne løsninger som er gode for våre innbyggere, men også økonomisk håndterbare for kommunen. Ved deltagelse på kurs og konferanser har vi skaffet oss et nettverk utenfor egen kommune og kan derfor også lettere få tilgang til andres gode og dårlige erfaringer. Det har gitt oss som jobber med feltet, en trygghet og kompetanse som gjør at det er lettere å stå i det. Til tider kan det føles både tungt, ensomt og at ting tar for lang tid når man føler at resultatet burde vær ferdig i går. Husbanken har vært og vil forhåpentlig også i fremtiden være en ressurs på faglig kompetanse og kunnskap om gode eksempler. Et samarbeid mellom stat og kommune vil alltid være nyttig for begge parter. 7

8 Besøksadresse: Nedre Eiker kommune Rådhusgata Mjøndalen Postadresse: Postboks C 3051 Mjøndalen Telefon: nedre-eiker.kommune.no 8

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2015

Nedre Eiker kommune juni 2015 Nedre Eiker kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering 20.06.15 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT Sandefjord kommune 2 Innhold... Innledning... 5 Sammendrag... 6 Bakgrunn for deltakelse i programmet... 7 Programorganisering... 7 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

Sandefjord kommune desember 2013

Sandefjord kommune desember 2013 Sandefjord kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 18.12.13 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.06.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Skien 21.11.2013 Robert Helland-Olsen HKKR as Presentasjon Robert Helland-Olsen 52 år Mandal Sosialøkonom + bedriftsøkonom + strategi/ledelse Arbeidet i

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Mandal kommune desember 2013

Mandal kommune desember 2013 Mandal kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering mal pr.13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad.

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad. 11/027cy II SØKNADSSKJEMA - 2012 Tilskudd til boli sosialt arbeid - Ka. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at dersom søknaden blir innvilget blir beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune

Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune Hvor er vi og hvor vil vi? Hva gjør vi - og fungerer det vi gjør? - Fokus på reduksjon av bruken av midlertidig botilbud - Tverrfaglig arbeid i kommunen Trivselskommunen

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Mandal kommune juni 2015

Mandal kommune juni 2015 Mandal kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune

Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune 1 Oppdragsgiver...3 2 Finansiering...3 3 Bakgrunn...3 4 Visjon og mål for BASIS prosjektet i Sandefjord...4 5 Prosjektorganisering...4 5.1 Organisasjonskart BASIS-programmet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Saksbehandler: Anne Marit Bakka tlf.dir.: Arkiv: F17 Deres ref.: Vår ref.: 11/573-3 / 11/4447 Dato:

Saksbehandler: Anne Marit Bakka tlf.dir.: Arkiv: F17 Deres ref.: Vår ref.: 11/573-3 / 11/4447 Dato: M OTTATT HOLMESTRAND KOMMUNE RADMANNEN 1 8 JUL 2011 HUSBANKEN REGION SØR Husbanken region sør Postboks 787 Stoa 4809 ARENDAL Saksbehandler: Anne Marit Bakka tlf.dir.: 33 06 41 17 Arkiv: F17 Deres ref.:

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING 2013 Porsgrunn kommune

HALVÅRSRAPPORTERING 2013 Porsgrunn kommune HALVÅRSRAPPORTERING 2013 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2014

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2014 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 2. juni 214 Skjema for halvårsrapportering 2.6.214 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert

Detaljer

HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM?

HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Innlegg på fagdag i Tønsberg i regi av Vestfold fylkeskommune og Husbanken region sør den 09.02.17 Roger Nilssen, servicesjef HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Boligsosialt utviklingsfokus siden

Detaljer

Handlingsplan Husbankens kommuneprogram For Halden kommune

Handlingsplan Husbankens kommuneprogram For Halden kommune Halden kommune HB 7.S.52 12.2016 Handlingsplan Husbankens kommuneprogram 2016-2020 For Halden kommune 1 Halden kommune Kommunens navn Kontaktperson: Kristian Marhaug Programstart: Høsten 2016 Dato utarbeidet:

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Arendal kommune juni 2014

Arendal kommune juni 2014 Arendal kommune juni 2014 Skjema for halvårsrapportering mal pr.13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

SKIEN KOMMUNE DES. 2012

SKIEN KOMMUNE DES. 2012 SKIEN KOMMUNE DES. 2012 Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Survey blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Survey blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Survey blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Vedlegg Mai 2008 Vedlegg Husbanken region Midt-Norge Mai 2008 Survey blant

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. desember 2013

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. desember 2013 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Husbanken region sør

Husbanken region sør Programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner Husbanken region sør 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse...

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Samordnet innsats i kommunen

Samordnet innsats i kommunen Samordnet innsats i kommunen Bamble kommune Bambles naboer er Kragerø, Porsgrunn og Skien Ca 14 000 innbyggere (null forventet befolkningsvekst) Tre tettsteder: Langesund, Stathelle og Herre Noen utfordringer:

Detaljer

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys Boligsosialt arbeid «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl Naust i vårlys Flyktninger og boligkarriere Antall ansatte på Hotellet Scandic med flyktningebakgrunn? 9 personer med flyktningebakgrunn er eller har

Detaljer

Sluttrapport fra Nærøy Kommune

Sluttrapport fra Nærøy Kommune Sluttrapport fra Nærøy Kommune Bo og lev bedre Prosjektperioden 01.08.14-31.12.15 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Prosjektets formål og innhold...3 2 Prosjektgruppe...4 3 Bakgrunn og målsettinger...4 4 Forankring...5

Detaljer

Kristiansand kommune juni 2014

Kristiansand kommune juni 2014 Kristiansand kommune juni 2014 Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer