ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011"

Transkript

1 ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011

2 Nærmere om opplegget Konkursrådets generelle erfaringer vedr. behandling av straffbare forhold Tiltak for forbedringer på regional og nasjonal basis Observasjoner fra besøket hos Øko-teamet Forslag

3 Konkursrådets erfaringer Politiet/ptm kommer sent på banen Kvaliteten på innberetningene Siling av saker hos aktørene Behov for dialog tilbakemeldinger og samarbeide Mangelfull kunnskap om hverandres muligheter, oppgaver og begrensninger Må få opp kvaliteten og ned kvantiteten

4 Igangsatte tiltak Prøveprosjekt i Oslo, Riksadvokaten har gitt landsomfattende anbefaling Bokoordinator Lemping av anmeldelsesplikten Anbefaling om standardisering av anmeldelse Innberetning til Skattetaten ved overtredelser av mva./ligningslov etc Utsatt innberetning til tingretten av straffbare forhold Anbefaling om kommunikasjon i bobehandlingen

5 Antall saker? registrert 5539 konkurser i Norge. - Antatt kriminalitet i 50-75% av konkursene - Hvilke bransjer? - Konkurser som verktøy for å skjule og drive økonomisk kriminalitet - Utfordringer for politiet, bostyrere og offentlige kontrollorgan

6 Samarbeid i konkussaker 120. Boets innberetning. 5)opplysning om hvorvidt det i forbindelse med skyldnerens økonomiske virksomhet antas å foreligge forhold som kan gi grunn til strafforfølgning mot skyldneren eller mot noen som har handlet på skyldnerens vegne.

7 122a. Bostyrers og borevisors oppgaver i forhold til påtalemyndigheten og Kredittilsynet. Bostyreren skal så tidlig som mulig gi opplysninger til påtalemyndigheten dersom det antas å foreligge forhold som nevnt i 120 første ledd nr. 5, og til Kredittilsynet dersom det antas å foreligge forhold som nevnt i 120 første ledd nr. 6. Innberetninger i medhold av 120 til 122 som omhandler slike forhold, sendes også til påtalemyndigheten eller Kredittilsynet. Så langt regler om taushetsplikt overfor tredjeperson ikke er til hinder for det, plikter bostyreren på begjæring å bistå påtalemyndigheten og Kredittilsynet med å fremskaffe opplysninger og dokumenter som tilhører boet til bruk i etterforskningen av forhold som nevnt i 120 første ledd nr. 5 og 6. I den utstrekning dette medfører arbeid som faller utenfor boets ordinære bobehandling, har bostyreren krav på særskilt godtgjørelse av det rekvirerende organ.

8 Innsnevring av anmeldelsesplikten Konkursloven 120, 1. ledd nr. 5 Siling skjer i praksis Anbefaling som hensyntar ressurssituasjonen Avklart med Riksadvokaten Kryssende hensyn Avhengig av bostyrernes erfaring og skjønn Avgrensning av anbefalingen

9 Innenfor kontrolletatens område Oslo: Bostyrer melder til kontrolletaten Ensartet behandling av sakene Kvalitet

10 Overtredelser av gjeldskapitlet Strl 281 Grovt uordentlig forretningsførsel Ingen endringer. Underanmeldelser i grove tilfeller? Grove regnskapsovertredelser, men også virksomhet drevet med manglende styringssystemer som påfører kreditorene vesentlig tap.

11 Gjeldskapitlet, forts. Strl Forfordeling av kreditorer Håndfull antall anmeldelser. Lite å hente på innsnevring. Forholdsvis høy terskel for anmeldelse og domfellelse. Omstøtelsesreglene rekker videre enn straffeansvaret

12 Gjeldskapitlet, forts Strl Kun fåtall antall anmeldelser, ingen besparelse å hente på innsnevring. Ved tvil; vurder er egnet vilkåret.

13 Gjeldskapitlet, forts Strl. 284, unnlatt oppbud. tapt omstøtelsesadgang tapsbringende virksomhet Alt. 1. er mest straffverdig og lettest å etterforske Alt 2. Innsnevring Normaltilfellene: minst 6 mnd. Justering for tapenes størrelse

14 Gjeldskapitlet, forts Strl. 285 boforringelse Allmennpreventive hensyn tyveri fra kreditorfellesskapet støtende med terskelverdi

15 Regnskapsovertredelser Flest antall anmeldelser, mest å hente på innsnevring Alt fra unnfallenhet til utkrøpen skjuling av annen alvorlig kriminalitet. Bostyrers skjønn Straffes normalt strengt Husk bfl 7: ifht. transaksjonens art og omfang. Ajour i fht. nærmere plikter, ikke sjeldnere enn 4.måneder

16 Regnskapsovertredelser, forts To typetilfeller Regnskapsmaterialet forefinnes i komplett stand,men ikke ført Svikt i ajourhold, samt manglende underlag Destruert/større mangler i underlag. Ikke grunn til endringer Unnlatt ajourhold innsnevring, men husk alltid bfl 7.

17 Regnskapsovertredelser, forts Bfl. 4. Mva. pliktig virksomhet. Tidl. hver annen måned, nå inntil hver fjerde måned. Ikke mva. pliktig/ikke ansatte, under 300 bilag. Ajour en gang i året. Ikke grunn til endringer. Mye å hente på presis anmeldelse

18 Andre typer straffbare forhold Andre enn boet/staten er fornærmet Bedrageri Utroskap Underslag Ikke grunn til endringer

19 Standardisering av anmeldelse Anbefaling fra Konkursrådet Samarbeid med Oslo PD, forelagt RA Skjema, forløper til elektronisk innberetning

20 Anmeldelse til skattetaten Blir ofte ikke behandlet uten bistand fra kontrolletaten Har egen anmeldelsesinstruks Behandle like tilfeller likt Foreløpig bare brudd på oppgaveplikten Skal evalueres

21 Utsatt innberetning til tingretten I følge loven innen 3 måneder etter første skiftesamling Praksis i Oslo: 14 dager Konsekvenser; lite tid, annet fokus tidlig i bobehandlingen Skal koordineres med innstilling om konkurskarantene Kan sende forenklet versjon til Konkursregisteret

22 Anbefaling om kommunikasjon i bobehandlingen Bakgrunn: prøveprosjekt med tomme boer i Hordaland 2/3 av boene er innstillingsboer Brukes tid på boer som ikke følges opp av politiet Formål: sile boer som skal behandles videre, resten sluttes så raskt som mulig etter 1. skiftesamling

23 Tiltak: møte (ofte per telefon) mellom bostyrer, skatteetaten og politiet før 1. skiftesamling. Blir enig om oppfølgning Punkter som skal gjennomgås Avtale om forpliktende samarbeide Avhengig av rettens bistand Tingretten vil fortsette prøveprosjektet

24 Anbefaling på bakgrunn av prøveprosjektet Bostyrer tar så tidlig som mulig kontakt med skatteoppkreveren, skattekontoret og politiet for å utveksle informasjon Frist for tilbakemelding om prioritering Skatteetaten etablerer rutiner for kommunikasjon med bostyrer Politidistriktet utpeker kontaktperson Anbefaling om innhold i informasjonsutveksling Boet lukkes på 1. skiftesamling om mulig

25 Oppsummering/formål Etablere kontakt tidlig Snakke sammen så ofte det er behov Bli enig om prioriteringer siling av saker Fordele oppgaver etter kompetanse, kapasitet, hjemler m.v. Enes om forhold til andre naturlige samarbeidspartnere Diskutere taktiske problemstillinger og ikke gå i bena på hverandre Samarbeid om oppdraget til borevisor og eventuelt andre Enighet om hvordan anmeldelser, innberetninger og rapporter skal dokumenteres Strategi for å stanse konkursgjengangerne

26 Erfaringer fra møte med Øko-teamet Tilfredsstillende ressurssituasjon. God kompetanse Oppfølgning av alle saker som anmeldes Høy reaksjonsfrekvens Tilfredsstillende samarbeide med andre aktører Bra saksbehandlingstid Forslag til forbedringspunkter

27 Statistikk. 2009: 103 forhold anmeldt 2010: 117 forhold anmeldt Per : 64 forhold anmeldt Ca 60% av teamets portefølje er konkurssaker Saksbehandlingstid: ca 100 dager

28 Reaksjoner 07-dd. Ubetinget fengsel: 48 Deldom: 18 Samfunnsstraff: 10 Betinget fengsel/bot: 22 Bot: 61 Henleggelser bevisets stilling: 27

29 Type kriminalitet Regnskapslovbrudd Mva Ligningsloven Mindre av den egentlige konkurskriminaliteten Underanmeldelser? Utroskap/aksjelovbrudd

30 Samarbeidsmøter med Skatteetaten/bostyrerene Overordnet møte Operativt møte Ubetydelig antall henleggelser Ikke regelmessige møter mellom politi/bostyrerne God personlig kjemi

31 Anmeldelsesstadiet Bostyrer tar raskt kontakt per telefon i alvorlige saker Bevissikring skjer raskt ved behov Innberetningen registreres som anmeldelse og alle saker følges opp. Ikke henleggelser på kapasitet Bostyrerne har tid til å undersøkelser før innberetningen avgis Kvaliteten på innberetningene Noe sprik rom for forbedringer Konkursrådets mal Dokumentasjon Følge konkursrådets anmeldelsesinstruks, evt. egen anmeldelse der det er naturlig

32 Etterforskningsfasen Politiet får bistand når det etterspørres I de fleste saker arbeides det samtidig Bruk av borevisor Rom for at det skjer i flere saker? Samarbeid mht. utforming av mandat og arbeidsmetodikk Dokumentasjon! Garantimidler lite benyttet, lite samarbeid

33 Iretteføringsfasen Bostyrer vitner i større saker godt samarbeide Får god hjelp av bostyrer/borevisor ved behov Rutine for underretning ved påtalemessig avgjørelse/rettsavgjørelse

34 Forslag til forbedringer Samarbeidsmøte med bostyrerne Rutiner for anmeldelse. Ikke minst hva gjelder anmeldelsens innhold. Standardisering Bruk av borevisor Involvering i bostyrers mandat Kommunikasjon om arbeidsmetodikk Garantimidler - Politiet har ønske om et fastere utvalg av bostyrere

MAL FOR BOINNBERETNINGER I KONKURS - OG TVANGSAVVIKLINGSBOER:

MAL FOR BOINNBERETNINGER I KONKURS - OG TVANGSAVVIKLINGSBOER: DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G-78/94 Dato: Jnr. 7. september 1994 5578/93 A-U IV/sun Mottakere: Riksadvokaten Statsadvokatene Domstolene Politimestrene Økokrim Advokater Den Norske Advokatforening

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

KonkursRåd. Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldnerens revisor

KonkursRåd. Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldnerens revisor KonkursRåd [I] [II] [III] [IV] [V] Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldnerens revisor Artikkel av spesialrådgiver Steinar Nyhus, Kredittilsynet Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no

Detaljer

Organisering av økoteamene

Organisering av økoteamene Organisering av økoteamene Arbeidsgrupperapport Politidirektoratet 2012 1 Innledning...3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Avgrensning, forståelse og gjennomføring av oppdraget... 4 2 Problem- og målbeskrivelse...5

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

O S L O B Y F O G D E M B E T E

O S L O B Y F O G D E M B E T E O S L O B Y F O G D E M B E T E Å r s m e l d i n g 2 0 1 1 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2011 1 I N N H O L D Innledning: Året som gikk... 3 Oslo byfogdembete i dag... 4 Sakstyper og statistikk: Midlertidig

Detaljer

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012 Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

NÅR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING BEGÅR LOVBRUDD

NÅR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING BEGÅR LOVBRUDD PSYKIATRI AVDELING FOR VOKSENHABILITERING NÅR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING BEGÅR LOVBRUDD NY VEILEDER FOR HABILITERINGSTJENESTEN I NORDLAND 2. UTGAVE OKTOBER 2005 2 FORORD Avdeling for voksenhabilitering

Detaljer

HVORDAN HÅNDTERE BUTIKKTYVERI?

HVORDAN HÅNDTERE BUTIKKTYVERI? HVORDAN HÅNDTERE BUTIKKTYVERI? EN PRAKTISK VEILEDNING FOR VIRKES MEDLEMSBEDRIFTER FOR HÅNDTERING AV TYVERIER OG NASKERIER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Problemstilling... 2 1.2 Kostnader...

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Follo distriktsrevisjon

Follo distriktsrevisjon Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERN SAKSBEHANDLING OG OPPFØLGING OPPEGÅRD KOMMUNE 28. november 2013 RAPPORT 10/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE INNHOLD 1 SAMMENDRAG,

Detaljer

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25.april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

VEGTRAFIKKOVERTREDELSE R STANDARDISERTE BØTESATSER, BESLAG AV FØRERKORT MV.

VEGTRAFIKKOVERTREDELSE R STANDARDISERTE BØTESATSER, BESLAG AV FØRERKORT MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 09-294 541.0 Rundskriv nr. 3/2009 Oslo 25. mai 2009 VEGTRAFIKKOVERTREDELSE R STANDARDISERTE BØTESATSER, BESLAG AV FØRERKORT MV. I. INNLEDNING Sjefen for Utrykningspolitiet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund 1977-1979

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer