Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS"

Transkript

1 Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være insolvent 1.3 Begjæring om åpning av konkurs 1.4 Kjennelse om konkursåpning 2. Hva skjer med konkursen? 2.1 Et konkursbo blir opprettet 2.2 En advokat blir bostyrer 2.3 Bostyre og skiftesamling 2.4 Fordelingen av verdiene 2.5 Konkurskarantene og straff 3. Andre ordninger enn konkurs 3.1 Gjeldsordningsloven 3.2 Andre typer gjeldsforhandling 1

2 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning Både personer og selskaper kan gå konkurs. Under konkursen skal det skje en fullstendig gjennomgang av økonomien til skyldneren: Konkursen skal avklare hva han eier, og hvor stor gjeld han har til andre. Det er ikke straffbart å gå konkurs. En annen sak er at konkursen kan avdekke andre straffbare handlinger, som for eksempel manglende føring av regnskap. Under konkursen selges eiendelene til skyldneren for å skaffe inntekter. Noen eiendeler er unntatt fra dette for eksempel klær, vanlig innbo og andre personlige eiendeler. Hensikten med salget er å få tak i penger til alle som har et krav mot skyldneren. Det er svært sjelden at dette lykkes fullstendig. Som regel klarer man bare å skaffe en liten del av midlene. En konkurs vil derfor bety tapte penger både for skyldneren selv og for de som krever penger. De siste kalles gjerne kreditorer. Et viktig mål under konkursen er at pengene skal bli rettferdig fordelt mellom kreditorene. Gjelden blir ikke slettet etter konkursen. Den gjelden som ikke blir betalt, skal skyldneren dekke med framtidige inntekter. Men dersom et aksjeselskap (AS) går konkurs, vil selskapet slutte å eksistere. Aksjeselskapet slettes, noe som betyr at gjelden aldri vil bli betalt. I 1998 ble det registrert konkurser ved Konkursregisteret i Brønnøysund. Omfanget av konkurser vil variere med den økonomiske utviklingen. Antallet konkurser i Norge siden 1920 viser dette: ÅRSTALL: ÅPNETE KONKURSER: Tallet på konkurser per år var under 1000 i hele perioden fra 1928 til Ved inngangen av årene ble tallet mangedoblet. 1.2 Skyldneren må være insolvent For at noen skal gå konkurs, må vedkommende være insolvent. Det motsatte av å være insolvent er å være solvent. Disse ordene brukes som merkelapper på den økonomiske tilstanden til en bestemt person eller et selskap. Dersom man er insolvent, har man ikke nok penger til å betale regninger og andre forpliktelser i tide. Du er likevel ikke insolvent selv om du iblant må utsette betalingen av enkelte regninger, for eksempel av husleien. Ordet insolvens brukes bare når mangelen på kontanter vil vare i en viss tid framover. Akkurat hvor lang denne tidsperioden må være, er ikke bestemt i loven. Selv om en skyldner mangler kontanter, er han ikke insolvent så lenge alle eiendelene hans til sammen har større verdi enn all gjelden som han er ansvarlig for. Et eksempel kan vise hva som menes: En minstepensjonist har små inntekter. Det er vanskelig å betale alle regninger med trygden. Men dersom pensjonisten samtidig eier et flott, gammelt hus som han kan selge, er han ikke insolvent. Et unntak gjelder dersom salget av huset ikke er nok til å betale all gjelden. 1.3 Begjæring om åpning av konkurs Insolvens er et vilkår for konkurs. Men konkurs blir bare resultatet dersom noen ønsker det: En kreditor eller skyldneren selv. Skyldneren har ifølge loven av og til plikt til å be om konkurs. Dette er fordi kreditorene ellers vil tape unødvendig mye penger. Dersom kreditorene ber om at skyldneren blir slått konkurs, skyldes det mistanke om at han har dårlig økonomi. Gjennom konkursen håper kreditorene å få inn iallfall litt penger. Når noen har bestemt seg for å be om konkurs, sender han eller hun en begjæring om åpning av konkurs til den lokale domstolen. I byene blir denne domstolen kalt byrett, ellers i landet kalles den herredsrett. Men når en byrett eller herredsrett jobber med saker som gjelder konkurs, kaller den seg selv for skifterett. I Oslo er ordningen annerledes: Her er det en fast domstol for skiftesaker som har navnet Oslo skifterett. Den som begjærer åpning av konkurs, risikerer å måtte betale en del av utgiftene til konkursbehandlingen. Samtidig som man sender inn en begjæring, må man derfor betale et beløp som kan dekke disse utgiftene. For tiden er beløpet kr Dersom det viser seg at skyldneren har nok penger til å dekke utgiftene, blir beløpet betalt tilbake. Det er noen unntak fra regelen om at man må betale forskudd for å levere en begjæring om konkurs. Skyldneren selv slipper å betale, og det samme gjelder 2

3 arbeidstakere som ikke har fått lønn, og som derfor vil begjære arbeidsgiveren sin konkurs. Skifteretten kan også gjøre andre unntak fra regelen om forskuddsbetaling dersom retten mener at det er viktig at konkurs blir åpnet. Ordningen med at man kan bli ansvarlig for utgifter under konkursen fører til at mange kreditorer er forsiktige med å levere inn begjæring om konkurs. Det skjer derfor stadig vekk at selskaper er insolvente, uten at noen leverer inn en begjæring. 1.4 Kjennelse om konkursåpning Etter at skifteretten har mottatt begjæringen om konkursåpning, kaller den raskt inn til et møte. I dette møtet deltar skyldneren og den kreditoren som har bedt om konkursen. Dersom skifteretten mener skyldneren er insolvent, samtidig som de andre konkursvilkårene i loven er oppfylt, blir det avsagt kjennelse om åpning av konkurs. Kjennelse er et navn på en bestemt type rettslige avgjørelser. Denne kjennelsen kan påkjæres (påklages) til lagmannsretten. Dersom ingen påkjærer kjennelsen, er konkursen et faktum. 2. Hva skjer ved konkursen? 2.1 Et konkursbo blir opprettet Den største forandringen etter konkursåpningen, er at det opprettes et konkursbo. Dette innebærer at det blir dannet et skille mellom skyldneren som person og økonomien hans. Langt på vei mister skyldneren retten til å styre med penger og eiendeler. Noen unntak gjøres likevel av hensyn til ham: Klær og andre ting til personlig bruk går ikke inn i konkursboet. Disse tingene rammes ikke av konkursen. Det er viktig å huske på at et konkursbo bare omfatter gjenstander skyldneren eier selv. Gjenstander som familien hans eier, går ikke inn i konkursboet. Det kan ofte være vanskelig å avgjøre hvilke eiendeler som tilhører skyldneren. Dette gjelder for eksempel når en gift privatperson går personlig konkurs. Her må det avklares hvem av ektefellene som eier hva. Skyldneren skal hjelpe til under konkursbehandlingen. Han plikter å gi opplysninger om egen økonomi og om eiendelene sine. Alle eiendelene som tilhører skyldneren, skal registreres. Denne oppgaven har bostyreren (bostyreren er som regel en advokat; mer om ham i punkt 2.2). Skyldneren får i denne perioden ikke lov til å bruke eiendelene. Dersom en fabrikk går konkurs, må derfor ledelsen av fabrikken stenge alle portene og overlate nøklene til bostyreren. Bostyreren skal passe på at eiendelene ikke forsvinner, f.eks. ved tyveri. Bostyreren skal også sørge for at eiendelene blir forsikret. Selv om en konkursrammet fabrikk må overlate alle tingene til bostyreren, kan det være aktuelt å fortsette driften av fabrikken. Driften skjer da under ledelse av konkursboet. Dette er særlig aktuelt når det er lønnsomt at fabrikken fullfører et bestemt prosjekt, f.eks. byggingen av et skip. 2.2 En advokat blir bostyrer Når det er avsagt kjennelse om konkursåpning, blir det oppnevnt en bostyrer. Han får i oppgave å utføre en rekke oppgaver som oppstår under konkursen. Bostyreren er som regel en advokat. Hovedoppgaven hans er å bidra til at konkursen blir gjennomført på en riktig måte. Bostyreren skal undersøke om boet kan fremme erstatningskrav mot noen for å få flere penger til kreditorene. Dersom skyldneren har betalt ut penger de siste månedene før konkursen, kan disse betalingene i visse tilfeller bli tilbakeført. Dersom bostyreren oppdager at det konkursrammete selskapet eier gjenstander som kan føre til forurensning, har han plikt til å varsle offentlige myndigheter om dette. Informasjon om at det er åpnet konkurs blir spredt ved annonser i Norsk Lysningsblad og aviser (lokalavis). I disse annonsene blir kreditorene bedt om å melde ifra om kravene sine. Slikt varsel må kreditorene komme med innen en bestemt frist. 2.3 Bostyre og skiftesamling Bostyreren og skifteretten er ikke alene om å ta seg av konkursboet. Dersom konkursboet omfatter store verdier eller krever vanskelige vurderinger, kan det oppnevnes et kreditorutvalg. Oppnevningen blir foretatt enten av skifteretten eller av en skiftesamling. (Hva skiftesamlingen er, blir forklart i neste avsnitt.) Kreditorutvalget består av en tre utsendinger fra kreditorene. Sammen med bostyreren utgjør disse bostyret. Dersom en bedrift har gått konkurs, kan også de ansatte få ett medlem i bostyret. Hovedoppgaven for bostyret er å passe på at bostyreren utfører jobben sin på riktig måte. Under konkursen kan også alle kreditorene kalles inn for å treffe beslutninger. Dette organet kalles skiftesamling. Skiftesamlingen har den øverste myndigheten under konkursen. Dette er rimelig siden konkursboet består av penger som egentlig tilhører kreditorene. Dersom det oppstår uenighet på skiftesamlingen, må kreditorene fatte vedtak gjennom avstemming. Det er ikke slik at hver kreditor har én stemme. Kreditorene stemmer etter hvor store krav de har mot skyldneren. 3

4 Desto større kravet er, desto større makt har kreditoren. Skiftesamling blir ledet av en dommer fra skifteretten. Som regel møter få kreditorer opp på skiftesamlingen. 2.4 Fordelingen av verdiene Kreditorer som har sikret seg pant i bestemte eiendeler, vil komme best ut av konkursen. En bank vil for eksempel sikre seg pant i huset når den gir boliglån. Dersom huset selges under konkursen, vil banken ha førsteretten til inntektene. Ofte vil mange av eiendelene til skyldneren være beheftet med pant, slik at det blir lite igjen til kreditorer uten pantesikkerhet. Eiendelene til skyldneren skal selges på den måten som gir størst inntekter. Tidligere var det vanlig at gjenstander ble solgt på auksjon. Auksjon brukes fremdeles, men ikke så ofte. Bostyreren kan engasjere en medhjelper, f.eks. en eiendomsmegler, som står for salget av eiendelene. Som regel blir konkursen avsluttet før en kommer så langt som til å fordele verdiene mellom kreditorene. Dette er tilfellet når boet har få pantefrie eiendeler. Dersom boet ikke har store nok verdier til å dekke utgiftene ved selve konkursen, skal bobehandlingen straks bli innstilt. I 1997 ble 77 % (!) av alle konkursbo innstilt på denne måten (2440 av i alt 3161 konkursbo). Et eksempel på en utgift under bobehandlingen er lønn til bostyreren. Kreditorene melder kravene sine til bostyreren. Han skal undersøke om kravene er riktige. I tillegg skal bostyreren uttale seg om hvilken prioritet kravet skal ha ved fordelingen av verdiene. I enkle konkursbo kan bostyreren også avgjøre om et krav skal godtas eller ikke. Dersom det er oppnevnt kreditorutvalg, ligger denne mynigheten hos bostyret. I spesielle tilfeller kan det også bli bestemt at avgjørelsen skal treffes på en skiftesamling. Best prioritet har massefordringer. Dette er utgifter som oppstår under selve konkursbehandlingen. Etter at alle disse utgiftene er dekket, er turen kommet til fortrinnsberettigede fordringer av første klasse. Til denne gruppen hører krav på lønn fra personer som har vært ansatt hos skyldneren. Det er imidlertid en rekke begrensninger i hvilke lønnskrav som godtas. I forbindelse med lønnskrav er det viktig å være klar over at staten har etablert en lønnsgarantiordning ved konkurs. Denne ordningen medfører at en arbeidstaker etter nærmere regler kan få dekket lønnen hos staten. Når lønn blir utbetalt etter garantien, overtar staten til gjengjeld arbeidstakerens krav mot konkursboet. Mer om lønn i forbindelse med konkurs kan du lese i anbefalingen «Behandling av lønnskrav i konkurs». Neste gruppe krav er fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse. Dette er blant annet skattekrav fra stat og kommune. Til slutt dekkes alminnelige konkursfordringer og etterprioriterte fordringer. Det er sjelden at det blir noe igjen til disse gruppene. Konkursbehandlingen avsluttes når midlene er fordelt eller bobehandlingen er innstilt fordi det ikke er midler til fordeling. 2.5 Konkurskarantene og straff Det er ikke ulovlig å gå konkurs. Men under konkursbehandlingen kan man oppdage at skyldneren har forbrudt seg mot lovverket, eller at han på annen måte har handlet kritikkverdig. I slike tilfeller bør skyldneren få lide litt, slik at han ikke fristes til å gjenta handlingene. Det finnes derfor bestemmelser om henholdsvis straff og konkurskarantene. Konkurskarantene innebærer at skyldneren for en periode blir utelukket fra å være innblandet i stiftelse og ledelse av de fleste typer selskaper. Han kan utelukkes fra å stifte nye selskaper, være administrerende direktør og styremedlem. Konkurskarantene ilegges av skifteretten og gjelder for en periode på inntil to år. Skifterettens avgjørelse om karantene kan påklages til lagmannsretten. Bostyreren vurderer om det er grunnlag for konkurskarantene. Han skal isåfall varsle skifteretten. Konkurskarantene er mulig å ilegge dersom det foreligger en viss mistanke om et straffbart forhold. Man kan dessuten ilegge konkurskarantene på grunnlag av uforsvarlig forretningsførsel. Mistanke om straffbare handlinger er således ikke noe vilkår for å bruke ordningen. Hensikten med konkurskarantene er å stanse personer som stadig er involvert i konkurser. Karantene kan brukes både ved personlige konkurser og når selskaper går konkurs. Dersom konkursen gjelder et selskap, kan karantene brukes mot styremedlemmene i selskapet og mot direktøren. Mer om konkurskarantene kan du lese i artikkelen «Konkurskarantene». Også straffeloven innholder regler om konkurs. Blant annet kan det være straffbart å unndra midler fra kreditorene under konkursen. Det kan også være straffbart å gjøre forskjell på kreditorene. Brudd på disse reglene straffes med bøter og fengsel. Det er politiet som etterforsker brudd på reglene i straffeloven. Etter konkursloven skal bostyrer undersøke om det er begått alvor- 4

5 lige straffbare forhold i forbindelse med konkursen. Hvis dette er tilfelle, skal politiet underrettes så snart som mulig. Mer om dette kan du lese i artikkelen «Behandling av streffbare forhold i forbindelse med konkurs». 3. Andre ordninger enn konkurs Konkurs er ikke eneste utvei når betalingsproblemene blir for store. Det finnes andre ordninger som kan hjelpe skyldneren, og som samtidig sørger for at kreditorene blir likestilt. 3.1 Gjeldsordningsloven Mange mennesker opplevde en gjeldskrise på tallet. Stortinget vedtok derfor den 17. juli 1992 en lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner. Som navnet sier, er dette en lov som bare gjelder for personer ikke selskaper. Hensikten med loven er at mennesker med stor gjeld skal kunne få en ny start. Gjeldsofre får en sjanse til å gjenvinne kontrollen over økonomien. Ordningen innebærer at det settes opp en plan for skyldnerens utgifter og inntekter de neste fem årene. Dersom han lever nøkternt og følger den oppsatte planen, slettes mye av gjelden ved utløpet av femårsperioden. Ved en konkurs blir ikke gjelden slettet. En gjeldsordning vil derfor være en bedre løsning for skyldneren. Det er skyldneren selv som må be om en gjeldsordning. Søknaden skal rettes til namsmannen på et bestemt skjema. I distriktene er det lensmannen som fungerer som namsmann. I byene er det som regel en egen namsmann. Personer som vurderer å søke om gjeldsordning, har krav på vegledning hos namsmannen. Man kan bare be om gjeldsordning én gang i løpet av livet. Personer som har pådratt seg personlig gjeld i forbindelse med næringsvirksomhet, kan i utgangspunktet ikke be om en gjeldsordning. Loven inneholder dessuten et vilkår om at gjeldsordningen ikke skal virke «støtende». Det kan være vanskelig å forstå hva som menes med dette vilkåret. Meningen er å unngå gjeldsordninger som virker urettferdige eller urimelige. Dersom gjelden oppstod på grunn av rent pengesløseri, kan en gjeldsordning virke «støtende» for andre mennesker som såvidt makter å betale utgiftene sine. Etter at namsmannen har fått søknaden om gjeldsordning, blir denne som regel sendt videre til namsretten for behandling. I noen tilfeller kan namsmannen selv avslå søknaden, men han kan aldri innvilge søknaden på egen hånd. Dersom namsretten mener at de grunnleggende vilkårene for gjeldsordning er oppfylt, avsier den kjennelse om at det åpnes gjeldsforhandling. En gjeldsforhandling vil si at kreditorene og skyldneren skal diskutere om det er mulig å ordne opp i betalingsproblemene. Åpningen av gjeldsforhandling blir kunngjort i aviser og Norsk Lysingsblad. Under gjeldsforhandlingen må skyldneren lage et forslag til hva gjeldsordningen skal gå ut på. Som regel vil forslaget innebære at deler av gjelden blir slettet. For den gjelden som skal betales, blir gjerne betalingsfristene utsatt. Skyldneren har plikt til å selge boligen sin for å skaffe penger, dersom boligen er større enn nødvendig. Også andre eiendeler skal selges, med unntak av personlige ting. I den første perioden etter at det er åpnet gjeldsforhandlinger, skal kreditorene ikke motta penger fra skyldneren. Skyldneren får betalingsutsettelse for et tidsrom på tre måneder, men eventuelle renter fortsetter å løpe. Skyldneren får på denne måten en pustepause mens han arbeider med å få til en gjeldsordning. En gjeldsordning kan være frivillig ved at den godtas av alle kreditorene. Den kan også være tvungen ved at ordningen blir vedtatt mot protestene fra kreditorene. I 1997 ble det registrert 1070 frivillige og 1142 tvungne gjeldsordninger i Norge. En tvungen gjeldsordning må stadfestes av namsretten for å være gyldig. Namsretten skal passe på at ordningen er blitt til i samsvar med regelverket. 3.2 Andre typer gjeldsforhandling Ordet gjeldsforhandling brukes også i andre saker enn de som følger reglene i gjeldsordningsloven. En konkurs kan unngås for en viss tid gjennom en gjeldsforhandling. Dette gjelder for alle typer skyldnere, også for næringsdrivende. Målet for skyldneren er å oppnå en avtale med alle kreditorene. Slike avtaler går som regel ut på at forfallet for gjelden blir utsatt, gjerne kombinert med at kreditorene delvis stryker gjelden. Avtalen kan være frivillig, og kalles da frivillig gjeldsordning. Avtalen kan også inngås mot protester fra noen av kreditorene. Avtalen kalles da tvangsakkord. Det er skyldneren som må kreve åpning av gjeldsforhandling. Skriftlig krav om dette sendes til skifteretten. Dersom skifteretten mener at vilkårene for gjeldsforhandling er oppfylt, blir det avsagt en kjennelse om dette. 5

6 Denne typen gjeldsforhandling blir som hovedregel offentlig kunngjort. Skifteretten kan unntaksvis bestemme at kunngjøring skal sløyfes. Årsaken er at det kan skade skyldneren om alle får vite om betalingsproblemene. Forhandlinger om tvangsakkord er offentlige. En tvangsakkord må stadfestes av skifteretten. Stadfestingen skal sikre at det ikke blir vedtatt en tvangsakkord som er i strid med lovverket. Dersom kreditorene ikke blir enige om en frivillig ordning, kan et flertall av disse vedta en tvangsakkord. Hvor stort flertallet må være, er avhengig av hva tvangsakkorden går ut på. Loven inneholder et krav om at skyldneren ved denne typen avtale må betale minst 25 % av gjelden til alle kreditorene. Dette lovbestemte kravet medfører at tvangsakkord svært sjelden blir vedtatt. 6

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004

Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004 Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004 Konkursrådets medlemmer: ISSN: 0805-8180 Opplag: 3000 www.konkursradet.no Advokat Konst. førstestatsadvokat Avdelingsdirektør Underdirektør Førstebyfogd

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

Representantforslag nr. 16

Representantforslag nr. 16 Representantforslag nr. 16 (2007-2008) fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos og Karin S. Woldseth Dokument nr. 8:16 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Lønnsgarantiordningen.

Lønnsgarantiordningen. Juridisk avdeling 31.12.12 Lønnsgarantiordningen. Momentliste - framgangsmåte når arbeidstaker må begjære arbeidsgiver konkurs Etter reglene i Statens lønnsgarantiordning må det være åpnet konkurs hos

Detaljer

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Innhold Borettslagsmodellen, styrets oppgaver, fellesgjeld og felleskostnader........................... 4 Om borettslagsmodellen.............................................

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Forord Det er nedgang i norsk og internasjonal økonomi. Det gjør at faren øker for at våre medlemmer skal oppleve permitteringer,

Detaljer

Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs. Morten Kinander Handelshøyskolen BI

Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs. Morten Kinander Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs Morten Kinander Handelshøyskolen

Detaljer

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7 INNHOLD SIDE Del I Innledning 4 Del II Rettsstillingen under samlivet 6 1. Eierforhold/Rådighet 6 1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

O S L O B Y F O G D E M B E T E

O S L O B Y F O G D E M B E T E O S L O B Y F O G D E M B E T E Å r s m e l d i n g 2 0 1 1 OSLO BYFOGDEMBETE ÅRSMELDING 2011 1 I N N H O L D Innledning: Året som gikk... 3 Oslo byfogdembete i dag... 4 Sakstyper og statistikk: Midlertidig

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer