Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett"

Transkript

1 Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1

2 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund Advokat i Stavanger Ass. fylkesmann Kst. dommer Stavanger tingrett 1988 Førstebyfogd Stavanger byfogdembete Kst. sorenskriver Sandnes tingrett Medlem av Konkursrådet Leder av Disiplinærnemnden for advokater

3 Konkursrådet Advokat Knut Ro Statsautorisert revisor Hilde Krogh Advokat Karen Margrethe Rime Underdirektør John Alfred Sætre, Skattedirektoratet Advokat Ingebjørg Harto, NHO Statsadvokat Bård Thorsen, Økokrim Dommer Ernst Moe, Stavanger tingrett 3

4 Tingrettens oppgaver i konkurs: Åpner konkurs Oppnevner bostyrer Administrerer første skiftesamling Mottar sluttregnskap og sluttredegjørelse Beslutter boet tatt opp til slutning/innstilling Fastsetter salær 4

5 Organisering Forskjell små og store domstoler Få eller mange konkursboer Lokale forhold Lokale sedvaner 5

6 77. 1 Oppnevnelse av bostyrer, kreditorutvalg og revisor. Når kjennelse om åpning av konkurs er avsagt, skal retten straks oppnevne en bostyrer - som regel en advokat. 2 Retten skal samtidig ta stilling til om det foreligger særlige grunner som tilsier at retten straks bør oppnevne et kreditorutvalg, jf. 83, eller om avgjørelsen av om kreditorutvalg skal oppnevnes, kan utstå til spørsmålet kan behandles på første skiftesamling. 3 Retten kan også oppnevne revisor, jf 90 6

7 Tingrettenes praksis Rettferdig turnusordning Liste med advokater valgt av tingretten Utvalg av advokater etter kunngjøring 7

8 Oppnevnelse av bostyrer Tingretten står fritt Trenger ikke begrunne valget Kan ikke ankes Er et personlig verv Ikke oppnevne advokatfullmektig Betydning av ønske fra skyldner, kreditor 8

9 Tilsynsutvalget sak Regelverket omkring oppnevnelse av bostyrer i konkurs følger av konkursloven 77. Av denne bestemmelsen fremgår det at en bostyrer som regel skal være advokat. Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at retten står fritt med hensyn til hvem den skal oppnevne. Konkursrådets retningslinjer om dette, som er referert ovenfor, gjentar dette, og viser også til at det er hensiktsmessig at retten har et passende antall interesserte advokater, som disse oppdragene fordeles til. Det advares også mot at det etableres turnusordninger eller automatisk tildeling. 9

10 Oppnevnelse av bostyrer - momenter generelle erfaring med bobehandling kunnskap gjennom oppbudsbegjæringen kunnskap innen skyldnerens bransje mulighet for å trekke inne relevant ekspertise kapasitet (nylig fått andre boer) mulighet for å trekke inn bistand fra andre rettens erfaring med advokaten 10

11 70. Berammelse av rettsmøte. Innkalling av skyldner og rekvirent. Når retten mottar en begjæring om konkursåpning, skal den gi begjæringen påtegning om dagen da den kom til retten. 1 Rettsmøte til behandling av spørsmålet om åpning av konkurs holdes snarest mulig etter at begjæringen er kommet inn til retten og så vidt gjørlig innen en uke. Dersom konkursbegjæringen er fremsatt av skyldneren, 2 kan retten innkalle ham til rettsmøtet. I andre tilfeller skal innkalling til rettsmøtet forkynnes 3 med minst to dagers varsel 4 for skyldneren og for den som har fremsatt begjæringen. Begjæringen forkynnes 4 samtidig for skyldneren. Forkynnelse for skyldneren kan unnlates om den måtte skje etter reglene i domstolloven og

12 Forkynnelse av konkursbegjæring og innkalling til rettsmøte Loven påbyr forkynnelse Skyldner rett til to dagers varsel Forkynnes for skyldner, evt andre Forkynnelse kan unnlates 70 tredje ledd 12

13 Krav på to dagers varsel Rt s Etter konkursloven 70 tredje ledd annet punktum skal innkallelsen til rettsmøte til behandling av spørsmålet om åpning av konkurs forkynnes for skyldneren med minst to dagers varsel. Det legges til grunn at skifterettens berammelse med innkallelse til rettsmøte 26. mars 1987 kl ble forkynt for Mique A/S den 25. mars 1987 kl Skyldneren er da ikke blitt lovlig innkalt til rettsmøtet. Dette er en saksbehandlingsfeil som ankedomstolen etter tvistemålsloven 384 annet ledd nr. 6 jfr. konkursloven 149 skal tillegge virkning av eget tiltak. 13

14 Borgarting lagmannsrett Lagmannsretten finner ikke at den manglende overholdelse av minstefristen kan få betydning, slik foreliggende sak ligger an. Det legges vekt på Høyesteretts kjennelse i Rt , der en feil ved forkynningen ikke ble tillagt virkning, idet debitor like fullt hadde fått kjennskap til innkallingen dagen før rettsmøtet. Innkallingen ble ansett å ha skjedd i tide. Det avgjørende blir om parten hadde rimelig mulighet til å møte til rettsmøtet, jf Anders Bøhn, Domstolloven, side

15 Utsettelsesgrunner? Kan betale, skal bare ta kontakt med banken Regnskapsfører har alle papirer, skal bare Skal bare sette opp regnskapet først Har utestående krav som snart blir innbetalt Skal på forretningsreise, ferie Skal bare. 15

16 Utsettelse 71. Utsettelse av rettsmøtet. Utveksling av prosesskrifter. Retten kan ved kjennelse 1 utsette behandlingen av en konkursbegjæring til et senere rettsmøte 2 når den finner det nødvendig for at det kan bli innhentet ytterligere opplysninger, fordi det er grunn til å tro at skyldneren har gyldig forfall, eller av andre lignende grunner. Det nye rettsmøtet må normalt holdes innen en uke. Innkalling til møtet forkynnes for skyldneren og rekvirenten med minst to dagers varsel. 3 Ny utsettelse kan bare besluttes hvor forholdene gjør det særlig påkrevd. 16

17 Utsettelse Konkursloven 71 Innhente ytterligere opplysninger Gyldig forfall Lignende grunner 17

18 Jeg er syk Gyldige forfallsgrunner? Vanskelig/ubehagelig å møte i retten Legeerklæring om sykemelding fra arbeid Legeerklæring som ikke anbefaler at pasienten møter i retten Legeerklæring om at pasienten ikke er i stand til å møte til rettsmøtet 18

19 Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-9/2006 Må fremgå av helseerklæringen : konkrete opplysninger om sykdom som er utenfor den innkaltes kontroll og som gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte 19

20 Sykdom som lovlig forfallsgrunn Helseerklæringen er ikke bindende Dommeren av gjør om helseerklæringen skal godtas som gyldig forfallsgrunn Normalt godtas en gyldig helseerklæring som lovlig forfallsgrunn 20

21 Sykdom ikke godtatt som gyldig forfall Agder lagmannsrett Erklæringen fra kommunelege I Georg Rigadis er datert 18. februar 2005, 8 dager etter rettsmøtet, og er sålydende: «Det attesteres at pasienten ikke kunne delta rettssaken pga. sykdom.» Lagmannsretten legger til grunn at A har vært nedbrutt som følge av at den virksomheten han drev, nå gikk mot konkurs. Lagmannsretten finner imidlertid ikke at legeerklæringen, sett i sammenheng med de øvrige opplysninger det er redegjort for ovenfor, gjør det sannsynlig at tilstanden har vært av en slik karakter at det var umulig eller uforholdsmessig vanskelig for ham å møte. Han hadde derfor ikke gyldig forfall til rettsmøtet 21

22 Rettsbok Dommeren fremla konkursbegjæring innkommet retten samt innkalling av samme dato. Forkynningen Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er forgjeves forsøkt forkynt for saksøkte på dennes bopel. Utleier har opplyst at saksøkte oppholder seg på et ukjent sted i Thailand. Da forkynnelse må skje etter domstolloven 180 og 181, fremmes saken uten at den er forkynt for skyldneren, jf konkursloven 70 tredje ledd annet punktum Saksøkerens redegjørelse Saksøkeren hadde ordet, redegjorde for konkursbegjæringen og fastholdt denne. Han opplyste at det er fastsatt ytterligere kr i avgift. Saken ble besluttet fremmet. 22

23 Kjennelse om konkursåpning Det ble avsagt slik k j e n n e l s e : Som det fremgår av rettsboken foran, har saksøkeren begjært boet til saksøkte tatt under rettens behandling som konkursbo på grunnlag som der er nevnt. Gjelden har bakgrunn i fastsettelse av merverdiavgift for 2009 og 2010 med tillegg av renter og gebyr. Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte og har ikke opplyst gyldig forfall. Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er ikke forkynt. Forkynnelse unnlates med hjemmel i konkursloven 70 tredje ledd. Saksøkeren har fastholdt konkursbegjæringen. Saksøkerens fremstilling legges til grunn. Retten finner bevist at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte i størrelsesorden som angitt og som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunnlag for å anta at saksøkte kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at problemene er midlertidige. På denne bakgrunn anses saksøkte å være insolvent, og vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge iht. konkursloven 60, jf. 61 og 62, finnes etter dette å være til stede. S l u t n i n g : 23

24 Perioden før første skiftesamling Retten en tilbaketrukket rolle Bostyreren som driver fram bobehandlingen Det meste av bobehandlingen blir utført fram til første skiftesamling 24

25 Bostyrers redegjørelse jfr kkl 120 Forretningsførsel Eiendeler og gjeld Tvister Skyldnerens ekteskapelige stilling Omstøtelige disposisjoner Straffbare forhold Forhold som meddeles Kredittilsynet Konkurskarantene Hva som gjenstår av bobehandlingen 25

26 Mistanke om straffbare forhold Er mistanke i 2 av 3 konkursboer Reservert for alvorlige forhold (i tid og/eller rom): - over lengre tid - grove forhold - mange forhold - konkursgjenganger Kontrollspørsmål: Grunn til å stoppe skyldneren? 26

27 142 Vilkår for konkurskarantene En skyldner hvis bo er tatt under konkursbehandling, 1 kan settes i konkurskarantene av tingretten dersom 1)vedkommende med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomhet som har ført til insolvensen, 2 eller 2)det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte et nytt selskap eller å være styremedlem eller daglig leder (administrerende direktør) i et slikt selskap. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om det under hensyn til skyldnerens handlemåte og forholdene for øvrig synes rimelig å sette ham i karantene. 27

28 Midler til fortsatt bobehandling Justisdepartementets garantiordning Finansdepartementets og lokale skatteoppkrevers garantiordning Statens lønnsgaranti Statens ansvar etter kkl 73 Private garantiordninger 28

29 Rettsbok første skiftesamling Bostyreren ga en redegjørelse og fremla en skriftlig innberetning med redegjørelse for behandlingen av boet. Den fremlagte innberetning ble godtatt som innberetning etter konkursloven 120. Det er to krav i boet, fra kemneren på kr ,- og et fra skattefuten på kr ,-. Eneste eiendel i boet er en bankkonto på kr 1.877,02. Da det ikke er tilstrekkelige eiendeler til en fullstendig bobehandling, foreslås bobehandlingen innstilt etter 135 uten ny skiftesamling. Retten hevet 29

30 Oppnevnelse av bostyremedlemmer Grunn til kreditormedvirkning Vanskelige forretningsmessige disposisjoner Store verdier i boet Salg av virksomheten 30

31 90 Revisor Med mindre det er oppnevnt revisor etter 77 tredje ledd, skal retten oppnevne en revisor for boet etter at fordringshaverne på den første skiftesamlingen 1 har hatt anledning til å uttale seg. Det påhviler revisor: 1)å gjennomgå og kommentere skyldnerens regnskaper og forretningsførsel og å utarbeide en revisjonsinnberetning i den utstrekning bostyreren antar det har betydning for utarbeidelse av innberetning etter 120; 2)å revidere boets regnskap i henhold til god revisjonsskikk og å kontrollere utbetalinger fra boet. Retten kan ved oppnevnelsen eller senere begrense revisors oppgaver etter annet ledd nr. 1. Retten kan også frita revisor for oppgavene etter annet ledd nr. 2. Hvis boet er enkelt og oversiktlig eller dets midler så begrenset at det vanskelig kan bære utgiftene ved en revisoroppnevnelse, kan retten helt unnlate å oppnevne revisor. Hvis det ikke er oppnevnt revisor til å utføre oppgavene etter annet ledd nr. 2, skal disse utføres av retten, av kreditorutvalget 2 eller av særskilt oppnevnt revisor etter instruks gitt av retten. 31

32 Revisor med begrenset mandat Følgende oppgaver bes utført: 1. Fastslå insolvenstidspunktet. 2. Vurdere om betaling av kr ,- til Møre Tre AS to uker før konkursåpning er omstøtelig. 3. Vurdere leieavtalen med Ålesund Rent Corporation AS, størrelse på leiebeløpene og forskuddsbetaling av leie. Det er en forutsetning at arbeidet utføres innen en kostnadsramme på kr ,-. Dersom det skulle vise seg at oppdraget ikke kan utføres på en forsvarlig måte innen den nevnte kostnadsramme, bes du om å kontakte tingretten. Arbeid ut over kostnadsrammen vil ikke bli honorert uten nærmere avtale med tingretten. 32

33 Forholdet bostyrer - tingrett Tingrettens myndighet/oppgaver etter loven Funksjonsdelingen i praksis Tingrettens kontrollfunksjon Tingrettens informasjonsbehov Begrens informasjonsmengden til sak av viktighet Innberetningene bør være tilstrekkelig 33

34 Sluttregnskap og sluttredegjørelse Bostyrer avlegger sluttregnskap og -redegjørelse Sendes kreditorene og revisor Sendes deretter tingretten med revisors uttalelse Tingretten godkjenner Tingretten bør ikke revidere regnskapet Tingretten beslutter å ta boet opp til slutning 34

35 salærfastsettelse Timeliste x timepris? Arbeidets omfang (kan kreve timeliste) Boets størrelse Arbeidets kompleksitet Krav til ekspertise Ubekvem arbeidstid Resultatet av bobehandlingen 35

36 Salærfastsettelse Borgarting lagmannsrett Salærfastsettelsen etter konkursloven 157 tredje ledd skal skje etter en konkret helhetsvurdering, hvor ulike momenter inngår, herunder boets størrelse, arbeidets art og omfang, vanskelighetsgrad med mer. Salærkravet skal begrenses til det som er nødvendig for å få bobehandlingen betryggende utført. Hva som er nødvendig i det enkelte bo vil i utgangspunktet bero på bostyrers skjønn, og bostyrer gis her en vid adgang til å vurdere hva som skal foretas, jf blant annet Wiker, Ro; Konkursloven, Kommentarutgave (2003) side 311. Retten har en kontrollerende funksjon slik at arbeid utover det som er nødvendig - med en viss skjønnsmargin - ikke honoreres, jf LB Det vises også til Rt hvor det fremgår at salær til bostyrer skal fastsettes etter hva som antas å være «normalt» tidsforbruk. 36

37 Graderte salærsatser RG Lagmannsretten fant at skifterettens reduksjon av salær til bobestyrer var riktig, og stadfestet skifterettens kjennelse. Skifteretten hadde fastsatt salæret til 440 kr pr time for ikke-juridiske saksbehandlere, til 700 kr pr time for advokatfullmektiger og 1000 kr pr time for advokaten selv. 37

38 RG 2000 s. 257 Salærfastsettelse - gjeldsnemndsbehandlingen var et meget krevende oppdrag for advokat NN, og for hans kontor - et fåtall advokatkontorer som har kompetanse og kapasitet til å påta seg. - tillitsaspektet ved oppnevnelsen, som også viser seg ved at advokat NN er oppnevnt som bobestyrer i konkursboet - at arbeidet også har pågått på kveldstid og i helger, både for advokaten selv, for hans advokatkolleger og for deler av kontorpersonalet 38

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

Formålet med boregnskapet

Formålet med boregnskapet Formålet med boregnskapet Boregnskapet skal være: Informasjon om boets drift Grunnlag for dividendeberegning Grunnlag for forvaltningskontroll av konkursboet Bostyrer er i utgangspunktet den eneste personen

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00930-A, (sak nr. 2008/58), sivil sak, anke, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) mot

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Begjæring om tilbakekallelse av oppnevning av advokat

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eva Ligtvor-Thue Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eksamenskode og navn: GRA 19204 Master i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2012 Veileder:

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer