Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS"

Transkript

1 Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet med konkursen er å sørge for en riktig fordeling av midlene mellom kreditorene. Som hovedregel vil du som ansatt få dekket lønnen din fullt ut. Gjennom lønnsgarantiordningen har staten garantert for lønn og feriepenger dersom arbeidsgiveren din ikke er i stand til å betale. Konkursåpning hos arbeidsgiveren har betydning for arbeidsplassen din. Hvis virksomheten legges ned mister du jobben. Hvis virksomheten selges kan du ha krav på å få fortsette i jobben. Selve konkursbehandlingen vil ta noe tid. I denne perioden kan konkursboet normalt velge om du skal fortsette i stillingen din eller ikke. Hva skjer med bedriften under konkursbehandlingen? Lønnskravenes stilling i konkurs Lønn i oppsigelsestiden Feriepenger Ikke alle lønnskrav er fortrinnsberettiget Fordelingen av midler i konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Hvilke krav dekkes under lønnsgarantiordningen? Hvordan skal kravet fremsettes? Du må melde deg som arbeidssøker hos arbeidsformidlingen Midler til livsopphold mens behandlingen av lønnskravet pågår Hva skjer med arbeidet ditt? Boet trer ikke inn i avtalen Boet velger å tre inn i avtalen Hva skjer med arbeidet ditt hvis virksomheten overdras? Representasjon i bostyret og på skiftesamlinger Hva kan du forlange av bobestyreren? Dine plikter overfor bobestyreren 1

2 Hva skjer med bedriften under konkursbehandlingen? Konkursåpning hos arbeidsgiveren din kan få tre forskjellige konsekvenser for den videre driften. Enten kan virksomheten opphøre umiddelbart, eller den kan fortsette en periode og avvikles, eller den kan overdras og fortsette med en ny eier. Mens konkursbehandlingen pågår, kalles bedriften for et konkursbo. Når arbeidsgiveren din går konkurs, oppnevner skifteretten en bobestyrer (en advokat). Bobestyreren overtar ledelsen av bedriften og er den du skal forholde deg til. Den gamle ledelsen av bedriften blir satt på sidelinjen. Lønnskravenes stilling i konkurs Hvis lønnskravet ditt ikke er for gammelt, skal det dekkes før andre krav mot arbeidsgiveren. I juridisk terminologi sier vi at det er et «fortrinnsberettiget krav av første klasse», eller noe enklere bare for et «fortrinnsberettiget krav». Hvis bedriften ikke kan betale, vil staten normalt dekke kravet gjennom lønnsgarantiordningen. Ikke alle lønnskrav er fortrinnsberettiget det er noen unntak: Lønnskravet må ikke være for gammelt Lønningsdagen må ikke ligge lenger tilbake enn 4 måneder før «fristdagen». Som hovedregel er fristdagen den dagen konkursbegjæringen innkom til skifteretten. Fristdagen vil fremgå av protokollen fra det rettsmøtet konkurs ble åpnet. Videre vil fristdagen normalt fremgå av kunngjøringen fra Brønnøysundregistrene eller skifteretten om at konkurs er åpnet. Kunngjøringen rykkes inn i en lokal avis og i Norsk Lysningsblad. Også eldre lønnskrav kan være fortrinnsberettiget hvis du har arbeidet raskt og målbevisst for å få det dekket. Reglene om dette er vanskelige, men bobestyreren skal rettlede og hjelpe deg. Fortrinnsretten er begrenset til lønn for totalt 6 måneder. Hvis du ikke har fast lønn, er den øvre grensen 6 ganger gjennomsnittlig månedlig lønn det siste året før fristdagen. Renter av lønnskravet er også fortrinnsberettiget. Det samme er rimelige utgifter du har hatt til advokat eller andre medhjelpere i forsøk på få inn lønnen. Lønn i oppsigelsestiden Du får også fortrinnsrett for lønn i vanlig oppsigelsestid. Vanlig oppsigelsestid er det som følger av lov eller tariffavtale. Har du en avtale om lenger oppsigelsestid, blir ikke lønnen i den lengre perioden fortrinnsberettiget. Det skal gjøres fradrag for andre inntekter du har i oppsigelsestiden. Slike inntekter plikter du å opplyse til bobestyreren. Det er straffbart bedrageri hvis du unnlater å opplyse om slike inntekter. Som arbeidstaker har du oppfordring til å skaffe deg andre inntekter under konkursen for å begrense tapet. Feriepenger Opptjente feriepenger skal utbetales under konkursbehandlingen selv om du ellers ikke ville hatt krav på feriepengene før til neste år. Feriepenger som er opptjent de siste 24 månedene før fristdagen er fortrinnsberettiget forutsatt at forfall ikke ligger lenger tilbake enn fire måneder. For opptjente feriepenger er fortrinnsretten begrenset til totalt 30 måneder idet man også får prioritet for feriepenger av lønn i oppsigelsestid på maks 6 måneder. Du har krav på å få utbetalt lønn og feriepenger. Konkursboet kan ikke motregne dette i billån eller lignende gjeld som du måtte ha til arbeidsgiver hvis det ikke er avtalt skriftlig på forhånd. Hvis ikke noe annet er avtalt, har du rett til å motregne reiseregninger og andre ikke-fortrinnsberettigede krav i krav arbeidsgiveren har mot deg, for eksempel et billån. Bobestyrer hjelper deg med detaljene her. Ikke alle lønnskrav er fortrinnsberettiget Fortrinnsretten gjelder for arbeidstakere, og ikke for krav frie oppdragstakere eller næringsdrivende har mot konkursboet. Grensen mellom hvem som er arbeidstakere og hvem som er oppdragstakere eller næringsdrivende kan være vanskelig å trekke. Er du daglig leder er ikke kravet ditt på lønn og feriepenger fortrinnsberettiget. Det samme gjelder for nærstående til den daglige lederen. Som nærstående regnes du blant annet hvis du er ektefelle, samboer, forlovede, mor, far, barn eller søsken til daglig leder, eller ektefelle til mor, far, barn eller søsken. Selv om du ikke er en slik nær slektning som nevnt, regnes du som nærstående hvis du etter en konkret vurdering står den daglige lederen personlig særlig nær. Eksempler kan være fosterbarn eller en tidligere ektefelle. Du får heller ikke fortrinnsrett for krav på lønn og feriepenger hvis du er styremedlem. Dette gjelder alle typer styrehonorar og lønn. Er du valgt som styremedlem for de ansatte, er kravet på lønn og feriepenger fortrinnsberettiget likevel, men kravet på styrehonorar er ikke fortrinnsberettiget. Hvis du eier virksomheten har du heller ikke fortrinnsrett for krav på lønn og feriepenger. Du regnes som eier hvis du har en eierandel på minst 20% alene 2

3 eller sammen med dine nærstående. Hvis du er nærstående med personer som har en eierandel på minst 20% får du heller ikke fortrinnsrett for lønnskravet. Fordelingen av midler i konkursboet Alle bedriftens eiendeler og krav mot bedriften gjøres om i penger. Lønn for arbeid for boet etter konkursåpningen er et «massekrav». Andre massekrav er honorar til bobestyrer og krav som er pådratt under bobehandlingen. Massekravene er rettet mot boet, og ikke mot selve bedriften som har gått konkurs. Massekravene får full dekning før noe av boets midler går til dekning av andre krav. Når massekravene er dekket, skal de midlene som er igjen fordeles mellom de fortrinnsberettigede lønnskravene. Fordelingen skjer forholdsmessig. Hvis boet ikke kan dekke alle kravene fullt ut, får alle kravene den samme prosentvise dekningen. Den delen av de fortrinnsberettigede lønnskravene som ikke dekkes av boets midler, vil normalt dekkes av lønnsgarantiordningen. Etter dekning av fortrinnsberettigede lønnskrav, skal de gjenværende midlene dekke fortrinnsberettigede krav «av 2. klasse». Dette er noen typer skatte- og avgiftskrav. Hvis det er midler igjen vil de fordeles på de kravene som ikke er fortrinnsberettiget, de alminnelige kravene. Dette kan være reiseregninger eller lønnskrav som er for gamle til at de er fortrinnsberettiget. Det er sjelden nok penger i konkursboet til at disse kravene kan få dekning av betydning. Den statlige lønnsgarantiordningen For å ivareta sosiale hensyn har staten garantert for lønnskrav ved konkurs. Det er gitt en egen lov om dette lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. av 14 desember 1973 nr. 61 (lønnsgarantiloven) med en utfyllende forskrift gitt av Kommunaldepartementet. Ordningen administreres av Direktoratet for arbeidstilsynet. Spørsmål om ordningen rettes til Direktoratet for arbeidstilsynet, Lønnsgarantiseksjonen, Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo, telefon Det er utarbeidet en såkalte kort-informasjon som utdeles gratis hos ditt lokale arbeidstilsyn. Det finnes også et orienteringshefte (bestillingsnr. 429) som kan kjøpes hos Tiden Norsk Forlag. Heftet ligger på arbeidstilsynets sider på internett. Hvis du henvender deg til bobestyreren har vedkommende også plikt til å gi deg veiledning. Hvilke krav dekkes under lønnsgarantiordningen? I utgangspunktet dekker lønnsgarantiordningen alle fortrinnsberettigede lønnskrav som det er redegjort for ovenfor. Det finnes noen unntak. For det første dekker ikke lønnsgarantien krav som totalt er større enn 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (3 G). Grunnbeløpet reguleres årlig. Pr. januar 2000 tilsvarer 3 G kr ,-. For det annet dekker lønnsgarantiordningen som hovedregel ikke krav som arbeidstakeren har overdratt før konkursåpningen. Dette gjelde likevel ikke hvis det er offentlig myndighet som har trådt inn i kravet. Regelen gjelder heller ikke hvis kravet er overdratt til en privatperson eller institusjon og det er åpenbart at overdragelsen ikke er ledd i en skjult driftskreditt eller annet misbruk av lønnsgarantiordningen. For det tredje dekkes normalt ikke krav på lønn og feriepenger hvis virksomheten er overdratt før konkursåpningen. Den nye eieren er i disse tilfellene solidarisk ansvarlig for krav på lønn og feriepenger sammen med din tidligere arbeidsgiver. Det betyr at du kan kreve begge for kravet, men du får naturligvis ikke mer enn full dekning. Krav på oppgjør av reiseregning er ikke dekket av lønnsgarantiordningen. Hvordan skal kravet fremsettes? Du skal melde lønnskravet og feriepengekravet ditt til bobestyreren på en blankett A, Melding av lønnskrav mv. til konkursboet. Blanketten får du fra vedkommende. Blanketten ligger også på internett med veiledning. Bobestyrer kan hjelpe deg å fylle ut blanketten, og tar seg av den videre behandlingen av kravet overfor boet og overfor lønnsgarantiordningen. Hvis kravet ditt ikke godtas, skal du få beskjed. Det er viktig at du fyller ut blanketten så nøyaktig som mulig. Hvis det mangler noen opplysninger vil det medføre ekstraarbeid for bobestyreren og det vil ta lenger tid før du får pengene. Bobestyreren skal hjelpe deg med kravet ditt selv om den øvrige konkursbehandlingen innstilles. Du må melde deg som arbeidssøker hos arbeidsformidlingen Hvis du ikke har fått annen jobb må du melde deg som arbeidssøker hos arbeidsformidlingen innen 14 dager etter konkursåpningen. Gjør du ikke det, har du 3

4 ikke krav på at staten dekker lønnen din i oppsigelsestiden. Hvis du sysselsettes av konkursboet i oppsigelsestiden skal du ikke melde deg arbeidsledig. Krav på dekning av lønn i oppsigelsestiden skal fratrekkes annen inntekt du oppnår i stedet for i stillingen hos skyldner. Du må regne med at bobestyrer vil avkreve deg en erklæring om hvilke inntekter du har hatt. Bobestyrer vil ikke sende inn nye lønnskrav for deg før du sender inn erklæringen. Erklæringen sendes inn etterskuddsvis etter hver lønningsdag. Midler til livsopphold mens behandlingen av lønnskravet pågår Bobehandlingen vil kunne ta noe tid. Du må regne med at lønn, feriepenger og lønn i oppsigelsestiden ikke vil kunne bli utbetalt til vanlig lønningsdag. Dette gjelder uansett om det til slutt blir boet eller lønnsgarantiordningen som dekker kravet. Inntil du får annet inntektsgivende arbeid eller mottar utbetalinger fra konkursboet eller lønnsgarantiordningen må du benytte deg av de alminnelige trygdeog sosialordningene. Ved behov vil du kunne kreve sosial stønad, se sosialtjenesteloven 5-1. Du vil også kunne ha krav på dagpenger under arbeidsledighet. Som vilkår for at du skal motta dagpenger mens du har et fortrinnsberettiget lønnskrav i oppsigelsestiden, krever arbeidskontoret at du undertegner en erklæring om at dagpengene er en forskuttering og at de kan kreves tilbakebetalt hvis du får lønnskravet dekket fra lønnsgarantiordningen eller konkursboet, se forskrift om dagpenger under arbeidsløshet 2-1. Hvis bobestyreren er sikker på at han har nok penger, kan bobestyrer utbetale kravet ditt ganske raskt. Kravet ditt må da ikke være omtvistet eller komplisert. Hva skjer med arbeidet ditt? Selve konkursåpningen innebærer ikke at arbeidsavtalen din opphører. Konkursboet kan velge å fortsette (tre inn i) arbeidsavtalen eller ikke. Du kan ikke uten videre gå hjem som følge av konkursen før boet har tatt stilling til dette. Men du kan selv si opp med vanlig oppsigelsestid. Du kan kreve at boet innen tre uker tar stilling til om boet vil fortsette arbeidsavtalen din eller ikke. Det er god tone at de ansatte møter på arbeidet første dag etter konkursåpningen. Hvis du ikke mottar noen direktiver eller orientering, behøver du ikke møte den neste dagen. God folkeskikk tilsier at de ansatte bistår bobestyrer i en «rydde og feie»- periode på ca 2-3 dager. Lønnen vil i disse tilfellene normalt bli dekket av lønnsgarantiordningen. Boet trer ikke inn i avtalen Hvis boet velger å ikke fortsette arbeidsavtalene må bobestyreren gi en erklæring til arbeidstakerne om dette innen tre uker etter konkursåpningen. Denne skal gis skriftlig og kan gis samlet til alle arbeidstakerne. I tillegg skal bobestyreren sende arbeidstakerne en standard oppsigelse etter arbeidsmiljølovens regler. Du har plikt til å stå til disposisjon for konkursboet frem til det har tatt stilling til spørsmålet om inntreden i arbeidsavtalen. Selv om boet ikke trer inn i arbeidsavtalen kan boet inngå en ny arbeidsavtale med deg. Denne vil ofte være av midlertidig karakter. For eksempel kan boet inngå en ny arbeidsavtale for opprydning utover «rydde og feie»-perioden, salg av varelageret, bistand til ajourføring av regnskaper e.l. Du skal ha lønn av boet for alt arbeid du blir pålagt å utføre. Skal boet drive en begrenset virksomhet som ledd i avviklingen, kan boet normalt velge hvem det har behov for og skal bruke så lenge valget er saklig begrunnet i boets behov. Ansiennitetsreglene kan ikke avgjøre hvem boet skal inngå avtaler med. Som arbeidstaker har du i forhold til lønnsgarantiordningen, plikt til å ta annet arbeid for å begrense lønnstapet når arbeidsavtalen faller bort. Boet velger å tre inn i avtalen Boet trer automatisk inn i arbeidsavtalen hvis det ikke gir erklæring om det motsatte innen tre uker. Da fortsetter arbeidsforholdet som før med konkursboet som arbeidsgiver. Du kan likevel si opp avtalen med en måneds varsel. Boet kan tre ut av avtalen med en måneds varsel, men oppsigelsesfristen løper på vanlig måte. Inntil oppsigelsestiden er utløpt har du plikt til å stå til disposisjon for boet. Du kan ikke kreve at boet skal gi deg arbeidsoppgaver i hele oppsigelsestiden, men du har krav på lønn for hele perioden. Hvis boet trer inn i en tidsbegrenset arbeidsavtale, opphører arbeidsavtalen når den avtalte perioden utløper. Lønn for arbeid du utfører for konkursboet er et massekrav som skal dekkes av boet. 4

5 Hva skjer med arbeidet ditt dersom virksomheten overdras? Hvis selve virksomheten er solgt fra din gamle arbeidsgiver til en ny eier før konkursåpning, verner arbeidsmiljøloven 60 deg mot usaklig oppsigelse. Du har krav på å fortsette i jobben din hos de nye eierne av virksomheten. Hvis virksomheten blir overdratt før konkursåpning, kan du likevel få lønnsgarantidekning frem til overdragelsestidspunktet. Konkursboet kan selge virksomheten til en ny eier etter konkursåpningen. Da har du også fortrinnsrett til ansettelse hos de nye eierne av virksomheten. Blir det ikke like mange arbeidsplasser i den nye som i den gamle virksomheten, er reglene om utvelgelse annerledes ved konkurs enn ellers. Dersom lokalene og produksjonsutstyret er pantsatt for mer enn det er verdt, vil det som regel bli «abandonert» av bobestyreren. Dette innebærer vanligvis at konkursbeslaget blir opphevet og at det abandonerte blir tilbakeført til skyldneren eller overført til panthaver. Skulle virksomheten fortsette i en slik situasjon, vil den rettslige plattformen kunne være svært forskjellig. Det er derfor vanskelig å si noe generelt om hvilke regler som gjelder om adgangen til å fortsette i stillingen. Representasjon i bostyret og på skiftesamlinger Etter konkursåpningen vil alle som har krav mot bedriften bli innkalt til et møte i skifteretten (skiftesamling). Innkallingen kunngjøres i avisen. På denne skiftesamlingen har du som arbeidstaker rett til å møte, men du har ikke plikt til å møte. Bobestyreren kan gi deg nærmere informasjon. På skiftesamlingen kan det bli oppnevnt et kreditorutvalg. I enkle og oversiktlige boer kan skifteretten unnlate å oppnevne kreditorutvalg. Sammen med bobestyreren skal kreditorutvalget ivareta kreditorenes felles interesser og hensynet til de ansatte. Hvis et flertall av de ansatte krever det, skal skifteretten normalt oppnevne en representant for de ansatte til kreditorutvalget. Det samme gjelder hvis kravet fremsettes av en eller flere fagforeninger som til sammen organiserer et flertall av de ansatte. Skifteretten kan unnlate slik oppnevnelse dersom det for eksempel er klart at bobehandlingen må innstilles ganske snart og det ikke er mulig å redde noen av arbeidsplassene. Ønsker og krav om at de ansatte skal være med i kreditorutvalget må du fremsette overfor skifteretten, enten før eller i skiftesamlingen (rettsmøtet som fremgår av kunngjøringen). Får du bli med i kreditorutvalget må du regne med at det normalt vil skje uten betaling. Som medlem av kreditorutvalget er du en tillitsperson for kreditorene. Du kan normalt ikke fratre utvalget før bobehandlingen er avsluttet, selv om du kanskje ikke lenger selv har noen personlig interesse av bobehandlingen. Hva kan du forlange av bobestyreren? Du kan forlange et klart standpunkt fra bobestyrer til om du skal fortsette i stillingen eller ikke. Etter tre uker kan du forlange veiledning om hvilke rettigheter du har når det gjelder lønnskrav og om hvordan du skal fremme det. Bobestyrer har plikt til å hjelpe deg med kravet uten at det koster deg noe. Har du ting du eier selv på arbeidsplassen, for eksempel verktøy eller arbeidsredskaper, kan du ta det med deg hjem. Du bør ikke ta med deg noe hjem før bobestyreren er underrettet, og helst ikke uten bobestyrerens samtykke. Dine plikter overfor bobestyreren Du bør hjelpe bobestyrer med opplysninger om bedriften og bedriftens eiendeler. Du bør også hjelpe til med å sørge for at boets eiendeler ikke kommer bort. Dersom du har verktøy, arbeidsredskaper, Edb-utstyr, mobiltelefon e.l. som tilhører bedriften hjemme hos deg selv, har du plikt til å opplyse om dette, og utlevere tingene til bobestyrer. Det er straffbart å unndra eiendeler som tilhører bedriften fra bobehandlingen. Det er også straffbart å medvirke til at eiendeler som tilhører bedriften unndras fra bobehandlingen. 5

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer