KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING Hovedlinjer Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som kommer i kontakt med konkursinstituttet. Konkursrådet har i 2010 konsentrert seg om å fremme samarbeidet mellom aktørene i konkursbobehandlingen (domstoler, kontrolletater, bostyrer og politi). Det har særlig blitt fokusert på oppfølging av straffbare forhold i konkurs. Konkursrådet har samarbeidet med Konkursregisteret for å utvide bosiden slik at en større del av bobehandlingen skal kunne skje elektronisk. I tillegg har rådet arbeidet med å lage nye nettsider. 2. Regnskap Konkursrådets forbruk var i 2010 på totalt kr Bevilgningen fra Justisdepartementet var på kr ,- I tillegg til dette hadde rådet til disposisjon inntekter fra tidligere konferanser med til sammen kr ,-. Konkursrådet hadde i henhold til Prop. 1 S 2010 nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere over rådets inntekter fra bl.a. konferanser. Inntekter 2010 Tilskudd fra departementet ,00 Overførte midler ,00 Inntekter kurs/konferanse ,00 Sum inntekter ,00 Utgifter 2010 Regnskapsførte utgifter ,00 Estimerte påløpte utgifter ,00 Sum utgifter ,00 Resultat ,00 Faste kostnader til sekretariatet er dekket av Justisdepartementet direkte og er ikke belastet rådets budsjett.

2 3. Medlemmer og sekretariat: Rådet har hatt følgende medlemmer: Advokat Knut Ro, (leder), Ro Sommernes advokatfirma DA Statsadvokat Bård Thorsen, Økokrim Advokat Karen Margrethe Rime, Rime advokatfirma DA Statsautorisert revisor Hilde L. Krogh, Ernst & Young Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger tingrett Underdirektør John Alfred Sætre, Skattedirektoratet Advokat og avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, NHO Ingebjørg Harto tiltrådte 1. juli Sekretariatet er plassert i Justisdepartementets sivilavdeling. Advokat Knut Ro har vært leder for sekretariatet. Følgende personer har fungert som sekretærer for Konkursrådet: Rådgiver Rolf Lynum Bjerkem (frem til ) Rådgiver Carl Håkon Andersen (frem til ) Førstekonsulent Thea Elise Kjæraas (fra ) Førstekonsulent Kari Stokke (fra ) I tillegg har Konkursrådet en rekke andre medarbeidere som er tilknyttet rådet på timebasert arbeid: Matias Tveten, redaktør domsdatabasen Finn Magne Prydz, redaksjon domsdatabasen (frem til ) Anne Gro Enger, redaksjon domsdatabasen (fra ) Svenn Richard Mathisen, IT-ansvarlig drift og utvikling Knut Rønning, konsulent, IT-drift og utvikling, m.m. Aleksander Myrvold, nyhetsmedarbeider (frem til ) Eline Hvidsten, nyhetsmedarbeiderwww.konkursradet.no (fra ) Norman Meyer, nyhetsredaktør Konkursrådets organisasjon er omfattende. Dette er en utfordring både for rådets leder og sekretariatet. Rådets arbeidsmodell hviler på utstrakt delegasjon og ansvarsdeling ved hjelp av prosjektarbeid og prosjektteam. 4. Møter Det har blitt avholdt 7 møter i I tillegg har det vært holdt en rekke møter i forbindelse med ulike prosjekter hvor kun deler av rådets medlemmer har deltatt.

3 5. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet Konkursrådet har i flere år arbeidet for å bedre oppfølgingen av konkurssaker der det er mistanke om økonomisk kriminalitet, og har hatt særlig fokus på dette arbeidet i Konkursrådet er kjent med at innrapporteringer av straffbare forhold fra bostyrere mange steder i liten grad følges opp av politiet. Dette er en uheldig utvikling. Konkursrådet har i samarbeid med Riksadvokaten revidert anbefalingen om behandling av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs, og den nye anbefalingen er lagt ut på Konkursrådets nettsider. Situasjonen ved Oslo politidistrikt er spesielt utfordrende med hensyn til etterforskning av konkurssaker. Svært få saker blir fulgt opp, noe som etter hvert er blitt allment kjent, også blant såkalte konkursryttere. Konkursrådet har derfor vært en pådriver for å få virkeliggjort forslaget fra Oslo politidistrikt om å etablere et prøveprosjekt med en bo-koordinator i Oslo. Bo-koordinatoren ble ansatt i oktober 2010 og har som oppgave å gå igjennom innberetninger som sendes til politiet og bistå i utvelgelsen av hvilke saker som bør følges opp av påtalemyndigheten og hvilke som umiddelbart kan legges til side. Bo-koordinatoren skal også sikre kommunikasjon mellom påtalemyndigheten og bostyrerne. Bo-koordinatoren er ansatt for ett år, og prøveprosjektet er finansiert av Konkursrådet og Justis- og politidepartementet. Konkursrådet har i samarbeid med Riksadvokaten og Skatt Øst sørget for å sette i gang prøveprosjektet i Oslo om endring av bostyrers innberetningspraksis for straffbare forhold i skatt- og avgiftssaker. Prøveprosjektet har i første omgang en varighet på ett år. Det ble arrangert et seminar for å lansere prøveprosjektet for anmeldelse av skatte- og avgiftssaker og prosjektet med bo-koordinator i Oslo. Representanter fra politiet, Oslo byfogdembete og kontrollmyndigheten og nesten 40 bostyrer deltok, og alle sluttet positivt opp om prosjektene. Konkursrådet hadde i november 2010 det årlige møtet med Riksadvokaten angående politiets organisering og prioritering av arbeidet med økonomisk kriminalitet. Tema for møte var blant annet bo-koordinator, prøveprosjektet for innberetning i skatt- og avgiftssaker og bosiden. Riksadvokaten er tilfreds med at de to prøveprosjektene nå er i gang og vil oppfordre politiet i Oslo til å prioritere dette arbeidet. 6. Regionsbesøk Det ble arrangert regionsbesøk i Vadsø mai Konkursrådet møtte Øst- Finnmark tingrett, Indre Finnmark tingrett, Alta skatteoppkreverkontor, Vadsø kommunekassererkontor, Skatt Nord, NAV lønnsgaranti, Øst-Finnmark politidistrikt og et 20-talls bostyrere. Besøket ble godt mottatt, og Konkursrådet fikk inntrykk av at aktørene hadde nytte av å møte hverandre og at dette fremmet kommunikasjonen i bobehandlingen.

4 7. Foredragsvirksomhet Bård Thorsen har holdt foredrag om konkurskriminalitet og bobehandling på Politihøyskolen. Karen Margrethe Rime har holdt kurs om konkurs for saksbehandlere i LO. 8. Konkursrådets internettsider Konkursrådets nettsider, er et hovedmedium for publisering av Konkursrådets uttalelser og annet fagstoff. I tillegg inneholder Konkursrådets nettsider nyhetsstoff innenfor fagområdet og en egen domsdatabase. Konkursrådets nettsider fungerer som et arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Nettsidene er også en sentral informasjonskanal for publikum. Konkursrådet har i 2010 lagt ned mye arbeid i å fornye nettsiden. Ny nettside ble lansert 14. desember Den nye nettsiden har et mer moderne design og navigeringen på siden er enklere. Konkursrådet har gjennomgått alt som står på nettsidene slik at gammelt stoff som ikke lenger er relevant er slettet og annet stoff skal oppdateres. Arbeidet med å oppdatere artikler vil fortsette utover våren Faglige publikasjoner Konkursrådet har i 2010 ferdigstilt en uttalelse om bruk av borevisor i konkursbehandling og en uttalelse om gjennomføringsforbud etter konkurranseloven. I tillegg har Konkursrådet lagt ut anbefalinger om innberetning av straffbare forhold og om kommunikasjon i bobehandlingen. Sistnevnte ble utgitt på bakgrunn av erfaringene fra prøveprosjektet i Bergen, som er nærmere omtalt i årsrapporten fra Rasjonalisering av bobehandlingen Konkursrådet har i 2010 samarbeidet tett med Konkursregisteret for å videreutvikle bosiden, en side på Altinn for elektronisk kommunikasjon under bobehandlingen. Sammen har vi utviklet en skisse for innberetning på bosiden, og Konkursregisteret arbeider med et utkast til denne på Altinn 2. Forhåpentligvis vil innberetninger kunne fylles inn elektronisk på bosiden i løpet av Det har også vært avholdt møter med en rekke aktører (politiet, Domstolsadministrasjonen, NAV Aa-register, NAV lønnsgaranti, VPS, FNO, Motorvognregisteret og Småbåtregisteret) for å legge til rette for at mer informasjon skal kunne gå automatisk mellom disse aktørene og Konkursregisteret. I denne forbindelse har Konkursrådet og Konkursregisteret også rettet en henvendelse til Justis- og politidepartementets Lovavdeling med anmodning om å endre konkursloven 79, slik at denne kommunikasjonen skal kunne skje mellom Konkursregisteret og de forskjellige aktørene. 11. Studentstipendier Det er delt ut 1 stipend a kr i 2010.

5 12. Studietur Konkursrådet reiste i 2010 til USA for å lære om Chapter 11 (de amerikanske gjeldsforhandlingsreglene). I motsetning til hva som er tilfellet i Norge, brukes gjeldsforhandlingsinstituttet mye i USA. Konkursrådet ville derfor se om noe fra det amerikanske gjeldsforhandlingsinstituttet kan overføre til norsk rett slik at flere selskaper i Norge kan bli reddet gjennom gjeldsforhandling fremfor å gå konkurs. Konkursrådet møtte blant annet dommerne i Bankruptcy Court, professorer på New York University Stern School of Business, US Trustee, US Attorney, partnere i advokatfirmaet Weil Gotshal og Kasowitz Benson & Torres og partnere i Ernst & Young. Aktørene ga fyldige presentasjoner om gjeldsforhandlingsinstituttet i USA, og Konkursrådet fikk mange nyttige innspill om hva som skal til for å få et mer velfungerende gjeldsforhandlingsinstitutt og også om hva som ikke bør adopteres fra det amerikanske gjeldsforhandlingssystemet. Kunnskapen vil i første rekke bli brukt på en konferanse Konkursrådet vil arrangere om gjeldsforhandling 1. februar 2011.

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder Habitat Norge Årsrapport 2011 Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder 9. mai 2012 Introduksjon Habitat Norges aktiviteter i 2011 dreide seg i hovedsak rundt arrangeringen av Habitatdagen, med både heldagskonferanse

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2013 3 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5

Detaljer

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer:

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: Torunn R. Borgersen Leder Hanne Almås Styremedlem Synnøve Flatebø Hoelseth Styremedlem Sabine Gehring Styremedlem

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a.

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a. NR. 1 2014 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 8 Konferanse om nemndsstruktur SIDENE 9 10 Klagenemnda for MVA SIDENE 11 12 Skatteklagenemnda

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1)

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) Datatilsynets årsmelding 2003 Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DATATILSYNET...3 2. RAPPORT FRA ÅRET 2003...4 2.1 OVERORDNEDE PRIORITERINGER...4

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 2 Prosjektperioden 2.1 Organisering av prosjektet 2.2 Parallelle prosesser 2.3 Gjennomføring 2.4 Tiltak 3 Resultat

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2012 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer