SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund"

Transkript

1 Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. I3-10!467KON-OBYF/2: VATAN DETALI AS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo byfogdembete Debitor Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund 2. SELSKAPSTNFORMASION Konkursdebitor Vatan DetaljAS Organisasionsnummer Registrert forretningsadresse Herslebs gate 6,0561 Oslo Vedtektsfestet formål Detaljomsetning med frukt, grønt og kolonialvarer med dertil tilhørende virksomhet. 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo Byfogdembete kjennelse av 26. juni 2013 Konkursrekvirent Skatt Øst Fristdag \2. juni2013 Frist for fordringsanmeldelser 31. juli 2013 Gjeldsgrunnlag Gielden er opplyst til å være ca. kr ,- Første skiftesamling 10. juli 2013 kl. L4:20 i rettssal 627 Oslo tinghus, C.J Hambros plass 4, 0slo t Advokatfirmaet GRETTE DA Adresse: flf: 2234OO00 Postboks l397vika, N-0'l'14 Oslo Filipstad Brygge 2 Faks: l 0rg nr. N ì MVA

2 4. BOBESTYRELSEN Oppnevnt bostyrer Advokatfirma Postadresse Telefon Telefaks E-post Kreditorutvalgsmedlem foreslås evnt etter konkurslovens B3 Borevisor foreslås oppnevnt etter konkursloven 90 erde ledd Advokat Torgeir Myrstad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika,0114 Oslo to.no Tommy Thomsen, Hagegata 364, 0653 Oslo IStudent) Borevisor er ikke oppnevnt 5. NÆRMERE OM SKYLDNEREN Selskapets stift elsesdato 30. september 2000 ret 24. oktober 2000 Aksjekapital ,- Selskapets aksjonærer Vatan Holding AS 100 % Selskapets engasjement i andre virksomheter sels Konsernforhold leder Styremedlem Daglig leder Ledelsens roller i øvrige selskaper Opplyst ikke å ha engasjement i andre virksomheter/selskaper Selskapet er l-00 o/o eid av Vatan Holding AS Yasar Hanim Kuyu Osman Ayhan Ramazan Ayhan Seher Kuyu Ramazan Ayhan Opplyst å ha roller i andre virksomheter/selskaper Ramazan Ayhan Vatan Invest AS - styremedlem Vatan Holding AS - styremedlem, daglig leder Vatan Engros AS - styremedlem, daglig leder Yasar Hanim Kuyu Vatan Invest AS - daglig leder, styremedlem Vatan Holding AS - styreleder Vatan Engros AS - styreleder Tidligere gj eldsforhandlinger og konkursbehandlinger Regnskapsfører Revisor Opplyst ikke å ha vært involvert i tidligere gj eldsforhandlinger og konkursbehandlinger HK Regnskap Oslo Systemrevisjon AS 6. økonomi OG FORRETNINGSFøRSEL 6.1. Virksomheten Selskapet ble stiftet 30. september 2000 og har drevet butikk på Grønland med salg av ferske grønnsaker og andre dagligvarer. Selskapet er familieeid gjennom Vatan Holding AS som også l 2/s

3 CRETTE eier Vatan Engros AS. Vatan Engros AS forsyner Vatan Detalj AS med importerte varer for saìg i butikken i Herslebs gate 6. Konkurskjennelse ble avsagt med grunnlag i konkursbegjæring fra Skatt Øst for sþldig merverdiavgift. Størstedelen av kravet ble betalt av eierne av Vatan Detalj AS kort tid etter konkursåpning. Selskapets kassakreditt i DNB er også nedbetalt og avsluttet. Styreleder fremmet tidlig et ønske om tilbakelevering av boet. I den forbindelse har bostyrer vurdert situasjonen slik at det mest hensiktsmessige var å selge virksomheten til søsterselskapet Vatan Engros AS, mot en kjøpesum beregnet til å dekke alle krav og boomkostninger for Vatan Detalj AS. Den 1. juli 2013 inngikk Vatan Engros AS og boet en avtale om virksomhetsoverdragelse, Salgssum ble beregnet til kr ,- med forbehold om at kjøper skal dekke innmeldte krav i boet som ikke dekkes av kjøpesum, samt boomkostninger og andre omkostninger som må bæres av boet. Det vises for øvrigtil innberetning fremlagt i skiftesamling 10. juli Regnskap og debitors Økonomi Ärsregnskap Ärsregnskapene for årene til og med 201,1, er revidert og registrert mottatt av Regnskap sregisteret L7 o g L2. Revidert årsregnskap for 201,1, og 2070 viser henholdsvis et negativ årsresultat på kr ,- og et negativ årsresultat på kr ,-. Selskapets egenkapital var i 2011 positiv med kr 2'J. 402,- og i 2010 positiv med kr ,-. Det vises for øvrigtil innberetning fremlagt i skiftesamling 10. juli ,3. Forretningslokaler Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamling 10. juli 20L Andre leie- eller leasingavtaler Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamling 10. juli Insolvenstidspunktet Det er ikke grunnlag for å konkludere med at Selskapet var insolvent ved konkursåpning. Sþldig merverdiavgift og andre større meldte krav i boet er gjort opp fortløpende gjennom bidrag fra morselskap og søsterselskap. Det vises for øvrig til punkt ANSATTE 7.1. Ansettelsesforhold Debitor opplyser at det ved konkursåpning var B ansatte. Iføtge brev fra AA-registeret har det totalt vært 39 ansatte. Bostyrer har sendt orienteringsbrev til de ansatte som har sluttet i 2012,2073 og de som fremdeles var ansatt, hvor boet meldte ikke inntreden i arbeidsavtalene, selv om ansvaret for arbeidsforholdene i henhold til avtale om virksomhetsoverdragelse var gått over på Vatan Engros AS, 7.2. Oppsigelse av ansatte - informasion om dekningsmuligheter Vatan Engros AS overtok ansvaret for de ansatte i avtale om virksomhetsoverdragelse. Bostyrer har hittil ikke mottatt krav under lønnsgarantiordningen L 3/s

4 B. BOETS EIENDETER OG økonomiske STILLING 8.1. Eiendeler Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamling 10. juli 2013, herunder protokoll fra registreringsforretnin g. Virksomheten ble solgt den 1. juli 2013, se punkt 6.L. Rekvirentens krav er gjort opp av tredjemann og fordringen følgelig trukket. Det samme har skjedd med alle de anmeldte fordringene i boet og fordringene har blitt trukket. Innestående på boets konto per dags dato er kr ,06. A,2. Realisasion av eiendeler Boet har ikke avdekket andre eiendeler som kan realiseres. Det vises for øvrigtil innberetning fremlagt i skiftesamling 10. juli Omstøtelige forhold Det er så langt i bobehandlingen ikke avdekket omstøtelige forhold. Det vises for øvrigtil innberetning fremlagt i skiftesamling 10. juli KREDITORENES STILLING 9.1. Anmeldte krav Anmeldte krav i boet er alle dekket. Salgssum for virksomhetsoverdragelse på kroner er innbetalt til boet og går til dekning av bostyrers salær. Overskytende vil bli tilbakelevert sammen med boet. 10. STRAFFBARE FORHOTD - KARANTENEBETINGEDE FORHOLD - SANKSJONER 10.1, Straffbareforhold Gjennom bobehandlingen er det ikke dokumentert straffbare forhold. 1O.2. Karantenebetingende forhold Bobehandlingen har ikke avdekket karantenebetingende forhold Sanksioner overfor revisor Bobehandlingen har ikke avdekket forhold som gir grunnlag for sanksjoner overfor selskapets revisor. IL. PERSEPEKTIV It.l. Tilbakelevering av boet Det er stilt betryggende sikkerhet for massekostnader. Vilkårene for tilbakelevering av boet i henhold til konkursloven S 136 er således oppfflt. Bobehandlingen foreslås derfor innstilt og boet tilbakelevert til sþldneren i medhold av konkursloven S 136. Selskapet ved styrets leder har frafalt retten til å anke over kjennelsen om tilbakelevering, samt retten til å fremme innsigelser knyttet til innholdet i boets sluttinnberetning, mot forslaget til godtgjørelse samt at boet sluttes uten ytterligere skiftesamling. L1.2. Utføft bobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige tiltak slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter mv. foretatt på alminnelig måte t 4/s

5 CRETTE Standardbrev og forespørsler til banker, offentlige institusjoner og offentlige registre mv. ble utsendt, med sikte på å avdekke aktiva og passiva og annen relevant informasjon om selskapet, Bostyrer har hatt korrespondanse med selskapets bankforbindelse. Innhentede opplysninger og dokumenter, blant annet fra Foretaksregisteret, er gjennomgått. I tillegg er alle kjente kreditorer varslet om konkursen. Det er opprettet særskilt bokonto og etablert regnskaps- og arkivsystem for boet. Bostyrer har hatt møter, e-postkommunikasjon og telefonsamtaler med selskapets representant, advokat, revisor og regnskapsfører for en gjennomgang av virksomheten. Det har vært utstrakt kommunikasjon med styreleder vedrørende innkomne fordringer i boet samt praktiske problemstillinger knyttet til driften f eks overføring av leie av bankterminal og telefonabonnement. Bostyrer har gjennomgått mottatt regnskapsmateriale og hatt telefonsamtaler med regnskapsfører vedrørende leverandørgj eld. Bostyrer har registrert debitors eiendeler Det er utarbeidet innberetning og registreringsforretning som er fremlagt i skiftesamling og gjort tilgjengelig for samtlige kreditorer. Denne sluttredegjørelse og vedlagte sluttregnskap er utarbeidet og gjort tilgjengelig for samtlige kreditorer. 11.3, Avslutning Hensett til medgått tid og arbeidets karakter har bostyrer tillatt seg å beregne et salær stort kr 9L 648,- med tillegg av 25 o/o tla. kr ,- til sammen kr ,- Boet er registrert i merverdiavgiftsmanntallet og vil således få refundert merverdiavgiften. Til kreditorutvalgets medlem er det foreslått honorar pâkr 567,-.Forslagene er behandlet og godkjent av bostyret. Bostyrets medlemmer har ikke mottatt annen godtgjørelse i forbindelse med bobehandlingen, jf. konkursloven $ 157. All informasjon til kreditorene i anledning bobehandlingen publiseres på wvvwgrette.no Oslo, 30. august 2013 I bostyret for Vatan Detalj AS, dets konkursbo To Myrstad Tom homsen Bostyrer kreditorutvalgsme dlem I s/s

6

7 SLUTTREGNSKAP KON-OBYF/2 VATAN DETALJ AS, DETS KONKURSBO INNTEKTER Salg av virksomheten lnnskudd kassabeholdning Oppgjør av selskapets konti i DnB Feiloverføring omsetning Vatan Engros Omsetning Vatan Detalj Sum inntekter UTGIFTER Posten Norge Tilbakeføring omsetning Vatan Engros Stein Rønning Service Nets Gebyr Diverse boutgifter Rettsgebyr Honorar bostyrer - 25 % mva av kr 9'1 648,- Honorar kreditorutvalgsmedlem stud.jur Tommy Thomsen Sum utgifter OVERSKUDD BALANSEPOSTER EIENDELER Saldo på boets konto lnng mva 4. termin 2013 Sum eiendeler GJELD Oslo byfogdem bete, rettsgebyr Utg mva 4. termin 2013 Avsatt boutgifter + 25 o/o mva av kr 0,- Avsatt honorar bostyrer + 25 o/o mva av kr ,- Honorar kreditorutvalgsmedlem Tommy Thomsen (3 x 189,-) Sum gjeld OVERSKUDD Anmeldte krav: Totalt , ,00 I 495,00 0, , ,00 0, , , , , , ,66 380, , , ,35 343, , , , ', , , , ,00 485, , ,00 567, , ,71 Overskudd med tillegg av renter tilbakebetales skyldner ,71

8 Ovenstående regnskap er så fullstendig og uttømmende som det har vært mulig å utarbeide det og inneholder med vårt vitende intet uriktig. Oslo, 30. august T Myrstad ommy sen itorutvalgsmedlem

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund 1977-1979

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR. Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE D[=A PIPER Advokaltlrma DLA Plper Norway OA Olav Vs gale 4 PO Box 1364 Vika N-01 14 Oslo Norway T +47 2413 1500 F +47 24131501 W ww.dlepiper.com NO 982216060 MVA Deres referanse Vlr referanse ilt19432il

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer