RUNDSKRIV G - 128/ Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer"

Transkript

1 DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/ Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144 (lov av 8. juni 1984 nr 58 endret ved lov av 19. mars 1993 nr 34 og lov av 11. juni 1993 nr 83) er det gitt hjemmel til opprettelsen av et konkursregister i Brønnøysund. Loven bestemmer hvem som skal kunne registreres i et slikt register. Justisdepartementet er gitt myndighet til å gi nærmere bestemmelser om innhold i registeret og om avgivelse av opplysninger fra registeret. Slike bestemmelser er tatt inn i vedlagte "Forskrifter om Konkursregisteret" og vil bli nærmere omtalt nedenfor. De fleste av de opplysninger som skal registreres i dette register finnes fra før offentlig tilgjengelig i andre registre. Hovedformålet med Konkursregisteret er en hjelp til avdekking og bekjempelse av økonomisk kriminalitet som er et av regjeringens satsingsområder. Det bør imidlertid presiseres at det å bli registrert i konkursregisteret i seg selv ikke innebærer mistanke om straffbare forhold. Det at såvidt mye informasjon om den enkelte konkursdebitor og dennes virksomhet blir samlet på ett sted umiddelbart etter konkursåpning, vil også være til stor hjelp for skifterettens og bostyrers videre arbeid med boet. FORSKRIFTENES KAPITTEL 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER. 1 gir anvisning på at det skal registreres opplysninger om boer der skifteretten har avsagt konkursåpningskjennelse etter konkursloven. Videre skal registreres opplysninger om aksjeselskaper som tvangsavvikles etter konkurslovens regler, dvs aksjeselskaper som skal avvikles etter grunner som nevnt i aksjelovens 13-2 nr. 3 - årsoppgjør og revisjonsberetning er ikke kommet inn til Regnsksapsregisteret innen fristens utløp eller det innsendte materiale er ikke funnet godkjent. Konkursrsegisteret skal være et sentralt edb-basert register lagt til Brønnøysundregistrene. KAPITTEL 2 - OM KONKURSREGISTERETS INNHOLD. 3 nr 1 gir anvisning på identifiserende opplysninger om konkursdebitor som skal registreres. Dersom den konkursrammede virksomhet har skiftet navn i løpet av siste

2 år før konkursåpning, skal også tidligere navn på foretaket oppgis og registreres. I henhold til nr. 1 tredje ledd skal konkursdebitors stilling oppgis dersom han driver et enkeltmannsforetak som ikke er registrert i foretaksregisteret. Med stilling menes her yrkesbetegnelse som samsvarer med bransje når det gjelder registrerte foretak. Dette er opplysninger som i medhold av konkurslovens 78 også skal kunngjøres i forbindelse med konkursåpningen. Opplysningene har betydning for identifikasjon av konkursdebitor. Etter 3 nr 2 skal registreres om konkursen bygger på oppbudsbegjæring fra debitor selv eller begjæring fra en kreditor og nr 3 om virksomhetens stiftelsesår og størrelse på ansvarskapitalen. 3 nr 3-7 nevner de personer i tilknytning til det konkursrammede foretak og hvilke opplysninger om dem som skal registreres. Det gjelder virksomhetens daglige leder de siste fem år, styreformann, styremedlemmer og revisor de siste to år. Dersom selskapet ikke har revisor skal regnskapsfører, dvs. den selskapet har satt til a føre regnskaper, registreres. Videre skal stiftere av aksjeselskap som er stiftet senere enn fem år før konkursåpningstidspunktet og eiere som har eller har hatt en aksjeandel på minst 20% i løpet av de siste fem år registreres. Når man har ønsket å gå såvidt langt tilbake i tiden i forhold til konkursåpningen, er det fordi erfaring tilsier at såvel årsaker til selskapets årlige økonomi som eventuelle straffbare forhold med hensyn til driften ofte er å finne innenfor de siste 5 år før konkursen er et faktum. I 3 nr 8-12 gjelder opplysninger om bostyrer, boets stilling, behandling og avslutning. Tilsvarende opplysninger om tvangsavviklingsboer som nevnt over skal registreres så langt de passer. KAPITTEL 3 - OM INNHENTING AV OPPLYSNINGENE SOM SKAL REGISTRERES. Skifterettens plikter. 4 og 5 omhandler skifterettens plikter ved innsendelse av opplysninger til registeret. Opplysningene nevnt i 4 vil vanligvis fremgå av konkursåpningskjennelsen og det er derfor tilstrekkelig med oversendelse av kopi av denne. Dette erstatter det nåværende skjema "Melding om konkurs". Det er derfor viktig at de enkelte embeter påser at kjennelse om konkursåpning og tvangsavviklingskjennelser inneholder de opplysninger som forskriftens 4 krever. Det kan nevnes at Oslo Skifterett har utarbeidet en standardisert mal til åpningskjennelse som er tilpasset Konkursregisterets informasjonsbehov. Denne vil bli tilsendt samtlige skifteretter sammen med ytterligere informasjon fra Konkursregisteret. De øvrige opplysninger som skifteretten plikter å sende Konkursrsegisteret etter forskriftenes 3 nr 8-12 er det ikke utarbeidet standardiserte skjemaer eller maler for. Opplysningene oversendes ved kopi av kjennelse eller på annen måte. For å sikre at registeret til enhver tid er oppdatert mht boets/konkursdebitors situasjon er det viktig at skifteretten holder registeret løpende orientert. Regler om dette er tatt inn i 5, første ledd ved evt. skifte av bostyrer, annet ledd vedrørende boslutningen. Tredje og fjerde ledd gjelder opplysninger om konkurskarantene. Opplysninger om

3 hvem som skal settes i karantene, utløpsdato for karantenetiden og om også andre løpende verv skal fratres vil fremgå av karantenekjennelsen som skal sendes Konkursregisteret. Videre er det viktig at registeret holdes ajourført ved et evt. kjæremål over konkursåpningskjennelsen eller karantenekjennelsen. For karantenekjennelsen gjelder dette enten det gis oppsettende virkning eller kjæremålsbehandlingen fører til opphevelse eller endring av karantenen. Skifteretten pålegges derfor en rask melding til registeret ved endringer i de allerede registrerte forhold. Registerførers plikter. Forskriftens 6 første ledd gir anvisning på hvilke opplysninger registerfører selv skal fremskaffe fra de øvrige registre i Brønnøysund. Dette gjelder opplysninger om konkursdebitor og hans virksomhet som nevnt i forskriftenes 3 nr 1-6 så langt disse ikke er oppgitt i konkursåpningskjennelsen og registrert utifra denne. Det er utarbeidet en mal til et skjema med overskrift "Foretaksopplysninger ved konkurs". Så snart registerfører mottar melding om at konkurs er åpnet, skal de aktuelle opplysinger fra åpningskjennelsen overføres til dette skjema. Videre skal registerfører sørge for at ytterligere opplysninger som nevnt over innhentes fra Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret eller andre former for arkivmateriell i tilknytning til disse og føres inn i det nevnte skjema. Registerfører skal straks sørge for at bostyrer får oversendt det utfylte skjema sammen med pantattest fra Løsøreregistret, firmaattest fra Foretaksregisteret og siste års regnskap fra Regnskapsregisteret til bruk ved den videre bobehandling. Registerfører vil etter mottagelse av bostyrers anmerkninger endre eller supplere de registrerte opplysninger i tråd med dette. 6 annet ledd pålegger registerfører å slette registrerte opplysninger om konkurskarantene dersom disse blir endret eller opphevet av eget tiltak fra Skifteretten eller som følge av kjæremål, jf 5 tredje og fjerde ledd. Det er derfor viktig at lagmannsrettene er raske med tilbakemelding til de respektive skifteretter når kjæremålsbehandlingen fører til opphevelse. Bostyrers plikter. Når det gjelder opplysning om regnskapsfører i 3 nr 4 gjelder dette selskaper som ikke har eller har hatt revisor og som enten benytter et regnskapsbyrå eller har en særskilt ansatt til å føre sine løpende regnskaper. Dette gjelder også for virksomheter som etter regnskapsloven har begrenset regnskapsplikt. Det antas at bostyrer er den som har lettest adgang til denne opplysning. Forøvrig er det 7 som angir bostyrers plikter i forhold til opplysninger til registeret. Ifølge første ledd skal bostyrer kontrollere de opplysninger han får tilsendt av registerfører etter 6 første ledd og straks foreta rettelser i det oversendte skjema dersom han oppdager feil i de registrerte opplysninger. Videre skal bostyrer etter annet ledd søke å finne frem til de opplysninger om selskapets eiere som nevnt i 3 nr 7 og føre disse inn på skjemaet. Det antas at disse opplysningene vil være lettere tilgjengelige for bostyrer som sitter med selskapets papirer og regnskaper, evt. kan opplysninger innhentes gjennom Verdipapirsentralen. Skjemaet om Foretaksopplysninger ved konkurs i opprettet fullført stand skal straks returneres Konkursregisteret slik at riktige og fullstendige opplysninger blir registrert i

4 Konkursregisteret. 7 annet ledd tilsier at bostyrer ikke skal legge for mye arbeid i å fremskaffe de aktuelle opplysninger om selskapets eiere, dersom dette skulle vise seg å være vanskelig. Arbeidet med dette må stå i et rimelig forhold til nytten av opplysningene sett i sammenheng med Konkursregisterets formål. Det blir opp til bostyrers eget skjønn å avgjøre hvor mye arbeid han skal legge i å fremskaffe opplysninger om de største eiere fem år tilbake. Samtlige innberetninger til Skifteretten skal sendes Konkursregisteret, jfr. 7 tredje ledd. Justisdepartementet har i samarbeid med Oslo Skifterett under utarbeidelse et standardisert oppsett for boinneberetning til Skifteretten, jf konkurslovens 120. Forslaget har vært på en begrenset høringsrunde og arbeidet er i sluttfasen. Malen er på samme måte som for konkursåpningskjennelsen bl.a. tilpasset de opplysninger som kreves for registrering Konkursregisteret. Den standardiserte mal for boinneberetning vil bli distribuert til alle advokater og skifteretter så snart den er klar for utsendelse. KAPITTEL 4 - MELDING TIL REGISTRERTE PERSONER. Departementet ser ikke bort fra at det av enkelte kan oppfattes som uheldig å være registrert i et konkursregister. Registerfører er i 8 blitt pålagt å varsle alle som registreres og med hvilke opplysninger de er registrert. Det er blant annet gjort for å gi de registrerte anledning til å få rettet eventuelle feilregistreringer. Dersom den registrerte mener seg urettmessig registrert, må han selv dokumentere dette overfor registerfører for å få feilen rettet. Registerfører avgjør om den fremlagte dokumentasjon skal anses tilfredsstillende. Det vil altså ikke være noen ordinær forvaltningsmessig klageadgang over en registrering i Konkursregisteret. Dersom en person som er registrert, senere slettes fra registeret uten selv å ha tatt skritt til å få det gjort, skal han varsles om slettingen. KAPITTEL 5 - KUNNGJØRING AV KONKURSEN. Til nå har praksis vært at hvert enkelt embete sørger for lovmessig kunngjøring av alle konkursåpninger og tvangsavviklinger som blir foretatt ved embetet. Nå som alle de relevante opplysninger i denne sammenheng vil foreligge ved Konkursregisteret umiddelbart etter konkursåpning, har departementet funnet det mest ressursbesparende å overlate kunngjøringsarbeidet til registeret. Brønnøysundregistrene har forøvrig en rekke kunngjøringsoppgaver i annen sammenheng og god kontakt med de aktuelle aviser og hensiktsmessige og ressursbesparende rutiner for slik kunngjøring gjennom bruk av samleannonser i lokalpressen med henvisning til Norsk Lysingsblad. Gjennom forskriftens 9 er kunngjøringsoppgaven pålagt registerfører. De største skifterettene - Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger - har selv innført besparende rutiner ved kunngjøring og gitt uttrykk for ønske om fortsatt å forestå egne kunngjøringer. Det er derfor gjort unntak for disse embeter dersom de ønsker dette. KAPITTEL 6 - AVGIVELSE AV OPPLYSNINGER FRA REGISTERET M.M. Forskriftenes 10 første ledd angir hvilke opplysninger fra Konkursregisteret som kan

5 hentes ut av enhver. Det gjelder opplysninger som nevnt under 3 pkt 1-10 med unntak av pkt 3 om stiftelsesår og ansvarskapital og registrerte styremedlemmer under pkt 4. Videre kan opplyses hvorvidt de personer det kan gis opplysninger om er ilagt konkurskarantene. Almenhetens tilgang til opplysninger om konkurskarantene er imidlertid begrenset av forskriftens 12 som gjør unntak for situasjoner der det er oppnådd tvangsakkord eller boet er tilbakelevert skyldneren. Forespørsler vedrørende boets stilling og nærmere innhold, vil bli henvist til bostyrer som så må avgjøre hvilke opplysninger han ønsker å avgi til den enkelte spørrer. I henhold til 10 annet ledd må det ved forespørsel oppgis klar identifikasjon på den det spørres om. I utgangspunktet er personnummer og foretaksnummer den eneste helt sikre identifikasjon. Det vil imidlertid likevel være mulig å få ut opplysninger fra registeret på andre kriterier som navn, adresse og evt. fødelsdato dersom spørrere ikke har personnummer på den det spørres om. Registerfører avgjør om den oppgitte identifikasjon synes klar nok til at opplysningene kan gis ut. Registerfører er behjelpelig med å fremskaffe foretaksnummer der dette mangler. Offentlige etater som domstolene, politi- og påtalemyndighet, bostyrere i konkursbo, Kredittilsynet, skatteog avgiftsmyndighetene og den registrerte selv vil kunne få oppgitt alle registrerte opplysninger. Dette følger av 10 tredje ledd. 11 angir hvor lenge etter innkommet melding om konkursåpning opplysningene vil være tilgjengelige for publikum, dvs. 5 år. Først etter 10 år vil opplysningene bli slettet og de vil inntil det tidspunkt være tilgjengelige for de offentlige myndigheter som er nevnt i 10 tredje ledd. Nåværende skjemaer "Melding om konkursåpning" til Løsøreregisteret og Foretaksregisteret og "Melding om konkurskarantene" til Foretaksregisteret vil utgå, og det vil ikke på det nåværende tidspunkt bli utarbeidet nye til erstatning for disse. Registrenes behov for opplysninger fra de utgåtte skjemaer, vil nå bli dekket gjennom oversendelse av henholdsvis konkursåpningskjennelse og kjennelse om ilagt konkurskarantene, jf side 2 om skifterettens plikter. Fører av Konkursregisteret vil sørge for at konkursåpningen også blir anmerket i Løsøreregisteret og Foretaksregisteret. Ytterligere bemerkninger om rutiner vedrørende Konkursregisteret vil bli sendt skifterettene og bostyrere fra registeret. Opplysninger fra registeret til almenheten vil bli gebyrbelagt med 1/5 rettsgebyr for hver forespørsel. De offentlige instanser som nevnt over er fritatt for dette gebyr, jf 15. Forskriften hjemler ikke masseutskrifter fra Konkursregisteret. Forskriften trer ikraft den 1. september 1993 og føringen starter fra dette tidspunkt. Dvs. at alle konkursåpningskjennelser og tvangsavviklingskjennelser som nevnt foran datert eller senere, skal være gjenstand for registrering.

6 Lars Jorkjend ekspedisjonssjef Erna Feydt rådgiver saksbehandler Vedlegg: Forskrifter om Konkursregisteret FORSKRIFTER OM KONKURSREGISTERET Fastsatt av Justisdepartementet 23. august 1993 i medhold av lov av 8. juni 1984 nr 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) endret ved lov av 19. mars 1993 nr og 144 og lov av 11. juni 1993 nr 83, og lov av 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr 27. Alminnelige bestemmelser Kapittel 1 1 Det føres et register over sentrale opplysninger om bo tatt under behandling av skifteretten som konkursbo etter lov om gjeldsforhandling og konkurs av 8. juni 1984 nr 58 og om aksjeselskaper som tvangsavvikles etter konkurslovens regler. Konkursregisteret føres av Registerenheten i Brønnøysund. 2 Konkursregisteret føres i et edb-basert registreringssystem og er felles for hele landet. Kapittel 2 Hva konkursregisteret skal inneholde 3 Konkursregisteret skal inneholde følgende opplysninger: 1. Dersom konkursdebitor er registrert i foretaksregisteret og ikke er et enkeltmannsforetak, registreres foretakets foretaksnummer, foretakets nåværende og eventuelle tidligere firma og adresse siste år, bransje, saksnummer for konkursboet, skifterettens navn og dato for kjennelse om konkursåpning. Driver konkursdebitor et enkeltmannsforetak, skal både konkursdebitors navn, adresse

7 og fødselsnummer (11 siffer), samt firma, adresse og foretaksnummer registreres. Dersom konkursdebitor ikke er registrert i foretaksregisteret, registreres konkursdebitors navn, stilling, siste boligadresse og fødselsnummer (11 siffer); 2. Om konkursen er grunnet på oppbudsbegjæring eller begjæring om konkurs fra kreditor; 3. Registrert stiftelsesår for foretak og andre sammenslutninger, samt ansvarskapitalens størrelse; 4. Navn, fødselsnummer (11 siffer) og siste boligadresse på daglig leder i selskapet siste fem år og styreformenn og styremedlemmer de siste to år før konkursen. Det skal registreres når styreformennene og styremedlemmene tiltrådte sine verv, og eventuelt når de fratrådte. Videre skal registeret inneholde opplysning om hvem som har vært selskapets revisor de siste to år med angivelse av revisornummer og kontoradresse. Dersom selskapet ikke har revisor skal regnskapsfører registreres med navn, personnummer evt. foretaksnummer og adresse. 5. Om daglig leder og styreformannen i foretaket har lederansvar eller styreverv i andre foretak på konkursåpningstidspunktet; 6. Stiftere av aksjeselskap stiftet senere enn fem år før konkurs åpning. Personer identifiseres ved navn, boligadresse og fødselsnummer, foretak ved firma, kontoradresse og foretaksnummer; 7. Eiere som har eller har hatt mer enn 20 % av aksjene de siste fem år. Personer identifiseres ved navn, boligadresse og fødselsnummer, foretak ved firma, kontoradresse og foretaksnummer; 8. Midlertidig bostyrer og bostyrers navn, kontor- og postadresse, telefon- og telefaxnummer; 9. Dato for avsluttet bobehandling og opplysning om den er innstilt med hjemmel i konkursloven 125, 135 eller 136, eller om det er foretatt utlodning i henhold til lovens 128 med angivelse av dividende; 10. Om boet er tvangsavviklet etter konkurslovens regler i medhold av aksjelovens 13-2 nr a) Bomasse og fordringsmasse, herunder den del som er sikret ved pant, b) om bostyrers innberetning er oversendt påtalemyndigheten med angivelse av politikammer og dato for oversendelse, c) hvem som i praksis har fungert som daglig leder og styreformann, dersom det fremgår av bostyrers innberetning at dette er en annen enn det som fremkommer av nr 4. Vedkommendes fødselsnummer og adresse skal registreres.

8 12. Opplysninger vedrørende ilagt konkurskarantene: a) Navn, fødselsnummer (11 siffer) og siste boligadresse for den eller de personer som er ilagt konkurskarantene, b) dato for avsigelse av kjennelse om konkurskarantene, c) karantenetidens utløpsdato, d) om kjennelsen innebærer at den som er ilagt karantene skal fjernes fra verv som nevnt i konkursloven 142 fjerde ledd, og i tilfelle oppgave over disse verv, Er selskapet tvangsoppløst etter konkurslovens regler, får bestemmelsene i nummer 1-11 anvendelse så langt de passer. Innhenting av opplysningene Kapittel 3 4 Den skifterett som avsier kjennelse om konkursåpning, skal straks, fortrinnsvis pr telefax, sende melding til Konkursregisteret med opplysninger som nevnt i 3 nr 1, 2 og 8, tidsangivelse og adresse for første skiftesamlilng, frist for fordringsanmeldelser og fristdagen. 5 Hvis skifteretten oppnevner annen bostyrer enn den midlertidige eller ny bostyrer blir oppnevnt, skal dette snarest meldes til Konkursregisteret. Skifteretten skal snarest etter avsluttet bobehandling sende Konkursregisteret avsluttende kjennelse eller utlodning. Har Skifteretten avsagt kjennelse om konkurskarantene, skal denne straks sendes Konkursregisteret. Skifteretten skal også gi melding dersom kjennelsen om konkurskarantene blir omgjort eller virkningen faller bort etter reglene i konkurslovens 143 fjerde eller femte ledd. Dersom en kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene blir opphevet etter kjæremål, skal Skifteretten straks gi Konkursregisteret melding om dette. Likeledes skal melding straks gis dersom et kjæremål over kjennelse om konkurskarantene gis oppsettende virkning etter konkurslovens 143 tredje ledd. 6 Straks melding som nevnt i 4 er mottatt, skal registerfører innhente fra Foretaksregisteret, Løsøreregisteret og Regnskapsregisteret opplysninger nevnt i 3 nr 1-6 som er registrert i disse registre eller som finnes i dokumenter som er sendt inn til disse registre. Opplysningene skal straks, fortrinnsvis pr telefax, oversendes bostyrer sammen med panteattest fra Løsøreregisteret, firmaattest fra Foretaksregisteret og siste års innsendte regnskap fra Regnskapsregisteret. Dersom en kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene oppheves etter kjæremål eller omgjøres etter konkurslovens 143 fjerde ledd, skal registerfører påse at opplysningene som er registrert i henhold til kjennelsen slettes. 7 Blir bostyrer oppmerksom på feil i registeret eller meddelte opplysninger, skal han

9 snarest underrette registeret om dette. Bostyrer innhenter opplysninger som nevnt i 3 nr 7 og meddeler Konkursregisteret dette snarest. Bostyrers undersøkelsesplikt etter annet ledd er begrenset til det som står i et rimelig forhold til opplysningenes viktighet. Under bobehandling skal bostyrer sende et eksemplar av innberetninger til Skifteretten til Konkursregisteret. Kapittel 4 Melding til registrerte personer 8 Registerføreren skal straks en person er registrert i Konkursregisteret, sende melding til vedkommende om dette med opplysning om hva som er registrert. Det samme gjelder dersom opplysninger om en slik person slettes fra registeret etter 6 annet ledd. Det skal i meldingen opplyses om at eventuelle feil kan kreves rettet. Kapittel 5 Kunngjøring av konkursen 9 Registerføreren skal straks melding om konkursåpning er kommet inn, kunngjøre konkursen i Norsk Lysingsblad og i en avis som er alminnelig lest på stedet. Kunngjøringen kan i avisen gjengis i forkortet form med henvisning til Lysingsbladet. Unntatt fra regelen i første ledd er Oslo Skifterett, Bergen Skifterett, Trondheim Skifterett og Stavanger Skifterett. Disse skifterettene kan selv, i samråd med registerføreren, innrykke kunngjøring som nevnt i første ledd. Når særlige forhold tilsier det, kan registerføreren overlate kunngjøringsoppgaven også til andre skifteretter enn de som er nevnt i annet ledd. Kapittel 6 Avgivelse av opplysninger fra registeret m m 10 Enhver kan ved henvendelse til Konkursregisteret få oppgitt følgende registrerte opplysninger: - personer, foretak, stiftelser og andre sammenslutninger som er gått konkurs, - aksjeselskaper som tvangsavvikles etter konkurslovens regler, - foretakets nåværende og eventuelle tidligere firma og adresse siste år, stilling eller bransje, grunnlag for konkursen, skifterettens navn, dato for konkursåpning eller kjennelse om tvangsoppløsning, saksnummer, bostyrer, tid og sted for første skiftesamling, frist for fordringsanmeldelser og fristdagen,

10 - stiftere, eiere, daglig leder, styreformann og revisor eller regnskapsfører, - om daglig leder og styreformannen har lederansvar eller styreverv i andre foretak, - om ilagt konkurskarantene. - dato for avsluttet bobehandling og om bobehandlingen er innstilt og med hvilken hjemmel, om det er foretatt utlodning og med hvilken dividende. Ved forespørsel til registeret skal sikker identifikasjon oppgis. Øvrige opplysninger kan kun gis domstolene, politi- og påtalemyndigheten, bostyrere i konkursbo, Kredittilsynet, skatte~ og avgiftsmyndighetene, foruten den opplysningen gjelder. 11 Opplysninger etter 10 er offentlig tilgjengelige i fem år etter mottatt melding fra skifteretten som nevnt i 5 annet ledd. Opplysninger i Konkursregisteret slettes ti år etter samme tidspunkt. 12 Dersom boet leveres tilbake til skyldneren i medhold av konkursloven 136 eller dersom det oppnås tvangsakkord under konkursbehandlingen etter konkursloven kapittel XIV skal opplysningene om konkurskarantene kun gis myndigheter og personer som nevnt i 10 tredje ledd. Det samme gjelder dersom karantenetiden er utløpt. 13 De innsendte dokumenter kan mikrofilmes, lagres på optisk disk eller på annen hensiktsmessig måte. Dokumentene makuleres etter at mikrofilm er kontrollert og funnet i orden. 14 Justisdepartementet kan utarbeide særskilte blanketter eller skjema for meldinger som skal sendes registeret Gebyrer og ikrafttredelse Kapittel 7 15 Innføring og sletting i Konkursregisteret er gebyrfritt. For hver utskrift til andre enn offentlig myndighet, bostyrer og den opplysningene gjelder, betales 1/5 rettsgebyr.

11 16 Denne forskrift trer i kraft 1. september 1993 og gjelder for konkurser åpnet etter denne dato. Kunngjøring av konkurser etter 9 gjelder fra ikrafttredelsen. Fra 1. september 1993 oppheves forskrift av 26. april 1991 nr 287 om Konkurskaranteneregisteret gitt i medhold av konkursloven 143a og rettsgebyrloven 27.

KONKURSRÅDET. Konkursbehandling (Bosiden) i praksis. Adv. Karen Margrethe Rime

KONKURSRÅDET. Konkursbehandling (Bosiden) i praksis. Adv. Karen Margrethe Rime KONKURSRÅDET Konkursbehandling (Bosiden) i praksis Adv. Karen Margrethe Rime Hva er konkurs? Kollektiv tvangsforfølgning et generalbeslag, der eiendelene til eksempelvis en person eller et selskap blir

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( )

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( ) Lovvedtak 69 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L (2012 2013), jf. Prop. 122 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjeloven

Detaljer

Korrigert versjon Vedlegg: Forskriftsspeil til ny forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene

Korrigert versjon Vedlegg: Forskriftsspeil til ny forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene Vedlegg: Forskriftsspeil til ny forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene Oversikt som viser gjeldende forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene og forslag til ny forskrift om gebyr

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Digital Samhandling mellom Offentlig Sektor og Privat Næringsliv

Digital Samhandling mellom Offentlig Sektor og Privat Næringsliv Digital Samhandling mellom Offentlig Sektor og Privat Næringsliv Konkursbehandling 30.09.2016 Hvorfor skal vi digitalisere konkursbehandling? Være med på å bekjempe økonomisk kriminalitet Elektronisk kommunikasjon

Detaljer

STUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

STUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: f acob S, Bjønness-f acobsen STUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. t3 -LL4S25KO N - OBYF/2 rnspé

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. januar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014 fl DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* i_ Rundskriv Til alle landets tingretter og Oslo byfogdembete Nr. Vår ref Dato G-05/2014 14/101 07.11.2014 Justis- og beredskapsdepartementets særskilte

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 5 (2005 2006) Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 5 (2005 2006) Om lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 7.

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 26. februar 2015 ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-O342O6KON-OBYF/1: ELEVEN.NO AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

MAL FOR BOINNBERETNINGER I KONKURS - OG TVANGSAVVIKLINGSBOER:

MAL FOR BOINNBERETNINGER I KONKURS - OG TVANGSAVVIKLINGSBOER: DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G-78/94 Dato: Jnr. 7. september 1994 5578/93 A-U IV/sun Mottakere: Riksadvokaten Statsadvokatene Domstolene Politimestrene Økokrim Advokater Den Norske Advokatforening

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. mars 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-Jacobsen ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. l4-o34474kon-obyf/1: DAGLIG BYGG AS,

Detaljer

Endringer i konkurs- og pantelovgivningen m. v. - ikraftsetting av lov 3. september 1999 nr. 72

Endringer i konkurs- og pantelovgivningen m. v. - ikraftsetting av lov 3. september 1999 nr. 72 Konkursrådet Brev utsendt 13.12.1999 fra Lovavdelingen, Justisdepartementet Endringer i konkurs- og pantelovgivningen m. v. - ikraftsetting av lov 3. september 1999 nr. 72 1. Innledning Ved lov 3. september

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 13. februar 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. 13-0097 34KON -OBYF/ 1 RENOVERING.NO LIMITED, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE Rettens forventinger til kreditorutvalget

OSLO BYFOGDEMBETE Rettens forventinger til kreditorutvalget Rettens forventinger til kreditorutvalget v/dommer Leif Villars-Dahl v/dommer Tove Merete Voldbæk Seminar om kreditorutvalgets rolle 09. september 2015 Konkursloven 88 Kreditorutvalgets oppgaver " Kreditorutvalget

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. april 2013 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Usman Ivar Shakar Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfosdembete Debitor v/swrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfosdembete Debitor v/swrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-130837KON-OBYF/2: NOVA TELECOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA F o r r e t n i n g s a d v o k a t f i r m a e t NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA Jæren tingrett Kreditorene/Konkursdebitor Konkursregisteret Skatt Vest Advokat og diplomøkonom Roy Nordli Advokat Gjermund

Detaljer

Oslo, den 21. mars 2012

Oslo, den 21. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på - RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. april 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Formålet med boregnskapet

Formålet med boregnskapet Formålet med boregnskapet Boregnskapet skal være: Informasjon om boets drift Grunnlag for dividendeberegning Grunnlag for forvaltningskontroll av konkursboet Bostyrer er i utgangspunktet den eneste personen

Detaljer

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 AnsvarÌig partner: facob S. Bjønness-facobsen ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR, t2-l79o34kon-obyf/2: FREECODE AS,

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 18. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget Konkursloven Kommentarutgave ved Hävard Wiker og Knut Ro Universitetsforlaget Innhold Forord 5 DEL I GJELDSFORHANDLING 15 Kapittel I: Äpning av gjeldsforhandling 17 1 Gjeldsforhandlingens formal 17 2 Begjamng

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. mai 2013

Oslo, den 2. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-f acobsen SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. L3-LI4263KON-OBYF /zimlnc AS, DETS

Detaljer

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/stvrets leder Kreditoren Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/stvrets leder Kreditoren Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 25. februar 2015 SLUTTINNBERETNING TIt OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OBTBTBKON-OBYF /2=TICKET OFFICE AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

GRETTE I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. TDENTIFIKASION AV HVEM SAKEN G ELDER. TIt

GRETTE I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. TDENTIFIKASION AV HVEM SAKEN G ELDER. TIt Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE 0slo,3. mai2076 SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-O87487KON-OBYF: MURMESTER TOMMY RICHTER & CO AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO I. ADRESSATER

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 119 ( ) og Ot.prp. nr. 61 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 119 ( ) og Ot.prp. nr. 61 ( ) Besl. O. nr. 124 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 124 Jf. Innst. O. nr. 119 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 61 (2002-2003) År 2003 den 12. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Oslo, den 8. juni 2010

Oslo, den 8. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 8. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Besl. O. nr. 82. Jf. Innst. O. nr. 77 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ). År 1999 den 8. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 82. Jf. Innst. O. nr. 77 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ). År 1999 den 8. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 82. Jf. Innst. O. nr. 77 (1998-99) og Ot.prp. nr. 26 (1998-99). År 1999 den 8. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m.v.

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund CM-QP NUF

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund CM-QP NUF Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 26. februar 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-I4OL3BKON- OBYF/2 : CM-QP LIMITED, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Oslo, den 19. desember 2011

Oslo, den 19. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. august 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innst. O. nr. 11. ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 5 ( ), jf. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 11. ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 5 ( ), jf. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 11 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 5 (2005-2006), jf. Ot.prp. nr. 108 (2004-2005) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringar i lov 8. juni 1984

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. juni 2010

Oslo, den 2. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

Innst. 345 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. 122 L ( )

Innst. 345 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. 122 L ( ) Innst. 345 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 122 L (2012 2013) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.) Til Stortinget

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

GRETTE L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. SELSKAPSTNFORMASION. TIt. Konkursdebitor. 0030 Oslo

GRETTE L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. SELSKAPSTNFORMASION. TIt. Konkursdebitor. 0030 Oslo Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 19. juni 2013 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-OB72L3KON-OBYF/1: DIABULL DA, DETS KONKURSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/styreleder Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/styreleder Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,27. februar 2013 Ansvarlig partner: f acob S. Bjønness-Jacobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-026100KON-OBYF/1: ART TECH AS, DETS

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2013

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: BERTONI RETAIL NORWAY AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: BERTONI RETAIL NORWAY AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 3. februar 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. oktober 2012

Oslo, den 19. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. september 2013

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i. 15/14 (arkivnr: )

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i. 15/14 (arkivnr: ) TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 15/14 (arkivnr:201400106-9) Klage fra A på sorenskriver B ved

Detaljer

Sluttinnberetning i sak nr. 12-135456KON-OBYF/1: Zedine AS, dets konkursbo innkalling til skiftesamling bostyrers innstilling av dividendefordringer

Sluttinnberetning i sak nr. 12-135456KON-OBYF/1: Zedine AS, dets konkursbo innkalling til skiftesamling bostyrers innstilling av dividendefordringer RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no 19. april 2013 Ansvarlig advokat:

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å VÆRE FAGANSVARLIG OG ANSVARLIG MEGLER (FOR JURISTER)

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å VÆRE FAGANSVARLIG OG ANSVARLIG MEGLER (FOR JURISTER) Finanstilsynet Seksjon for eiendomsmegling og inkasso Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å VÆRE FAGANSVARLIG OG ANSVARLIG MEGLER (FOR JURISTER) Dette skjemaet har to deler som skal

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 24. april 2013

Oslo, den 24. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 25. mai 2010

Oslo, den 25. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund 1977-1979

Detaljer

Oslo, den 20. mars 2013

Oslo, den 20. mars 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mars 2013 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SØKNAD OM INKASSOBEVILLING

SØKNAD OM INKASSOBEVILLING Finanstilsynet Seksjon for eiendomsmegling og inkasso Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO SØKNAD OM INKASSOBEVILLING Dette skjemaet har to deler som skal besvares: Spørsmål 1 13 er spørsmål av betydning for

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer