SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning"

Transkript

1 I standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning tatens kartverk

2 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte av temaene i spesifikasjonen av råstoffutvinning ble første gang utgitt av tatens kartverk høsten Den videre behandling framgår av tabellen nedenfor: Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen predt i flere kapitler, lite heldig inndeling, uriktige definisjoner Per Ryghaug, NGU Utarbeidelse av råstoffutvinning som eget kapittel I-arb.gr. 6 Justeringer I-arb.gr. 6 Prinsipielle endringer og tillegg NGU v/p. Ryghaug Tillegg og justeringer I-arb.gr. 6 Tillegg og justeringer NGU/ I-arb.gr. 6 Tillegg og justeringer NGU/ I-arb.gr. 6 Ingen endringer i innhold Aktuell ansvarlig:i-sekretariatet Per Ryghaug tatens kartverk NGU IT-tjenesten Geologisk informasjonssenter Tlf Tlf: Endringslogg fra I - versjon 3.1 Ingen endringer. 2 tatens kartverk

3 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Innledning 2 Innledning 2.1 pesifikasjonen omfatter pesifikasjonen beskriver areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til utvinning av geologisk betingede naturressurser. pesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og valbard. pesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i egenskap av temasenter for geologiske miljødata, og i nært samarbeid med Bergvesenet. pesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier. 2.2 Formål Formålet har vært å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon vedr. egenskaper knyttet til utvinningen av mineralske råstoffer og deres driftsforhold. Denne beskrivelsen danner det overordnede nivå for denne aktiviteten og skal bl.a. åpne for ytterligere innsyn i mer detaljerte egenskapsdata (råstoffkvalitet etc.) som bl.a. forvaltes av NGU som temasenter for miljøgeologiske data (malmdatabase, industrimineraldatabase, natursteinsdatabase, grus- og pukkdatabase og grunnvannsdatabase). 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Kvalitetsbegrepet i I er til nå mest tilpasset kvaliteten av grunnrissene (FKB). Naturressurstemaene som legges opp på grunnkartene stiller andre krav til kvalitetsbeskrivelse og metadata. Utvidet kvalitetsbeskrivelse foreligger nå i I del 1. - praktisk bruk. Det har allikevel vært nødvendig foreløpig å operere med en del parametre i tillegg, og som er presentert i GELGI-kapittelets innledningsdel Videre er det rom for forbedringer innenfor området grunnvann med utvidelse av antall egenskap. En rekke objekttyper i denne råstoffutvinningsstandarden er også beskrevet i andre kapitler, spesielt i databeskrivelsen for Arealbruk (FTEMA og 4152) og under arealbruksområder (PLAREAL) og reguleringsformål (REGFRM) i Plandatabeskrivelsen. En bedre samordning synes nødvendig. ljeressursene er behandlet i egen databeskrivelse lje utarbeidet av I arbeidsgruppe 4 kyst og sjø. tatens kartverk 3

4 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep Forekomstene er representert i tre nivåer (forekomstområde, forekomst og forekomstlokalitet) med ulike serier av XTEMA-koder (FTEMA, LTEMA, PTEMA). Et fjerde nivå omhandler spesielle tema; 1) Forekomstområde (XTEMA ) definerer områder som kan ha potensiale for råstoffutvinning (mulig uttaksområde), men som ikke nødvendigvis er påvist. mråde for råstoffutvinning mråde med potensiale for mineralsk råstoffutvinning, generelt. Forekomster er ikke nødvendigvis påvist. Malmområde Forekomstområde som defineres som malmprovins. Representerer ofte en avgrensing rundt flere større eller mindre malmforekomster. Industrimineralområde Mulig uttaksområde for industrimineraler. Forekomster er ikke nødvendigvis påvist. Natursteinsområde Mulig uttaksområde for naturstein (skifer, blokkstein). Forekomster er ikke nødvendigvis påvist. Pukksteinsområde mråde med bergarter som har et visst potensiale som pukkråstoff (knust fjell). Forekomster er ikke nødvendigvis påvist. Løsmasseforekomstområde Konstruert omriss av område som kan inneholde flere avgrensbare sand- og grusforekomster med samme forekomstnummer. Kan også være et område som inneholder små eller vanskelig avgrensbare sand- og grusforekomster som vises med bokstavkoder på løsmassekart/grusressurskart. Kombinasjoner av disse to typene kan også forekomme. Grunnvannsressursområde mråde med potensielle grunnvannsressurser, uspesifisert. Forekomster er ikke nødvendigvis påvist. 2) Forekomst (XTEMA ) representerer et forekomstareal hvor et mineralsk råstoff er registrert og har sin utbredelse. Dersom det er selve massetaket (grustaket, bruddområdet o.s.v.) som er arealavgrenset, får dette XTEMA Forekomsten kan dessuten være en punktregistrering (uten areal), men omtales da som en forekomstlokalitet. 3) Forekomstlokalitet (XTEMA ) representerer en punktregistrering (f.eks. i NGU s fagdatabaser), og er uten arealangivelse. Dette kan være en gruve-, et skjerp-, et steinbrudd- eller en grustaklokalisering. Mineralsk forekomst Forekomst av et mineralsk råstoff, generelt, uten spesifisering av råstofftype (f.eks malmforekomst, industrimineralforekomst o.s.v.). Malmforekomst Forekomst av metaller. Forekomsten kan f.eks. representere omrisset til en malmkropp eller er en avgrensing av flere mindre mineraliseringer (forekomstlokaliteter) som hører til samme malmforekomst (mineraliseringssone). Pukkforekomst Forekomst hvor bergarten(ne) vurderes som egnet for uttak av pukk (knust fjell) ut fra gitte material- og drifttekniske betraktninger. and- og grusforekomst Veldefinert avgrensing av en sand- og grusforekomstregistrering. Kan også være en forekomstlokalitet (punkt). Når forekomsten inneholder andre løsmasser i tillegg til sand og grus, betegnes den som en løsmasseforekomst. Grusrygg Ryggformet sand- og grusavsetning (esker). Grunnvannsforekomst Kan være en grunnvannsbrønn (punktregistrering fra brønndatabase), naturlig kildeutspring eller avgrensing av et grunnvannsmagasin i fjell eller løsmasser. 4) pesielle tema 4 Gruve teinbrudd Grustak Massetak ted hvor det er eller tidligere har været drevet gruvedrift etter malmmineraler (mineraler med egenvekt >5). Vanlig som betegnelse for en undergjordsdrift og hvor man angir stedet for gruveinngangen. Dagbrudd hvor det brytes eller har vært brudt malm, bygingsstein (inkl. skiferbrudd) eller fjell til pukk. ted hvor det foretas eller tidligere ble foretatt uttak av sand og grus. ynonymt med masseuttak. Generelt uttrykk for et uttaksområde av byggeråstoff (oftest brukt om sandtak og grustak, men kan også være brukt om pukkuttak. Er til nå tatens kartverk

5 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Definisjoner og presisering av begrep hovedsakelig registrert som en forekomstlokalitet, men kan også brukes om det areal som fysisk er påvirket av uttaket (selve bruddområdet). teintipp Deponering av stein fra anleggsdrift eller avfall fra gruvevirksomhet (gruvetipp). pesialområde Anvendes på spesielle avgrensinger (f.eks. avgrensing av undersøkelsesområder, detaljundersøkelser, prospekteringsaktivitet o.s.v). mråde med gruverom mråde avgrenset på terrengoverflaten hvor det i undergrunnen finnes gruverom. Avfallsområde mråde dekket av mineralsk avfall fra bergverk eller mineralsk råstoffuttak. ikringssone ikringssone (klausuleringssone) rundt grunnvannsbrønn, vassdrag el.l. ikringsgjerde ikringsgjerde rundt gruveåpninger, -sjakter etc. Jordart Ulike typer løsmasser som for det meste er dannet etter siste istid. En nærmere definisjonen på de forskjellige jordartene (avsetningstypene) kan fåes ved henvendelse NGU. tatens kartverk 5

6 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Datamodell 4 Datamodell Datamodell - Råstoffutvinning verordnede objektet Forekomst (areal) Forekomstområde Forekomstlokalitet (punkt) Mer detaljerte objekter Kobling mot eksterne databaser Forekomstområde / forekomst / forekomstlokalitet Malmforekomst Industrimineral forekomst Natursteins forekomst Grunnvannsforekomst Punkt for statistikk Forekomst-id Løsmasseforekomst (sand og grus) Pukkforekomst Leirforekomst Torvforekomst Prøvepunkt Databaser NGU Massetak (bruddomr.) pesialområde mråde med gruverom Avfalls-område ikringssone I den øverste figuren ligger en overordnet datamodell som viser relasjonene mellom elementene forekomstområde, forekomst og forekomstlokalitet. I den nederste figuren ser en hvilke forekomsttyper det er tale om, og hvordan de forskjellige råstoffvariantene er relatert til det øvrige objektene i databeskrivelsen. Forekomst-id er koblingsnøkkel til flere av NGU s fagdatabaser. bjektene avfallsområde, spesialområde, område for gruverom og sikringsone peker nødvendigvis ikke tilbake på en bestemt råstoff-forekomst. 6 tatens kartverk

7 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - I-basisnavn definisjoner 5 I-basisnavn definisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle I-basisnavn som er spesielle for denne objektkatalogen og som ikke finnes i den generelle I-beskrivelsen. Følgende elementer blir definert: ALTERN_FNR, ANT_ANALY, ANT_RAPP, AVFALLTYPE, BKRIVELE, DKBETNG, DKVEG, DRIFTFHLD, DRIFTMETD, EGN_BERLAG, EGN_BET, EGN_DEKKE, EGN_FRLAG, FREKNAVN, FREKM_ID, GJERDETYPE, KVAL_BET, KVAL_VEG, MATRTYPE, MEKT50,, R_LNR, R_PNR, R_REERVER, ITBEFART, TED_VERIF, TIPP_VLUM, TT_PRD, VIRKMHET, VLUM_M3, til sammen 30 elementer. 5.1 ALTERN_FNR Alternativt forekomstnummer Alernativt forekomstnummerering. Kan ha en bestem form innen den enkelte forekomstdatabasen, og behøver ikke å være unikt. Benyttes ofte for å peke tilbake på nummereringssystemer i eldre registre...altern_fnr T20 <tekst> 5.2 ANT_ANALY Antall kjemiske analyser Antallet kjemiske og/eller mekaniske analyser som er utført på materiale fra forekomsten..ant_analy H4 <tall> 5.3 ANT_RAPP Rapportantall pesifikasjon av ulike typer reindriftsanlegg...ant_rapp H2 <tall> 5.4 AVFALLTYPE Avfallstype Avfalltype beskriver avfallstypen som oppstår som følge av virksomheten...avfalltype H2 1 Gruvevelte (ofte metallholdig) 2 lamdeponi (kan være metallholdig) 3 teintipp (hovedsakelig umineralisert 4 lagg (avfall fra smelteprosess) 5.5 BKRIVELE Beskrivelse av forekomsten Beskrivende tekstfelt. Fordi tekstfeltet kan bli meget stort vurderes andre former for tilgjengelighet...bkrivele T40000 <tekst> 5.6 DKBETNG Dokumentasjonsgrad Dokumentasjonsgrad 1-4 for grusforekomster i forbindelse med anvendelse til betongformål. Viser omfanget av undersøkelsene. Den sikreste egnethetsvurderingen gis for godt undersøkte forekomster (grad 1)...DKBETNG H1 0 Dok.grad ikke vurdert. Man har ikke tilstrekkelige opplysninger til å vurdere dokumentasjonsgraden. Gjelder spesielt eldre forekomstdata tatens kartverk 7

8 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - I-basisnavn definisjoner 1 Godt undersøkt. Til betongformål kreves det informasjon om steinklasse, svake bergartskorn, glimmer og skifer samt sandinnhold. 2 Noe undersøkt. Til betongformål kreves det informasjon om svake bergartskorn, glimmer og skifer samt sandinnhold. 3 Lite undersøkt. Det kreves informasjon om sandinnhold 4 Forekomsten (massetaket eller observasjonslokaliteten) er ikke undersøkt. 5.7 DKVEG Dokumentasjonsgrad Dokumentasjonsgrad 1-4 for grusforekomster i forbindelse med anvendelse til vegformål. Viser omfanget av undersøkelsene. Den sikreste egnethetsvurderingen gis for godt undersøkte forekomster (grad 1)...DKVEG H1 0 Dok.grad ikke vurdert. Man har ikke tilstrekkelige opplysninger til å vurdere dokumentasjonsgraden. Gjelder spesielt eldre forekomstdata. 1 Godt undersøkt. Til vegformål kreves det informasjon om steinklasse, svake bergartskorn, glimmer og skifer samt sandinnhold. I tillegg til informasjon om abrasjonsverdi og slitasjemotstand 2 Noe undersøkt. Til vegformål kreves det informasjon om svake bergartskorn, glimmer og skifer samt sandinnhold i tillegg til informasjon om steinklasse. 3 Lite undersøkt. Det kreves informasjon om sandinnhold 4 Forekomsten (massetaket eller observasjonslokaliteten) er ikke undersøkt. 5.8 DRIFTFHLD Driftsforhold Driftfhold beskriver driftsforholdene til virksomheten (ajour pr. siste observasjon)...driftfhld H2 1 Ikke satt i drift (mulig fremtidig drift) 2 I drift 3 proadisk drift 4 Nedlagt 5.9 DRIFTMETD Driftsmetode Driftsmetode beskriver den dominerende driftsmetode for forekomsten)...driftmetd H2 1 Underjordsdrift 2 Dagbrudd 3 Dag- og underjordsdrift 61 Knusing 62 Knusing/sikting 65 Knusing/sikting/vasking 66 ikting 67 ikting/vasking 68 Vasking 69 Annen driftsmetode 71 Kildeutspring/grunnvannsutslag 72 Vannforsyningsbrønn 73 bservasjonsbrønn 74 onderboring 8 tatens kartverk

9 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - I-basisnavn definisjoner 5.10 EGN_BERLAG Egnethet til bærelag Kvalitetsangivelse for grus og pukk til vegformål, nærmere bestemt stabilisert bærelag. Det skilles ikke mellom mekanisk-, bituminøst- eller sementstabilisert bærelag. Inndelingen er basert på tatens Vegvesens vegnormal, håndbok EGN_BERLAG H2 0 Ikke vurdert 60 Egnet 90 Uegnet 5.11 EGN_BET Betongens egnethet Kvalitetsangivelse for grus og pukk til betongformål. Inndelingen er basert på tatens Vegvesens vegnormal, håndbok EGN_BET H2 0 Ikke vurdert 60 Egnet 90 Uegnet 5.12 EGN_DEKKE Egnethet til vegdekke Kvalitetsangivelse for grus og pukk til vegdekkeformål. Inndelingen er basert på den beregnede maksimale Års-Døgn-Trafikken (ÅDT). Inndelingen er basert på tatens Vegvesens vegnormal, håndbok EGN_DEKKE H2 0 Ikke vurdert 10 > ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT 50 < 1500 ÅDT 60 Egnet 90 Uegnet 5.13 EGN_FRLAG Egnethet til forsterkningslag Kvalitetsangivelse for grus og pukk til vegformål, nærmere bestemt forsterkningslag. Det skilles ikke mellom øvre og nedre fosterkningslag. Inndelingen er basert på tatens Vegvesens vegnormal, håndbok EGN_FRLAG H2 0 Ikke vurdert 60 Egnet 90 Uegnet 5.14 FREKNAVN Forekomstnavn Navn på forekomsten..freknavn T25 <tekst> tatens kartverk 9

10 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - I-basisnavn definisjoner 5.15 FREKM_ID Forekomst-identifikasjon Forekomstidentifikasjonskode som består av kommunenr. (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et forekomstnummer (3siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eks: FREKM_ID H11 <tall> 5.16 GJERDETYPE ikringsgjerdetype Gjerdetype omfatter ulike typer sikringsgjerder som settes opp rundt gruveanlegg o.l...gjerdetype H1 1 Trådgjerde 2 Nettinggjerde 9 Andre 5.17 KVAL_BET Kvalitet til betonformål Kvalitetsangivelse for grus og pukk til betong- og vegformål. Kodeverdiene benyttes for begge formålene. Inndelingen er basert på tatens Vegvesens vegnormal, håndbok KVAL_BET H2 0 Ikke vurdert 10 Meget god kvalitet 20 God kvalitet 50 Middels god kvalitet 60 Dårlig kvalitet 90 Meget dårlig kvalitet 5.18 KVAL_VEG Kvalitet til vegformål Kvalitetsangivelse for grus og pukk til betong- og vegformål. Kodeverdiene benyttes for begge formålene. Inndelingen er basert på tatens Vegvesens vegnormal, håndbok KVAL_VEG H2 0 Ikke vurdert 10 Meget god kvalitet 20 God kvalitet 50 Middels god kvalitet 60 Dårlig kvalitet 90 Meget dårlig kvalitet 5.19 MATRTYPE Materialtype 10..MATRTYPE H2 1 Edelmetaller(Au,Ag,PGE) 2 Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) 3 Jernlegeringsmetaller (Cr, Ni, Co, V, Mo, W) 4 Basemetaller (Cu, Zn, Pbinkl. Fe-sulfider, As, b, Bi, n) 5 Energimetaller (U, Th) 6 pesialmetaller (Nb, Ta, Be, Li, c, REE) 19 Andre metaller 21 Kalk 22 Kvarts (inkl. kvartsitt) 23 Talk 24 Feltspat (inkl. nefelin) 25 livin 26 Grafitt tatens kartverk

11 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - I-basisnavn definisjoner 5.20 MEKT50 Mektighet 50% 27 Kull 39 Andre industrimineraler 41 Blokkstein 42 kifer 51 Pukk/knust fjell 61 and og grus 62 Grus og andre løsmasser 63 kred og forvitring 64 kjellsand 65 teintipp 66 Leire 67 Torv 71 Grunnvann i fjell 73 Grunnvann i fjell og løsmasser Gjennomsnittlig mektighet (lagtykkelse) i forekomsten, anslått med 50% sannsynlighet. I NGUs grus- og pukkdatabase er det også oppgitt en mektighet med 10% og 90% sannsynlighet...mekt50 D5.2 <tall> 5.21 Forekomstnummer Forekomstnummeret er en del av Forekomst_id-nummeret, men er ført opp for seg selv for å lette bruken av data/referanse til forekomst. Merknad: Er en del av FREKM_ID: Eks: 1729(001) H3 <tall> 5.22 R_LNR Lokalitetsnummer Lokalitetsnummeret er en del av Forekomst_id-nummeret, men er ført opp for seg selv for å lette bruken av data/referanse til forekomst. Merknad: Er en del av FREKMM_ID: Eks: (01)01..R_LNR H2 <tall> 5.23 R_PNR Prøvenummer Prøvenummeret er en del av Forekomst_id-nummeret, men er ført opp for seg selv for å lette bruken av data/referanse til forekomst. Merknad: Er en del av FREKMM_ID: Eks: (01)..R_PNR H2 <tall> 5.24 R_REERVER Råstoffreserver Antall tonn (angitt i 1000 tonn) som er påvist som råstoffreserve. ppgis bare dersom reserven er påvist ved boring eller andre operative data. Brukes for malmer og industrimineraler...r_reerver H12 <tall> tatens kartverk 11

12 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - I-basisnavn definisjoner 5.25 ITBEFART iste befaringsdato Dato for siste befaring av forekomsten som ble utført i felt...itbefart H8 <tall> 5.26 TED_VERIF tedfestingen verifisert Angir om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert)..ted_verif T3 Ja Nei 5.27 TIPP_VLUM Avfallstippvolum Anslått volum (angitt i kubikkmeter) på avfallstipper fra produksjonen. Der forekomsten har flere ulike steintipper er det totale tippvolumet som er oppgitt..tipp_vlum H9 <tall> 5.28 TT_PRD Total produksjon Anslått tonnasje (angitt i 1000 tonn) av totalt utvunnet råstoff i forekomsten. Anslaget er gjort på basis av prøvedrift eller regulær drift...tt_prd H12 <tall> 5.29 VIRKMHET Virksomhet beskriver omfanget av bergverksaktiviteten/masseuttaket i forekomsten)..virkmhet H2 1 Prospektering 2 Røsking 3 kjerp 4 Prøvedrift 5 Gruvedrift 41 teinbrudd 42 Mulig fremtidig uttaksområde 43 Typelokalitet(er) 61 Grustak (massetak) 62 Utplanert massetak/endret arealbruk 63 bservasjonslokalitet 64 Leirtak 65 Torvtak 71 Naturlig grunnvannskilde 72 Borebrønn 73 vervåkingsstasjon 5.30 VLUM_M3 Volum_målt_i M3 Gjennomsnittlig volum av forekomsten er anslått med 50% sannsynlighet. Angir areal multiplisert med gjennomsnittlig mektighet. Merknad: Verdi målt i m3..vlum_m3 H10 <tall> 12 tatens kartverk

13 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - I-basisnavn definisjoner 5.31 Lånte elementer I tabellen finnes elementer som er brukt av objekttyper i denne katalogen men som tilhører andre kataloger. Elementnavn Tilhører objektkatalog FTEMA GEN8 - Generell del i I, kapittel 8 JRDART LØM - Geologi, løsmasser LTEMA GEN8 - Generell del i I, kapittel 8 PPDATERT GEN10 - Generell del i I, kapittel 10 PTEMA GEN8 - Generell del i I, kapittel 8 Her følger definisjonene på de lånte elementene. NB1! Definisjonene er kopiert fra originaldefinisjonen i eierkatalogen. NB2! Det er kun listet opp de kodeverdiene som er definert brukt i denne katalogen. For full kodeliste, se originaldefinisjon FTEMA Flatetemakode Flatetemakode..FTEMA H Malmområde 4502 Industri mineral område 4503 Natursteinområde 4504 Pukksteinområde 4505 Løsmasseforekomstområde 4507 Leirområde 4508 Torvområde 4509 Grunnvannsområde 4510 Mineralsk forekomst 4511 Malmforekomst 4512 Industri-mineralforekomst 4513 Naturstein-forekomst 4514 Pukkforekomst 4515 and-, grusforekomst 4516 Grusrygg, esker 4517 Leirforekomst 4518 Torvforekomst 4519 Grunnvannsforekomst 4530 Massetak, bruddområde 4531 pesialområde 4532 mråde, gruverom 4533 Avfallsområde 4534 ikringssone JRDART Jordartsflate Jordartskode og et noe forkortet navn på jordarten (løsmasseavsetningen). Nærmere forklaring til definisjoner av jordartene og hvordan de ble dannet, er å finne i artikkelen; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske unders. 1991). Kode som er uthevet brukes fortrinnsvis ved generalisering (kart i små målestokker)...jrdart H LTEMA Linjetemakode e fullstendig kodeliste i original-definisjonen av basiselementet...ltema H Malmområde grense 4502 Industri-mineral område grense 4503 Natursteinområde grense 4504 Pukksteinområde grense tatens kartverk 13

14 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - I-basisnavn definisjoner 4505 Løsmasseforekomstområde grense 4507 Leirområde grense 4508 Torvområde grense 4509 Grunnvannsområde grense 4510 Mineralsk forekomst grense 4511 Malmforekomst grense 4512 Industrimineralforekomst grense 4513 Naturstein-forekomst grense 4514 Pukkforekomst grense 4515 and-, grusforekomst grense 4516 Grusrygg, esker grense 4517 Leirforekomst grense 4518 Torvforekomst grense 4519 Grunnvannsforekomst grense 4530 Massetak, bruddområde grense 4531 pesialområde grense 4532 mråde, gruverom grense 4533 Avfallsområde grense 4534 ikringssone grense 4535 ikringsgjerde grense PPDATERT ppdateringsdato Dataset oversikt, oppdateringsdato. Dato for siste digitale oppdatering (ajourhold) av geologisk flateinformasjon. Viser til dato for oppdatering av egenskaper på representasjonspunktet (år, mnd og dag). Årsaken til oppdateringen er lagt til PPRINNEL på linjetema...ppdatert DAT <dato> PTEMA Punkttemakode Punkttema..PTEMA H Mineralsk forekomstpunkt 4521 Malmforekomstpunkt 4522 Industri-, mineralforekomstpunkt 4523 Naturstein_forekomstpunkt 4524 Pukkforekomst 4525 and- og grusforekomst punkt 4526 Liten løsmasse,- pukkforekomst punkt 4527 Leirforekomst punkt 4528 Torvforekomst punkt 4529 Grunnvannsforekomst punkt 4536 Punkt for statistikk 4537 Prøvepunkt 14 tatens kartverk

15 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse 6 bjektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Alle objektene får her en nærmere presisering. Inndelingen følger de fire nivåene definert i kapittel 3. Et forekomstområde er alltid et areal (flateobjekt). Råstoff-forekomsten kan være en punktregistrering (punktobjekt), uten areal knyttet til seg (forekomstlokalitet) og med egen temakode (PTEMA). Forekomsten kan også være et areal (flateobjekt), med temakode (FTEMA), og hvor avgrensingen (linjeobjektet) har en LTEMA-kode. I slike tilfeller er punktobjektet (PTEMA med samme kode) et representasjonspunkt for flaten, og får et objektnavn ved at det legges til (RP_***) før navnet på objektet. Representasjonspunktet er da bærer av klassifikasjonene/egenskapene til forekomsten (flaten). Disse objektene er ikke beskrevet i kodelista fordi egenskapene er de samme som for FTEMA. De objekter, som både representerer en grense, et punkt og en flate, får her bare en nærmere beskrivelse av objektet som punkt. Dersom det er selve massetaket (bruddområdet) som er avgrenset, har dette eget PTEMA, LTEMA. eller FTEMA Forekomstområder Grunnvann_omr Grunnvannsressursområde Grunnvann_omr_gr Avgrensing av grunnvannsressursområde Ind_min_omr Industrimineralområde Ind_min_omr_gr Avgrensing av industrimineralområde Leirområde Leirområde Leirområde_gr Avgrensing av leirområde Løsm_fk_omr_gr Avgrensing av løsmasseforekomstområde Løsm_forek_omr Løsmasseforekomstområde Malmområde Malmområde Malmområde_gr Avgrensing av malmområde Natursteinomr Natursteinområde Natursteinomr_gr Avgrensing av natursteinområde Pukksteinsomr Pukksteinsområde Pukksteinsomr_gr Avgrensing av pukksteinsområde Torvområde Torvområde Torvområde_gr Avgrensing av torvområde Forekomster/Forekomstlokaliteter Grunnv_forek_gr Grunnvannsforekomstgrense Grunnv_forek_pkt Grunnvannsforekomst (punktregistrering) Grunnvannsforek Grunnvannsforekomst tatens kartverk 15

16 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse Grusrygg Grusrygg (esker) Grusrygg_gr Avgrensing av grusrygg (esker) Ind_min_fk_gr Industrimineralforekomstgrense Ind_min_fk_pkt Industrimineralforekomst (punktregistrering) Ind_min_forek Industrimineralforekomst Leirforekomst Leirforekomst Leirforekomst_gr Leirforekomstgrense Leirforekomst_pkt Leirforekomst (punktforekomst) Litenløsm_pukk_pkt Liten løsmasse- eller pukkforekomst, (punktregistrering) Malmforek_gr Malmforekomst grense Malmforek_pkt Malmforekomst Malmforekomst Malmforekomst Mineralsk_fk_gr Forekomstgrense for mineralsk forekomst, (uspesifisert) Mineralsk_fk_pkt Mineralsk forekomst som punktlokalitet, (uspesifisert) Mineralsk_forek Mineralsk forekomst (uspesifisert) Naturst_forek_gr Natursteinsforekomstgrense Naturst_forek_pkt Natursteinsforekomst (punktregistrering) Natursteinforek Natursteinsforekomst Pukkforek_gr Pukkforekomstgrense Pukkforek_pkt Pukkforekomst Pukkforekomst Pukkforekomst and_grus_fk_gr and- og grusforekomstgrense and_grus_fk_pkt and- og grusforekomst (punktregistrering) and_grus_forek and- og grusforekomst Torvforekomst Torvforekomst Torvforekomst_gr Torvforekomstgrense Torvforekomst_pkt Torvforekomst (punktregistrering) pesielle tema Avfallsområde Avfallsområde med avfall fra bergverk/råstoffutvinning Avfallsområde_gr Avgrensing av avfallsområde tatens kartverk

17 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse Massetak_brudd_gr Avgrensing av massetak (bruddområdet) Massetak_bruddomr Massetak eller bruddområde mr_gruverom mråde med gruverom i undergrunnen mr_gruverom_gr Avgrensing av område med gruverom Prøvepunkt Prøvepunkt Punkt_for_statistikk Punkt for statistikk på ressurskarter ikringsgjerde ikringsgjerde rundt gruveåpninger etc. ikringssone ikringssone rundt grunnvannsbrønn etc. ikringssone_gr Avgrensing av sikringssone pesialområde pesialområde (undersøkelsesområde etc. ) pesialområde_gr Avgrensing av spesialområde 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i I. Alle objekter skal være kodet med kvalitet og dato i h h t I Del 1. Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i I. Alle objekter skal være kodet med kvalitet og dato ihht I del1. bjekttype Aktuelle grafisk element/ objekt Aktuelle Inavn Verdi tatens kartverk std/op sj Merknad Forekomstområder Grunnvann_omr FLATE BJTYPE Grunnvann_omr FTEMA 4509 MATRTYPE e tabell Grunnvann_omr_gr LINJE BJTYPE Grunnvann_omr_gr KURVE LTEMA 4509 Ind_min_omr FLATE BJTYPE Ind_min_omr FTEMA 4502 MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE Ind_min_omr_gr KURVE BJTYPE Ind_min_omr_gr LINJE LTEMA 4502 Leirområde FLATE BJTYPE Leirområde FTEMA 4507 MATRTYPE e tabell Leirområde_gr KURVE BJTYPE Leirområde_gr LINJE LTEMA 4507 Løsm_fk_omr_gr LINJE BJTYPE Løsm_fk_omr_gr LTEMA 4505 Generelt tema Løsm_forek_omr FLATE BJTYPE Løsm_forek_omr FTEMA 4505 Generelt tema MATRTYPE e tabell Malmområde FLATE BJTYPE Malmområde FTEMA 4501 MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE Malmområde_gr KURVE BJTYPE Malmområde_gr 17

18 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse 18 LINJE LTEMA 4501 Natursteinomr FLATE BJTYPE Natursteinomr FTEMA 4503 MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE Natursteinomr_gr KURVE BJTYPE Natursteinomr_gr LINJE LTEMA 4503 Pukksteinsomr FLATE BJTYPE Pukksteinsomr FTEMA 4504 MATRTYPE e tabell Pukksteinsomr_gr KURVE BJTYPE Pukksteinsomr_gr LINJE LTEMA 4504 Torvområde FLATE BJTYPE Torvområde FTEMA 4508 MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE Torvområde_gr KURVE BJTYPE Torvområde_gr LINJE LTEMA 4508 Forekomster/Forekoms tlokaliteter Grunnv_forek_gr LINJE BJTYPE Grunnv_forek_gr KURVE LTEMA 4519 Grunnv_forek_pkt PUNKT BJTYPE Grunnv_forek_pkt PTEMA 4529 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal ALTERN_FNR FREKM_ID MATRTYPE e tabell FREKNAVN Legges på eget temalag VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Grunnvannsforek FLATE BJTYPE Grunnvannsforek FTEMA 4519 ALTERN_FNR FREKM_ID MATRTYPE e tabell FREKNAVN ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Grusrygg FLATE BJTYPE Grusrygg FTEMA 4516 Esker FREKM_ID MATRTYPE e tabell JRDART FREKNAVN ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY PPDATERT Grusrygg_gr LINJE BJTYPE Grusrygg_gr KURVE LTEMA 4516 Ind_min_fk_gr KURVE BJTYPE Ind_min_fk_gr tatens kartverk

19 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse LINJE LTEMA 4512 Ind_min_fk_pkt PUNKT BJTYPE Ind_min_fk_pkt PTEMA 4522 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. FREKM_ID MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE FREKNAVN Legges på eget temalag. R_LNR VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ALTERN_FNR R_REERVER TT_PRD TIPP_VLUM ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Ind_min_forek FLATE BJTYPE Ind_min_forek FTEMA 4512 FREKM_ID MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE FREKNAVN R_LNR ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Leirforekomst FLATE BJTYPE Leirforekomst FTEMA 4517 FREKM_ID MATRTYPE e tabell FREKNAVN ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Leirforekomst_gr LINJE BJTYPE Leirforekomst_gr KURVE LTEMA 4517 Leirforekomst_pkt PUNKT BJTYPE Leirforekomst_pkt PTEMA 4527 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. Legges på eget temalag. FREKM_ID MATRTYPE e tabell FREKNAVN VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY tatens kartverk 19

20 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse 20 Litenløsm_pukk_pkt PUNKT BJTYPE Litenløsm_pukk_pk t PTEMA 4526 Liten løsmasse eller punktforekomst som representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. JRDART ITBEFART TED_VERIF Malmforek_gr KURVE BJTYPE Malmforek_gr LINJE LTEMA 4511 Malmforek_pkt PUNKT BJTYPE Malmforek_pkt PTEMA 4521 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal.. FREKM_ID MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE R_LNR FREKNAVN Legges på eget temalag VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ALTERN_FNR R_REERVER TT_PRD TIPP_VLUM ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Malmforekomst FLATE BJTYPE Malmforekomst FTEMA 4511 FREKM_ID MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE R_LNR FREKNAVN VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Mineralsk_fk_gr KURVE BJTYPE Mineralsk_fk_gr LINJE LTEMA 4510 Generelt tema. Mineralsk_fk_pkt PUNKT BJTYPE Mineralsk_fk_pkt PTEMA 4520 Generelt tema. FREKM_ID Forekomsten representerer en uspesifisert punktregistrering (lokalitet) uten areal. Legges på eget temalag. Mineralsk_forek FLATE BJTYPE Mineralsk_forek tatens kartverk

21 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse FTEMA 4510 Generelt tema. FREKM_ID Naturst_forek_gr KURVE BJTYPE Naturst_forek_gr LINJE LTEMA 4513 Naturst_forek_pkt PUNKT BJTYPE Naturst_forek_pkt PTEMA 4523 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. FREKM_ID MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE R_LNR FREKNAVN Legges på eget temalag. VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ALTERN_FNR R_REERVER TT_PRD TIPP_VLUM ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Natursteinforek FLATE BJTYPE Natursteinforek FTEMA 4513 FREKM_ID MATRTYPE e tabell MATRUNTYPE R_LNR FREKNAVN VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Pukkforek_gr KURVE BJTYPE Pukkforek_gr LINJE LTEMA 4514 Pukkforek_pkt PUNKT BJTYPE Pukkforek_pkt PTEMA 4524 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. FREKM_ID R_LNR MATRTYPE e tabell FREKNAVN VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD EGN_BET EGN_DEKKE EGN_BERLAG EGN_FRLAG PPDATERT R_REERVER tatens kartverk 21

22 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse 22 TT_PRD TIPP_VLUM ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY Pukkforekomst FLATE BJTYPE Pukkforekomst FTEMA 4514 FREKM_ID MATRTYPE e tabell FREKNAVN R_LNR VLUM_M3 ANT_RAPP DKBETNG DKVEG KVAL_BET KVAL_VEG PPDATERT ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY and_grus_fk_gr KURVE BJTYPE and_grus_fk_gr LINJE LTEMA 4515 and_grus_fk_pkt PUNKT BJTYPE and_grus_fk_pkt PTEMA 4525 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. FREKM_ID R_LNR. MATRTYPE e tabell JRDART FREKNAVN VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD EGN_BET EGN_DEKKE EGN_BERLAG EGN_FRLAG PPDATERT ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE ANT_ANALY and_grus_forek FLATE BJTYPE and_grus_forek FTEMA 4515 FREKM_ID MATRTYPE e tabell JRDART FREKNAVN VLUM_M3 MEKT50 TT_PRD ANT_RAPP DKBETNG DKVEG KVAL_BET KVAL_VEG tatens kartverk

23 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE PPDATERT Torvforekomst FLATE BJTYPE Torvforekomst FTEMA 4518 FREKM_ID MATRTYPE e tabell FREKNAVN ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE Torvforekomst_gr LINJE BJTYPE Torvforekomst_gr KURVE LTEMA 4518 Torvforekomst_pkt PUNKT BJTYPE Torvforekomst_pkt PTEMA 4528 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. FREKM_ID MATRTYPE e tabell FREKNAVN Legges på eget temalag VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ITBEFART BKRIVELE TED_VERIF pesielle tema Avfallsområde FLATE BJTYPE Avfallsområde FTEMA 4533 Generelt tema. AVFALLTYPE FREKM_ID Avfallsområde_gr LINJE BJTYPE Avfallsområde_gr KURVE LTEMA 4533 Massetak_brudd_gr KURVE BJTYPE Massetak_brudd_gr LINJE LTEMA 4530 Massetak_bruddomr FLATE BJTYPE Massetak_bruddom r FTEMA 4530 Gjelder selve arealet der råstoffuttaket foregår. FREKM_ID R_LNR MATRTYPE e tabell JRDART FREKNAVN VIRKMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD VLUM_M3 MEKT50 ANT_RAPP DKBETNG DKVEG KVAL_BET KVAL_VEG PPDATERT ITBEFART TED_VERIF BKRIVELE tatens kartverk 23

24 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse ANT_ANALY mr_gruverom FLATE BJTYPE mr_gruverom FTEMA 4532 Generelt tema. FREKM_ID mr_gruverom_gr KURVE BJTYPE mr_gruverom_gr LINJE LTEMA 4532 Prøvepunkt PUNKT BJTYPE Prøvepunkt PTEMA 4537 I tilfeller der det er samlet inn prøver fra andre lokaliteter enn forekomstlokalitete n FREKM_ID R_LNR R_PNR Punkt_for_statistikk PUNKT BJTYPE Punkt_for_statistikk PTEMA 4536 Punkt for plassering av statistikk (diagram) FREKM_ID ikringsgjerde KURVE BJTYPE ikringsgjerde LINJE LTEMA 4535 GJERDETYPE ikringssone FLATE BJTYPE ikringssone FTEMA 4534 Generelt tema. FREKM_ID ikringssone_gr KURVE BJTYPE ikringssone_gr LINJE LTEMA 4534 pesialområde FLATE BJTYPE pesialområde FTEMA 4531 Generelt tema pesialområde_gr LINJE BJTYPE pesialområde_gr KURVE LTEMA I-gruppe definisjoner Nedenfor følger noen definisjoner på de vanligste I-datagruppene. Malmforekomst som areal.flate <serienummer>:.. BJTYPE <Malmforekomst>..FTEMA <temanummer>..frekm_id <forekomstidentifikator>..matrtype <materialtype>..freknavn <navn på forekomsten>..virkmhet <omfang av virksomheten>..driftmetd <driftsmetoden>..drifthld <driftsforholdene>..nøh <nord> <øst> <høyde> Kommentar FREKM_ID består av kommunenummer (4 siffer), forekomstnr. (3 siffer), lokalitetsnr. (2 siffer), og prøvenr. (2 siffer). Flatetema kan inneholde høydeopplysninger (..NØH) 24 Avgrensing av malmforekomst..linje <serienummer>:..bjtype <Marlmforek_gr> tatens kartverk Kommentar Kvalitetsparametre vil bli utarbeid til neste versjon av I.

25 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse..ltema <temanummer>..nø <nord> <øst> Linjetema har pr. i dag ikke høydeopplysninger. RP_Malmforekomst Malmforekomst som representasjonspunkt..punkt <serienummer>:..bjtype <Malmforek_pkt>..PTEMA <temanummer>..frekm_id <forekomstidentifikator>..matrtype <materialtype>..freknavn <navn på forekomsten>..virkmhet <omfang av virksomheten>..driftmetd <driftsmetoden>..drifthld <driftsforholdene>..nøh <nord> <øst> <høyde> Kommentar FREKM_ID består av kommunenummer (4 siffer), forekomstnr. (3 siffer), lokalitetsnr.(2 siffer), og prøvenr. (2 siffer). Punkttema kan inneholde høydeopplysninger (..NØH) tatens kartverk 25

26 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse Eksempler Eksempel 1. Malmområdet omslutter flere malmforekomster, to er flater (med representasjonspunkt) og fem er punktforekomster (lokaliteter). Temakodene gir grunnlag for ulike presentasjonsformer på linjer og punkt (symbol). FREKM_ID viser at flere forekomster har samme forekomstnummer, men skilles på lokalitetsnr. Koordinatene er fiktive. Merk Merk.LINJE 1: 1.FLATE 7: 7..BJTYPE <Malmområde_gr>..BJTYPE <Malmforekomst>..LTEMA FTEMA NØ..FREKM_ID KP1..MATRTYPE o.s.v...virkmhet 1.LINJE 2: 2..REF :3..BJTYPE <Malmforek_gr>..LTEMA NØ NØ.PUNKT 8: KP 1..BJTYPE <Malmforek_pkt> PTEMA o.s.v..frekm_id LINJE 3: 3..MATRTYPE 2.. BJTYPE <Malmforek_gr>..LTEMA VIRKMHET 4.. DRIFTMETD 2..NØ..DRIFTFHLD KP 1..NØH o.s.v.punkt 9: 9.FLATE 4: 4 BJTYPE < Malmforek_pkt>..BJTYPE <Malmområde>..FTEMA PTEMA FREKM_ID REF :1..MATRTYPE 2..NØ..VIRKMHET NØH.FLATE 5: BJTYPE <Malmforekomst>.PUNKT 10: 10..FTEMA FREKM_ID BJTYPE << Malmforek_pkt>..MATRTYPE 2..PTEMA VIRKMHET 1..FREKM_ID REF :2..MATRTYPE 2..NØ..FREKNAVN Kishaugen KP 1..VIRKMHET 5.PUNKT 6: 6.. DRIFTMETD 1..BJTYPE <Malmforek_pkt>..DRIFTFHLD 4..PTEMA FREKM_ID NØH..MATRTYPE VIRKMHET 5..NØH tatens kartverk

27 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse Eksempel 2. Viser en avgrensing av et gruveområde med mange gruverom i undergrunnen. mrådet inneholder to gruver, avfallsvelter og sikringsgjerde.temakodene gir grunnlag for ulike presentasjonsformer på linjer og punkt (symbol). Antall egenskaper kan variere for forekomstene. Koordinatene er fiktive. Flatene er representert med representasjonspunkt (PTEMA). Koordinatene er fiktive. Merk. Merk.LINJE 1: 1.PUNKT 5: 5..BJTYPE <pesialområde_gr>..ltema BJTYPE <pesialområde>..ftema NØ..NØ KP PUNKT 6: BJTYPE <Avfallsområde>..FTEMA 4533 o.s.v..frekm_id LINJE 2: 2..AVFALLTYPE 1..BJTYPE <mr_gruverom_gr>..ltema NØ NØ.PUNKT 7: KP 1..BJTYPE ><Avfallsområde> FTEMA 4533 o.s.v..avfalltype 3.LINJE 3: 3..NØH..BJTYPE < mr_gruverom_gr> LTEMA NØ. PUNKT 8: KP 1..BJTYPE <Malmforek_pkt>..PTEMA FREKM_ID FREKNAVN Kopperfjell o.s.v..matrtype 3.LINJE 4: 4..VIRKMHET 3..BJTYPE <ikringssone_gr>..ltema NØH GJERDETYPE 1.PUNKT 9: 9..NØ..BJTYPE <Malmforek_pkt> KP 1..PTEMA FREKM_ID FREKNAVN Kopperhaugen MATRTYPE 2 o.s.v..virkmhet 5.. DRIFTMETD 1..DRIFTFHLD 4..NØH tatens kartverk 27

28 I standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning - bjektbeskrivelse Eksempel 3. En avgrensing av et løsmasse-forekomstområde kan inneholde ulike sand- og grusforekomster. Noen kan representere forekomsarealer (med PTEMA/representasjonspunkt), mens andre kan være punktregistreringer (forekomstlokaliteter, massetak eller observasjonslokaliteter). Temakodene gir grunnlag for ulike presentasjonsformer på linjer og punkt (symbol). E = elveavsetning, B = breelvavsetning. Koordinatene er fiktive. Merk Merk.LINJE 1: 1..JRDART 20..BJTYPE <Løsm_fk_omr_gr>..LTEMA FREKNAVN Haugen..NØ..NØ KP1.PUNKT 8: o.s.v..bjtype <and_grus_fk_pkt>.linje 2: 2..PTEMA BJTYPE <and_grus_fk_gr>..ltema FREKM_ID MATRTYPE 61..NØ..JRDART KP 1.. FREKNAVN Haugen o.s.v..virkmhet 61.LINJE 3: 3.. DRIFTMETD 67..BJTYPE < and_grus_fk_gr>..ltema DRIFTFHLD 2..NØH..NØ KP 1.PUNKT 9: o.s.v..bjtype <and_grus_fk_pkt>.punkt 4: 4..PTEMA BJTYPE <Løsm_forek_omt>..FTEMA FREKM_ID MATRTYPE 61..NØ..JRDART FREKNAVN Haugen.PUNKT 5: 5..VIRKMHET 62.. BJTYPE <and_grus_forek>..ftema NØH FREKM_ID PUNKT 10: 10..MATRTYPE 61..BJTYPE <Litenløsm_pukk_pkt>..JRDART 50..PTEMA FREKNAVN letten..frekm_id NØ..MATRTYPE JRDART 20 PUNKT 6: 6..NØH..BJTYPE <and_grus_fk_pkt>..ptema FREKM_ID PUNKT 11: 11..MATRTYPE 62..BJTYPE <Litenløsm_pukk_pkt>..NØH..PTEMA FREKM_ID PUNKT 7: 7..MATRTYPE 61..BJTYPE <and_grus_forek>..ftema JRDART 50..NØH..FREKM_ID MATRTYPE tatens kartverk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 299. Databeskrivelse : Råstoffutvinning

SOSI standard - versjon 2.2 Side 299. Databeskrivelse : Råstoffutvinning I standard - versjon 2.2 ide 299 Databeskrivelse : Råstoffutvinning tatens kartverk I standard - versjon 2.2 ide 300 Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Historikk og status Denne side er blank 300 tatens

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning I standard - versjon 3.0 2-283 Databeskrivelse : Råstoffutvinning tatens kartverk I standard - versjon 3.0 2-284 Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte av

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning. Databeskrivelse: Råstoffutvinning

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning. Databeskrivelse: Råstoffutvinning SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Databeskrivelse: Råstoffutvinning Statens Kartverk SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-2 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Arealbruk - Historikk og status 1 Historikk og status Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Denne datatypen er ikke tidligere vært beskrevet i SSI-sammenheng. Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Løsmassegeologi - Historikk og status 1 Historikk og status Første spe begynnelse til

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status 1 Historikk og status Denne datatypen

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-337. Databeskrivelse : Løsmassegeologi

SOSI standard - versjon 3.0 2-337. Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard - versjon 3.0 2-337 Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard - versjon 3.0 2-338 Databeskrivelse : Løsmassegeologi - Historikk og status Denne side er blank 2-338 I standard - versjon 3.0

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Adressepunkt - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-ADR ble

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-283 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-284 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Grottedata I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Grottedata tatens kartverk I standard - versjon 3.2 2 - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av grottedata ble første gang laget for

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015 FAGDAG MASSETAK Planlegging og forvaltning i Hedmark Lars Libach 29. Januar 2015 Norges geologiske undersøkelse Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann

Detaljer

Verdier i norske fjell

Verdier i norske fjell Svelvikryggen - grus Rogaland anortositt Åheim - olivin Verdier i norske fjell NGU- dagen, 6.02.13 Ron Boyd, Rolv Dahl, Eyolf Erichsen og Peer-Richard Neeb (og mange flere!) Sand, grus, pukk Naturstein

Detaljer

Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden

Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden Peer Richard Neeb Oslo 4. juni 2009 NGU s arbeid i Oslo regionen Økonomisk utvikling og status Ressurser i Osloregionen Fremtidsmuligheter Ressursforvaltning

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Beitebruk i utmark. Databeskrivelse: Beitebruk i utmark

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Beitebruk i utmark. Databeskrivelse: Beitebruk i utmark I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Beitebruk i utmark Databeskrivelse: Beitebruk i utmark I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Beitebruk i utmark - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

Fra forekomst til god forvaltning

Fra forekomst til god forvaltning Fra forekomst til god forvaltning NGU-dagen 7. februar 2013 Rolv Dahl, NGU Med bidrag fra T. Heldal, P.-R. Neeb, E. Erichsen, P.Ryghaug med flere Hvor mange diamanter har et land? Oslo, da? Hvem passer

Detaljer

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE NOTAT Til: Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ Trond Sundby Fra: NGU Arkiv: Dato: 11. november 2010 Kopi: MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE Under følger en kortfattet vurdering

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann 30.08.2016 Innhold Hvilke data leverer NGU til Det offentlige kartgrunnlaget Hvordan få oversikt og tilgang Gjennomgang av datasettene Nye

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 205 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 206 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 206 I standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-399 Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-400 Databeskrivelse : Grottedata - Historikk og status Denne side er blank 2-400 I standard - versjon 3.0 2-401 Databeskrivelse

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 FKB Arealbruk INNHOLDSFORTEGNELSE FKB AREALBRUK... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Arealbruksgrense...

Detaljer

Ressurssituasjonen i regionen

Ressurssituasjonen i regionen Ressurssituasjonen i regionen Halvdagskonferanse om masseforvaltning Akershus fylkeskommune 25 februar 2014 Knut Wolden Norges geologiske undersøkelse Grus og pukk som byggeråstoff Tilgang og forbruk av

Detaljer

Kommune: Klæbu. Kartbilag: 1 Prosjektnr.:

Kommune: Klæbu. Kartbilag: 1 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.045 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Sand, grus og pukk i Klæbu kommune. Grunnlagsmateriale

Detaljer

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stor-Elvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Naturvernområder. Databeskrivelse: Naturvernområder

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Naturvernområder. Databeskrivelse: Naturvernområder I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Naturvernområder I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status pesifikasjon av Naturvernområder er ny i versjon 3.2. Den videre behandling framgår

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag SSI standard - versjon 3.0 2-97 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag juli 1997 SSI standard - versjon 3.0 2-98 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 2-98 SSI

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser - Litt om DMF - Hvem er vi og hva gjør vi? - Hvorfor forvalte mineralressurser?

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-337 Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-338 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-338 SSI standard - versjon 2.21 2-339

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - plannettverk 16.01. 2014. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): «Forvaltning og uttak av mineralske ressurser i Norge»

Hordaland fylkeskommune - plannettverk 16.01. 2014. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): «Forvaltning og uttak av mineralske ressurser i Norge» Hordaland fylkeskommune - plannettverk 16.01. 2014 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): «Forvaltning og uttak av mineralske ressurser i Norge» Av senioring. Stein Erik Hansen Direktoratet for mineralforvaltning

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-561 Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-562 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-562 SOSI standard - versjon 3.0 2-563

Detaljer

361 # e55787-cf51-498b-81dd-ceba97föef80:3. Fylkesmannen i Nordland Dato:

361 # e55787-cf51-498b-81dd-ceba97föef80:3. Fylkesmannen i Nordland Dato: 361 #2061 56e55787-cf51-498b-81dd-ceba97föef80:3 {MOW ;)Tl %fl./%- Nå Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for SvaLbard ;;, z. (3,"-.\ M, i. å! Ark 3151. Fylkesmannen i Nordland Dato: 20.04.2017

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-205 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-206 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 2-206 SOSI standard - versjon 3.0 2-207

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Spesifikasjon av Terrengform ble første gang utgitt av FKB-arbeidsgruppe høsten

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Mineralske ressurser i Hordaland Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Geologi for samfunnet NGUs data og kunnskap er et kollektivt gode Forvaltning av kunnskap til bruk for industri

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 0 (Utkast til 23.01.97 NIJS SSI-arb.gr.

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av fastmerker ble første gang

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune. Grunnlag for arealplanlegging.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune. Grunnlag for arealplanlegging. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune.

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT I standard Del 3 - versjon 3.2 1 Produkt : N250 VEGNETT tatens kartverk I standard Del 3 - versjon 3.2 2 Produkt : N250 VEGNETT - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av N250 VEGNETT

Detaljer

RESSURSER Kari Aslaksen Aasly Stein i Vei mars 2017

RESSURSER Kari Aslaksen Aasly Stein i Vei mars 2017 RESSURSER Kari Aslaksen Aasly Stein i Vei 2.-3. mars 2017 NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann NGU er landets sentrale institusjon for

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.043 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øvre Eiker kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

OM DRIFTSRAPPORTEN. Forskriftenes 1-8 Rapportering ved drift lyder:

OM DRIFTSRAPPORTEN. Forskriftenes 1-8 Rapportering ved drift lyder: OM DRIFTSRAPPORTEN Generelt Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser i Norge

Detaljer

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud.

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.013 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Eidskog kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.035 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Elverum kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineraler i Norge Norge har en variert geologi med et stort potensial for mineralproduksjon

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune NGU Rapport 91.113 Grunnvann i Orkdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.113 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer