SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag"

Transkript

1 SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag

2 SOSI standard - versjon Denne side er blank 2-160

3 SOSI standard - versjon Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata har foreligget på SOSI-format i lengre tid. I forbindelse med utgivelsen av høringsutkast for FKB ble det laget en spesifikasjon som i store trekk gjenga gamle SOSI-spesifikasjoner. NIJOS har hovedansvaret for standarden innenfor markslagsdata, dvs. Digitalt MarkslagsKart (DMK). Kodesettet for bonitet (..ASKOG) er under revisjon og vil komme som endring til objektkatalogen når det er ferdig behandlet. NIJOS har utarbeidet en egen instruks for fotogrammetrisk tolkning av arealtilstand. Denne skal revideres som del av arbeidet som pågår. Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen G.Langerak NIJOS Modell for digitalt markslagskart, Rapport nr 2/ SOSI-arb.gr 6 Modell for digitalt markslagskart, Rapport nr 2/92 (ajourført 1994) NIJOS/SOSIsekr Mindre endringer / justeringer Aktuell ansvarlig: SOSI-sekreteriatet NIJOS Boks 115 IT-tjenesten 1430 Ås Tlf Inge Bjørdal 2-161

4 SOSI standard - versjon Endringslogg fra SOSI - versjon 2.2 DMK skal bestå av hele figurer der alle linjer er markslagsgrenser. Grenselinjer som samtidig er avgrensning mot andre tema, samferdsel, hydrografi og bebygd multippelkodes. Linjer som samtidig er avgrensing mot andre tema får følgende temakoder: "Markslagsgrense mot hydrografi." kodes..ltema 4201 og LTEMA 3000 "Markslagsgrense mot bebyggelse." kodes..ltema 4201 og LTEMA 5200 "Markslagsgrense mot samferdsel." kodes..ltema 4201 og LTEMA 7200 Temakoden for generert veikant, 4215 vil ikke lenger bli benyttet, men beholdes for kompatibilitet med eldre datasett. KOMM er endret fra standard til opsjon på markslag, bonitet og arealtilstand. KOMM vil ikke bli lagt inn i DMK. Informasjon om hvilke kommuner det er DMKdekning for på et kartblad, vil fremgå av en kommentar i hodet i SOSI-fila:! DMKdekning: komnr, komnr,.... Administrative grenser vil ikke bli lagt inn i DMK

5 SOSI standard - versjon Innledning 2.1 Spesifikasjonen omfatter Digitalt MarkslagsKart (DMK) er det nasjonale datagrunnlaget for jordbruksareal, skogbruksareal og annet areal. Databasen beskriver geografisk beliggenhet, grenseforløp og størrelse for markslags-, bonitets- og arealtilstandsfigurer. Spesifikasjonene i dette dokumentet er i samsvar med "Modell for digitalt markslagskart, NIJOS - Rapport nr. 2/92", ajourført i desember Forøvrig henvises til databeskrivelseskapitlet for Arealbruk. 2.2 Formål DMK er markslag klassifisert etter standard klassifikasjonssystem i økonomisk kartverk (ØK). Det skal inneholde følgende opplysninger: Geografisk beskrivelse av markslagsfigurene (koordinater), Egenskapskoder for markslagsgrenser og -innhold (egenskapsinformasjon på gruppenivå), Egenskapskoder på punktnivå, dvs. egenskapsinformasjon knyttet til representasjonpunktet i en flate/figur. DMK er det digitale datagrunnlaget for markslag. DMK er fullstendig flatedekkende.der markslagsgrensene faller sammen med objekter fra andre deler av Objektkatalogen, f.eks. hydrografi og samferdsel, kopieres disse og benyttes som markslagsgrenser. Slike elementer blir multippelkodet med generelle koder for disse temaene i tillegg til markslagskoden. DMK skal bl.a. gi grunnlag for produksjon av markslagsinnholdet i ØK, jordregister og avledede produkter som bonitetskart. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger DMK skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til DMK-FKB, og i tillegg de nødvendige kvalitetskrav for produksjon av NIJOS sine egne produkter, f.eks. jordregister. Kvaliteten på DMK skal gjøres så god som mulig utfra det grunnlagsmaterialet som til enhver tid eksisterer. Står en ovenfor valget mellom å ta med en figur med unøyaktige grenser eller ikke, velger en å ta den med, og koder den som usikker (f.eks...kvalitet 81). DMK skal ajourføres løpende og periodisk, og kvaliteten skal oppgraderes i samsvar med dette. Metodikk og organisering av ajourføringen er under utredning

6 SOSI standard - versjon Det blir nå arbeidet med å etablere produksjonslinjer som muliggjør bruk av treslagsog bonitetsopplysninger (H 40 ) fra skogplanene til skogeierforeningene og som samtidig oppfyller FKB-DMK-standarden. I etableringsfasen er det satt noe forenklet krav til oppdatering av DMK, dvs. at man har konsentrert seg om vesentlige endringer på jordbruksarealet. Man tar sikte på å justere opp kravene når etableringen av digitale markslag er ferdig, og man er kommet inn i en ordinær vedlikeholdfase

7 SOSI standard - versjon Definisjoner og presiseringer av begreper Markslag Markslagsfigur Bonitetsfigur Arealtilstandsfigur Markslagsgrense Areal som er entydig definert med hensyn på arealtilstand og bonitet. I ØK finnes ca ulike markslag (tradisjonell bonitetsinndeling), dvs. antall mulige og lovlige kombinasjoner av markslagsegenskaper. Figur som er entydig mht. markslag. En markslagsfigur består av ett markslag. Se avsnitt Figur som er entydig mht. bonitet (..ASKOG). En bonitetsfigur kan bestå av én eller flere markslagsfigurer. Se avsnitt Figur som er entydig mht. arealtilstand (..ATIL). En arealtilstandsfigur kan bestå av én eller flere markslagsfigurer. Se avsnitt 6.4. Geometrisk avgrensning av en markslagsfigur i DMK.Bonitetsgrense Geometrisk avgrensning av en bonitetsfigur i DMK. Arealtilstandsgrense Geometrisk avgrensning av en arealtilstandsfigur i DMK

8 SOSI standard - versjon Datamodell DMK-figur Bonitetsfigur Markslagsfigur Arealtilstandsfigur Bonitetsgrense Markslagsgrense Arealtilstandsgrense DMK er fullstendig flatedekkende. Der markslagsgrensene faller sammen med andre objekter i Objektkatalogen, kopieres disse og multippelkodes

9 SOSI standard - versjon SOSI-basisnavn definisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle SOSI-basisnavn som er spesielle for DMK, og som ikke finnes i den generelle SOSI-beskrivelsen ATIL (ArealTILstand) Definisjon Kodeverdi Forklaring.DEF..ATIL H * 16 * ** 32** 35*** 36*** Uklassifisert /ukjent arealtilstand Myr Myr med granskog Myr med blandingsskog Myr med lauvskog Komb. myr/fastmark Grunnlendt myr Fulldyrket Overflatedyrket jord Gjødslet beite Barskog Blandingsskog Lauvskog Annen jorddekket fastmark Grunnlendt mark Fjell i dagen Ur, steinrøys Grustak Krattskog Myr med krattskog * - Disse kodene er ikke lenger benyttet, men kan finnes i eldre data. ** - Disse kodene er i bruk i DMK i dag, men det vurderes å overføre disse til andre kapitler i Objektkatalogen. *** - Foreløpig benyttet bare i Finnmark TSKOG (Tilleggsopplysninger i SKOG) Definisjon Kodeverdi Forklaring.DEF..TSKOG H Vassjuk skogsmark Vassjuk mark med feil bartreslag Grunnlendt mark Grunnlendt mark med feil bartreslag Grunnlendt mark på tvilsom skogreisningsmark Feil bartreslag Tvilsom skogreisningsmark Fjell i dagen Ur 2-167

10 SOSI standard - versjon ASKOG (Potensiell SKOGbonitet) Definisjon Kodeverdi Forklaring.DEF..ASKOG H * * * 48 Impediment/skrapskog Lav bonitet (Landskogtakseringens bonitet) Middels bonitet Høg bonitet Svært høg bonitet Gran, bonitet 6 (H40-systemet) Gran, bonitet 8 Gran, bonitet 11 Gran, bonitet 14 Gran, bonitet 17 Gran, bonitet 20 Gran, bonitet 23 Gran, bonitet 26 Gran, bonitet 6-8 Furu, bonitet 6 Furu, bonitet 8 Furu, bonitet 11 Furu, bonitet 14 Furu, bonitet 17 Furu, bonitet 20 Furu, bonitet 23 Furu, bonitet 26 Furu, bonitet 6-8 Bjørk, bonitet 6 Bjørk, bonitet 8 Bjørk, bonitet 11 Bjørk, bonitet 14 Bjørk, bonitet 17 Bjørk, bonitet 20 Bjørk, bonitet 23 Bjørk, bonitet 26 Bjørk, bonitet 6-8 NB! Bonitetskodingen er under revisjon * Endringer i forbindelse med skogbonitet omfatter supplering med svært høy bonitet for både gran, furu og bjørk (G26, F26 og B26)

11 SOSI standard - versjon IMP (IMPedimentprosent i skog) Definisjon Kodeverdi Forklaring.DEF..IMP H Impedimentprosent = 10 Impedimentprosent = 20 Impedimentprosent = 30 Impedimentprosent = 40 Impedimentprosent = 50 Impedimentprosent = 60 Impedimentprosent = 70 Impedimentprosent = 80 Impedimentprosent = JORD (JORDklassifikasjon) Definisjon Kode Forklaring - verdi.def..jord H Svært lettbrukt fulldyrket jord og dyrkingsjord Svært lettbrukt dyrket myr og dyrkingsmyr Svært lettbrukt fulldyrket jord og dyrkingsjord Svært lettbrukt dyrket myr og dyrkingsmyr Dyrket eller dyrkbar myr Lettbrukt fulldyrket jord Lettbrukt, selvdrenert dyrkingsjord Lettbrukt, tørkesvak dyrkingsjord Lettbrukt dyrket myr og dyrkingsmyr Lettbrukt, blokkrik dyrkingsjord Lettbrukt, blokkrik, selvdrenert dyrkingsjord Lettbrukt, blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord Lettbrukt, blokkrik, dyrkbar myr Lettbrukt, svært blokkrik dyrkingsjord Lettbrukt, svært blokkrik, selvdrenert dyrkingsjord Lettbrukt, svært blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord Mindre lettbrukt fulldyrket jord og dyrkingsjord Mindre lettbrukt, selvdrenert dyrkingsjord Mindre lettbrukt, tørkesvak dyrkingsjord Mindre lettbrukt dyrket myr og dyrkingsmyr Mindre lettbrukt, blokkrik dyrkingsjord Mindre lettbrukt, blokkrik, selvdrenert dyrkingsjord Mindre lettbrukt, blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord Mindre lettbrukt, blokkrik dyrkbar myr Mindre lettbrukt, svært blokkrik dyrkingsjord Mindre lettbrukt, svært blokkrik, selvdrenert dyrkingsjord Mindre lettbrukt, svært blokkrik, tørkesvak dyrkingsjord Tungbrukt fulldyrket jord og dyrkingsjord 2-169

12 SOSI standard - versjon MYR (MYRklassifikasjon) Definisjon.DEF..MYR H Forklaring Grunn myr, ikke nøysom vegetasjon, spesifikasjon av øvre torvlag Lite omdannet Middels omdannet Sterkt omdannet Grunn myr, nøysom vegetasjon, spesifikasjon av øvre torvlag Lite omdannet Middels omdannet Sterkt omdannet Dyp myr, ikke nøysom vegetasjon, spesifikasjon av øvre/nedre torvlag Lite omdannet øvre og nedre Lite øvre, middels nedre Lite øvre, sterkt nedre Middels øvre, lite nedre Middels øvre, middels nedre Middels øvre, sterkt nedre Sterkt øvre, lite nedre Sterkt øvre, middels nedre Sterkt øvre, sterkt nedre Dyp myr, nøysom vegetasjon, spesifikasjon av øvre/nedre torvlag Lite omdannet øvre og nedre Lite øvre, middels nedre Lite øvre, sterkt nedre Middels øvre, lite nedre Middels øvre, middels nedre Middels øvre, sterkt nedre Sterkt øvre, lite nedre Sterkt øvre, middels nedre Sterkt øvre, sterkt nedre 2-170

13 SOSI standard - versjon Objektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Markslagsfigur, Bonitetsfigur, Arealtilstandsfigur, Markslagsgrense, Bonitetsgrense og Arealtilstandsgrense ble presentert i avsnitt 3, ovenfor. Markslag Bonitet Inneholder den detaljerte klassifikasjonen av markslagsfiguren / flaten (..ATIL,..ASKOG,..TSKOG,..IMP,..JORD,.. MYR). Inneholder den detaljerteklassifikasjonen av bonitetsfiguren (..ASKOG): Arealtilstand 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Inneholder den detaljerte klassifikasjonen av arealtilstandsfiguren. (..ATIL) Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan markslag, bonitet, arealtilstand og vernskog blir kodet i SOSI. Objektklasse:..OBJTYPE SOSI-koding Std / opsjon Merknad Grafisk SOSI-navn - verdi element/ objekt Objektklasser i henhold til datamodellen 4201 S O S O O O O O Markslag FLATE FTEMA KOMM ATIL ASKOG TSKOG IMP JORD MYR Bonitet FLATE FTEMA KOMM Arealtilstand ASKOG FLATE FTEMA KOMM ATIL Markslagsgrense LINJE KURVE Markslagsgrense LINJE LTEMA 4201 KURVE 3000 Markslagsgrense LINJE LTEMA 4201 KURVE S O S 4100 S O S Avledet fra markslag Avledet fra markslag LTEMA 4201 S Markslagsgrense mellom to markslag S S Markslagsgrense mot hydrografi Markslagsgrense mot bebyggelse 2-171

14 SOSI standard - versjon Markslagsgrense LINJE LTEMA 4201 KURVE 7000 S Markslagsgrense mot samferdsel Bonitetsgrense LINJE LTEMA 4210 S Avledet fra markslag KURVE Arealtilstandsgrense LINJE LTEMA 4100 S Se forøvrig egen KURVE NIJOS-rapport (FTA) Objektet marklsagsgr_gen, generert veikant kode 4215, er utgått i denne versjonen, men beholdes for kompatibilitet med eldre datasett. Alle kombinasjoner av egenskaper er ikke relevante for objektklassene. Vi viser til "Modell for digitalt markslagskart", NIJOS-rapport nr. 2/92 (vedlegg 3E) for nærmere opplysninger om lovlige kombinasjoner. For enkelte markslag gir arealtilstand fullstendig informasjon om markslaget, for andre må ATIL kombineres med en eller flere andre egenskaper for å gi et komplett bilde. DMK kan inneholde multippel temakoding på grensenivå. Se datamodell. DMK leveres på SOSI-nivå 4 som standard

15 SOSI standard - versjon SOSI-gruppe definisjoner Nedenfor følger noen definisjoner på de vanligste SOSI-datagruppene. Markslag som representasjonspunkt.punkt <serienummer>..ptema <temanummer>..atil <arealtilstandsnummer>..askog <potensiell skogbonitet>..tskog <tilleggsinformasjon, skog>..jord <jordinformasjon>..myr <myrinformasjon> <nord> <øst> Kommentar DMK kan inneholde høydeopplysninger (H, <nord> <øst> <høyde>). Markslag som flateobjekt (med representasjonskoordinater, ref. til omriss m.m.) Kommentar.FLATE <serienummer>..ftema <temanummer>..atil <arealtilstand>..askog <potensiell skogbonitet>..tskog <tilleggsinformasjon, skog)..jord <jordinformasjon>..myr <myrinformasjon>..ref :<nr> :<nr>...:<nr> <nord> <øst> Markslagsgrense.KURVE <serienummer>..ltema <temanummer> <nord> <øst>...kp1 <nord> <øst> <nord> <øst> <nord> <øst>...kp1 Markslagsgrense.LINJE <serienummer>..ltema <temanummer> <nord> <øst>...kp1 <nord> <øst> <nord> <øst> <nord> <øst>...kp1 Referanse til..linje eller..kurve som avgrenser denne flaten. Kommentar som avgrenser markslagsfigur DMK kan inneholde høydeopplysninger (H, <nord> <øst> <høyde>). Kommentar 2-173

16 SOSI standard - versjon Eksempler Markslagsgrenser som samtidig er beskrivelse av veg-, hydrologi- og andre objekter multippelkodes med generelle koder. I eksempel 2 er det lagt på multiple koder i tillegg for å vise den muligheten for multippel koding som modellen åpner for. Eksempel 1: Sammenhengen mellom markslags-, bonitets- og arealtilstandsfigur..askog 14 BONITETSFIGUR ( H ) 0,1 1,M..ATIL 24..ASKOG 14..JORD 31 ( * H A)..ATIL 24..ASKOG 14..JORD 41 ( * H A )..ATIL 26..ASKOG 14 ( o) H )..ATIL 26..ASKOG 14 ( o) H )..JORD 31..MYR 11 MARKSLAGSFIGUR 1,M 1..ATIL 24..ATIL 26 AREALTILSTANDSFIGUR ( * ) ( o) ) 2-174

17 SOSI standard - versjon Eksempel 2: Figur med forskjellige avgrensningselementer og SOSI-koding SKISSE TIL SOSI - EKSEMPELET VEG RV 39 P2 2: P3 3: 1: 6: ( * H ) 4: P4 SMÅVANN P1 5: P5 1: P1 Serienummer for datagrupper Start/slutt på datagruppe Koordinatsettnummer SOSI datagruppe 1..KURVE 1:..LTEMA LTEMA KP KP 1 SOSI datagruppe 2..LINJE 2:..LTEMA LTEMA KVALITET KP KP KP 1 Beskrivelse Markslagsgrense Bonitetsgrense P1 Knutepunkt P2 Knutepunkt Beskrivelse Markslagsgrense langs samferdsel Generert P2 Knutepunkt P3 Knutepunkt 2-175

18 SOSI standard - versjon SOSI datagruppe 3..KURVE 3:..LTEMA LTEMA KP KP 1 SOSI datagruppe 4..KURVE 4:..LTEMA LTEMA KP KP 1 SOSI datagruppe 5..KURVE 5:..LTEMA KP KP KP 1 SOSI datagruppe 6..FLATE 6:..FTEMA ATIL 24..ASKOG 14..TSKOG 13..:1 :2 :-3 :4 : Beskrivelse Markslagsgrense Arealtilstandsgrense P4 Knutepunkt P3 Knutepunkt Beskrivelse Markslagsgrense langs vann P4 Knutepunkt P5 Knutepunkt Beskrivelse Markslagsgrense P1 Knutepunkt P5 Knutepunkt Beskrivelse Markslagsfigur Barskog Høg bonitet Grunnlendt Referanse til serienr

19 SOSI standard - versjon Hodeinformasjon 7.1 Kommuneinformasjon. Hvilke kommuner det er DMK-dekning for innenfor et kartblad registreres i en kommentarlinje i hodet i SOSI-fila. Kommunen angis med kommunenummer.! DMK dekning, kommunenummer, kommunenummer

20 SOSI standard - versjon Denne side er blank 2-178

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-205 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-206 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 2-206 SOSI standard - versjon 3.0 2-207

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 281 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 282 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 282 SOSI standard - versjon 2.2 Side

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Markslag. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Markslag. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata har foreligget på SOSI-format i lengre tid. I forbindelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......3 1 Historikk og status......4

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 0 (Utkast til 23.01.97 NIJS SSI-arb.gr.

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt

Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt I.Bjørdal, K. Bjørkelo, B. Nilsen, I. Nystuen, G.H. Strand, K. Thorvaldsen NIJOS dokument 36/04 INNHALD KODEVERKET I DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK)... 4

Detaljer

Markslagstatistikk. 01 Østfold

Markslagstatistikk. 01 Østfold Markslagstatistikk 01 Østfold NIJOS-ressursoversikt 01/2000 Markslagstatistikk 01 Østfold Forsidefoto: Oskar Puschmann NIJOS ressursoversikt i Tittel: Markslagstatistikk 01 Østfold Forfatter(e): Geir-Harald

Detaljer

Markslag i Økonomisk kartverk

Markslag i Økonomisk kartverk Markslag i Økonomisk kartverk NIJOS veileder 01/04 bokmål Markslag i Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk (ØK) inneholder i tillegg til markslaget opplysninger om bl.a. navn, terrengforhold, vassdrag,

Detaljer

EKSEMPELSAMLING til VEILEDER for ADMINISTRATIVT AJOURHOLD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK)

EKSEMPELSAMLING til VEILEDER for ADMINISTRATIVT AJOURHOLD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK) EKSEMPELSAMLING til VEILEDER for ADMINISTRATIVT AJOURHOLD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK) NIJOS-dokument nr 2b/2003 Versjon 10 (bokmål) NIJOS 1 FORORD Denne eksempelsamlingen inneholder praktiske eksempler

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap i Nord-Trøndelag Geir-Harald Strand og Rune Eriksen Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG-

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Arealbruk - Historikk og status 1 Historikk og status Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 401 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 402 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

Markslagsstatistikk. Retningslinjer for produksjon av faktaark for kommunene. Overflated yrka mark Innmarksbei te. (Areal i dekar) Fulldyrka mark

Markslagsstatistikk. Retningslinjer for produksjon av faktaark for kommunene. Overflated yrka mark Innmarksbei te. (Areal i dekar) Fulldyrka mark ( i dekar) Fulldyrka mark Overflated yrka mark Innmarksbei te Total Lettbrukt 60956 69 227 61252 Mindre lettbrukt 1743 31 29 1803 Ikke angitt 374 180 599 1153 Total 63073 280 856 64209 Markslagsstatistikk

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 223 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 224 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 224 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-283 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-284 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

Markslagstatistikk 02 Akershus 03 Oslo

Markslagstatistikk 02 Akershus 03 Oslo Markslagstatistikk 02 Akershus 03 Oslo Roar Lågbu og Geir-Harald Strand NIJOS-ressursoversikt 2/2000 Markslagstatistikk 02 Akershus 03 Oslo Roar Lågbu og Geir-Harald Strand Forsidefoto: Oskar Puschmann

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

Eksempelsamling til Rettleiar for administrativt ajourhald av Digitalt markslagskart (DMK)

Eksempelsamling til Rettleiar for administrativt ajourhald av Digitalt markslagskart (DMK) Eksempelsamling til Rettleiar for administrativt ajourhald av Digitalt markslagskart (DMK) NIJOS dokument 2/03 EKSEMPELSAMLING til RETTLEIAR for ADMINISTRATIVT AJOURHALD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK)

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet 2/2010 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5 Valstad Holtan Dyrstadtjønna Dyrstad Skardaunet Arealressurskart AR5 klassifikasjonssystem produktet AR5 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000.

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Jordregister. Fagområde: Jordregister

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Jordregister. Fagområde: Jordregister SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Jordregister Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

KARTOGRAFI TIL AR5. Rapport 10/2014. fra Skog og landskap

KARTOGRAFI TIL AR5. Rapport 10/2014. fra Skog og landskap Rapport 10/2014 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARTOGRAFI TIL AR5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-595 Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-596 Databeskrivelse : Lufthavn - Historikk og status Denne side er blank 2-596 SOSI standard - versjon 3.0 2-597

Detaljer

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 01/2008 MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap Geir-Harald Strand og Rune Eriksen ISBN 978-82-311-0036-2 Omslagsfoto: Kulturlandskapsarbeiderne kommer,

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA 3-95 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-96 Denne side er blank 3-96 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-97 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren

Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren Til Kristian Moseby Fra Stein Turtumøygard Dato: 19. februar 2016 Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren Som avtalt har vi gjort en GIS basert beregning av maksimal lengde buffersoner

Detaljer

Markslag i Økonomisk kartverk

Markslag i Økonomisk kartverk Markslag i Økonomisk kartverk NIJOS veileder 01/04 nynorsk Markslag i Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk (ØK) inneheld i tillegg til markslaget opplysningar om m.a. namn, terrengforhold, vassdrag, fastpunkt,

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane Nasjonal matproduksjon fra land og sjø skal være et fundament for nasjonal matsikkerhet. Produksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte,

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK. Norges nasjonalparker. Geir-Harald Strand

Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK. Norges nasjonalparker. Geir-Harald Strand Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK Norges nasjonalparker Geir-Harald Strand Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK Norges nasjonalparker Geir-Harald

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-137 Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-138 Databeskrivelse : Olje - Historikk og status Denne side er blank 2-138 SOSI standard - versjon 3.0 2-139 Databeskrivelse

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

Jordsmonnkartlegging. Kommunesamling i Hedmark, 10.09.14. Hilde Olsen

Jordsmonnkartlegging. Kommunesamling i Hedmark, 10.09.14. Hilde Olsen Jordsmonnkartlegging Kommunesamling i Hedmark, 10.09.14 Hilde Olsen Jordsmonnkartlegging Hovedformål: Skaffe data for bruk innen forvaltning, rådgivning og forskning i landbruket Prinsipp: Standardisert,

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status 1 Historikk og status Denne datatypen

Detaljer

NOTAT. Oppdatering av skog i FKB-AR5. 1. Innledning. 2. Skogopplysninger i FKB-AR Markslag. 2.2 Skogareal i FKB-AR5

NOTAT. Oppdatering av skog i FKB-AR5. 1. Innledning. 2. Skogopplysninger i FKB-AR Markslag. 2.2 Skogareal i FKB-AR5 NOTAT Til: Geovekstforum Kopi til: [Kopi til] Fra: NIBIO v/gry Merete Olaisen Dato: [14.11.2016] Saksnr: [Saksnr] Oppdatering av skog i FKB-AR5 1. Innledning NIBIO ønsker å oppdatere skogopplysningene

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

Håndbok for manusarbeid

Håndbok for manusarbeid NIJOS dokument 3/03 Tittel: Håndbok for manusarbeid Forfatter(e): Trond Saursaunet (red.) Oppdragsgiver: NIJOS NIJOS nummer: _ 3 / _2003 _ ISBN nummer: Dato: 7. mai 2003 Prosjekt/Program: Produksjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

Bølgelengde i mikrometer (pm) Fig. 8.Refleksjonskurver for vann, frisk vegetasjon og bar jord som funksjon av bølgelengde.

Bølgelengde i mikrometer (pm) Fig. 8.Refleksjonskurver for vann, frisk vegetasjon og bar jord som funksjon av bølgelengde. 3 Datagrunnlag 3.1 Satellittdata Generelt Kartlegging av naturlig vegetasjon ved hjelp av optiske data har vært gjennomført siden den første Landsat-satellitten ble skutt opp tidlig på 70-tallet. Videre

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-561 Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-562 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-562 SOSI standard - versjon 3.0 2-563

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata 1 Databeskrivelse : N2000 Kartdata Databeskrivelse : N2000 Kartdata - Historikk og status 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1997-08-31 Erik Lund Torgeir Gregersen

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap Ajourhold av Ar5 Øvingsoppgaver for GIS/LINE Norsk institutt for Skog og landskap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt GIS/LINE-prosjekt for AR5-ajourhold

Detaljer

Handbok frå Skog og landskap 01/2007. MARKSLAGSKLASSIFIKASJON I ØKONOMISK KARTVERK 2007-utgåva. Inge Bjørdal

Handbok frå Skog og landskap 01/2007. MARKSLAGSKLASSIFIKASJON I ØKONOMISK KARTVERK 2007-utgåva. Inge Bjørdal Handbok frå Skog og landskap 01/2007 MARKSLAGSKLASSIFIKASJON I ØKONOMISK KARTVERK 2007-utgåva Inge Bjørdal Handbok frå Skog og landskap - 01/2007 MARKSLAGSKLASSIFIKASJON I ØKONOMISK KARTVERK 2007-utgåva

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

MARKSLAG OG JORDSMONN PÅ HAUGEHÅTVEIT NEDRE, /10, I TOKKE KOMMUNE, TELEMARK

MARKSLAG OG JORDSMONN PÅ HAUGEHÅTVEIT NEDRE, /10, I TOKKE KOMMUNE, TELEMARK Oppdragsrapport frå Skog og landskap 12/2007 MARKSLAG OG JORDSMONN PÅ HAUGEHÅTVEIT NEDRE, 833-97/10, I TOKKE KOMMUNE, TELEMARK Ove Klakegg Elling Mjaavatten Oppdragsrapport frå Skog og landskap 12/07 MARKSLAG

Detaljer

Beskrivelse av jordregister JORDREGISTER

Beskrivelse av jordregister JORDREGISTER JORDREGISTER 1.0 Jordregister... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Om jordregisteret... 4 1.3 Hvordan lages jordregisteret?... 4 2.0 Kontroll og oppretting av informasjon i jordregisteret... 7 3.0 Beskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-399 Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-400 Databeskrivelse : Grottedata - Historikk og status Denne side er blank 2-400 I standard - versjon 3.0 2-401 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-337 Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-338 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-338 SSI standard - versjon 2.21 2-339

Detaljer

Arealressurskart AR5

Arealressurskart AR5 Arealressurskart AR5 Arealressurskartet AR5 AR5 er et heldekkende, nasjonalt kart som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Kartet skal primært dekke behov innen

Detaljer

FKB-AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Osen kommune

FKB-AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Osen kommune Kartverket Trondheim Kopi: Osen kommune v/ landbruksforvaltningen og geodataansvarlig FMLA Sør-Trøndelag v/ geodataleder Dato: 26.04.2016 Deres ref: Vår ref: 2016/857 FKB-AR5 fra kontinuerlig ajourhold

Detaljer

Kunnskap og informasjon om arealressursene. Jostein Frydenlund Avdeling Landbrukskart, Kart og statistikkdivisjonen

Kunnskap og informasjon om arealressursene. Jostein Frydenlund Avdeling Landbrukskart, Kart og statistikkdivisjonen Kunnskap og informasjon om arealressursene Jostein Frydenlund Avdeling Landbrukskart, Kart og statistikkdivisjonen Foto: Oskar Puschmann/ NIBIO 2002. Melhus kom., Sør-Trøndelag. Foto: Oskar Puschmann/

Detaljer

Håndbok fra Skog og landskap. AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM Klassifikasjon av arealressurser. Inge Bjørdal og Knut Bjørkelo

Håndbok fra Skog og landskap. AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM Klassifikasjon av arealressurser. Inge Bjørdal og Knut Bjørkelo Håndbok fra Skog og landskap AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM Klassifikasjon av arealressurser Inge Bjørdal og Knut Bjørkelo Her skal det inn et fint bilde som passer til innholdet i dokumentet. Størrelse på

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 4-31. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

SOSI standard - versjon 2.21 4-31. Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.21 4-31 Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.21 4-32 databeskrivelse : n250 kartdata - historikk og status Denne side er blank 4-32 SOSI standard - versjon

Detaljer

Sør-Odal kommune. Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater

Sør-Odal kommune. Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater Sør-Odal kommune Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås NIJOS dokument 20/2005 Tittel:

Detaljer