SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk"

Transkript

1 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

2 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368

3 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling av tema innenfor anvendt geofysikk ble startet i Det har i første rekke vært lagt vekt på en klassifisering av nye objekttyper og SSI-basisnavn som er spesielle for anvendt geofysikk. Kodeverdilistene for de nye basisnavnene er foreløpig ikke fullstendig, men vil bli videreutviklet til seinere versjon av SSI-standarden. Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1995/97 NGU-prosjekt Justeringer og tilpasning til andre geologiske tema NGU v/ E. Mauring Forslag til standard for løsmassene og P. Ryghaug SSI-arbeidsgr. 6 og NGU Justeringer og tillegg Aktuell ansvarlig: SSI-sekretariatet Per Ryghaug NGU IT-tjenesten Geologisk informasjonssenter Tlf Tlf: Endringslogg fra SSI - versjon 2.21 Innholdet i denne standarden kommer som et tillegg til databeskrivelsene for geologi i SSI-standarden, versjon

4 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Innledning 2 Innledning 2.1 Spesifikasjonen omfatter Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av flater, linjer og punkter som er knyttet til geofysiske målinger og/eller tolkninger. Spesifikasjonen er ment å gjelde all anvendt geofysikk på/over land, samt målinger med fly over kontinentalsokkelen. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er ment å dekke alle målestokker/kartserier i Norge, inkl. kontinentalsokkelområdene 2.2 Formål Formålet har vært å utvikle en standard for presentasjon av geofysiske data og geofysiske tolkninger i kartform. En har forsøkt å utvikle en mest mulig generell struktur på objekttypene slik at de dekker de fleste typer informasjon innen anvendt geofysikk som det kan være aktuelt å presentere på kart. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Framtidig utvikling innenfor tema for anvendt geofysikk vil i første omgang være en mer fyldig kodeverdiliste for de forskjellige basisnavnene. Det kan også bli aktuelt med noen få tillegg i basisnavndefinisjoner. Det er også ønskelig at SSI-standarden kan tilrettelegges bedre for koding av tredimensjonale tolkninger og dybdemodelleringer. Spesifikasjon og beskrivelser innen offshore seismikk er ennå ikke beskrevet, og bør skje i samarbeid med ljedirektoratet og eventuelt Statoil

5 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep Gf_måleomr: Gf_målepkt: Flate som definerer et område der det er utført geofysiske målinger. Informasjon som kan kodes (ved siden av FTEMA) - Målemetode (GFMETDE) Punkt der det er gjort geofysisk måling. Aktuelle koder: - Målemetode (GFMETDE) - Måleverdi/fysisk parameter (FYSPETPAR) - Type, retning og lengde for evt. kabelutlegg (GFUTLEGG) - Borhullsparametre ved målinger i borhull (BRPARAM) Gf_tolk_flate: Flaten definerer et anomaliområde eller tolket geofysisk flate (f.eks. magnetiske bånd, magnetiseringsnivå, elektrisk leder). Informasjon som kan kodes: - Målemetode (GFMETDE) - Fysisk parameter for tolket flate (FYSPETPAR) - Dyp til tolket flate (GFDYP) - Type tolket flate (GFFLATE) - Angi radioaktiv risiko for område (RADRISKMRÅDE) - Strøk/fall på tolket flate (GFSTRØK, GFFALL) - Anomali-klassifisering av område (GFANMALI) Gf_tolk_pkt: Gf_profil: Anomali og/eller tolkning som foretas i et bestemt punkt. Koder: - Målemetode (GFMETDE) - Fysisk parameter i tolket punkt (FYSPETPAR) - Dyp til tolket objekt under punkt (GFDYP) - Type tolkning som er utført (GFTLK) - Anomaliklassifisering av punkt (GFANMALI) En linje der det er utført geofysiske målinger. Aktuelle koder: - Målemetode (GFMETDE) - Type, retning og lengde for eventuelt kabelutlegg (GFUTLEGG) Gf_tolk_linje: Linjeinformasjon. Her kodes linjeanomalier, tolkete linjestrukturer (f.eks. magnetisk lineament, magnetisk form) og snittlinjer der det er foretatt dybdemodelleringer. Informasjon som kan kodes: - Målemetode (GFMETDE) - Fysisk parameter (FYSPETPAR) - Type tolkning/modellering (GFTLK) - Type tolket linje (GFLINJE) - Dyp til tolket objekt under linje (GFDYP) - Anomali-klassifisering (GFANMALI) - Strøk/fall på tolket linje (GFSTRØK, GFFALL) Gf_kote: Petrofys_pkt: Linje som representerer lik størrelse på en fysisk parameter (inkluderer også dyp, f.eks. dyp til magnetisk basement og penetrasjonsdyp, georadar). Informasjon som kan kodes: - Målemetode (GFMETDE) - Fysisk parameter/dyp (FYSPETPAR) Punkt der det er tatt en bergartsprøve for måling av fysiske parametre i lab. Informasjon som kan kodes: - Verdier for følgende parametre; elektrisk ledningsevne (ELLEDNEVNE, magnetisk susceptibilitet (MAGSUSC), densitet (DENSITET), remanens inklinasjon (REMANENSINK), remanens deklinasjon (REMANENSDEK). - Petrofysisk kode i samsvar med de koder som benyttes i NGU s petrofysiske database (PETFYSKDE)

6 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Definisjoner og presisering av begrep - BERGART (knyttes til koder som er under utarbeidelse ved NGU) Gf_info_linje: Gf_info_pkt: Linjeinformasjon som kodes og som ikke er direkte relatert til målinger. F.eks. utlegg av strømkabler/-sløyfer, støykilder (GFL_INF). Punktinformasjon som kodes og som ikke er direkte relatert til målingene. Eks.: støykilde, jordingselektrode (GFP_INF)

7 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Datamodell 4 Datamodell Foreløpig ikke utarbeidet

8 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - SSI-basisnavn definisjoner 5 SSI-basisnavn definisjoner Definisjoner (foreløpige) for aktuelle SSI-basisnavn som er spesielle for anvendt geofysikk, og som ikke finnes i den generelle SSI-beskrivelsen. 5.1 GFUTLTYPE (GeoFysiskUTLeggsTYPE) Angivelse av type kabelutlegg. Aktuelt f. eks. ved elektriske målinger Definisjon Kodeverdi Definisjon..GFUTLTYPE H3 10 Schlumberger AB/2 20 Gradient elektrodekonfigurasjon 30 Pol-pol elektrodekonfigurasjon 40 Pol-dipol elektrodekonfigurasjon 50 Dipol-dipol elektrodekonfigurasjon 60 Wenner elektrodekonfigurasjon 5.2 GFDYPTYPE (GeoFysiskDYPTYPE) Brukes under GFDYP. Angir type dyp som er beregnet ved tolkning...gfdyptype H3 10 Penetrasjonsdyp, georadar 20 Dyp til reflektor, georadar 30 Dyp til reflektor, refleksjonsseismikk 40 Dyp til refraktor 50 Dyp til magnetisk basement 60 Dyp til elektrisk leder 5.3 FYSPARAM (FYSiskePARAMetre) Benyttes under FYSPETPAR. Angir type fysisk parameter som er beregnet/modellert/målt..fysparam H3 10 Seismisk hastighet 20 Resistivitet 25 Tilsynelatende resistivitet 30 Ledningsevne Tilsynelatende ledningsevne 40 EM-bølgehastighet 50 Tid 60 Bougueranomali 70 Magnetisk feltstyrke 80 Magnetisk gradientverdi 90 IP-verdi 100 Tellinger 110 Spenning 120 Feltsvekning 130 Tidskonstant 140 Remanent magnetisering, deklinasjon 141 Remanent magnetisering, inklinasjon 150 Densitet 160 Temperatur 170 Magnetisk susceptibilitet 180 Q-verdi 2-374

9 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - SSI-basisnavn definisjoner 190 Magnetisk permeabilitet 200 Dielektrisitet 210 Konsentrasjon Cs Dyp, magnetisk basement 225 Penetrasjonsdyp, georadar 230 Dyp, reflektor 235 Dyp, refraktor 240 Dyp, elektrisk leder 5.4 FYSENHET (FYSiskENHET) Benyttes under FYSPETPAR. Angir enhet som er benyttet for fysisk parameter..fysenhet H3 10 m/s 20 ohmm 30 ms/m 40 m/ns 50 ns 55 ms 60 mgal 70 nt 80 nt/m 90 % 100 c/s 110 mikrov 112 mv 115 V 130 pt/m 150 kg/m3 160 oc 190 H/m 200 F/m 210 kbq/m2 220 m 300 Ubenevnt 5.5 GFANMALI (GeoFysiskANMALI) Anomaliklassifisering. Kvalitativ angivelse av anomalistyrke. Benyttes ofte ved elektriske og elektromagnetiske metoder..gfanmali H2 10 Meget sterk 20 Sterk 30 Middels 40 Svak 50 Meget svak 90 Redusert penetrasjon, georadar 5.6 GFFALLSTR (GeoFysiskFALLSTørRrelse) Kvalitativ angivelse av fallstørrelse, ofte tolket på bakgrunn av kurveform.! Fallstørrelse..GFFALLSTR H2 10 Bratt (60-90o) 20 Middels (30-60o) 2-375

10 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - SSI-basisnavn definisjoner 30 Slakt (0-30o) 40 Usikkert 5.7 GFFALLTYPE (GeoFysiskFALLTYPE) Angir hvilken metode som er benyttet ved kvalitativ bestemmelse av fallstørrelse..gffalltype H2 10 Modellberegnet verdi fra magnetometri 20 Fallretning tolket ut fra kurveform 5.8 GFFLATE (GeoFysiskFLATE) Tema som benyttes for tolkete flater. Angir type tolket..gfflate H2 1 Distinkt, magnetisk bånd 2 Dypt magnetisk bånd 3 Diffust, sterkt magnetisk bånd 4 Diffust, svakt magnetisk bånd 5 Diskordant magnetisk bånd 10 Båndet magnetiseringsmønster, lavt mag.nivå 11 Båndet magnetiseringsmønster, middels mag.nivå 12 Båndet magnetiseringsmønster, høyt mag.nivå 13 Uregelmessig mag.mønster, lavt mag.nivå 14 Uregelmessig mag.mønster, middels mag.nivå 15 Uregelmessig mag.mønster, høyt mag. Nivå 50 God elektrisk leder 51 Middels god elektrisk leder 52 Svak elektrisk leder 90 Geofysisk flate, uspesifisert 5.9 GFLINJE (GeoFysiskLINJE) Tema som benyttes for tolkede linjer. Angie type tolket linje...gflinje H2 1 Distinkt, magnetisk bånd 2 Dypt magnetisk bånd 3 Diffust, sterkt magnetisk bånd 4 Diffust, svakt magnetisk bånd 5 Diskordant magnetisk bånd 10 Distinkt, magnetisk kontakt 11 Diskordant magnetisk kontakt 12 Diffus magnetisk kontakt 20 Antiform, sikker 21 Antiform, usikker 22 Synform, sikker 23 Synform, usikker 30 Magnetisk dislokasjon 50 God elektrisk leder 51 Middels god elektrisk leder 52 Svak elektrisk leder 90 Geofysisk linje, uspesifisert 2-376

11 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - SSI-basisnavn definisjoner 5.10 GFP_INF (GeoFysiskINFrmasjon) Informasjon om punktobjekter som ikke er 'geofysiske' objekter, men som er viktig for tolkningen av disse...gfp_inf H1 1 Jordingselektrode 2 Støykilde 5.11 GFL_INF (GeoFysiskLinjeobjektINFrsasjon) Informasjon om linjeobjekter som ikke er 'geofysiske' objekter, men som er viktig for tolkningen av disse. Linjeinformasjon på geofysiske kart..gfl_inf H1 1 Støykilde 2 Jordingskabel 3 Energiseringssløyfe 5.12 RADRISKMR (RADiometrikRISiKMRåde) Kode som kan benyttes ved radiometriske undersøkelser, f.eks. ved cesium (Tsjernobyl) og radon. Radioaktivt risikoområde...radriskmr H2 1 Lav stråling/konsentrasjon 2 Middels stråling/konsentrasjon 3 Høy stråling/konsentrasjon 5.13 GFMETDE (GeoFysiskmåleMETDE) Angir navn og kode på geofysisk målemetode som er anvendt eller som tolkning er basert på. Definisjon GF- GFMETNAVN Forklaring KDE..GFMETDE 10 Magn totalfelt, fly Magnetisk totalfelt, fly...gfkde H3 20 Magn. totalfelt, helikopter Magnetisk totalfelt, helikopter...gfmetnavn T30 30 Magn. totalfelt, bakke Magnetisk totalfelt, bakke 40 Vert. magn. grad, fly Vertikal magnetisk gradient, fly 50 Vert. magn. grad, heli. Vertikal magnetisk gradient, heli. 60 Vert. magn. grad, bakke Vertikal magnetisk gradient, bk. 70 Magnetisk susceptibilitet Magnetisk susceptibilitet 80 Gravimetri Gravimetri 90 Radiometri, helikopter Radiometri, helikopter 100 Radiometri, bakke Radiometri, bakke 110 Radon Radon 120 VLF, helikopter VLF, helikopter 130 VLF, bakke VLF, bakke 140 EM, helikopter EM, helikopter 150 EM, bakke EM, bakke 180 Georadar Georadar 190 Ledningsevne/resistivitet Ledningsevne/resistivitet 2-377

12 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - SSI-basisnavn definisjoner 220 IP IP 230 SP SP 240 CP CP 250 Refleksjonsseismikk Refleksjonsseismikk 270 Refraksjonsseismikk Refraksjonsseismikk 280 Temperatur Temperatur 290 Nøytron-logg Nøytron-logg 300 Gamma-logg Gamma-logg 310 Akustisk logg Akustisk logg 320 Resistivitet/ledn.evne, borhull Resistivitet/ledn.evne, borhull 5.14 GFUTLEGG (GeoFysiskUTLEGG) Angivelse av type, retning og lengde på kabelutlegg, f.eks. ved elektriske målinger FYSPETPAR (FYSiskePETrofysiskePARametre) Angivelse av fysisk parameter, størrelse og enhet på observert/beregnet verdi. Fysisk/Petrofysisk parameter 5.16 GFDYP (GeoFysiskDYP) Kode benyttes dersom en dybdebergning er foretatt. Angir metode og størrelse på dyp. F.eks. dyp til magnetisk basement Definisjon Kodeverdi Forklaring! Kabelutlegg..GFUTLEGG *...GFUTLTYPE H3 Se tidligere definisjon...gfutlretn H3 # Retning i grader (nygrader?) for utlegg...gfutllen H5 # Lengde av utlegg i meter Definisjon Kodeverdi Forklaring..FYSPETPAR *...FYSPARAM H3 Se tidligere definisjon...fysstr D10 # Tall som angir størrelse på FYSPARAM...FYSENHET H3 Se tidligere definisjon Definisjon Kodeverdi Forklaring..GFDYP *...GFDYPTYPE H3 Se tidligere definisjon...gfdypstr D10 # Dyp i meter 2-378

13 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - SSI-basisnavn definisjoner 5.17 BRPARAM (BRhullsPARAMER) Ved målinger i borhull angis retning, helning og lengde på borhull GFFALL (GeoFysiskFALLstørrelse) Angir falltype og fallstørrelse (se tidligere definisjon) 5.19 GFSTRØK (GeoFysiskSTRØKretning) Angir strøkretning GFTLK (GeoFysiskTLKningsmetode) Angir hvilken metodikk som er benyttet ved tolkning, hvordan objekt er modellert/tolket (skal videreutvikles) 5.21 PETFYSKDE (PETroFYSiskKDE) Definerer petrofysisk kode etter mal som er benyttet i petrofysisk database ved NGU. Definerer petrofysisk kode etter petrofysisk database ved NGU. Definisjon Kodeverdi Forklaring *..BRPARAM *...BRRETNING H3 # Retning på borhull i grader (nygrader?)...brhelning H3 # Helning på borhull i grader (nygrader?)...brlengde D10 # Lengde av borhull i meter Definisjon Kodeverdi Forklaring..GFFALL *...GFFALLTYPE H2 Tidligere definert...gffallstr H2 Tidligere definert Definisjon Kodeverdi Forklaring..GFSTRØK H3 # Strøkretning i grader Definisjon Kodeverdi Forklaring! Angi hvordan objekt er modellert/tolket..gftlk H3 0 Ikke tolket/modellert 1 Tolket/modellert Definisjon Kodeverdi Forklaring.PETFYSKDE *...PETLITKDE T4 verdi Litologisk kode i database 2-379

14 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - SSI-basisnavn definisjoner...petmetakde T2 verdi Metamork kode i database...petstratkde T4 verdi Stratigrafisk kode i database 2-380

15 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - bjektbeskrivelse 6 bjektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Viser til kapittel Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan anvendt geofysikk kodes i SSI bjektklasse:..bjtype SSI-koding std/ opsjon Grafisk SSI-navn SSI-verdi element/ objekt Gf_måleomr FLATE FTEMA 4570 S GFMETDE GFKDE GFMETNAVN Gf_måleomr_gr LINJE LTEMA 4570 S KURVE Gf_målepkt PUNKT PTEMA 4570 S SVERM GFMETDE GFKDE GFMETNAVN FYSPETPAR FYSPARAM FYSSTR FYSENHET GFUTLEGG GFUTLTYPE GFUTLRETN GFUTLLEN BRPARAM BRRETNING BRHELNING BRLENGDE Gf_tolk_flate FLATE FTEMA 4571 S GFMETDE GFKDE GFMETNAVN FYSPETPAR FYSPARAM FYSSTR FYSENHET GFFLATE GFSTRØK GFFALL GFFALLTYPE GFFALLSTR GFDYP GFDYPTYPE GFDYPSTR GFANMALI RADRISKMR Gf_tolk_flate_gr LINJE LTEMA 4571 S KURVE Gf_tolk_pkt PUNKT PTEMA 4571 S GFMETDE GFKDE GFMETNAVN FYSPETPAR Merknad 2-381

16 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - bjektbeskrivelse FYSPARAM FYSSTR FYSENHET GFDYP GFDYPTYPE GFDYPSTR GFTLK GFANMALI Gf_profil LINJE LTEMA 4572 S KURVE GFMETDE GFKDE GFMETNAVN GFUTLEGG GFUTLTYPE GFUTLRETN GFUTLLEN Gf_tolk_linje LINJE LTEMA 4573 S KURVE GFMETDE GFKDE GFMETNAVN FYSPETPAR FYSPARAM FYSSTR FYSENHET GFLINJE GFSTRØK GFFALL GFFALLTYPE GFFALLSTR GFDYP GFDYPTYPE GFDYPSTR GFTLK GFANMALI Gf_kote LINJE LTEMA 4574 S KURVE GFMETDE GFKDE GFDYPSTR FYSPETPAR FYSPARAM FYSSTR FYSENHET Petrofys_pkt PUNKT PTEMA 4575 S SVERM ELLEDNEVNE MAGSUSC DENSITET REMANENSINK REMANENSDEK PETFYSKDE PETLITKDE PETMETAKDE PETSTRATKDE BERGART Gf_info_linje LINJE LTEMA 4576 S KURVE GFL_INF Gf_info_pkt PUNKT PTEMA 4576 S SVERM GFP_INF 6.3 SSI-gruppe definisjoner Geofysiske data er ikke tidligere utarbeidet etter dette systemet, og det er derfor litt tidlig å beskrive hvordan datasettet totalt sett vil se ut

17 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - bjektbeskrivelse 6.4 Eksempler 2-383

18 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - bjektbeskrivelse 2-384

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Denne datatypen er ikke tidligere vært beskrevet i SSI-sammenheng. Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Anvendt geofysikk. Fagområde: Anvendt geofysikk

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Anvendt geofysikk. Fagområde: Anvendt geofysikk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geofysikk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status 1 Historikk og status Denne datatypen

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-283 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-284 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-399 Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-400 Databeskrivelse : Grottedata - Historikk og status Denne side er blank 2-400 I standard - versjon 3.0 2-401 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-337 Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-338 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-338 SSI standard - versjon 2.21 2-339

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-561 Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-562 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-562 SOSI standard - versjon 3.0 2-563

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-137 Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-138 Databeskrivelse : Olje - Historikk og status Denne side er blank 2-138 SOSI standard - versjon 3.0 2-139 Databeskrivelse

Detaljer

METODEBESKRIVELSE TURAM

METODEBESKRIVELSE TURAM Historikk, fysisk grunnlag. METODEBESKRIVELSE TURAM Turam er en av de eldste geofysiske målemetodene som brukes i malmleting. Metoden er en elektromagnetisk metode og baserer seg på den egenskapen at malmer

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Arealbruk - Historikk og status 1 Historikk og status Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-595 Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-596 Databeskrivelse : Lufthavn - Historikk og status Denne side er blank 2-596 SOSI standard - versjon 3.0 2-597

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag SSI standard - versjon 3.0 2-97 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag juli 1997 SSI standard - versjon 3.0 2-98 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 2-98 SSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 401 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 402 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

Geofysiske målinger ved kartlegging av dyp til fjell over tunnelpåhugg, Vik, Vestvågøy kommune, Nordland. Oppdragsgiver: Kommune:

Geofysiske målinger ved kartlegging av dyp til fjell over tunnelpåhugg, Vik, Vestvågøy kommune, Nordland. Oppdragsgiver: Kommune: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 95.117 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Geofysiske målinger ved kartlegging av dyp til fjell over tunnelpåhugg,

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-205 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-206 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 2-206 SOSI standard - versjon 3.0 2-207

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av fastmerker ble første gang

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Naturvernområder. Databeskrivelse: Naturvernområder

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Naturvernområder. Databeskrivelse: Naturvernområder I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Naturvernområder I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status pesifikasjon av Naturvernområder er ny i versjon 3.2. Den videre behandling framgår

Detaljer

Vannets veier over og under bakken

Vannets veier over og under bakken Vannets veier over og under bakken Helen K. French NMBU(Bioforsk) Foreleser og forsker i hydrogeologi ved NMBU 20.05.2015 Norges miljø-og biovitenskapeligeuniversitet 1 Tema for presentasjonen Vannets

Detaljer

NGU Rapport 2011.013. Geofysisk logging av borehull ved Rødsmyra skole, Fredrikstad

NGU Rapport 2011.013. Geofysisk logging av borehull ved Rødsmyra skole, Fredrikstad NGU Rapport 2011.013 Geofysisk logging av borehull ved Rødsmyra skole, Fredrikstad Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2011.013 ISSN

Detaljer

DiELUADAS. NGU Rapport nr Geofysiske bakkemålinger RAISJAVRI-KAUTOKEINO-OMRÅDET, Kautokeino og Nordreisa Finnmark og Troms

DiELUADAS. NGU Rapport nr Geofysiske bakkemålinger RAISJAVRI-KAUTOKEINO-OMRÅDET, Kautokeino og Nordreisa Finnmark og Troms DiELUADAS NGU Rapport nr. 1907 Geofysiske bakkemålinger RAISJAVRI-KAUTOKEINO-OMRÅDET, Kautokeino og Nordreisa Finnmark og Troms 1982 WSBIDJOVAGGE GRUBER Letv Etuksons vei 39 Postboks 3006 Postgironr. 5

Detaljer

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing'

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing' SSI versjon 3.4 versikt over rettinger utført etter 'frysing' I forbindelse med arbeidet rundt SSI-versjon 3.4 er enkelte feil oppdaget i en fase hvor vi ikke har hatt muligheter til å rette i selve standardene.

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA 3-95 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-96 Denne side er blank 3-96 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-97 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 223 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 224 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 224 SOSI

Detaljer

Bergvesenet. APen. Håbrekke, Henrik ( NGU. Alta Finnmark Troms og 18341 Finnmark 18259. 19353

Bergvesenet. APen. Håbrekke, Henrik ( NGU. Alta Finnmark Troms og 18341 Finnmark 18259. 19353 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarktvnr Rapportlokalisering GraderIng BV 731 I, 207118FB 208118FB T&F708A-8 Trondheim APen Kommerfra..arkiv

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 281 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 282 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 282 SOSI standard - versjon 2.2 Side

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

tyngde og magnetiske data Viser sporene av Gamle strukturer På norsk sokkel

tyngde og magnetiske data Viser sporene av Gamle strukturer På norsk sokkel tyngde og magnetiske data Viser sporene av Gamle strukturer På norsk sokkel av jörg ebbing, odleiv olesen, laurent Gernigon, reynir fjalar reynisson og sokkelgeofysikklaget på ngu Petroleumsvirksomhet

Detaljer

Fly- og helikoptergeofysikk - nye data og reprosessering av gamle. NGU-dagen

Fly- og helikoptergeofysikk - nye data og reprosessering av gamle. NGU-dagen Fly- og helikoptergeofysikk - nye data og reprosessering av gamle Odleiv Olesen og Jan Steinar Rønning NGU-dagen NGU 7.2.2011 0 10 20 30 72 64 56 Innhold Status Hvorfor nye målinger i Nordområdene? Metodikk

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Adressepunkt - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-ADR ble

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014

Infrastrukturdagene 2014 Infrastrukturdagene 2014 Bruk av georadar og andre nye kartleggingsmetoder Rolf Sandven Senior rådgiver, faglig leder grunnundersøkelser Multiconsult Innhold Hensikt med grunnundersøkelser Gjennomføring

Detaljer

Georadar og refleksjonsseismiske målinger ved Masjok og Fagernes i Tanadalen, Tana kommune, Finnmark. Oppdragsgiver: Kommune: Tana

Georadar og refleksjonsseismiske målinger ved Masjok og Fagernes i Tanadalen, Tana kommune, Finnmark. Oppdragsgiver: Kommune: Tana Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 95.127 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Georadar og refleksjonsseismiske målinger ved Masjok og Fagernes

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Olje

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Olje SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : lje SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : lje - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av oljedata ble utført av SSI-gruppe

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

Oversendt fra. Verk a.s. Dato Ar. august 1977. Dokument type Forekomster (forekornst,gruvefelt, undersokelsesfelt) Ulveryggen, Repparfjord

Oversendt fra. Verk a.s. Dato Ar. august 1977. Dokument type Forekomster (forekornst,gruvefelt, undersokelsesfelt) Ulveryggen, Repparfjord $111Bergvesenet Postbok,;7021, N-7441 Trondheim ' Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 5866 Kasse nr. 48 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 0 (Utkast til 23.01.97 NIJS SSI-arb.gr.

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT I standard Del 3 - versjon 3.2 1 Produkt : N250 VEGNETT tatens kartverk I standard Del 3 - versjon 3.2 2 Produkt : N250 VEGNETT - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av N250 VEGNETT

Detaljer

GEOLOGI FOR SAMFUNNET

GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway GEOLOGI FOR SAMFUNNET GEOLOGY FOR SOCIETY Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-VSIT ble første

Detaljer

RAPPORT. Bakkemålinger Petrofysikk Løsmasser. Kleberstein Naturstein Fagrapport

RAPPORT. Bakkemålinger Petrofysikk Løsmasser. Kleberstein Naturstein Fagrapport Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.109 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Geofysiske målinger i forbindelse med undersøkelse

Detaljer

NGU Rapport 2008.079. Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass

NGU Rapport 2008.079. Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass NGU Rapport 2008.079 Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat)

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) Erling Onstein 19.febr 1998 SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) 1. Innledning Access-implementasjonen bygger på logisk modell beskrevet i notat SOSI-forvaltning logisk modell skrevet av David Skogan.

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Spesifikasjon av Terrengform ble første gang utgitt av FKB-arbeidsgruppe høsten

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Oppdragsgiver: FOLLDAL VERK A S NGU Rapport nr. 1062 Geofysiske målinger REPPARFJORD KVALSUND 26/7-29/8 1971 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Oppdragsgiver: FOLLDAL VERK A/S NGU Rapport nr. 1062 Geofysiske

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 205 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 206 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 206 I standard

Detaljer

METODEBESKRIVELSE 2D RESISTIVITETSMÅLINGER.

METODEBESKRIVELSE 2D RESISTIVITETSMÅLINGER. METODEBESKRIVELSE 2D RESISTIVITETSMÅLINGER. Arbeidet med 2-D Resistivitetsmålinger kan deles i 3; datainnsamling, inversjon for å finne fysisk modell og tolkning til en geologisk modell. Bilde 1: Måling

Detaljer

NGU Rapport 2006.002. Geofysiske målinger Åknes og Tafjord, Stranda og Nordal kommuner, Møre og Romsdal

NGU Rapport 2006.002. Geofysiske målinger Åknes og Tafjord, Stranda og Nordal kommuner, Møre og Romsdal NGU Rapport 2006.002 Geofysiske målinger Åknes og Tafjord, Stranda og Nordal kommuner, Møre og Romsdal Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Løsmassegeologi - Historikk og status 1 Historikk og status Første spe begynnelse til

Detaljer

Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart.

Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart. Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart. Mark Smethurst 1, Bjørn Frengstad 1, Anne Liv Rudjord 2 og Ingvild Finne 2 1 Norges geologiske undersøkelse, 2

Detaljer

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann 30.08.2016 Innhold Hvilke data leverer NGU til Det offentlige kartgrunnlaget Hvordan få oversikt og tilgang Gjennomgang av datasettene Nye

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-737. Databeskrivelse : Prosjektering

SOSI standard - versjon 3.0 2-737. Databeskrivelse : Prosjektering SOSI standard - versjon 3.0 2-737 Databeskrivelse : Prosjektering SOSI standard - versjon 3.0 2-738 Databeskrivelse : Prosjektering - Historikk og status Denne side er blank 2-738 SOSI standard - versjon

Detaljer

NGU Rapport 2011.016. Geofysisk logging av borehull ved Arnestad skole, Asker

NGU Rapport 2011.016. Geofysisk logging av borehull ved Arnestad skole, Asker NGU Rapport 2011.016 Geofysisk logging av borehull ved Arnestad skole, Asker Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2011.016 ISSN 0800-3416

Detaljer

nr. 102 Publikasjon Delprosjekt A, Forundersøkelser Sluttrapport Statens vegvesen Teknologiavdelingen

nr. 102 Publikasjon Delprosjekt A, Forundersøkelser Sluttrapport Statens vegvesen Teknologiavdelingen nr. 102 Publikasjon Delprosjekt A, Forundersøkelser Sluttrapport Statens vegvesen Teknologiavdelingen Publikasjon nr. 102 Delprosjekt A, Forundersøkelser - Sluttrapport Jan S.Rønning Norges geologiske

Detaljer

Fordeler med ny nasjonal høydemodell for Norges geologiske undersøkelse

Fordeler med ny nasjonal høydemodell for Norges geologiske undersøkelse Fordeler med ny nasjonal høydemodell for Norges geologiske undersøkelse Frank Haugan 11.12.2013 NGU støtter initiativet om å etablere en høydemodell med høy oppløsning, inklusive grunne sjøområder. Jeg

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Beitebruk i utmark. Databeskrivelse: Beitebruk i utmark

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Beitebruk i utmark. Databeskrivelse: Beitebruk i utmark I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Beitebruk i utmark Databeskrivelse: Beitebruk i utmark I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Beitebruk i utmark - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants net 3021,k,7441;ir\oodheim.....1BÆRBAR:MAS,K,.. 13'9r0vaietmit rants 7020 ' intemt arkw nr KoMMat tre''errirq:&> Kautokeino Kobberfelter AIS rapportynt GM 305 B.. Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino,

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN)

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) STATUS 2013 GEOFYSIKK Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av MINN-programmet. Ved hjelp av høyoppløselige geofysiske data kan vi se ned i

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 Forsand RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 INNHOLD: Side 1. Innledning 2 2. Sammenfatning 2 3. Måleprogram 2 4. Feltarbeid 2 5. Utstyr 2 6. Nøyaktighet 3 7. Prosessering og tolkning av data

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

Status og planer for arbeidsgruppe "Kvalitetsmodell" under SOSI-AG1.

Status og planer for arbeidsgruppe Kvalitetsmodell under SOSI-AG1. SOSI AG1 26.august 2009 Status og planer for arbeidsgruppe "Kvalitetsmodell" under SOSI-AG1. Erling Onstein erling.onstein@statkart.no 2009-08-26 SOSI Ag1 Kvalitet 1 Mandat Målsetting: Beskrive en kvalitetsmodell

Detaljer

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Hva finnes der nede mon tro? Per Ryghaug, Sjefsingeniør, Geomatikk, NGU NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser,

Detaljer

NGU. Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET

NGU. Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.079 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen

Detaljer