SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister"

Transkript

1 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Jordregister

2 SSI standard Del 2 - versjon Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 0 (Utkast til NIJS SSI-arb.gr. 6) NIJS Innspill fra SSI-arbeidsgruppe Mai 2000 Aktuell ansvarlig: SSI-sekretariatet Tom J Kristiansen/ Audun Loen NIJS IT-tjenesten Rådhusplassen 29, Tlf Ås Tlf.: Fax.: Endringslogg fra SSI-versjon 3.1 TEIGNR har fått verdien H3 2

3 SSI standard Del 2 - versjon Innledning 2.1 Spesifikasjonen omfatter Jordregisteret etableres ved overlay mellom DEK og DMK(*) og med kobling mot landbruksregisteret og en omkodingstabell for markslag. Spesifikasjonen omfatter all informasjon som overføres fra basiskildene eller som skapes i selve overlaykjøringen i NIJS sin produksjonslinje for jordregister. Spesifikasjonen omfatter bare en punktrepresentasjon av jordegisterfigurene (JREG_pkt), og har ikke med grenselinjene som avgrenser jordregisterfigurene. (*) DEK og DMK basene legges oppå hverandre, og klippes mot hverandre. DMK klippes med andre ord opp langs eiendomsgrensene, slik at en kan ta ut eiendomsvise oversikter over hvor mye DMK-areal av hver kategori som befinner seg innenfor en eiendomsteig. 2.2 Formål Jordregisteret er hovedkilden for arealinformasjon på eiendomsnivå til bruk i landbruksforvaltningen. Dataene bygger direkte på kartgrunnlaget (FKB), og gir dermed objektiv og partsnøytral informasjon om arealgrunnlaget uavhengig av eiers og brukers skjønn. Viktige bruksområder er lovforvaltning (f.eks. jord og konsesjonslovsaker) og tilskuddsforvaltning (f.eks. produksonstillegg). Videre er det en viktig kilde for å vise hvordan ressursgrunnlaget er fordelt etter eiendoms- og bruksstruktur. Jordregisteret gir detaljert arealinformasjon for eiendomsteiger og landbrukseiendommer og det inngår som en viktig datakilde i landbruksforvaltningens informasjonssystemer. 2.3 Ambisjonsnivå og framtidige påbygninger SSI-standarden vil følge utviklingen av Jordregisteret. På kort sikt vil det være ønskelig å få inn et offisielt teignummer fra GAB. Dette vil i betydelig grad forenkle identifiseringen av eiendomsteigene. Da Jordregisteret bygger på DEK og DMK vil endringer i disse basene kunne få konsekvenser for denne standarden. Etter hvert som datakraften og programutviklerne utvikler seg, vil denne typen overlay kunne kjøres «on the fly» i framtiden. Da vil en kunne kjøre overlayet direkte på ajourførte baser, og derved minimere kvalitetsforingelse over tid. Mens vi venter på framtidens løsninger, er jordregisteret et nødvendig datasett i landbruksforvaltningen. LGIS 97-prosjektet kan også støte på oppgaver som fører til at SSI-standarden for jordregisteret må utvides. 3

4 SSI standard Del 2 - versjon Definisjoner og presiseringer av begrep Eiendomsteig(JREG) Samme definisjon som for eiendomsteig i DEK Flateobjektet inneholder representasjonspunktet for eiendomsteigen. Representasjonspunktet er bærer av informasjon om eiendomstigen, bl. a. koblingnøkkel mot GAB. Grunneiendom Samme definisjon som for eiendom i gamle DEK. I modell for DEK utarbeidet av SK/KS av s 4 står: «En eiendom er en grunneiendom eller festegrunn som er identifisert ved et eget registernummer i GAB. En eiendom kan bestå av en eller flere eiendomsteiger eller være en del av disse.» (Denne erstattes med en evt nyere definisjon i DEK) Hovednummer Identifikasjonsnøkkel for landbrukseiendom. Det består av kommunenr, gardsnr, bruksnr og fester for den grunneiendommen som er mest representativ for stedfesting av landbrukseiendommen, (tunteig/driftssenter). JREG_kartfigur Figur som fremkommer ved overlaykjøring mellom DMK, DEK og kartbladinndelingen i ØK. I jordregister sammenheng består enheten bare av representasjonspunktet med egenskapsdata for figuren. JREG_pkt Representasjonspunktet for en JREG kartfigur JregEkode Ekode er overført fra DEK, men kode 4 er kodet om til 7 i NIJS hvis grunneiendommen har relasjon til grunneiendommer med ulike hjemmelshavere. Landbrukseiendom Eiendomsenhet som er benyttet eller kan benyttes til jord- eller skogbruk. Alt som tilhører samme eier i samme kommune, hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnummmer. Unntak fra dette må bygge på forvaltningsvedtak i samsvar med gjeldende regler og forskrifter. Landbrukseiendommen stedfestes med et punkt for driftssenteret. (Tunet hvis eiendommen har tun.) Det vises forøvrig til definisjoner i «Brukerhåndboka for Landbruksregisteret». Denne kan fåes ved henvendelse til NIJS, og den er tilgjengelig hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i alle fylker. Markslag Samme definisjon som for DMK. Areal som er entydig definert med hensyn på arealtilstand og bonitet. I ØK finnes ca ulike markslag (tradisjonell bonitetsinndeling), dvs. antall mulige og lovlige kombinasjoner av markslagsegenskaper. Markslagsklasser Markslagsklasse benyttes som betegnelse for de grupper som markslaget inndeles i innen hver markslagsstandard. (Jordbruksareal er en markslagsklasse innen standarden Lreg) Markslagsstandard I ØK finnes ca 3700 markslag d.v.s lovlige kombinasjoner av markslagsegenskaper. Ved publisereng m.v benyttes grovere grupperinger. Jordregisteret har med 4 slike standardinndelinger (LREG, FREG, DYRKING, SKGREIS) Det vises til etterfølgende kodeliste og publikasjonen «mkodingstabell for jordregisterdata». 4

5 SSI standard Del 2 - versjon Datamodeller Jreg-pkt er representasjonspunktet for en jreg-kartfigur. Jreg- kartfigur framkommer ved overlaykjøring mellom eiendomsteig, markslagsfigur og ØK-kartblad. Hver forekomst av Jregpkt tilhører derfor alltid en og bare en eiendomsteig, og ett og bare ett markslag. Ved presentasjon av markslagsinformasjon kan det benyttes flere ulike markslagsstandarder (Mark_st) Eksempel på markslagsstandard er J_Lreg (inndeling i de 3 klassene som benyttes i Landbruksregisteret). Hver markslagsstandard har flere markslagsklasser (mark_kl). Mark_kl er definert som en klasse for en markslagsstandard (eksempel jordbruksareal i standarden J_LREG). Hver Mark_kl kan omfatte mange markslag. Hvert markslag tilhører en og bare en mark_kl for hver markslagsstandard. Mellom markslag og mark_kl er det derfor mange til mange relasjon som er normalisert ved hjelp av objektklassen markslag_kl. I modellen for jordregister er det forutsatt at hver eiendomsteig tilhører en og bare en grunneiendom. Dette er en forenkling i forhold til virkeligheten, men det er tatt en kode som forteller om teigen tilhører flere grunneiendommer, og om det er samme hjemmelshaver for samtlige grunneiendommer (JEkode). For å få fullstendig oversikt over eiendomsteigens grunneiendomstilknytning, må det gjøres oppslag i DEK. Hver grunneiendom tilhører en og bare en landbrukseiendom. 5

6 SSI standard Del 2 - versjon SSI Basisnavndefinisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle SSI-basisnavn som er spesielle for denne objektkatalogen og som ikke finnes i den generelle SSI-beskrivelsen. Følgende elementer blir definert: EKRD, EKRDSYS, JREGAREAL, JREGMARK, JREGTEIG, JRFIGNR, MARKID, til sammen 7 elementer. 5.1 EKRD Eiendomsteigens koordinat..ekrd *...EKRD-N H8 <tall> Nord-koordinat i hel meter....ekrd-ø H8 <tall> Øst-koordinat i hel meter....ekrd-h H8 <tall> Høyde i hel meter. Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..ekrd <EKRD-N> <EKRD-Ø> <EKRD-H> 5.2 EKRDSYS Koordinatsystemet til EKRD Beskriver EKRD koordinatens datum, projeksjon og akse. Kodeverdier som KRDSYS (1..107)..EKRDSYS H3 <tall> 5.3 JREGAREAL Jordregisterareal Kartfigurens areal i dekar med 1 desimal..jregareal D8 <tall> 5.4 JREGMARK Markslagsopplysninger i jordregisteret..jregmark *...ATIL H2 Arealtilstand. Tilhører DMK. For mer info, se...askgmk H2 Markslagsopplysninger i jordregisteret. 11 Impediment/skrapskog. 12 Lav bonitet (H40: 6-8) 13 Middels bonitet (H ) 14 Høg bonitet (H40: 17-20) 15 Svært høg bonitet (H40: 23-26)...TSKG H2 Tilleggsopplysninger i skog. Tilhører DMK. For mer info, se...jrd H2 Jordklassifikasjon. Tilhører DMK. For mer info, se...myr H2 Myrklassifikasjon. Tilhører DMK. For mer info, se...j_lreg T1 Type bruksareal. Nytt element Merknad: I versjon 3.0 var dette definert som LREG T1, dette måtte endres p.g.a. konflikt med LREG T10 i Vann. Se Besluttet Ref Jordbruksareal (fulldyrket jord, overflatedyrket jord og gjødslet beite) 2 Produktiv skog (skog med bonitet på minst L (eller minst 6 etter H40)) 3 Annet areal...freg H2 Markslagsopplysninger i jordregisteret. 1 Fulldyrka lettbrukt jord 6

7 SSI standard Del 2 - versjon DYRKING T1...SKG H2...SKGREIS H1 2 Mindre lettbrukt fulldyrka jord 3 Fulldyrka tungbrukt jord 4 verflatedyrka jord 5 Gjødsla beite 6 Skog av svært høg bonitet 7 Skog av høg bonitet 8 Skog av middels bonitet 9 Skog av låg bonitet 10 Uproduktiv skog 11 Myr 12 Anna jorddekt fastmark 13 Grunnlendt mark og fjell i dagen Markslagsopplysninger i jordregisteret. 1 Ikke dyrkingsjord 2 Lettbrukt dyrkingsjord 3 Mindre lettbrukt dyrkingsjord Markslagsopplysninger i jordregisteret. 11 Barskog Super 12 Barskog Høy 13 Barskog Middels 14 Barskog Lav 15 Barskog Imp 16 Blandingsskog Super 17 Blandingsskog Høy 18 Blandingsskog Middels 19 Blandingsskog Lav 20 Blandingsskog Imp 21 lauvskog Super 22 lauvskog Høy 23 lauvskog Middels 24 lauvskog Imp Markslagsopplysninger i jordregisteret. 0 Ikke skogreisningsmark 1 Skogreisningsmark Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..jregmark <ATIL> <ASKGMK> <TSKG> <JRD> <MYR> <J_LREG> <FREG> <DYRKING> <SKG> <SKGREIS> 5.5 JREGTEIG Eiendomsteig-opplysninger..JREGTEIG *...KMM H4 Kommunenummer. Tilhører GEN8. For mer info, se...gid * Grunnidentifikasjon. Tilhører DEK. For mer info, se...teignr H3 <tall> Teignummer....ARKDE H1 Arealkode. Tilhører DEK. For mer info, se...drsenter H1 Driftssenter. 0 Ikke driftssenter 1 Driftssenter (tunteig)...jregekde H1 <tall> Status for eiendomsteig (nesten som i DEK). Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..jregteig <KMM> <GID-element> <TEIGNR> <ARKDE> <DRSENTER> <JREGEKDE> 5.6 JRFIGNR Jordregisterfigurnummer Nøkkelfelt for kobling mot database..jrfignr H9 <tall> 7

8 SSI standard Del 2 - versjon MARKID Markslagsidentifikasjon Nøkkel til en oppslagstabell for markslaget...markid H5 <tall> 5.8 Lånte elementer I tabellen finnes elementer som er brukt av objekttyper i denne katalogen men som tilhører andre kataloger. Elementnavn Tilhører objektkatalog ARKDE DEK - Eiendomsinformasjon ASKG DMK - Markslag ATIL DMK - Markslag GID DEK - Eiendomsinformasjon HVEDNR LREG - Landbruksregister IMP DMK - Markslag JRD DMK - Markslag KMM GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 KVALITET GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 MYR DMK - Markslag PTEMA GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 TSKG DMK - Markslag UTTAKSDAT GEN10 - Generell del i SSI, kapittel 10 Her følger definisjonene på de lånte elementene. NB1! Definisjonene er kopiert fra en i eierkatalogen. NB2! Det er kun listet opp de kodeverdiene som er definert brukt i denne katalogen. For full kodeliste, se ARKDE Arealkode SSI-navnet Arealkode brukes for å angi om det bør beregnes areal av flata eller ikke. Eiendomsteiger som helt eller delvis er avgrenset av fiktiv eiendomsgrense (Eiendomsgr_fikt), må ikke få beregnet areal. Merknad: JREG og DEK..ARKDE H ASKG Potensiell skogbonitet Merknad: NB, bonitetskodingen er under revisjon. Endringer i forbindelse med skogbonitet omfatter supplering med svært høy bonitet for både gran, furu og bjørk (G26, F26 og B26)...ASKG H ATIL Arealtilstand Merknad: Kodene 15 og 16 er ikke lenger benyttet, men kan finnes i eldre data. Kodene 31 og 32 er i bruk i DMK i dag, men det vurderes å overføre disse til andre kapitler i objektkatalogen. Kodene 35 og 36 er foreløpig benyttet bare i Finnmark...ATIL H2 8

9 SSI standard Del 2 - versjon GID Grunnidentifikasjon I DEK er det..gid som gir koblingen mot GAB. GID kan brukes for å koble en eiendomsteig mot en eiendom i GAB-registeret. GID kan være multippel dvs. at en teig kan tilhøre ha flere registerenheter (dvs flere gnr/bnr)...gid *...GNR H5 Gårdsnummer. Tilhører DEK. For mer info, se...bnr H4 Bruksnummer. Tilhører DEK. For mer info, se...fnr H4 Festenummer. Tilhører DEK. For mer info, se Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..gid <GNR> <BNR> <FNR> HVEDNR Hovednummer Identifikasjonsnøkkel for landbrukseiendom. (Se definisjoner)..hvednr *...KMM H4 Kommunenummer. Tilhører GEN8. For mer info, se...gid * Grunnidentifikasjon. Tilhører DEK. For mer info, se Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..hvednr...kmm <KMM>...GID IMP Impedimentprosent i skog..imp H JRD Jordklassifikasjon..JRD H KMM Kommunenummer Det er ofte behov for å identifisere digitale kartdata til den kommune de ligger innenfor. Kommunenummer er definert til Statistisk Sentralbyrå's offisielle liste over kommunenummer hvor de to første siffer inneholder fylkesnummer og de to siste kommunenummer innen fylket. Merknad: Det presiseres at KMM alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. KMM benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer...kmm H4 9

10 SSI standard Del 2 - versjon KVALITET Posisjons-kvalitet Det er ofte av stor viktighet å kunne angi nøyaktighet på digitale data både på filnivå, men ikke minst på datagruppe- og punktnivå. Kvalitetsbegrepet i SSI består nå av fire begreper: MÅLEMETDE, NØYAKTIGHET,SYNBARHET og MAX-AVVIK, hvorav de to første er mest brukt. Merknad: Alle geografiske objekter i henhold til SSI-standarden skal inneholde tilstrekkelig kvalitetsinformasjon, med unntak av flater Flater representert ved et sentralpunkt trenger ikke kvalitetskoding. Kvaliteten på flate kan avledes fra de objektene som danner flata...kvalitet *...MÅLEMETDE H2 Målemetode. Tilhører GEN8. For mer info, se...nøyaktighet H6 Nøyaktighet. Tilhører GEN8. For mer info, se...synbarhet H2 Synbarhet. Tilhører GEN8. For mer info, se...h-målemetde H2 Spesifikk målemetode i høyde. Tilhører GEN8. For mer info, se...h-nøyaktighet H5 Spesifikk nøyaktighet i høyde. Tilhører GEN8. For mer info, se...max-avvik H6 Maksimalt avvik. Tilhører GEN8. For mer info, se Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..kvalitet <MÅLEMETDE> <NØYAKTIGHET> <SYNBARHET> <H- MÅLEMETDE> <H-NØYAKTIGHET> <MAX-AVVIK> Eksempel 1.HDE 0:..TRANSPAR...KRDSYS 31...RIG-NØ ENHET MRÅDE...MIN-NØ MAX-NØ KVALITET Digitalisert fra papirkart, med nøyaktighet på 2 m og middels synlig i bilde. (Som før) Eksempel 2.HDE 0:..TRANSPAR...KRDSYS 31...RIG-NØ ENHET MRÅDE...MIN-NØ MAX-NØ KVALITET Registrert i stereoinstrument, med grunnrissnøyaktighet på 1m, dårlig gjennfinnbar i terrenget. Høydene er generert i terrengmodell med en nøyaktighet på 1m, max-avvik er 6m MYR Myrklassifikasjon..MYR H2 10

11 SSI standard Del 2 - versjon PTEMA Punkttemakode Punkttema..PTEMA H Punkt i jordregister TSKG Tilleggsopplysninger i skog..tskg H UTTAKSDAT Uttaksdato Administrative opplysninger, dato for uttak..uttaksdat DAT <dato> 11

12 SSI standard Del 2 - versjon bjektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objekttypene JREG_pkt JREG kartfigur i henhold til definisjoner og presiseringer av begrep, men representert ved et punkt. 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objekttypene Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i SSI. Alle objekter skal være kodet med kvalitet og dato ihht SSI del1. bjekttype Aktuelle Aktuelle SSInavn Verdi std/ Merknad grafisk element/obj ekt ops j JREG_pkt PUNKT BJTYPE JREG_pkt PTEMA 4219 S KMM S JREGAREAL S UTTAKSDAT S KVALITET S JRFIGNR S MARKID S HVEDNR KMM * GID * GNR BNR FNR ASKG IMP JREGMARK ATIL ASKGMK TSKG JRD MYR J_LREG FREG DYRKING SKG SKGREIS JREGTEIG KMM GID GNR BNR FNR TEIGNR ARKDE DRSENTER JREGEKDE EKRDSYS EKRD * Hovednr er standard på jordregister produsert etter ny produksjonslinje, men er ikke tilgjengelig etter gammel produksjonslinje. Felter som ikke har verdi i jordregisteret, eller som har verdien «blank/space» utelates i SSIfila selv om de er «standard». 12

13 SSI standard Del 2 - versjon SSI-gruppe definisjoner Nedenfor følger definisjon på SSI-datagruppe fra Jordregisteret. Jordregister som representasjonspunkt.punkt <serienummer>..bjtype <bjekttypenavn>..ptema KMM <kommunenr>..jregareal <jregens teigareal>..uttaksdat <Dato>..KVALITET <mg><ng><synb><mh><nh>..jrfignr <nr>..markid <mid>..hvednr...kmm <kommunenr>...gid <gnr, brnr, fnr>..askg <skogbonitet>..imp <impedimentsprosent>..jregmark...atil <arealtilstand>...askgmk <skogbonitet omkodet>...tskg <tilleggsopplysning i skog>...jrd <jordklassifikasjon>...myr <myrklassifikasjon>...j_lreg <Landbruksregisterets markslag>...freg <standardliste for jregs markslag>...dyrking <egnethet for oppdyrking>...skg <arealinndeling for liste i skog>...skgreis <egnethet for skogreisning>..jregteig...kmm <kommunenr>...gid <gnr, brnr, fnr>...teignr <NIJS teignr>...arkde <arealkode>...drsenter <driftssenter>...jregekde <eiendomskode>..ekrdsys<koordinatsystem>..ekrd<nord> <øst> <høyde>.. NØ <nord> <øst> Kommentar Kan benyttes i denne versjonen 13

14 SSI standard Del 2 - versjon Eksempler Eksempel 1..PUNKT 1..BJTYPE JREG_pkt..PTEMA KMM JREGAREAL ASKG 27..IMP 20..EKRDSYS 3..EKRD UTTAKSDAT KVALITET JRFIGNR MARKID NØ Beskrivelse Dette eksemplet inneholder kun standardfeltene. De andre opplysningene distribueres som databaser. Eksempel 2..PUNKT 1..BJTYPE JREG_pkt..PTEMA KMM HVEDNR...KMM GID JREGAREAL ASKG 27..IMP 20..JREGMARK...ATIL 24...ASKGMK 15...TSKG 16...JRD 31...MYR 11...J_LREG 2...FREG 6...DYRKING 2...SKG 11...SKGREIS 0..JREGTEIG...KMM GID TEIGNR 1...ARKDE 1...DRSENTER 1...JREGEKDE 4..EKRDSYS 3..EKRD UTTAKSDAT KVALITET JRFIGNR MARKID NØ Beskrivelse Jordregister etter gammel produksjonslinje vil mangle hovednr. 14

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Jordregister. Fagområde: Jordregister

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Jordregister. Fagområde: Jordregister SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Jordregister Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing'

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing' SSI versjon 3.4 versikt over rettinger utført etter 'frysing' I forbindelse med arbeidet rundt SSI-versjon 3.4 er enkelte feil oppdaget i en fase hvor vi ikke har hatt muligheter til å rette i selve standardene.

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-205 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-206 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 2-206 SOSI standard - versjon 3.0 2-207

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Adressepunkt - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-ADR ble

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 281 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 282 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 282 SOSI standard - versjon 2.2 Side

Detaljer

Beskrivelse av jordregister JORDREGISTER

Beskrivelse av jordregister JORDREGISTER JORDREGISTER 1.0 Jordregister... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Om jordregisteret... 4 1.3 Hvordan lages jordregisteret?... 4 2.0 Kontroll og oppretting av informasjon i jordregisteret... 7 3.0 Beskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

Landbrukseiendom /1

Landbrukseiendom /1 Landbrukseiendom 1032-79/1 0 100 200 300m Markslag (AR5) 13 klasser Målestokk 1:10000 ved A4 stående utskrift Gårds- og bruksnummer Dato: 2016-02-02 08:43:40 - Side 1 av 6 Tegnforklaring arealstatistikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen Rundskriv 33/2009 Kommunen, Fylkesmannen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E-post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Markslag. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Markslag. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata har foreligget på SOSI-format i lengre tid. I forbindelse

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Beitebruk i utmark. Databeskrivelse: Beitebruk i utmark

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Beitebruk i utmark. Databeskrivelse: Beitebruk i utmark I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Beitebruk i utmark Databeskrivelse: Beitebruk i utmark I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Beitebruk i utmark - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap i Nord-Trøndelag Geir-Harald Strand og Rune Eriksen Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG-

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

Markslagsstatistikk. Retningslinjer for produksjon av faktaark for kommunene. Overflated yrka mark Innmarksbei te. (Areal i dekar) Fulldyrka mark

Markslagsstatistikk. Retningslinjer for produksjon av faktaark for kommunene. Overflated yrka mark Innmarksbei te. (Areal i dekar) Fulldyrka mark ( i dekar) Fulldyrka mark Overflated yrka mark Innmarksbei te Total Lettbrukt 60956 69 227 61252 Mindre lettbrukt 1743 31 29 1803 Ikke angitt 374 180 599 1153 Total 63073 280 856 64209 Markslagsstatistikk

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av fastmerker ble første gang

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 223 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 224 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 224 SOSI

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Arealbruk - Historikk og status 1 Historikk og status Kapittelversjon

Detaljer

Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister. Ingrid Tenge

Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister. Ingrid Tenge Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister Ingrid Tenge Oppgaver og sammenhenger Hva er AR5? Hva er gårdskart? Hva er jordregister? Hva er Landbruksregister? Hva er kontrollgrunnlag

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......3 1 Historikk og status......4

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

Landbrukseiendom /1

Landbrukseiendom /1 Landbrukseiendom 1612-140/1 0 200 600m Markslag (AR5) 13 klasser Målestokk 1:40000 ved A4 stående utskrift Dato: 2014-05-0809:18:55- Side1 av 5 Tegnforklaring arealstatistikk Eiendomsgrenser Erosjonsrisiko

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

E 32:4=;-. : "i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt

E 32:4=;-. : i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt i 3 E 32:4=;-. : "i?.'~i 1 «_ i ['2.: PP. Ziliä.. Eukojpgys Sør-Troms regionråd Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Vår ref.: Deres ref.: SF/2938 Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt Harstad: 29. april

Detaljer

Markslagstatistikk. 01 Østfold

Markslagstatistikk. 01 Østfold Markslagstatistikk 01 Østfold NIJOS-ressursoversikt 01/2000 Markslagstatistikk 01 Østfold Forsidefoto: Oskar Puschmann NIJOS ressursoversikt i Tittel: Markslagstatistikk 01 Østfold Forfatter(e): Geir-Harald

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

Landbruksregisteret. håndbok

Landbruksregisteret. håndbok Landbruksregisteret håndbok Revidert 2006 Kap 1-3 oppdatert juni 2011 Side 1 av 56 Innhold 1 Forord... 5 2 Innledning... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Innhold... 6 2.1.2 Oppdatering... 6 2.1.3 Hvem kan benytte

Detaljer

Landbruksregisteret. Sole Hotell 10.01.2013

Landbruksregisteret. Sole Hotell 10.01.2013 Landbruksregisteret Sole Hotell 10.01.2013 Historikk Tatt i bruk i 1990-91og bygget opp omkring: - Landbrukseiendom som er en eierenhet - Tilhørende driftsenheter - Eiere - Brukere Historikk Utvidet med

Detaljer

Ajourhold av kartdata og jordregister

Ajourhold av kartdata og jordregister Ajourhold av kartdata og jordregister Molde 15. november 2016 Anna Bjørken HVA ER AR5? Arealressurskart, målestokk 1:5000. Klassifikasjonssystem som bygger på inndeling av landarealet etter: Arealtype

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI-standard Del 2 versjon 3.2. Innledning til databeskrivelsene

SOSI-standard Del 2 versjon 3.2. Innledning til databeskrivelsene SSI-standard Del 2 versjon 3.2 Innledning til databeskrivelsene SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Innledning til databeskrivelsene - Historikk og status 1 Historikk og status Retningslinjer for bruk av

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

Matrikkelvask av Landbruksregisteret. v/ Miriam Himberg

Matrikkelvask av Landbruksregisteret. v/ Miriam Himberg Matrikkelvask av Landbruksregisteret v/ Miriam Himberg Kompetansesamling 21. september 2017 1 Landbruksregisteret - registerkjerne for saksbehandling og tilskuddsforvaltning Produksjonstilskudd RMP-tilskudd

Detaljer

Rundskriv 19/10. Gårdskartprosessen, og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret i etterkant. Innhold

Rundskriv 19/10. Gårdskartprosessen, og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret i etterkant. Innhold Rundskriv 19/10 Fylkesmannen Kommunen Kontaktperson: Vår dato: 03.05.2010 Vår referanse: 201000001-19/001 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Norsk institutt for skog og landskap Postadresse: Postboks

Detaljer

EKSEMPELSAMLING til VEILEDER for ADMINISTRATIVT AJOURHOLD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK)

EKSEMPELSAMLING til VEILEDER for ADMINISTRATIVT AJOURHOLD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK) EKSEMPELSAMLING til VEILEDER for ADMINISTRATIVT AJOURHOLD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK) NIJOS-dokument nr 2b/2003 Versjon 10 (bokmål) NIJOS 1 FORORD Denne eksempelsamlingen inneholder praktiske eksempler

Detaljer

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat)

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) Erling Onstein 19.febr 1998 SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) 1. Innledning Access-implementasjonen bygger på logisk modell beskrevet i notat SOSI-forvaltning logisk modell skrevet av David Skogan.

Detaljer

Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt

Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt I.Bjørdal, K. Bjørkelo, B. Nilsen, I. Nystuen, G.H. Strand, K. Thorvaldsen NIJOS dokument 36/04 INNHALD KODEVERKET I DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK)... 4

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold av landbruksregisteret

Brukerveiledning for vedlikehold av landbruksregisteret Brukerveiledning for vedlikehold av landbruksregisteret Sist endret: 20.11.2008 Innhold 1. Webbasert system for Landbruksregisteret... 4 1.1 Beskrivelse av programmet... 4 1.2 Generelt... 4 1.3 Oppdatering

Detaljer

Jordbruksareal ute av drift

Jordbruksareal ute av drift LANDSKAPSINFORMASJONSSYSTEM (LIS98) DELPROSJEKT 11. Jordbruksareal ute av drift - et forsøk på kartlegging ved hjelp av registerkobling Steinar Taubøll Roar Lågbu NIJOS rapport 9/98 ISBN 82-7464-139-6

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

Markslag i Økonomisk kartverk

Markslag i Økonomisk kartverk Markslag i Økonomisk kartverk NIJOS veileder 01/04 bokmål Markslag i Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk (ØK) inneholder i tillegg til markslaget opplysninger om bl.a. navn, terrengforhold, vassdrag,

Detaljer

AR5 og gårdskart. Tromsø 21. september Ingrid M. Tenge

AR5 og gårdskart. Tromsø 21. september Ingrid M. Tenge AR5 og gårdskart Tromsø 21. september 2016 Ingrid M. Tenge HVA ER AR5? Arealressurskart, målestokk 1:5000. Klassifikasjonssystem som bygger på inndeling av landarealet etter: Arealtype Treslag Skogbonitet

Detaljer

Gårdskart, jordregister og landbruksregister. Nyttige verktøy og rutiner

Gårdskart, jordregister og landbruksregister. Nyttige verktøy og rutiner Gårdskart, jordregister og landbruksregister Nyttige verktøy og rutiner Nytt fagsystem for produksjonstilskudd Kartmodul frå 2018 13.02.2017 3 Nytt fagsystem for produksjonstilskudd Kartmodul frå 2018

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

Rundskriv 27/12. Gårdskartprosessen og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret etter gårdskartprosessen.

Rundskriv 27/12. Gårdskartprosessen og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret etter gårdskartprosessen. Rundskriv 27/12 Fylkesmenn, kommuner, Skog og landskap Kontaktperson: Vår dato: 10.07.2012 Vår referanse: 201200001-27/046.2 Rundskrivet erstatter: 15/11 Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep.

Detaljer

AR5 - AJOURHOLD OG BRUKSOMRÅDER

AR5 - AJOURHOLD OG BRUKSOMRÅDER AR5 - AJOURHOLD OG BRUKSOMRÅDER Landbrukskonferansen 2017 Ingrid M. Tenge HVA ER AR5? Arealressurskart, målestokk 1:5000. Klassifikasjonssystem som bygger på inndeling av landarealet etter: Arealtype Treslag

Detaljer

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 01/2008 MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap Geir-Harald Strand og Rune Eriksen ISBN 978-82-311-0036-2 Omslagsfoto: Kulturlandskapsarbeiderne kommer,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Utvalgsleder Terje Johansen er inhabil til behandling av saken. Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

AR5 BRUKSOMRÅDER OG AJOURHOLD. Fagsamling 30. mai 2017 Ingrid M. Tenge

AR5 BRUKSOMRÅDER OG AJOURHOLD. Fagsamling 30. mai 2017 Ingrid M. Tenge AR5 BRUKSOMRÅDER OG AJOURHOLD Fagsamling 30. mai 2017 Ingrid M. Tenge NASJONAL JORDVERNKONFERANSE 7. JUNI https://www.deltager.no/nasjonaljordvernkonferanse2017 2 JEG VIL SNAKKE OM Bruksområder - Kontrollgrunnlag

Detaljer

Oppdatering av AR5 og landbruksregister for en enklere og bedre hverdag!

Oppdatering av AR5 og landbruksregister for en enklere og bedre hverdag! Oppdatering av AR5 og landbruksregister for en enklere og bedre hverdag! Gårdskart AR5, bondens verktøy Viktig med oppdaterte kart for god planlegging av drift. Gårdskart er grunnlag for gjødselplanlegging

Detaljer

KARTOGRAFI TIL AR5. Rapport 10/2014. fra Skog og landskap

KARTOGRAFI TIL AR5. Rapport 10/2014. fra Skog og landskap Rapport 10/2014 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARTOGRAFI TIL AR5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane Nasjonal matproduksjon fra land og sjø skal være et fundament for nasjonal matsikkerhet. Produksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte,

Detaljer

.;z-.,_<>\5,s SØKNAD OM GODKJENNING. \ å s» ML Å \O 1,8 =/ m. Snuarketior foii-«laring Sumdekartellendeareal: i 1a. _elg,hjortogrådyr:1.

.;z-.,_<>\5,s SØKNAD OM GODKJENNING. \ å s» ML Å \O 1,8 =/ m. Snuarketior foii-«laring Sumdekartellendeareal: i 1a. _elg,hjortogrådyr:1. \ å s» ML SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD / ENDRING AV VALD Til villreinnemnd/admimstratw kommune > % ';%é?éro Søknadsfrister: Godkjenningav nytt vald: ~ elg,hjortogrådyr: mai villrein: 5 mai Endring avvald:

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db (versjon 3.4-01.08.2002) Dette dokumentet er ment å gi en liten innføring i hva Arealis_db er, og hva den kan brukes til. Hensikten med dette dokumentet er ikke

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.11.2013 Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 03.12.2013 Saknr. Tittel: 104/13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 23/15 Tittel SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN/NYTRØ

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA 3-95 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-96 Denne side er blank 3-96 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-97 1 Historikk og status

Detaljer

MARKSLAG OG JORDSMONN PÅ HAUGEHÅTVEIT NEDRE, /10, I TOKKE KOMMUNE, TELEMARK

MARKSLAG OG JORDSMONN PÅ HAUGEHÅTVEIT NEDRE, /10, I TOKKE KOMMUNE, TELEMARK Oppdragsrapport frå Skog og landskap 12/2007 MARKSLAG OG JORDSMONN PÅ HAUGEHÅTVEIT NEDRE, 833-97/10, I TOKKE KOMMUNE, TELEMARK Ove Klakegg Elling Mjaavatten Oppdragsrapport frå Skog og landskap 12/07 MARKSLAG

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

NOTAT. Oppdatering av skog i FKB-AR5. 1. Innledning. 2. Skogopplysninger i FKB-AR Markslag. 2.2 Skogareal i FKB-AR5

NOTAT. Oppdatering av skog i FKB-AR5. 1. Innledning. 2. Skogopplysninger i FKB-AR Markslag. 2.2 Skogareal i FKB-AR5 NOTAT Til: Geovekstforum Kopi til: [Kopi til] Fra: NIBIO v/gry Merete Olaisen Dato: [14.11.2016] Saksnr: [Saksnr] Oppdatering av skog i FKB-AR5 1. Innledning NIBIO ønsker å oppdatere skogopplysningene

Detaljer

Rundskriv /11. Innhold. Rundskriv nr 15 Gårdskartprosessen og videre ajourhold av arealdata i kart og landbruksregisteret i etterkant

Rundskriv /11. Innhold. Rundskriv nr 15 Gårdskartprosessen og videre ajourhold av arealdata i kart og landbruksregisteret i etterkant Rundskriv /11 Berørte parter Kontaktperson: Vår dato: 26.04.2011 Vår referanse: 201100001-15/001 Rundskrivet erstatter: 19/2010 Vedlegg: Kopi til: Norsk institutt for Skog og Landskap Postadresse: Postboks

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 3 Søk etter landbrukseiendom... 3 Eksempler på søk... 3 Søk på koordinater... 4 Panelene

Detaljer

Nettmøteom ajourføringavar5 16.06.2014 Vikna

Nettmøteom ajourføringavar5 16.06.2014 Vikna Nettmøteom ajourføringavar5 16.06.2014 Vikna Hvemer vi? Anna Bjørken Regionleder Midt-Norge Kurs, nettmøter, gårdskart mm Jørn Petter Storholt Senioringeniør i Areal og eiendom Kurs og support i AR5-ajourføring

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Denne datatypen er ikke tidligere vært beskrevet i SSI-sammenheng. Kapittelversjon

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK. Norges nasjonalparker. Geir-Harald Strand

Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK. Norges nasjonalparker. Geir-Harald Strand Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK Norges nasjonalparker Geir-Harald Strand Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK Norges nasjonalparker Geir-Harald

Detaljer

AR5 STATUS, SENTRAL LAGRING, AJOURHOLD OG BRUKSOMRÅDER

AR5 STATUS, SENTRAL LAGRING, AJOURHOLD OG BRUKSOMRÅDER AR5 STATUS, SENTRAL LAGRING, AJOURHOLD OG BRUKSOMRÅDER FDV-dager, Trondheim 1.-2.mars Anna Bjørken TEMAER VI KOMMER INNOM I DAG: Status Sentral base Gårdskart Kilden Bruksområder AR5 Kontrollgrunnlag for

Detaljer