AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet"

Transkript

1 2/2010 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5 Valstad Holtan Dyrstadtjønna Dyrstad Skardaunet

2 Arealressurskart AR5 klassifikasjonssystem produktet AR5 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er avledet fra digitalt markslagskart (DMK) og deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Denne inndelingen er beskrevet i klassifikasjonssystemet for AR5. Det er kommunene som har ansvar for kontinuerlig ajourhold av AR5, mens Skog og landskap foretar periodisk ajourhold. AR5 inngår som fagdatalag i felles kartdatabase (FKB). Markslagsklassifikasjon i ØK produktet DMK Førstegangskartlegging av markslag ble utført i tidsrommet i henhold til markslagsklassifikasjonen i Økonomisk kartverk (ØK). Produktet av denne kartleggingen kalles DMK. DMK er nå et historisk datasett. Ajourføring av markslag skjer i AR5. Det er fortsatt aktuelt å bruke noe informasjon fra DMK, for eksempel opplysninger om dyrkbar jord og mer detaljert informasjon om myr. Markslag Markslag er en betegnelse som brukes når man omtaler areal i marka, uten å knytte dette spesifikt til klassifikasjons system eller produkt. Markslag defineres som areal som er relativt ensarta for jordbruk og skogproduksjon. AR5 deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Produktene AR50 og AR250 Produktene AR50 og AR250 er laget ved en forenkling av AR5, satellittbildetolking i fjellområder samt informasjon fra andre kartkilder. AR50 og AR250 er kart som viser Norges arealressurser. AR50 gir informasjon om arealressurser tilpasset bygde- og kommunenivå. AR250 er mer for enklet og egner seg først og fremst til bruk på region- og fylkesnivå. Tilgang til kart og data På kan du se på og laste ned ulike tema kart basert på AR5, AR50, AR250 og DMK. Her finner du også statistikk basert på AR5 for hver kommune i Norge. Du kan også se på og laste ned andre temakart, blant annet kart som viser jords monn, beitebruk og landskap. Nedlasting av AR5 og DMK krever passord, mens innsyn er fritt tilgjengelig. Øvrige temakart kan du fritt se på og laste ned. 2

3 Klassifikasjonssystem for AR5 Klassifikasjonssystemet for AR5 beskriver arealressurser, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Klassifikasjonen i AR5 bygger på en inndeling av landarealet etter: Arealtype Treslag Skogbonitet Grunnforhold Av disse fire egenskapene utgjør arealtype hovedinndelinga i AR5. Alt areal må klassifiseres som en areal type. De andre egenskapene klas sifiseres i den grad de er relevante for arealtypen. Dersom en egenskap ikke er relevant, eller ikke er registrert, oppgis dette med egne egen skaps verdier. En markslags figur i AR5 vil derfor alltid inneholde opp lysninger om alle disse fire egen skapene. På kart tegnes en AR5-signatur satt sammen av AR5-symboler for de fire egenskapene. Signaturen tegnes i rekkefølgen arealtype, treslag, skog bonitet og grunn forhold. Symbol for ikke relevant og ikke registrert tegnes normalt ikke ut på kartet. Barskog med middels bonitet på jorddekt. Fulldyrka jord på myr. For denne arealtypen er ikke treslag og bonitet relevant. Symbol for ikke relevant er utelatt. Eksempel på AR5-signaturer Arealene i terrenget må være av en viss størrelse for at de tas med som egne markslagsfigurer i AR5. Areal mindre enn 2 dekar blir vanligvis ikke skilt ut som egen figur. Jordbruksareal skilles ut ned til 0,5 dekar. Hvert objekt i AR5 har såkalte metadata. Dette er opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet sted festinga har, når kartlegginga er gjort, og av hvem. AR5 forenklet kartlegging Arealer som ikke er dekket av økonomisk kartverk (ØK) har i AR5 arealtypen ikke kartlagt. Disse områdene kan kartlegges fullstendig i henhold til AR5, eller det kan utføres en for enklet kartlegging. Ved forenklet kartlegging er det tilstrekkelig å bare bestemme arealtype. Det er eksempelvis mulig å bare avgrense jord bruks areal fra et flybilde, uten å ta stilling til grunnforhold. Rettigheter til AR5 AR5 er landbrukets bidrag i den nasjonale infrastrukturen gjennom Geovekst og Norge digitalt. Nedlasting av AR5 krever derfor passord. De som har rettigheter gjennom Geovekst og Norge digitalt, kan laste ned og bruke AR5 videre. Innsynsløsingene er åpne for alle. Mer informasjon om AR5 På finner du veiledningsmateriell om ajourføring av AR5, regler for minste areal og om klassifisering av innmarksbeite. Skog og landskap har definert veiledende farger for temakart basert på hver enkelt egenskap i AR5. 3

4 Klassifikasjon av arealtype Alt areal i AR5 er klassifisert som en av 11 arealtyper: fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, myr, åpen fastmark, vann, snøisbre, samferdsel, bebygd, ikke kartlagt. Arealtypene fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarks beite er areal som er sterkt kulturpåvirka, med permanent vege tasjonsdekke (eng/beite) eller periodisk vegetasjons dekke (åker). Alt jord bruksareal skal klassifiseres etter grunnforhold. I tillegg kan inn marks beite klassifiseres etter treslag. Lovlige verdier for treslag, bonitet og grunnforhold for alle arealtypene framgår av tabellene. Fulldyrka jord Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde og kan benyttes til åkervekster eller eng, og som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata slik at maskinell høsting er mulig. Innmarksbeite Innmarksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Arealet skal ha tydelig kulturpreg. Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter eller beitetålende urter. Arealet må være rydda for kratt og hogstavfall slik at beitedyra har tilgang. Arealet kan ha enkelttre, mindre treklynger og skog. Skogen skal ha glissen tre setting og være oppkvista, og uten nevneverdig busksjikt. Tre slag kan angis når tresettingen er minst tre meter høy og krone dekningen er minst 10 %. Dersom tresettingen ikke holder dette kravet, brukes verdien ikke tresatt for treslag. Innmarksbeite skal normalt ha inngjerding eller naturlig avgrensning. Skog Skog er areal med minst seks trær per dekar som er eller kan bli fem meter høye. Disse bør være jevnt fordelt på arealet. I fjellskog eller kystskog der trærne på grunn av naturgitte forhold ikke når en høyde på fem meter, er kravet tre meter og minimum 10 % kronedekning. Areal som holder kravene til både skog og innmarksbeite skal ha areal type innmarksbeite, med mindre skogen er plantet og har normal tetthet. Areal, unntatt myr, som er tilplanta med skogstrær skal ha arealtype skog, uten hensyn til alder på plantene. Hogst felt regnes som skog. Areal som holder krav ene til både skog og myr skal ha areal type myr, uav hengig av om skogen er plantet eller ikke, se Myr. 4

5 Myr Myr er areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tykt torvlag. Kravet om torvlag på minst 30 cm kan fravikes, spesielt i høyereliggende områder og i hellende terreng nær kysten. Grøfta og skogkledd myr skal klassifiseres som myr, inntil at arealet eventuelt har mista sitt myr preg. På ei myr med produktiv skog kan myr vege ta sjonen forsvinne gradvis over tid. Vi klassifiserer vanlig vis arealet som skog når myrvegeta sjonen tilnærmet er borte, trærne er 2-3 m høye og bestandet er sluttet. o Åpen fastmark Åpen fastmark er areal som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferd sel. Om fatter også delvis tre satte areal, som ikke opp fyller kravene til skog. Denne arealtypen dekker en rekke naturlige og kulturpåvirka areal. Ofte vil snaufjell og golfbaner høre hjemme i åpen fastmark. Bebygd Areal som er utbygd eller i betydelig grad opparbeida, samt tilstøtende areal som i funksjon er nært knytta til bebyggelsen. Avgrensning av be bygd skal følge arealtilstanden. Dette er ikke nødvendigvis det samme som eiendomseller plangrenser. Kirke- og gravplasser samt villahager som ligger inntil hverandre, hører hjemme i denne arealtypen. Areal som jordbruksareal, skog, mv. som ligger inne i bebygde områder, skal klassifiseres etter vanlige regler for arealtype, minsteareal, mv. Samferdsel Samferdsel omfatter veg, jernbane og lufthavn. Arealtypen omfatter også opparbeidet driftsveg i landbruket. Vann Vann omfatter hav, innsjø, elv og bekk. Snøisbre Snø eller isbre som ikke smelter om sommeren. Ikke kartlagt Areal som ikke er kartlagt. 5

6 Klassifikasjon av treslag Inndeling etter treslag. Det er fordelingen av kronedekke mellom bar- og lauvtrær som avgjør hvilket treslag vi setter for et areal. Med krone dekke menes den delen av et bestand som er dekt av trekroner. Kronedekke: Ved å tenke seg en sylinder som tres ned over trekrona, finner vi arealet på bakken som trekrona dekker. Barskog Minst 50 % av skog dekt areal er dekt av bartrær. Areal med bartrær under skjerm av lauvtrær regnes som bar skog. Hogst flater med foreløpig oppslag av lauvtrær regnes som barskog. Figuren illustrerer skog hvor mer enn 50 % av skog dekt areal er dekt av bartrær. Lauvskog Mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartrær. Blandingsskog Mellom 20 og 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær. ~ Ikke tresatt Det er frivillig om man ønsker å angi treslag på innmarksbeite. I tilfellene der man angir treslag på et innmarksbeite velger man mellom verdiene bar-, lauv-, blandingsskog eller ikke tresatt. Verdiene ikke registrert brukes i tilfellene hvor man ikke ønsker eller kan angi treslag på innmarksbeite. Klassifikasjon av skogbonitet Inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke. Det er potensiell bonitet for barskog som registreres. Med potensi ell bonitet menes den produksjon som kan forventes ved rett treslag, normal tetthet og vanlig skogskjøtsel. Unntaket er på ugrøfta eller utilstrekkelig grøfta myr, hvor det er den aktuelle boniteten som kartlegges. ~ I AR5 angis bonitet etter det opp rinnelige sy stemet i ØK. De områdene som er kartlagt etter H 40 systemet i DMK, er i AR5 omgjort i henhold til tabellen under. Bonitetsklasse Produksjonsevne (m 3 ) per dekar og år Tilsvarer i H 40 -systemet Særs høg Mer enn 1, Høg 0,5-1, Middels 0,3-0, Lav 0,1-0,3 6-8 Impediment Mindre enn 0,1 Impediment 6

7 Klassifikasjon av grunnforhold Inndeling etter type og tykkelse av jorddekket. Organiske jordlag Areal som har et organisk jordlag tykkere enn 30 cm. Brukes på skog areal (torvmark) og myr, samt på jordbruksareal (dyrka myr). På jord bruks areal er kravet til tykkelse 20 cm. Jorddekt Fastmark der mer enn 50 % av arealet har større jorddybde enn 30 cm. Grunnlendt Areal der mer enn 50 % har mindre jorddybde enn 30 cm, men som ikke kan klassifiseres som fjell i dagen. ~ Fjell i dagen Areal der mer enn 50 % er bart fjell og øvrig areal er grunnere enn 30 cm. Inntil 10 % av arealet kan være dypere enn 30 cm. Blokkmark Areal der overflata i hovedsak er dekt med steinblokker. Omfatter ned rast fjell, stein- og blokkrike avsetninger, steinrøyser og steintipper. Skjematisk fremstilling av fordelingen av dype jordlag, grunne jordlag og bart fjell for grunnforholdene jorddekt, grunnlendt og fjell i dagen. Dersom et areal for eksempel har en blanding av jordlag dypere enn 30 cm og jordlag grunnere enn 30 cm, vil det være reglene for minsteareal som bestemmer om hele arealet skal fremstå som en markslagsfigur, eller om arealet skal deles opp i flere markslagsfigurer. Bruk av ikke relevant og ikke registrert Ikke relevant For egenskapene treslag, skogbonitet og grunnforhold kan verdien ikke relevant brukes. Ikke relevant brukes når opp lysninger om egenskapen ikke gir noen mening. Når det er riktig å bruke ikke relevant, framgår av tabellene for klassifikasjon av arealtype. Ikke registrert I DMK er det ikke registrert treslag for innmarksbeite. Første utgave av AR5 vil derfor ha treslag ikke registrert. Ved ajourføring av AR5 er det frivillig om man ønsker å angi treslag eller ikke. 7

8 Bruk av AR5 Datasettet inneholder detaljert informasjon om landets arealressurser. Kartet viser blant annet hvor vi finner fulldyrka jord og innmarksbeite, hvor det er skog med ulike treslag og hvilket produksjonspotensial skogen har. Informasjonen om markslag brukes på mange måter: direkte som temakart eller statistikk, i avledede kart- og statistikkprodukter, i kombinasjon med annen kart- og registerinformasjon og som bakgrunns kart for annen informasjon. Eksempler på bruksområder: Dokumentasjon av arealressurser Arealplanlegging Konsekvensutredning Jordvern Næringsutvikling Lovsaker (som eksempel Jordlov og Konsesjonslov) Tilskuddsforvaltning i landbruket AR5 gir viktig grunnlagsinformasjon for jordvern og konsekvensutredninger. Ved endringer er det viktig at kartet blir oppdatert. Norsk institutt for skog og landskap Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet forsker og fremskaffer informasjon om jord, skog, utmark og landskap. Pb. 115, 1431 Ås Tlf.: Fax.:

Markslag i Økonomisk kartverk

Markslag i Økonomisk kartverk Markslag i Økonomisk kartverk NIJOS veileder 01/04 nynorsk Markslag i Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk (ØK) inneheld i tillegg til markslaget opplysningar om m.a. namn, terrengforhold, vassdrag, fastpunkt,

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002)

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 1 av 111 Kart og geodata Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 2 av 111 INNHOLD 0 INNLEDNING... 7 0.1 Bakgrunn... 7 0.2 Standardens oppbygging... 7 1 FORMÅL OG OMFANG... 9 1.1 Formål...

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt

Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt Forsvarsbygg Utvikling 2008. Oddmund Soldal. Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Innledning 4 Metoder for påvisning av blindgjengere

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite er eit viktig markslag i bygdelandskapet. Her ligg det ein stor fôrressurs som kan haustast av dyr, utan at det er lagt ned høge dyrkingskostnader.

Detaljer

Det skjer ikke hos oss... om skogbrann og skogbrannvern

Det skjer ikke hos oss... om skogbrann og skogbrannvern Det skjer ikke hos oss... om skogbrann og skogbrannvern Redaktør: Jon Eivind Vollen, Skogbrukets Kursinstitutt Faggruppe: Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund Erling Bergsaker, Norskog Inge Fjalestad,

Detaljer

23 FKB Presentasjonsdata

23 FKB Presentasjonsdata SOSI Del 3 roduktspesifikasjon for FKB resentasjonsdata Side 1 av 41 23 FKB resentasjonsdata Innhold 23.1 Innledning... 3 23.1.1 Historikk... 3 23.1.2 Formål og omfang... 5 23.1.3 Referanser... 5 23.1.4

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen

Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen 1006 Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Historikk og status 618 Denne side er blank 618 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Norges Orienteringsforbund Læringssenteret 2000 1 Tekst og illustrasjoner: Alf Stefferud, Inger Svaland, Hild Sveine og Martin

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard:

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard: Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard: Fra 1 Kapittel / figur/ / annet Kommentarer til innsendte SVV g ion sør Generelt Ge I utkastet er «Krav til faglig kompetanse» fjernet.

Detaljer