SOSI standard - versjon SOSI-temakoder og SOSI-elementer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer"

Transkript

1 SOSI standard - versjon SOSI-temakoder og SOSI-elementer

2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer / definisjoner. I tillegg har det vært et ønske om å ha disse lett tilgjengelig på datamedium. Alle tabellene som ligger her som vedlegg er generert ut fra SOSI-DB, en MS-ACCESS base som inneholder alle gruppe- og basiselementer, alle kodeverdier tilhørende disse elementene, samt selve objekttypene med deres tilhørende egenskaper og relasjoner. For nærmere informasjon, se SOSI-DB. De genererte regnearkene som ligger under del5 er utdrag av SOSI-DB. For nærmere informasjon som merknader, historikk, etc, se SOSI-DB. Del 5 inneholder 3 regneark (MS EXCEL). Temakoder Gruppeelementer Basiselementer 1.1 Endringslogg fra versjon 3.1 Tidligere kapittel 5 som inneholdt en oversikt over temakoder som ikke er benyttet i objektkatalogen eller i den generelle delen av SOSI er fjernet. Informasjon om dette er fortsatt tilgjengelig i SOSI-DB og temakodeoversikten, men er merket objektkatalognavn U_TILD (Uten tildeling). Disse kodene har vært gitt ut tidligere uten at disse er benyttet i standarden. Forøvrig er objektkatalognavn under 2.6 oppdatert. Det er nå sikret konsistens mellom tabellnavn og de respektive kapittelnavn for nærmere forklaring. 2

3 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Forklaring til tabell temakoder 3 2 Forklaring til tabell temakoder Tabellen beskriver alle temakoder med kodeforklaring. Tabellen har følgende utseende: Egenskap Operator verdi (evt til verdi Forklaring Merknad Tilhørighet fra verdi) Eksempel: TEMA = 1000 Fastmerke FM TEMA <> Benytte for RB_Jur_L PLAN 2.1 Operator: Operator er nødvendig for presist å beskrive verdidomene for egenskapen, her temakoden Følgende operator er tillatt: = Lik!= Ulik <> Innenfor intervall >< Utenfor intervall I utgangspunktet benyttes =. I noen tilfeller benyttes <> for å beskrive et verdidomene for temakoder som benyttes for en spesiell objekttype. 2.2 Verdi Verdien på temakoden eller første verdi i intervallet dersom operator er <>. 2.3 Tilverdi Siste verdi i intervallet dersom operator er <>. 2.4 Forklaring Forklaring til temakoden I SOSI foreligger temakoder fordelt som LTEMA, PTEMA, FTEMA og TTEMA. I SOSI-DB er stort sett alle temakodene definert for alle gruppene, uten at disse nødvendigvis er benyttet. For ikke å få for mange tabeller å forholde seg til er det forsøkt å lage en felles tabell for alle gruppene. Eksempelvis er temakode 4011 eiendomsgrense. Hadde dette vært en temakode som stod til en flate (FTEMA), ville en mer passende forklaring være Eiendomsteig. For nærmere presisering, se SOSI-DB. 2.5 Merknad Inneholder generelle merknader til temakoden, f.eks. om denne fantes i tidligere versjoner med annen beskrivelse, samt henvisning til andre objekttyper som kan ha nær samme betydning. Dersom temakoden er benyttet i de generelle mekanismene og objekttypene beskrevet i den generelle delen, er dette angitt i dette feltet. 3

4 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Forklaring til tabell temakoder Tilhørighet Den sammenheng som koden benyttes i, angitt med kortnavn. (Se oversikt over alle databeskrivelseskapitlene samt produkter). I hovedsak går dette på de respektive kapitlene i SOSI-del2 objektkatalogen, men det er også tatt med temakoder som bare inngår i enkelte produkter. I tillegg finnes det temakoder som ikke lenger finnes i hverken objektkatalogen eller produkter. Disse er merket med U_TILD (Uten tildeling). Selv om en temakode kan benyttes for flere objekttyper, er disse hovedsakelig innen samme databeskrivelse. Det kapitlet som koden henviser til, eier koden. For SOSI 3.1 gjelder følgende kortnavn. Gjelder felles elementer beskrevet i SOSI-del 1 samt objektkatalogen, SOSI-del2. SOSI-DEL1 Praktisk del Tilhørighet Tittel GEN4 Generell del i SOSI, kapittel 4, hodeinformasjon GEN5 Generell del i SOSI, kapittel 5, Grafiske elementer GEN6 Generell del i SOSI, kapittel 6, Grafiske objekter GEN8 Generell del i SOSI, kapittel 8, Generelle egenskaper GEN9 Generell del i SOSI, kapittel 9, Utvalg GEN10 Generell del i SOSI, kapittel 10, Metadata GEN11 Generell del i SOSI, kapittel 11, Kvalitet GEN12 SOSI-raster GEN13 Generell del i SOSI, kapittel 13, Ikke-geografiske objekter SOSI-del2 /-del3 Tilhørighet Tittel ABAS Administrative og statistiske inndelinger ADR Adressepunkt AREAL Arealbruk BANE Jernbane BEITE Beitebruk i utmark BERG Geologi, berggrunn BIOMA Biologisk mangfold BYGG Bygninger og bygningsmessige anlegg DEK Eiendomsinformasjon DJD Jordsmonn DMK Markslag FISK Fiskeri FM Fastmerker GEOI Geologi, innledning GFYS Geofysikk GKJEM Geokjemi GROT Geologi, grotter GVERN Geologi, verneverdig JREG Jordregister KULTUR Kulturminner KYST Kyst og sjø LAND Landskap LEDN Ledningsnett LREG Landbruksregister LUFT Lufthavn LØSM Geologi, løsmasser 4

5 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Forklaring til tabell temakoder 5 N1000 N2000 N250 N50 NATR NAVN OLJE PLAN PROSJ REIN RÅST SAMF SERV SKOG TEMA TERR U_TILD VANN VBAS VERN VSIT VTD Produkt Norge 1:1 Million Produkter Norge 1:1 Million Produkt Norge 1:250 tusen Produkt Norge 1:50 tusen Annen naturinformasjon Stedsnavn Olje Plan Prosjektering Reindrift Råstoffutvinning Annen samferdsel Servitutter/bruksretter Skogbruksplan - bestand Temakoder som ikke er brukt i SOSI-objektkatalog Terrenginformasjon Temakoder ikke tildelt noe kapittel Innsjøer og vassdrag Vegnett Naturvernområder Vegsituasjon Produkt -Veg og trafikkdata 5

6 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Forklaring til gruppe-element tabellen 6 3 Forklaring til gruppe-element tabellen Tabellen beskriver SOSI-gruppe-elementene slik de er definert i standarden Elementnavn logisk navn Elementtyptifiserinfølge Kompak- Rekke- Elementnavn elementtype ABS_H_NØY Absolutt Høydenøyak -tighet gruppe 1 SYSTEMATISK_FEIL Gruppe ABS_H_NØY er her lagt inn som et eksempel. 3.1 Elementnavn Navnet på SOSI gruppe-elementet. 3.2 Logisk navn En kort forklaring av hva elementet står for. For nærmere spesifikasjon, se SOSI-DB. For elementer som inngår i den generelle delen benyttes kapittelnavn GEN (Generelt). Enkelte elementer benyttes bare i et fåtall databeskrivelseskapitler, uten å være beskrevet i den generelle delen. I slike tilfeller henvises til begge. Eksempel på dette er GID som inngår både i DEK og JREG. SOSI-elementer som ikke inngår i DEL1, DEL2 eller DEL3 er ikke beskrevet her. 3.3 Elementtype Alle SOSI-elementene som er vist i denne tabellen er gruppe-elementer. 3.4 Kompaktifisering Med kompaktifisering menes om elementene som tilhørere gruppe-elementet skal være synlige i en SOSIfil. Et flagg (K) sier om gruppen skal kompaktifiseres. Eksempelvis skal GID som kompaktifisers GID <gnr> <bnr> <fnr> være merket med K. 3.5 Rekkefølge Beskriver hvordan egenskapene som tilhører gruppeelementet skal sorteres i utskriftene. På SOSI datafiler er det rekkefølgeuavhengighet. 3.6 Elementnavn Angivelse av SOSI-element som inngår i gruppe-elementet. Kan være både basiselement og gruppeelement, og det kan selvsagt være flere elementer som tilhører samme gruppeelement, derav flere linjer i tabellen 3.7 Elementtype Forekommer som gruppe- eller basiselement. Det er flere tilfeller hvor et gruppe-element inngår i et annet gruppe-element. 6

7 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Forklaring til basis-element tabellen 7 4 Forklaring til basis-element tabellen elementnavn logisk_navn elementtyptyplengde verdi- felt- ADRESSE Adresse Basis T 35 operator verdi forklaring tilhøri ghet ADRESSETYPE Basis T 1 = M Matrikkeladresse ADR ADRESSETYPE Basis T 1 = O Offisiell adresse. ADR Elementene ADRESSE og ADRESSETYPE er lagt her lagt inn som eksempler. 4.1 Elementnavn Navnet på SOSI basiselementet. 4.2 Logisk navn En kort forklaring av hva elementet står for. For nærmere spesifikasjon, se SOSI-DB. For elementer som inngår i flere kapitler benyttes kapittelnavn GEN (Generelt). Enkelte elementer benyttes bare i et fåtall databeskrivelseskapitler, uten å være beskrevet i den generelle delen. I slike tilfeller henvises til begge. Eksempel på dette er GID som inngår både i DEK og JREG. SOSI-elementer som ikke inngår i DEL1, DEL2 eller DEL3 er ikke beskrevet her. 4.3 Elementtype Alle SOSI-elementene som er vist i denne tabellen er basiselementer. 4.4 Verditype Følgende typer er definert i SOSI Datatype D DATO H REF T Forklaring Desimaltall Dato-felt Heltall Denne er også brukt men bør fjernes! Tekst 4.5 Feltlengde Lengde på verditype: F.eks. T30 betyr tekst på inntil 30 posisjoner. 7

8 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Forklaring til basis-element tabellen Operator Operator er nødvendig for presist å beskrive verdidomene for egenskapen, her temakoden Følgende operator er tillatt: = Lik!= Ulik <> Innenfor intervall >< Utenfor intervall I utgangspunktet benyttes =. I noen tilfeller benyttes <> for å beskrive et verdidomene innenfor temakodene som benyttes for en spesielt objekttype. 4.7 Verdi En nærmere angivelse av de verdier / koder et SOSI-element kan ha. Dersom det er begrenset antall lovlige koder, verdidomene (kodeliste), angis disse, og det er underforstått at verdier utenfor dette domene ikke kan benyttes. Dersom verdidomene tillater alle verdier innenfor typeangivelsen (F.eks. for H ) beskrives dette gjennom verdi for Heltall og Desimaltal, samt tekst for Tekst. Alle lovlige verdier gies en egen rad i elementtabellen. 4.8 Forklaring Tekstlig beskrivelse av de respektive verdier et SOSI-element kan ha. 4.9 Tilhørighet Angir hvilket databeskrivelseskapittel/produkt eller hvor i del1 dette er angitt. 8

9 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Tabellene på datamedium 9 5 Tabellene på datamedium Tabellene er generert fra SOSI-DB. SOSI-DB er tilgjengelig på kartverkets internettsider, under standardisering, og kan fritt lastes ned. Disse 3 tabellen som er beskrevet her er også tilgjengelig i form av et MS-EXCEL regneark. Temakoder Gruppeelementer Basiselementer 9

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Historikk og status 618 Denne side er blank 618 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, generell del. Fagområde: Geologi, generell del

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, generell del. Fagområde: Geologi, generell del SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, generell del SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon. 3 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8 1.1

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard:

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard: Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard: Fra 1 Kapittel / figur/ / annet Kommentarer til innsendte SVV g ion sør Generelt Ge I utkastet er «Krav til faglig kompetanse» fjernet.

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn

SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn OI standard - versjon 2.2 ide 529 Databeskrivelse : tedsnavn tatens kartverk OI standard - versjon 2.2 ide 530 Databeskrivelse : tedsnavn - Historikk og status Denne side er blank 530 tatens kartverk OI

Detaljer

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK Rapport fra Skog og landskap 14/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing'

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing' SSI versjon 3.4 versikt over rettinger utført etter 'frysing' I forbindelse med arbeidet rundt SSI-versjon 3.4 er enkelte feil oppdaget i en fase hvor vi ikke har hatt muligheter til å rette i selve standardene.

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet 2/2010 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5 Valstad Holtan Dyrstadtjønna Dyrstad Skardaunet Arealressurskart AR5 klassifikasjonssystem produktet AR5 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000.

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3150 Siktsone (ID=518) Datakatalog versjon: 2.00-695 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002)

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 1 av 111 Kart og geodata Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 2 av 111 INNHOLD 0 INNLEDNING... 7 0.1 Bakgrunn... 7 0.2 Standardens oppbygging... 7 1 FORMÅL OG OMFANG... 9 1.1 Formål...

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP Saksnr Utarbeidet av: Grep-prosjektet Direkte tlf: 19.02.2013 Deres dato: (Se revisjonshistorikk i slutten av notatet.) Deres referanse: Til Systemer som skal hente data fra Grep Kopi til: ER-BASERT ABONNEMENT

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Samla systemspesifikasjon

Samla systemspesifikasjon Kartverket Postboks 600 Sentrum 3507 Hønefoss Matrikkelen Samla systemspesifikasjon Klient Dokumentnummer: MA--nnnn Versjon: 3.5 Oppdatert dato: 2015.06.11 Forfatter:

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

23 FKB Presentasjonsdata

23 FKB Presentasjonsdata SOSI Del 3 roduktspesifikasjon for FKB resentasjonsdata Side 1 av 41 23 FKB resentasjonsdata Innhold 23.1 Innledning... 3 23.1.1 Historikk... 3 23.1.2 Formål og omfang... 5 23.1.3 Referanser... 5 23.1.4

Detaljer

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land) TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Forord Statens forurensningstilsyn

Detaljer