Markslag i Økonomisk kartverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markslag i Økonomisk kartverk"

Transkript

1 Markslag i Økonomisk kartverk NIJOS veileder 01/04 nynorsk

2 Markslag i Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk (ØK) inneheld i tillegg til markslaget opplysningar om m.a. namn, terrengforhold, vassdrag, fastpunkt, bygningar, vegar, andre tekniske anlegg, eigedomsgrenser, matrikkelnummer (gards- og bruksnummer), fornminne og andre freda kulturminne. Areal som er einsarta når det gjeld markslag og som er over ein viss storleik, er avgrensa som kartfigurar med prikka line på økonomisk kartverk. Markslaget for kvar figur er vist på kartet med ein signatur etter eit fastlagt klassifikasjonssystem. Markslagsinnhaldet i ØK gjev ei rekkje opplysningar om areala, spesielt om grunnlaget for planteproduksjon. Denne informasjonsfaldaren gjev eit stutt oversyn over det klassifikasjonssystemet som er nytta for markslag i økonomisk kartverk. Kjennskap til dette er naudsynt for å kunne tolke og utnytte informasjonen i karta. For ei meir utfyllande forklaring viser ein til heftet "Markslagsklassifikasjon i økonomisk kartverk". Publikasjonen vart utgitt av NIJOS i ny, revidert utgåve i 2001 (NIJOS-dokument 16/01), og inneheld retningsliner for registreringsarbeidet. Økonomisk kartverk er eit landsomfattande kartverk som skal dekkje noko over halvparten av landarealet. Størsteparten av det kartlagde arealet blir framstilt i målestokk 1: Ein del mindre produktive område vert framstilt i målestokk 1: I dag vert markslaget framstilt på digital form som Digitalt MarkslagsKart (DMK). Data frå Felles kartdatabase (FKB), N5 kartdata eller N5 raster kan ein kjøpe hos forhandlarar av Geovekst-produkta eller ved distrikts-/regionkontora til Statens kartverk (fylkeskartkontora), anten som utskrift (plott) eller på digital form. GEOVEKST-partane har eit felles ansvar for planlegging og framdrift på produksjonen av FKB. Dei som har rett til det etter GEOVEKST-avtale, kan òg laste ned kartet via Internett, sjå Utsnitt av Økonomisk kartverk. Markslagsgrenser vert viste med prikka line(.), og eitt eller fleire symbol som til saman utgjer ein markslagssignatur, som til dømes *ha (dyrkingsjord i barskog av høg bonitet). 1

3 Prinsippet for klassifikasjonen Markslagsklassifikasjon er ei inndeling av landarealet som i hovudsak byggjer på: arealtilstand 1 driftstilhøve for jordbruk produksjonsevne for skog Arealtilstanden deler markslaget i klasser av jordbruksareal, skogareal og anna areal. I tillegg til hovudkriteria byggjer klassifikasjonen på tilleggskriterium for bestemte arealgrupper: Jordbruksareal og anna areal eigna for nydyrking (dyrkingsjord) blir delt inn etter vilkåra for maskinell jordbruksdrift. Dyrkingsjord får tilleggsopplysningar om stein- og blokkinnhald og behov for grøfting eller vatning. Skogareal og anna areal eigna for skogproduksjon blir delt inn etter produksjonsevne for trevyrke, og får tilleggsopplysningar om m.a. produksjonsauke ved grøfting og skifte av bartreslag. Myr og torvmark som kan nydyrkast eller nyttast til skogproduksjon blir delt inn etter torvdjupn, omlagingsgrad og vegetasjon. Minsteareal For å skilje ut eit areal som eigen figur, krevst det eit visst minsteareal. Generelt krevst det mindre areal dess betre marka er eigna for planteproduksjon. Areal mindre enn 2 dekar blir til vanleg ikkje skilt ut som eige markslag. Unntak er fulldyrka jord som vert skilt ut ned til 0,5 dekar. For dei fleste klassene elles er minstearealet for figurar 5 dekar. Er skilnaden berre éi bonitetsklasse mellom to areal, må arealet vere minst 5 dekar før det blir skilt ut som eigen figur. Er skilnaden to bonitetsklasser, blir det skilt ut figurar ned til 2 dekar. Minstearealet ved registrering av dyrkingsjord er fastsett slik: 2-5 dekar når arealet ligg nær inntil fulldyrka jord dekar når avstanden til veg, fulldyrka jord eller dyrkingsfelt er 0,5-1 km dekar (dyrkingsfelt) når avstanden til veg, fulldyrka jord eller anna dyrkingsjord er større enn 1 km. 1 Arealtilstand: Hovudkriterium for inndeling av markslag som definerer naturlege terrengtypar (t.d. skog, myr) og typar av opparbeidd, kulturpåverka areal (t.d. fulldyrka jord, innmarksbeite). Markslagsinformasjon presentert saman med ortofoto (målestokkrett kart). 2

4 Inndeling etter Arealtilstand Alt areal utanom bygd areal blir delt inn etter arealtilstand. Symbolet for arealtilstand kan stå aleine, eller i kombinasjon med andre symbol. I kombinasjonar står det alltid først. Jordbruksareal Fulldyrka jord Areal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og som kan nyttast til åkervekstar eller til eng som kan fornyast ved pløying. Overflatedyrka jord Areal som er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mogleg. Innmarksbeite Innmarksareal som kan nyttast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekt av grasartar. Skogareal Generelt er kravet til skog at det skal vere minst 6 tre pr. dekar som er eller kan bli 5 m høge, og desse bør vere jamt fordelte på arealet. I fjellskog og kystskog der trea på grunn av naturgjevne veksttilhøve ikkje når ei høgde på 5 m, er kravet minst 3 m høgde på dei dominerande trea. Barskog Areal med skog der minst 50% av skogdekt areal er dekt av bartre. Blandingsskog Areal med skog der 20-50% av skogdekt areal er dekt av bartre. Lauvskog Areal med skog der mindre enn 20% av skogdekt areal er dekt av bartre. Anna areal Myr Areal med minst 30 cm tjukt torvlag, og som på overflata har preg av myr. Anna jorddekt fastmark Areal som ikkje er jordbruksareal, skogareal eller myr, og der meir enn 50% av arealet har større jorddjupn enn 30 cm. Grunnlendt mark Areal der meir enn 50% har mindre jorddjupn enn 30 cm, men som ikkje er fjell i dagen. På areal som ikkje er jordbruksareal eller skogareal er grunnlendt mark einaste opplysning om arealtilstanden. På jordbruks- og skogareal er symbolet for grunnlendt mark ei tilleggsopplysning. Fjell i dagen Areal der meir enn 50% er bert fjell og mindre enn 10% har jord djupare enn 30 cm. På areal utan skog er fjell i dagen einaste opplysning om arealtilstanden. På skogareal er symbolet for fjell i dagen ei tilleggsopplysning. Blokkdekt mark Areal der overflata i hovudsak er dekt med blokker. Det omfattar ur, blokkmark og røys. På areal utan skog er blokkdekt mark einaste opplysning om arealtilstanden. På skogareal er symbolet for blokkdekt mark ei tilleggsopplysning. 3

5 Inndeling av fulldyrka jord og dyrkingsjord etter Driftstilhøve for jordbruk All fulldyrka jord blir delt inn etter driftstilhøva for jordbruk på registreringstidspunktet. Symbol for driftstilhøve (A eller B) i kombinasjon med symbol for fulldyrka jord (=) karakteriserer altså dei aktuelle driftstilhøva på staden. utan symbol Lettbrukt areal Areal med slik storleik, form og helling (mindre enn ca. 1:5) at firehjulstraktor med vanlege reiskapar kan nyttast på rasjonell måte. Mindre lettbrukt areal Areal som ikkje held krava til klasse A, men der maskinell hausting er mogleg med mindre traktor (helling mindre enn ca. 1:3). Tungbrukt areal Fulldyrka jord som ikkje held krava til A eller B. Denne klassen får berre symbol for fulldyrka jord (=). Dyrkingsjord Jord som ikkje er fulldyrka, men som kan fulldyrkast til lettbrukt eller mindre lettbrukt jord. Dyrkingsjord er enten overflatedyrka jord, innmarksbeite, skogareal, anna jorddekt fastmark eller myr, og har symbolet A eller B på kartet. For at eit areal skal bli klassifisert som dyrkingsjord må det kunne gje rimeleg og sikker grasavling. Det må halde bestemte krav til klima, jordkvalitet, jorddjupn, stein- og blokkinnhald, terrengforhold og storleik. All dyrkingsjord blir delt inn i klassene lettbrukt og mindre lettbrukt etter driftstilhøva for jordbruk etter ei eventuell dyrking. Dyrkingsjord på tungbrukt areal vert ikkje registrert. Symbol for driftstilhøve (A eller B) i kombinasjon med andre symbol for arealtilstand enn fulldyrka jord viser altså at arealet kan dyrkast, og karakteriserer dei potensielle driftstilhøva. Foto: Karine Bogsti, NIJOS 4

6 Inndeling av skogareal og skogreisningsmark etter Produksjonsevne for skog Skogareal, anna jorddekt fastmark, grunnlendt mark og myr/torvmark blir delt inn etter arealet si evne til å produsere trevyrke. Bonitetsklasser på kart produserte før 1985 Bonitetsklasse Symbol Produksjonsevne for bartrevyrke (m 3 pr. dekar og år) Særs høg bonitet S Større enn 1,0 Høg bonitet H 0,5-1,0 Middels bonitet M 0,3-0,5 Låg bonitet L 0,1-0,3 Impediment Mindre enn 0,1 I lauvskog og på snau fastmark (anna jorddekt fastmark, grunnlendt mark og blokkdekt mark som arealtilstand) skil ein ikkje mellom låg bonitet og impediment, men nyttar berre klassen impediment, dvs. arealtilstand utan symbol for bonitet. Symbolet for bonitet viser potensiell produksjonsevne, dvs. den produksjonen ein kan vente med rett treslag, normal tettleik og vanleg god skogrøkt. Unntak frå denne regelen er tresett myr og torvmark som ikkje er tilstrekkeleg grøfta. Her viser symbolet for bonitet aktuell produksjonsevne på registreringstidspunktet. Bonitering etter H 40 -systemet Frå 1985 har NIJOS nytta H 40 -systemet for bonitering i nokre område, med inndeling i følgjande tremetersklasser: Gran: G26, G23, G20, G17, G14, G11, G8 og G6. Furu: F23, F20, F17, F14, F11, F8 og F6. Lauvskog:B8 og B6. Bonitetsklassene 6 og 8 er i mange høve slegne saman (6-8). Lauvskog med betre produksjonsevne enn B8 vert bonitert etter forventa bonitet for barskog. Skog med lågare produksjonsevne enn bonitetsklasse 6 får symbol berre for treslag, utan bonitet. Skogreisingsmark er: Lauvskogdekte eller snaue fastmarksareal med forventa produksjonsevne for barskog på minst bonitet M eller G/F11. Barskog og blandingsskog med lågtproduserande furu i skogreisingsstrok (Vest-Agder til Troms), som har symbol for feil bartreslag (+) på kartet. Myr og torvmark som er eigna for grøfting, og som ved tilplanting eller naturleg forynging med barskog vil gi minst bonitet M eller G/F11. Foto: Karine Bogsti, NIJOS 5

7 Tilleggsklassifikasjon Dyrka mark og dyrkingsjord Dyrka myr Jordbruksareal med minst 20 cm tjukt mold- eller torvlag. Dyrkingsjord All dyrkingsjord blir delt inn etter steinog blokkinnhald og behov for grøfting eller vatning. Symbol for tilleggsopplysning står alltid i kombinasjon med symbol for arealtilstand og symbol for driftstilhøve for jordbruk (A eller B). Ikkje blokkrik dyrkingsjord utan symbol Areal med mindre enn 50 m 3 stein og blokker pr. dekar i dei øvste 50 cm av mineraljorda. Blokkrik dyrkingsjord Areal med m 3 stein og blokker pr. dekar i dei øvste 50 cm av mineraljorda. Svært blokkrik dyrkingsjord Areal med m 3 stein og blokker pr. dekar i dei øvste 50 cm av mineraljorda. Ikkje sjølvdrenert dyrkingsjord utan symbol Areal som ved fulldyrking stort sett må grøftast systematisk. Sjølvdrenert dyrkingsjord Areal som ved fulldyrking ikkje treng systematisk grøfting. Tørkesvak dyrkingsjord Areal med tørkesvak sandjord som er lite eigna til dyrking utan kunstig vatning. Foto: Ragnhild Sperstad, NIJOS 6

8 Tilleggsklassifikasjon Skog og skogreisingsmark på fastmark Skogareal kan få tilleggsopplysningar om produksjonsauke ved grøfting og skifte av bartreslag, og om vanskelege driftstilhøve. Visse former for skogfrie fastmarksareal (t.d. anna jorddekt fastmark) kan også få nokre av desse tilleggsopplysningane. Tilleggsymbola på skogareal og skogreisingsmark på fastmark står alltid i kombinasjon med symbol for arealtilstand eller symbol for bonitet. Vassjuk skogmark Skogdekte eller snaue fastmarksareal der produksjonen kan aukast med minst 0,3 m 3 pr. dekar og år ved grøfting. Symbolet for bonitet gjeld etter grøfting. Feil bartreslag (plantemark for skog) Barskog og blandingsskog i skogreisingsstrok med lågtproduserande furu, der produksjonen kan aukast med minst 0,3 m 3 pr. dekar og år ved skifte av treslag til gran eller sitkagran. Symbolet for bonitet gjeld etter treslagsskiftet. in Tvilsam skogreisingsmark Lauvskog, anna jorddekt fastmark og grunnlendt mark som utifrå klima og jordkvalitet skulle vere skogreisingsmark, men som på grunn av særleg vanskeleg terreng (rasfarleg og/eller ulendt) er lite eigna til skogreising. Impedimentprosent Symbolet fortel kor stor del av ein figur som er uproduktiv skogsmark (impediment), summert i nærmaste 10-prosentklasse (n). Symbolet for bonitet gjeld for den produktive delen. Døme: *g14 i2: Barskog med bonitet G14 der 20% av figuren er impediment. Foto: Oskar Puschmann 7

9 Tilleggsklassifikasjon Myr og torvmark Myr Myr er areal med minst 30 cm tjukt torvlag som på overflata har preg av myr. Torvmark Torvmark er skogareal med minst 30 cm tjukt torvlag, men som på overflata ikkje har preg av myr. All myr og torvmark som kan nydyrkast eller nyttast til skogproduksjon får tilleggsopplysningar om torvdjupn, omlagingsgrad og vegetasjon. Desse opplysningane vert samla i eit eige symbol - "myrkosten". Stamma i myrkosten er ein horisontal strek. I endane på denne er det føydd til hakar. Omlagingsgraden går fram av høgre del av kosten, torvdjupna og vegetasjonstypen av venstre del. Torvdjupn Grunn myr Mindre enn 100 cm torvlag Djup myr Meir enn 100 cm torvlag Vegetasjon Nøysam vegetasjon Ikkje nøysam vegetasjon Døme på bruk av myrkosten Grunn myr som er sterkt omlaga i øvre lag. Ikkje nøysam vegetasjon. Djup myr som er lite omlaga i øvre lag og middels omlaga i nedre lag. Nøysam vegetasjon. Myr og torvmark som kan dyrkast (areal med myrkost i tillegg til symbolet A eller B), og som ligg meter under skoggrensa eller lågare, kan i dei fleste område også nyttast til skogproduksjon. Dersom myrkosten ikkje står i kombinasjon med A eller B, kan arealet nyttast til skogproduksjon, men ikkje til dyrking. Omlagingsgrad Omlagingsgraden av myr og torvmark blir bestemt i øvre lag (20-40 cm), og eventuelt i nedre lag ( cm). På grunn myr/torv blir omlagingsgraden bestemt berre i øvre lag. Lite omlaga, øvre lag Lite omlaga, nedre lag Torv med tydeleg plantestruktur Middels omlaga, øvre lag Middels omlaga, nedre lag Sterk omlaga, øvre lag Sterkt omlaga, nedre lag Meir eller mindre grautaktig torv med delvis utviska plantestruktur Sterkt grautaktig torv med utydeleg eller utviska plantestruktur 8

10 Andre arealkategoriar Areal som blir nytta til andre formål enn jord- og skogbruk Bygd areal Bygd areal er i hovudsak nedbygde areal (bygningar og asfalterte areal), og vil omfatte byar, tettstader, bustadfelt og anna tett busetnad, industrianlegg, større flyplassar og kyrkjer/gravplassar. Slike areal får ikkje markslagssymbol. Andre areal Andre areal som t.d. idrettsanlegg, campingplass, parkanlegg, hyttefelt, sand- og grustak, torvtak, velteplass, rasteplass, søppelplass og likande, får som regel berre symbol for arealtilstand og/eller opplysande tekst. Areal som dels er jordbruksareal, dels ikkje Tun Tun er areal med funksjon som gardstun, og får markslagssignatur etter vanlege reglar. Villahagar Villahagar innanfor bygd areal går inn i dette, utan signatur for markslag. Frukt- og bærhagar Frukt- og bærhagar vert klassifiserte som jordbruksareal utan omsyn til trea på arealet. Gartneri og planteskular Gartneri og planteskular vert klassifiserte som fulldyrka jord, med unntak av tilhøyrande driftsbygningar, parkeringsplassar og liknande. Juletre og anna pyntegrønt Areal for produksjon av juletre og anna pyntegrønt, med unntak av urter og buskvekstar, blir klassifisert som skogareal. Travbaner og småflyplassar Travbaner og småflyplassar kan i nokre høve innehalde delar med dyrka jord i drift som vert klassifiserte som jordbruksareal. Alpinanlegg og skytebaner Alpinanlegg og skytebaner (utanom bygningar og andre tekniske anlegg) vil vere avskoga område som vert klassifiserte etter arealtilstand og potensiell bonitet for skog. Golfbaner Golfbaner kan omfatte ulike standardar med svært ulik grad av opparbeiding og landskapsinngrep. Godt opparbeidde baner vert til vanleg kartlagde berre med symbol for arealtilstand (ofte anna jorddekt fastmark) og eventuelt opplysande tekst. Dei enklaste banene med små inngrep, kan delvis vere nytta som jordbruksareal, eller lett takast i bruk att som det. I så fall vert dei kartlagde som dyrka jord eller dyrkingsjord. Foto: Karine Bogsti 9

11 Døme på signaturar slik dei kan lesast på kartet Markslagsfigurane som på kartet er avgrensa med prikka line, inneheld ein markslagssignatur som karakteriserer markslaget. Ein markslagssignatur kan vere sett saman av eitt eller fleire symbol som gir opplysningar om arealtilstand, driftstilhøve for jordbruk, produksjonsevne for skog, dyrkingsjord med tilleggsinformasjon om stein- og blokkinnhald og dreneringsgrad, jorddjupne, jordeigenskapar og eigenskapar for myr og torvmark. Tilleggssymbol (t.d., \ ) gjev utfyllande opplysningar om markslaget. Men det er viktig å vere merksam på at også fråver av symbol i nokre høve kan gi informasjon om arealet. Døme: *la t, *la t, *lat. Når steinprikken er utelaten (siste dømet), tyder det at arealet tilhøyrer den lågaste klassen for steininnhald (dvs. ikkje blokkrik dyrkingsjord). a &b *( *la t Fulldyrka jord, lettbrukt. Innmarksbeite som kan dyrkast til mindre lettbrukt, fulldyrka jord. (Ikkje blokkrik og ikkje sjølvdrenert jord sidan tilleggssymbol for dette manglar). Fulldyrka jord, tungbrukt. (Tungbrukt sidan symbolet A eller B manglar). Barskog på grunnlendt mark med produksjonsevne mindre enn låg bonitet (impediment). Barskog med låg bonitet. Blokkrik, sjølvdrenert dyrkingsjord som etter dyrking vil halde kravet til lettbrukt jord. #ha *f14 *#ma å Lauvskog med forventa produksjonsevne for barskog tilsvarande høg bonitet. Lettbrukt dyrkingsjord, ikkje blokkrik og ikkje sjølvdrenert. Barskog med bonitet F14 etter H 40 -systemet. (Ikkje dyrkingsjord fordi symbolet A eller B manglar). Blandingsskog (torvmark) med middels bonitet. Dyrkingsjord som etter dyrking vil halde kravet til lettbrukt jord. Djup torvmark, lite omlaga i øvre lag, og sterkt omlaga i nedre lag. Ikkje nøysam vegetasjon. Utsnitt av Økonomisk kartverk med døme på signaturar. 10

12 Kart og landbruksinformasjon på nett Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) arbeider kontinuerleg med å utvikle og forbetre datatenestene for landbruket. På NIJOS sine Internettsider kan dei med rettar til informasjon frå Økonomisk kartverk søkje og laste ned desse karta direkte på eigen datamaskin. Nye data, tema og funksjonar vert gjort tilgjengelege etter kvart som dei vert utvikla og oppdaterte. Informasjon om dette vert lagt ut på heimesida: Foto: Karine Bogsti, NIJOS Kartkilde bakgrunnskart: Statens Kartverk, till.nr. LRS Ortofoto: Etablert i Geovekst. Layout: Karine Bogsti,NIJOS NIJOS stiller i tillegg data til rådvelde for andre aktørar som driv Internett-tenester for landbruket. Dette omfattar både statlege etatar, kommunar og private firma. Det finst i dag fleire typar programvare som er lagt til rette for å bruke markslagsdata på digital form både i offentlege etatar og for privatpersonar. Markslaget vert i dag etablert ved hjelp av ortofoto, og ajourhaldet skjer i samarbeid mellom kommunar og NIJOS. Kommunane er ansvarlege for det administrative ajourhaldet, medan NIJOS tek ansvar for periodiske oppdateringar og kvalitetssikring når ein har nye flybilete eller ortofoto for eit område. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) er eit offentleg institutt som skaffar partsnøytral informasjon om jorda, skogen, kulturlandskapet, utmarka og beiteressursane i Noreg. Instituttet ligg under Landbruksdepartementet. NIJOS, Raveien 9, Postboks 115, 1431 Ås Tlf: , Faks:

Markslag i Økonomisk kartverk

Markslag i Økonomisk kartverk Markslag i Økonomisk kartverk NIJOS veileder 01/04 bokmål Markslag i Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk (ØK) inneholder i tillegg til markslaget opplysninger om bl.a. navn, terrengforhold, vassdrag,

Detaljer

Handbok frå Skog og landskap 01/2007. MARKSLAGSKLASSIFIKASJON I ØKONOMISK KARTVERK 2007-utgåva. Inge Bjørdal

Handbok frå Skog og landskap 01/2007. MARKSLAGSKLASSIFIKASJON I ØKONOMISK KARTVERK 2007-utgåva. Inge Bjørdal Handbok frå Skog og landskap 01/2007 MARKSLAGSKLASSIFIKASJON I ØKONOMISK KARTVERK 2007-utgåva Inge Bjørdal Handbok frå Skog og landskap - 01/2007 MARKSLAGSKLASSIFIKASJON I ØKONOMISK KARTVERK 2007-utgåva

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......3 1 Historikk og status......4

Detaljer

Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt

Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt I.Bjørdal, K. Bjørkelo, B. Nilsen, I. Nystuen, G.H. Strand, K. Thorvaldsen NIJOS dokument 36/04 INNHALD KODEVERKET I DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK)... 4

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

KARTOGRAFI TIL AR5. Rapport 10/2014. fra Skog og landskap

KARTOGRAFI TIL AR5. Rapport 10/2014. fra Skog og landskap Rapport 10/2014 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARTOGRAFI TIL AR5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap i Nord-Trøndelag Geir-Harald Strand og Rune Eriksen Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG-

Detaljer

Eksempelsamling til Rettleiar for administrativt ajourhald av Digitalt markslagskart (DMK)

Eksempelsamling til Rettleiar for administrativt ajourhald av Digitalt markslagskart (DMK) Eksempelsamling til Rettleiar for administrativt ajourhald av Digitalt markslagskart (DMK) NIJOS dokument 2/03 EKSEMPELSAMLING til RETTLEIAR for ADMINISTRATIVT AJOURHALD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK)

Detaljer

Markslagstatistikk 02 Akershus 03 Oslo

Markslagstatistikk 02 Akershus 03 Oslo Markslagstatistikk 02 Akershus 03 Oslo Roar Lågbu og Geir-Harald Strand NIJOS-ressursoversikt 2/2000 Markslagstatistikk 02 Akershus 03 Oslo Roar Lågbu og Geir-Harald Strand Forsidefoto: Oskar Puschmann

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet 2/2010 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5 Valstad Holtan Dyrstadtjønna Dyrstad Skardaunet Arealressurskart AR5 klassifikasjonssystem produktet AR5 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000.

Detaljer

MARKSLAG OG JORDSMONN PÅ HAUGEHÅTVEIT NEDRE, /10, I TOKKE KOMMUNE, TELEMARK

MARKSLAG OG JORDSMONN PÅ HAUGEHÅTVEIT NEDRE, /10, I TOKKE KOMMUNE, TELEMARK Oppdragsrapport frå Skog og landskap 12/2007 MARKSLAG OG JORDSMONN PÅ HAUGEHÅTVEIT NEDRE, 833-97/10, I TOKKE KOMMUNE, TELEMARK Ove Klakegg Elling Mjaavatten Oppdragsrapport frå Skog og landskap 12/07 MARKSLAG

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

EKSEMPELSAMLING til VEILEDER for ADMINISTRATIVT AJOURHOLD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK)

EKSEMPELSAMLING til VEILEDER for ADMINISTRATIVT AJOURHOLD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK) EKSEMPELSAMLING til VEILEDER for ADMINISTRATIVT AJOURHOLD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK) NIJOS-dokument nr 2b/2003 Versjon 10 (bokmål) NIJOS 1 FORORD Denne eksempelsamlingen inneholder praktiske eksempler

Detaljer

Markslagstatistikk. 01 Østfold

Markslagstatistikk. 01 Østfold Markslagstatistikk 01 Østfold NIJOS-ressursoversikt 01/2000 Markslagstatistikk 01 Østfold Forsidefoto: Oskar Puschmann NIJOS ressursoversikt i Tittel: Markslagstatistikk 01 Østfold Forfatter(e): Geir-Harald

Detaljer

Samanlikning av arealtal frå Analycen og gardskart

Samanlikning av arealtal frå Analycen og gardskart Til: Norges Bondelag v/ole Nicolai Skulberg Kopi til: AnalyCen v/bjoner og SLF v/håvard Gulliksen Fra: Seksjon Gårdskart Dato: 05.12.08 Saksnr: 08/227/kdf/350 Samanlikning av arealtal frå Analycen og gardskart

Detaljer

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 01/2008 MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap Geir-Harald Strand og Rune Eriksen ISBN 978-82-311-0036-2 Omslagsfoto: Kulturlandskapsarbeiderne kommer,

Detaljer

AR5 og gårdskart. Tromsø 21. september Ingrid M. Tenge

AR5 og gårdskart. Tromsø 21. september Ingrid M. Tenge AR5 og gårdskart Tromsø 21. september 2016 Ingrid M. Tenge HVA ER AR5? Arealressurskart, målestokk 1:5000. Klassifikasjonssystem som bygger på inndeling av landarealet etter: Arealtype Treslag Skogbonitet

Detaljer

Ajourhold av kartdata og jordregister

Ajourhold av kartdata og jordregister Ajourhold av kartdata og jordregister Molde 15. november 2016 Anna Bjørken HVA ER AR5? Arealressurskart, målestokk 1:5000. Klassifikasjonssystem som bygger på inndeling av landarealet etter: Arealtype

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

Arealressurskart AR5

Arealressurskart AR5 Arealressurskart AR5 Arealressurskartet AR5 AR5 er et heldekkende, nasjonalt kart som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Kartet skal primært dekke behov innen

Detaljer

AR5 feltkurs. Sandefjord

AR5 feltkurs. Sandefjord AR5 feltkurs Sandefjord 31.05.2016 AR5 feltkurs Sandefjord, 30.05.2016 06.06.2016 2 Tilstand, ikke bruk AR5 Kommunikasjon AR5 og arealtilskudd 06.06.2016 3 Tilstand, ikke bruk AR5 klassifikasjonssystem

Detaljer

Jordsmonnkartlegging. Kommunesamling i Hedmark, 10.09.14. Hilde Olsen

Jordsmonnkartlegging. Kommunesamling i Hedmark, 10.09.14. Hilde Olsen Jordsmonnkartlegging Kommunesamling i Hedmark, 10.09.14 Hilde Olsen Jordsmonnkartlegging Hovedformål: Skaffe data for bruk innen forvaltning, rådgivning og forskning i landbruket Prinsipp: Standardisert,

Detaljer

Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5

Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 Inge Bjørdal, Knut Bjørkelo, Frode Flemsæter, Svein Ola Moum, Yngve Rekdal NIJOS dokument 09/05 Forenkling av markslaget forslag til ny modell

Detaljer

Håndbok fra Skog og landskap. AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM Klassifikasjon av arealressurser. Inge Bjørdal og Knut Bjørkelo

Håndbok fra Skog og landskap. AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM Klassifikasjon av arealressurser. Inge Bjørdal og Knut Bjørkelo Håndbok fra Skog og landskap AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM Klassifikasjon av arealressurser Inge Bjørdal og Knut Bjørkelo Her skal det inn et fint bilde som passer til innholdet i dokumentet. Størrelse på

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-205 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-206 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 2-206 SOSI standard - versjon 3.0 2-207

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK. Norges nasjonalparker. Geir-Harald Strand

Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK. Norges nasjonalparker. Geir-Harald Strand Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK Norges nasjonalparker Geir-Harald Strand Ressursoversikt fra Skog og landskap 04/2007 MARKSLAGSTATISTIKK Norges nasjonalparker Geir-Harald

Detaljer

Status for skogen i Sogn og Fjordane etter Dagmar. Skogens rolle i klimatilpasning og beredskap. Torkel Hofseth Fylkesskogmeister

Status for skogen i Sogn og Fjordane etter Dagmar. Skogens rolle i klimatilpasning og beredskap. Torkel Hofseth Fylkesskogmeister Status for skogen i Sogn og Fjordane etter Dagmar Skogens rolle i klimatilpasning og beredskap Torkel Hofseth Fylkesskogmeister Til saman 16,1 millionar i ekstra støtte over Landbruksdepartementets

Detaljer

Dyrka mark er delt inn i klassene:

Dyrka mark er delt inn i klassene: Dyrka mark er delt inn i klassene: Fulldyrket jord: Jordbruksareal som er dyrket til vanlig pløyedybde. Arealet skal kunne fornyes ved pløying og tilnærmet steinfritt ned til 20 cm. Overflatedyrket: Jordbruksareal

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 281 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 282 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 282 SOSI standard - versjon 2.2 Side

Detaljer

Markslagsstatistikk. Retningslinjer for produksjon av faktaark for kommunene. Overflated yrka mark Innmarksbei te. (Areal i dekar) Fulldyrka mark

Markslagsstatistikk. Retningslinjer for produksjon av faktaark for kommunene. Overflated yrka mark Innmarksbei te. (Areal i dekar) Fulldyrka mark ( i dekar) Fulldyrka mark Overflated yrka mark Innmarksbei te Total Lettbrukt 60956 69 227 61252 Mindre lettbrukt 1743 31 29 1803 Ikke angitt 374 180 599 1153 Total 63073 280 856 64209 Markslagsstatistikk

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane Potensiale for auka matproduksjon i Sogn og Fjordane Nasjonal matproduksjon fra land og sjø skal være et fundament for nasjonal matsikkerhet. Produksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte,

Detaljer

Håndbok for manusarbeid

Håndbok for manusarbeid NIJOS dokument 3/03 Tittel: Håndbok for manusarbeid Forfatter(e): Trond Saursaunet (red.) Oppdragsgiver: NIJOS NIJOS nummer: _ 3 / _2003 _ ISBN nummer: Dato: 7. mai 2003 Prosjekt/Program: Produksjon av

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM

AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM KLASSIFIKASJON AV AREALRESSURSER Foreløpig utgave. Norsk institutt for skog og landskap 25. september 2006 Knut Bjørkelo Foreløpig utgave Norsk institutt for skog og landskap

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

GARDSKART, AR5 OG. JORDREGISTER Tonje F. Aase

GARDSKART, AR5 OG. JORDREGISTER Tonje F. Aase GARDSKART, AR5 OG JORDREGISTER Tonje F. Aase 14.03.2012 1 Markslagskart: AR5 Oppdaterte kart over arealressurser er eit viktig planleggings- og avgjerdssgrunnlag. Eksempel på bruksområde: Dokumentasjon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Bruk av jordsmonnkart

Bruk av jordsmonnkart Markdag i Spydeberg Bruk av jordsmonnkart Hilde Olsen, Skog og landskap,18.06.14 Data for bruk innen forvaltning, rådgivning og forskning i landbruket Jord er en av våre viktigste naturlige ressurser,

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

NOTAT. Oppdatering av skog i FKB-AR5. 1. Innledning. 2. Skogopplysninger i FKB-AR Markslag. 2.2 Skogareal i FKB-AR5

NOTAT. Oppdatering av skog i FKB-AR5. 1. Innledning. 2. Skogopplysninger i FKB-AR Markslag. 2.2 Skogareal i FKB-AR5 NOTAT Til: Geovekstforum Kopi til: [Kopi til] Fra: NIBIO v/gry Merete Olaisen Dato: [14.11.2016] Saksnr: [Saksnr] Oppdatering av skog i FKB-AR5 1. Innledning NIBIO ønsker å oppdatere skogopplysningene

Detaljer

Områdefreding Stødleterrassen

Områdefreding Stødleterrassen Områdefreding Stødleterrassen Deler av gardane Stødle, Sørheim, Austrheim i Etne kommune, Hordaland fylke Kart med avgrensing Forslag til vedtekter 2 Grunnlag for forslag til fredning...3 Geografisk avgrensing

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Kart, AR5 og Kilden. Agder 9. november Ingrid M. Tenge

Kart, AR5 og Kilden. Agder 9. november Ingrid M. Tenge Kart, AR5 og Kilden Agder 9. november 2016 Ingrid M. Tenge DISPOSISJON AR5: ajourhold og bruksområder Kart som verktøy Kilden 09.11.2016 2 HVA ER AR5? Arealressurskart, målestokk 1:5000. Klassifikasjonssystem

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Arealgrensen for konsesjon, noen problemstillinger

Arealgrensen for konsesjon, noen problemstillinger Arealgrensen for konsesjon, noen problemstillinger Landbrukspolitisk konferanse i Sandnes 6.3.13 v/seniorrådgiver Anne Pernille Asplin Foto: Oskar Puschmann, NIJOS, m.fl. Arealgrensens betydning Arealgrensen

Detaljer

Beskrivelse av jordregister JORDREGISTER

Beskrivelse av jordregister JORDREGISTER JORDREGISTER 1.0 Jordregister... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Om jordregisteret... 4 1.3 Hvordan lages jordregisteret?... 4 2.0 Kontroll og oppretting av informasjon i jordregisteret... 7 3.0 Beskrivelse

Detaljer

Kunnskap og informasjon om arealressursene. Jostein Frydenlund Avdeling Landbrukskart, Kart og statistikkdivisjonen

Kunnskap og informasjon om arealressursene. Jostein Frydenlund Avdeling Landbrukskart, Kart og statistikkdivisjonen Kunnskap og informasjon om arealressursene Jostein Frydenlund Avdeling Landbrukskart, Kart og statistikkdivisjonen Foto: Oskar Puschmann/ NIBIO 2002. Melhus kom., Sør-Trøndelag. Foto: Oskar Puschmann/

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Siljan Gardsnamn: Solvika Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

Dagens tema: Best mulig AR5 forstå hverandre ord og begrep kommunikasjon mellom skog og landskap og kommunen

Dagens tema: Best mulig AR5 forstå hverandre ord og begrep kommunikasjon mellom skog og landskap og kommunen 1 Dagens tema: Best mulig AR5 forstå hverandre ord og begrep kommunikasjon mellom skog og landskap og kommunen 2 I denne bolken, snakke om: AR5 Klassifikasjonssystem definisjoner og krav Tilstand, ikke

Detaljer

AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM

AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM Rapport fra Skog og landskap 06/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AR5 KLASSIFIKASJONSSYSTEM Klassifikasjon av arealressurser

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Arealressurskart AR5 er det nasjonale datagrunnlaget om arealtilstand og arealkvalitet for jord- og skogbruksområdene og annet areal.

Arealressurskart AR5 er det nasjonale datagrunnlaget om arealtilstand og arealkvalitet for jord- og skogbruksområdene og annet areal. Kvinnherad kommune ved landbruksforvaltningen og teknisk etat/oppmålingen skog+ lanclaap NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP Ferdigstilling av AR5 for Kvinnherad Vi vil med dette orientere om at arealressurskartet

Detaljer

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato 17/21137-2 01.09.17 Kommunens arbeid med avklaring av etterbruk av Vestfoldbanen -

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data?

Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data? Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data? Fagdag «Bekrefte DOK», Østfold, 31.10.2016 Siri Svendgård-Stokke (siri.svendgard-stokke@nibio.no), avdelingsleder jordkartlegging, Kart- og statistikkdivisjonen

Detaljer

Landbrukseiendom /1

Landbrukseiendom /1 Landbrukseiendom 1032-79/1 0 100 200 300m Markslag (AR5) 13 klasser Målestokk 1:10000 ved A4 stående utskrift Gårds- og bruksnummer Dato: 2016-02-02 08:43:40 - Side 1 av 6 Tegnforklaring arealstatistikk

Detaljer

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking LNDBRUKSDEPRTEMENTET Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Les rettledningen på side 2 før søknaden fylles ut Dette skjema er påbudt brukt ved søknader om godkjenning av plan Til GOL kommune (den

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 10.11.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Det er utarbeidd to malar til bruk ved presentasjonar: Hfk-ppmal-1.pot

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Markslag. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Markslag. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata har foreligget på SOSI-format i lengre tid. I forbindelse

Detaljer

FKB-AR5 Geovekst-samling Lakselv

FKB-AR5 Geovekst-samling Lakselv FKB-AR5 Geovekst-samling Lakselv Tom Andreas Hætta, Geodataleder FMLA Finnmark Hildegunn Norheim, avdelingsdirektør Arealinformasjon 3.Oktober 2013 T Plan Hvem er Skog og landskap? Hvorfor oppdatert arealressurskart,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Gårdskart, jordregister og landbruksregister. Nyttige verktøy og rutiner

Gårdskart, jordregister og landbruksregister. Nyttige verktøy og rutiner Gårdskart, jordregister og landbruksregister Nyttige verktøy og rutiner Nytt fagsystem for produksjonstilskudd Kartmodul frå 2018 13.02.2017 3 Nytt fagsystem for produksjonstilskudd Kartmodul frå 2018

Detaljer

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Formingsrettleiar Vegutbetring / gang sykkelveg Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Føreord: Dette er ein formingsrettleiar som er utarbeida i samband med utbetring av fv. 7, parsell

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Nord-norsk landbruk i et endret klima

Nord-norsk landbruk i et endret klima Temperatur Nedbør ( o C) mm/døgn Prosent Hele året 1,6 0,3 7,8 Vår 1,4 0,2 5,0 Sommer 1,2 0,1 1,5 Høst 1,7 0,8 18,2 Vinter 2,0 0,2 5,2 Nord-norsk landbruk i et endret klima Arne Grønlund og Espen Haugland

Detaljer

Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data?

Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data? Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data? Fagdag, Buskerud, 1.11.2016 Ingrid M. Tenge Kart og statistikkdivisjonen DISPOSISJON Noen definisjoner og begrep DOK-data fra NIBIO Eksempel på bruk Oppsummering

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Kilden landbrukets ressursdatabase. Jostein Frydenlund

Kilden landbrukets ressursdatabase. Jostein Frydenlund Kilden landbrukets ressursdatabase Jostein Frydenlund jof@nibio.no NIBIO Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings-

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista.

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista. Fra: eve@fmva.no [mailto:eve@fmva.no] Sendt: 7. juni 2012 09:03 Til: bjorn.larsen@nina.no; Rikstad Anton Kopi: pkl@fmva.no; Pål Alfred Larsen; ksg@fmva.no; Ørnulf Haraldstad; ehe@fmva.no; atkr@fmva.no;

Detaljer

Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren

Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren Til Kristian Moseby Fra Stein Turtumøygard Dato: 19. februar 2016 Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren Som avtalt har vi gjort en GIS basert beregning av maksimal lengde buffersoner

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Samandrag og oppsummering av heile prosjektet Målet med prosjektet var å få meir kunnskap om beitepussing på setervollar. Kunne pussing av vollane hjelpe

Detaljer

Rettleiar for administrativt ajourhald av Digitalt markslagskart (DMK)

Rettleiar for administrativt ajourhald av Digitalt markslagskart (DMK) Rettleiar for administrativt ajourhald av Digitalt markslagskart (DMK) NIJOS dokument 1/03 Rettleiar i administrativt ajourhald av DMK RETTLEIAR for ADMINISTRATIVT AJOURHALD av DIGITALT MARKSLAGSKART (DMK)

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

AR5 - AJOURHOLD OG BRUKSOMRÅDER

AR5 - AJOURHOLD OG BRUKSOMRÅDER AR5 - AJOURHOLD OG BRUKSOMRÅDER Landbrukskonferansen 2017 Ingrid M. Tenge HVA ER AR5? Arealressurskart, målestokk 1:5000. Klassifikasjonssystem som bygger på inndeling av landarealet etter: Arealtype Treslag

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Bølgelengde i mikrometer (pm) Fig. 8.Refleksjonskurver for vann, frisk vegetasjon og bar jord som funksjon av bølgelengde.

Bølgelengde i mikrometer (pm) Fig. 8.Refleksjonskurver for vann, frisk vegetasjon og bar jord som funksjon av bølgelengde. 3 Datagrunnlag 3.1 Satellittdata Generelt Kartlegging av naturlig vegetasjon ved hjelp av optiske data har vært gjennomført siden den første Landsat-satellitten ble skutt opp tidlig på 70-tallet. Videre

Detaljer

Høyring - Endring i reglane om nydyrking - forbod mot nydyrking av myr

Høyring - Endring i reglane om nydyrking - forbod mot nydyrking av myr Vinje kommune Næringskontoret LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato TORILNI 2017/1739 20948/2017 SA5 11.10.2017 Høyring - Endring i reglane om

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer