SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker"

Transkript

1 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker

2 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24

3 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av fastmerker ble første gang utgitt av FKB arbeidsgruppe høsten Den videre behandling framgår av tabellen nedenfor: Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Knut Reisæter Diverse FKB/Geovekst høringseminarer Georg Langerak Rettet noen skrivefeil Langerak Noen justeringer /endringer. Framnes Wethal I-arb.gr 3 Justeringer / endringer, samordning med arbeidet med geodatanormen I-arb.gr. Noen justeringer / endringer I-arb.gr. Noen justeringer / endringer Aktuell ansvarlig: I-sekretariatet IT-tjenesten Tlf Endringslogg fra I-versjon 2.21 Denne versjonen er i størst mulig grad samkjørt med standard for fastmerkenummerering og fastmerkeregister. Følgende elementer endret/presisert under FMID: PTYPE: Kodeverdier utvides med følgende: - tamnett L - Landsnettpunkt FMINT: Ny kode: Jordskifteverket (J) FMNR: Bedre beskrivelse av oppbyggingen av selve nummeret 2-25

4 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Innledning 2 Innledning 2.1 pesifikasjonen omfatter pesifikasjonen bygger på et arbeid utført av NG på oppdrag fra Miljøverndep. på midten av 80-tallet, som nå er komplettert og samordnet standarden for fastmerkenummerering og fastmereregister, versjon 1.0, men med noen tillegg. pesifikasjonen gjelder for alle typer varige fastmerker uansett målemetode. Dette gjelder trigonometriske punkt, polygonpunkt, nivellementspunkt, gravimetripunkt, varige fotogrammetriske passpunkt, etc,etc,etc Formål pesifikasjonen skal kunne dekke behovet for etablering av felles fastmerkedatabaser, og kunne benyttes til å utveksle data mellom etater og mellom beregningssystemer, kartproduksjonsutstyr og kartsystemer. pesifikasjonen skal også kunne benyttes til å tegne ut fastmerker både på standard kartprodukter og på spesielle fastmerkekart. Fastmerkedata skal ikke minst være tilgjengelig for oppmålere (både terristrisk og fotogrammetrisk), slik at unødvendig arbeid kan unngåes. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger pesifikasjonen dekker de mest vanlige behov, og opplysninger som har en varig karakter. åledes er det ikke spesifisert opplysninger om eksentriske punkt, nøyaktighetsbetraktninger, punktbeskrivelser, siktretninger etc. Geodesidivisjonen har idag et komplett register over egne punkter som dekker hele landet. Innholdet i dette registeret er omfattende. Det må etableres konverteringsrutiner mellom dette registeret og denne I-spesifikasjonen av et felles fastmerkeregister for alle etater. 2-26

5 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep I dette kapittel defineres begreper som benyttes for fastmerkedata. Fastmerke : et varig merket punkt, markert med bolt der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling. Tidligere kunne fastmerker innbefatte borehull, merke i fjell, el. Fastmerkeidentifikasjon: er fastmerkets entydige identifikasjon og er som regel sammensatt av kommunenummer, overordnet punkttype og punktnummer. Punktnummer er et løpenummer innen kommunen og innen overordnet punkttype. verordnet punkt er et punkt av kategori trigonometrisk punkt, polygonpunkt,etc. Etatskoden inngår i fastmerkeidentifikasjonen og forteller hvilken etat som er ansvarlig for nummereringen av fastmerkene. Punktnummer: Fastmerketype løpenummer innenfor hver etat og kommune. De ulike fastmerketyper vil være bolt av type x, rør, kamjern, e.l. entrumsreferanse: detaljen på fastmerket som koordinatangivelsen refererer seg til, vanligvis topp bolt hvis fastmerket er en bolt. Denne referanse gjelder i grunnriss. Hvis fastmerket er en bolt som står skjevt, kan sentrumsreferansen være fot bolt. Høydereferanse er detaljen på fastmerket som h-koordinaten (høyden i høydesystmet ) referer seg til. Høyde over bakken (HB): angir egenhøyden av fastmerket. Måles fra høyeste punkt av terreng (festemasse) inntil fastmerket, og opp til høydereferensen. 2-27

6 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Datamodell 4 Datamodell )DVWPHUNH *UDILVN HHPHQW 4.1 I-basisnavn definisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle I-basisnavn som er spesielle for fastmerkedata og som ikke finnes i den generelle I-beskrivelsen. 4.2 FMREF FMREF beskriver punktet for sentrumsreferansen. Dersom ikke FMHREF er oppgitt, gjelder sentrumreferansen både grunnriss og høyde. Definisjon Kodeverdi Forklaring(entrum av)..fmref T2 TB Topp bolt FB Fot bolt TR Topp rør FR Fot rør TV Topp varde FV Fot varde BH Borhull P pir TL Topp lykt BY Bygning (pesifiseres nærmere i merkandsfeltet, FMMERK) ME Metallgjenstand AN Annet 4.3 FMHREF Høydereferanse utelates hvis sentrumsreferanse også dekker høydereferanse Definisjon Kodeverdi Forklaring..FMHREF T2 TB Topp bolt FB Fot bolt TR Topp rør FR Fot rør TV Topp varde FV Fot varde F Fot spir

7 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Datamodell M TL T BH AN Midt-kule spir Topp lykt Topp signal Borehull, øvre kant Annet 2-29

8 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Datamodell 4.4 FMTYPE Inneholder informasjon om hva slags type punkt fastmerket består av (Fastmerkets fysiske egenskaper), som bolttype, materiale, dimensjon og eventuelle inngraveringer. Definisjon Kodeverdi Forklaring..FMTYPE *...BLTTYPE H1 1 Bolt 2 Rør 3 Kamjern 4 piker 5 Varde 6 Kirkespir 7 Fabrikkpipe 8 Fyrlykt 9 Annet...MATERIALE H1 1 Messing 2 tål 3 Jern 4 Kopper 5 Aluminium 6 Annet...FMDIM H4 <Verdi> Diameter i mm hvis mulig....underlag H2 1 Fjell 2 tein 3 Jord 4 Betong 5 Annet...GRAVERT T11 <tekst> Tekst som står på bolten/merket og som entydig definerer punktet, ofte et nummer. 2-30

9 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Datamodell 4.5 FMID FMID består av opprinnelig kommunenummer, overordnet punkttype, institusjon / etat samt selve fastmerkenummeret. FMID er primærnøkkel for fastmerker. Imidlertid vil, geodesiavdelingen, benytte FMIDGML i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for en del fastmerker. Dette forsøkes tilpasset det nye systemet på sikt. Kommunenummer følger punktet i hele dets levetid og endres ikke ved endring av kommunegrenser. verordnet punkttype (e PTYPE) Punktnummer er en fortløpende nummerering som benyttes slik at FMNR blir entydig. Definisjon Kodeverdi Forklaring (Eksempel)..FMID *...FMKMM H4 <kommunenr>...ptype T1 T Trigonometrisk punkt P Polygonpunkt F Fotogrammetrisk punkt N Nivellementspunkt G Gravimetripunkt A Annet tamnett L Landsnettpunkt...FMINT T1 N NB V tatens vegvesen T Televerket (Telenor) P Norsk Polarinstitutt K Kommunene E Norges vassdrags- og energiverk J Jordskifteverket F Flere (F.eks Geovekst) A Andre <0,9> pesielt for...fmnr H5 <verdi> Fastmerkenummeret. Dersom denne ikke benyttes skal fstmerkenummer kodes som FMIDGML. (Jfr. K s gradteigsnummer ) I norm for fastmerkeregister og fastmerkenummer har PTYPE kodenep, Q og R avhengig av seslve nummeret. I denne standarden benyttes PTYPE P for polygonpunkt uavhengig av selve nummeret. ) De fire første sifrene i FMID er selve fastmerkenummeret, mens det siste siffer er en indikator som angir eventuell eksentrisitet. Alle fastmerker som markerer et beregningssenter får identitetsnummer som ender på 0, mens eksentriske punkter knyttet il dette beregningssenter får er identitetsnummer som ender på 1,2, 9). 2-31

10 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Datamodell 4.6 FMIDGML FMIDGML inneholder tidligere fastmerkeidentitet, ofte som et nummer. Definisjon Kodeverdi Forklaring..FMIDGML T11 ), geodesiavdelingen, benytter FMIDGML som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for en del fastmerker. Dette forsøkes tilpasset det nye systemet på sikt. 4.7 FMDAT FMDAT inneholder informasjon om når punktet er etablert og når koordinatberegning er fullført.. Definisjon Kodeverdi Forklaring..FMDAT *...ETABLERT <DAT> <Lovlig dato> Etableringsdato...BEREGNET <DAT> <Lovlig dato> Beregningsdato 4.8 FMTATU FMTATU gir status på fastmerket. Definisjon Kodeverdi Forklaring..FMTATU *...DAT H8 Gyldig dato...tat H1 1 Funnet i orden 2 Rapportert borte / utilgjengelig 3 Rapportert skadet 4 Verifisert borte 4.9 FMMERK Generelt merknadsfelt. Kan benyttes til arkivreferanser, m.m. Definisjon Kodeverdi Forklaring..FMMERK T50 <tekst> Generell tekststreng, 50 karakterer 2-32

11 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Datamodell 4.10 FMIGN FMIGN inneholder informasjon om signaltype samt signalets høyde over FMHREF i cm. Definisjon Kodeverdi Forklaring..FMIGN *...IGNTYPE T2 LY Lykt BÅ Båke VA Varde BA Bardusignal F Fotsignal T Toppsignal TÅ Tårn AN Annet...IGNH D10 <verdi> ignalets høyde over FMHREF i meter FMNAVN FMNAVN inneholder navnet på fastmerket ved registrering. Dette er ikke nødvendigvis det offisielle stedsnavnet for området. Definisjon Kodeverdi Forklaring..FMNAVN T18 <streng> Navn på fastmerket 4.12 HB Denne er definert under den generelle delen og beskriver høyde over bakken. Må ikke forveksles med IGNH som er signalets høyde over FMHREF. Benyttes særlig for følgende FMREF/FMHREF-koder: TB TR 2-33

12 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse 5 bjektbeskrivelse 5.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Fastmerke. Et varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag ved kartlegging og oppmåling. Tidligere kunne fastmerker innbefatte borehull, merke i fjell, el. 5.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene bjektklasse:..bjtype I-koding std / opsjon Merknad Grafisk I-navn - verdi element/ objekt Fastmerke PUNKT PTEMA 1000 KMM Bare dersom ulik FMKMM KVALITET DAT FMID.FMKMM.PTYPE.FMINT.FMNR () e *.FMNAVN FMREF FMHREF Hvis ikke FMHREF finnes er FMREF (også) høydereferensen FMTYPE.BLTTYPE.MATERIALE.FMDIM.UNDERLAG.GRAVERT FMTATU.DAT.TATU FMDAT.ETABL.BEREGN FMIGN.IGNTYPE.IGNH FMMERK FMIDGML () *tandard hvis FMNR ikke benyttes HB e merknad ** ** HB er standard for FMHREF eller FMREF lik topp bolt (TB) og topp rør (TR). For alle andre verdier er HB opsjon. 2-34

13 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse 5.3 I-gruppe definisjoner Nedenfor følger gruppeoppsett for fastmerker på I-format. Dersom et I-element er angitt som opsjon i 6.2 så kan dette utelates. Fastmerker på I-format. Fastmerke.PUNKT <serienummer>:..ptema <temanummer>..kmm <kommunenummer>..kvalitet <mg><ng><mh><nh><synb><max-avvik>..dat <dato>..fmid <komm> <punkttype> <institusjon> <nummer>..fmnavn <navnet på fastmerket>..fmref <sentrumsref.>..fmhref <høydereferanse>..fmtype <bolttype> <mat> <dim> <underlag> <grav>..fmtatu <dato> <status>..fmdat <Etableringsdato> <beregningsdato>..fmign <ignaltype> <signalhøyde>..fmmerk <Merknad>..FMIDGML <Gammel fastmerkeid>..hb <høyde over bakken>..enhet <faktor> <nord> <øst> <h> Kommentar Hvis ikke FMHREF finnes er FMREF høydereferanse ENHET finnes alltid i hodet i en I-fil. Når det er fremsatt spesielt her er dette bare for å illustrere at ulike fastmerker kan ha sterkt varierende nøyaktighet, og derav ulik oppløsning. Ved oppløsning som skiller seg fra standard enhet i hodet, må I-elementet ENHET legges på gruppenivå for å overstyre det som står i hodet. Det henvises til definisjonen av begrepet ENHET i den generelle delen av Istandarden. 5.4 Eksempler Eksempel 1a - fra Fastmerke (Fullstendig beskrivelse) Forklaring.PUNKT 2:..PTEMA 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet Trigonometrisk målt, ulik nøyaktighet i grunnriss og høyde, maks-avvik = 2..DAT Dato for siste endring på objektet..fmid 0723 T Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, Trigonometrisk punkt, og punktnr..fmnavn Lille Trolltind Navnet på fastmerket..fmref TB entrumsreferanse topp bolt..fmhref TB Høydereferense topp bolt..fmtype Messingbolt i fjell, 15 mm i diameter,inngravert FMTATU Rapportert borte 20 mars FMDAT Etablerings og beregningsdato..fmign T 2,45 Toppsignal, 2,45 m over topp bolt..fmmerk e arkiv 45/35/69 sak 5 Generell merknadstekst..fmidgml G36T Gammel fastmerkeidentifikasjon..hb Boltens høyde over bakken 63mm...ENHET Indikerer at koordinatene er i mm Koordinater i mm i terrenget 2-35

14 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse Eksempel 1b - fra Fastmerke (minimum beskrivelse) Forklaring.PUNKT 2:..PTEMA KVALITET DAT FMID 0723 T Temakode for fastmerke..fmref TB..FMHREF TB..FMTYPE 1..HB ENHET Koordinater i mm i terrenget Trigonometrisk målt, ulik nøyaktighet i grunnriss og høyde, maks-avvik = 2 Dato for siste endring på objektet Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, trigonometrisk punkt, og punktnr entrumsreferanse topp bolt Høydereferense topp bolt Bolt Boltens høyde over bakken 63mm. Indikerer at koordinatene er i mm. Eksempel 2a - fra tatens vegvesen Fastmerke (Fullstendig beskrivelse) Forklaring.PUNKT 23:..PTEMA 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet 93 1 * 15 1 atellittmålt og nivellert med lik nøyaktighet i grunnriss og høyde..dat Dato for siste endring på objektet..fmid 1401 T V 7674 Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, Trigonometrisk punkt, tatens vegvesen og punktnr..fmnavn Kulehaug Navnet på fastmerket..fmref TB entrumsreferanse topp bolt..fmhref TB Høydereferense topp bolt..fmtype Aluminiumsbolt i fjell, 10 mm i diameter,inngravert FMTATU Bolt funnet i orden 5.aug FMDAT Etableringsdato..FMMERK Arkivert tatens vegvesen Generell merknadstekst..fmidgml Gammel fastmerkeidentifikasjon..hb 0.02 Boltens høyde over bakken 2 cm..enhet Indikerer at koordinatene er i mm Koordinater i mm i terrenget Eksempel 2b - fra tatens vegvesen Fastmerke (minimum beskrivelse) Forklaring.PUNKT 23:..PTEMA 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet 11 5 * 11 5 Målt med totalstasjon..dat Dato for siste endring av objektet..fmid 1401 T V 7410 Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, Trigonometrisk punkt, tatens vegvesen og punktnr..fmnavn Haugkollen Navnet på fastmerket..fmref TB entrumsreferanse topp bolt..fmtype Aluminiumsbolt i fjell, 10 mm i diameter,inngravert FMDAT Etableringsdato..ENHET Indikerer at koordinatene er i mm Koordinater i mm i terrenget. Eksempel 3a - fra NB Fastmerke nivellementspunkt (Fullstendig ) Forklaring.PUNKT 1:..PTEMA 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet 12 * * 15 Trigonometrisk bestemt i grunnriss, høyden er nivellert, ukjent nøyaktighet...dat Dato for siste endring på objektet 2-36

15 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse..fmid 1840 N N Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, nivellementspunkt for NB og punktnr...fmnavn Kulehaug Navnet på fastmerket..fmref TB entrumsreferanse topp bolt..fmhref TB Høydereferense topp bolt..fmtype 1 1 * 4 T1435 Messingbolt i betong, inngravert T1435..FMTATU Bolt funnet i orden 31.aug FMDAT Etablerings og beregningsdato..fmmerk Innmålt som polyg. i 1991 Generell merknadstekst..fmidgml T1435 Gammel fastmerkeidentifikasjon..enhet Indikerer at koordinatene er i mm Koordinater i mm i terrenget. Eksempel 3b - fra NB Fastmerke nivellementspunkt (minimum ) Forklaring.PUNKT 1:..PTEMA 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet 12 * * 15 Trigonometrisk bestemt i grunnriss, høyden er nivellert, ukjent nøyaktighet...dat Dato for siste endring på objektet..fmid 1840 N N Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, nivellementspunkt for NB og punktnr...fmnavn Kulehaug Navnet på fastmerket..fmref TB entrumsreferanse topp bolt..fmtype 1 1 * 4 T1435 Messingbolt i betong, inngravert T1435..FMDAT Indikerer at koordinatene er i mm...enhet Koordinater i mm i terrenget. Eksempel 4a - fra NB Fastmerke polygonpunkt (fullstendig) Forklaring.PUNKT 23:..PTEMA 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet 12 * * 12 Målt med totalstasjon i grunnriss og høyde, ukjent nøyaktighet..dat Dato for siste endring av objektet..fmid 1840 P N Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, polygonpunkt for NB og punktnr..fmnavn Haugkollen Navnet på fastmerket..fmref TB entrumsreferanse topp bolt..fmhref TB Høydereferense topp bolt..fmtype P63702 Aluminiumsbolt i fjell, 40 mm i diameter,inngravert P FMTATU Bolt funnet i orden 31.aug FMDAT Etablerings og beregningsdato..fmmerk Km 637,163 Generell merknadstekst..fmidgml P63702 Gammel fastmerkeidentifikasjon..enhet Indikerer at koordinatene er i mm Koodinater i mm i terrenget Eksempel 4b - fra NB Fastmerke polygonpunkt (minimum) Forklaring.PUNKT 23:..PTEMA 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet 12 * * 12 Målt med totalstasjon i grunnriss og høyde, ukjent nøyaktighet..dat Dato for siste endring av objektet..fmid 1840 P N Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, polygonpunkt for NB og punktnr..fmnavn Haugkollen Navnet på fastmerket..fmref TB entrumsreferanse topp bolt..fmtype P63702 Aluminiumsbolt i fjell, 40 mm i diameter,inngravert P FMDAT Etableringsdato..ENHET Indikerer at koordinatene er i mm. 2-37

16 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse Koodinater i mm i terrenget. 2-38

17 I standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse Denne side er blank 2-39

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av fastmerker ble første gang

Detaljer

Databeskrivelse : Fastmerker

Databeskrivelse : Fastmerker Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 2.21 2-22 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-22 1 Historikk og status I standard - versjon 2.21 2-23 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 147. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 2.2 Side 147. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 2.2 ide 147 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 2.2 ide 148 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 148 I standard - versjon 2.2 ide 149

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-399 Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-400 Databeskrivelse : Grottedata - Historikk og status Denne side er blank 2-400 I standard - versjon 3.0 2-401 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-187. Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger

SOSI standard - versjon 3.0 2-187. Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger I standard - versjon 3.0 2-187 Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger tatens kartverk I standard - versjon 3.0 2-188 Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger - Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-283 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-284 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-337 Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-338 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-338 SSI standard - versjon 2.21 2-339

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 401 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 402 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-561 Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-562 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-562 SOSI standard - versjon 3.0 2-563

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Vedlegg 3 Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Dokumentets dato 2012.10.31 [Skriv inn tekst] Side 1 Innhold 1. Kravspesifikasjon - Terrengmodellmålinger... 3 2. Bestillingsalternativ:... 3 2.1.

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Snøskjerm (ID=848) Sist endret: 2013-10-09 Definisjon: Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø. Kommentar:

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Adressepunkt - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-ADR ble

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 223 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 224 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 224 SOSI

Detaljer

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat)

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) Erling Onstein 19.febr 1998 SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) 1. Innledning Access-implementasjonen bygger på logisk modell beskrevet i notat SOSI-forvaltning logisk modell skrevet av David Skogan.

Detaljer

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato:

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato: Innmåling av infrastruktur i bakken VEILEDNING Forfatter: Faraas, Frode Godkjent av: Røen, Grete Dato: 27.07.2016 Innmåling av infrastruktur i bakken 1. Innledning Forsvarsbygg forvalter infrastruktur

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 205 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 206 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 206 I standard

Detaljer

Årets oppgaver (2015)

Årets oppgaver (2015) Årets oppgaver (2015) Dette dokumentet er ment å gi en omtale og introduksjon til de forskjellige delene av registeret som trenger ettersyn. Det er ment å skulle gi saksbehandlere i kommunen et forhold

Detaljer

FASTMERKENUMMERERING OG FASTMERKEREGISTER

FASTMERKENUMMERERING OG FASTMERKEREGISTER FASTMERKENUMMERERING OG FASTMERKEREGISTER Versjon 2.2 Desember 2009 Henvendelser kan rettes til: Statens kartverk Geodesidivisjonen Besøksadresse: Kartverksveien 21 Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon:

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-595 Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-596 Databeskrivelse : Lufthavn - Historikk og status Denne side er blank 2-596 SOSI standard - versjon 3.0 2-597

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Utfesting og fastmerkenett Side: 1 av 7 1 Hensikt og omfang...2 2 Varig utfesting av linjen...3 2.1 Generelt...3 2.2 Sporets faktiske beliggenhet...3 2.2.1 Sporjustering og nøytralisering... 3 2.2.2 Registrering

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag SSI standard - versjon 3.0 2-97 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag juli 1997 SSI standard - versjon 3.0 2-98 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 2-98 SSI

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT I standard Del 3 - versjon 3.2 1 Produkt : N250 VEGNETT tatens kartverk I standard Del 3 - versjon 3.2 2 Produkt : N250 VEGNETT - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av N250 VEGNETT

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4080 Lysmast (ID=181) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 13 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 13 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Utfesting og fastmerkenett Side: 1 av 18 1 Hensikt og omfang... 1.1 Hensikt... 1. Omfang... 1.3 Grunnleggende krav...3 1.3.1 Utfestingsmetode... 3 1.3. Fastmerkenett... 3 Varig utfesting av linjen...4.1

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-137 Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-138 Databeskrivelse : Olje - Historikk og status Denne side er blank 2-138 SOSI standard - versjon 3.0 2-139 Databeskrivelse

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke 2 Oversikt over NS 3420 NS 3420 en beskrivelsesstandard Hjelpemiddel for å beskrive arbeidet som

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Trekkekum (ID=853) Sist endret: 2017-03-23 Definisjon: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkekum (ID=853) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler. Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekt: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Vegsperring (ID=607) Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale: Landmålingstjenester i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale: Landmålingstjenester i Buskerud, Vestfold og Telemark. E Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale: Landmålingstjenester i Buskerud, Vestfold og Telemark. Dokumentets dato: [16.12.2010] Saksnummer: B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3210 Gangfelt (ID=174) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-10-27 Definisjon: Oppmerket felt for fotgjengere (1). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Alle ATK- (ID=162) Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 3.0 2-545 Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 3.0 2-546 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank 2-546 SOSI standard - versjon

Detaljer

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag»

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Kartverket - Landdivisjonen Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Det er alltid datafilen som er den gyldige versjonen av dette dokumentet Side 1

Detaljer

Skredsikring, bremsekjegler (ID=846)

Skredsikring, bremsekjegler (ID=846) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Skredsikring, bremsekjegler (ID=846) Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Kjegler som settes opp i rader for å bremse

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 0 (Utkast til 23.01.97 NIJS SSI-arb.gr.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Stengningslenke (ID=888) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur

Produktspesifikasjon. Stengningslenke (ID=888) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.06-750 Sist endret: 2016-06-21 Definisjon: Kommentar: Alle Stengningslenke (ID=888) Delstrekning av en veg mellom to eller flere

Detaljer

Hvordan få «to verdener», EL-faglig forvaltning og Kartforvaltning, til å møtes. Kari Anne Endal 23.September 2015

Hvordan få «to verdener», EL-faglig forvaltning og Kartforvaltning, til å møtes. Kari Anne Endal 23.September 2015 Hvordan få «to verdener», EL-faglig forvaltning og Kartforvaltning, til å møtes. Kari Anne Endal 23.September 2015 Gauldal Nett AS Konsesjonsområdet er kommunene Midtre Gauldal og Holtålen med 8050 innbyggere,

Detaljer

EKSAMEN I EMNE SIB 6005 GEOMATIKK-1. Torsdag 25. november 1999 Tid: 0900-1500

EKSAMEN I EMNE SIB 6005 GEOMATIKK-1. Torsdag 25. november 1999 Tid: 0900-1500 NORGES TEKNISK-NTURVITENSKPELIGE UNIVERSITET (GM1-99h) side 1 av 5 INSTITUTT FOR KRT OG OPPMÅLING EKSMEN I EMNE SIB 65 GEOMTIKK-1 Torsdag 25. november 1999 Tid: 9-15 Faglig kontakt under eksamen: Oddgeir

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4900 Leskur (ID=25) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-05-13 Definisjon: Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-04-25 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002

LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002 Statens kartverk Møre og Romsdal LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002 Desember 2002 INNHOLD 1. GENERELT...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Oppdragets nummer og navn...3 1.3 Underleverandører...3 1.4 Lagring av data...3

Detaljer

SOSI-standard - versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Fastmerke Side 1 av 7

SOSI-standard - versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Fastmerke Side 1 av 7 SOSI-standard - versjon 4.02-12-01SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Fastmerke Side 1 av 7 13 FKB Fastmerke Innhold 13.1 Innledning... 2 13.1.1 Historikk... 2 13.1.2 Formål og omfang... 2 13.1.3

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 5 DOKUMENTHÅNDTERING...6

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Spesifikasjon av Terrengform ble første gang utgitt av FKB-arbeidsgruppe høsten

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-419. Databeskrivelse : Stedsnavn

SOSI standard - versjon 2.21 2-419. Databeskrivelse : Stedsnavn OI standard - versjon 2.21 2-419 Databeskrivelse : tedsnavn tatens kartverk OI standard - versjon 2.21 2-420 Databeskrivelse : tedsnavn - Historikk og status Denne side er blank 2-420 tatens kartverk OI

Detaljer