SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker"

Transkript

1 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker

2 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av fastmerker ble første gang utgitt av FKB arbeidsgruppe høsten Den videre behandling framgår av tabellen nedenfor: Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Knut Reisæter Diverse FKB/Geovekst høringseminarer Georg Langerak Rettet noen skrivefeil Langerak Noen justeringer /endringer. Framnes Wethal SSI-arb.gr 3 Justeringer / endringer, samordning med arbeidet med geodatanormen SSI-arb.gr. Noen justeringer / endringer SSI-arb.gr. Noen justeringer / endringer Foreløpig Borrebæk/Harsson med høring i AG3 Utkast til harmonisering mellom standardene SSI og fastmerkenummerering og fastmereregister SSI-AG3 Mindre justeringer Aktuell ansvarlig: SSI-sekretariatet IT-tjenesten Tlf Endringslogg fra SSI-versjon 3.1 Elementet PUNKTBESKR økes fra T100 til T 255. Vedrørende 5.6 FMIDNY foreslåes følgende endring fra Merknad:, geodesiavdelingen, benytter FMIDGML som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for en del fastmerker. Dette forsøkes tilpasset det nye systemet på sikt. til Merknad:, Geodesidivisjonen, benytter FMIDGML som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker. I avsnitt 5.6 FMIDNY var det også gjentatte ganger henvist til elementet FMID. Dette er rettet til FMIDNY. 2

3 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Innledning 2 Innledning 2.1Spesifikasjonen omfatter Spesifikasjonen bygger på et arbeid utført av NG på oppdrag fra Miljøverndep. på midten av 80-tallet, som nå er komplettert og samordnet standarden for fastmerkenummerering og fastmereregister, versjon 2.0, men med noen tillegg. Spesifikasjonen gjelder for alle typer varige fastmerker uansett målemetode. Dette gjelder trigonometriske punkt, polygonpunkt, nivellementspunkt, gravimetripunkt, fjernpunkt, etc,etc,etc... Spesifikasjonen omhandler ikke alle data knyttet til et fastmerkeregister, men de data som vurderes å være av interesse ved en utveksling. Eksempler på data som ikke er dekket opp er omfattende arkivinformasjon samt data knyttet til tidligere prosesser som hovedsaklig er av interesse for historikken. 2.2 Formål Spesifikasjonen skal kunne dekke behovet for etablering av felles fastmerkedatabaser, og kunne benyttes til å utveksle data mellom etater og mellom beregningssystemer, kartproduksjonsutstyr og kartsystemer. Spesifikasjonen skal også kunne benyttes til å tegne ut fastmerker både på standard kartprodukter og på spesielle fastmerkekart. Fastmerkedata skal ikke minst være tilgjengelig for oppmålere (både terristrisk og fotogrammetrisk), slik at unødvendig arbeid kan unngåes. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Spesifikasjonen dekker de mest vanlige behov, og opplysninger som har en varig karakter. Geodesidivisjonen har idag et komplett register over egne punkter som dekker hele landet. Innholdet i dette registeret er omfattende. Det er etablert konverteringsrutiner mellom dette registeret og SSI-spesifikasjonen. 3

4 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep I dette kapittel defineres begreper som benyttes for fastmerkedata. Følgende overordnede krav stilles til fastmerkenummer og nummereringssystem: - Alle fastmerker skal ha landsunike identitetsnummer. - Et fastmerkes identitet skal angis i henhold til følgende system hvor et fastmerke kan ha inntil 11 karakterer som fastmerkenummer, med de enkelte elementer i fastmerkenummeret fordelt slik: hvor kommunenummer, 4 siffer som angir det offisielle kommunenummer på den tiden fastmerket ble etablert er institusjon, 1 bokstav er nummerdel, 5 tegn, første plassen, 1 karakter (tall, bokstav eller tegn) de neste 4 plasser, kan være tall/bokstaver er indikator, 1 tegn, fortrinnsvis siffer ( 0 for sentrumsfastmerke; 1, 2,3,..9 for eksentriske fastmerker) (Indikatoren kan også være bokstav A Z, a - z). Bokstavene Æ,æ, Ø,ø og Å,å skal ikke brukes. Ved endring av kommunegrenser etter at registeret er etablert i samsvar med denne standarden, beholdes fastmerkenes identitetsnummer uendret. Fastmerke : et varig merket punkt, markert med bolt eller rør eller annen markering der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling. Tidligere kunne fastmerker innbefatte borehull, merke i fjell, el. Man kan merke seg at det i standarden skilles mellom bolt og fastmerke. Bolten blir betegnet bolt så lenge den ikke er festet i underlaget. Når bolten står fast i underlaget og er klargjort til bruk i kart- og oppmålingsvirksomhet, blir den betegnet fastmerke. Fastmerkeidentifikasjon: er fastmerkets entydige identifikasjon og skal i følge standard for fastmerkernummerering og bestå av kommunenummer, institusjon, nummerdel og en indikator (se overnfor). Fastmerketype Landsnettet: Stamnettet: De ulike fastmerketyper vil være bolt av type x, rør, kamjern, e.l. verordnet nasjonalt nett av fastmerket som utgjør en fortetning av Stamnettet ned til ca. 5km punktavstand i bebygde områder. Merknad: Landsnettet er s ansvar, og det danner basis for grunnlagsnett av lavere orden (detaljnett) som kommunen har ansvar for. verordnet nasjonalt nett av fastmerket etablert av SK i forbindelse med overgangen til EUREF 89. Merknad: Stamnettet avløser det tidligre 1. rdens trekantnettet. Nettet har sidelengder på ca. 20 km i bebygde strøk. er ansvarlig for Stamnettet. Sentrumsreferanse: detaljen på fastmerket som koordinatangivelsen refererer seg til, vanligvis topp bolt hvis fastmerket er en bolt. Denne referanse gjelder i grunnriss. Hvis fastmerket er en bolt som står skjevt, kan sentrumsreferansen være fot bolt. Høydereferanse er detaljen på fastmerket som h-koordinaten (høyden i høydesystmet ) referer seg til. 4

5 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Definisjoner og presisering av begrep Høyde over bakken (HB): angir egenhøyden av fastmerket. Måles fra høyeste punkt av terreng (festemasse) inntil fastmerket, og opp til høydereferensen. 5

6 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - Datamodell 4 Datamodell Fastmerke 1 1 PUNKT Grafisk element 6

7 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - SSI Basisnavndefinisjoner 5 SSI Basisnavndefinisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle SSI-basisnavn som er spesielle for denne objektkatalogen og som ikke finnes i den generelle SSI-beskrivelsen. Følgende elementer blir definert: FMADKMST, FMDAT, FMHREF, FMIDDAT, FMIDGML, FMIDNY, FMMERK, FMNAVN, FMREFBER, FMREFHBER, FMRESTR, FMSIGN, FMSREF, FMSTATUS, FMTYPE, KMMSEK, PTYPE, PUNKTBESKR, SIGNHREF, til sammen 19 elementer. Tallene i parantes henviser til nummerering i standarden Fastmerkernummerering og fastmerkeregister. 5.1 FMADKMST Fastmerke adkomst Beskrivelse av hvordan en lettest kan komme til fastmerket. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (35)..FMADKMST T200 <tekst> 5.2 FMDAT Fastmerkedato Informasjon om når punktet er etablert og koordinatberegningen er fullført..fmdat *...ETABLERT DAT <dato> Etableringsdato for fastmerket. For nærmere forklaring, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister (6)....BEREGNET DAT <dato> Beregningsdato. For nærmere forklaring, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister (17). Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..fmdat <ETABLERT> <BEREGNET> 5.3 FMHREF Fastmerkets høydereferanse Bekriver punktet for høydereferenser, dvs hva høyden refererer seg til. Se også standard for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (26)...FMHREF T2 AN Annet BH Borehull, øvre kant FB Fot bolt FR Fot rør FS Fot spir FV Fot varde MS Midt-kule spir TB Topp bolt TL Topp lykt TR Topp rør TS Topp signal TV Topp varde 5.4 FMIDDAT Fastmerkeidentifikasjonsdato Dato for endring til dagens fastmerkenummer. Benyttes bare når FMIDGML finnes. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (9)...FMIDDAT DAT <dato> 7

8 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - SSI Basisnavndefinisjoner 5.5 FMIDGML Fastmerkeidentifikasjon, gammel FMIDGML inneholder tidligere fastmerkeidentitet, ofte som et nummer. Se også standarden fastmerkenummer og fastmerkeregister (8)..FMIDGML T11 <tekst> 5.6 FMIDNY Fastmerkeidentifikasjon (Ny) FMIDNY beskriver selve identifikasjonen av fastmerke, og består av opprinnelig kommunenummer, institusjon / etat, selve fastmerkenummeret samt en indikator. I de tilfeller der FMIDNY ikke er gitt benyttes FMIDGML. For nærmere informasjon, se også standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. FMIDNY er primærnøkkel for fastmerker. Merknad:, geodesiavdelingen, benytter FMIDGML som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker. De fire første sifrene i FMIDNY er selve fastmerkenummeret, mens det siste siffer er en indikator som angir eventuell eksentrisitet. Alle fastmerker som markerer et beregningssenter får identitetsnummer som ender på 0, mens eksentriske punkter knyttet il dette beregningssenter får er identitetsnummer som ender på 1,2, 9). Kommunenummer følger punktet i hele dets levetid og endres ikke ved endring av kommunegrenser. verordnet punkttype (Se PTYPE) Punktnummer er en fortløpende nummerering som benyttes slik at FMNR blir entydig...fmidny *...FMKMM H4 <tall> Fastmerkets kommunenummer. Kommunenummer følger punktet i hele dets levetid endres ikke ved kommunejusteringer/sammenslåinger. NB Alltid ledende null....fminst T1 Fastmerkeinstitusjon. Angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket. For nærmere forklaring, se standarden fastmerkenumerering og fastmerkeregister (5) A Andre B Jernbaneverket E Norges vassdrags- og energiverk G Geovekst J Jordskifteverket K Kommune N Norges Statsbaner P Norsk Polarinstitutt S T Telenor V Statens vegvesen...fmnummer T5 <tekst> Fastmerkenummer. Nummerdel. Første plassen, 1 karakter (tall, bokstav eller tegn), de 4 neste plasser kan være tall eller kombinasjon tall/bokstaver. (Nærmere forklaring: se standard for fastmerkenummerering og fastmerkestandard, kapittel 4)...INDIKATR T1 <tekst> Indikator for fastmkerkenummer. 1 tegn, fortrinnsvis siffer, 0 for sentrumsreferense; 1-9 for eksentriske fastmerker. Kan også være bokstav A-Z, med untak av Æ,æ,Ø,ø,Å,å). Aksepteres som del av gradteigsnummer. Nærmere forklaring: se standard for fastmerkenummerering og fastmerkeregister, kapittel 4) 8 Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..fmidny <FMKMM> <FMINST> <FMNUMMER> <INDIKATR>

9 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - SSI Basisnavndefinisjoner 5.7 FMMERK Fastmerke, generelle merknader Generelt merknadsfelt. Kan benyttes til informasjon om fastmerket når informasjonen ikke inngår naturlig andre steder. For nærmere forklaring, se standarden fastmerknummerering og fastmerkeregister (39)...FMMERK T50 <tekst> 5.8 FMNAVN Fastmerkenavn FMNAVN inneholder navnet på fastmerket ved registrering. Dette er ikke nødvendigvis det offisielle stedsnavnet for området. For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister (2)...FMNAVN T50 <tekst> 5.9 FMREFBER Referense til fastmerkeberegningen i grunnriss Referense til hvor beregningene av nord- og øst- koordinater er arkivert. Kan også angis som en URL. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (22)..FMREFBER T70 <tekst> 5.10 FMREFHBER Referense til fastmerkeberegning for høyden Referense til hvor beregningene av høyden er arkivert. Kan også angis som en URL. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (29)..FMREFHBER T70 <tekst> 5.11 FMRESTR Fastmerkerestriksjoner Tekststreng som beskriver f.eks begrensninger på bruk, slik som internbruk eller videre salg, eller hvem som må kontaktes hvis tilgjengeligheten til fastmerket er begrenset...fmrestr T50 <tekst> 5.12 FMSIGN Fastmerkesignalet FMSIGN inneholder informasjon om signaltype samt signalets høyde over FMHREF i cm...fmsign *...SIGNTYPE T2 Fastmerkets signaltype. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (32) Annet Bardunsignal Båke Fotsignal Kirkespir Lykt Toppsignal Tårn AN BA BÅ F KI LY T TÅ VA Varde...SIGNH D10 <tall> Signalhøyde. Signalets høyde over FMHREF i meter. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (33) 9

10 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - SSI Basisnavndefinisjoner Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..fmsign <SIGNTYPE> <SIGNH> 5.13 FMSREF Sentrumsreferanse for fastmerke FMSREF beskriver punktet for sentrumsreferansen, dvs hva på fastmerket nord- og øst-koordinaten refererer seg til. For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister (16)..FMSREF T2 AN Annet BH Borhull BY Bygning (Spesifiseres nærmere i merknadsfeltet, FMMERK) FB Fot bolt FR Fot rør FV Fot varde KM Kjørnemerke i topp fastmerke ME Metallgjenstand SP Spir TB Topp bolt TL Topp lykt TR Topp rør TV Topp varde 5.14 FMSTATUS Fastmerkestatus FMSTATUS gir status på fastmerket. Tar ikke med slik arkivreferense. For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister...fmstatus *...DAT DAT...STAT H1 Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..fmstatus <DAT> <STAT> Dato. Tilhører GEN8. For mer info, se originaldefinisjon Type status. 1 Funnet i orden 2 Rapportert borte / utilgjengelig 3 Rapportert skadet 4 Verifisert borte FMTYPE Type fastmerke Inneholder informasjon om hva slags type punkt fastmerket består av (Fastmerkets fysiske egenskaper), som bolttype, materiale, dimensjon og eventuelle inngraveringer...fmtype *...BLTTYPE H2...MATERIALE H1 Fastmerketype. For nærmere forklaring, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister (10). 1 Bolt, uspesifisert type 2 Rør 3 Kamjern 4 Spiker 5 Varde 6 Kirkespir 7 Fabrikkpipe 8 Fyrlykt 9 Annet 10 Bolt, NG-type 11 Bolt, SK-type 12 Bolt, firkant-type Materiale på bolten. For nærmere forklaring, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister (11).

11 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - SSI Basisnavndefinisjoner 1 Messing 2 Stål 3 Jern 4 Kopper 5 Aluminium 6 Annet...FMDIM H4 <tall> Fastmerkets diameter. Diameter i mm hvis mulig. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (12B)....UNDERLAG H2 Fastmerkeunderlag. Underlaget som fastmerke står i. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (13) 1 Fjell 2 Stein 3 Jord 4 Betong 5 Annet 6 Brokar...GRAVERT T11 <tekst> Gravert tekst/tall/tegn. Innskrift hvis tekst/tall/tegn er gravert eller på annen måte preget inn på fastmerke. For nærmere besrkivelse, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister (11B). Dette elementet skal kompaktifiseres slik:..fmtype <BLTTYPE> <MATERIALE> <FMDIM> <UNDERLAG> <GRAVERT> 5.16 KMMSEK Sekundærkommune Hvis et fastmerke ligger ved en kommunegrense slik at det kan høre hjemme i flere kommuner, så skal primærkommune angis under det generelle elementet KMM, mens de resterende oppføres som sekundærkommuner under KMMSEK. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (4) og (3) Merknad: NB Ledende null...kmmsek H4 <tall> 5.17 PTYPE Punkttype Beskrivelse av fastmerke som punkttype. I norm for fastmerkeregister og fastmerkenummer har PTYPE kodenep, Q og R avhengig av selve nummeret. I denne standarden benyttes PTYPE P for polygonpunkt uavhengig av selve nummeret...ptype T1 A Annet F Fjernsiktepunkt (NB Ikke lenger fotogrammetrisk punkt) G Gravimetripunkt L Punkt i Landsnettet N Nivellementspunkt P Polygonpunkt S Punkt i stamnett T Trigonometrisk punkt X Satellittbasert punkt (ikke i Stamnettet eller Lokalnettet) 5.18 PUNKTBESKR Punktbeskrivelse Fastmerkets beliggenhet i forhold til omgivelsene. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (36)...PUNKTBESKR T255 <tekst> 11

12 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - SSI Basisnavndefinisjoner 5.19 SIGNHREF Signalets referensepunkt for høyden Angivelse av siktemerke(r) på signalet. For nærmere forklaring, se standarden for fastmerkenummerering og fastmerkeregister (34)..SIGNHREF T50 <tekst> 5.20 Lånte elementer I tabellen finnes elementer som er brukt av objekttyper i denne katalogen men som tilhører andre kataloger. Elementnavn Tilhører objektkatalog DAT GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 HB GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 KMM GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 LINK GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 PTEMA GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 Her følger definisjonene på de lånte elementene. NB1! Definisjonene er kopiert fra originaldefinisjonen i eierkatalogen. NB2! Det er kun listet opp de kodeverdiene som er definert brukt i denne katalogen. For full kodeliste, se originaldefinisjon DAT Dato Dato kan benyttes på to måter: Dersom DAT benyttes som en egenskap til objekttypen, angis hvilken dato dataene er verifisert mot det virkelige objektet som beskrives. For kartdata vil en benytte flyfotodato, synfaringsdato eller evt. Kontrolldato I de tilfeller DAT inngår i et gruppeelement skal dette forståes ut fra den kontekst det er benyttet. Dato oppgis i samsvar med NS-IS 8601, basic-beskrivelse; med år, mnd og dag. (Ååååmmdd) For mer detaljert angivelse, se TID...DAT DAT <dato> HB Høyde over bakken Det grafiske elements/objekts høyde over bakken. Dette er aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter som telefonstolper, hus etc....hb D10 <tall> KMM Kommunenummer Det er ofte behov for å identifisere digitale kartdata til den kommune de ligger innenfor. Kommunenummer er definert til Statistisk Sentralbyrå's offisielle liste over kommunenummer hvor de to første siffer inneholder fylkesnummer og de to siste kommunenummer innen fylket. Merknad: Det presiseres at KMM alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. KMM benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer...kmm H4 Se fullstendig kodeliste i original-definisjonen av basiselementet. 12

13 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - SSI Basisnavndefinisjoner LINK Link til dokument/bilde/etc. URL/URI for aktuelt dokument, bilde, video, etc. Eksempler: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: T100 <tekst> PTEMA Punkttemakode Punkttema..PTEMA H Fastmerke 13

14 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse 6 bjektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objekttypene Fastmerke Et varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag ved kartlegging og oppmåling. Tidligere kunne fastmerker innbefatte borehull, merke i fjell, el. 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objekttypene Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i SSI. Alle objekter skal være kodet med kvalitet og dato ihht SSI del1. bjekttype Aktuelle Aktuelle SSI-navn Verdi std/op Merknad grafisk element/ objekt sj Fastmerke PUNKT BJTYPE Fastmerke PTEMA 1000 S KMM Bare dersom ulik FMKMM KMMSEK Kan forekomme 4 ganger. FMIDNY S() Må være med dersom ny fastmerkeid. er gitt. Hvis ikke benyttes FMIDGML. FMKMM S FMINST S FMNUMMER S INDIKATR S FMNAVN PTYPE FMSREF S FMHREF S Hvis ikke FMHREF finnes er FMSREF (også) høydereferansen FMTYPE BLTTYPE MATERIALE FMDIM UNDERLAG GRAVERT FMSTATUS DAT STAT FMDAT ETABLERT BEREGNET FMSIGN SIGNTYPE SIGNH FMMERK Kan forekomme flere ganger. FMIDGML S() Standard hvis FMNUMMER ikke benyttes FMIDDAT Bare med dersom FMIDGML finnes. HB S() HB er standard for FMHREF eller FMSREF lik topp bolt (TB) og topp rør (TR). For alle andre verdier er HB opsjon. FMREFBER FMREFHBER SIGNHREF FMADKMST PUNKTBESKR FMRESTR LINK 14

15 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse 6.3 SSI-gruppe definisjoner Nedenfor følger gruppeoppsett for fastmerker på SSI-format. Dersom et SSI-element er angitt som opsjon i 6.2 så kan dette utelates. Fastmerker på SSI-format. Fastmerke.PUNKT <serienummer>:..bjtype <objekttype>..ptema <temanummer>..kmm <kommunenummer>..kmmsek <kommunenummer>..kvalitet <mg><ng><mh><nh><synb><max-avvik>..dat <dato>..fmidny <kommunenummer> <institusjon> <nummer> <indikator>..fmnavn <navnet på fastmerket>..ptype <type måling gjort ved punktet>..fmsref <sentrumsref.>..fmhref <høydereferanse>..fmtype <bolttype> <mat> <dim> <underlag> <grav>..fmstatus <dato> <status>..fmdat <Etableringsdato> <beregningsdato>..fmsign <Signaltype> <signalhøyde>..fmmerk <Merknad>..FMIDGML <gammel fastmerkeid>..fmiddat <dato for overgang til FMIDNY>..HB <høyde over bakken>..fmrefber <referense til beregninger i horisontalplanet>..fmrefhber <referense til beregninger av høyden>..signref <angivelse av siktemerket på signalet>..fmadkmst <generell besrkrivelse av adkomst>..punktbeskr <beskrivelse av fastmerkets beliggenhet >..FM_RESTR <Begrensninger på bruk, etc)..link <link til ekstern/internt dokument>..enhet <faktor>..nøh <nord> <øst> <h> Kommentar Kvalitetselement fra den generelle delen Dato fra den generelle delen Hvis ikke FMHREF finnes er FMSREF høydereferanse F.eks Skisse Fra den generelle delen. Angir antall desimaler, dvs nøyaktighet. ENHET finnes alltid i hodet i en SSI-fil. Når det er fremsatt spesielt her er dette bare for å illustrere at ulike fastmerker kan ha sterkt varierende nøyaktighet, og derav ulik oppløsning. Ved oppløsning som skiller seg fra standard enhet i hodet, må SSI-elementet ENHET legges på gruppenivå for å overstyre det som står i hodet. Det henvises til definisjonen av begrepet ENHET i den generelle delen av SSIstandarden. 6.4 Eksempler Eksempel 1a - fra Fastmerke (omfattende).punkt 2:..BJTYPE Fastmerke..PTEMA KVALITET 12 3 * DAT Forklaring Temakode for fastmerke Trigonometrisk målt, ulik nøyaktighet i grunnriss og høyde, maks-avvik = 2 Dato for siste endring på objektet 15

16 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse 16..FMIDNY 0723 S Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, at det er s punkt, punktnummer samt at dette er et sentrumsfastmerke (identifikator 0)...PTYPE T Trigonometrisk punkt..fmnavn Lille Trolltind Navnet på fastmerket..fmsref TB Sentrumsreferanse topp bolt..fmhref TB Høydereferense topp bolt..fmtype Messingbolt i fjell, 15 mm i diameter,inngravert FMSTATUS Rapportert 20 mars 1994, status borte...fmdat Etablerings og beregningsdato..fmsign BA 2,45 Bardunsignal (BA), 2,45 m over topp bolt..fmmerk Se arkiv 45/35/69 sak 5 Generell merknadstekst..fmidgml G36T Gammel fastmerkeidentifikasjon..fmiddat Dato for overgang til ny fastmerkeidentifikasjon...hb Boltens høyde over bakken 63mm...FMREFBER Se arkiv 45/35/69 sak7 Referense for hvor beregning av nord/øst koord er arkivert..fmrefber Se arkiv 45/35/69 sak7 Referense for hvor beregning av høyde er arkivert..signhref øvre kant kors Angivelse av siktemerket på på signalet...punktbeskr Fra stikryss ca 20m nord" Beskrivelse av fastmerkets bekiggenhet i forhold til omgivelsene...link GIF Angivelse av URL til fastmerkeskisse, type GIF...FMRESTR Militært område, kontakt MIL/FM Angivelse av restriksjoner...enhet Indikerer at koordinatene er i mm...nøh Koordinater i mm i terrenget Eksempel 1b - fra Forklaring (Forenklet).PUNKT 2:..BJTYPE Fastmerke..PTEMA 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet 12 3 * Trigonometrisk målt, ulik nøyaktighet i grunnriss og høyde, maks-avvik = 2..DAT FMIDNY 0723 S PTYPE T..FMSREF TB..FMHREF TB..FMTYPE 1 * * 2..HB ENHET NØH Koordinater i mm i terrenget Dato for siste endring på objektet Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr (0723), tilhører (S), punktnummer (00123 samt at punktet er eksentrisk (1). Trigonometrisk punkt Sentrumsreferanse topp bolt Høydereferense topp bolt Bolt (uspesifisert) som står i stein. Fastmerkets høyde over bakken er 63mm. Indikerer at koordinatene er i mm. Eksempel 2 - fra kommune Forklaring.PUNKT 23:..BJTYPE Fastmerke Temakode for fastmerke..ptema 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet 93 1 * 15 1 Satellittmålt og nivellert med lik nøyaktighet i grunnriss og høyde..dat Dato for siste endring på objektet..fmid 1401 K Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr (1401), Kommune (K) med punktnr (96740)..PTYPE X Satellittbasert punkt..fmnavn Kulehaug Navnet på fastmerket..fmsref TB Sentrumsreferanse topp bolt..fmhref TB Høydereferense topp bolt..fmtype Bolt (1) av aluminium (5), 10 mm i diameter, underlag fjell (1),inngravert FMSTATUS Bolt kontrollert 5.aug 1994, funnet i orden (1)..FMDAT Etableringsdato, ingen beregningsdato..fmmerk Arkivert Statens vegvesen Generell merknadstekst..fmidgml Gammel fastmerkeidentifikasjon..fmiddat HB 0.02 Boltens høyde over bakken 2 cm..enhet Indikerer at koordinatene er i mm

17 SSI standard - versjon Databeskrivelse : Fastmerker - bjektbeskrivelse..nøh Koordinater i mm i terrenget Eksempel 2b - fra Statens vegvesen Forklaring.PUNKT 23:..BJTYPE Fastmerke..PTEMA 1000 Temakode for fastmerke..kvalitet 11 5 * 11 5 Målt med totalstasjon..dat Dato for siste endring av objektet..fmidny 1401 V Entydig fastmerkeidentifikasjon som innbefatter opprinnelig kommunenr, Statens vegvesen og punktnummer 7410, sentrumsreferense...ptype T Trigonometrisk punkt..fmnavn Haugkollen Navnet på fastmerket..fmsref TB Sentrumsreferanse topp bolt..fmtype Aluminiumsbolt i fjell, 10 mm i diameter,inngravert FMDAT Etableringsdato og beregningsdato...enhet Indikerer at koordinatene er i mm..nøh Koordinater i mm i terrenget. 17

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

Databeskrivelse : Fastmerker

Databeskrivelse : Fastmerker Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 2.21 2-22 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-22 1 Historikk og status I standard - versjon 2.21 2-23 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 147. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 2.2 Side 147. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 2.2 ide 147 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 2.2 ide 148 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 148 I standard - versjon 2.2 ide 149

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Adressepunkt - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-ADR ble

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 0 (Utkast til 23.01.97 NIJS SSI-arb.gr.

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

SOSI-standard - versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Fastmerke Side 1 av 7

SOSI-standard - versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Fastmerke Side 1 av 7 SOSI-standard - versjon 4.02-12-01SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Fastmerke Side 1 av 7 13 FKB Fastmerke Innhold 13.1 Innledning... 2 13.1.1 Historikk... 2 13.1.2 Formål og omfang... 2 13.1.3

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Denne datatypen er ikke tidligere vært beskrevet i SSI-sammenheng. Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-VSIT ble første

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat)

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) Erling Onstein 19.febr 1998 SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) 1. Innledning Access-implementasjonen bygger på logisk modell beskrevet i notat SOSI-forvaltning logisk modell skrevet av David Skogan.

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-337 Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-338 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-338 SSI standard - versjon 2.21 2-339

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

SOSI-standard Del 2 versjon 3.2. Innledning til databeskrivelsene

SOSI-standard Del 2 versjon 3.2. Innledning til databeskrivelsene SSI-standard Del 2 versjon 3.2 Innledning til databeskrivelsene SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Innledning til databeskrivelsene - Historikk og status 1 Historikk og status Retningslinjer for bruk av

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 5 DOKUMENTHÅNDTERING...6

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Snøskjerm (ID=848) Sist endret: 2013-10-09 Definisjon: Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø. Kommentar:

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

FASTMERKENUMMERERING OG FASTMERKEREGISTER

FASTMERKENUMMERERING OG FASTMERKEREGISTER FASTMERKENUMMERERING OG FASTMERKEREGISTER Versjon 2.2 Desember 2009 Henvendelser kan rettes til: Statens kartverk Geodesidivisjonen Besøksadresse: Kartverksveien 21 Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon:

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-561 Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-562 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-562 SOSI standard - versjon 3.0 2-563

Detaljer

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Vedlegg 3 Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Dokumentets dato 2012.10.31 [Skriv inn tekst] Side 1 Innhold 1. Kravspesifikasjon - Terrengmodellmålinger... 3 2. Bestillingsalternativ:... 3 2.1.

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 13 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 13 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Utfesting og fastmerkenett Side: 1 av 18 1 Hensikt og omfang... 1.1 Hensikt... 1. Omfang... 1.3 Grunnleggende krav...3 1.3.1 Utfestingsmetode... 3 1.3. Fastmerkenett... 3 Varig utfesting av linjen...4.1

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Utfesting og fastmerkenett Side: 1 av 7 1 Hensikt og omfang...2 2 Varig utfesting av linjen...3 2.1 Generelt...3 2.2 Sporets faktiske beliggenhet...3 2.2.1 Sporjustering og nøytralisering... 3 2.2.2 Registrering

Detaljer

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing'

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing' SSI versjon 3.4 versikt over rettinger utført etter 'frysing' I forbindelse med arbeidet rundt SSI-versjon 3.4 er enkelte feil oppdaget i en fase hvor vi ikke har hatt muligheter til å rette i selve standardene.

Detaljer

Årets oppgaver (2015)

Årets oppgaver (2015) Årets oppgaver (2015) Dette dokumentet er ment å gi en omtale og introduksjon til de forskjellige delene av registeret som trenger ettersyn. Det er ment å skulle gi saksbehandlere i kommunen et forhold

Detaljer

LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002

LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002 Statens kartverk Møre og Romsdal LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002 Desember 2002 INNHOLD 1. GENERELT...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Oppdragets nummer og navn...3 1.3 Underleverandører...3 1.4 Lagring av data...3

Detaljer

Produktspesifikasjon. Stengningslenke (ID=888) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur

Produktspesifikasjon. Stengningslenke (ID=888) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.06-750 Sist endret: 2016-06-21 Definisjon: Kommentar: Alle Stengningslenke (ID=888) Delstrekning av en veg mellom to eller flere

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

Innføring av nytt høydesystem NN2000. Pilotprosjekt i Hamar kommune. Tilstandsrapport aktuelle målepunkt

Innføring av nytt høydesystem NN2000. Pilotprosjekt i Hamar kommune. Tilstandsrapport aktuelle målepunkt Hamar kommune fikk oversendt en foreløpig oversikt over hvilke punkter Statens Kartverk ønsket å benytte til høydemålingene. Detaljerte kart og skisser over punktene ble fremskaffet før det ble foretatt

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Spesifikasjon av Terrengform ble første gang utgitt av FKB-arbeidsgruppe høsten

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Arealbruk - Historikk og status 1 Historikk og status Kapittelversjon

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4280 Rørledning (ID=77) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Rør som fører væske eller gass (uoff). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4900 Leskur (ID=25) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-05-13 Definisjon: Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3800 Bomstasjon (ID=45) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-06-10 Definisjon: Kommentar: Et i vegnettet hvor det kreves betaling for

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 401 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 402 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 4.1 Utbyggingskompetanse...5

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-04-25 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke 2 Oversikt over NS 3420 NS 3420 en beskrivelsesstandard Hjelpemiddel for å beskrive arbeidet som

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

Utfordringer med EUREF

Utfordringer med EUREF Utfordringer med EUREF v/ Bjørn Godager, Høgskolen i Gjøvik Email: bjoern.godager@hig.no Hjemmeside: http://www.hig.no/geomatikk/ Tlf: 61 13 52 75 41 25 24 68 Temaer Innledning/ bakgrunn/ temaer i foredraget

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3210 Gangfelt (ID=174) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-10-27 Definisjon: Oppmerket felt for fotgjengere (1). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4080 Lysmast (ID=181) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

SOSI standard Del 1 - versjon 3.2. DEL 1 Notasjon

SOSI standard Del 1 - versjon 3.2. DEL 1 Notasjon SOSI standard Del 1 - versjon 3.2 DEL 1 Notasjon SOSI standard - versjon 3.2 1 DEL 1 Notasjon - REVISJONER 1 SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 Notasjon - REVISJONER 1 REVISJONER Kapittelversjon Dato

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

Høydegrunnlaget endres for første gang på over 50 år

Høydegrunnlaget endres for første gang på over 50 år Høydegrunnlaget endres for første gang på over 50 år Fra 1. desember 2014 blir alle høyder hevet med ca 0-7 cm. Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Da bør du vite at vi går over til nytt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4260 Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009 Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.11.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009 2014/EØS/69/10 av 11. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4740 Voll (ID=234) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-11-02 Definisjon: Kommentar: Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 2 av 98 Innhold 10 FKB LEDNING... 1

Detaljer

FKB LedningVA (Vann og avløp)

FKB LedningVA (Vann og avløp) Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-LedningVA Side 1 av 10 FKB LedningVA (Vann og avløp) INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LEDNINGVA (VANN OG AVLØP)... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekt: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Vegsperring (ID=607) Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt

Detaljer