SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning. Databeskrivelse: Råstoffutvinning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning. Databeskrivelse: Råstoffutvinning"

Transkript

1 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Databeskrivelse: Råstoffutvinning Statens Kartverk

2 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Historikk og status Enkelte av temaene i spesifikasjonen av råstoffutvinning ble første gang utgitt av høsten Senere er det utviklet databeskrivelse for de fleste geologiske fagområdene. Dette hovedkapittelet består nå av databeskrivelse for; Råstoffutvinning, løsmasser, verneverdige geologiske objekter, berggrunn, grottedata, anvendt geofysikk og geokjemi. Fremdriften for utviklingen av geologiske objekter/tema i SSI-sammenheng har vært som følger: Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Geologiske objekter var spredt i flere kapitler, lite heldig inndeling, uriktige definisjoner er Ryghaug, NGU Utarbeidelse av råstoffutvinning som eget kapittel SSI-arb.gr.6 Justeringer SSI-arb.gr.6 rinsipielle endringer og tillegg NGU v/. Ryghaug Utarbeidelse av førsteutgave av en samlet standard for geologi (berggrunn, løsmasse, geofysikk mm.) NGU og SSI Kun mindre justeringer. sekretariat NGU v/er Ryghaug m.fl og arb. gr. 6 Noen få tillegg og justeringer. Endring av objekttypenavn og forklaringer. Feilretting. Aktuell ansvarlig: SSI-sekretariatet er Ryghaug NGU IT-tjenesten Geologisk informasjonssenter Telf Telf Endringslogg Alle objekttypenavn (BJTYE) har fått nye navn som følger nye navneregler. Det gjøres foreløpig ingen endringer i modeller og elementnavn (SSI basisnavn), dette av hensyn til kompatibilitet mellom tidligere og nye leveranser av data på SSIformat. Et foreløpig logisk navn på basiselementet er lagt inn i SSIdb. I forbindelse med forberedelse til neste store revisjon av SSI-standarden (tilpasningene til IS) vil nye logiske elementnavn bli utarbeidet (etter navnereglene) i forbindelse med ny modellering, da det er meningen at disse skal inngå som lang "tag" i modellene. Dessuten er det trolig behov for at dagens SSI basisnavn omarbeides etter navnereglene til et nytt kortnavn dersom dette skal benyttes i XML-filer. I en pågående ny modellering basert på UML forsøker man å modellere virkeligheten (objektene ute i naturen) mer enn kartproduktene, slik tilfellet har vært for dagens geologiobjekter i SSI. UML benyttes i forbindelse med oppbygging av sømløse databaser i ArcSDE, og vi ser alt nå at neste versjon av SSI vil by på meget store endringer i datamodellene og tilhørende objekttyper og relasjoner. Ny kodeverdi på elementet MATRTYE 28 - Dolomitt En esker har endret tematype fra flate til linje. Ny modellering av objektene i naturen tilsier at det ikke er nødvendig å la avgrensningslinjene for flateobjekter være egne objekttyper så lenge de ikke har andre egenskaper enn de som gjelder for objektet under ett. Disse objekttypene er erstattet av GeolAvgrLinje: Malmområde_gr Ind_min_omr_gr Natursteinomr_gr ukksteinomr_gr Løsm_fk_omr_gr Leirområde_gr Torområde_gr Grunnvann_omr_gr Mineralsk_fk_gr Malmforek_gr Ind_min_fk_gr Naturst_forek_gr ukkforek_gr Sand_grus_fk_gr Grusrygg_gr Leirforekomst_gr Torvforekomst_gr Grunnv_forek_gr Massetak_brudd_gr Spesialområde_gr mr_gruverom_gr Sikringssone_gr Avfallsområde_gr Mineralsk_fk_pkt

3 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Innledning 2.1 Spesifikasjonen omfatter Spesifikasjonen beskriver areal og punktobservasjoner knyttet til utvinning av geologisk betingede naturressurser. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Bergvesenet. Spesifikasjonen er ment å være uavhengig av målestokker. 2.2 Formål Formålet har vært å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon vedr. egenskaper knyttet til utvinningen av mineralske råstoffer og deres driftsforhold. Denne beskrivelsen danner det overordnede nivå for denne aktiviteten og skal bl.a. åpne for ytterligere innsyn i mer detaljerte egenskapsdata (råstoffkvalitet etc.) som bl.a. forvaltes av NGU (malmdatabase, industrimineraldatabase, natursteinsdatabase, grus- og pukkdatabase og grunnvannsdatabase). 2.3 Ambisjonsnivå og framtidige påbygninger Kvalitetsbegrepet i SSI er til nå mest tilpasset kvaliteten av grunnrissene (FKB). Naturressurstemaene som legges opp på grunnkartene stiller andre krav til kvalitetsbeskrivelse og metadata. Utvidet kvalitetsbeskrivelse foreligger nå i SSI del 1. - praktisk bruk. Det har allikevel vært nødvendig å operere med en del parametere i tillegg, og som er presentert i GELGIkapittelets innledningsdel. Man kan forvente ytterligere justeringer og utvidelser av standarden i forbindelse med ny modellering og utvikling av ressursdatabasene ved NGU. Noen objekttyper i denne råstoffutvinningsstandarden er tidligere beskrevet i andre kapitler, spesielt i databeskrivelsen for Arealbruk (FTEMA og 4152) og under arealbruksområder (LAREAL) og reguleringsformål (REGFRM) i landatabeskrivelsen. Samordningen bør videreføres i senere versjoner. lje-ressursene er behandlet i egen databeskrivelse lje utarbeidet av SSI arbeidsgruppe 4 kyst og sjø.

4 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Definisjoner og presiseringer av begrep bjekter som beskriver ulike mineralske råsstofforekomster (-ressurser) er registrert i tre nivåer (råstoffområde, råstoffregistrering og råstoffobservasjon/-lokalitet) Et fjerde nivå omhandler spesielle tema. En forekomst er ikke nødvendigvis begrenset til kun ett objekt eller en objekttype. Begrepet "forekomst" er derfor tatt bort i de nye objekttypenavnene fordi man ønsker å registrere og beskrive de ulike stedfestede objektene en forekomst er sammensatt av. bjekttypene er beskrevet i kapittel 6. 1) Et råstoffområde representerer en avgrensing rundt flere større eller mindre registreringer/lokaliteter som kan ha potensiale for råstoffutvinning, men som ikke nødvendigvis er påvist. Avgrensningen er ofte skjønnsmessig satt. Under begrepet råstoffområde finner vi flere objekttyper: - MineralskRastoffmr - Malmmr - IndustriMineralmr - Natursteinmr - ukkmr - SandGrusmr - Leirmr - Torvmr - Grunnvannmr 2) En råstoffregistrering representerer et areal hvor det mineralske råstoffet er fysisk registrert. Avgrensningene er bedre definert ved kartlegging/registrering og har flere egenskaper registrert enn et råstoffområde. Under begrepet råstoffregistrering finner vi flere objekttyper: - MalmRegistrering - IndustrimineralRegistrering - NatursteinRegistrering - ukkregistrering - SandGrusRegistrering - LeirRegistrering - TorvRegistrering - GrunnvannRegistrering 3) En råstoffobservasjon/-lokalitet representerer som regel en punktregistrering uten arealavgrensing Dette kan være en gruve-, et skjerp-, et steinbrudd- eller et massetak hvor det er gjort observasjoner, målinger og prøvetaking. I noen tilfeller er massetaket (grustaket, bruddområdet o.s.v.) arealavgrenset og representerer da en flate. Under begrepet råstoffobservasjon/-lokalitet finner vi flere objekttyper: - MalmLokalitet - IndustriMineralbservasjon - Natursteinbservasjon - Grusbservasjon - ukkbservasjon - Leirbservasjon - Torvbservasjon - Grunnvannbservasjon - ukkuttak - GrusUttak - MassetakBruddmr - GrusukkRastoffkt 4) Under spesielle tema hører andre objekttyper som har tilknytning til utvinningen av mineralske råstoffer. Dette er: - RastoffSpesialmr - Gruverommr - RastoffDeponi - RastoffSikringSone - RastoffSikringGjerde - GrusukkStatistikkkt - Rastoffroveunkt - Esker

5 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Datamodeller Datamodellene er justert i forhold til forrige versjon for å innpasse de nye begrepene. En ny og mer fullstendig datamodell i UML, tilpasset nye objektypenavn og egenskaper, vil bli utarbeidet i neste versjon av SSI. Datamodell - Råstoffutvinning verordnede objektet Råstoffregistrering Råstoffområde Råstoffobservasjon / -lokalitet Mer detaljerte objekter Kobling mot eksterne databaser Råstoffområde / -registrering / -observasjon /-lokalitet Malm Industrimineraler Naturstein Grunnvann unkt for statistikk Forekomst-id Sand og grus ukk Leire Torv røvepunkt Databaser NGU Massetak (bruddomr.) Spesialområde mråde med gruverom Deponi Sikringssone I den øverste figuren ligger en overordnet datamodell som viser relasjonene mellom hovedinndelingen av råstoffobjektene. I den nederste figuren ser en hvilke råstofftyper det er tale om, og hvordan de er relatert til de øvrige objekttypene i databeskrivelsen. Forekomst-id er koblingsnøkkel til flere av NGU s fagdatabaser. Spesielle tema som deponi, spesialområde, område for gruverom og sikringssone, peker nødvendigvis ikke tilbake på en bestemt råstoffobjekt.

6 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning SSI Basisnavndefinisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle SSI-basisnavn som er spesielle for denne objektkatalogen og som ikke finnes i den generelle SSI-beskrivelsen. Følgende elementer blir definert: ALTERN_FNR,, ANT_RA, AVFALLTYE,, DKBETNG, DKVEG, DRIFTFHLD, DRIFTMETD, EGN_BERLAG, EGN_BET, EGN_DEKKE, EGN_FRLAG, FREKNAVN, FREKM_ID, GJERDETYE, KVAL_BET, KVAL_VEG, MATRTYE, MATRUNTYE, MEKT50, R_FNR, R_LNR, R_NR, R_RESERVER,,, TI_VLUM, TT_RD, VIRKSMHET, VLUM_M3, til sammen 31 elementer. 5.1 ALTERN_FNR alternativtforekomstnummer Alternativt forekomstnummerering. Kan ha en bestem form innen den enkelte forekomstdatabasen, og behøver ikke å være unikt. Benyttes ofte for å peke tilbake på nummereringssystemer i eldre registre...altern_fnr T20 <tekst> 5.2 kjemiskeanalyseantall Antallet kjemiske og/eller mekaniske analyser som er utført på materiale fra objektet... H4 5.3 ANT_RA rapportantall Antall rapporter som er registrert med tilknytning til råstoffobjektet...ant_ra H2 5.4 AVFALLTYE avfalltype Beskriver avfallstypen i et deponi (avfallsområde)...avfalltye H2 1 Gruvevelte (ofte metallholdig) 2 Slamdeponi (kan være metallholdig) 3 Steintipp (hovedsakelig umineralisert 4 Slagg (avfall fra smelteprosess) 5.5 beskrivelseavforekomsten Beskrivende tekstfelt. Fordi tekstfeltet kan bli meget stort vurderes andre former for tilgjengelighet... T40000 <tekst> 5.6 DKBETNG dokumentasjonbetong Dokumentasjonsgrad 1-4 for grusforekomster i forbindelse med anvendelse til betongformål. Viser omfanget av undersøkelsene. Den sikreste egnethetsvurderingen gis for godt undersøkte forekomster (grad 1)...DKBETNG H1 0 Dok.grad ikke vurdert. Man har ikke tilstrekkelige opplysninger til å vurdere dokumentasjonsgraden. Gjelder spesielt eldre forekomstdata 1 Godt undersøkt. Til betongformål kreves det informasjon om steinklasse, svake bergartskorn, glimmer og skifer samt sandinnhold. 2 Noe undersøkt. Til betongformål kreves det informasjon om svake

7 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning DKVEG dokumentasjonveg bergartskorn, glimmer og skifer samt sandinnhold. 3 Lite undersøkt. Det kreves informasjon om sandinnhold 4 Lokaliteten er ikke undersøkt. Dokumentasjonsgrad 1-4 for grusforekomster i forbindelse med anvendelse til vegformål. Viser omfanget av undersøkelsene. Den sikreste egnethetsvurderingen gis for godt undersøkte forekomster (grad 1)...DKVEG H1 0 Dok.grad ikke vurdert. Man har ikke tilstrekkelige opplysninger til å vurdere dokumentasjonsgraden. Gjelder spesielt eldre forekomstdata. 1 Godt undersøkt. Til vegformål kreves det informasjon om steinklasse, svake bergartskorn, glimmer og skifer samt sandinnhold. I tillegg til informasjon om abrasjonsverdi og slitasjemotstand 2 Noe undersøkt. Til vegformål kreves det informasjon om svake bergartskorn, glimmer og skifer samt sandinnhold i tillegg til informasjon om steinklasse. 3 Lite undersøkt. Det kreves informasjon om sandinnhold 4 Lokaliteten er ikke undersøkt. 5.8 DRIFTFHLD driftforhold Beskriver driftsforholdene til virksomheten (ajour pr. siste oppdatering)...driftfhld H2 1 Ikke satt i drift (mulig fremtidig drift) 2 I drift 3 Sporadisk drift 4 Nedlagt 5.9 DRIFTMETD driftmetode Driftsmetode beskriver den dominerende driftsmetode for lokaliteten...driftmetd H2 1 Underjordsdrift 2 Dagbrudd 3 Dag- og underjordsdrift 61 Knusing 62 Knusing/sikting 65 Knusing/sikting/vasking 66 Sikting 67 Sikting/vasking 68 Vasking 69 Annen driftsmetode 71 Kildeutspring/grunnvannsutslag 72 Vannforsyningsbrønn 73 bservasjonsbrønn 74 Sonderboring

8 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning EGN_BERLAG egnethettilbærelag Kvalitetsangivelse for grus og pukk til vegformål, nærmere bestemt stabilisert bærelag. Det skilles ikke mellom mekanisk-, bituminøst- eller sementstabilisert bærelag. Inndelingen er basert på Statens Vegvesens vegnormal, håndbok EGN_BERLAG H2 0 Ikke vurdert 60 Egnet 90 Uegnet 5.11 EGN_BET egnethettilbetong Kvalitetsangivelse for grus og pukk til betongformål. Inndelingen er basert på Statens Vegvesens vegnormal, håndbok EGN_BET H2 0 Ikke vurdert 60 Egnet 90 Uegnet 5.12 EGN_DEKKE egnethettilvegdekke Kvalitetsangivelse for grus og pukk til vegdekkeformål. Inndelingen er basert på den beregnede maksimale Års-Døgn- Trafikken (ÅDT). Inndelingen er basert på Statens Vegvesens vegnormal, håndbok EGN_DEKKE H2 0 Ikke vurdert 10 > ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT 50 < 1500 ÅDT 60 Egnet 90 Uegnet 5.13 EGN_FRLAG egnethettilforsterkningslag Kvalitetsangivelse for grus og pukk til vegformål, nærmere bestemt forsterkningslag. Det skilles ikke mellom øvre og nedre fosterkningslag. Inndelingen er basert på Statens Vegvesens vegnormal, håndbok EGN_FRLAG H2 0 Ikke vurdert 60 Egnet 90 Uegnet 5.14 FREKNAVN forekomstnavn Navn på forekomsten..freknavn T25 <tekst> 5.15 FREKM_ID forekomstident Forekomstidentifikasjonskode som består av kommunenummer. (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et forekomstnummer (3siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eks: FREKM_ID H11

9 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning GJERDETYE sikringgjerdetype Gjerdetype omfatter ulike typer sikringsgjerder som settes opp rundt gruveanlegg o.l...gjerdetye H1 1 Trådgjerde 2 Nettinggjerde 9 Andre 5.17 KVAL_BET kvalitettilbetongformål Kvalitetsangivelse for grus og pukk til betong- og vegformål. Kodeverdiene benyttes for begge formålene. Inndelingen er basert på Statens Vegvesens vegnormal, håndbok KVAL_BET H2 0 Ikke vurdert 10 Meget god kvalitet 20 God kvalitet 50 Middels god kvalitet 60 Dårlig kvalitet 90 Meget dårlig kvalitet 5.18 KVAL_VEG kvalitettilvegformål Kvalitetsangivelse for grus og pukk til betong- og vegformål. Kodeverdiene benyttes for begge formålene. Inndelingen er basert på Statens Vegvesens vegnormal, håndbok KVAL_VEG H2 0 Ikke vurdert 10 Meget god kvalitet 20 God kvalitet 50 Middels god kvalitet 60 Dårlig kvalitet 90 Meget dårlig kvalitet 5.19 MATRTYE materialtype Materialtype definerer hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning...matrtye H2 1 Edelmetaller(Au,Ag,GE) 2 Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) 3 Jernlegeringsmetaller (Cr, Ni, Co, V, Mo, W) 4 Basemetaller (Cu, Zn, binkl. Fesulfider, As, Sb, Bi, Sn) 5 Energimetaller (U, Th) 6 Spesialmetaller (Nb, Ta, Be, Li, Sc, REE) 19 Andre metaller 21 Kalk 22 Kvarts (inkl. kvartsitt) 23 Talk 24 Feltspat (inkl. nefelin) 25 livin 26 Grafitt 27 Kull 39 Andre industrimineraler 41 Blokkstein 42 Skifer 51 ukk/knust fjell 61 Sand og grus 62 Grus og andre løsmasser 63 Skred og forvitring 64 Skjellsand 65 Steintipp

10 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Leire 67 Torv 71 Grunnvann i fjell 73 Grunnvann i fjell og løsmasser 28 Dolomitt 5.20 MATRUNTYE materialundertype Underinndeling av materialtypene (MATRTYE) som gir mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, b, Zn osv.) og mineralnavn)...matruntye T30 <tekst> 5.21 MEKT50 mektighet50% Gjennomsnittlig mektighet (lagtykkelse) i forekomsten, anslått med 50% sannsynlighet. I NGUs grus- og pukkdatabase er det også oppgitt en mektighet med 10% og 90% sannsynlighet...mekt50 D R_FNR forekomstnummer Forekomstnummeret er en del av Forekomst_id-nummeret, men er ført opp for seg selv for å lette bruken av data/referanse til forekomst. Merknad: Er en del av FREKM_ID: Eks: 1729(001)0101..R_FNR H R_LNR lokalitetnummer Lokalitetsnummeret er en del av Forekomst_id-nummeret, men er ført opp for seg selv for å lette bruken av data/referanse til forekomst. Merknad: Er en del av FREKMM_ID: Eks: (01)01..R_LNR H R_NR prøvenummer røvenummeret er en del av Forekomst_id-nummeret, men er ført opp for seg selv for å lette bruken av data/referanse til forekomst. Merknad: Er en del av FREKMM_ID: Eks: (01)..R_NR H R_RESERVER råstoffreserver Antall tonn (angitt i 1000 tonn) som er påvist som råstoffreserve. ppgis bare dersom reserven er påvist ved boring eller andre operative data. Brukes for malmer og industrimineraler...r_reserver H sistebefaringdato Dato for siste befaring av forekomsten som ble utført i felt... H8

11 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning stedfestingverifisert Angir om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert).. T3 Ja Nei 5.28 TI_VLUM deponitippvolum Anslått volum (angitt i kubikkmeter) på deponiet (avfallstipper fra produksjonen). Der forekomsten har flere ulike steintipper er det totale tippvolumet som er oppgitt..ti_vlum H TT_RD totalroduksjon Anslått tonnasje (angitt i 1000 tonn) av totalt utvunnet råstoff i forekomsten. Anslaget er gjort på basis av prøvedrift eller regulær drift...tt_rd H VIRKSMHET virksomhet Virksomhet beskriver omfanget av bergverksaktiviteten/masseuttaket i forekomsten)...virksmhet H2 1 rospektering 2 Røsking 3 Skjerp 4 røvedrift 5 Gruvedrift 41 Steinbrudd 42 Mulig fremtidig uttaksområde 43 Typelokalitet(er) 61 Grustak (massetak) 62 Utplanert massetak/endret arealbruk 63 bservasjonslokalitet 64 Leirtak 65 Torvtak 71 Naturlig grunnvannskilde 72 Borebrønn 73 vervåkingsstasjon 5.31 VLUM_M3 råstoffvolum Gjennomsnittlig volum av registreringen, målt i m3. Anslått med 50% sannsynlighet. Angir areal multiplisert med gjennomsnittlig mektighet...vlum_m3 H10

12 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Lånte elementer I tabellen finnes elementer som er brukt av objekttyper i denne katalogen men som tilhører andre kataloger. Elementnavn Tilhører objektkatalog AREALVERDI_IND GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 DAT GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 FTEMA GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 GEÅVISNINGTYE GEI - Geologi, innledning GEVERDIVURD GEI - Geologi, innledning JRDART LSM - Løsmassegeologi KMM GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 LTEMA GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 DATERT GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 HAV GEN10 - Generell del i SSI, kapittel 10 TEMA GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 GEI - Geologi, innledning GEI - Geologi, innledning TEMAKVK GEI - Geologi, innledning Her følger definisjonene på de lånte elementene. NB1! Definisjonene er kopiert fra originaldefinisjonen i eierkatalogen. NB2! Det er kun listet opp de kodeverdiene som er definert brukt i denne katalogen. For full kodeliste, se originaldefinisjon AREALVERDI_IND Arealverdiindikator En verdiklassifisering som fører til en flatedekkende inndeling av arealer i et A-, B- og C-område. (Må ikke forveksles med kartleggingsstandarder, FKB A-D som angis områdevis innen en kommune). Inndelingen indikerer i hvilken grad man kan forvente innsigelser dersom det foretas endringer i arealdisponeringen...arealverdi_ind T DAT Dato Dato kan benyttes på to måter: Se fullstendig kodeliste i originaldefinisjonen av basis-elementet. Dersom DAT benyttes som en egenskap til objekttypen, angis hvilken dato dataene er verifisert mot det virkelige objektet som beskrives. For kartdata vil en benytte flyfotodato, synfaringsdato eller ev. oppdateringsdato/kontrolldato I de tilfeller DAT inngår i et gruppeelement skal dette forståes ut fra sammenhengen. Dato oppgis i samsvar med NS-IS 8601, basic-beskrivelse; med år, mnd og dag. (Ååååmmdd) For mer detaljert angivelse, se TID..DAT DAT <dato> FTEMA flatetemakode Temakode knyttet til flaterepresentasjon. Benyttes for FLATE og TRASE...FTEMA H Malmområde 4502 Industri mineral område 4503 Natursteinområde 4504 ukkområde 4505 Sand- og grusområde 4507 Leirområde 4508 Torvområde 4509 Grunnvannsområde 4510 Mineralsk råstoffområde 4511 Malmregistrering 4512 Industrimineralregistrering 4513 Natursteinregistrering 4514 ukkregistrering

13 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Sand- og grusregistrering 4517 Leirregistrering 4518 Torvregistrering 4519 Grunnvannsregistrering 4524 ukkuttak 4525 Grusuttak 4530 Massetak, bruddområde 4531 Spesialområde 4532 mråde, gruverom 4533 Deponi (avfallsområde) 4534 Sikringssone GEÅVISNINGTYE Synbarheten Viser hvor sikker/usikker en geologisk stedfesting/avgrensning av det geologiske objektet er, på hvilken måte den er påvist i terrenget eller hvilken tolkningmetode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen..geåvisningtye H GEVERDIVURD geologiskverdivurdering Angir hvor viktig en råstoffregistrering eller en annen geologisk registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse, nå eller for framtiden..geverdivurd H JRDART løsmassekode Se fullstendig kodeliste i originaldefinisjonen av basis-elementet. Løsmassekoder for ulike løsmassetyhper (jordarter) på kvartærgeologiske kart. Nærmere forklaring til definisjoner og hvordan de ble dannet, er å finne i artikkelen; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske unders. 1991)...JRDART H KMM kommunenummer Se fullstendig kodeliste i originaldefinisjonen av basis-elementet. Det er ofte behov for å angi hvilken kommune data ligger innenfor. Statistisk Sentralbyrå har en offisiell liste over kommunenummer hvor de to første siffer er fylkesnummer og de to siste kommunenummer innen fylket. Merknad: Merknad: Det presiseres at KMM alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. KMM benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer...kmm H LTEMA linjetemakode Se fullstendig kodeliste i originaldefinisjonen av basis-elementet. Linjetema. Benyttes til en grovkoding av data for LINJE, KURVE, BUE, BUE, SIRKEL, SIRKEL, KLTIDE, BEZIER...LTEMA H Esker, grusrygg 4535 Sikringsgjerde grense medium Generell mekanisme for å angi om et objekt befinner seg over terreng ( i luft ), på terrenget, under terrenget, i vann, etc... T1 Se fullstendig kodeliste i originaldefinisjonen av basis-elementet.

14 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning DATERT ppdateringsdato oppdateringsdato. Dato for siste digitale oppdatering (ajourhold). Viser til dato for oppdatering av egenskaper på representasjonspunktet (år, mnd og dag)...datert DAT <dato> HAV pphav rganisasjon som opprinnelig lagde datasettet/tjenesten...hav H TEMA punkttemakode unkttema. Benyttes til en grovkoding av data for for UNKT, SVERM, SYMBL..TEMA H Malmlokalitet 4522 Industrimineralobservasjon 4523 Natursteinobservasjon 4526 Grus- og pukkråstoffpunkt 4527 Leirobservasjon 4528 Torvobservasjon 4529 Grunnvannsobservasjon 4536 unkt for statistikk 4537 røvepunkt Temajustering Tematisk justering. Angir om et avledet tema, som er opprettet ved standard automatisk klassifikasjon (makro), senere er justert av fagperson pga. supplerende data og informasjon... H Temakvalitet Se fullstendig kodeliste i originaldefinisjonen av basis-elementet. Tematisk kvalitet/oppløsning. Kvaliteten på registrering/kartlegging sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi.med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering... T TEMAKVK Temakvalitetskode Se fullstendig kodeliste i originaldefinisjonen av basis-elementet. Tallkode for tematisk kvalitet/oppløsning, (se temakvalitet)..temakvk H1 Se fullstendig kodeliste i originaldefinisjonen av basis-elementet.

15 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning bjektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objekttypene Råstoffområder Grunnvannmr Grunnvannsressursområde. mråde med potensielle grunnvannsressurser. Avgrensningen behøver ikke være nøyaktig, og forekomster er ikke nødvendigvis påvist. IndustriMineralmr Industrimineralområde. mråde med bergarter som har potensiale som industrimineral. Avgrensningen behøver ikke være nøyaktig, og forekomster er ikke nødvendigvis påvist. Leirmr Leirområde. Leirområde hvor leirmineralene har et visst industrielt potensiale. Avgrensingen behøver ikke være nøyaktig, og forekomster er ikke nødvendigvis påvist. Malmmr Malmområde. mtales ofte som en malmprovins. Representerer en avgrensing rundt større eller mindre malmregistreringer (malmforekomster). Avgrensningen er ikke nøyaktig. MineralskRastoffmr Mineralsk råstoffområde. Mineralsk råstoffområde. mråde med en eller flere mineralske forekomster (uspesifisert). Avgrensningen er ikke nøyaktig, og forekomster er ikke nødvendigvis påvist. Natursteinmr Natursteinområde. mråde med bergarter som har potensiale som naturstein (skifer, blokkstein). Avgrensningen behøver ikke være nøyaktig, og forekomster er ikke nødvendigvis påvist. ukkmr ukksteinsområde. mråde med bergarter som har potensiale som pukkråstoff (knust fjell). Avgrensingen behøver ikke være nøyaktig, og forekomster er ikke nødvendigvis påvist. SandGrusmr Sand- og grusområde. Representerer en avgrensing rundt større eller mindre sand- og grusregistreringer. Løsmassene kan også bestå av forvitringsjord oa. Avgrensingen behøver ikke være nøyaktig. Torvmr Torvområde. Myrområde som har potensiale for torvproduksjon. Avgrensingen behøver ikke være nøyaktig, og forekomster er ikke nødvendigvis påvist Råstoffregistreringer, -observasjoner/-lokaliteter Grunnvannbservasjon Grunnvannobservasjon. bservasjonspunkt i forbindelse med undersøkelsen av en grunnvannsressurs. GrunnvannRegistrering Grunnvannsregistrering. Registrering av en grunnvannsressurs. Kan være en grunnvannsbrønn, naturlig kildeutspring eller avgrensning av et grunnvannsmagasin i fjell eller løsmasser. Grusbservasjon Grusobservasjon. bservasjonspunkt i forbindelse med undersøkelsen av en grusressurs. GrusukkRastoffkt Grus-, pukk-, råstoffpunkt. Liten løsmasse- eller pukkregistrering, (punkt som ofte gjengis som bokstavsymbol på kart. resenteres som bokstavpunkt på grus/pukkressurskart. GrusUttak Grusuttak. Uttaksområde for sand- og grus (massetak). IndustriMineralbservasjon Industrimineralobservasjon. bservasjonspunkt i forbindelse med undersøkelsen av et industrimineralressurs. IndustriMineralRegistrering Industrimineralregistrering. Registrering av industrimineralressurs. Registreringen kan være en industrimineralforekomst eller en del av en slik forekomst. Leirbservasjon Leireobservasjon. bservasjonspunkt i forbindelse med undersøkelsen av en leirressurs. LeirRegistrering Leireregistrering. Registrering av en leirmineralressurs. Registreringen kan være en punkforekomst eller en del av en slik forekomst. MalmLokalitet Malmlokalitet. Mindre lokalitet hvor det er tatt ut malmmineraler (skjerp). MalmRegistrering Malmregistrering. MassetakBruddmr

16 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-16 Massetak-, bruddområde. Spesifisert avgrensning for uttaksområde for sand- og grus (massetak) og steinbrudd i dagoverflaten (bruddområder) knyttet til uttak av pukk, malm, industrimineraler, naturstein m.v. Ved underjordsdrift (gruver) vil registreringen representere aktivitetens utgående i dagoverflaten. Natursteinbservasjon Natursteinobservasjon. bservasjonspunkt i forbindelse med undersøkelsen av natursteinressurs. NatursteinRegistrering Natursteinregistrering. Registrering av natursteinressurs. Registreringen kan være en natursteinforekomst eller en del av en slik forekomst. ukkbservasjon ukkregistrering. Klonet fra objekttype ukkregistrering. Beskrivelse: Registrering av en pukksteinressurs. Registreringen kan være en pukkforekomst eller en del av en slik forekomst. ukkregistrering ukkregistrering. Registrering av en pukksteinressurs. Registreringen kan være en pukkforekomst eller en del av en slik forekomst. ukkuttak ukkuttak. Uttaksområde for pukk (steinbrudd), uten spesifisert avgrensning. SandGrusRegistrering Sand- og grusregistrering. Registrering av en sand- og grusressurs. Registreringen kan være en grusforekomst eller en del av en slik forekomst. Torvbservasjon Torvobservasjon. bservasjonspunkt i forbindelse med undersøkelsen av torvressurs. TorvRegistrering Torvregistrering. Registrering av en torvressurs. Registreringen kan være en pukkforekomst eller en del av en slik forekomst Spesielle tema Esker Ryggformet sand- og grusavsetning. Ryggformet sand- og grusavsetning dannet av en breelv som renner i en dyp kløft i isen. fte registrert som et formelement ved hjelp av senterlinjen langsetter grusryggen (eskeren). GrusukkStatistikkkt Grus-, pukkstatistikkpunkt. unkt for plasering av statistikk på ressurskarter (Bruker denne å leveres ut fra NGU?) Gruverommr Gruveromområde. mråde med gruverom i undergrunnen. RastoffDeponi Råstoffdeponi. Deponiområde. Steintipper fra råstoffuttak, og avfallsvelter fra bergverk m.v. Egenskapen "deponitype" angir hva deponiet består av. Rastoffroveunkt Råstoffprøvepunkt. unktlokalitet hvor det er tatt (innsamlet) prøve(r) for videre bearbeidselse/analyse. I punkksammenheng representerer dette en pukkobservasjon. RastoffSikringGjerde Råstoffsikringsgjerde. Sikringsgjerde rundt gruveåpninger etc. RastoffSikringSone Råstoffsikringsone. Sikringssone (klausuleringssone) Rundt grunnvannsbrønn etc. RastoffSpesialmr Råstoff spesialområde. Spesialområde (undersøkelsesområde, detaljundersøkelsesområde, prospekteringsområde, prøvetakingsområde etc.) Aktuelle objekttyper fra GEI - Geologi, innledning GeolAvgrLinje Geologisk avgrensningslinje. Avgrensning av ulike geologiske områder

17 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Kodeliste og detaljeringsgrad for objekttypene Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i SSI. Alle objekter skal være kodet med kvalitet og dato ihht SSI del1. bjekttype Merknad Grafisk elem/objekt SSI-element Verdi B Råstoffområder Grunnvannmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4509 MATRTYE IndustriMineralmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4502 MATRTYE MATRUNTYE Leirmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4507 Malmmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4501 MATRTYE MATRUNTYE MineralskRastoffmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4510 Natursteinmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4503 MATRTYE MATRUNTYE ukkmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4504 MATRTYE SandGrusmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4505 MATRTYE Torvmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4508 Råstoffregistreringer, - observasjoner/-lokaliteter Grunnvannbservasjon UNKT BJTYE <navn> TEMA 4529 ALTERN_FNR FREKM_ID MATRTYE FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM GrunnvannRegistrering FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4519 Grusbservasjon UNKT BJTYE <navn> FREKM_ID R_FNR R_LNR MATRTYE FREKNAVN

18 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-18 EGN_BET EGN_DEKKE EGN_BERLAG EGN_FRLAG DATERT R_RESERVER DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD TEMAKVK HAV DATERT KMM GrusukkRastoffkt UNKT BJTYE <navn> TEMA 4526 Liten løsmasse eller punktforekomst som representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. resenteres som bokstavpunkt på grus/pukkressurskart. JRDART GrusUttak FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4525 FREKM_ID R_FNR R_LNR MATRTYE JRDART FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD EGN_BET EGN_DEKKE EGN_BERLAG EGN_FRLAG DATERT DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM IndustriMineralbservasjon UNKT BJTYE <navn> TEMA 4522 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. FREKM_ID MATRTYE MATRUNTYE FREKNAVN R_FNR R_LNR

19 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-19 VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ALTERN_FNR R_RESERVER TT_RD TI_VLUM DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM IndustriMineralRegistrering FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4512 FREKM_ID MATRTYE FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM Leirbservasjon UNKT BJTYE <navn> TEMA 4527 Flere av egenskapene i denne databeskrivelsen vil være aktuelle for denne objekttypen når data etableres engang i fremtiden. LeirRegistrering FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4517 Flere av egenskapene i denne databeskrivelsen vil være aktuelle for denne objekttypen når data etableres engang i fremtiden. MalmLokalitet UNKT BJTYE <navn> TEMA 4521 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten areal. FREKM_ID MATRTYE MATRUNTYE R_FNR R_LNR FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ALTERN_FNR R_RESERVER

20 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-20 TT_RD TI_VLUM DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM MalmRegistrering FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4511 FREKM_ID MATRTYE MATRUNTYE R_FNR R_LNR FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM MassetakBruddmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4530 R_FNR FREKM_ID MATRTYE FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM Natursteinbservasjon UNKT BJTYE <navn> TEMA 4523 Forekomsten representerer en punktregistrering (lokalitet) uten

21 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-21 FREKM_ID MATRTYE MATRUNTYE R_FNR R_LNR FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD ALTERN_FNR R_RESERVER TT_RD TI_VLUM DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM NatursteinRegistrering FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4513 FREKM_ID MATRTYE FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM ukkbservasjon UNKT BJTYE <navn> R_FNR R_LNR MATRTYE FREKNAVN EGN_BET EGN_DEKKE EGN_FRLAG DATERT R_RESERVER DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD areal.

22 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-22 TEMAKVK HAV DATERT KMM ukkregistrering FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4514 R_FNR FREKM_ID MATRTYE FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM ukkuttak FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4524 FREKM_ID R_FNR R_LNR MATRTYE FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD DRIFTFHLD EGN_BET EGN_DEKKE EGN_BERLAG EGN_FRLAG DATERT R_RESERVER TT_RD TI_VLUM DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM SandGrusRegistrering FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4515 R_FNR FREKM_ID MATRTYE FREKNAVN VIRKSMHET DRIFTMETD

23 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-23 DRIFTFHLD DAT GEÅVISNINGTYE GEVERDIVURD AREALVERDI_IND TEMAKVK HAV DATERT KMM Torvbservasjon UNKT BJTYE <navn> TEMA 4528 Flere av egenskapene i denne databeskrivelsen vil være aktuelle for denne objekttypen når data etableres engang i fremtiden. TorvRegistrering FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4518 Flere av egenskapene i denne databeskrivelsen vil være aktuelle for denne objekttypen når data etableres engang i fremtiden. Spesielle tema Esker LINJE BJTYE <navn> LTEMA 4516 Senterlinje i en grusrygg. I kvartærgeologiske løsmassedata er eskeren en av flere glasiale formelementer (LTEMA 4546) og skilles ut med egenskapen FRMELLINTY = 12 (esker). HAV GEÅVISNINGTYE GrusukkStatistikkkt UNKT BJTYE <navn> TEMA 4536 unkt for plassering av statistikk (diagram) FREKM_ID Gruverommr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4532 FREKM_ID RastoffDeponi FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4533 AVFALLTYE FREKM_ID Rastoffroveunkt UNKT BJTYE <navn> TEMA 4537 Benyttes i tilfeller der prøvelokaliteten utgjør et eget stedfeste objekt. FREKM_ID R_FNR R_LNR R_NR RastoffSikringGjerde LINJE BJTYE <navn> KURVE LTEMA 4535 GJERDETYE RastoffSikringSone FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4534 FREKM_ID RastoffSpesialmr FLATE BJTYE <navn> FTEMA 4531 bjekttyper lånt fra andre kataloger GeolAvgrLinje Tilhører GEI

24 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning SSI-gruppe definisjoner Nedenfor følger noen definisjoner på de vanligste SSI-datagruppene. Malmforekomst som areal.flate <serienummer>:.. BJTYE <MalmRegistrering>..FTEMA <temanummer>..frekm_id <forekomstidentifikator>..matrtye <materialtype>..freknavn <navn på forekomsten>..virksmhet <omfang av virksomheten>..driftmetd <driftsmetoden>..drifthld <driftsforholdene>..nøh <nord> <øst> <høyde> Kommentar FREKM_ID består av kommunenummer (4 siffer), forekomstnr. (3 siffer), lokalitetsnr. (2 siffer), og prøvenr. (2 siffer). Flatetema kan inneholde høydeopplysninger (..NØH) 6.4 Eksempler Nye eksempler vil bli utarbeidet senere, og som tar hensyn til den nye datamodellen.

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Denne datatypen er ikke tidligere vært beskrevet i SSI-sammenheng. Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Arealbruk - Historikk og status 1 Historikk og status Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Løsmassegeologi - Historikk og status 1 Historikk og status Første spe begynnelse til

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status 1 Historikk og status Denne datatypen

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Adressepunkt - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-ADR ble

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av fastmerker ble første gang

Detaljer

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing'

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing' SSI versjon 3.4 versikt over rettinger utført etter 'frysing' I forbindelse med arbeidet rundt SSI-versjon 3.4 er enkelte feil oppdaget i en fase hvor vi ikke har hatt muligheter til å rette i selve standardene.

Detaljer

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015 FAGDAG MASSETAK Planlegging og forvaltning i Hedmark Lars Libach 29. Januar 2015 Norges geologiske undersøkelse Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 FKB Arealbruk INNHOLDSFORTEGNELSE FKB AREALBRUK... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Arealbruksgrense...

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-337. Databeskrivelse : Løsmassegeologi

SOSI standard - versjon 3.0 2-337. Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard - versjon 3.0 2-337 Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard - versjon 3.0 2-338 Databeskrivelse : Løsmassegeologi - Historikk og status Denne side er blank 2-338 I standard - versjon 3.0

Detaljer

Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden

Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden Peer Richard Neeb Oslo 4. juni 2009 NGU s arbeid i Oslo regionen Økonomisk utvikling og status Ressurser i Osloregionen Fremtidsmuligheter Ressursforvaltning

Detaljer

Verdier i norske fjell

Verdier i norske fjell Svelvikryggen - grus Rogaland anortositt Åheim - olivin Verdier i norske fjell NGU- dagen, 6.02.13 Ron Boyd, Rolv Dahl, Eyolf Erichsen og Peer-Richard Neeb (og mange flere!) Sand, grus, pukk Naturstein

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann 30.08.2016 Innhold Hvilke data leverer NGU til Det offentlige kartgrunnlaget Hvordan få oversikt og tilgang Gjennomgang av datasettene Nye

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE NOTAT Til: Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ Trond Sundby Fra: NGU Arkiv: Dato: 11. november 2010 Kopi: MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE Under følger en kortfattet vurdering

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-283 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-284 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Råstoffutvinning tatens kartverk I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser - Litt om DMF - Hvem er vi og hva gjør vi? - Hvorfor forvalte mineralressurser?

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 299. Databeskrivelse : Råstoffutvinning

SOSI standard - versjon 2.2 Side 299. Databeskrivelse : Råstoffutvinning I standard - versjon 2.2 ide 299 Databeskrivelse : Råstoffutvinning tatens kartverk I standard - versjon 2.2 ide 300 Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Historikk og status Denne side er blank 300 tatens

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 0 (Utkast til 23.01.97 NIJS SSI-arb.gr.

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat)

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) Erling Onstein 19.febr 1998 SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) 1. Innledning Access-implementasjonen bygger på logisk modell beskrevet i notat SOSI-forvaltning logisk modell skrevet av David Skogan.

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Hva finnes der nede mon tro? Per Ryghaug, Sjefsingeniør, Geomatikk, NGU NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser,

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer

Veiledning søknad om driftskonsesjon

Veiledning søknad om driftskonsesjon Veiledning søknad om driftskonsesjon Etter mineralloven 43 kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) ved samlet uttak 3 på mer enn 10 000 m masse.

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og

Detaljer

OM DRIFTSRAPPORTEN. Forskriftenes 1-8 Rapportering ved drift lyder:

OM DRIFTSRAPPORTEN. Forskriftenes 1-8 Rapportering ved drift lyder: OM DRIFTSRAPPORTEN Generelt Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser i Norge

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-399 Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-400 Databeskrivelse : Grottedata - Historikk og status Denne side er blank 2-400 I standard - versjon 3.0 2-401 Databeskrivelse

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark www.sweco.no Ytre Hvaler nasjonalpark Konsekvenser for løsmasser og steinmaterialer Utført av SWECO Grøner AS på oppdrag fra Fylkesmannen i Østfold SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Ressurssituasjonen i regionen

Ressurssituasjonen i regionen Ressurssituasjonen i regionen Halvdagskonferanse om masseforvaltning Akershus fylkeskommune 25 februar 2014 Knut Wolden Norges geologiske undersøkelse Grus og pukk som byggeråstoff Tilgang og forbruk av

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune NGU Rapport 91.113 Grunnvann i Orkdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.113 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Dønna kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stor-Elvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineraler i Norge Norge har en variert geologi med et stort potensial for mineralproduksjon

Detaljer

Fra forekomst til god forvaltning

Fra forekomst til god forvaltning Fra forekomst til god forvaltning NGU-dagen 7. februar 2013 Rolv Dahl, NGU Med bidrag fra T. Heldal, P.-R. Neeb, E. Erichsen, P.Ryghaug med flere Hvor mange diamanter har et land? Oslo, da? Hvem passer

Detaljer

Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser

Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser Driftsplanveileder Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser Uttak av mineralske forekomster er regulert av mineralloven. Loven krever

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune. Grunnlag for arealplanlegging.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune. Grunnlag for arealplanlegging. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune.

Detaljer

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser ISSN 1893-1170 (online utgave) ISSN 1893-1057 (trykt utgave) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser Rolv Dahl 1,*, Tom Heldal 1, Henrik Schiellerup

Detaljer

RAPPORT Kongsvik: Mulig

RAPPORT Kongsvik: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.028 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tjeldsund kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer