Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN"

Transkript

1 Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Driftsrapporten skal gi DMF nødvendig innformasjon for å gjennomføre pålagte oppgaver etter mineralloven, samt dekke myndighetenes behov for statistikk. Statistiske data som samles inn er viktige for å: - Få frem betydningen av næringen overfor Nærings- og fiskeridepartementet og andre offentlige myndigheter og allmennheten. - Bidra til at fylker, kommuner og industrien får inn mineralressursene i en god arealplanlegging som omfatter både mineralreserver i drift og mineralressurser som kan få betydning for fremtiden. - Gi en aktuell oversikt over næringen. LOVHJEMMEL FOR INNKREVING AV DRIFTSRAPPORT DMF har i minerallovens 46 jf. forskriften 1-8 hjemmel for å kreve inn opplysninger om drift. Loven trådte i kraft 1. januar Forskriftenes 1-8 Rapportering ved drift lyder: Ved uttak av mineralske ressurser skal det årlig sendes driftsrapport til Direktoratet for mineralforvaltning. Rapporten skal minst opplyse om uttakets størrelse siste år, antall ansatte og omsetning. Direktoratet for mineralforvaltning kan sammen med Norges geologiske undersøkelse fastsette eget skjema for driftsrapport. DEFINISJONER BENYTTET I DRIFTSRAPPORTEN Mineralnæringen omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide råstoff fra fjell eller løsmasser. Det skilles mellom fem ulike grupper råstoffer. fast Byggeråstoffer (pukk, grus, leire) til bygge- og anleggsformål. Her: pukk = knust fastfjell Grus = løsmasser inkludert knust naturgrus. Industrimineraler er mineraler og bergarter som utvinnes på grunn av sine fysiske og kjemiske, ikke-metalliske egenskaper. Dette gjelder produktene kalkstein, olivin, dolomitt, talk, kvarts, kvartsitt, feltspat, anorthositt, grafitt og nefelinsyenitt. Naturstein omfatter stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater og emner for bruk i bygninger, monumenter og utearealer. Det skilles mellom skifer, murestein og blokkstein (larvikitt, anortositt, gneis, granitt, kleberstein, marmor og syenitt). Metalliske malmer omfatter mineraler som inneholder metaller i så store mengder at de kan utvinnes økonomisk. De metalliske malmene omfatter, jern, nikkel, ilmenitt, kobber, sink, gull, molybden etc. Energimineraler omfatter fossile brennstoffer som torv og kull.

2 Veileder utfylling driftsrapport 2014 INNLOGGING Ved elektronisk innsendelse av rapport benyttes nettadressen: Skjermbilde som er vist i figur 1 kommer da frem. Ved å benytte: Fig. 1 Åpningsbilde Driftsrapport (Mineralstatistikk-Bergverksberetning) Brukernavn: passord: Rapport Mineraldata kommer skjermbilde i fig. 2 frem.

3 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 2 Bilde for valg av kommune Fra dette skjermbildet velges kommunen for uttaksstedet. Ved valg av kommune vil alle uttakssteder som DMF har registrert i kommunen komme opp. Figur 3 viser et eksempel. DMF og NGU ønsker fortrinnsvis at rapporten sendes inn elektronisk. Innsender anbefales å ta en utskrift av den elektroniske rapporten til eget bruk. Opplysninger som kan ha konkurransemessig betydning er unntatt offentlighet i ht off. loven 13 jf. fvl 13 første ledd 2). Opplysninger om enkeltbedrifter vil ikke bli videreformidlet uten etter avtale.

4 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 3 Eksempel på valgmuligheter i Rygge kommune

5 Veileder utfylling driftsrapport 2014 INNSENDING AV DRIFTSRAPPORT Innsending av driftsrapport kan skje ved at: - Skjema fylles ut elektronisk - Skjema fylles ut manuelt og sendes inn pr. post eller telefax Ved innsending pr. post/telefax benyttes: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade N-7441 TRONDHEIM Eller pr. telefaks: OM UTFYLLING AV DE ENKELTE POSTER I DRIFTSRAPPORTEN 1 KONTAKTOPPLYSNINGER Det skal fylles ut en driftsrapport for hvert enkelt uttakssted. NB: Direktoratet ber om at kontaktopplysninger/adresse og organisasjonsnr. på elektronisk skjema, evt. tilsendt skjema sjekkes og korrigeres dersom det er nødvendig. Alle punkter merket med * må fylles ut. Dersom det ikke finnes skjema for det aktuelle produksjonsstedet kan det hentes opp et tomt skjema fra web-siden. - Obligatoriske poster merket med * må fylles ut. - Organisasjonsnr. fylles ut med 9 siffer. Dersom organisasjonsnummer ikke er tilgjengelig fylles posten ut med ni 9-tall. Det kommer frem feilmelding dersom ikke alle obligatoriske felter er utfylt. Ved feilmelding må anviste felt rettes opp og skjema sendes inn på nytt. Når skjemaet er korrekt utfylt og klart for elektronisk innsending, får man godkjent og bekreftet at det er sendt.

6 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 4 Kontaktopplysninger Driftsrapport DRIFTSOPPLYSNINGER Det er laget avkryssingsfelt for ulike opplysninger DMF ønsker innhentet for å kunne gjennomføre pålagte oppgaver i henhold til mineralloven, herunder tilsyn med virksomheten. Det skal svares ja/nei på disse spørsmålene. Figur 5 Opplysninger om driften, Driftsrapport 2014

7 Veileder utfylling driftsrapport I punkt opplyses om driften foregår etter driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning (tidligere Bergvesenet). Dersom driftsplan er godkjent av kommunen svares nei. - I punkt opplyses om det er avvik fra godkjent driftsplan, svares ja/nei - I punkt opplyses om det planlegges avvik fra driftsplan neste år (2014) - I punkt opplyses om området er sikret eller ikke. Det kan eventuelt gis korte tilleggsopplysninger om hvilke sikringstiltak, f.eks avsperringer, inngjerding, skilting etc. som er gjort under pkt 7 tilleggsopplysninger. - I punkt Konsesjon. Dersom bedriften har konsesjon opplyses om det er konsesjon etter: o Konsesjonsloven av 1974 o Konsesjonsloven av 2003 o Kalksteinsloven av 1914 o Kvartsloven av 1949 o Industrikonsesjonsloven av 1917 o Mineralloven av I punkt opplyses om området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. - I punkt opplyses om det drives etter godkjent reguleringsplan. Hvis ja vedtaksdato evt. tilleggsopplysninger pkt I punkt opplyses om bedriften har vært i kontakt med DMF i løpet av det siste året. Hvis ja opplyses hva henvendelsen gjaldt. (tilleggsopplysninger pkt. 8) - I punkt opplyses om bedriften har beregnet gjenstående reserver. Dersom bedriften har beregnet gjenstående reserver føres disse opp under punkt I pnkt opplyses om bedriften har prospektert/lett etter nye ressurser siste året (se også pkt ) I punkt 2.3 gis diverse opplysninger om arealer som berøres av uttaket, gjenstående reserver og lete- og kartleggingskostnader i I punkt opplyses summen av arealet som er berørt v mineraluttaket og bygnigsmassen som er oppført i tilknytning til mineraluttaket. (Arealet oppgis i dekar (1000 m 2 ) - I punkt oppgis arealet av området som er dekket av driftskonsesjon utstedt av DMF, i dekar (1000 m 2 ) - I punkt oppgis gjenstående reserver i mill. tonn (gjelder dersom bedriften har svart ja på spørsmål I punkt oppgis lete- og kartleggingskostnader ( i mill. kr) for 2014, dersom bedriften har svart ja på pkt

8 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Figur 6 Opplysninger om Areal, reserver, prospektering, Driftsrapport UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Under Uttak i året (tonn) føres opp mengde bergarter/mineraler som er tatt ut i løpet av Videre føres opp tonn gråberg/skrotstein som er lagt i deponi. Dvs uttatte masser som deponeres og som senere kan bli brukt/omsatt. Produksjonen skal oppgis i tonn. Dersom produksjon oppgis i m 3 må det opplyses hvorvidt det er løse eller faste m 3. Det må videre oppgis omregningsfaktor for omregning til tonn. Under Solgt/levert (tonn) føres opp tonnasje som er solgt/levert i løpet Dersom bedriften har eksport må land oppgis under pkt. 8. Tilleggsopplysninger fra produsent (jf. veileder).

9 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 7 Uttak, produksjon og salg/levering i året 4. SALGSVERDI FOB I KR Navn på produktet, samt verdien av den andel som er solgt innenlands og den andel som er eksportert. Salgsverdien i FOB fra uttakssted/produksjonssted dvs. levert fra produksjonssted til bil eller båt. FOB betyr Free on board.

10 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 8 Punkt 4 Salgsverdi FOB kr. 5. CE-MERKING (BARE PUKK- GRUS- SKIFER- MURESTEIN- OG BLOKKSTEINBEDRIFTER). For disse skal det opplyses om produktene oppfyller kravene til CE-merking. Alle må svare ja/nei, nye regler for omsetning fra Fig. 9 Punkt 5. CE-merking (bare pukk- og grusbedrifter) 6. FORBRUKSOMRÅDER I % (BARE PUKK- OG GRUSBEDRIFTER). For grus og pukkprodusenter er det viktig å få opplysninger om bruksområdene fordelt på vegformål, faste dekker/asfalttilslag, betongformål og fyllmasser/annet i % av totalt solgt mengde/produksjon. Fig. 10 Punkt 6. Forbruksområder i % (bare pukk- og grusbedrifter Nedenfor er de ulike bruksformålene definert: VEG (overbygning) 1. Faste dekker. Masser til faste bituminøse og sementbaserte vegdekker. For eksempel asfalt, oljegrus, etc. 2. Veg/bære- og forsterkningslag/grus-dekker. Masser til bærelag, forsterkningslag og grusdekker på alle typer veger. 3. Betong.

11 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Tilslag til alle typer betongprodukter og mørtler. 4. Annet. All masse som ikke passer inn under punktene ovenfor. For eksempel fyllinger i byggegroper og tomter, underlag i vegbygging, drensmasser etc. Det skal også opplyses om produktene som omsettes i markedet oppfyller kravene til CE-merking, jf. de lovmessige krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriften hjemlet i plan- og bygningsloven (kravet til CE-merking). 7. TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT (BARE FOR PUKK- OG GRUSBEDRIFTER) I dette punktet skal det føres opp tonnøre som betales til grunneier i henhold til avtale. Tonnøret kan oppgis i kr/tonn. Dersom tonn-øret oppgis i kr/m 3, må det opplyses hvilken faktor som skal benyttes ved omregning til tonn. Fig. 10 Punkt 7 Tonnøre/grunneieravgift (bare for pukk- og grusbedrifter). 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT I dette punktet gis utfyllende opplysninger om driften,for eksempel: - Driften generelt - Markedsforhold, - Eksport (til hvilket land) - Utvidelser/investeringer - Andre forhold av betydning for driften - Hva materialene blir brukt til - Eierskifte av forekomst. Eller andre forhold som Direktoratet for mineralforvaltning bør kjenne til. Dersom det ikke er tilstrekkelig med plass på skjema kan ytterligere opplysninger skrives på et eget ark som legges ved. Fig. 11 Punkt 8 Tilleggsopplysninger fra produsent. 9. SYSSELSETTING (ÅRSVERK/TIMER) Det skilles mellom egne og innleide ansatte pr. produksjonssted i hver kommune. Innleide ansatte er de som utfører arbeid i produksjonen før transport ut fra bedriften, f.eks sprengning, regnskap, vaskeog verkstedtjenester. Et årsverk er satt til 1700 timer, og oppgis i skjemaet i antall årsverk med en desimal, for eksempel 20,6.

12 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 12 Punkt 9. Sysselsetting Årsverk 10. TRANSPORT I % (BARE PUKK OG GRUSBEDRIFTER) Her skal det oppgis hvor stor andel av salgsvolumet som blir transportert til kunde på bil, tog eller med båt. Husk at linjesummen må være lik 100%. Fig. 13 Punkt 10. Transport i % (bare for grus- og pukkbedrifter). 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I km (BARE PUKK- OG GRUS- BEDRIFTER Her skal anslått gjennomsnittlig transportlengde (km) fra uttakssted til kunde angis. Fig. 14 Punkt 11. Gjennomsnittlig transportlengde i km (bare for grus- og pukkbedrifter). 12. KOMMENTARER TIL SKJEMAET Direktoratet ønsker å gjøre innrapporteringen fra bedriftene så enkel som mulig. I dette arbeidet inngår også å gjøre skjema og innsending så enkel som mulig, slik at innsendingen fører til minst mulig belastning på den enkelte tiltakshaver/driver. Derfor ber Direktoratet om å få en tilbakemelding, både når det gjelder skjema og veileder, på hva som er bra og hva som kan forbedres. Fig. 15 Punkt 12 Kommentarer til skjema og veileder. 3.0 INNSENDING AV SKJEMA Direktoratet ønsker fortrinnsvis at skjema sendes inn elektronisk. Når skjema er ferdig utfylt klikkes det på knappen Send dataene elektronisk. Det ferdig utfylte skjema vil da bli sendt til databasen for mineralstatistikk. Sjekk at det ikke er feilmeldinger. Da må disse rettes opp før skjemaet kan sendes inn på nytt for å bli registrert.

13 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Direktoratet anbefaler innsender å ta utskrift av skjema til eget bruk i forbindelse med inn-sending. Alternativt kan utfylt skjema returneres til: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade N-7441 TRONDHEIM Fig. 16 Innsending av data elektronisk Spørsmål og kommentarer kan rettes til: Peter J. Brugmans, Direktoratet for mineralforvaltning, tlf / / Brit Kaasbøll, Direktoratet for mineralforvaltning, tlf , eller til Peer R. Neeb, NGU, tlf / og Roald Tangstad, NGU, tlf: /

14 Driftsrapport - (Mineralstatistikk - Bergverksberetning) Skjema for innsamling av data for Forskriftenes 1-9 Rapportering om drift jf. mineralloven 46 (NB! Du kan bruke "Tab"-tasten for å flytte pekeren fra felt til felt. IKKE bruk "Enter"- tasten.) Ønsker heretter skjemaet på nynorsk : Veileder 1. KONTAKTOPPLYSNINGER NB! Det skal også sendes inn skjema for uttaksteder uten uttak/produksjon i (I tillegg til korrekte kontaktopplysninger skal det settes verdien 0 i de aktuelle felt under punkt 3. UTTAK,PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET.) Org. nr.*: Bedriftens navn*: AS Kalkproduksjon Adresse*: Kalkveien 1 Postnr.*: 1111 Poststed*: Kalkbygda Telefon*: Mobil: Telefaks: E-post adresse: Skjemaet fylt ut av*: Eilert Kalk 2. DRIFTSOPPLYSNINGER 2.1 Tid og sted Prod.år: 2014, Kommune: Halden og uttak.sted *: Kalkåsen Ngu nr.: (Uttaksstedet er ikke koblet til NGU's databaser.) 2.2 Driftsforhold, (for detaljer se veileder) 1. Drives uttaket etter driftsplan godkjent av Direktoratet,(Bergvesenet)? : Ja 2. Har det i løpet av driftsåret vært avvik i forhold til godkjent driftsplan? : Ja 3. Planlegges det avvik i forhold til godkjent driftsplan neste år? : Ja 4. Er driftsområdet forsvarlig sikret, (se veileder)? : Ja 5. Har virksomheten konsesjon,(se veileder)? : Ja 6. Er området avsatt til råstoffutvikling i kommuneplanens arealdel? : Ja 7. Drives det etter godkjent reguleringsplan? : Ja 8. Har bedriften vært i kontakt med Direktoratet det siste året? : Ja 9. Har bedriften beregnet gjenstående reserver, (Se 2.3.3)? : Ja 10. Har bedriften lett etter nye ressurser siste år, (Se 2.3.4)? : Ja

15 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd Areal, reserver, prospektering, (for detaljer se veileder) 1. Sum areal mineraluttak og bygningsmasse angitt i dekar, (1000m2) : 2. Areal på driftskonsesjonen angitt i dekar, (1000m2) : 3. Gjenstående forekomst, (reserver/ressurser), (mill. tonn) : 4. Lete- og kartleggingskostnader siste år, (mill. kr.) : 3. UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Uttak i året (tonn) Solgt/levert i året (tonn FOB) Gråberg- Produsert* /Skrotstein Produkt* Innenlands* Eksport Dagbrudd (Inklusiv pukk/knust fjell, alle fraksjoner samla.) Under jord Kalkstein Løsmasser (Inklusiv naturgrus/sand og knust naturgrus/stein, alle fraksjoner samla.) Resirkulerte masser der sand,grus og pukk inngår (Masser som knuses og selges på nytt som byggeråstoff) Produkt Asfalt (tonn) Betong (tonn) Annen grus/pukk (tonn) 4. SALGSVERDI (FOB) I KR. Produkt*: Sum innenlands* Sum eksport Kalkstein

16 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd 2 5. CE-MERKING (Bare for grus, pukk, skifer, murestein og blokkstein). Oppfyller produktene som omsettes i markedet kravene til CE-merking? : (Jf. krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriftene hjemlet i plan- og bygningsloven) 6. FORBRUK/BRUKSOMRÅDER I % (Bare for grus og pukkbedrifter). (OBS! Linjesummen må være lik 100%) Produkt: Veg (%) Faste dekker (%) Betong (%) Annet (%) 7. TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT, (Bare for grus og pukkbedrifter). Produkt Kr/tonn Antall tonn Tonnavgift Tonnavgift 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT (JF. VEILEDER) Det har i driftsåret vært avvik fra driftsplan ved at den nordre delen av forekomsten er drevet av kvalitetshensyn. Neste år planlegges avvik fra foreliggende driftsplan ved at dagbrudd nord for forekomsten skal drives for å skaffe salgsvare til en spesiell kunde 9. SYSSELSETTING ÅRSVERK Egne ansatte Innleide ansatte I produksjon * 15 1 I administrasjon * TRANSPORT I % (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (%) Tog (%) Båt (%) Transport innland *) Transport eksport *) *) Linjesummen må være 100% 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I KM (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (km) Tog (km) Båt (km) Transport innland Transport eksport 12. KOMMENTARER TIL SKJEMAET Alternativt kan utfylt skjema sendes/faxes til: Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim Fax nr E-post: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Peter Brugmans eller til Peer Richard Neeb Copyright 2015 Norges geologiske undersøkelse (NGU)

17 Driftsrapport - (Mineralstatistikk - Bergverksberetning) Skjema for innsamling av data for Forskriftenes 1-9 Rapportering om drift jf. mineralloven 46 (NB! Du kan bruke "Tab"-tasten for å flytte pekeren fra felt til felt. IKKE bruk "Enter"- tasten.) Ønsker heretter skjemaet på nynorsk : Veileder 1. KONTAKTOPPLYSNINGER NB! Det skal også sendes inn skjema for uttaksteder uten uttak/produksjon i (I tillegg til korrekte kontaktopplysninger skal det settes verdien 0 i de aktuelle felt under punkt 3. UTTAK,PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET.) Org. nr.*: Bedriftens navn*: AS Pukkproduksjon Adresse*: Pukkveien 1 Postnr.*: 1111 Poststed*: Pukkby Telefon*: Mobil: Telefaks: E-post adresse: Skjemaet fylt ut av*: Per Pukk 2. DRIFTSOPPLYSNINGER 2.1 Tid og sted Prod.år: 2014, Kommune: 0101 Halden og uttak.sted *: Pukkbruddet Ngu nr.: (Uttaksstedet er ikke koblet til NGU's databaser.) 2.2 Driftsforhold, (for detaljer se veileder) 1. Drives uttaket etter driftsplan godkjent av Direktoratet,(Bergvesenet)? : Ja 2. Har det i løpet av driftsåret vært avvik i forhold til godkjent driftsplan? : Nei 3. Planlegges det avvik i forhold til godkjent driftsplan neste år? : Nei 4. Er driftsområdet forsvarlig sikret, (se veileder)? : Ja 5. Har virksomheten konsesjon,(se veileder)? : Ja 6. Er området avsatt til råstoffutvikling i kommuneplanens arealdel? : Ja 7. Drives det etter godkjent reguleringsplan? : Ja 8. Har bedriften vært i kontakt med Direktoratet det siste året? : Ja 9. Har bedriften beregnet gjenstående reserver, (Se 2.3.3)? : Ja 10. Har bedriften lett etter nye ressurser siste år, (Se 2.3.4)? : Nei

18 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd Areal, reserver, prospektering, (for detaljer se veileder) 1. Sum areal mineraluttak og bygningsmasse angitt i dekar, (1000m2) : Areal på driftskonsesjonen angitt i dekar, (1000m2) : Gjenstående forekomst, (reserver/ressurser), (mill. tonn) : Lete- og kartleggingskostnader siste år, (mill. kr.) : 1 3. UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Uttak i året (tonn) Solgt/levert i året (tonn FOB) Gråberg- Produsert* /Skrotstein Produkt* Innenlands* Eksport Dagbrudd (Inklusiv pukk/knust fjell, Pukk (knust fjell) alle fraksjoner samla.) Under jord Løsmasser (Inklusiv naturgrus/sand og knust naturgrus/stein, alle fraksjoner samla.) Resirkulerte masser der sand,grus og pukk inngår (Masser som knuses og selges på nytt som byggeråstoff) Produkt Asfalt (tonn) Betong (tonn) Annen grus/pukk (tonn) 4. SALGSVERDI (FOB) I KR. Produkt*: Sum innenlands* Sum eksport Pukk (knust fjell)

19 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd 2 5. CE-MERKING (Bare for grus, pukk, skifer, murestein og blokkstein). Oppfyller produktene som omsettes i markedet kravene til CE-merking? : (Jf. krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriftene hjemlet i plan- og bygningsloven) Ja 6. FORBRUK/BRUKSOMRÅDER I % (Bare for grus og pukkbedrifter). (OBS! Linjesummen må være lik 100%) Produkt: Veg (%) Faste dekker (%) Betong (%) Annet (%) Pukk (knust fjell) TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT, (Bare for grus og pukkbedrifter). Produkt Kr/tonn Antall tonn Tonnavgift Pukk (knust fjell) 2, Tonnavgift 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT (JF. VEILEDER) Drift som normalt, søker om tilleggsareal. 9. SYSSELSETTING ÅRSVERK Egne ansatte Innleide ansatte I produksjon * 10 5 I administrasjon * TRANSPORT I % (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (%) Tog (%) Båt (%) Transport innland *) Transport eksport *) 250 *) Linjesummen må være 100% 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I KM (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (km) Tog (km) Båt (km) Transport innland Transport eksport 12. KOMMENTARER TIL SKJEMAET Skjema greitt. Ingen merknader Alternativt kan utfylt skjema sendes/faxes til: Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim Fax nr E-post: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Peter Brugmans eller til Peer Richard Neeb Copyright 2015 Norges geologiske undersøkelse (NGU)

20 Driftsrapport - (Mineralstatistikk - Bergverksberetning) Skjema for innsamling av data for Forskriftenes 1-9 Rapportering om drift jf. mineralloven 46 (NB! Du kan bruke "Tab"-tasten for å flytte pekeren fra felt til felt. IKKE bruk "Enter"- tasten.) Ønsker heretter skjemaet på nynorsk : Veileder 1. KONTAKTOPPLYSNINGER NB! Det skal også sendes inn skjema for uttaksteder uten uttak/produksjon i (I tillegg til korrekte kontaktopplysninger skal det settes verdien 0 i de aktuelle felt under punkt 3. UTTAK,PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET.) Org. nr.*: Bedriftens navn*: AS Grussuttaket Adresse*: Grusveien 1 Postnr.*: 1111 Poststed*: Grusby Telefon*: Mobil: Telefaks: E-post adresse: Skjemaet fylt Pål Grus ut av*: 2. DRIFTSOPPLYSNINGER 2.1 Tid og sted Prod.år: 2014, Kommune: 0101 Halden og uttak.sted *: Grustaket Ngu nr.: (Uttaksstedet er ikke koblet til NGU's databaser.) 2.2 Driftsforhold, (for detaljer se veileder) 1. Drives uttaket etter driftsplan godkjent av Direktoratet,(Bergvesenet)? : ja 2. Har det i løpet av driftsåret vært avvik i forhold til godkjent driftsplan? : Ja 3. Planlegges det avvik i forhold til godkjent driftsplan neste år? : Nei 4. Er driftsområdet forsvarlig sikret, (se veileder)? : Ja 5. Har virksomheten konsesjon,(se veileder)? : Ja 6. Er området avsatt til råstoffutvikling i kommuneplanens arealdel? : Ja 7. Drives det etter godkjent reguleringsplan? : Ja 8. Har bedriften vært i kontakt med Direktoratet det siste året? : Ja 9. Har bedriften beregnet gjenstående reserver, (Se 2.3.3)? : Ja 10. Har bedriften lett etter nye ressurser siste år, (Se 2.3.4)? : Nei

21 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd Areal, reserver, prospektering, (for detaljer se veileder) 1. Sum areal mineraluttak og bygningsmasse angitt i dekar, (1000m2) : Areal på driftskonsesjonen angitt i dekar, (1000m2) : Gjenstående forekomst, (reserver/ressurser), (mill. tonn) : 4 4. Lete- og kartleggingskostnader siste år, (mill. kr.) : 0,5 3. UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Uttak i året (tonn) Solgt/levert i året (tonn FOB) Gråberg- Produsert* /Skrotstein Produkt* Innenlands* Eksport Dagbrudd (Inklusiv pukk/knust fjell, alle fraksjoner samla.) Under jord Løsmasser (Inklusiv naturgrus/sand Grus/Sand og knust naturgrus/stein, alle fraksjoner samla.) Resirkulerte masser der sand,grus og pukk inngår (Masser som knuses og selges på nytt som byggeråstoff) Produkt Asfalt (tonn) Betong (tonn) Annen grus/pukk (tonn) 4. SALGSVERDI (FOB) I KR. Produkt*: Sum innenlands* Sum eksport Grus/Sand

22 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd 2 5. CE-MERKING (Bare for grus, pukk, skifer, murestein og blokkstein). Oppfyller produktene som omsettes i markedet kravene til CE-merking? : (Jf. krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriftene hjemlet i plan- og bygningsloven) ja 6. FORBRUK/BRUKSOMRÅDER I % (Bare for grus og pukkbedrifter). (OBS! Linjesummen må være lik 100%) Produkt: Veg (%) Faste dekker (%) Betong (%) Annet (%) Grus/sand TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT, (Bare for grus og pukkbedrifter). Produkt Kr/tonn Antall tonn Tonnavgift Grus/Sand 3, Tonnavgift 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT (JF. VEILEDER) Driften er avhengig av byggevirksomhet i området. Regner med en svak nedgang kommende år. 9. SYSSELSETTING ÅRSVERK Egne ansatte Innleide ansatte I produksjon * 15 2 I administrasjon * TRANSPORT I % (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (%) Tog (%) Båt (%) Transport innland *) Transport eksport *) 100 *) Linjesummen må være 100% 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I KM (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (km) Tog (km) Båt (km) Transport innland Transport eksport KOMMENTARER TIL SKJEMAET Alternativt kan utfylt skjema sendes/faxes til: Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim Fax nr E-post: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Peter Brugmans eller til Peer Richard Neeb Copyright 2015 Norges geologiske undersøkelse (NGU)

23 Driftsrapport - (Mineralstatistikk - Bergverksberetning) Skjema for innsamling av data for Forskriftenes 1-9 Rapportering om drift jf. mineralloven 46 (NB! Du kan bruke "Tab"-tasten for å flytte pekeren fra felt til felt. IKKE bruk "Enter"- tasten.) Ønsker heretter skjemaet på nynorsk : Veileder 1. KONTAKTOPPLYSNINGER NB! Det skal også sendes inn skjema for uttaksteder uten uttak/produksjon i (I tillegg til korrekte kontaktopplysninger skal det settes verdien 0 i de aktuelle felt under punkt 3. UTTAK,PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET.) Org. nr.*: Bedriftens navn*: Adresse*: Postnr.*: Poststed*: Telefon*: Mobil: Telefaks: E-post adresse: Skjemaet fylt ut av*: 2. DRIFTSOPPLYSNINGER 2.1 Tid og sted Prod.år: 2014, Kommune: og uttak.sted *: Ngu nr.: (Uttaksstedet er ikke koblet til NGU's databaser.) 2.2 Driftsforhold, (for detaljer se veileder) 1. Drives uttaket etter driftsplan godkjent av Direktoratet,(Bergvesenet)? : 2. Har det i løpet av driftsåret vært avvik i forhold til godkjent driftsplan? : 3. Planlegges det avvik i forhold til godkjent driftsplan neste år? : 4. Er driftsområdet forsvarlig sikret, (se veileder)? : 5. Har virksomheten konsesjon,(se veileder)? : 6. Er området avsatt til råstoffutvikling i kommuneplanens arealdel? : 7. Drives det etter godkjent reguleringsplan? : 8. Har bedriften vært i kontakt med Direktoratet det siste året? : 9. Har bedriften beregnet gjenstående reserver, (Se 2.3.3)? : 10. Har bedriften lett etter nye ressurser siste år, (Se 2.3.4)? :

24 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd Areal, reserver, prospektering, (for detaljer se veileder) 1. Sum areal mineraluttak og bygningsmasse angitt i dekar, (1000m2) : 2. Areal på driftskonsesjonen angitt i dekar, (1000m2) : 3. Gjenstående forekomst, (reserver/ressurser), (mill. tonn) : 4. Lete- og kartleggingskostnader siste år, (mill. kr.) : 3. UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Uttak i året (tonn) Solgt/levert i året (tonn FOB) Gråberg- Produsert* /Skrotstein Produkt* Innenlands* Eksport Dagbrudd (Inklusiv pukk/knust fjell, alle fraksjoner samla.) Under jord Løsmasser (Inklusiv naturgrus/sand og knust naturgrus/stein, alle fraksjoner samla.) Resirkulerte masser der sand,grus og pukk inngår (Masser som knuses og selges på nytt som byggeråstoff) Produkt Asfalt (tonn) Betong (tonn) Annen grus/pukk (tonn) 4. SALGSVERDI (FOB) I KR. Produkt*: Sum innenlands* Sum eksport

25 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd 2 5. CE-MERKING (Bare for grus, pukk, skifer, murestein og blokkstein). Oppfyller produktene som omsettes i markedet kravene til CE-merking? : (Jf. krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriftene hjemlet i plan- og bygningsloven) 6. FORBRUK/BRUKSOMRÅDER I % (Bare for grus og pukkbedrifter). (OBS! Linjesummen må være lik 100%) Produkt: Veg (%) Faste dekker (%) Betong (%) Annet (%) 7. TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT, (Bare for grus og pukkbedrifter). Produkt Kr/tonn Antall tonn Tonnavgift Tonnavgift 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT (JF. VEILEDER) 9. SYSSELSETTING ÅRSVERK I produksjon * I administrasjon * Egne ansatte Innleide ansatte 10. TRANSPORT I % (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (%) Tog (%) Båt (%) Transport innland *) Transport eksport *) *) Linjesummen må være 100% 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I KM (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (km) Tog (km) Båt (km) Transport innland Transport eksport 12. KOMMENTARER TIL SKJEMAET Alternativt kan utfylt skjema sendes/faxes til: Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim Fax nr E-post: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Peter Brugmans eller til Peer Richard Neeb Copyright 2015 Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien 1 Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien www.nve.no/pfe Sist endret: 19.09.2006 (nowebedt) 2 Program for energieffektivisering i industrien Rapportering

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING Garantiplikt Garantiplikt foreligger ifølge pakkereiselovens 11-1 ved markedsføring og salg av pakketurer. En pakketur er definert slik i pakkereiselovens 2-1:

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer