Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN"

Transkript

1 Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Driftsrapporten skal gi DMF nødvendig innformasjon for å gjennomføre pålagte oppgaver etter mineralloven, samt dekke myndighetenes behov for statistikk. Statistiske data som samles inn er viktige for å: - Få frem betydningen av næringen overfor Nærings- og fiskeridepartementet og andre offentlige myndigheter og allmennheten. - Bidra til at fylker, kommuner og industrien får inn mineralressursene i en god arealplanlegging som omfatter både mineralreserver i drift og mineralressurser som kan få betydning for fremtiden. - Gi en aktuell oversikt over næringen. LOVHJEMMEL FOR INNKREVING AV DRIFTSRAPPORT DMF har i minerallovens 46 jf. forskriften 1-8 hjemmel for å kreve inn opplysninger om drift. Loven trådte i kraft 1. januar Forskriftenes 1-8 Rapportering ved drift lyder: Ved uttak av mineralske ressurser skal det årlig sendes driftsrapport til Direktoratet for mineralforvaltning. Rapporten skal minst opplyse om uttakets størrelse siste år, antall ansatte og omsetning. Direktoratet for mineralforvaltning kan sammen med Norges geologiske undersøkelse fastsette eget skjema for driftsrapport. DEFINISJONER BENYTTET I DRIFTSRAPPORTEN Mineralnæringen omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide råstoff fra fjell eller løsmasser. Det skilles mellom fem ulike grupper råstoffer. fast Byggeråstoffer (pukk, grus, leire) til bygge- og anleggsformål. Her: pukk = knust fastfjell Grus = løsmasser inkludert knust naturgrus. Industrimineraler er mineraler og bergarter som utvinnes på grunn av sine fysiske og kjemiske, ikke-metalliske egenskaper. Dette gjelder produktene kalkstein, olivin, dolomitt, talk, kvarts, kvartsitt, feltspat, anorthositt, grafitt og nefelinsyenitt. Naturstein omfatter stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater og emner for bruk i bygninger, monumenter og utearealer. Det skilles mellom skifer, murestein og blokkstein (larvikitt, anortositt, gneis, granitt, kleberstein, marmor og syenitt). Metalliske malmer omfatter mineraler som inneholder metaller i så store mengder at de kan utvinnes økonomisk. De metalliske malmene omfatter, jern, nikkel, ilmenitt, kobber, sink, gull, molybden etc. Energimineraler omfatter fossile brennstoffer som torv og kull.

2 Veileder utfylling driftsrapport 2014 INNLOGGING Ved elektronisk innsendelse av rapport benyttes nettadressen: Skjermbilde som er vist i figur 1 kommer da frem. Ved å benytte: Fig. 1 Åpningsbilde Driftsrapport (Mineralstatistikk-Bergverksberetning) Brukernavn: passord: Rapport Mineraldata kommer skjermbilde i fig. 2 frem.

3 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 2 Bilde for valg av kommune Fra dette skjermbildet velges kommunen for uttaksstedet. Ved valg av kommune vil alle uttakssteder som DMF har registrert i kommunen komme opp. Figur 3 viser et eksempel. DMF og NGU ønsker fortrinnsvis at rapporten sendes inn elektronisk. Innsender anbefales å ta en utskrift av den elektroniske rapporten til eget bruk. Opplysninger som kan ha konkurransemessig betydning er unntatt offentlighet i ht off. loven 13 jf. fvl 13 første ledd 2). Opplysninger om enkeltbedrifter vil ikke bli videreformidlet uten etter avtale.

4 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 3 Eksempel på valgmuligheter i Rygge kommune

5 Veileder utfylling driftsrapport 2014 INNSENDING AV DRIFTSRAPPORT Innsending av driftsrapport kan skje ved at: - Skjema fylles ut elektronisk - Skjema fylles ut manuelt og sendes inn pr. post eller telefax Ved innsending pr. post/telefax benyttes: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade N-7441 TRONDHEIM Eller pr. telefaks: OM UTFYLLING AV DE ENKELTE POSTER I DRIFTSRAPPORTEN 1 KONTAKTOPPLYSNINGER Det skal fylles ut en driftsrapport for hvert enkelt uttakssted. NB: Direktoratet ber om at kontaktopplysninger/adresse og organisasjonsnr. på elektronisk skjema, evt. tilsendt skjema sjekkes og korrigeres dersom det er nødvendig. Alle punkter merket med * må fylles ut. Dersom det ikke finnes skjema for det aktuelle produksjonsstedet kan det hentes opp et tomt skjema fra web-siden. - Obligatoriske poster merket med * må fylles ut. - Organisasjonsnr. fylles ut med 9 siffer. Dersom organisasjonsnummer ikke er tilgjengelig fylles posten ut med ni 9-tall. Det kommer frem feilmelding dersom ikke alle obligatoriske felter er utfylt. Ved feilmelding må anviste felt rettes opp og skjema sendes inn på nytt. Når skjemaet er korrekt utfylt og klart for elektronisk innsending, får man godkjent og bekreftet at det er sendt.

6 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 4 Kontaktopplysninger Driftsrapport DRIFTSOPPLYSNINGER Det er laget avkryssingsfelt for ulike opplysninger DMF ønsker innhentet for å kunne gjennomføre pålagte oppgaver i henhold til mineralloven, herunder tilsyn med virksomheten. Det skal svares ja/nei på disse spørsmålene. Figur 5 Opplysninger om driften, Driftsrapport 2014

7 Veileder utfylling driftsrapport I punkt opplyses om driften foregår etter driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning (tidligere Bergvesenet). Dersom driftsplan er godkjent av kommunen svares nei. - I punkt opplyses om det er avvik fra godkjent driftsplan, svares ja/nei - I punkt opplyses om det planlegges avvik fra driftsplan neste år (2014) - I punkt opplyses om området er sikret eller ikke. Det kan eventuelt gis korte tilleggsopplysninger om hvilke sikringstiltak, f.eks avsperringer, inngjerding, skilting etc. som er gjort under pkt 7 tilleggsopplysninger. - I punkt Konsesjon. Dersom bedriften har konsesjon opplyses om det er konsesjon etter: o Konsesjonsloven av 1974 o Konsesjonsloven av 2003 o Kalksteinsloven av 1914 o Kvartsloven av 1949 o Industrikonsesjonsloven av 1917 o Mineralloven av I punkt opplyses om området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. - I punkt opplyses om det drives etter godkjent reguleringsplan. Hvis ja vedtaksdato evt. tilleggsopplysninger pkt I punkt opplyses om bedriften har vært i kontakt med DMF i løpet av det siste året. Hvis ja opplyses hva henvendelsen gjaldt. (tilleggsopplysninger pkt. 8) - I punkt opplyses om bedriften har beregnet gjenstående reserver. Dersom bedriften har beregnet gjenstående reserver føres disse opp under punkt I pnkt opplyses om bedriften har prospektert/lett etter nye ressurser siste året (se også pkt ) I punkt 2.3 gis diverse opplysninger om arealer som berøres av uttaket, gjenstående reserver og lete- og kartleggingskostnader i I punkt opplyses summen av arealet som er berørt v mineraluttaket og bygnigsmassen som er oppført i tilknytning til mineraluttaket. (Arealet oppgis i dekar (1000 m 2 ) - I punkt oppgis arealet av området som er dekket av driftskonsesjon utstedt av DMF, i dekar (1000 m 2 ) - I punkt oppgis gjenstående reserver i mill. tonn (gjelder dersom bedriften har svart ja på spørsmål I punkt oppgis lete- og kartleggingskostnader ( i mill. kr) for 2014, dersom bedriften har svart ja på pkt

8 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Figur 6 Opplysninger om Areal, reserver, prospektering, Driftsrapport UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Under Uttak i året (tonn) føres opp mengde bergarter/mineraler som er tatt ut i løpet av Videre føres opp tonn gråberg/skrotstein som er lagt i deponi. Dvs uttatte masser som deponeres og som senere kan bli brukt/omsatt. Produksjonen skal oppgis i tonn. Dersom produksjon oppgis i m 3 må det opplyses hvorvidt det er løse eller faste m 3. Det må videre oppgis omregningsfaktor for omregning til tonn. Under Solgt/levert (tonn) føres opp tonnasje som er solgt/levert i løpet Dersom bedriften har eksport må land oppgis under pkt. 8. Tilleggsopplysninger fra produsent (jf. veileder).

9 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 7 Uttak, produksjon og salg/levering i året 4. SALGSVERDI FOB I KR Navn på produktet, samt verdien av den andel som er solgt innenlands og den andel som er eksportert. Salgsverdien i FOB fra uttakssted/produksjonssted dvs. levert fra produksjonssted til bil eller båt. FOB betyr Free on board.

10 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 8 Punkt 4 Salgsverdi FOB kr. 5. CE-MERKING (BARE PUKK- GRUS- SKIFER- MURESTEIN- OG BLOKKSTEINBEDRIFTER). For disse skal det opplyses om produktene oppfyller kravene til CE-merking. Alle må svare ja/nei, nye regler for omsetning fra Fig. 9 Punkt 5. CE-merking (bare pukk- og grusbedrifter) 6. FORBRUKSOMRÅDER I % (BARE PUKK- OG GRUSBEDRIFTER). For grus og pukkprodusenter er det viktig å få opplysninger om bruksområdene fordelt på vegformål, faste dekker/asfalttilslag, betongformål og fyllmasser/annet i % av totalt solgt mengde/produksjon. Fig. 10 Punkt 6. Forbruksområder i % (bare pukk- og grusbedrifter Nedenfor er de ulike bruksformålene definert: VEG (overbygning) 1. Faste dekker. Masser til faste bituminøse og sementbaserte vegdekker. For eksempel asfalt, oljegrus, etc. 2. Veg/bære- og forsterkningslag/grus-dekker. Masser til bærelag, forsterkningslag og grusdekker på alle typer veger. 3. Betong.

11 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Tilslag til alle typer betongprodukter og mørtler. 4. Annet. All masse som ikke passer inn under punktene ovenfor. For eksempel fyllinger i byggegroper og tomter, underlag i vegbygging, drensmasser etc. Det skal også opplyses om produktene som omsettes i markedet oppfyller kravene til CE-merking, jf. de lovmessige krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriften hjemlet i plan- og bygningsloven (kravet til CE-merking). 7. TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT (BARE FOR PUKK- OG GRUSBEDRIFTER) I dette punktet skal det føres opp tonnøre som betales til grunneier i henhold til avtale. Tonnøret kan oppgis i kr/tonn. Dersom tonn-øret oppgis i kr/m 3, må det opplyses hvilken faktor som skal benyttes ved omregning til tonn. Fig. 10 Punkt 7 Tonnøre/grunneieravgift (bare for pukk- og grusbedrifter). 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT I dette punktet gis utfyllende opplysninger om driften,for eksempel: - Driften generelt - Markedsforhold, - Eksport (til hvilket land) - Utvidelser/investeringer - Andre forhold av betydning for driften - Hva materialene blir brukt til - Eierskifte av forekomst. Eller andre forhold som Direktoratet for mineralforvaltning bør kjenne til. Dersom det ikke er tilstrekkelig med plass på skjema kan ytterligere opplysninger skrives på et eget ark som legges ved. Fig. 11 Punkt 8 Tilleggsopplysninger fra produsent. 9. SYSSELSETTING (ÅRSVERK/TIMER) Det skilles mellom egne og innleide ansatte pr. produksjonssted i hver kommune. Innleide ansatte er de som utfører arbeid i produksjonen før transport ut fra bedriften, f.eks sprengning, regnskap, vaskeog verkstedtjenester. Et årsverk er satt til 1700 timer, og oppgis i skjemaet i antall årsverk med en desimal, for eksempel 20,6.

12 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Fig. 12 Punkt 9. Sysselsetting Årsverk 10. TRANSPORT I % (BARE PUKK OG GRUSBEDRIFTER) Her skal det oppgis hvor stor andel av salgsvolumet som blir transportert til kunde på bil, tog eller med båt. Husk at linjesummen må være lik 100%. Fig. 13 Punkt 10. Transport i % (bare for grus- og pukkbedrifter). 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I km (BARE PUKK- OG GRUS- BEDRIFTER Her skal anslått gjennomsnittlig transportlengde (km) fra uttakssted til kunde angis. Fig. 14 Punkt 11. Gjennomsnittlig transportlengde i km (bare for grus- og pukkbedrifter). 12. KOMMENTARER TIL SKJEMAET Direktoratet ønsker å gjøre innrapporteringen fra bedriftene så enkel som mulig. I dette arbeidet inngår også å gjøre skjema og innsending så enkel som mulig, slik at innsendingen fører til minst mulig belastning på den enkelte tiltakshaver/driver. Derfor ber Direktoratet om å få en tilbakemelding, både når det gjelder skjema og veileder, på hva som er bra og hva som kan forbedres. Fig. 15 Punkt 12 Kommentarer til skjema og veileder. 3.0 INNSENDING AV SKJEMA Direktoratet ønsker fortrinnsvis at skjema sendes inn elektronisk. Når skjema er ferdig utfylt klikkes det på knappen Send dataene elektronisk. Det ferdig utfylte skjema vil da bli sendt til databasen for mineralstatistikk. Sjekk at det ikke er feilmeldinger. Da må disse rettes opp før skjemaet kan sendes inn på nytt for å bli registrert.

13 Veileder utfylling driftsrapport 2014 Direktoratet anbefaler innsender å ta utskrift av skjema til eget bruk i forbindelse med inn-sending. Alternativt kan utfylt skjema returneres til: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade N-7441 TRONDHEIM Fig. 16 Innsending av data elektronisk Spørsmål og kommentarer kan rettes til: Peter J. Brugmans, Direktoratet for mineralforvaltning, tlf / / Brit Kaasbøll, Direktoratet for mineralforvaltning, tlf , eller til Peer R. Neeb, NGU, tlf / og Roald Tangstad, NGU, tlf: /

14 Driftsrapport - (Mineralstatistikk - Bergverksberetning) Skjema for innsamling av data for Forskriftenes 1-9 Rapportering om drift jf. mineralloven 46 (NB! Du kan bruke "Tab"-tasten for å flytte pekeren fra felt til felt. IKKE bruk "Enter"- tasten.) Ønsker heretter skjemaet på nynorsk : Veileder 1. KONTAKTOPPLYSNINGER NB! Det skal også sendes inn skjema for uttaksteder uten uttak/produksjon i (I tillegg til korrekte kontaktopplysninger skal det settes verdien 0 i de aktuelle felt under punkt 3. UTTAK,PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET.) Org. nr.*: Bedriftens navn*: AS Kalkproduksjon Adresse*: Kalkveien 1 Postnr.*: 1111 Poststed*: Kalkbygda Telefon*: Mobil: Telefaks: E-post adresse: Skjemaet fylt ut av*: Eilert Kalk 2. DRIFTSOPPLYSNINGER 2.1 Tid og sted Prod.år: 2014, Kommune: Halden og uttak.sted *: Kalkåsen Ngu nr.: (Uttaksstedet er ikke koblet til NGU's databaser.) 2.2 Driftsforhold, (for detaljer se veileder) 1. Drives uttaket etter driftsplan godkjent av Direktoratet,(Bergvesenet)? : Ja 2. Har det i løpet av driftsåret vært avvik i forhold til godkjent driftsplan? : Ja 3. Planlegges det avvik i forhold til godkjent driftsplan neste år? : Ja 4. Er driftsområdet forsvarlig sikret, (se veileder)? : Ja 5. Har virksomheten konsesjon,(se veileder)? : Ja 6. Er området avsatt til råstoffutvikling i kommuneplanens arealdel? : Ja 7. Drives det etter godkjent reguleringsplan? : Ja 8. Har bedriften vært i kontakt med Direktoratet det siste året? : Ja 9. Har bedriften beregnet gjenstående reserver, (Se 2.3.3)? : Ja 10. Har bedriften lett etter nye ressurser siste år, (Se 2.3.4)? : Ja

15 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd Areal, reserver, prospektering, (for detaljer se veileder) 1. Sum areal mineraluttak og bygningsmasse angitt i dekar, (1000m2) : 2. Areal på driftskonsesjonen angitt i dekar, (1000m2) : 3. Gjenstående forekomst, (reserver/ressurser), (mill. tonn) : 4. Lete- og kartleggingskostnader siste år, (mill. kr.) : 3. UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Uttak i året (tonn) Solgt/levert i året (tonn FOB) Gråberg- Produsert* /Skrotstein Produkt* Innenlands* Eksport Dagbrudd (Inklusiv pukk/knust fjell, alle fraksjoner samla.) Under jord Kalkstein Løsmasser (Inklusiv naturgrus/sand og knust naturgrus/stein, alle fraksjoner samla.) Resirkulerte masser der sand,grus og pukk inngår (Masser som knuses og selges på nytt som byggeråstoff) Produkt Asfalt (tonn) Betong (tonn) Annen grus/pukk (tonn) 4. SALGSVERDI (FOB) I KR. Produkt*: Sum innenlands* Sum eksport Kalkstein

16 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd 2 5. CE-MERKING (Bare for grus, pukk, skifer, murestein og blokkstein). Oppfyller produktene som omsettes i markedet kravene til CE-merking? : (Jf. krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriftene hjemlet i plan- og bygningsloven) 6. FORBRUK/BRUKSOMRÅDER I % (Bare for grus og pukkbedrifter). (OBS! Linjesummen må være lik 100%) Produkt: Veg (%) Faste dekker (%) Betong (%) Annet (%) 7. TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT, (Bare for grus og pukkbedrifter). Produkt Kr/tonn Antall tonn Tonnavgift Tonnavgift 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT (JF. VEILEDER) Det har i driftsåret vært avvik fra driftsplan ved at den nordre delen av forekomsten er drevet av kvalitetshensyn. Neste år planlegges avvik fra foreliggende driftsplan ved at dagbrudd nord for forekomsten skal drives for å skaffe salgsvare til en spesiell kunde 9. SYSSELSETTING ÅRSVERK Egne ansatte Innleide ansatte I produksjon * 15 1 I administrasjon * TRANSPORT I % (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (%) Tog (%) Båt (%) Transport innland *) Transport eksport *) *) Linjesummen må være 100% 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I KM (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (km) Tog (km) Båt (km) Transport innland Transport eksport 12. KOMMENTARER TIL SKJEMAET Alternativt kan utfylt skjema sendes/faxes til: Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim Fax nr E-post: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Peter Brugmans eller til Peer Richard Neeb Copyright 2015 Norges geologiske undersøkelse (NGU)

17 Driftsrapport - (Mineralstatistikk - Bergverksberetning) Skjema for innsamling av data for Forskriftenes 1-9 Rapportering om drift jf. mineralloven 46 (NB! Du kan bruke "Tab"-tasten for å flytte pekeren fra felt til felt. IKKE bruk "Enter"- tasten.) Ønsker heretter skjemaet på nynorsk : Veileder 1. KONTAKTOPPLYSNINGER NB! Det skal også sendes inn skjema for uttaksteder uten uttak/produksjon i (I tillegg til korrekte kontaktopplysninger skal det settes verdien 0 i de aktuelle felt under punkt 3. UTTAK,PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET.) Org. nr.*: Bedriftens navn*: AS Pukkproduksjon Adresse*: Pukkveien 1 Postnr.*: 1111 Poststed*: Pukkby Telefon*: Mobil: Telefaks: E-post adresse: Skjemaet fylt ut av*: Per Pukk 2. DRIFTSOPPLYSNINGER 2.1 Tid og sted Prod.år: 2014, Kommune: 0101 Halden og uttak.sted *: Pukkbruddet Ngu nr.: (Uttaksstedet er ikke koblet til NGU's databaser.) 2.2 Driftsforhold, (for detaljer se veileder) 1. Drives uttaket etter driftsplan godkjent av Direktoratet,(Bergvesenet)? : Ja 2. Har det i løpet av driftsåret vært avvik i forhold til godkjent driftsplan? : Nei 3. Planlegges det avvik i forhold til godkjent driftsplan neste år? : Nei 4. Er driftsområdet forsvarlig sikret, (se veileder)? : Ja 5. Har virksomheten konsesjon,(se veileder)? : Ja 6. Er området avsatt til råstoffutvikling i kommuneplanens arealdel? : Ja 7. Drives det etter godkjent reguleringsplan? : Ja 8. Har bedriften vært i kontakt med Direktoratet det siste året? : Ja 9. Har bedriften beregnet gjenstående reserver, (Se 2.3.3)? : Ja 10. Har bedriften lett etter nye ressurser siste år, (Se 2.3.4)? : Nei

18 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd Areal, reserver, prospektering, (for detaljer se veileder) 1. Sum areal mineraluttak og bygningsmasse angitt i dekar, (1000m2) : Areal på driftskonsesjonen angitt i dekar, (1000m2) : Gjenstående forekomst, (reserver/ressurser), (mill. tonn) : Lete- og kartleggingskostnader siste år, (mill. kr.) : 1 3. UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Uttak i året (tonn) Solgt/levert i året (tonn FOB) Gråberg- Produsert* /Skrotstein Produkt* Innenlands* Eksport Dagbrudd (Inklusiv pukk/knust fjell, Pukk (knust fjell) alle fraksjoner samla.) Under jord Løsmasser (Inklusiv naturgrus/sand og knust naturgrus/stein, alle fraksjoner samla.) Resirkulerte masser der sand,grus og pukk inngår (Masser som knuses og selges på nytt som byggeråstoff) Produkt Asfalt (tonn) Betong (tonn) Annen grus/pukk (tonn) 4. SALGSVERDI (FOB) I KR. Produkt*: Sum innenlands* Sum eksport Pukk (knust fjell)

19 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd 2 5. CE-MERKING (Bare for grus, pukk, skifer, murestein og blokkstein). Oppfyller produktene som omsettes i markedet kravene til CE-merking? : (Jf. krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriftene hjemlet i plan- og bygningsloven) Ja 6. FORBRUK/BRUKSOMRÅDER I % (Bare for grus og pukkbedrifter). (OBS! Linjesummen må være lik 100%) Produkt: Veg (%) Faste dekker (%) Betong (%) Annet (%) Pukk (knust fjell) TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT, (Bare for grus og pukkbedrifter). Produkt Kr/tonn Antall tonn Tonnavgift Pukk (knust fjell) 2, Tonnavgift 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT (JF. VEILEDER) Drift som normalt, søker om tilleggsareal. 9. SYSSELSETTING ÅRSVERK Egne ansatte Innleide ansatte I produksjon * 10 5 I administrasjon * TRANSPORT I % (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (%) Tog (%) Båt (%) Transport innland *) Transport eksport *) 250 *) Linjesummen må være 100% 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I KM (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (km) Tog (km) Båt (km) Transport innland Transport eksport 12. KOMMENTARER TIL SKJEMAET Skjema greitt. Ingen merknader Alternativt kan utfylt skjema sendes/faxes til: Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim Fax nr E-post: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Peter Brugmans eller til Peer Richard Neeb Copyright 2015 Norges geologiske undersøkelse (NGU)

20 Driftsrapport - (Mineralstatistikk - Bergverksberetning) Skjema for innsamling av data for Forskriftenes 1-9 Rapportering om drift jf. mineralloven 46 (NB! Du kan bruke "Tab"-tasten for å flytte pekeren fra felt til felt. IKKE bruk "Enter"- tasten.) Ønsker heretter skjemaet på nynorsk : Veileder 1. KONTAKTOPPLYSNINGER NB! Det skal også sendes inn skjema for uttaksteder uten uttak/produksjon i (I tillegg til korrekte kontaktopplysninger skal det settes verdien 0 i de aktuelle felt under punkt 3. UTTAK,PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET.) Org. nr.*: Bedriftens navn*: AS Grussuttaket Adresse*: Grusveien 1 Postnr.*: 1111 Poststed*: Grusby Telefon*: Mobil: Telefaks: E-post adresse: Skjemaet fylt Pål Grus ut av*: 2. DRIFTSOPPLYSNINGER 2.1 Tid og sted Prod.år: 2014, Kommune: 0101 Halden og uttak.sted *: Grustaket Ngu nr.: (Uttaksstedet er ikke koblet til NGU's databaser.) 2.2 Driftsforhold, (for detaljer se veileder) 1. Drives uttaket etter driftsplan godkjent av Direktoratet,(Bergvesenet)? : ja 2. Har det i løpet av driftsåret vært avvik i forhold til godkjent driftsplan? : Ja 3. Planlegges det avvik i forhold til godkjent driftsplan neste år? : Nei 4. Er driftsområdet forsvarlig sikret, (se veileder)? : Ja 5. Har virksomheten konsesjon,(se veileder)? : Ja 6. Er området avsatt til råstoffutvikling i kommuneplanens arealdel? : Ja 7. Drives det etter godkjent reguleringsplan? : Ja 8. Har bedriften vært i kontakt med Direktoratet det siste året? : Ja 9. Har bedriften beregnet gjenstående reserver, (Se 2.3.3)? : Ja 10. Har bedriften lett etter nye ressurser siste år, (Se 2.3.4)? : Nei

21 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd Areal, reserver, prospektering, (for detaljer se veileder) 1. Sum areal mineraluttak og bygningsmasse angitt i dekar, (1000m2) : Areal på driftskonsesjonen angitt i dekar, (1000m2) : Gjenstående forekomst, (reserver/ressurser), (mill. tonn) : 4 4. Lete- og kartleggingskostnader siste år, (mill. kr.) : 0,5 3. UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Uttak i året (tonn) Solgt/levert i året (tonn FOB) Gråberg- Produsert* /Skrotstein Produkt* Innenlands* Eksport Dagbrudd (Inklusiv pukk/knust fjell, alle fraksjoner samla.) Under jord Løsmasser (Inklusiv naturgrus/sand Grus/Sand og knust naturgrus/stein, alle fraksjoner samla.) Resirkulerte masser der sand,grus og pukk inngår (Masser som knuses og selges på nytt som byggeråstoff) Produkt Asfalt (tonn) Betong (tonn) Annen grus/pukk (tonn) 4. SALGSVERDI (FOB) I KR. Produkt*: Sum innenlands* Sum eksport Grus/Sand

22 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd 2 5. CE-MERKING (Bare for grus, pukk, skifer, murestein og blokkstein). Oppfyller produktene som omsettes i markedet kravene til CE-merking? : (Jf. krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriftene hjemlet i plan- og bygningsloven) ja 6. FORBRUK/BRUKSOMRÅDER I % (Bare for grus og pukkbedrifter). (OBS! Linjesummen må være lik 100%) Produkt: Veg (%) Faste dekker (%) Betong (%) Annet (%) Grus/sand TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT, (Bare for grus og pukkbedrifter). Produkt Kr/tonn Antall tonn Tonnavgift Grus/Sand 3, Tonnavgift 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT (JF. VEILEDER) Driften er avhengig av byggevirksomhet i området. Regner med en svak nedgang kommende år. 9. SYSSELSETTING ÅRSVERK Egne ansatte Innleide ansatte I produksjon * 15 2 I administrasjon * TRANSPORT I % (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (%) Tog (%) Båt (%) Transport innland *) Transport eksport *) 100 *) Linjesummen må være 100% 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I KM (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (km) Tog (km) Båt (km) Transport innland Transport eksport KOMMENTARER TIL SKJEMAET Alternativt kan utfylt skjema sendes/faxes til: Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim Fax nr E-post: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Peter Brugmans eller til Peer Richard Neeb Copyright 2015 Norges geologiske undersøkelse (NGU)

23 Driftsrapport - (Mineralstatistikk - Bergverksberetning) Skjema for innsamling av data for Forskriftenes 1-9 Rapportering om drift jf. mineralloven 46 (NB! Du kan bruke "Tab"-tasten for å flytte pekeren fra felt til felt. IKKE bruk "Enter"- tasten.) Ønsker heretter skjemaet på nynorsk : Veileder 1. KONTAKTOPPLYSNINGER NB! Det skal også sendes inn skjema for uttaksteder uten uttak/produksjon i (I tillegg til korrekte kontaktopplysninger skal det settes verdien 0 i de aktuelle felt under punkt 3. UTTAK,PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET.) Org. nr.*: Bedriftens navn*: Adresse*: Postnr.*: Poststed*: Telefon*: Mobil: Telefaks: E-post adresse: Skjemaet fylt ut av*: 2. DRIFTSOPPLYSNINGER 2.1 Tid og sted Prod.år: 2014, Kommune: og uttak.sted *: Ngu nr.: (Uttaksstedet er ikke koblet til NGU's databaser.) 2.2 Driftsforhold, (for detaljer se veileder) 1. Drives uttaket etter driftsplan godkjent av Direktoratet,(Bergvesenet)? : 2. Har det i løpet av driftsåret vært avvik i forhold til godkjent driftsplan? : 3. Planlegges det avvik i forhold til godkjent driftsplan neste år? : 4. Er driftsområdet forsvarlig sikret, (se veileder)? : 5. Har virksomheten konsesjon,(se veileder)? : 6. Er området avsatt til råstoffutvikling i kommuneplanens arealdel? : 7. Drives det etter godkjent reguleringsplan? : 8. Har bedriften vært i kontakt med Direktoratet det siste året? : 9. Har bedriften beregnet gjenstående reserver, (Se 2.3.3)? : 10. Har bedriften lett etter nye ressurser siste år, (Se 2.3.4)? :

24 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd Areal, reserver, prospektering, (for detaljer se veileder) 1. Sum areal mineraluttak og bygningsmasse angitt i dekar, (1000m2) : 2. Areal på driftskonsesjonen angitt i dekar, (1000m2) : 3. Gjenstående forekomst, (reserver/ressurser), (mill. tonn) : 4. Lete- og kartleggingskostnader siste år, (mill. kr.) : 3. UTTAK, PRODUKSJON OG SALG/LEVERING I ÅRET Uttak i året (tonn) Solgt/levert i året (tonn FOB) Gråberg- Produsert* /Skrotstein Produkt* Innenlands* Eksport Dagbrudd (Inklusiv pukk/knust fjell, alle fraksjoner samla.) Under jord Løsmasser (Inklusiv naturgrus/sand og knust naturgrus/stein, alle fraksjoner samla.) Resirkulerte masser der sand,grus og pukk inngår (Masser som knuses og selges på nytt som byggeråstoff) Produkt Asfalt (tonn) Betong (tonn) Annen grus/pukk (tonn) 4. SALGSVERDI (FOB) I KR. Produkt*: Sum innenlands* Sum eksport

25 UNNTATT OFFENTLIGHET jf. off.loven 13, jf. fvl. 13, 1. ledd 2 5. CE-MERKING (Bare for grus, pukk, skifer, murestein og blokkstein). Oppfyller produktene som omsettes i markedet kravene til CE-merking? : (Jf. krav om sertifisering/deklarering i henhold til byggevareforskriftene hjemlet i plan- og bygningsloven) 6. FORBRUK/BRUKSOMRÅDER I % (Bare for grus og pukkbedrifter). (OBS! Linjesummen må være lik 100%) Produkt: Veg (%) Faste dekker (%) Betong (%) Annet (%) 7. TONNØRE/GRUNNEIERAVGIFT, (Bare for grus og pukkbedrifter). Produkt Kr/tonn Antall tonn Tonnavgift Tonnavgift 8. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA PRODUSENT (JF. VEILEDER) 9. SYSSELSETTING ÅRSVERK I produksjon * I administrasjon * Egne ansatte Innleide ansatte 10. TRANSPORT I % (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (%) Tog (%) Båt (%) Transport innland *) Transport eksport *) *) Linjesummen må være 100% 11. GJENNOMSNITTLIG TRANSPORTLENGDE I KM (Bare for grus og pukkbedrifter). Bil (km) Tog (km) Båt (km) Transport innland Transport eksport 12. KOMMENTARER TIL SKJEMAET Alternativt kan utfylt skjema sendes/faxes til: Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim Fax nr E-post: Spørsmål eller kommentarer kan sendes til: Peter Brugmans eller til Peer Richard Neeb Copyright 2015 Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser

Detaljer

Veiledning søknad om driftskonsesjon

Veiledning søknad om driftskonsesjon Veiledning søknad om driftskonsesjon Etter mineralloven 43 kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) ved samlet uttak 3 på mer enn 10 000 m masse.

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Bergindustrien i 1999 NGU Rapport 2000.106

Bergindustrien i 1999 NGU Rapport 2000.106 GEOLOGI FOR SAMFUNNET Bergindustrien i 1999 NGU Rapport 2000.106 BERGINDUSTRIEN I 1999 Norsk bergindustri er i vekst- og omstilling og produksjonen stiger for hvert år. Det er grunn til å tro at veksten

Detaljer

MINERALRESSURSER NORGE

MINERALRESSURSER NORGE MINERALRESSURSER NORGE Publikasjon nr 1 2011 Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2 0 1 0 INNHOLD Forord 4 1 Sammendrag 5 2 Innledning 6 3 Nettsteder og databaser 9 4 Utviklingen i bergindustrien

Detaljer

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2007 0 1500 3000 1990 1997 2007 Publikasjon nr. 1 2008 Blokkproduksjon av larvikitt. Bildet er fra

Detaljer

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Sølv var like ettertraktet som gull alllerede for 7000 år siden Sølvmalm Trådsølv

Detaljer

NGU GEOLOGI FOR SAMFUNNET. Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2003. NGU rapport 2004.031. Norges geologiske undersøkelse

NGU GEOLOGI FOR SAMFUNNET. Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2003. NGU rapport 2004.031. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2003 NGU rapport 2004.031 Bergindustrien omsatte i 2003 for 7,6 milliarder kr og hadde ca 5100 ansatte.

Detaljer

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineraler i Norge Norge har en variert geologi med et stort potensial for mineralproduksjon

Detaljer

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Mineralske ressurser i Hordaland Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Geologi for samfunnet NGUs data og kunnskap er et kollektivt gode Forvaltning av kunnskap til bruk for industri

Detaljer

Verdier i norske fjell

Verdier i norske fjell Svelvikryggen - grus Rogaland anortositt Åheim - olivin Verdier i norske fjell NGU- dagen, 6.02.13 Ron Boyd, Rolv Dahl, Eyolf Erichsen og Peer-Richard Neeb (og mange flere!) Sand, grus, pukk Naturstein

Detaljer

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015 FAGDAG MASSETAK Planlegging og forvaltning i Hedmark Lars Libach 29. Januar 2015 Norges geologiske undersøkelse Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann

Detaljer

Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser

Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser Driftsplanveileder Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser Uttak av mineralske forekomster er regulert av mineralloven. Loven krever

Detaljer

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE NOTAT Til: Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ Trond Sundby Fra: NGU Arkiv: Dato: 11. november 2010 Kopi: MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE Under følger en kortfattet vurdering

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

Mineralressurser i Norge 2012

Mineralressurser i Norge 2012 Publikasjon nr 1 2013 Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Omslag: Pukkproduksjon til byggeråstoff ved Lia i Trondheim, Franzefoss Pukk AS. Foto: Peer-Richard Nebb.

Detaljer

GEOLOGI FOR SAMFUNNET

GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway GEOLOGI FOR SAMFUNNET GEOLOGY FOR SOCIETY INNHOLD 1. INNLEDNING... 9 2. KONKLUSJON... 10 3. DEFINISJONER... 11 4. GRUS- OG PUKKRESSURSER...

Detaljer

Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergverksberetning. Publikasjon nr. 1 2007

Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergverksberetning. Publikasjon nr. 1 2007 Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergverksberetning 2006 0 1 500 3 000 1990 1997 2006 Publikasjon nr. 1 2007 Dagbrudd til Titania AS, Sokndal, Rogaland. Foto:Titania AS. Innhold 1. Sammendrag

Detaljer

Mineralressurser i Norge 2011

Mineralressurser i Norge 2011 Publikasjon nr 1 2012 Mineralressurser i Norge 2011 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Omslag: Sibelco Nordic AS anlegg på Stjernøy, Alta kommune, Finnmark. Fotograf: Halfdan Carstens Forord 4

Detaljer

Høring av søknad fra Gunnar Holth Grusforretning AS om driftskonsesjon for Midtskogen massetak i Elverum kommune

Høring av søknad fra Gunnar Holth Grusforretning AS om driftskonsesjon for Midtskogen massetak i Elverum kommune Se mottakertabell Dato: 10.06.2015 Vår ref: 14/01230-5 Deres ref: Høring av søknad fra Gunnar Holth Grusforretning AS om driftskonsesjon for Midtskogen massetak i Elverum kommune Leiv Erikssons vei 39

Detaljer

Nytt fra DMF. Høstmøtet 2015 Randi Skirstad Grini

Nytt fra DMF. Høstmøtet 2015 Randi Skirstad Grini Nytt fra DMF Høstmøtet 2015 Randi Skirstad Grini Disposisjon Ressursforvaltning Planbehandling / KU Status konsesjonsbehandling DMFs utvikling DMF digital (MinIT) 2 Ressursforvaltning Innsigelseskompetanse

Detaljer

PUBLIKASJON NR 1 2013. Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning

PUBLIKASJON NR 1 2013. Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning PUBLIKASJON NR 1 2013 Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Omslag: Pukkproduksjon til byggeråstoff ved Lia i Trondheim, Franzefoss Pukk AS. Foto: Peer-Richard Nebb.

Detaljer

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Se mottakertabell Dato: 16.06.2015 Vår ref: 15/00349-9 Deres ref: Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORGE 2013

MINERALRESSURSER I NORGE 2013 PUBLIKASJON NR 1 2014 MINERALRESSURSER I NORGE 2013 MINERALSTATISTIKK OG BERGINDUSTRIBERETNING 1 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Innledning 6 Nettsteder og databaser 8 Utviklingen i bergindustrien 10 Bergindustrien

Detaljer

IX BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Saksnr.

IX BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Saksnr. IX BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Saksnr. Vestnes kommune 12 DES. 2008 VESTNES KOMMUNE 6390 VESTNES Deres ref: Alexander Connor vår ref: 08/00743-2 AH/HBW Dato : 10.12.2008 VEDRØRANDE SPØRSMÅL

Detaljer

MINERALRESSURSER NORGE

MINERALRESSURSER NORGE MINERALRESSURSER NORGE Publikasjon nr 1 2011 Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2010 INNHOLD Forord 4 1 Sammendrag 5 2 Innledning 6 3 Nettsteder og databaser 9 4 Utviklingen i bergindustrien 11

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - plannettverk 16.01. 2014. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): «Forvaltning og uttak av mineralske ressurser i Norge»

Hordaland fylkeskommune - plannettverk 16.01. 2014. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): «Forvaltning og uttak av mineralske ressurser i Norge» Hordaland fylkeskommune - plannettverk 16.01. 2014 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): «Forvaltning og uttak av mineralske ressurser i Norge» Av senioring. Stein Erik Hansen Direktoratet for mineralforvaltning

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORGE 2014

MINERALRESSURSER I NORGE 2014 PUBLIKASJON NR 1 2015 MINERALRESSURSER I NORGE 2014 MINERALSTATISTIKK OG BERGINDUSTRIBERETNING 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 5 Innledning 7 Nettsteder og databaser 11 Utviklingen i bergindustrien 13 Bergindustrien

Detaljer

Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2005

Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2005 Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2005 NGU rapport 2006. 047 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Bergindustrien omsatte i 2005 for 8,3 milliarder kr og hadde ca 5400 ansatte. Bergindustrien er en viktig

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORGE 2009. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

MINERALRESSURSER I NORGE 2009. Mineralstatistikk og bergindustriberetning MINERALRESSURSER I NORGE 2009 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjon nr. 1 2010 Kvarts fra Norwegian Crystallites, AS. Drag i Tysfjord kommune, Nordland. Foto: Gemini INNHOLD Forord 4 1.

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse

Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse - krav til bruk, omsetning og CE-merking av pukk Arctic Entrepreneur, Clarion Gardermoen 21 januar 20152014 Olav Berge, Direktoratet for Byggkvalitet

Detaljer

Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2004

Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2004 Mineralressurser i Norge Bergindustrien i 2004 NGU rapport 2005. 041 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Bergindustrien omsatte i 2004 for 8,2 milliarder kr og hadde ca 5200 ansatte. Bergindustrien er en viktig

Detaljer

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Se mottakertabell Dato: 05.06.015 Vår ref: 15/00776 6 Deres ref: Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks

Detaljer

NOTAT. Steinbrudd på Kleppa; fjellkvalitet og bruksområder

NOTAT. Steinbrudd på Kleppa; fjellkvalitet og bruksområder NOTAT Oppdrag: Steinbrudd Kleppa Kunde: Jarle Viken Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Tlf 93497550 Dato 0204 2013 Ders ref HeHe Steinbrudd på Kleppa; fjellkvalitet og bruksområder COWI AS

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORGE 2008. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

MINERALRESSURSER I NORGE 2008. Mineralstatistikk og bergindustriberetning MINERALRESSURSER I NORGE 2008 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjon nr. 1 2009 Foto: Peer-Richard Neeb Norges nasjonalbergart Norges nye nasjonalbergart har vært utnyttet som blokkstein

Detaljer

FeFos strategiplan fra 2011 gir overordnede føringer for FeFos forvaltning av land og ressurser.

FeFos strategiplan fra 2011 gir overordnede føringer for FeFos forvaltning av land og ressurser. Fremlagt på møte 22.05.2015 Styresak 36/2015 Saksnr 15/830- Mineralstrategi for Finnmark 2015-2019 - høringssvar Innledning Finnmark fylkeskommune har sendt ut forslag til mineralstrategier for Finnmark

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal

Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal 27.11.2014 senioringeniør Alf Viktor Larsen Dagens tema 1. Om Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 2. Fra undersøkelser til drift forholdet til mineralloven

Detaljer

Mineralressurser i Norge 2012

Mineralressurser i Norge 2012 Publikasjon nr 1 2013 Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Omslag: Pukkproduksjon til byggeråstoff ved Lia i Trondheim, Franzefoss Pukk AS. Foto: Peer-Richard Nebb.

Detaljer

NGU Rapport 2012.009 Ressursutfordringer for byggeråstoffene pukk og grus i Oslo og Akershus 2010

NGU Rapport 2012.009 Ressursutfordringer for byggeråstoffene pukk og grus i Oslo og Akershus 2010 NGU Rapport 2012.009 Ressursutfordringer for byggeråstoffene pukk og grus i Oslo og Akershus 2010 Norges geologiske undersøkelse Postboks 6315 Sluppen 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KLODEBORG PUKKVERK

REGULERINGSPLAN FOR KLODEBORG PUKKVERK VEDLEGG A Arendal27.05.14,sistrevidert07.09.15 REGULERINGSPLAN FOR KLODEBORG PUKKVERK REDEGJØRELSE I FBM. KOMMUNEPLANUTVALGETS VILKÅR I VEDTAK 19.06.13 Kommuneplanutvalget vedtok den 19.06.13 at forslag

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse M.Smelror 1. Tre ord om geologisk mangfold 2. Bør vi slutte

Detaljer

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min bakgrunn

Detaljer

!!!!!!!!! Sektoranalyse,av,mineralnæringen,i,Nord! Norge:'Status'og'potensial'mot'2030"

!!!!!!!!! Sektoranalyse,av,mineralnæringen,i,Nord! Norge:'Status'og'potensial'mot'2030 Sektoranalyse,av,mineralnæringen,i,Nord Norge:'Status'og'potensial'mot'2030" Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT 2013/14 Sektoranalyse av mineralnæringen i Nord-Norge: Status og potensial

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark www.sweco.no Ytre Hvaler nasjonalpark Konsekvenser for løsmasser og steinmaterialer Utført av SWECO Grøner AS på oppdrag fra Fylkesmannen i Østfold SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

Detaljer

MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN

MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN Trifolia Landskapsarkitekter DA Torggaten 23 post@trifolia.no Tlf.: 21 98 70 24 Faks: 21 98 70 25 Mob.: 911 95 355 PUKKPRODUKSJON AS MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN DRIFTSPLAN. 2011-2015, 5 ÅR INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Plan- og kulturminnesamling i Loen 5. -7. 11. 2013 Senioringeniør Åse Bollingmo Tema om DMF (Bergvesenet før) nokre mineralfakta kommunen

Detaljer

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Kvifor strid om gruver? Vi har hatt gruvedrift i Noreg i minst 500 år. Kvifor blir et da slik strid om det no? Er

Detaljer

MINERALSTRATEGI I BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD FYLKER. «Verdier i Norske Fjell» NGU-dagen 6.februar 2013

MINERALSTRATEGI I BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD FYLKER. «Verdier i Norske Fjell» NGU-dagen 6.februar 2013 MINERALSTRATEGI I BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD FYLKER «Verdier i Norske Fjell» NGU-dagen 6.februar 2013 Regiongeolog Sven Dahlgren MINERALSTRATEGI I BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD FYLKER Presentasjonsplan:

Detaljer

NGU Rapport 2009.036. Ressursregnskap og forekomstvurderinger. i Sogn og Fjordane fylke 2007.

NGU Rapport 2009.036. Ressursregnskap og forekomstvurderinger. i Sogn og Fjordane fylke 2007. NGU Rapport 2009.036 Ressursregnskap og forekomstvurderinger av sand, grus og pukk i Sogn og Fjordane fylke 2007. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT

Detaljer

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking -

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking - RADON FRA PUKK - grenseverdier og prøvetaking - Pukk kan bl.a. benyttes som avretnings-/dreneringsmasser under og rundt bygninger. Dersom pukken inneholder mye naturlig radium og uran kan det føre til

Detaljer

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår 5.6. Oversikt over økonomiske forhold: 5.6.1. For uttak som allerede er i drift: - Godkjent årsregnskap for de siste to år 5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett

Detaljer

GEOLOGI FOR SAMFUNNET

GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway GEOLOGI FOR SAMFUNNET GEOLOGY FOR SOCIETY Norges geologiske undersøkelse Postboks 6315 Sluppen 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73

Detaljer

Fagdag - planlegging og drift av massetak. Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014

Fagdag - planlegging og drift av massetak. Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014 Fagdag - planlegging og drift av massetak Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014 Generelt om DMF Direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Forvalter

Detaljer

Driftsplan Siksjølia Natursteinsbrudd

Driftsplan Siksjølia Natursteinsbrudd Driftsplan Siksjølia Natursteinsbrudd Utarbeidet for Os Naturstein AS av Promin AS 3. mai 2016 UTGAVE: 2. utgave (Revisjonsnummer: 2016 001) INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FAKTAOPPLYSNINGER... 4 3 RESSURSEN...

Detaljer

GEOLOGI FOR SAMFUNNET

GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway GEOLOGI FOR SAMFUNNET GEOLOGY FOR SOCIETY NGU~ Norges geologiske ulkiersekelse.." GtoklgKal5tMyd Nrxway Norges geologiske undersokelse Postboks

Detaljer

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Januar 2016 Planprogram Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Detaljregulering av Gråsteinlia Steinbrudd 2015006 Side 1 av 11 Forord Pro Invenia AS er engasjert av Sverre Schei entreprenør

Detaljer

Drifts og avslutningsplan

Drifts og avslutningsplan HANS ARNE NYSTAD Drifts og avslutningsplan Massetak Tha 27.06.2015 Utkast til drifts og avslutningsplan for Massetak Tha, Lavangen kommune. Planen er utarbeidet i et nært samarbeid mellom Hans Arne Nystad,

Detaljer

Koren Sprengningsservice AS Firmapresentasjon

Koren Sprengningsservice AS Firmapresentasjon Koren Sprengningsservice AS Firmapresentasjon Koren Sprengningsservice ble etablert i 1975 med Leif Ivar Koren som eier. Fra 1982 gikk selskapet over til organisasjonsformen aksjeselskap; Koren Sprengningsservice

Detaljer

Miljøringen. 12. Juni 2013 Randi Skirstad Grini

Miljøringen. 12. Juni 2013 Randi Skirstad Grini Miljøringen 12. Juni 2013 Randi Skirstad Grini Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard «Det minste direktoratet, med det lengste navnet» Disposisjon dagen Om DMF generelt Samfunnsoppdrag

Detaljer

Nye ressurser NGU dagene 2013. Rolf Nilsen/Magne Martinsen

Nye ressurser NGU dagene 2013. Rolf Nilsen/Magne Martinsen Nye ressurser NGU dagene 2013 Rolf Nilsen/Magne Martinsen Lundhs - Historie og nøkkeltall - Produksjon av blokker - Videreforedling - Lundhs materialer - Sluttprodukter 4 Historie og nøkkeltall - Etablert

Detaljer

Oppdragsgiver: NGU og Troms fylkeskommune Fylke: Kommune: Sidetall: 15 Pris: 115,- Div. forekomster på Senja Feltarbeid utført: Sommer 2001

Oppdragsgiver: NGU og Troms fylkeskommune Fylke: Kommune: Sidetall: 15 Pris: 115,- Div. forekomster på Senja Feltarbeid utført: Sommer 2001 Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telecast 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.054 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Naturstein på Senja i Troms fylke Forfatter: Bjørn Lund. Oppdragsgiver:

Detaljer

Kartbilag: Prosjektnr.:

Kartbilag: Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport no.: 2007.072 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mineralressurser og arealdisponering i Nordland

Detaljer

Ny planlov og geologi i konsekvensutredninger

Ny planlov og geologi i konsekvensutredninger Ny planlov og geologi i konsekvensutredninger NGU-dagen 8. og 9. februar 2010 Hjalmar Tenold og Erik Plathe, Asplan Viak AS Byggeråstoff basert på mineralressurser forholdet til ny plandel Kilde: Neeb,

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

DRIFTSPLAN. For UTVIDET NARSÆTRA MASSETAK 2.04.2014 UTARBEIDET AV SIV.ARK. TERJE EEK FOR LØITEN ALMENNINING

DRIFTSPLAN. For UTVIDET NARSÆTRA MASSETAK 2.04.2014 UTARBEIDET AV SIV.ARK. TERJE EEK FOR LØITEN ALMENNINING DRIFTSPLAN For UTVIDET NARSÆTRA MASSETAK 2.04.2014 UTARBEIDET AV SIV.ARK. TERJE EEK FOR LØITEN ALMENNINING ERSTATTER TIDLIGERE DRIFTSPLAN DATERT 28.6.2012 SOM BLE LAGT IL GRUNN FOR INNVILGET DRIFTSKONSESJON

Detaljer

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 20 kg tilslag.

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 20 kg tilslag. s Oppdragsgiver(e) Toverud Pukk og Deponi AS Oppdragsgivers referanse Bjørn Terje Laingen Oppdragets art Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder Prøvematerialet 0-4 mm fra Toverud Løsmassetak Rapportnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/3132 Sakstittel: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN ARMOEN PUKKVERK K-kode: U24 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/3132 Sakstittel: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN ARMOEN PUKKVERK K-kode: U24 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Saksfremlegg Arkivsak: 07/3132 Sakstittel: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN ARMOEN PUKKVERK K-kode: U24 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling: Søknad datert 06.11.07 fra NCC Roads om

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Bergindustrien - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Alt som ikke gror er mineraler og alt som gror trenger mineraler I norske fjell er det viktige ressurser. Siden det første steinaldermennesket

Detaljer

Regional plan for masseforvaltning i Akershus - status

Regional plan for masseforvaltning i Akershus - status Regional plan for masseforvaltning i Akershus - status Landbruk i arealplaner FM i Oslo og Akershus Solveig Viste, 9.juni 2015 Hva er en regional plan? Prosess Utarbeides i samarbeid med stat, fylke og

Detaljer

Mineraler som vekstnæring i Finnmark

Mineraler som vekstnæring i Finnmark Mineraler som vekstnæring i Finnmark Av Jørgen Stenvold, Store Norske Gull AS Finnmarkskonferansen 2007 Korte fakta om Store Norske Gull AS Et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen kulkompani

Detaljer

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING VI I BA GJENVINNING JOBBER HARDT FOR Å GJENVINNE KVALITETSTILSLAG FRA ASFALT OG BETONG BA Gjenvinning driver kommersielle gjenvinningsstasjoner

Detaljer

Høyring av søknad frå Voss Stein AS om driftskonsesjon for Grauo steinbrot i Voss kommune

Høyring av søknad frå Voss Stein AS om driftskonsesjon for Grauo steinbrot i Voss kommune Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 16.01.2015 Vår ref: 13/00714-5 Deres ref: Høyring av søknad frå Voss Stein AS om driftskonsesjon for Grauo steinbrot i Voss

Detaljer

Statens vegvesen. Statens vegvesen Vegdirektoratet, Trondheim, Videomøterom Stor-Oslo distriktskontor, Østensjøveien 32, Møterom: Aker-ringen

Statens vegvesen. Statens vegvesen Vegdirektoratet, Trondheim, Videomøterom Stor-Oslo distriktskontor, Østensjøveien 32, Møterom: Aker-ringen Statens vegvesen Referat Dato: Tid: Referent: 10. september 2007 1000-1500 Brynhild Snilsberg Saksbehandler/innvalgsnr: Brynhild Snilsberg 73 95 46 73 Vår dato 2007-09-10 Vår referanse: brysni Referat

Detaljer

I denne rapporten gjengis bakgrunnen for prosjektet, gjennomføringen og konklusjonen på byggeråstoffsituasjonen i de tre fylkene (BTV-regionen).

I denne rapporten gjengis bakgrunnen for prosjektet, gjennomføringen og konklusjonen på byggeråstoffsituasjonen i de tre fylkene (BTV-regionen). Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.059 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Viktighetsanalyse av sand-, grus- og pukkforekomster

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal Driftsplan for Masseuttak Kjeldal 02.10.2014 Tittel: Driftsplan Dato: 02.10.2014 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

NGU Rapport 2009.007. Analyse av framtidig behov og tilgang på sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold.

NGU Rapport 2009.007. Analyse av framtidig behov og tilgang på sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold. NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN)

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) STATUS 2013 GEOFYSIKK Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av MINN-programmet. Ved hjelp av høyoppløselige geofysiske data kan vi se ned i

Detaljer

Gruvedrift og vannutfordringer: Myndighetsperspektiv. Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri Basert på innspill fra Per Zakken Brekke, Bergvesenet

Gruvedrift og vannutfordringer: Myndighetsperspektiv. Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri Basert på innspill fra Per Zakken Brekke, Bergvesenet Gruvedrift og vannutfordringer: Myndighetsperspektiv Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri Basert på innspill fra Per Zakken Brekke, Bergvesenet Mutbare vs. ikke mutbare mineraler Mutbare mineraler

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

NGU Rapport 2014-018. Grunnlagsmateriale for regional plan for masseforvaltning i Akershus fylke

NGU Rapport 2014-018. Grunnlagsmateriale for regional plan for masseforvaltning i Akershus fylke NGU Rapport 2014-018 Grunnlagsmateriale for regional plan for masseforvaltning i Akershus fylke 1 Norges geologiske undersøkelse Postboks 6315 Sluppen 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16

Detaljer

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form)

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form) Profil 0-160 Graving, fylling, tilpasninger under/ved overbygning veger kr/m3 30 1 156 34 680 21.1 Vegetasjonsrydding RS 30 000 30 000 27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak (evt. fra øvrige byggetrinn)

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1007

Veiledning for utfylling av KRT-1007 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1007 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Rapportering i Altinn 3 1.2 Kort om hvordan man bruker Altinn 3 1.3 Språk

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen FRANZEFOSS PUKK AS Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen Lier kommune Gnr/Bnr: 124/2, 8, 10, 71, 131 og Gnr/Bnr: 149/1 April 2002 Av: Kari Aslaksen BAKGRUNN 3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 3

Detaljer

Veileder til mineralloven

Veileder til mineralloven Veileder til mineralloven Desember 2011 Veileder til mineralloven Bilder på forsiden: Øverst venstre: Uttak av larvikitt ved Klaastadbruddet i Tjølling, Lundhs AS. Fotograf: Per Richard Neeb (NGU) Øverst

Detaljer

Mer bærekraftige byggeråstoffer

Mer bærekraftige byggeråstoffer NGU-dagene 2014 Mer bærekraftige byggeråstoffer Svein Willy Danielsen 1 I størrelsesorden 80 % av all sand/grus som er tatt ut fra naturen er tatt ut i vår generasjon 2 Tilgangen på materialressurser vil

Detaljer