SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 3.0 2-337. Databeskrivelse : Løsmassegeologi"

Transkript

1 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi

2 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - Historikk og status Denne side er blank 2-338

3 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - Historikk og status 1 Historikk og status Første spe begynnelse til standardisering av løsmasseavsetninger startet ved en utarbeidelse av en intern rapport ved NGU i 1993, og som har gradvis utviklet seg gjennom erfaringene man har gjort under utarbeidelse av digital geologisk informasjon for lokal forvaltning. I I-standarden har løsmassedata til nå vært berørt usystematisk i flere av databeskrivelseskapittlene. Noe opprydding ble utført i forbindelse med utarbeidelsen av råstoffutvinningsstandarden. Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Løsmasserelaterte objekter, sporadisk representert under forskjellige kapitler Per Ryghaug, NGU Noe mer utarbeidet i forbindelse med utviklingen av standard for råstoffutvinning som eget kapittel /97 NGU/Iarb.gr.6 Justeringer, feilrettinger i råstoffutv.st NGU v/p. Ryghaug Forslag til standard for løsmassedata og A. Reite NGU/Iarb.gr.6 Justeringer og tillegg Aktuell ansvarlig: I-sekretariatet Per Ryghaug NGU IT-tjenesten Geologisk informasjonssenter Tlf Tlf: Endringslogg fra I - versjon 2.21 Innholdet i denne standarden kommer som et tillegg til databeskrivelsene i I-standarden, versjon I-elementet JRDART er flyttet til dette kap. fra råstoffstandarden fordi det står mer sentralt for dette kapittelet

4 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - Innledning 2 Innledning 2.1 pesifikasjonen omfatter pesifikasjonen beskriver areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til kvartærgeologisk kartlegging i Norge. pesifikasjonen er ment å gjelde for hele fastlandet. tandarden inneholder også temakoder for kvikkleireområder. NGU har i et samarbeid med NGI utarbeidet et forslag til standard også for tema knyttet til den geotekniske kartleggingen/undersøkelsene i kvikkleireområder. Forslaget til egenskapsinndelingen behøver en bredere faglig gjennomgang før det beskrives som en standard. Forslaget kan fås ved henvendelse NGU. pesifikasjonen er utviklet av en prosjektgruppe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) under ledelse av Per Ryghaug, i egenskap av temasenter for geologiske miljødata. pesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier, og det er satt av rom for utvidelser spesielt med tanke på fremtidig kartleggingsaktivitet i store målestokker. 2.2 Formål Formålet har vært å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon vedr. objekter det er naturlig å registrere i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging. Gjennom en standardisert beskrivelse av løsmasseavsetningene vil en oppnå mer effektiv kartproduksjon, gjøre data lettere tilgjengelig og forbedre betingelsene ved leveranse av data. Formålet har vært å bidra til økt bruk av geologisk informasjon i lokal forvaltning gjennom bruk av GI. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Det kvartærgeologiske kartet har eksistert i mange år, og funnet sin standardiserte uttrykksform og sitt innhold. Økende aktivitet i tett befolkede områder, og arbeider i stadig større målestokk vil trolig kreve utvidelser av denne standarden. pesielt utvikler NGU nå et opplegg for mer detaljert skredkartlegging som bør bli en del av standarden. Egenskapsdelen kan også forventes å øke i tiden fremover. Innspill fra andre geologiske miljøer er ventet, noe som vil føre til en videreutvikling av standarden. Videre bør en se på et utvidelse for bruk på kontinentalsokkelområdene og valbard. m ønskelig kan man utvide antallet definisjoner på geologiske termer og presisering av begrep. Kvalitetsbegrepet i I har til nå vært tilpasset kvaliteten av grunnrissene (FKB). De geologiske temaene som legges opp på grunnkartene stiller andre krav til kvalitetsbeskrivelse og metadata. Utvidelse av kvalitetsbeskrivelsen, som forutsettes å foreligge i denne versjonen av I kan derfor bidra til at enkelte av kvalitetsparametrene som nå er benyttet for geologi-kapittelet blir overflødig. Dette vil i så fall bli endret i neste versjon av I. Arbeidsgruppe 4. har utarbeidet tema for oljesektoren. Det er naturlig å tenke seg en harmonisering mellom de to arbeidsgruppenes resultater vedr. beskrivelse av sedimentene på sokkelen

5 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - er og presisering av begrep 3 er og presisering av begrep En standard, som skal beskrive kvartærgeologiske forhold i Norge, har mange faguttrykk. Behovet for definisjoner av begrep kan være stort dersom man ikke er fagmann på området. For å unngå å gjøre standarden større enn nødvendig, er definisjoner lagt inn i selve skjemaene. Når det gjelder forklaring til spesialuttrykk henvises det til lett tilgjengelig litteratur på området, som samtidig vil gi ikkegeologen en bedre forståelse av den geologiske sammenhengen. - Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen, M.,Norges geologiske unders. 1991)

6 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - Datamodell 4 Datamodell Datamodell - løsmasser Marin grense (MG) Kan samtidig være Være avgrenset av Jordartsgrense Har Mektighetsflate 2 2 Mektighetsgrense Har Formelementlinje Grenser mot Har Har dybde til Dybdeflate Dybdegrense 2 Marin grense (MG) flate pptrer i Kan ha Består av Løsmasseflate Har Formelement symbol Kan ha Kan ha Løsmasse lokalitet Kan ha Jordart Har Ligger under Kan ha Inneholde trategrafipunkt Kan ha Løsmasseborhull Kan ha Kvikkleire område 2-342

7 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - I-basisnavn definisjoner 5 I-basisnavn definisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle I-basisnavn som er spesielle for løsmassedata, og som ikke finnes i den generelle I-beskrivelsen eller i råstoffutvinningsstandarden. Utarbeidelsen av unike koder for jordarter ble presentert i råstoffutvinningsstandarden, men står mer sentralt i forbindelse med denne standarden og er derfor flyttet hit. 5.1 JRDART / JRDARTTYP (JRDARTkode / JRDARTsTYPe) Jordartskode og et noe forkortet navn på jordarten (løsmasseavsetningen). Nærmere forklaring til definisjoner av jordartene og hvordan de ble dannet, er å finne i artikkelen; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske unders. 1991). Kode som er uthevet brukes fortrinnsvis ved generalisering (kart i små målestokker)...jrdart H3..JRDARTTYP T42 1 Løsmasser/berggrunn under vann (uspes.) 10 Morenemateriale, uspesifisert 11 Morenemateriale, tykt dekke 12 Morenemateriale, tynt dekke 13 Moreneleire 14 Avsmeltningsmorene 15 Randmorene 20 Breelvavsetning 21 Breelv- og elveavsetning 30 Bresjøavsetning 31 Bresjø- og/ eller breelvavsetning, uspesifisert 35 Innsjøavsetning 36 Innsjø og/eller bresjøavsetning, uspesifisert 40 Hav- og fjordavsetning, uspesifisert 41 Hav- og fjordavsetning, tykt dekke 42 Marin strandavsetning, tykt dekke 43 Hav-, fjord- og strandavsetn., tynt dekke 44 kjellsand 50 Elve- og bekkeavsetning, uspesifisert 51 Elveavsetning, sammenhengende dekke 52 Elveavsetning, tynt og usammenh. dekke 53 Flomavsetning, uspesifisert 54 Flomavsetning, sammenhengende dekke 55 Flomavsetning, tynt og usammenh. dekke 60 Vindavsetning 70 Forvitringsmateriale, uspesifisert 71 Forvitringsmateriale, tykt sammenh. dekke 72 Forvitringsmateriale, tynt usammenh. dekke 73 Blokkhav 80 kredmateriale, uspesifisert 81 kredmateriale, tykt dekke/ur 82 kredmateriale, tynt dekke 83 Fjellskred/teinsprang 84 Fjellskred 85 teinsprang 86 Jordskred 87 nøskred 90 Torv og myr (organisk materiale) 100 Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn 101 Tynt, usammenh. løsm.dekke, uspesifisert 110 Bart fjell og tynt torvdekke, uspesifisert 120 Fyllmasse (antropogent matr.), uspesifisert 121 teintipp 130 Bart fjell 140 Bart fj. og fj. m/ tynt el. usam.h. løsm

8 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - I-basisnavn definisjoner 150 Tynt, usammenh. løsm.dekke, uspesifisert 5.2 FRMELLIK / FRMELLITY (FRMELementLInjeKde / FRMELementLInjeTYpe) Kvartærgeologiske formelementer, utformet som linjetema på kvartærgeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer eller skredformer mm. Ved flere av linjesymbolene må en ta hensyn til digitaliseringsretningen for å få tegnet ut symbolet riktig. B! De samme formelementene kan også forekomme som punktregistrering. Da anvendes I-elementet FRMELPKTK og FRMELPKTTY i kapittel FRMELLIK H3 (Glasiale overflateformer) Elv-/bekk.avsetn trandform kredform Forklaring..FRMELLITY T28 1 Drumlin 2 Drumlinlignende form 3 Randmorene 4 Rogenmorener Rygger av morenemateriale, orientert på tvers av brebevegelsen 5 Fluted surface Parallelle striper i overflate 11 tor dødisgrop Grytehull 12 Esker Ryggformet breelvavsetning 13 Breelvnedskjæring 21 meltevannsløp pylerenne 22 Lateralt smeltevannsløp pylerenne, ensidig 23 meltevannsløp over pass verløpspass 24 tort gjel (1) høyre side sett i digitaliseringsretningen 25 tort gjel (2) venstre side sett i digitaliseringsretningen 26 Gjel, breelv Lite 27 pylefelt 41 Iskontaktskråning 42 trandlinje, bredemt sjø ete 43 trandvoll, bredemt sjø Dannet av bredemt sjø 44 Pløyemerke, isfjell 51 Nivasjonskant 101 Elve/bekkenedskjæring 102 Tidligere elve/bekkeløp 103 Flomløp 104 tort gjel, elv/breelv 105 Gjel, elv/breelv 106 Vifteform 107 Ravine 108 Terassekant 201 trandvoll 202 trandlinje, løsmasser 203 trandlinje, fjell 204 Abrasjonskant 301 kredvifte 302 kredløp 303 nøskredvoll 304 nøskredtunge 305 Front, fjellskred 2-344

9 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - I-basisnavn definisjoner Andre former Maringeol. Form 306 kredkant 350 teinstriper Frostfenomen 351 Rygg 501 Nedskjæring i løsmassene 502 Lineament 503 andbølge 5.3 AVETYMK / AVETMBL / AVETNTYPE (AVETningsYMbolKde / AVETningyMBL / AVETNingsTYPE ) ymbolkode, -symbol og typebetegnelse for små løsmasseavsetninger på kvartærgeologiske kart. Disse avsetningene er hovedsakelig de samme som for I-elementet JRDART, men med noen tilføyelser og forenklinger. Avsetningene er for små til å bli tegnet ut som flater på kart, og er derfor representert som punkttema...avetymk H3 For PTEMA AVETMBL T2..AVETNTYPE T30 10 M Morenemateriale 13 M1 Moreneleire 14 A Avsmeltningsmorene 20 B Breelvavsetning 30 Bs Bresjøavsetning 35 In Innsjøavsetning 36 Bi Bresjø og innsjøavsetning 49 H Hav- og fjordavsetning 42 U Marin strandavsetning 45 Br Brakkvannavsetning 50 E Elveavsetning 60 V Vindavsetning 70 F Forvitringsmateriale 80 R kredmateriale 83 R kredmateriale, steinsprang 84 R* kredmateriale, snøskred 85 R kredmateriale, løsmasseskred 90 T Torv og myr 100 t Humusdekke, tynt 120 Z Fyllmasse 5.4 FRMELPKTK / FRMELPKTTY (FoRMELementPunKTKde / FoRMELementPunKTTYpe ) Kvartærgeologiske formelementer, utformet som punkttema på kvartærgeologiske kart. Viser former skape under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer og skredformer mm. B! De samme formelementene kan også forekomme som linjeregistrering. Da anvendes I-elementet FRMELLIK og FRMELLITY i kapittel FRMELPKTK H3 Forklaring..FRMELPKTTY T35 For PTEMA

10 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - I-basisnavn definisjoner (Glasiale overflateformer) Andre kvartærgeologiske overflateformer 201 Drumlin 202 Drumlinlignende form 203 Parellelle furer i overflaten 211 Isskuringsstriper 212 Isskuringsstriper; to mulige retn. 213 Isbevegelse; alder ikke bestemt Isbevegelse mot observasjonspunktet 214 Isbevegelse mot obs. pkt. Alder bestemt 215 Isskuringsstriper; rel. alder 1 Yngste isbevegelsesretning 216 Isskuringsstriper; rel. alder Isskuringsstriper; rel. alder 3 Eldste isbevegelsesretning 221 teinorientering teinorientering i morene 222 teinorientering; to mulige retn. Retning ikke bestemt 223 teinorientering; alder ikke best. 224 teinorientering; rel. alder 1 Yngst 225 teinorientering; rel. alder teinorientering; rel. alder 3 Eldst 231 igdbrudd igdbrudd isbevegelse mot observasjonssted 232 Parabelriss Parabelriss isbevegelse mot observasjonssted 233 Rundsva 234 Kame 241 Liten dødisgrop 242 Esker 243 ynkegrop etter isfjell 244 Gjel 245 teinstripe 246 Flomløp/smeltevannsløp 301 trømgrop 302 Grop-sandflukt 303 Lita flygesanddyne 304 anddyner 305 Haug/rygg Haug- og ryggformet overflate 306 Markert haug/rygg 311 Plastiske former I overflaten 312 Jettegryte 313 Karst 321 Tuemark 322 Palser Palsmyr 323 Polygonmark 324 olifluksjonstunge (sigejordstunge) 327 Karst 5.5 AKVYMBK / AKVYMBTY (AndreKVartærgeologiske YMBolKder / AndreKVartærgeologiske YMBolTYper) Andre symboler på kvartærgeologiske kart. Bygges ut etter behov. Forklaring PTEMA AKVYMBK H3..AKVYMBTY T

11 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - I-basisnavn definisjoner Fjell/blokk 401 Fjellblotning 402 Høyt blokkinnhold I overflaten 403 teinblokk Blokk, større enn 256 mm i diameter 404 tor steinblokk Blokk opp til 3 kubikkmeter kred 411 kredmasser 412 teinsprang og fjellskred 413 Løsmasseskred 414 Aktiv bekke/elve erosjon 415 Liten utglidning 416 Masser fra leirskred 417 nøskred 418 nøskredtunge 419 Bakkeplanering 420 Fyllmasse Ressurser 501 kjellokalitet 502 Mulig skjellsandforekomst 503 Påvist skjellsandforekomst 504 Massetak i drift 505 Massetak, nedlagt Grunnvann 551 Grunnvannsutslag Kildeutspring, kilde 552 Kildehorisont Horisont med grunnvannsutslag Datering mm, 601 Marin grense (MG) Punkt med måling av høyd for marin grense( i m.o.h.) 602 Fossilfunnsted C-lokalitet Radiocarbondatering Prøvelokaliteter/ analyser 611 Kornstørrelsesfordeling Prøvelokalitet, med kornstørrelsesfordeling 612 Mekanisk styrke (sprøhet/flisighet) Prøvelokalitet, mekanisk styrke (sprøhet/flisighet) 613 Bergarts- og mineralinnhold Prøvelokalitet, bergartsog mineralinnhold 614 Annet (betong, abrasjon ol.) Prøvelokalitet, annet (betong, abrasjon ol.) 701 leire ymboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger. * 702 iltig leir 703 leirig silt 704 ilt 705 andig silt 706 iltig sand 707 and 708 Grusig sand 709 andig grus 710 Grus 711 teinig grus 712 Grusig stein 713 tein Maringeologiske 801 Grunn grusgrop Depresjon symboler 802 Gassutsivingsgrop; sirkulær 803 Gassutsivingsgrop; avlang * Ved kornstørrelsesangivelsen angis den dominerende fraksjon i substantiv. Dersom andre fraksjoner inngår med mer enn 10%, er disse omtalt i adjektivform, f.eks. sandig grus (grus dominerer, sand utgjør mer enn 10%, andre fraksjoner enkeltvis utgjør mindre enn 10%). For usorterte avsetninger (f.eks. morenemateriale) er kornstørrelsen ikke angitt

12 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - I-basisnavn definisjoner 5.6 AKGELTEMA (AnnetKvartærGELogiskTEMA) Andre kvartærgeologisk tema, f.eks. over-/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov. Forklaring.. AKGELTEMA H2 1 Areal over marin grense 2 Areal under marin grense 11 Isskille før hovedavsmeltningen 21 Hovedvannskillet 5.7 INFILT_K / INFILT_KL (INFILTrasjonsKde / INFILTrasjonsKLasse) Kode og klassifisering på løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann og kloakk 4 Uegnet (inkl. bart fjell) silt- og finsandavsetninger, forvitr Tette masser eller fjell. Torv/myr, humusdekke, leire, skredmateriale og bart fjell 5 Ikke klassifisert Infiltrasjonsegenskapene er ikke klassifisert. Registreringen er ikke differensiert nok. Fyllmasser er også plassert i denne klassen 5.8 GRVANN_K / GRVANN_KL (GRunnVANNsKde / GRunnVANNsKLasse) Kode og klassifisering på løsmassenes potensiale til å inneholde grunnvannsressurser...grvann_k H1 Forklaring.. INFILT_K H1.. INFILT_KL T25 1 Godt egnet tørre volum sand og grus over grunnvannsnivået. Breelv-, elve- og strandavsetninger inkl. sorterte partier i randmorener 2 Middels egnet Begrenset volum sand og grus over grunnvannsnivået, samt større avsetninger med noe dårligere infiltrasjonskapasitet. amme avsetningstyper som klasse 1, men med høyt grunnvannsnivå. Dessuten tykke morenedekke, ablasjonsmorene, dårlig sorterte randmorener 3 Mindre egnet må/grunne avsetninger med noe infiltrasjonskapasitet, samt større avsetninger med lav infiltrasjonskapasitet. Tynt morenedekke, tynne marine avsetninger (fjordavs./strandvs.), finkornige bresjøsedimenter, tykke marine..grvann_kl T33 1 Påvist betydelig grunnvannsressurs Forklaring Grunnvannsressursen er påvist med godt resultat ved detaljundersøkelser (prøveboring) 2-348

13 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - I-basisnavn definisjoner 2 Mulig betydelig grunnvannsressurs 3 Begrenset grunnvannsressurs 4 Løsmassene dårlig egnet Antatt mulig grunnvannsressurs, men er ikke detaljundersøkt. Breelv-, elve- og strandavsetninger som står i hydraulisk forbindelse med vassdrag/innsjø og andre store mektige breelv- og elveavsetninger (selvmatende magasin) Muligheten er til stede for små grunnvannsuttak. Mindre breelvog elveavsetn. som ikke står i hydraulisk forbindelse med vassdrag/innsjø, grove eller meget tette morener, tynne strandavsetn., innsjøsed samt elv- /bekk og breelvavsetninger < m 3. Det er påvist eller det antas at løsmassene ikke inneholder en grunnvannsressurs av betydning. 5 Ikke klassifisert Grunnvannspotensialet er ikke klassifisert. Registreringen (kartleggingen) er ikke differensiert nok 5.9 AVFALLD_K / AVFALLD_KL (AVFALLsDeponiKde / AVFALLsDeponiKLasse) Løsmassene klassifisert etter hvor egnet de er som tetningslag under en fylling. Man bør her ta forbehold om at løsavsetningene på et kvartærgeologisk kart ikke gir eksakte data for hvor tykke massene er. Forklaring.. AVFALLD_K.. AVFALLD_KT H1 1 T18 Gode egenskaper 2 Middels egenskaper 3 Dårlige egenskaper 4 Uegnet 5 Ikke klassifisert 2-349

14 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - I-basisnavn definisjoner 5.10 GRNFHLD_K / GRNFLH_KL (GRunNForHoLDKde / GRunNForHoLDKLasse) Med grunnforhold menes her løsmassenes egenskaper med tanke på bæreevne, setningsbevegelser, skredog rasfare og teleaktivitet ved belastning, drenering eller andre byggtekniske påvirkninger... GRNFHLD_K H1 Forklaring.. GRNFHLD_KL T31 1 Gode grunnforhold God bæreevne, liten fare for setningsbevegelser, skred og ras og liten teleaktivitet. 2 Middels grunnforhold Middels bæreevne 3 Dårlige grunnforhold Dårlig bæreevne, fare for setningsbevegelser, skred og ras og stor teleaktivitet. 4 Uegnede grunnforhold 5 Ikke klassifisert 5.11 EDMEKTHET (EDimentMEKTIGHET) Mektigheter (lagtykkelsen) til sedimenter og sedimentbergarter, målt i meter. Forklaring. DEF.. EDMEKTHET D5.1 # 5.12 EDDYBDEM (EDimentDYBdeiMilliekunder) Dybden med til en bestemt sedimentflate eller fast fjell (TWT) målt i millisekunder. Forklaring. DEF.. EDDYBDEM D5.1 # 5.13 EDDYBDEME (EDimentDYBdeiMEter) Dybden med til en bestemt sedimentflate eller fast fjell målt i meter. Forklaring. DEF.. EDDYBDEME D5.1 # 2-350

15 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - bjektbeskrivelse 6 bjektbeskrivelse 6.1 er og presiseringer av objektklassene Alle objektene får her en nærmere presisering. Jordartsflaten (FTEMA) med tilhørende avgrensning (LTEMA) er hovedobjekttypen. Representasjonspunktet for en flate er normalt ikke angitt, men er bærer av klassifikasjonene (egenskapene) til jordarten (jordartsflaten). BJTYPE Jordartsflate Jordartsgrense Jordart:ikkesynl Jordartgr_ikkesy An_kvgeol_flate Fullstendig navn på objektet Forklaring Jordartsflate, avsetningstype fra kvartærgeologisk kart Jordartsgrense, grense mellom ulike jordarter Jordartsflate, ikke synlig Jordartsflate som ikke er synlig på overflaten. (Er bl.a. på overflaten av betydning for utvikling av avledede tema for Avgrensing av jordartsflate, ikke synlig på overflaten Annen kværtærgeologisk flate infiltrasjon og grunnvann, og for maringeologi). Avgrensing av jordart som ikke er synlig på overflaten Andre kvartærgeologisk relaterte flater som f.eks detaljert kartlegging av infiltrasjonsegenskaper, avsmeltningshistorie mv. An_kvgeolflat_gr Avgrensing av annen kværtærgeologisk flate Andre kvartærgeologisk relaterte avgrensinger, detaljert kartlegging av infiltrasjonsegenskaper mv. Mektighetsflate Mektighetsflate (mektigheten til stratigrafiske enheter). Mektighetskart i forbindelse med maringeologisk kartlegging Mektighflate_gr Mektighetsflategrense Mektighetslinje eller avgrensing av mektighetsflate Dybdeflate Dybdelinje Maringrenseflate Marin_grense Dybdeflate. Definert av dybden med til en bestemt geologisk flate (f.eks. ned til fast fjell). toveis gangtid (TWT) målt i millisek. eller meter. Dybdelinje eller avgrensing av dybdeflate Marin grense (MG), -flate. mrådene henholdsvis under og over marin grense Marin grense (MG). Avgensing av høyeste havnivå etter siste istid Glasi_ovflfrmlin Glasial overflateformlinje Glasiale overflateformer (f.eks. dødisgrop, vifte, haug, rygg) som er linjeformer Glasi_ovflfrmpkt Glasial overflateformpunkt ymboler - glasiale overflateformer (f.eks. dødisgrop, haug, rygg) An_kvgeolovflfrm An_kvgeolsymbol trategrafipunkt Løsmasseborhull Kvikkleireområde Annen kvartærgeologisk overflateform Annet kvartærgeologisk symbol Andre kvartærgeologiske overflateformer (f.eks. strand-, elv-/bekk- og skredformer) Andre løsmassesymboler på kvartærgeologiske- og maringeologiske kart Punkt for informasjon om stratigrafi og kornstørrelse Løsmasse-borhull mråde hvor det er påvist eller antatt påvist kvkkleire i undergrunnen Kvikkleir_omr_gr Kvikkleireområdegrense Grense som angir område hvor det er påvist eller antatt kvikkleire i undergrunnen Kvikkleir_delomr Kvikkleiredelområde Delområde skilt ut etter nærmere undersøkelser, f.eks. et faresoneområde, område som krever spesiell arealbruk eller delområder som antas å oppføre seg forskjellig ved en eventuell skredsituasjon Kvikkleir_dom_gr Delelinje mellom to kvikkleire - delområder 2-351

16 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - bjektbeskrivelse 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan råstoffutvinningen blir kodet i I. Nye kvalitetsparametre er under utarbeidelse, og vil ligge på alle objektene. bjektklasse: I-koding std / Merknad..BJTYPE opsjon Grafisk I-navn - verdi element/ objekt Jordartsflate FLATE FTEMA 4540 JRDART JRDARTTYP INFILT_K INFILT_KL GRVANN_K GRVANN_KL AVFALLD_K AVFALLD_KT GRNFHLD_K GRNFHLD_KL Jordartsgrense LINJE KURVE LTEMA YNBAR 4540 Jordart_ikkesynl FLATE FTEMA 4541 JRDART JRDARTTYP INFILT_K INFILT_KL GRVANN_K GRVANN_KL AVFALLD_K AVFALLD_KT GRNFHLD_K GRNFHLD_KL Jordartgr_ikkesy LINJE KURVE LTEMA YNBAR 4541 An_kvgeol_flate FLATE FTEMA AKGELTEMA 4542 An_kvgeolflat_gr LINJE LTEMA 4542 KURVE Mektighetsflate FLATE FTEMA EDMEKTHET 4543 Mektighflate_gr LINJE KURVE LTEMA EDMEKTHET 4543 Dybdeflate FLATE FTEMA EDDYBDEM EDDYBDEME 4544 Dybdelinje LINJE KURVE LTEMA EDDYBDEM EDDYBDEME Maringrenseflate FLATE FTEMA AKGELTEMA Marin_grense LINJE LTEMA 4545 KURVE Glasi_ovflfrmlin LINJE LTEMA 4546 KURVE FRMELLIK FRMELLITY Glasi_ovflfrmpkt PUNKT PTEMA FRMELPKTK FRMELPKTTY An_kvgeolovflfrm LINJE KURVE LTEMA FRMELLIK FRMELLITY

17 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - bjektbeskrivelse An_kvgeolsymbol PUNKT PTEMA AKVYMBK AKVYMBTY AVETYMK AVETMBL AVETNTYPE 4547 trategrafipunkt PUNKT PTEMA 4548 Løsmasseborhull PUNKT PTEMA 4549 Kvikkleireområde Kvikkleir_omr_gr Kvikkleir_delomr Kvikkleir_dom_gr FLATE LINJE FLATE LINJE FTEMA LTEMA FTEMA LTEMA Minst en av attributtene må defineres med kode 6.3 I-gruppe definisjoner Nedenfor følger noen definisjoner på noen vanlige I-datagrupper for løsmassegeologi. Det er forsøkt å unngå bruk av multiple koder, av hensyn til anvendelsen i ulike GI-verktøy. Kvalitets- og metadataparameterne er vist først i GELGI- kapittelet. De fleste parametrene er lagt på linjetema for Jordarten. Jordartsflate (Utbredelsen av en løsmasseavsetningene i et område).flate <serienummer>:..ftema <temanummer>..jrdart <Kode for jordartsflate>..jrdarttyp <Jordarstype>..INFILT_K <kode for infiltrasjonsegenskaper>..infilt_kl <Infiltrasjonsegenskapsklasse>..GRVANN_K <Kode for grunnvannspotensialet>..grvann_kl <Grunnvannspotensialklasse>..TEMAJUT <Temajustering fra standard klassifikasjon>..ppdatert <ppdateringsdato>..nø <nord> <øst> <høyde> Kommentar TEMAJUT er nødvendig for å flagge at supplerende data har medført at avledet tema ikke lenger følger standard klassifisering. Avgrensing av en Jordartsflate.LINJE <serienummer>:..ltema <temanummer>..kvalitet <mg><ng><synb>..kmm <kommunenummer>..medium <hvor objektet befinner seg i geografien>..ynbar <hvor synbar og sikker grensen er>..temakvk <kode for tematisk kvalitet>..temakvkl <klasse for tematisk kvalitet>..digdat <Dato for digitalisering>..ppdatert <ppdateringsdato>..pprinnel <referanse til opprinnelsen til data>..nø <nord> <øst> Kommentar KVALITET som multippel tema forsøkes unngått ved separate egenskapstema; MAALEMETD, YNBARHET, NYAKTIGHT I tillegg er det utviklet flere kvalitetsparametre som benyttes inntil generelle egenskaper er utviklet i I-standarden. Linjetema har pr. i dag ikke høydeopplysninger

18 I standard - versjon Databeskrivelse : Løsmassegeologi - bjektbeskrivelse Glasiale formelementer (som viser spor etter isavsmelting).linje <serienummer>:..ltema <temanummer>.. FRMELLIK <formelementkode>.. FRMELLITY <formelementtype>..kmm <kommunenummer>..medium <hvor objektet befinner seg i geografien>..ynbar <hvor synbar og sikker grensen er>..tekakvk <kode for tematisk kvalitet>..temakvkl <klasse for tematisk kvalitet>..pprinnel <referanse til opprinnelsen til data>..nø <nord> <øst> Kommentar KVALITET som multippel tema forsøkes unngått ved separate egenskapstema; MAALEMETD, YNBARHET, NYAKTIGHT I tillegg er det utviklet flere kvalitetsparametre som benyttes inntil generelle egenskaper er utviklet i I-standarden. Linjetema har pr. i dag ikke høydeopplysninger. 6.4 Eksempler Eksempler på I-fil med løsmassedata vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt 2-354

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Løsmassegeologi - Historikk og status 1 Historikk og status Første spe begynnelse til

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

Presentasjonsregler for løsmassedata

Presentasjonsregler for løsmassedata Presentasjonsregler for løsmassedata Løsmassekart (kvartærgeologiske kart) er kilde til digitale løsmassedata og utgangspunkt for presentasjonsreglene. Vi oppfordrer til å bruke standard farger for å øke

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

Jordartstyper og løsmasskoder brukt i marin arealdatabase og på maringeologiske kart

Jordartstyper og løsmasskoder brukt i marin arealdatabase og på maringeologiske kart 1 Jordartstyper og løsmasskoder brukt i marin arealdatabase og på maringeologiske kart Nærmere forklaring til definisjoner og hvordan enkelte jordarter ble dannet, er å finne i artikkelen Kvartærgeologisk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-399 Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-400 Databeskrivelse : Grottedata - Historikk og status Denne side er blank 2-400 I standard - versjon 3.0 2-401 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

Kartlegging som grunnlag for skredfarevurderinger i leirområder -GEOS området

Kartlegging som grunnlag for skredfarevurderinger i leirområder -GEOS området Kartlegging som grunnlag for skredfarevurderinger i leirområder -GEOS området Louise Hansen (NGU) Projektleder: Raymond Eilertsen (NGU) Bakgrunn: å unngå dette! Leirskred v/baastad 1974 (Øyeren) 1. NGU

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED

SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED Inger-Lise Solberg Inger-lise.solberg@ngu.no NTNU Realfagkonferansen 2017 Innhold Skredtyper i Norge Kvikkleireskred Litt om leire Avsetning av leire og

Detaljer

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Frostsikring -nye krav og bestemmelser Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Aftenposten 01.10.12 Aftenposten 27.03.11 Når kreves frostsikring? Frostsikring ÅDT Ant. kjørefelt Telefarlighetsklasse

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi COWI AS Solheimsgt 13 Postboks 6051 Postterminalen 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi Oktober 2007 Dokument nr 1 Revisjonsnr 1 Utgivelsesdato

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk VEGTEKNOLOGIKURS Trondheim, 3. 4. oktober 2016 Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk Jostein Aksnes Vegdirektoratet Mål Lang dekkelevetid og lave årskostnader Varige veger Nytteberegning Første

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

HVORDAN LESE KVARTÆRGEOLOGISKE KART. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså

HVORDAN LESE KVARTÆRGEOLOGISKE KART. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså HVORDAN LESE KVARTÆRGEOLOGISKE KART Astrid Lyså og Ola Fredin Foto: A. Lyså INNHOLD Hvordan lese kvartærgeologiske kart -innhold i kartene -kartenes muligheter og begrensninger Hvordan kartlegger vi -metoder

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status 1 Historikk og status Denne datatypen

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO Steinkjer Notat nr.: RIG - 01 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Kongens gt 27, NO Steinkjer Notat nr.: RIG - 01 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Steinkjer tomteselskap v/øyvin Bogfjellmo st.tomteselskap@steinkjer.online.no Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato/Rev: 2015-08 - 20 Heggesåsen, felt B21, Steinkjer

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3.

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Denne datatypen er ikke tidligere vært beskrevet i SSI-sammenheng. Kapittelversjon

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_dannelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_dannelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2015 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006.

Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006. Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006. Av Cato Erichsen Cand Scient Geologi 1 Oppsummering Potensielt

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Side 1 av 5

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Side 1 av 5 Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Side 1 av 5 Halle Midthun Mosvold 16 8150 Ørnes Sund, 21.10.14 Vurdering av mulige rasforhold på eiendom 67/21 ved Markvatnet i Meløy kommune med tanke på bruk til hytteområde.

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Løsmassegeologi

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Løsmassegeologi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Løsmassegeologi Fagområde: Løsmassegeologi Statens kartverk - november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Fagområde: Løsmassegeologi

Detaljer

Flomveier m2 Støy -gul sone db Støy -rød sone > 65 db. Flomsone 20 år Flomsone 50 år Flomsone 100 år

Flomveier m2 Støy -gul sone db Støy -rød sone > 65 db. Flomsone 20 år Flomsone 50 år Flomsone 100 år Sør-Hedmark Utvalgte tema Analyserapport Rapporten bygger på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag fra mange ulike kilder. Kartlagene er produsert i henhold til ulike nøyaktighetskrav,

Detaljer

Løsmasseskred, uspes. Jordskred Leirskred. Kvikkleire - Risikoklasse 3 Flomsone 10 år Flomsone 50 år

Løsmasseskred, uspes. Jordskred Leirskred. Kvikkleire - Risikoklasse 3 Flomsone 10 år Flomsone 50 år Drammen kommune Utvalgte tema Analyserapport MATRIKKELENHET Kommune Gnr Bnr Fnr Snr 602 - Drammen kommune 117 402 0 0 Rapporten bygger på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag fra mange

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Ole Falk Frederiksen SAKSBEHANDLER

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

NOTAT RIG-N03-A01 MODALEN - GEOTEKNIKK

NOTAT RIG-N03-A01 MODALEN - GEOTEKNIKK OPPDRAG Mulighetsstudie - Modalen - Geoteknikk OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Tord Are Meisterplass DATO DOKUMENT NR. 26366001-N03 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER 1.

Detaljer

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan 2 Terreng og grunnforhold Terrenget i området ved den planlagte utvidelsen av kirkegården ligger tilnærmet flatt på mellom ca. kote 13 15. Elveskråningene mot Vikelva i nord har gjennomsnittlig helning

Detaljer

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune NGU Rapport 2008.046 Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune Norges geologiske undersøkelse 491 TRONDHEIM Tlf. 3 90 40 00 Telefaks 3 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.046 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

NGU Rapport 2010.059. Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden.

NGU Rapport 2010.059. Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden. NGU Rapport 2010.059 Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden. .oiiiiiii.' Norges geologiske undersokelse N G U F Postboks 6315 Sluppen, _~ 7441 Trondheim

Detaljer

Grunnvann i Risør kommune

Grunnvann i Risør kommune Grunnvann i Risør kommune NGU Rapport 92.059 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Generelle tekniske krav Side: 1 av 10

Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 INNLEDNING...2 2 MINERALSKE JORDARTER...3 2.1 Fraksjonsinndeling...3 2.2 Regler for benevning etter kornstørrelse...3 2.2.1 Etter leirinnhold... 3 2.2.2 Etter innhold

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-283 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-284 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER Astrid Lyså og Ola Fredin Foto: A. Lyså INNHOLD Litt om NGU Innføring i kvartærgeologi Hva er gjort av kvartærgeologisk kartlegging i Vest- Agder LITT OM NGU

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Dønna kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Geotekniske vurderinger Erling Romstad Arne Vik Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geotekniske vurderinger Erling Romstad Arne Vik Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nedre Sandvik hytteområde på Otterøya DOKUMENTKODE 416609-rig-not-01 EMNE for reguleringsplan TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arcon prosjekt as OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.:

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.005 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene.

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene. Oppdragsgiver: Oppdrag: 536689-07 Detaljprosjektering Monsetjåren Dato: 23.02.2016 Skrevet av: Mari Helen Riise Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNFORHOLD LANGS LEDNINGSTRASE INNHOLD Innledning...

Detaljer

KVIKKLEIRE = FARE FOR SKRED RISSA - 1978

KVIKKLEIRE = FARE FOR SKRED RISSA - 1978 KVIKKLEIRE = FARE FOR SKRED RISSA - 1978 TEMAKART FARESONER REVIDERT FAREASONE - GJELDER NY FAREASONE - GJELDER Sande kommunes utfordringer Sande ikke spesielt utsatt for ekstremvær stormflo, havnivåstigning,

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 9.des.16 P.nr. IAS2169 Oddmund Soldal, COWI Tlf Oddmund Soldal, COWI Epost

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 9.des.16 P.nr. IAS2169 Oddmund Soldal, COWI Tlf Oddmund Soldal, COWI Epost Notat nr. IAS 2169-1 Dato: 9. desember 2016 Prosjekt Steinbrudd Øvre Granvin. Vurderinger knyttet til vibrasjoner i grunnen. Prosjektnr. 2169 Saksbehandler Geir Bertelsen Kontroll Antall sider 5 Arne Instanes

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

NOTAT Djupvika undersøkelser

NOTAT Djupvika undersøkelser NOTAT Notat nr.: 583641-Geo 01 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom AS Kopi til: Fra: Shaima Ali Alnajim Sweco Norge AS GEOTEKNISK VURDERING HYTTEFELT DJUPVIKA Innledning

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Hurdal kommune

Grunnvann i Hurdal kommune Grunnvann i Hurdal kommune NGU Rapport 92.086 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

Data Model Specification Page: 1. Løsmasse-5.0 utkast

Data Model Specification Page: 1. Løsmasse-5.0 utkast Data Model Specification Page: 1 Løsmasse-5.0 utkast Data Model Specification Page: 2 «applicationschema» Løsmasse-5.0 utkast «applicationschema» Geologi Generell del 5.0 utkast + GeolAvgrLinje + DateringMetode

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

BERGGRUNNEN LØSMASSER GRUNNFORHOLD OG DRENERING. Den kaledonske fjellkjedefoldingen for millioner år siden

BERGGRUNNEN LØSMASSER GRUNNFORHOLD OG DRENERING. Den kaledonske fjellkjedefoldingen for millioner år siden BERGGRUNNEN Den kaledonske fjellkjedefoldingen for 450-400 millioner år siden GRUNNFORHOLD OG DRENERING Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Lite endring i berggrunnen etter dette Bergarter deles inn i 3 grupper

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

Vurderinger av fundamenteringsforhold

Vurderinger av fundamenteringsforhold 1 Vurderinger av fundamenteringsforhold Utbygging av Møllendalsområdet krever en vurdering av fundamenteringsforholdene I forbindelse med den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det boret i løsmassene/avfallsmassene

Detaljer

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Hva finnes der nede mon tro? Per Ryghaug, Sjefsingeniør, Geomatikk, NGU NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser,

Detaljer