SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)"

Transkript

1 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel)

2 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte av temaene i spesifikasjonen av råstoffutvinning ble første gang utgitt av høsten Senere er det utviklet databeskrivelse for de fleste geologiske fagområdene. Dette hovedkapittelet består nå av databeskrivelse for; Råstoffutvinning, løsmasser, verneverdige geologiske objekter, berggrunn, grottedata, anvendt geofysikk og geokjemi. Fremdriften for utviklingen av geologiske objekter/tema i SSI-sammenheng har vært som følger: Kapittel Dato Utført av Grunnlag for endringen - versjon Geologiske objekter var spredt i flere kapitler, lite heldig inndeling, uriktige definisjoner Per Ryghaug, NGU Utarbeidelse av råstoffutvinning som eget kapittel SSI-arb.gr.6 Justeringer SSI-arb.gr.6 Prinsipielle endringer og tillegg NGU v/p. Ryghaug Utarbeidelse av førsteutgave av en samlet standard for geologi (berggrunn, løsmasse, geofysikk mm.) NGU og SSI Kun mindre justeringer. sekretariat NGU og SSI sekretariat Ingen endringer i innhold Aktuell ansvarlig:ssi-sekretariatet Per Ryghaug NGU IT-tjenesten Geologisk informasjonssenter Telf Telf Endringslogg fra SSI - versjon 3.1 Ingen endringer. 2

3 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Innledning 2 Innledning 2.1 Spesifikasjonen omfatter bjekter og egenskaper som er overordnet alle databeskrivelseskapittlene for geologi. Spesielt gjelder dette kvalitets- og metadataparametre som ikke inngår i SSI-standarden, og som er nødvendig for en forsvarlig dokumentasjon av en geologisk kartlegging/registrering. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i egenskap av temasenter for geologiske miljødata. Spesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier, med andre ord også aggregert geologisk informasjon. SSI-objektkatalogen får således følgende innhold under geologi: Kortnavn RAST LSM GVERN GKJEM GFYS BERG GRT Databeskrivelseskapittel Råstoffutvinning Løsmassegeologi Verneverdige geologiske objekter Anvendt geokjemi Anvendt geofysikk Berggrunnsgeologi Grottedata 2.2 Formål Formålet har vært å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon av objektet og egenskaper knyttet til geologiske data og informasjon. Det har vært viktig å være tidlig ute med en slik standard beskrivelse fordi digitaliseringen av analoge geologiske kart går raskt fremover, og behovet for standard beskrivelse har vært merkbar. Standarden vil bidra til effektivisering av produksjonen og kvalitetssikring av produktene. Den vil også bidra til øket tilgjengelighet av informasjonen ovenfor samfunnet, bidra til en riktig og mer effektiv utnyttelse av arealer og ressurser, og bidra til besparelser ved privat og offentlig utbygging. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Kvalitetsbegrepet i SSI er til nå mest tilpasset kvaliteten av grunnrissene (FKB). Naturressurstemaene som legges opp på grunnkartene stiller andre krav til kvalitetsbeskrivelse og metadata. Inntil en utvidelse av kvalitetsbeskrivelsen foreligger i SSI generelle del 1, vil det være behov for noen supplerende parametre knyttet til naturinformasjon. Man forventer en ytterligere utbygging av standardene etterhvert som man får mer erfaring i bruken av den, og flere fagmiljøer tar dem i bruk. Til å begynne med vil dette hovedsakelig være en videre utbygging av ulike egenskaper (attributter), med senere vil det ligge mer ressurskrevene arbeider foran oss med å konvergere standarden til en internasjonale standard (IS) og 3D. 3

4 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep Viser her til de enkelte databeskrivelseskapittlene for geologi. 4

5 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Datamodell 4 Datamodell Det har vært nødvendig å innføre en del spesielle kvalitet- og metadataparametre for å kunne sikre at slik informasjon følger objektene. 5

6 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - SSI-basisnavn definisjoner 5 SSI-basisnavn definisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle SSI-basisnavn som er spesielle for denne objektkatalogen og som ikke finnes i den generelle SSI-beskrivelsen. Følgende elementer blir definert: DIGDAT, GEMRTYP, PPHAV, REGDAT, SYNBAR, TEMAJUST, TEMAKVAL, TEMAKVK, til sammen 8 elementer. 5.1 DIGDAT Digitaliseringsdato Digitaliseringsdatoen er den datoen datasettet (subdatasettet) eller det enkelte geometriske elementet ble overført fra analogt til digitalt medium. Angitt ÅÅÅÅMMDD, dvs år, måned og dag...digdat DAT <dato> 5.2 GEMRTYP Geologisk områdetype Angir fagspesifikk geologisk aktivitet som er karakteristisk for et område...gemrtyp H2 1 Råstoffutvinning 2 Berggrunnsgeologisk kartlegging 3 Kvartærgeologisk kartlegging 4 Geofysisk kartlegging 5 Geokjemisk kartlegging 6 Hydrogeologisk undersøkelse, grunnvannsundersøkelse 7 Maringeologisk undersøkelse 8 Miljøgeologisk undersøkelse 9 Infiltrasjonskartlegging 11 Grottekartlegging 5.3 PPHAV pphav til dataene pphavet til dataene; det kan være referense til kartblad, rapport eller publikasjon, og hvor flere opplysninger eller måledata finnes. Er objektet senere oppdatert refereres det til fagpersonen som var ansvarlig for at oppdateringen fant sted, samt grunnen til endringen. Merknad: Eksempler på kartreferanser (også referanse til oppdatert materiale): Man har valgt å unngå komma i referansen fordi enkelte programmer tolker komma ulikt. Reite;A.J. 1985; Frosta; kv. geol. kart ; NGU. Sveian;H. 1981; Levanger; kv. geol.kart CST ; NGU. Sveian;H. 1994; Manus; kv. geol. kart Levanger Eksempler på oppdateringer: Sveian; (1996) - manuell korreksjon (Brukes når det er foretatt endring i geometrien med over 50m; f.eks en skjønnsmessig endring for å koble linjestykker over kartbladskjøter eller for å rette opp tidligere feil). Sveian; H. (1996) - ny flyfototolkning. (Upublisert endring) Sveian; H. (1995) - feltkontroll. (Nytt feltarbeid er utført og er årsak til endringen; upublisert) Sveian; H. 1996) - ppdrag (rapport nr.... ). (Systematisk og mer detaljert oppfølging utført. Kartlegging er gjennomført f.eks. i et nytt prosjektoppdrag...pphav T50 <tekst> 5.4 REGDAT Registreringsdato Registreringsdato, den datoen dataene ble kartlagt (registrert) i felt (i naturen). Angitt ÅÅÅÅMMDD, dvs år, måned og dag...regdat DAT <dato> 6

7 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - SSI-basisnavn definisjoner 5.5 SYNBAR Synbarheten Viser i hvilken grad den geologiske registreringen (f.eks avgrensingen av et geologisk objekt) er synbar eller igjenfinnbar i terrenget. Representerer en utvidelse av kvalitetsbegrepet SYNBARHET i SSIstandarden. Er også grunnlag for tegneregler v/geologisk kartproduksjon hvor det ofte skilles mellom sikker/usikker grense...synbar H2 0 Ikke spesifisert 1 Sikker (påvist/observert) avgrensning/registrering av objekt 2 Usikker (ikke påvist/observert men antatt) avgrensning/registrering av objekt 3 Konstruert avgrensing konstruert under vann- eller breoverflaten (tilfeldig plassert, meget usikker). 4 Avgrensing basert på geofysiske indikasjoner (tolket). 5 Dårlig synlig i avgrensing i terrenget (basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og bart fjell, eller mellom to svært like berarter). 6 vergangsmessig geologisk grense (f.eks. glidende overgang mellom to bergarter eller jordarter). 7 Tolket (antatt) avgrensing/registrering av geologisk objekt eller delobjekt (f.eks tolkede grenser basert på en generalisering eller samtolkning). 8 Flyfototolket objekt eller delobjekt 9 bservert geologisk objekt eller delobjekt, men med usikker geografisk beligghenhet 10 Ikke geologisk avgrensing av et geologisk objekt (feks. en administrativ grense eller kystkontur). 5.6 TEMAJUST Temajustering Tematisk justering. Angir om et avledet tema, som er opprettet ved standard automatisk klassifikasjon (makro), senere er justert av fagperson pga. supplerende data og informasjon...temajust H1 0 Avledet tema foreligger i henhold til standard klassifisering av hovedtema 1 Avledet tema er justert i henhold til standard klassifisering av hovedtema 5.7 TEMAKVAL Temakvalitet Tematisk kvalitet/oppløsning. Kvaliteten på registrering/kartlegging sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi.med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering...temakval T14 Dårlig Data er sterkt generalisert. Beregnet for oversiktskart i meget små målestokker. Minste arealenhet er ca dekar. Anvendelsesområdet er landsoversikter og oversikt over store regioner (~M > ). God Registrering stedfestet med nøyaktighet i terrenget på +/- 50m, akseptabelt for oversiktsinformasjon på kommunenivå (arealplan). God oppløsning men noe generalisert. Minste arealenhet er ca. 2 dekar for viktige tema, ca. 5 dekar for øvrige (~M 1:50.000). 7

8 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - SSI-basisnavn definisjoner Meget god Noe dårlig Nokså god Særdeles god 5.8 TEMAKVK Temakvalitetskode Registrering basert på det som for naturinformasjon må ansees å være av høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet (+/- 20 m). Høy oppløsning og lite generalisering. Kan anvendes i kommuneplanens arealdel. Minste arealenhet er dekar (~M 1: ). Registrering basert på oversiktskartlegging i liten målestokk. Meget lav oppløsning(+/- 250 m) og kan inneholde stor grad av generalisering. Minste arealenhet er ca. 60 dekar. Bør kun anvendes til regionale oversikter (~M 1: ). Registrering med lav oppløsning (+/- 100 m), eller hvor det er utført noe generalisering. Kan være basert på flyfototolkning. Minste gjengitte arealenhet ca. 10 dekar for viktige tema, ca 20 dekar for de øvrige. Kan med forbehold benyttes som oversiktsinformasjon på kommunenivå (~M 1: ). Den geologiske observasjonen/registreringen er stedfestet med høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet for direkte bruk i kommunenes reguleringsplaner (Målestokk under 1:20.000). Tallkode for tematisk kvalitet/oppløsning, (se temakvalitet)..temakvk H1 1 Særdeles god; Den geologiske observasjonen/registreringen er stedfestet med høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet for direkte bruk i kommunenes reguleringsplaner (Målestokk under 1:20.000). 2 Meget god; Registrering basert på det som for naturinformasjon må ansees å være av høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet (+/- 20 m). Høy oppløsning og lite generalisering. Kan anvendes i kommuneplanens arealdel. Minste arealenhet er dekar (~M 1: ). 3 God; Registrering stedfestet med nøyaktighet i terrenget på +/- 50m, akseptabelt for oversiktsinformasjon på kommunenivå (arealplan). God oppløsning men noe generalisert. Minste arealenhet er ca. 2 dekar for viktige tema, ca. 5 dekar for øvrige (~M 1:50.000). 4 Nokså god; Registrering med lav oppløsning (+/- 100 m), eller hvor det er utført noe generalisering. Kan være basert på flyfototolkning. Minste gjengitte arealenhet ca. 10 dekar for viktige tema, ca 20 dekar for de øvrige. Kan med forbehold benyttes som oversiktsinformasjon på kommunenivå (~M 1: ). 5 Noe dårlig; Registrering basert på oversiktskartlegging i liten målestokk. Meget lav oppløsning(+/- 250 m) og kan inneholde stor grad av generalisering. Minste arealenhet er ca. 60 dekar. Bør kun anvendes til regionale oversikter (~M 1: ). 6 Dårlig; Data er sterkt generalisert. Beregnet for oversiktskart i meget små målestokker. Minste arealenhet er ca dekar. Anvendelsesområdet er landsoversikter og oversikt over store regioner (~M > ). 5.9 Lånte elementer I tabellen finnes elementer som er brukt av objekttyper i denne katalogen men som tilhører andre kataloger. Elementnavn Tilhører objektkatalog FTEMA GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 LTEMA GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 PPDATERT GEN10 - Generell del i SSI, kapittel 10 PTEMA GEN8 - Generell del i SSI, kapittel 8 Her følger definisjonene på de lånte elementene. NB1! Definisjonene er kopiert fra originaldefinisjonen i eierkatalogen. 8

9 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - SSI-basisnavn definisjoner NB2! Det er kun listet opp de kodeverdiene som er definert brukt i denne katalogen. For full kodeliste, se originaldefinisjon FTEMA Flatetemakode Flatetemakode..FTEMA H Geologisk avgrensningslinje, råstoffområde Benyttes også under KYST og GEI 4501 Malmområde 4502 Industri mineral område 4503 Natursteinområde 4504 Pukksteinområde 4505 Løsmasseforekomstområde 4507 Leirområde 4508 Torvområde 4509 Grunnvannsområde 4510 Mineralsk forekomst 4511 Malmforekomst 4512 Industri-mineralforekomst 4513 Naturstein-forekomst 4514 Pukkforekomst 4515 Sand-, grusforekomst 4516 Grusrygg, esker 4517 Leirforekomst 4518 Torvforekomst 4519 Grunnvannsforekomst 4520 Forekomstpunkt 4521 Malmforekomstpunkt 4522 Industri,mineralforekomstpunkt 4523 Naturst_forekomstpunkt 4524 Pukkforekomst 4525 Løsmasseforekomst punkt 4526 Løsmassepukk punkt 4527 Leirforekomst punkt 4528 Torvforekomst punkt 4529 Grunnvannsforekomst punkt 4530 Massetak, bruddområde 4531 Spesialområde 4532 mråde, gruverom 4533 Avfallsområde 4534 Sikringssone 4535 Sikringsgjerde 4536 Punkt for statistikk 4537 Prøvepunkt 4540 Jordartsflate 4541 Jordartflate, ikke synlig på overflaten 4542 Annen kvartærgeologisk flate 4543 Mektighetsflate 4544 Dybdeflate 4545 Maringrenseflate 4546 Glasial overflateformlinje/punkt 4547 Annen kvartærgeologisk flate/avgrensning 4548 Strategrafipunkt 4549 Løsmasseborhull 4551 Kvikkleireområde 4552 Kvikkleiredelområde 4555 Geologiske verneverdige områder 4556 Geologiske verneverdige grenser 4560 Geokjemi prøvetak område 4561 Geokjemisk anomali 4562 Geokjemisk tolket flate 4563 Geokjemisk prøvetaknett/prøvepunkt 4564 Geokjemisk isolinje 4570 Geofysisk måleområde 9

10 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - SSI-basisnavn definisjoner 4571 Geofysisk tolket flate 4572 Geofysisk profil 4573 Geofysisk tolket linje 4574 Geofysisk kote 4575 Ptrofysisk punkt 4576 Geofysisk informasjonslinje 4580 Berggrunnsflate/grense 4581 Annen berggrunnsflate/grense 4582 Bergartslinje 4583 Skyveforkastning 4584 Skyveforkastning ikkebagr 4585 Forkastning 4586 Forkastning ikkebagr/geometrisk flatestruktur 4587 Sprekk 4588 Annen strukturgeologisk linje/geologisk målepunkt 4590 Metamorfosegrense 4591 Geoprofillinje 4592 Fjellblotning/fjellblotninggrense 4593 Berggrunnssymbol 4594 Bergartprøvepunkt 4597 Grotte i fjell. Som oftest karstdannelse i kalkrike bergarter 4598 Delobjekter registrert i grotta 4599 Annen grotteinformasjon knyttet til grottekartlegging 4500 <> LTEMA Linjetemakode 10..LTEMA H Geologisk avgrensningslinje, råstoffområde Benyttes også under KYST og GEI 4501 Malmområde grense 4502 Industri-mineral område grense 4503 Natursteinområde grense 4504 Pukksteinområde grense 4505 Løsmasseforekomstområde grense 4507 Leirområde grense 4508 Torvområde grense 4509 Grunnvannsområde grense 4510 Mineralsk forekomst grense 4511 Malmforekomst grense 4512 Industrimineralforekomst grense 4513 Naturstein-forekomst grense 4514 Pukkforekomst grense 4515 Sand-, grusforekomst grense 4516 Grusrygg, esker grense 4517 Leirforekomst grense 4518 Torvforekomst grense 4519 Grunnvannsforekomst grense 4520 Forekomstpunkt 4521 Malmforekomstpunkt 4522 Industri,mineralforekomstpunkt 4523 Naturst_forekomstpunkt 4524 Pukkforekomst 4525 Løsmasseforekomst punkt 4526 Løsmassepukk punkt 4527 Leirforekomst punkt 4528 Torvforekomst punkt 4529 Grunnvannsforekomst punkt 4530 Massetak, bruddområde grense 4531 Spesialområde grense 4532 mråde, gruverom grense 4533 Avfallsområde grense 4534 Sikringssone grense

11 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - SSI-basisnavn definisjoner 4535 Sikringsgjerde grense 4536 Punkt for statistikk 4537 Prøvepunkt 4540 Jordartsgrense 4541 Jordartflate, ikke synlig på overflaten 4542 Annen kvartærgeologisk grense 4543 Mektighetsgrense 4544 Dybdeflate/linje/rygg 4545 Maringrensegrense 4546 Glasial overflateformlinje 4547 Annen kvartærgeologisk flate/avgrensning 4548 Strategrafipunkt 4549 Løsmasseborhull 4551 Kvikkleireområde/grense 4552 Kvikkleireområde/delområdegrense 4555 Geologiske verneverdige områder 4556 Geologiske verneverdige grenser 4560 Geokjemi prøvetak områdegrense 4561 Geokjemisk anomali grense 4562 Geokjemisk tolket flategrense 4563 Geokjemisk prøvetaknett 4564 Geokjemisk isolinje 4570 Geofysisk måleområde/grense/punkt 4571 Geofysisk tolket flate/grense/punkt 4572 Geofysisk profil 4573 Geofysisk tolket linje 4574 Geofysisk kvote 4575 Ptrofysisk punkt 4576 Geofysisk informasjonslinje/punkt 4580 Berggrunnsflate/grense 4581 Annen berggrunnsflate/grense 4582 Bergartslinje 4583 Skyveforkastning 4584 Skyveforkastning ikkebagr 4585 Forkastning 4586 Forkastning ikkebagr/geometrisk flatestruktur 4587 Sprekk 4588 Annen strukturgeologisk linje/geologisk målepunkt 4590 Metamorfosegrense 4591 Geoprofillinje 4592 Fjellblotning/fjellblotninggrense 4593 Berggrunnssymbol 4594 Bergartprøvepunkt 4597 Grotte i fjell. Som oftest karstdannelse i kalkrike bergarter 4598 Delobjekter registrert i grotta 4599 Annen grotteinformasjon knyttet til grottekartlegging 4500 <> PPDATERT ppdateringsdato Dataset oversikt, oppdateringsdato. Dato for siste digitale oppdatering (ajourhold) av geologisk flateinformasjon. Viser til dato for oppdatering av egenskaper på representasjonspunktet (år, mnd og dag). Årsaken til oppdateringen er lagt til PPRINNELS på linjetema...ppdatert DAT <dato> PTEMA Punkttemakode Punkttema..PTEMA H Geologisk avgrensningslinje, råstoffområde Benyttes også under KYST og GEI 11

12 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - SSI-basisnavn definisjoner 4501 Malmområde 4502 Industri mineral område 4503 Natursteinområde 4504 Pukksteinområde 4505 Løsmasseforekomstområde 4507 Leirområde 4508 Torvområde 4509 Grunnvannsområde 4510 Mineralforekomst 4511 Malmforekomsr 4512 Industri,mineralforekomst 4513 Naturst-forekomst 4514 Pukkforekomst 4515 Sand,grusforekomst 4516 Grusrygg, esker 4517 Leirforekomst 4518 Torvforekomst 4519 Grunnvannsforekomst 4520 Mineralsk forekomstpunkt 4521 Malmforekomstpunkt 4522 Industri-, mineralforekomstpunkt 4523 Naturstein_forekomstpunkt 4524 Pukkforekomst 4525 Sand- og grusforekomst punkt 4526 Liten løsmasse,- pukkforekomst punkt 4527 Leirforekomst punkt 4528 Torvforekomst punkt 4529 Grunnvannsforekomst punkt 4530 Masse, bruddområde 4531 Spesialområde 4532 mråde, gruverom 4533 Avfallsområde 4534 Sikringssone 4535 Sikringsgjerde 4536 Punkt for statistikk 4537 Prøvepunkt 4540 Jordartsflate/grense 4541 Jordartflate/grense, ikke synlig 4542 Annen kvartærgeologisk grense/flate 4543 Mektighetsflate/grense 4544 Dybdeflate/linje/rygg Brukes også av JRDS 4545 Maringrenseflate/grense 4546 Glasial overflateformlinje/punkt 4547 Annen kvartærgeologisk flate/avgrensning 4548 Strategrafipunkt 4549 Løsmasseborhull 4551 Kvikkleireområde/grense 4552 Kvikkleireområde/delområdegrense 4555 Geologiske verneverdige områder 4556 Geologiske verneverdige grenser 4560 Geokjemi prøvetak område/områdegrense 4561 Geokjemisk anomali område/grense 4562 Geokjemisk tolket flate/flategrense 4563 Geokjemisk prøvepunkt 4564 Geokjemisk isolinje 4570 Geofysisk målepunkt 4571 Geofysisk tolket punkt 4572 Geofysisk profil 4573 Geofysisk tolket linje 4574 Geofysisk kvote 4575 Ptrofysisk punkt 4576 Geofysisk informasjonspunkt 4580 Berggrunnsflate/grense 4581 Annen berggrunnsflate/grense 4582 Bergartslinje 4583 Skyveforkastning 12

13 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - SSI-basisnavn definisjoner 4584 Skyveforkastning ikkebagr 4585 Forkastning 4586 Forkastning ikkebagr/geometrisk flatestruktur 4587 Sprekk 4588 Annen strukturgeologisk linje/geologisk målepunkt 4590 Metamorfosegrense 4591 Geoprofillinje 4592 Fjellblotning/fjellblotninggrense 4593 Berggrunnssymbol 4594 Bergartprøvepunkt 4597 Grotte i fjell. Som oftest karstdannelse i kalkrike bergarter 4598 Delobjekter registrert i grotta 4599 Annen grotteinformasjon knyttet til grottekartlegging 4500 <>

14 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - bjektbeskrivelse 6 bjektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Alle_tema Fellesbetegnelse for alle flatetema i de geologiske databeskrivelsene (råstoffutvinning, løsmasser, verneverdige geologiske objekter, berggrunn, grottedata, anvendt geofysikk og geokjemi). Alle_tema_gr Fellesbetegnelse for alle linjetema i de geologiske databeskrivelsene (råstoffutvinning, løsmasser, verneverdige geologiske objekter, berggrunn, grottedata, anvendt geofysikk og geokjemi). Alle_tema_pkt Fellesbetegnelse for alle punktema i de geologiske databeskrivelsene (råstoffutvinning, løsmasser, verneverdige geologiske objekter, berggrunn, grottedata, anvendt geofysikk og geokjemi). Geologisk_omr Geologisk råstoffområde, uspesifisert Geologisk_omr_gr Avgrensning av geologisk råstoffområde, uspesifisert 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i SSI. Alle objekter skal være kodet med kvalitet og dato ihht SSI del1. bjekttype Aktuelle Aktuelle SSI-navn Verdi std/ Merknad grafisk element/ objekt opsj Alle_tema FLATE BJTYPE Alle_tema FTEMA <> S Generelt tema TEMAJUST PPDATERT Alle_tema_gr KURVE BJTYPE Alle_tema_gr LINJE LTEMA <> S Generelt tema SYNBAR S TEMAKVAL S TEMAKVK S REGDAT DIGDAT PPDATERT PPHAV S Alle_tema_pkt PUNKT BJTYPE Alle_tema_pkt PTEMA <> S Generelt tema SYNBAR TEMAKVAL TEMAKVK REGDAT DIGDAT PPDATERT PPHAV Geologisk_omr FLATE BJTYPE Geologisk_omr FTEMA 4500 S Generelt tema Geologisk_omr_gr LINJE BJTYPE Geologisk_omr_gr KURVE LTEMA 4500 S Generelt tema 6.3 SSI-gruppe definisjoner Viser til de geologiske del-beskrivelsene. 14

15 SSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - bjektbeskrivelse 6.4 Eksempler Ingen eksempler på dette generelle tema, eller på kvalitetsparameterbeskrivelse 15

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter I standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Verneverdige geologiske objekter - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status 1 Historikk og status Denne datatypen

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Denne datatypen er ikke tidligere vært beskrevet i SSI-sammenheng. Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning. Databeskrivelse: Råstoffutvinning

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning. Databeskrivelse: Råstoffutvinning SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Databeskrivelse: Råstoffutvinning Statens Kartverk SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-2 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Arealbruk - Historikk og status 1 Historikk og status Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Grottedata I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Grottedata tatens kartverk I standard - versjon 3.2 2 - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av grottedata ble første gang laget for

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Løsmassegeologi - Historikk og status 1 Historikk og status Første spe begynnelse til

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning I standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Råstoffutvinning tatens kartverk I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-399 Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-400 Databeskrivelse : Grottedata - Historikk og status Denne side er blank 2-400 I standard - versjon 3.0 2-401 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Adressepunkt - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-ADR ble

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 299. Databeskrivelse : Råstoffutvinning

SOSI standard - versjon 2.2 Side 299. Databeskrivelse : Råstoffutvinning I standard - versjon 2.2 ide 299 Databeskrivelse : Råstoffutvinning tatens kartverk I standard - versjon 2.2 ide 300 Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Historikk og status Denne side er blank 300 tatens

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-337. Databeskrivelse : Løsmassegeologi

SOSI standard - versjon 3.0 2-337. Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard - versjon 3.0 2-337 Databeskrivelse : Løsmassegeologi I standard - versjon 3.0 2-338 Databeskrivelse : Løsmassegeologi - Historikk og status Denne side er blank 2-338 I standard - versjon 3.0

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Beitebruk i utmark. Databeskrivelse: Beitebruk i utmark

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Beitebruk i utmark. Databeskrivelse: Beitebruk i utmark I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Beitebruk i utmark Databeskrivelse: Beitebruk i utmark I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Beitebruk i utmark - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-561 Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-562 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-562 SOSI standard - versjon 3.0 2-563

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-283 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-284 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-337 Databeskrivelse : Jernbane SSI standard - versjon 2.21 2-338 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-338 SSI standard - versjon 2.21 2-339

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag SSI standard - versjon 3.0 2-97 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag juli 1997 SSI standard - versjon 3.0 2-98 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 2-98 SSI

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder

Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Snø- og steinskred aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 Produktspesifikasjon

Detaljer

Fordeler med ny nasjonal høydemodell for Norges geologiske undersøkelse

Fordeler med ny nasjonal høydemodell for Norges geologiske undersøkelse Fordeler med ny nasjonal høydemodell for Norges geologiske undersøkelse Frank Haugan 11.12.2013 NGU støtter initiativet om å etablere en høydemodell med høy oppløsning, inklusive grunne sjøområder. Jeg

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Olje

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Olje SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : lje SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : lje - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av oljedata ble utført av SSI-gruppe

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 205 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 206 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 206 I standard

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Naturvernområder. Databeskrivelse: Naturvernområder

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Naturvernområder. Databeskrivelse: Naturvernområder I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Naturvernområder I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status pesifikasjon av Naturvernområder er ny i versjon 3.2. Den videre behandling framgår

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 0 (Utkast til 23.01.97 NIJS SSI-arb.gr.

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA 3-95 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-96 Denne side er blank 3-96 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-97 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 401 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 402 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing'

SOSI versjon 3.4 Oversikt over rettinger utført etter 'frysing' SSI versjon 3.4 versikt over rettinger utført etter 'frysing' I forbindelse med arbeidet rundt SSI-versjon 3.4 er enkelte feil oppdaget i en fase hvor vi ikke har hatt muligheter til å rette i selve standardene.

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Spesifikasjon av Terrengform ble første gang utgitt av FKB-arbeidsgruppe høsten

Detaljer

Kartgrunnlag i planarbeid. Ved Monica Langerud Ediassen, Dak-gruppeleder

Kartgrunnlag i planarbeid. Ved Monica Langerud Ediassen, Dak-gruppeleder Kartgrunnlag i planarbeid Ved Monica Langerud Ediassen, Dak-gruppeleder Min bakgrunn Fagleder for dak-gruppa siden mars 2006 Ingeniør i dak-gruppa 1 år Sandnes kommune Oljebransjen 12 år kart Arealplanlegging

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-VSIT ble første

Detaljer

SOSI-standard Del 2 versjon 3.2. Innledning til databeskrivelsene

SOSI-standard Del 2 versjon 3.2. Innledning til databeskrivelsene SSI-standard Del 2 versjon 3.2 Innledning til databeskrivelsene SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Innledning til databeskrivelsene - Historikk og status 1 Historikk og status Retningslinjer for bruk av

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Råstoffutvinning I standard - versjon 3.0 2-283 Databeskrivelse : Råstoffutvinning tatens kartverk I standard - versjon 3.0 2-284 Databeskrivelse : Råstoffutvinning - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte av

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Data Model Specification Page: 1. Geologi Generell del 5.0 utkast

Data Model Specification Page: 1. Geologi Generell del 5.0 utkast Data Model Specification Page: 1 Geologi Generell del 5.0 utkast Data Model Specification Page: 2 «codelist» DateringMetode «featuretype» + Uspesifisert = 1 GeolAv grlinje + Ar40/Ar39 = 10 + K/Ar = 11

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-205 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 3.0 2-206 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 2-206 SOSI standard - versjon 3.0 2-207

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 281 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 282 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 282 SOSI standard - versjon 2.2 Side

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-595 Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-596 Databeskrivelse : Lufthavn - Historikk og status Denne side er blank 2-596 SOSI standard - versjon 3.0 2-597

Detaljer

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann 30.08.2016 Innhold Hvilke data leverer NGU til Det offentlige kartgrunnlaget Hvordan få oversikt og tilgang Gjennomgang av datasettene Nye

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 4.1 Utbyggingskompetanse...5

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: N5000 KARTDATA Databeskrivelse: Databeskrivelse: N5000 KARTDATA Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Sosiversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1997-08-31 Erik Lund Torgeir

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_dannelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_dannelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2015 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser ISSN 1893-1170 (online utgave) ISSN 1893-1057 (trykt utgave) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser Rolv Dahl 1,*, Tom Heldal 1, Henrik Schiellerup

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-137 Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-138 Databeskrivelse : Olje - Historikk og status Denne side er blank 2-138 SOSI standard - versjon 3.0 2-139 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Fastmerker SSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av fastmerker ble første gang

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer