Fysisk skade, psykososiale faktorer og kronisk smerte - betydning for funksjon etter terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk skade, psykososiale faktorer og kronisk smerte - betydning for funksjon etter terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011"

Transkript

1 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Tirsdag 9. september Ukens prosjekt i Helse Sør-Øst RHF uke 34/14. Prosjektinformasjon Prosjektleder: Johan K. Stanghelle Institusjon: Sunnaas sykehus HF Prosjekttittel: "Beskrivelse av forløp hos skadde fra terrorhandlingen innlagt Oslo Universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF. En forløpsstudie av medisinske og psykologiske faktorer 1 og 3 år senere." Klassifiseringn i HRCS: Disease Management - Injuries and Accidents Rapporter: 2012, 2013 Fysisk skade, psykososiale faktorer og kronisk smerte - betydning for funksjon etter terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011 Studien er del av et samarbeid mellom to prosjekter, finansiert av Helse Sør-Øst, som vil undersøke de som etter 22. juli 2011 fikk fysiske skader som medførte sykehusinnleggelse ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Vestre Viken HF. Den ene studien har et hovedfokus på kroniske smerter, mens denne studien omhandler rehabiliteringsbehov og psykososialt utkomme. 22. juli 2011 ble 66 mennesker fysisk skadet i terrorhandlingene. Tretti-en hardt skadde personer ble innlagt ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, intensivenheten, de øvrige sykehusinnlagte i Vestre Viken HF. Mange pasienter ble operert flere ganger og tungt medisinert, og mange hadde store smerteproblemer etter den initiale livreddende fasen. Hospitaliserte pasienter etter terrorhendelsene 22. juli 2011 utgjør en høryrisikogruppe med tanke på både somatiske og psykiske helseproblemer. Studien er en deskriptiv forløpsstudie fra skadetidspunkt til tre år etter det aktuelle, hvor skaderelaterte data fra akuttfasen inngår. Det har hittil ikke vært foretatt systematisk etterundersøkelse av somatiske følgetilstander etter terrorhandlingene. Prosjektet vil således undersøke samspillet mellom akuttmedisinske skadefaktorer og behandlingsrelaterte faktorer, langvarig smerte, kognisjon og psykososial funksjon hos personer som har fått fysiske skader under forhold med uvanlig stor psykososial belastning. Hovedmålsettingen i delstudien som ledes fra Sunnaas sykehus HF er å undersøke forholdet mellom fysiske, psykososiale, personlige og kontekstuelle faktorer. Man vil undersøke samvariasjon mellom fysisk skade og psykososial funksjon over tid etter en traumatisk hendelse, samt om spesialisert rehabilitering utgjør en beskyttende faktor for en subgruppe. Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Bankkonto: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Hos de med ervervede hjerneskader vil betydningen av kognitiv funksjon i relasjon til psykososial tilpasning, omhandles. All deltakere vil gjennomgå screening av kognitiv funksjon, noe som muliggjør en kartlegging av kognitiv dysfunksjon i hele populasjonen, og derigjennom en vurdering av eventuelle kognitive effekter av psykologisk traume og kronisk smerte. Delstudien gjennomføres i nært samarbeid med Helse Sør-Øst-finansiert smertestudie av samme populasjon som ledes av professor Johan Ræder ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og man vil således ha grunnlag for å vurdere hvordan langvarig smertepåvirkning samvirker med psykososial og kognitiv funksjon. Det er i dag et økt forskningsmessig fokus på å forstå mekanismer som øker sannsynligheten for positive tilpasningsprosesser etter store livspåkjenninger. Dette innebærer identifisering av faktorer som bidrar til å opprettholde psykisk helse i møte med store påkjenninger. Begrepet resiliens, eller "hardførhet, er assosiert med psykisk motstandsdyktighet i møte med krevende situasjoner. Resiliens påvirkes av individuelle, psykososiale og kontekstuelle faktorer, hvor møte med helsepersonell inngår. Man kan tenke seg at fysisk skade i tillegg til den psykologiske påkjenningen utgjør ytterligere risiko for problematiske tilpasningsprosesser. Man kan imidlertid også tenke seg at pasienter med langvarig tidlig oppfølging i spesialisthelsetjenesten, har fått en bedre medisinsk og psykososial ivaretakelse enn de som ikke var fysisk skadd, og at dette utgjør en beskyttende faktor. Studien vil belyse disse spørsmålene ved å sammenligne psykososialt utkomme hos terrorofre med fysisk skade med de som var fysisk uskadd. Ett vesentlig spørsmål er videre å kartlegge helsetjenestebehovene i pasientgruppen, og hvorvidt pasienter med sammensatte fysiske og emosjonelle behov opplever å ha fått den bistand de har hatt behov for. Man vil i tillegg til å samarbeide tett med smertestudien ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, samarbeide med Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) som gjennomfører en longitudinell studie av terrorofre etter 22. juli-hendelsen. Prosjektet er fremlagt for REK (regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), og det påregnes at datainnsamling gjennomføres våren og høsten 2014, med analyse og forberedelse av nasjonale og internasjonale publikasjoner høst 2014 og i Andre involverte ved Sunnaas sykehus HF er særlig psykologene Anne-Kristine Schanke, Marianne Løvstad og Ingar Larsen, samt legene Grethe Månum, Thomas Glott og Kristin Wisløff-Aase. 2. Status innovasjonsarbeidet Sunnaas sykehus HF Innovasjonsaktiviteten ved Sunnaas sykehus HF er høy. Kildene til innovasjonsprosjekter er mange, og kommer både fra interne og eksterne: - Intranett (Idebanken) og internett (via mail) - Ideer som meldes utenom banken, i møter, pr telefon etc - Bedrifter og andre som tar kontakt og ønsker samarbeid Utvikling og realisering av mindre prosjekter gjøres som regel så langt som mulig uten ekstern finansiering, ved etablering av interne prosjektgrupper og en søker så langt som mulig å legge arbeidet tett opp mot allerede pågående aktivitet. I tillegg har vi fått etablert samarbeidet med flere studieretninger på både Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og der en mulig vil koble sammen studentprosjekter (type hoved prosjekter på avsluttende året) med våre innovasjonsprosjekter. Et flertall av prosjektene er imidlertid av en slik størrelsesorden at de forutsetter ekstra finansiering dersom de skal realiseres.

3 Sunnaas sykehus Side 3 Det ble våren 2014 sendt 9 søknader i regi av innovasjonsenheten, i tillegg kommer et par søknader fra andre enheter ved foretaket med en klar innovasjonsprofil. Samlet andel søknadssum for Sunnaas sykehus HF var på drøyt 7 millioner kroner. Foreløpig har en mottatt svar på søknader sendt Helse Sør-Øst RHF (HSØ), og det er spesielt gledelig at en fikk gjennomslag for alle 3 i knallhard konkurranse med over 60 søknader fra de andre foretakene. Det er formidlet muntlig at et viktig moment i vurderingene fra HSØ er vurderingen av Sunnaas sykehus HF som en seriøs og målrettet innovasjonsaktør, med god forankring og et profesjonelt arbeid. Fra oppstart av innovasjonsarbeidet og frem til nå består prosjektporteføljen av 34 prosjekter, hvorav 7 er avsluttet og 27 er pågående. I tillegg til prosjektoppfølging og søknadsprosesser er innovasjonsenheten også engasjert i kompetanseheving på innovasjon og prosjektgjennomføring på Sunnaas gjennom seminarer og nettverksarbeid. Dette håndteres av 1 stilling fordelt på to 50% ansatte. Innovasjonsenheten har fra 2014 et budsjett på ,- til frikjøp av arbeidstid for ansatte, men ingen driftsmidler. En utfordring med ekstern finansiering er at den som regel forutsetter 50% egenfinansiering. Sunnaas sykehus HF har alle forutsetninger for å bli Det innovative sykehuset, og ikke bare et sykehus som også driver med innovasjon. Innovasjonsenheten vil gjennom høsten 2014 gjennomføre en bredt forankret prosess (involvere alle ledere) for rullering av langtidsplan for innovasjon , til langtidsplan Til grunn for denne vil en blant annet legge foretakets strategi mot Prosessen vil også legge grunnlaget for utvikling av tesbeds ved foretaket. En videre utvikling av aktiviteten på veien mot det Innovative sykehus fordrer en økning i ressursene tilsvarende en 50% stilling til. Utover dette er det behov for en økning av midler til frikjøp av arbeidstid (1 million), og et driftsbudsjett på ,-. 3. Etablering av ny bedriftshelsetjeneste for SunHF fra 1. januar Viser til styresak 30/14: Prosjekt felles bedriftshelsetjeneste - avklaring om videre drift etter endt prosjektperiode. Sunnaas sykehus HF (SunHF) og Nesodden kommune har våren 2014 hatt spørsmålet om videre drift etter endt prosjektperiode til formell behandling. SunHF styrebehandlet saken i møtet 15. mai 2014, og vedtaket konkluderte med overgang til permanent drift i samarbeid med Nesodden kommune i tråd med innstillingen fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og foretaksledelsen (FTL.) Kommunestyret i Nesodden vedtok torsdag 12. juni 2014, i henhold til Rådmannens innstilling, å ikke videreføre prosjektet, men å avvikle vår felles bedriftshelsetjeneste (BHT) per Det fremgikk av saksdokumentene at det var flertall i Arbeidsmiljøutvalget i kommunen for en videreføring til permanent drift, mens rådmannen i sin innstilling først og fremst fokuserte på kostnader. Kommunestyrets vedtak om å ikke videreføre en felles BHT medfører at styrevedtaket i SunHF fra ikke lenger er gjeldende. HR-enheten ved SunHF har gjennomført en kartleggingsrunde om hva slags bedriftshelsetjeneste de andre foretakene i regionen har. Tre av elleve foretak kjøper BHT tjenester etter anbudsrunder. Telemark gir tjenester til Sykehuset Vestfold HF og Sykehuspartner. De resterende foretakene har egne bedriftshelsetjenester.

4 Sunnaas sykehus Side 4 SunHF har satt i gang en prosess for å sikre at foretaket har en godkjent BHT ordning fra og med Følgende 2 modeller vil bli vurdert: SunHF oppretter egen BHT For å dekke de fire pålagte kompetanseområdene i hht forskriften, vil foretaket i tillegg til våre to faste ansatte måtte inngå avtale om minimum 30 % årsverk bedriftslege og 30 % årsverk yrkeshygieniker. (Både nåværende yrkeshygieniker og bedriftslege er i utgangspunktet interessert i en slik deltidsstilling på SunHF). Kostnader vil være ca som i dag. Godt innarbeidet BHT som er kjent blant ledere og ansatte. Bedriftshelsetjenesten vil være tilstede i foretaket og det gir store muligheter for tett samarbeid ulike aktører i høy grad av tilgjengelighet for den enkelte ansatte Potensial til å videreutvikle tjenesten Potensial til å øke andelen av tilskuddsordninger Tilbud til eksterne kunder kan opprettholdes og eventuelt utvides(p. t 6 stk) Kjøpe tjenester av ekstern tilbyder etter anbudskonkurranse Kostnadene antas å bli redusert (ref andre virksomheters erfaringer) SunHF slipper arbeidsgiver og driftsansvaret Ikke tilstedeværende BHT i foretaket mindre tilgjengelig for både HR, ledere og ansatte Forankringen av BHT sitt arbeid i foretaket reduseres Risiko for redusert kvalitet Behov for økte HMS ressurser i foretaket Medfører overtallighet Det vil bli utarbeidet en kravspesifikasjon og utarbeidet et anbud på kjøp av eksterne tjenester, slik at det blir en reell sammenligning av de ulike modeller både når det gjelder pris og kvalitet. Foretaksledelsen vil etter vurderinger av de ulike alternativene forberede sak til Styret SunHF med en anbefalt løsning i løpet av oktober Evaluering av ferieavvikling 2014 Klinikken var bemannet for drift av 68 primærsenger gjennom sommeren Arbeidet med å planlegge sommerferieavvikling begynte allerede høsten I mai-14 hadde sykehuset alle ferievikar- /feriebemanningsplaner klare. Tidlig i juni -14 var det lagt planer for hvilke ledere, leger, inntaksansvarlige og sekretærer som til enhver tid skulle være til stede og hvilket særskilt ansvar og oppgaver de var gitt i de enkelte ukene. Det har vært relativt lite sykefravær i ferieperioden, og ledere og ansatte har samarbeidet om å finne gode løsninger når uforutsatte fravær har oppstått. Tilbakemeldingene totalt sett er at samarbeid og kommunikasjon har fungert i tråd med god og forsvarlig drift i klinikken. Det har gjennom sommeren vært arrangert mange ulike aktiviteter for pasientene, blant annet badeturer, konserter, natursti, byturer, kinobesøk, egne utflukter for barn, grillig og seiltur for å nevne noen.

5 Sunnaas sykehus Side 5 Belegg: Hjerneskadeseksjonen hadde noe ledig kapasitet som følge av at innsøkte primærpasienter ble meldt utsatt av medisinske årsaker. I tillegg var det svikt i planlagt overføring av pasienter fra Sykehuset Østfold hvor vi til enhver tid har avtale om 2 øremerkede senger på slagteamet. Det ble umiddelbart satt i gang tiltak som bestod i å tilby opphold i Hjerneskadeseksjonen til kontrollpasienter som kunne komme på kort varsel. Videre fikk også pasienter fra andre helseregioner tilbud om innleggelse. Beleggsprosenten i juli var på 86 % som var 6 % under det som var planlagt. Alvorlige hendelser: Det ble rapportert én 3.3.-melding til Kunnskapssenteret i løpet av andre tertial 2014 (mai-august). Saken gjaldt feilmedisinering, og ble håndtert etter retningslinjer for alvorlige hendelser. I tillegg ble det meldt om én forsvinning (meldt som avvik, ikke meldt som 3.3.-melding), men vedkommende kom raskt til rette igjen i god behold ved hjelp av personell fra klinikken. Bygg og drift gjennom sommeren: Byggeprosjektet har hatt normal aktivitet gjennom sommeren. Dialog og møter mellom entreprenør HENT og byggherre for nødvendige avklaringer har vært krevende og intens, og har vært ressursbelastende også på klinisk personell. Pasientene og ansatte har vært påvirket og belastet med både støy og støv og ikke minst varme. Temperaturen på vaktrom, kliniske behandlingsrom og pasientrom har over lengre perioder hatt gjennomsnitt på over 40 grader gjennom dagen. Det har stilt store krav til så vel utholdenhet som kreativitet. Det har vært i verksatt tiltak som tilstrekkelig og tydelig informasjon både muntlig og skriftlig, tilrettelegging for skygge og gjennomlufting, utstyrsinnkjøp etc. I sommerferieavviklingen har det ikke vært rapportert om pasientklager. Pasientene har gjennomgående gitt bekreftelser på at de har vært fornøyde med oppholdet. Planlegging av sommeren 2015: Om få uker tar sykehuset imot høstens første høyskolestudentene (sykepleie, fysioterapi og ergoterapi), som skal ha praksis i vår klinikk. De kommer til å være under kyndig veiledning gjennom hele praksisperioden, og vil således kunne bli aktuelle som både ferievikarer og faste ansatte i sykehuset. På den måten kan klinikken allerede i løpet av siste halvår 2014 ha på plass deler av ferieplanene for sommeren Hvis alt går etter planen flytter klinikken inn med prøvedrift ny bygningsmasse inne Det setter krav til ekstra god planlegging da nye arbeidsprosesser skal etableres samtidlig som fast personell avvikler ferie. 5. Nordisk aktivitetsleir for unge med Ryggmargsskade august 2014 Toppidrettssenteret Oslo For første gang historien arrangerte Sunnaas sykehus HF en nordisk ungdomsleir for personer med ryggmargsskade. Aktivitetsleiren ble gjennomført i tett samarbeid med Sunnaasstiftelsen, Landsforeningen for Ryggmargsskadde - LARS, Norges idrettsforbund, Olympiatoppen og spinalmiljøet i Sverige ved RG- Rekrutteringsgruppen Aktiv Rehabilitering. Aktiviteten ble finansiert gjennom et stort samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører og samarbeidspartnere til Sunnaasstiftelsen.

6 Sunnaas sykehus Side 6 Det var lagt opp et tett og utfordrende opplegg for de 15 deltakerne og like mange ryggmargskadde ledere. Konseptet med aktiv rehabilitering er hentet fra Sverige. Filosofien bygger på å vise hvilke muligheter det gir å bruke trening som virkemiddel. I tillegg til introduksjon til ulike idretter og aktiviteter, trenes det også på hverdagslige gjøremål som påkledning og forflyttninger for å øke selvstendighet og perfeksjonere teknikk for å gjøre hverdagen enklere for den enkelte bruker. Hjørnesteinene under leiren er ledere som selv sitter i stol. Lederne fungerer som motivatorer og forbilder for ferskere rullestolbrukere. Toppidrettsjef Tore Øvrebø utrykte under sin åpningstale at han var glad for at Sunnaas sykehus HF ser Olympiatoppen som naturlig samarbeidspartner: Rekrutteringen til handicapidretten skiller seg fra annen eliterekruttering ved at utøverne gjerne begynner senere i livet og ikke opptrer samlet som gruppe. Når dere samler ungdom her, gir det oss mulighet til å komme i dialog med fremtidige toppidrettsutøvere. Datainnsamling under leiren, og deltakernes evaluering har lagt grunnlaget for videre forskning på betydningen av aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser. Resultatene vil bli fulgt opp og presentert under kongresser, blant annet under Nordic Spinal Cord Society (NoSCOS) i Neste års leir er allerede under planlegging og er allerede finansiert med penger fra helsedirektoratet. Det var enighet mellom de norske og svenske samarbeidspartnerne om å samle de nordiske søsterorganisasjoner rundt neste års leir for et felles nordisk løft for unge ryggmargsskadde. SunHF og Sunnaasstiftelsen, har med gjennomføringen av leiren plassert seg i front for grenseløs aktiv rehabilitering. Vi gleder oss til å se enda flere deltakere fra alle de nordiske landene i Dette er en fin arena hvor dere kan samles for å dele erfaringer og inspireres av toppidrettsutøvere og ikke minst av andre som har levd med sine skader en stund, Helseminister Bent Høie Norsk ryggmargsskaderegister( NorSCIR) De tre spinalavdelingene for rehabilitering og oppfølging av pasienter med ryggmargsskader i Norge, Sun HF, Haukeland Universitetssykehus Bergen og St. Olavs Hospital universitetssykehuset i Trondheim, gikk sammen og startet arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsregister basert på internasjonale ISCOS-datasett.( International Spinal Cord Society)i I 2011 ble det i samarbeid med LARS (Landsforeningen for ryggmargsskader), og med støtte fra HEMIT og SKDE (Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering) opprettet et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med ryggmargsskade, NorSCIR. Formelt fikk registeret status som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Helse og Omsorgsdepartementet i Databehandlingsansvarlig for registeret er St. Olavs Hospital HF. Sun HF er representert i Styringsgruppen som har det faglige ansvaret for registeret. Styringsgruppen avspeiler registrets geografiske utbredelse, aktuelle fagmiljøer(klinikere- ledere-forskere), sentrale brukergrupper (pasient-organisasjoner), forskningskompetanse, juridisk kompetanse (lovregulering, retningslinjer og krav til registre)

7 Sunnaas sykehus Side 7 Formål med registeret: NorSCIR skal sikre kvalitet på behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med skader på ryggmargen Gjennom registrering av kvalitetsvariabler vil registeret på sikt legge grunnlag for forskning og evaluering av ryggmargsskadeomsorgen i Norge. Sikre kvalitet på helsetilbudet til personer med skade på ryggmargen Legge grunnlag for evaluering og forskning på tvers av regionale, nasjonale og internasjonale grenser. Regelmessig rapportering av kvalitetsdata/indikatorer til interesseorganisasjoner, helsemyndigheter og foretak. Jevnlig oppfølging av egne kvalitetsindikatorer. Sentrale kvalitetsmål: Oppholds lengde Utført nevrologisk undersøkelse både ved innleggelse og utskrivning Utvikling av nevrologisk funksjon Livskvalitet Det er planlagt utvidelse av registeret. Dette vil gi oss mulighet til å formulere flere sentrale kvalitetsmål. I årsrapport 2013 vil man presentere de første resultater. I desember 2014 vil helseministeren presentere resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene, herunder resultater fra NorSCIR. Einar M Strand Adm.dir.

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging.

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. Bakgrunn I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. De tre spinalavdelingene for rehabilitering og oppfølging

Detaljer

1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS HF

1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS HF Styret i Sunnaas sykehus HF Dato 20.03.2013 Sak 22/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS

Detaljer

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere.

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere. Styret i Sak 13/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Dato: 27.02.2013 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til hvert styremøte gir administrerende direktør en driftsorientering

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Stamcelleforskning fra en brukerog pasientorganisasjons ståsted

Stamcelleforskning fra en brukerog pasientorganisasjons ståsted Stamcelleforskning fra en brukerog pasientorganisasjons ståsted Stamcelleforskningskonferanse I regi av Forskningsrådet, Oslo 12. februar 2013 Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Presentasjon av

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom

Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom - Plan for kompetansespredning - Kompetansemål: Sikre kunnskap om tjenesten i miljøer som akuttbehandler pasienter med locked-in syndrom,

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE 1 1. Bakgrunn På bakgrunn av krav i Arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017 Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 1 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 2 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Toril Stensrud Dato: 11.5.2011 Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr. 30.4.2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjon: Driftsresultat

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbeh.: Ekrem Dato 12.04.11 Sak 34/11 Virksomhetsstatus pr. 31.3. 2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner Driftsresultat pr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Til styret i Sunnaas sykehus. Dato Sak 41/16 Budsjettprosess 2017

Til styret i Sunnaas sykehus. Dato Sak 41/16 Budsjettprosess 2017 Til styret i Sunnaas sykehus Sak 41/16 Budsjettprosess 2017 Dato 21.09.2018 Forslag til vedtak: 1. Utkast til Budsjettdokument nr. 1 2017 tas til orientering. 2. Dokumentet sendes ut til foretakets utvidet

Detaljer

Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369)

Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369) Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369) Dato: 19.10.2012 Forslag til vedtak: 1. Styret i Sunnaas sykehus HF ber Helse Sør-Øst RHF om samtykke til salg

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Innovasjonsnettverket HSØ, 10. april 2013 Christoffer Ellingsen, Idépoliklinikken Hvordan samarbeide om innovasjon? Det er behov for å vurdere

Detaljer

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget.

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget. Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2014 for Sunnaas sykehus HF Halvårsrapport (pr 31.07.14) med status resultatkrav 2014. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Sunnaas

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00198-64 Revidert retningslinje - Tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern - retningslinjer Medisin og helsefag 337 tgående internt produsert, 08/01111-53

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Innspill til Statsbudsjettet 2015

Innspill til Statsbudsjettet 2015 Innspill til Statsbudsjettet 2015 06.11.14 Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon som organiserer om lag 5500 mennesker med epilepsi samt deres pårørende. Rundt 1 % av befolkningen har epilepsi.

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonalt medisinsk kvalitetsregister NorSCIR. Nevrologisk klassifikasjon av en ryggmargsskade

Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonalt medisinsk kvalitetsregister NorSCIR. Nevrologisk klassifikasjon av en ryggmargsskade Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonalt medisinsk kvalitetsregister NorSCIR Nevrologisk klassifikasjon av en ryggmargsskade Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonalt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift

Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Inge Skullerud, Hilde Westli, Inger Nitteberg, Einar M Strand Dato: 16.08.13 Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Fra prosjekt til tjeneste? Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST Sunnaas sykehus HF Pilotprosjekt Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Budsjettdokument nr. 1/2018

Budsjettdokument nr. 1/2018 Klinikksjef, alle avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 5.9.2017 Budsjettdokument nr. 1/2018 Arbeid med budsjett for 2018. Formålet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20092013. Offentlig journal. Periode: 19092013-19092013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 20092013. Offentlig journal. Periode: 19092013-19092013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sør-Øst RHF 20092013 Offentlig journal Periode: 19092013-19092013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00248-50 Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Registerbeskrivelse og veileder

Registerbeskrivelse og veileder Registerbeskrivelse og veileder Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Foto Trykk SKDE Opplag 100 Colourbox Utgitt August 2015 Redaksjon Versjon 2.0 Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING August 2017

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING August 2017 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2017 August 2017 Om tilleggsdokument til oppdrag og bestilling Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling er et likelydende dokument til alle helseforetak og

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Heltidskultur Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Styremøte 15.juni 2016 Utvikling SSHF og HSØ 2012-2016 Deltid Andel deltid 2012 2013

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 79/17 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 17/8 Dato for styremøte 17.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer