Fysisk skade, psykososiale faktorer og kronisk smerte - betydning for funksjon etter terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk skade, psykososiale faktorer og kronisk smerte - betydning for funksjon etter terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011"

Transkript

1 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Tirsdag 9. september Ukens prosjekt i Helse Sør-Øst RHF uke 34/14. Prosjektinformasjon Prosjektleder: Johan K. Stanghelle Institusjon: Sunnaas sykehus HF Prosjekttittel: "Beskrivelse av forløp hos skadde fra terrorhandlingen innlagt Oslo Universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF. En forløpsstudie av medisinske og psykologiske faktorer 1 og 3 år senere." Klassifiseringn i HRCS: Disease Management - Injuries and Accidents Rapporter: 2012, 2013 Fysisk skade, psykososiale faktorer og kronisk smerte - betydning for funksjon etter terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011 Studien er del av et samarbeid mellom to prosjekter, finansiert av Helse Sør-Øst, som vil undersøke de som etter 22. juli 2011 fikk fysiske skader som medførte sykehusinnleggelse ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Vestre Viken HF. Den ene studien har et hovedfokus på kroniske smerter, mens denne studien omhandler rehabiliteringsbehov og psykososialt utkomme. 22. juli 2011 ble 66 mennesker fysisk skadet i terrorhandlingene. Tretti-en hardt skadde personer ble innlagt ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, intensivenheten, de øvrige sykehusinnlagte i Vestre Viken HF. Mange pasienter ble operert flere ganger og tungt medisinert, og mange hadde store smerteproblemer etter den initiale livreddende fasen. Hospitaliserte pasienter etter terrorhendelsene 22. juli 2011 utgjør en høryrisikogruppe med tanke på både somatiske og psykiske helseproblemer. Studien er en deskriptiv forløpsstudie fra skadetidspunkt til tre år etter det aktuelle, hvor skaderelaterte data fra akuttfasen inngår. Det har hittil ikke vært foretatt systematisk etterundersøkelse av somatiske følgetilstander etter terrorhandlingene. Prosjektet vil således undersøke samspillet mellom akuttmedisinske skadefaktorer og behandlingsrelaterte faktorer, langvarig smerte, kognisjon og psykososial funksjon hos personer som har fått fysiske skader under forhold med uvanlig stor psykososial belastning. Hovedmålsettingen i delstudien som ledes fra Sunnaas sykehus HF er å undersøke forholdet mellom fysiske, psykososiale, personlige og kontekstuelle faktorer. Man vil undersøke samvariasjon mellom fysisk skade og psykososial funksjon over tid etter en traumatisk hendelse, samt om spesialisert rehabilitering utgjør en beskyttende faktor for en subgruppe. Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Bankkonto: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Hos de med ervervede hjerneskader vil betydningen av kognitiv funksjon i relasjon til psykososial tilpasning, omhandles. All deltakere vil gjennomgå screening av kognitiv funksjon, noe som muliggjør en kartlegging av kognitiv dysfunksjon i hele populasjonen, og derigjennom en vurdering av eventuelle kognitive effekter av psykologisk traume og kronisk smerte. Delstudien gjennomføres i nært samarbeid med Helse Sør-Øst-finansiert smertestudie av samme populasjon som ledes av professor Johan Ræder ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og man vil således ha grunnlag for å vurdere hvordan langvarig smertepåvirkning samvirker med psykososial og kognitiv funksjon. Det er i dag et økt forskningsmessig fokus på å forstå mekanismer som øker sannsynligheten for positive tilpasningsprosesser etter store livspåkjenninger. Dette innebærer identifisering av faktorer som bidrar til å opprettholde psykisk helse i møte med store påkjenninger. Begrepet resiliens, eller "hardførhet, er assosiert med psykisk motstandsdyktighet i møte med krevende situasjoner. Resiliens påvirkes av individuelle, psykososiale og kontekstuelle faktorer, hvor møte med helsepersonell inngår. Man kan tenke seg at fysisk skade i tillegg til den psykologiske påkjenningen utgjør ytterligere risiko for problematiske tilpasningsprosesser. Man kan imidlertid også tenke seg at pasienter med langvarig tidlig oppfølging i spesialisthelsetjenesten, har fått en bedre medisinsk og psykososial ivaretakelse enn de som ikke var fysisk skadd, og at dette utgjør en beskyttende faktor. Studien vil belyse disse spørsmålene ved å sammenligne psykososialt utkomme hos terrorofre med fysisk skade med de som var fysisk uskadd. Ett vesentlig spørsmål er videre å kartlegge helsetjenestebehovene i pasientgruppen, og hvorvidt pasienter med sammensatte fysiske og emosjonelle behov opplever å ha fått den bistand de har hatt behov for. Man vil i tillegg til å samarbeide tett med smertestudien ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, samarbeide med Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) som gjennomfører en longitudinell studie av terrorofre etter 22. juli-hendelsen. Prosjektet er fremlagt for REK (regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), og det påregnes at datainnsamling gjennomføres våren og høsten 2014, med analyse og forberedelse av nasjonale og internasjonale publikasjoner høst 2014 og i Andre involverte ved Sunnaas sykehus HF er særlig psykologene Anne-Kristine Schanke, Marianne Løvstad og Ingar Larsen, samt legene Grethe Månum, Thomas Glott og Kristin Wisløff-Aase. 2. Status innovasjonsarbeidet Sunnaas sykehus HF Innovasjonsaktiviteten ved Sunnaas sykehus HF er høy. Kildene til innovasjonsprosjekter er mange, og kommer både fra interne og eksterne: - Intranett (Idebanken) og internett (via mail) - Ideer som meldes utenom banken, i møter, pr telefon etc - Bedrifter og andre som tar kontakt og ønsker samarbeid Utvikling og realisering av mindre prosjekter gjøres som regel så langt som mulig uten ekstern finansiering, ved etablering av interne prosjektgrupper og en søker så langt som mulig å legge arbeidet tett opp mot allerede pågående aktivitet. I tillegg har vi fått etablert samarbeidet med flere studieretninger på både Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og der en mulig vil koble sammen studentprosjekter (type hoved prosjekter på avsluttende året) med våre innovasjonsprosjekter. Et flertall av prosjektene er imidlertid av en slik størrelsesorden at de forutsetter ekstra finansiering dersom de skal realiseres.

3 Sunnaas sykehus Side 3 Det ble våren 2014 sendt 9 søknader i regi av innovasjonsenheten, i tillegg kommer et par søknader fra andre enheter ved foretaket med en klar innovasjonsprofil. Samlet andel søknadssum for Sunnaas sykehus HF var på drøyt 7 millioner kroner. Foreløpig har en mottatt svar på søknader sendt Helse Sør-Øst RHF (HSØ), og det er spesielt gledelig at en fikk gjennomslag for alle 3 i knallhard konkurranse med over 60 søknader fra de andre foretakene. Det er formidlet muntlig at et viktig moment i vurderingene fra HSØ er vurderingen av Sunnaas sykehus HF som en seriøs og målrettet innovasjonsaktør, med god forankring og et profesjonelt arbeid. Fra oppstart av innovasjonsarbeidet og frem til nå består prosjektporteføljen av 34 prosjekter, hvorav 7 er avsluttet og 27 er pågående. I tillegg til prosjektoppfølging og søknadsprosesser er innovasjonsenheten også engasjert i kompetanseheving på innovasjon og prosjektgjennomføring på Sunnaas gjennom seminarer og nettverksarbeid. Dette håndteres av 1 stilling fordelt på to 50% ansatte. Innovasjonsenheten har fra 2014 et budsjett på ,- til frikjøp av arbeidstid for ansatte, men ingen driftsmidler. En utfordring med ekstern finansiering er at den som regel forutsetter 50% egenfinansiering. Sunnaas sykehus HF har alle forutsetninger for å bli Det innovative sykehuset, og ikke bare et sykehus som også driver med innovasjon. Innovasjonsenheten vil gjennom høsten 2014 gjennomføre en bredt forankret prosess (involvere alle ledere) for rullering av langtidsplan for innovasjon , til langtidsplan Til grunn for denne vil en blant annet legge foretakets strategi mot Prosessen vil også legge grunnlaget for utvikling av tesbeds ved foretaket. En videre utvikling av aktiviteten på veien mot det Innovative sykehus fordrer en økning i ressursene tilsvarende en 50% stilling til. Utover dette er det behov for en økning av midler til frikjøp av arbeidstid (1 million), og et driftsbudsjett på ,-. 3. Etablering av ny bedriftshelsetjeneste for SunHF fra 1. januar Viser til styresak 30/14: Prosjekt felles bedriftshelsetjeneste - avklaring om videre drift etter endt prosjektperiode. Sunnaas sykehus HF (SunHF) og Nesodden kommune har våren 2014 hatt spørsmålet om videre drift etter endt prosjektperiode til formell behandling. SunHF styrebehandlet saken i møtet 15. mai 2014, og vedtaket konkluderte med overgang til permanent drift i samarbeid med Nesodden kommune i tråd med innstillingen fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og foretaksledelsen (FTL.) Kommunestyret i Nesodden vedtok torsdag 12. juni 2014, i henhold til Rådmannens innstilling, å ikke videreføre prosjektet, men å avvikle vår felles bedriftshelsetjeneste (BHT) per Det fremgikk av saksdokumentene at det var flertall i Arbeidsmiljøutvalget i kommunen for en videreføring til permanent drift, mens rådmannen i sin innstilling først og fremst fokuserte på kostnader. Kommunestyrets vedtak om å ikke videreføre en felles BHT medfører at styrevedtaket i SunHF fra ikke lenger er gjeldende. HR-enheten ved SunHF har gjennomført en kartleggingsrunde om hva slags bedriftshelsetjeneste de andre foretakene i regionen har. Tre av elleve foretak kjøper BHT tjenester etter anbudsrunder. Telemark gir tjenester til Sykehuset Vestfold HF og Sykehuspartner. De resterende foretakene har egne bedriftshelsetjenester.

4 Sunnaas sykehus Side 4 SunHF har satt i gang en prosess for å sikre at foretaket har en godkjent BHT ordning fra og med Følgende 2 modeller vil bli vurdert: SunHF oppretter egen BHT For å dekke de fire pålagte kompetanseområdene i hht forskriften, vil foretaket i tillegg til våre to faste ansatte måtte inngå avtale om minimum 30 % årsverk bedriftslege og 30 % årsverk yrkeshygieniker. (Både nåværende yrkeshygieniker og bedriftslege er i utgangspunktet interessert i en slik deltidsstilling på SunHF). Kostnader vil være ca som i dag. Godt innarbeidet BHT som er kjent blant ledere og ansatte. Bedriftshelsetjenesten vil være tilstede i foretaket og det gir store muligheter for tett samarbeid ulike aktører i høy grad av tilgjengelighet for den enkelte ansatte Potensial til å videreutvikle tjenesten Potensial til å øke andelen av tilskuddsordninger Tilbud til eksterne kunder kan opprettholdes og eventuelt utvides(p. t 6 stk) Kjøpe tjenester av ekstern tilbyder etter anbudskonkurranse Kostnadene antas å bli redusert (ref andre virksomheters erfaringer) SunHF slipper arbeidsgiver og driftsansvaret Ikke tilstedeværende BHT i foretaket mindre tilgjengelig for både HR, ledere og ansatte Forankringen av BHT sitt arbeid i foretaket reduseres Risiko for redusert kvalitet Behov for økte HMS ressurser i foretaket Medfører overtallighet Det vil bli utarbeidet en kravspesifikasjon og utarbeidet et anbud på kjøp av eksterne tjenester, slik at det blir en reell sammenligning av de ulike modeller både når det gjelder pris og kvalitet. Foretaksledelsen vil etter vurderinger av de ulike alternativene forberede sak til Styret SunHF med en anbefalt løsning i løpet av oktober Evaluering av ferieavvikling 2014 Klinikken var bemannet for drift av 68 primærsenger gjennom sommeren Arbeidet med å planlegge sommerferieavvikling begynte allerede høsten I mai-14 hadde sykehuset alle ferievikar- /feriebemanningsplaner klare. Tidlig i juni -14 var det lagt planer for hvilke ledere, leger, inntaksansvarlige og sekretærer som til enhver tid skulle være til stede og hvilket særskilt ansvar og oppgaver de var gitt i de enkelte ukene. Det har vært relativt lite sykefravær i ferieperioden, og ledere og ansatte har samarbeidet om å finne gode løsninger når uforutsatte fravær har oppstått. Tilbakemeldingene totalt sett er at samarbeid og kommunikasjon har fungert i tråd med god og forsvarlig drift i klinikken. Det har gjennom sommeren vært arrangert mange ulike aktiviteter for pasientene, blant annet badeturer, konserter, natursti, byturer, kinobesøk, egne utflukter for barn, grillig og seiltur for å nevne noen.

5 Sunnaas sykehus Side 5 Belegg: Hjerneskadeseksjonen hadde noe ledig kapasitet som følge av at innsøkte primærpasienter ble meldt utsatt av medisinske årsaker. I tillegg var det svikt i planlagt overføring av pasienter fra Sykehuset Østfold hvor vi til enhver tid har avtale om 2 øremerkede senger på slagteamet. Det ble umiddelbart satt i gang tiltak som bestod i å tilby opphold i Hjerneskadeseksjonen til kontrollpasienter som kunne komme på kort varsel. Videre fikk også pasienter fra andre helseregioner tilbud om innleggelse. Beleggsprosenten i juli var på 86 % som var 6 % under det som var planlagt. Alvorlige hendelser: Det ble rapportert én 3.3.-melding til Kunnskapssenteret i løpet av andre tertial 2014 (mai-august). Saken gjaldt feilmedisinering, og ble håndtert etter retningslinjer for alvorlige hendelser. I tillegg ble det meldt om én forsvinning (meldt som avvik, ikke meldt som 3.3.-melding), men vedkommende kom raskt til rette igjen i god behold ved hjelp av personell fra klinikken. Bygg og drift gjennom sommeren: Byggeprosjektet har hatt normal aktivitet gjennom sommeren. Dialog og møter mellom entreprenør HENT og byggherre for nødvendige avklaringer har vært krevende og intens, og har vært ressursbelastende også på klinisk personell. Pasientene og ansatte har vært påvirket og belastet med både støy og støv og ikke minst varme. Temperaturen på vaktrom, kliniske behandlingsrom og pasientrom har over lengre perioder hatt gjennomsnitt på over 40 grader gjennom dagen. Det har stilt store krav til så vel utholdenhet som kreativitet. Det har vært i verksatt tiltak som tilstrekkelig og tydelig informasjon både muntlig og skriftlig, tilrettelegging for skygge og gjennomlufting, utstyrsinnkjøp etc. I sommerferieavviklingen har det ikke vært rapportert om pasientklager. Pasientene har gjennomgående gitt bekreftelser på at de har vært fornøyde med oppholdet. Planlegging av sommeren 2015: Om få uker tar sykehuset imot høstens første høyskolestudentene (sykepleie, fysioterapi og ergoterapi), som skal ha praksis i vår klinikk. De kommer til å være under kyndig veiledning gjennom hele praksisperioden, og vil således kunne bli aktuelle som både ferievikarer og faste ansatte i sykehuset. På den måten kan klinikken allerede i løpet av siste halvår 2014 ha på plass deler av ferieplanene for sommeren Hvis alt går etter planen flytter klinikken inn med prøvedrift ny bygningsmasse inne Det setter krav til ekstra god planlegging da nye arbeidsprosesser skal etableres samtidlig som fast personell avvikler ferie. 5. Nordisk aktivitetsleir for unge med Ryggmargsskade august 2014 Toppidrettssenteret Oslo For første gang historien arrangerte Sunnaas sykehus HF en nordisk ungdomsleir for personer med ryggmargsskade. Aktivitetsleiren ble gjennomført i tett samarbeid med Sunnaasstiftelsen, Landsforeningen for Ryggmargsskadde - LARS, Norges idrettsforbund, Olympiatoppen og spinalmiljøet i Sverige ved RG- Rekrutteringsgruppen Aktiv Rehabilitering. Aktiviteten ble finansiert gjennom et stort samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører og samarbeidspartnere til Sunnaasstiftelsen.

6 Sunnaas sykehus Side 6 Det var lagt opp et tett og utfordrende opplegg for de 15 deltakerne og like mange ryggmargskadde ledere. Konseptet med aktiv rehabilitering er hentet fra Sverige. Filosofien bygger på å vise hvilke muligheter det gir å bruke trening som virkemiddel. I tillegg til introduksjon til ulike idretter og aktiviteter, trenes det også på hverdagslige gjøremål som påkledning og forflyttninger for å øke selvstendighet og perfeksjonere teknikk for å gjøre hverdagen enklere for den enkelte bruker. Hjørnesteinene under leiren er ledere som selv sitter i stol. Lederne fungerer som motivatorer og forbilder for ferskere rullestolbrukere. Toppidrettsjef Tore Øvrebø utrykte under sin åpningstale at han var glad for at Sunnaas sykehus HF ser Olympiatoppen som naturlig samarbeidspartner: Rekrutteringen til handicapidretten skiller seg fra annen eliterekruttering ved at utøverne gjerne begynner senere i livet og ikke opptrer samlet som gruppe. Når dere samler ungdom her, gir det oss mulighet til å komme i dialog med fremtidige toppidrettsutøvere. Datainnsamling under leiren, og deltakernes evaluering har lagt grunnlaget for videre forskning på betydningen av aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser. Resultatene vil bli fulgt opp og presentert under kongresser, blant annet under Nordic Spinal Cord Society (NoSCOS) i Neste års leir er allerede under planlegging og er allerede finansiert med penger fra helsedirektoratet. Det var enighet mellom de norske og svenske samarbeidspartnerne om å samle de nordiske søsterorganisasjoner rundt neste års leir for et felles nordisk løft for unge ryggmargsskadde. SunHF og Sunnaasstiftelsen, har med gjennomføringen av leiren plassert seg i front for grenseløs aktiv rehabilitering. Vi gleder oss til å se enda flere deltakere fra alle de nordiske landene i Dette er en fin arena hvor dere kan samles for å dele erfaringer og inspireres av toppidrettsutøvere og ikke minst av andre som har levd med sine skader en stund, Helseminister Bent Høie Norsk ryggmargsskaderegister( NorSCIR) De tre spinalavdelingene for rehabilitering og oppfølging av pasienter med ryggmargsskader i Norge, Sun HF, Haukeland Universitetssykehus Bergen og St. Olavs Hospital universitetssykehuset i Trondheim, gikk sammen og startet arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsregister basert på internasjonale ISCOS-datasett.( International Spinal Cord Society)i I 2011 ble det i samarbeid med LARS (Landsforeningen for ryggmargsskader), og med støtte fra HEMIT og SKDE (Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering) opprettet et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med ryggmargsskade, NorSCIR. Formelt fikk registeret status som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Helse og Omsorgsdepartementet i Databehandlingsansvarlig for registeret er St. Olavs Hospital HF. Sun HF er representert i Styringsgruppen som har det faglige ansvaret for registeret. Styringsgruppen avspeiler registrets geografiske utbredelse, aktuelle fagmiljøer(klinikere- ledere-forskere), sentrale brukergrupper (pasient-organisasjoner), forskningskompetanse, juridisk kompetanse (lovregulering, retningslinjer og krav til registre)

7 Sunnaas sykehus Side 7 Formål med registeret: NorSCIR skal sikre kvalitet på behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med skader på ryggmargen Gjennom registrering av kvalitetsvariabler vil registeret på sikt legge grunnlag for forskning og evaluering av ryggmargsskadeomsorgen i Norge. Sikre kvalitet på helsetilbudet til personer med skade på ryggmargen Legge grunnlag for evaluering og forskning på tvers av regionale, nasjonale og internasjonale grenser. Regelmessig rapportering av kvalitetsdata/indikatorer til interesseorganisasjoner, helsemyndigheter og foretak. Jevnlig oppfølging av egne kvalitetsindikatorer. Sentrale kvalitetsmål: Oppholds lengde Utført nevrologisk undersøkelse både ved innleggelse og utskrivning Utvikling av nevrologisk funksjon Livskvalitet Det er planlagt utvidelse av registeret. Dette vil gi oss mulighet til å formulere flere sentrale kvalitetsmål. I årsrapport 2013 vil man presentere de første resultater. I desember 2014 vil helseministeren presentere resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene, herunder resultater fra NorSCIR. Einar M Strand Adm.dir.

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap»

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap» Årsrapport 2005 2 Innhold Administrerende direktør har ordet stadig nye utfordringer.............. 3 Styrets beretning.................. 5 Hva er brukerutvalget opptatt av..... 11 Sjeflegen har ordet Et

Detaljer

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 1. Status Samhandlingsarena Aker Sunnaas sykehus HF har med godt engasjement vært med å etablere aktivitet på Samhandlingsarena

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Til Styret i Sunnaas sykehus HF. Dato 26.3.2014. Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

Til Styret i Sunnaas sykehus HF. Dato 26.3.2014. Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til Styret i Sunnaas sykehus HF Dato 26.3.2014 Sak 27/14 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1. Sertifisering etter ISO 14001 Miljøstyring ved

Detaljer

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for!

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Årsrapport 2008 In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Innhold Lokomotiv innen rehabilitering også i fremtiden! 4 Samhandling en invitasjon til å bli

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d. Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden Inge Ramberg Clara Åse Arnesen Rapport 13/2014

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF

Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 26.06.2013 Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: 1. Fremlagte utkast til strategi for internasjonal aktivitet for

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Dette er Helse Sør-øst. Sunnaas sykehus HF. Litt historie

Dette er Helse Sør-øst. Sunnaas sykehus HF. Litt historie Årsmagasin 2010 Noen fakta OM Sunnaas sykehus HF 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim 750 ansatte Pasienter kommer i hovedsak fra Helse Sør-Øst, men økende tilgang fra hele landet Foretaket har i overkant

Detaljer

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo 1 Innhold DEL I INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1 ARBEIDSGRUPPENS OPPNEVNING, MANDAT OG ARBEIDSMÅTE... 5 1.1 Oppnevning og arbeidsmåte... 5 1.2 Mandatet: Vurdering av lavrisikofødseltilbudet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer