Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge"

Transkript

1 Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram kostnadskontroll og gode tider i landsdelen gir SpareBank 1 Nord-Norge rekordresultater så langt i Trenden fra tidligere i år bekreftes gjennom resultatene for 3. kvartal. Som bank eksisterer vi i et skjebnefellesskap med landsdelen. Når det går godt for landsdelen, går det godt også for oss. Vi har det største distribusjonsnettet i Nord-Norge og er til stede der det skjer. Det gir seg i disse tider utslag i gode resultater. I tillegg har vi et vedvarende fokus på kostnader, noe som også bidrar, sier adm. dir. Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge. Gode tider gir også mindre tap. Reduserte nedskrivninger gir banken en netto inntekt på 11 millioner kroner så langt i år, mot et netto tap på 44 millioner for samme periode i fjor. Utlånsveksten de siste 12 månedene er på 10,6 prosent, 13,4 prosent i Personmarkedet og 5,6 prosent i Bedriftsmarkedet. Innskuddsveksten i samme periode er på 7,2 prosent. Rentemarginen er 0,28 prosentenheter lavere enn i fjor. Fallet i rentemargin er et resultat av en fortsatt sterk konkurransesituasjon i bankens markedsområde, samt en positiv utvikling i kredittrisikoen i markedet. Fallet i rentemargin kompenseres således av vekst i bankens utlån. Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 19,53 prosent. Overskudd per grunnfondsbevis er på kroner 13,40. Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet for 3. kvartal Det vil fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter, samt en mer kostnadseffektiv drift. Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter. Spørsmål rettes til adm. dir. Hans Olav Karde, telefon eller viseadm. dir. Oddmund Åsen, telefon Se også bankens hjemmeside Tromsø, 31. oktober 2006 for Sparebanken Nord-Norge Leif-Arne Kristiansen informasjonssjef

2 SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL KONSERNET Hovedtrekk (samme periode 2005): Godt resultat Driftsresultat før skatt på 601 mill kroner (510 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 19,53 % (19,03 %) Overskudd per grunnfondsbevis kr 13,40 (kr 11,31) (morbank) Fortsatt økning i inntekter fra salg av produkter/tjenester fra risikofrie områder Bankens andel av resultat i SpareBank 1 Gruppen AS (IFRS) 111 mill kroner (64 mill kroner) Kostnadsprosent: 52,0 % (53,9 %) Svakt resultat på verdipapirer og valuta samlet sett med 19 mill kroner, fordelt med 52 mill kroner på verdipapirer og + 33 mill kroner på valuta Lave tap: Reduserte nedskrivninger gir netto inntekt på 11 mill kroner (-41 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 måneder: 10,6 % (7,9 %) Personmarkedet: + 13,4 % Næringslivsmarkedet: + 5,6% Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,2 % (13,8 %) Innskuddsdekning: 60,9 % (62,8 %) Innledende kommentarer Konsernets kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet for morbanken er satt opp i samsvar med norsk regnskapslov, norske regnskapsstandarder, gjeldende forskrifter og god regnskapsskikk. Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for Tall for 3. kvartal 2005 er omarbeidet i forhold til tidligere rapporter, dette med bakgrunn i at avklaringer mht en del regnskapsprinsipper ble gjort av norske myndigheter først mot slutten av Resultatutvikling Konsernet Sparebanken Nord-Norge har et driftsresultat etter tap, men før skatt for 3. kvartal 2006 på 601 mill kroner. Dette tilsvarer 1,59 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tilsvarende tall for samme periode i fjor var henholdsvis 510 mill kroner og 1,55 %. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 19,53 % og morbankens overskudd per grunnfondsbevis på kr 13,40. Skattekostnaden er estimert til 158 mill kroner. Sett i forhold til 3. kvartal 2005 er hovedårsakene til resultatendringen: Økning netto renteinntekter + 8 mill kr Økning andre inntekter + 35 mill kr Netto tap/avkastning og verdiendring verdipapirer - 51 mill kr Andel resultat Sp 1 Gruppen AS + 47 mill kr Andel resultat øvrige tilkn.selskaper - 4 mill kr Reduksjon kostnader + 4 mill kr Reduksjon netto tap på utlån + 52 mill kr Rentemargin Konsernets netto renteinntekter per 3. kvartal 2006 er økt med 8 mill kroner i forhold til samme periode i fjor. I forhold til GFK utgjør netto renteinntekter 2,16 %, 0,28 %- enheter lavere enn i fjor. Fallet i rentemargin er et resultat av en fortsatt sterk konkurransesituasjon i bankens markedsområde samt en positiv utvikling i kredittrisikoen i markedet. Netto inntekter fra banktjenester Netto andre inntekter, eksklusive inntekter fra valuta og verdipapirer, utgjør per 3. kvartal mill kroner. Tilsvarende tall i 2005 var 309 mill kroner. I beløpet inngår netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester samt andre driftsinntekter. Inntekter fra valuta og verdipapirer Netto resultat fra valuta og verdipapirer er - 19 mill kroner per 3. kvartal 2006 mot 32 mill kroner i samme periode i fjor. Resultatet fra området fordeler seg med 52 mill kroner fra verdipapirer og + 33 mill kroner fra valuta og øvrige finansielle instrumenter. Det svake resultatet på verdipapirområdet er i stor grad påvirket av verdifall på bankens beholdning av aksjer i Hurtigruten Group ASA og grunnfondsbevis i Helgeland Sparebank. Datterselskaper Bankens datterselskaper viser positiv utvikling sammenlignet med Bankens andel av datterselskapenes resultat etter skatt per 3. kvartal 2006 var 27 mill kroner. Per 3. kvartal 2005 var tilsvarende tall 25 mill kroner. SpareBank 1 Gruppen AS Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet, og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. Per eier banken 19,5 % av SpareBank 1 Gruppen, etter en økning av eierandelen på 1,87 % siste kvartal. Banken har tatt inn sin relative andel av SpareBank 1 Gruppens resultat, som per 3. kvartal 2006 utgjør 111 mill kroner, mot 64 mill kroner i samme periode i I SpareBank 1 Gruppens resultat for september inngår en betydelig gevinst på salg av eiendeler. Underskudd i øvrige tilknyttede selskaper per på 25 mill kroner er også innarbeidet i bankens regnskap.

3 Driftskostnader Ordinære driftskostnader per utgjorde 640 mill kroner, en reduksjon på 4 mill kroner sammenlignet med samme periode i I forhold til GFK utgjorde kostnadene 1,70 %, en reduksjon på 0,25 %-enheter sammenlignet med samme periode i fjor. Banken arbeider kontinuerlig mot en mer kostnadseffektiv drift. Morbankens driftskostnader per 3. kvartal 2006 er 22 mill kroner lavere sammenlignet med tilsvarende periode i Myndighetene har vedtatt reduksjon i satsene for arbeidsgiveravgift for Nord-Norge. Sammenlignet med 2006 vil dette for 2007 representere en redusert årskostnad for banken på omlag 15 mill kroner. Konsernet har en kostnadsprosent på 52,0 % per mot 53,9 % per tilsvarende tidspunkt i Konsernet har 764 årsverk per , herav 699 i morbanken. Dette er henholdsvis 16 og 17 færre årsverk enn per 3. kvartal Netto tap og mislighold Konsernets netto tap på utlån per utgjør en inntekt på 11 mill kroner, eller - 0,03 % av brutto utlån. Tilsvarende tall per samme tidspunkt i fjor var et tap på 41 mill kroner. Netto inntekt fremkommer som følge av inngang på tidligere avskrevne utlån på 22 mill kroner, reduksjon av gruppenedskrivninger 27 mill kroner, samt netto konstaterte tap på individuelt nedskrevne lån med 38 mill kroner. Netto tapsutsatte engasjement per er 593 mill kroner, eller 1,30 % av brutto utlån, en reduksjon fra årsskiftet på 105 mill kroner. Arbeidet med misligholdte og tapsutsatte engasjement gir positive resultater. Hensyntatt risikoutviklingen i porteføljen, er kvaliteten i bankens utlånsportefølje per etter hovedstyrets vurdering fortsatt god. Skatt Konsernets skattekostnad er estimert til 158 mill kroner per Dette utgjør 26,3 % av konsernets resultat før skatt. I morbankens regnskap er grunnlaget for skatt redusert med resultater i datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen, samt effekter av fritaksmodellen. Estimert formuesskatt kommer i tillegg. vekst på 10,6 %. Veksten fordeler seg med 13,4 % i personmarkedet og 5,6 % innenfor næringsliv og offentlig sektor. Andelen utlån til personmarkedet ligger på samme nivå som ved forrige kvartal og utgjør 65,3 % av totale utlån per Hovedstyret har fortsatt ambisjoner om økt utlånsvekst innenfor næringslivsmarkedet. Ved nye utlån legges det særskilt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Sparing og plassering Konsernet har innskudd fra kunder på mill kroner per Økningen siste 12 måneder er på mill kroner eller 7,2 %. Innskuddsøkningen fordeler seg med 6,2 % i personmarkedet og 8,5 % fra næringsliv og offentlig sektor. Egenkapital og kapitaldekning Kapitaldekningen per er 9,33 % (10,35 %) av beregningsgrunnlaget. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,30 % (8,78 %). Morbankens kapitaldekning per er 10,02 % (11,05 %) hvorav kjernekapitalen utgjør 8,78 % (9,30 %). Tillagt 50 % av resultatet utgjør morbankens kapitaldekning per ,64 %. Endringer i egenkapitalen per 3. kvartal 2006 fremgår i egen note. Bankens grunnfondsbeviseiere Bankens grunnfondsbeviskapital er på 792 mill kroner. Antall grunnfondsbeviseiere per er 7 952, en reduksjon på 79 siden årsskiftet. Antall nordnorske grunnfondsbeviseiere er Oversikt over bankens 20 største grunnfondsbeviseiere fremgår av noteopplysninger. Avsluttende kommentarer Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet per 3. kvartal Det vil fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter, samt en mer kostnadseffektiv drift. Dette vil søkes oppnådd ved økte risikofrie inntekter gjennom salg av andre produkter og tjenester, økt vekst innenfor utlånsområdet, samt reduserte kostnader. Tromsø, 31. oktober 2006 Hovedstyret i SPAREBANKEN NORD-NORGE Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital er på mill kroner per For de siste 12 månedene representerer dette en vekst på mill kroner, eller 13,4 %. Utlån Konsernets brutto utlån til kunder er på mill kroner per Sammenlignet med per gir dette en

4 RESULTATREGNSKAP KV.05 3.KV KV.06 3.KV , ,284 1,568 Renteinntekter og lignende inntekter 1,582 1, , Rentekostnader og lignende kostnader , Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev/tap på valuta og verdipapirer som er oml.midler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter , ,123 1,121 Sum netto inntekter 1,230 1, , Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift Minoritetsinteresser Resultat for perioden RESULTATREGNSKAP (I % P.A. AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL) (I % P.A. AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAP KV.05 3.KV KV.06 3.KV % 3.92 % 4.40 % 3.93 % 4.20 % Renteinntekter og lignende inntekter 4.19 % 3.91 % 4.41 % 4.02 % 3.93 % 1.56 % 1.53 % 2.26 % 1.50 % 2.06 % Rentekostnader og lignende kostnader 2.03 % 1.47 % 2.23 % 1.50 % 1.54 % 2.38 % 2.39 % 2.14 % 2.43 % 2.14 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2.16 % 2.44 % 2.18 % 2.38 % 2.39 % 0.09 % 0.09 % 0.06 % 0.08 % 0.12 % Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0.05 % 0.01 % 0.02 % 0.00 % 0.01 % 0.16 % 0.13 % 0.22 % 0.09 % 0.19 % Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 0.23 % 0.13 % 0.26 % 0.16 % 0.21 % 0.83 % 0.89 % 0.78 % 0.85 % 0.77 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0.85 % 0.91 % 0.78 % 0.99 % 0.90 % 0.14 % 0.12 % 0.12 % 0.14 % 0.14 % Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 0.13 % 0.14 % 0.12 % 0.11 % 0.14 % 0.18 % 0.19 % % 0.10 % % Netto verdiendr. og gev/tap på valuta og verdipapirer som er oml.midler % 0.10 % 0.02 % 0.20 % 0.17 % 0.04 % 0.04 % 0.01 % 0.03 % 0.02 % Øvrige driftsinntekter 0.16 % 0.16 % 0.11 % 0.20 % 0.17 % 1.15 % 1.22 % 0.93 % 1.00 % 0.87 % Sum andre driftsinntekter 1.10 % 1.18 % 1.08 % 1.44 % 1.32 % 3.53 % 3.61 % 3.08 % 3.44 % 3.00 % Sum netto inntekter 3.26 % 3.62 % 3.26 % 3.82 % 3.71 % 1.45 % 1.46 % 1.17 % 1.46 % 1.22 % Lønn og generelle administrasjonskostnader 1.37 % 1.59 % 1.29 % 1.62 % 1.58 % 0.08 % 0.07 % 0.07 % 0.08 % 0.07 % Avskrivninger av varige driftsmidler 0.09 % 0.11 % 0.08 % 0.11 % 0.11 % 0.29 % 0.29 % 0.23 % 0.31 % 0.26 % Andre driftskostnader 0.23 % 0.25 % 0.21 % 0.24 % 0.25 % 1.82 % 1.82 % 1.48 % 1.84 % 1.55 % Sum kostnader 1.70 % 1.95 % 1.58 % 1.96 % 1.94 % 1.71 % 1.79 % 1.60 % 1.59 % 1.45 % Resultat før tap 1.56 % 1.67 % 1.68 % 1.86 % 1.77 % 0.14 % 0.08 % % 0.12 % % Tap på utlån og garantier % 0.12 % % 0.08 % 0.13 % 1.57 % 1.71 % 1.64 % 1.47 % 1.48 % Resultat før skatt 1.59 % 1.55 % 1.72 % 1.78 % 1.62 % 0.36 % 0.33 % 0.39 % 0.37 % 0.38 % Skatt på ordinært resultat 0.42 % 0.40 % 0.41 % 0.38 % 0.38 % 1.21 % 1.38 % 1.25 % 1.10 % 1.10 % Resultat av ordinær drift 1.17 % 1.15 % 1.31 % 1.41 % 1.24 %

5 BALANSE EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanken ,047 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner ,065 40,776 44,859 Utlån til og fordringer på kunder 45,644 41,272 41, individuelle tapsnedskrivninger gruppenedskrivninger ,592 40,294 44,446 Netto utlån til og fordringer på kunder 45,222 40,782 41, Overtatte eiendeler 4,074 2,699 4,283 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 4,284 2,699 4, Aksjer, andeler og andre verdipapirer Eierinteresser i tilkn.selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskap Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbet.ikke påløpte kostnader/opptj.ikke mottatte innt ,060 45,737 52,038 SUM EIENDELER 52,557 46,334 48, GJELD OG EGENKAPITAL ,803 1,210 2,617 Gjeld til kredittinstitusjoner 2,588 1,182 1,773 25,466 26,058 27,905 Innskudd fra og gjeld til kunder 27,782 25,910 25,350 15,652 13,364 15,957 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16,012 13,440 15,668 Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser ,337 1,315 1,329 Ansvarlig lånekapital 1,302 1,311 1,289 45,324 43,011 48,950 SUM GJELD 49,390 43,553 45,683 Minoritetsinteresser Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller ,618 1,771 2,029 Sparebankens fond 2,064 1,799 1, Utjevningsfond Annen egenkapital ,936 1,926 2,288 Sum opptjent egenkapital 2,358 1,974 2,142 2,736 2,726 3,088 SUM EGENKAPITAL 3,158 2,774 2,942 48,060 45,737 52,038 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 52,557 46,334 48,630

6 ENDRINGER I EGENKAPITALEN 2,372 2,372 2,736 Egenkapital per 1. januar 2,942 2,509 2, Implementeringseffekter IFRS per 1. januar Andre IFRS effekter Resultat i perioden Avsatt utbytte Andre korreksjoner mot egenkapitalen ,736 2,726 3,088 Egenkapital ved utgangen av perioden 3,158 2,774 2,942

7 KONTANTSTRØMANALYSE RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT Ordinære avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/ tap anleggsmidler Tap på utlån, garantier m.v Skattekostnader Konsernbidrag Utbytte grunnfondsbevis TILFØRT FRA ÅRETS DRIFT Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang ,713-3,392-3,842 Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang -4,054-3,393-3,932-1, Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang ,387 2,394 2,986 2,439 Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang 2,432 2,993 2,351-1,020-1, Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang 815-1,608-1,017-3,189-1, A. NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHET ,659-3, Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang B. LIKVIDITETSENDRING VEDRØRENDE INVESTERINGER ,914 1, Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: + økning/ - nedgang 344 1,507 3, Endring ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang ,057 1, C. LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING 357 1,623 4, A +B + C. SUM ENDRING LIKVIDER ,096 1,096 1,759 + Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse ,759 1,007 1,345 = LIKVIDITETSBEHOLDNING VED PERIODENS SLUTT Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanken og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner.

8 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernets kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet for morbanken er satt opp i samsvar med norsk regnskaplov, norske regnskapsstandarder, gjeldende forskrifter og god regnskapsskikk Kvartalregnskapet er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Kvartalets skattekostnad er basert på en estimert gjennomsnittlig årlig effektiv skattesats i samsvar med den årlige skatteberegningen. Tall for 3. kvartal 2005 er omarbeidet i forhold til tidligere rapporter, med bakgrunn i at enkelte avklaringer på prinsipper ble fastsatt av myndighetene først mot slutten av KAPITALDEKNINGEN 2,986 2,847 2,958 Kjernekapital 2,945 2,746 2, Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve ,461 3,385 3,377 Netto ansvarlig kapital 3,309 3,237 3,388 31,118 30,631 33,685 Totalt risikovektet volum 35,473 31,288 33, % % % Kapitaldekning i % 9.33 % % % 9.60 % 9.30 % 8.78 % Kjernekapitaldekning i % 8.30 % 8.78 % 8.88 % MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Misligholdte, ikke tapsutsatte engasjement Tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjement BOKFØRTE TAP Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskr. og langtidsovervåkn Konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for Konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for Inngang på tidligere nedskrevet utlån og garantier = Periodens tapskostnader

9 INDIVIDUELLE- OG GRUPPENEDSKRIVNINGER Individuelle tapsnedskrivninger: Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier pr Konst. tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle tapsnedskrivinger Tilbakeføring av tidligere individuelle tapsnedskrivning Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er foretatt individuelle tapsnedskrivninger Nedskrivninger på engasjementer hvor det ikke tidligere er foretatt individuelle tapsnedskrivninger Implementeringseffekt ny utlånsforskrift/ifrs = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån *) og garantier ved periodens slutt Nedskrivninger på grupper av utlån: Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier pr Periodens nedskrivning på grupper av utlån til dekning av tap på utlån og garantier Implementeringseffekt ny utlånsforskrift/ifrs = Nedskrivninger på grupper av utlån til dekning av tap på utlån og garantier ved periodens slutt *) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, kr 2 mill.,er oppført i balansen som gjeld under "Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser." UTLÅN OG TAP FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING KONSERN IFRS KONSERN IFRS ANDEL TAP TAP UTLÅN ANDEL TAP TAP UTLÅN 0 % 0 0 Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 0 % % Fylkeskommuner og kommuner 0 % % 4 2,518 Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og oppdrett -5 % -3 2,463 0 % 0 7 Utvinning av råolje og naturgass 0 % % -3 1,413 Industri og bergverk 24 % 14 1, % 4 1,154 Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 2 % 1 1, % 7 1,682 Varehandel, hotell- og restaurantdrift 31 % 18 1,647 0 % 0 1 Utenriks sjøfart og rørtransport 0 % % 1 1,317 Transport ellers og kommunikasjon -2 % -1 1, % 9 6,665 Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 29 % 17 5, % Tjenesteytende næringer ellers 2 % % Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 0 % % 0 51 Personmarked utland 0 % % 13 29,756 Personmarked 19 % 11 26, % -30 Gruppenedskrivning bedriftsmarked 0 % 0 27 % 3 Gruppenedskrivning personmarked 0 % % 11 45,644 Brutto utlån/ tap kunder 100 % 58 41, Inngått på tidligere avskrevne tap Netto tap konsern 41 INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 1,185 1, Fylkeskommuner og kommuner 3,166 2,691 2,854 Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og oppdrett Utvinning av råolje og naturgass Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 1, Varehandel, hotell- og restaurantdrift 1,307 1,129 1,177 Utenriks sjøfart og rørtransport Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 2,084 1,667 1,768 Transport ellers og kommunikasjon Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak Tjenesteytende næringer ellers 1,742 1,590 1,529 Personmarked 14,567 13,733 13,834 Personmarked utlandet Innskudd fra kunder 27,782 25,852 25,350

10 DATTERSELSKAP - NRS RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT (BELØP I HELE 1000) ETTER SKATT EGENKAPITAL EIERANDEL % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS ,514 9,657 13,473 89,200 91,077 77,411 SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA ,479 30,149 30,259 Eiendomsdrift AS ,472 8,622 10,937 63,863 53,258 57,439 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS ,131 2,889 3,882 12,608 7,994 6,895 SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA ,980 3,324 4,293 10,837 9,344 6,021 C4NN AS ANS Bygginvestor KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING KONSERN 3.KV.06 2.KV.06 1.KV.06 4.KV.05 3.KV.05 2.KV.05 1.KV.05 4.KV.04 3.KV.04 Resultat før tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift etter tap Tallene f.o.m er omregnet iht. IFRS BALANSEUTVIKLING KONSERN 3.KV.06 2.KV.06 1.KV.06 4.KV.05 3.KV.05 2.KV.05 1.KV.05 4.KV.04 3.KV.04 Innskudd 27,782 28,324 25,526 25,350 25,910 25,480 23,385 22,999 22,777 Brutto utlån 45,644 43,765 42,426 41,638 41,272 39,672 38,105 37,931 38,255 Forvaltning 52,557 51,496 48,506 48,630 46,334 44,656 42,703 42,260 42,243 GRUNNFONDSBEVISEIERE DE 20 STØRSTE GRUNNFONDSBEVISEIERNE PR.: EIERE ANTALL ANDEL AV TOTAL GRUNNFONDSBEVISGR.FONDSBEVISKAPITAL Swedbank klientkonto 1,541, % Frank Mohn AS 398, % MP Pensjon 298, % Terra Utbytte 261, % Mellon Bank Agent 252, % Tonsenhagen Forretningssentrum AS 244, % Framo Development AS 200, % National Financial Services Citibank N.A. 149, % JPMorgan Chase Bank klientkonto 130, % Karl Ditlefsen 125, % Trond Mohn 120, % Troms Kraft AS 115, % Fred Olsen & Co's Pensjonskasse 102, % SpareBank 1 SR-bank 101, % Stichting Shell Pensjon 98, % Sparebankstiftelsen 94, % Ringerikes Sparebank 94, % State Street klientkonto 87, % Forvarets Personell Service 86, % PNC Blkrock FDS 85, % SUM 4,587, %

11 SEGMENTINFORMASJON Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkter og kunder. Det primære rapporteringsformatet tar utgangspunkt i eiendelenes risiko og avkastningsprofil, og er delt opp i privatmarked (PM), bedriftsmarked (BM) og factoring/leasing. Konsernets egne investeringsaktiviteter er ikke et separat segment og fremkommer under posten ufordelt sammen med aktiviteter som ikke lar seg allokere. Totalt PM BM Leasing Ufordelt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder 29,474 16,411 1,174-1,415 45,644 Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler ,307 7,335 Sum eiendeler per segment 29,380 16,091 1,192 5,894 52,557 Innskudd fra og gjeld til kunder 14,782 13, ,782 Annen gjeld og egenkapital 0 0 1,192 23,583 24,775 Sum egenkapital og gjeld per segment 14,782 13,151 1,192 23,432 52,557

12 NØKKELTALL 19.81% 18.99% 18.90% Egenkapitalrentabilitet etter skatt % 19.03% 20.49% 51.56% 53.61% 51.74% Sum kostnader i % av sum netto inntekter % 53.89% 52.34% 62.01% 63.91% 62.21% Innskudd i % av brutto utlån % 62.78% 60.88% 0.15% 0.13% -0.04% Netto tap i % av brutto utlån % 0.13% 0.16% 1.67% 0.89% 1.28% Netto tapsutsatte engasjement % 0.92% 1.68% 9.30% 7.43% 10.01% Utlånsvekst i % siste 12 måneder 10.59% 7.89% 9.77% 10.38% 14.04% 7.09% Innskuddsvekst i % siste 12 måneder 7.23% 13.76% 10.22% Resultat pr grunnfondsbevis i kroner Egenkapital pr grunnfondsbevis i kroner 7 44,465 43,514 49,750 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 8 50,297 43,988 44, Antall årsverk Børskurs ved utgangen av perioden Tall for 3. kvartal 2005 er omarbeidet i forhold til tidligere rapporter, med bakgrunn i at enkelte avklaringer på prinsipper ble fastsatt av myndighetene først mot slutten av (1) Resultat etter skatt omregnet til årsbasis, i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. (2) Kostnader i prosent sum netto inntekter. (3) Innskudd i prosent av brutto utlån. (4) Netto tap i prosent av brutto utlån omregnet til årsbasis. (5) Netto tapsutsatte engasjement til kunder med fratrekk av individuelle tapsnedskrivninger i prosent av brutto utlån. (6) Resultat etter skatt multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen pr dividert på antall grunnfondsbevis, omregnet til årsbasis. (7) Grunnfondsbeviskapital + overkursfond + utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. (8) Beregnet som snitt av forvaltningskapital for hvert kvartal i de enkelte årene, samt IB. Alle relative tall er beregnet i % av hele millioner. Det vil derfor kunne forekomme mindre forhøyningsdifferanser i forhold til tidligere publiserte tall da disse var beregnet av hele kroner.

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009 0 Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Foreløpig regnskap er ikke revidert.

Detaljer

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 0 Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og er ikke revidert. Hovedtrekk 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 15,9 % 12,9 % 13,0 % Rentemargin 2 1,76 % 1,64 % 1,69 % Kostnadsprosent 3 41,8 % 47,4 % 47,2 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 15,9 % 12,9 % 13,0 % Rentemargin 2 1,76 % 1,64 % 1,69 % Kostnadsprosent 3 41,8 % 47,4 % 47,2 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 10 Balanse... 11 Endringer i egenkapitalen 12 Eierbrøk. 12 Kontantstrømanalyse... 13 Resultater fra kvartalsregnskapene... 14 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

Delårsrapport 31.03.2009

Delårsrapport 31.03.2009 Delårsrapport 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Godt resultat høy vekst og netto inngang på tap resultat før skatt: 769 mill kr (803 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,2 % (24,6 %). Netto provisjons- og andre

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal

164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal 164. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 Kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer