Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge"

Transkript

1 Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram kostnadskontroll og gode tider i landsdelen gir SpareBank 1 Nord-Norge rekordresultater så langt i Trenden fra tidligere i år bekreftes gjennom resultatene for 3. kvartal. Som bank eksisterer vi i et skjebnefellesskap med landsdelen. Når det går godt for landsdelen, går det godt også for oss. Vi har det største distribusjonsnettet i Nord-Norge og er til stede der det skjer. Det gir seg i disse tider utslag i gode resultater. I tillegg har vi et vedvarende fokus på kostnader, noe som også bidrar, sier adm. dir. Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge. Gode tider gir også mindre tap. Reduserte nedskrivninger gir banken en netto inntekt på 11 millioner kroner så langt i år, mot et netto tap på 44 millioner for samme periode i fjor. Utlånsveksten de siste 12 månedene er på 10,6 prosent, 13,4 prosent i Personmarkedet og 5,6 prosent i Bedriftsmarkedet. Innskuddsveksten i samme periode er på 7,2 prosent. Rentemarginen er 0,28 prosentenheter lavere enn i fjor. Fallet i rentemargin er et resultat av en fortsatt sterk konkurransesituasjon i bankens markedsområde, samt en positiv utvikling i kredittrisikoen i markedet. Fallet i rentemargin kompenseres således av vekst i bankens utlån. Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 19,53 prosent. Overskudd per grunnfondsbevis er på kroner 13,40. Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet for 3. kvartal Det vil fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter, samt en mer kostnadseffektiv drift. Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter. Spørsmål rettes til adm. dir. Hans Olav Karde, telefon eller viseadm. dir. Oddmund Åsen, telefon Se også bankens hjemmeside Tromsø, 31. oktober 2006 for Sparebanken Nord-Norge Leif-Arne Kristiansen informasjonssjef

2 SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL KONSERNET Hovedtrekk (samme periode 2005): Godt resultat Driftsresultat før skatt på 601 mill kroner (510 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 19,53 % (19,03 %) Overskudd per grunnfondsbevis kr 13,40 (kr 11,31) (morbank) Fortsatt økning i inntekter fra salg av produkter/tjenester fra risikofrie områder Bankens andel av resultat i SpareBank 1 Gruppen AS (IFRS) 111 mill kroner (64 mill kroner) Kostnadsprosent: 52,0 % (53,9 %) Svakt resultat på verdipapirer og valuta samlet sett med 19 mill kroner, fordelt med 52 mill kroner på verdipapirer og + 33 mill kroner på valuta Lave tap: Reduserte nedskrivninger gir netto inntekt på 11 mill kroner (-41 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 måneder: 10,6 % (7,9 %) Personmarkedet: + 13,4 % Næringslivsmarkedet: + 5,6% Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,2 % (13,8 %) Innskuddsdekning: 60,9 % (62,8 %) Innledende kommentarer Konsernets kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet for morbanken er satt opp i samsvar med norsk regnskapslov, norske regnskapsstandarder, gjeldende forskrifter og god regnskapsskikk. Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for Tall for 3. kvartal 2005 er omarbeidet i forhold til tidligere rapporter, dette med bakgrunn i at avklaringer mht en del regnskapsprinsipper ble gjort av norske myndigheter først mot slutten av Resultatutvikling Konsernet Sparebanken Nord-Norge har et driftsresultat etter tap, men før skatt for 3. kvartal 2006 på 601 mill kroner. Dette tilsvarer 1,59 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tilsvarende tall for samme periode i fjor var henholdsvis 510 mill kroner og 1,55 %. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 19,53 % og morbankens overskudd per grunnfondsbevis på kr 13,40. Skattekostnaden er estimert til 158 mill kroner. Sett i forhold til 3. kvartal 2005 er hovedårsakene til resultatendringen: Økning netto renteinntekter + 8 mill kr Økning andre inntekter + 35 mill kr Netto tap/avkastning og verdiendring verdipapirer - 51 mill kr Andel resultat Sp 1 Gruppen AS + 47 mill kr Andel resultat øvrige tilkn.selskaper - 4 mill kr Reduksjon kostnader + 4 mill kr Reduksjon netto tap på utlån + 52 mill kr Rentemargin Konsernets netto renteinntekter per 3. kvartal 2006 er økt med 8 mill kroner i forhold til samme periode i fjor. I forhold til GFK utgjør netto renteinntekter 2,16 %, 0,28 %- enheter lavere enn i fjor. Fallet i rentemargin er et resultat av en fortsatt sterk konkurransesituasjon i bankens markedsområde samt en positiv utvikling i kredittrisikoen i markedet. Netto inntekter fra banktjenester Netto andre inntekter, eksklusive inntekter fra valuta og verdipapirer, utgjør per 3. kvartal mill kroner. Tilsvarende tall i 2005 var 309 mill kroner. I beløpet inngår netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester samt andre driftsinntekter. Inntekter fra valuta og verdipapirer Netto resultat fra valuta og verdipapirer er - 19 mill kroner per 3. kvartal 2006 mot 32 mill kroner i samme periode i fjor. Resultatet fra området fordeler seg med 52 mill kroner fra verdipapirer og + 33 mill kroner fra valuta og øvrige finansielle instrumenter. Det svake resultatet på verdipapirområdet er i stor grad påvirket av verdifall på bankens beholdning av aksjer i Hurtigruten Group ASA og grunnfondsbevis i Helgeland Sparebank. Datterselskaper Bankens datterselskaper viser positiv utvikling sammenlignet med Bankens andel av datterselskapenes resultat etter skatt per 3. kvartal 2006 var 27 mill kroner. Per 3. kvartal 2005 var tilsvarende tall 25 mill kroner. SpareBank 1 Gruppen AS Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet, og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. Per eier banken 19,5 % av SpareBank 1 Gruppen, etter en økning av eierandelen på 1,87 % siste kvartal. Banken har tatt inn sin relative andel av SpareBank 1 Gruppens resultat, som per 3. kvartal 2006 utgjør 111 mill kroner, mot 64 mill kroner i samme periode i I SpareBank 1 Gruppens resultat for september inngår en betydelig gevinst på salg av eiendeler. Underskudd i øvrige tilknyttede selskaper per på 25 mill kroner er også innarbeidet i bankens regnskap.

3 Driftskostnader Ordinære driftskostnader per utgjorde 640 mill kroner, en reduksjon på 4 mill kroner sammenlignet med samme periode i I forhold til GFK utgjorde kostnadene 1,70 %, en reduksjon på 0,25 %-enheter sammenlignet med samme periode i fjor. Banken arbeider kontinuerlig mot en mer kostnadseffektiv drift. Morbankens driftskostnader per 3. kvartal 2006 er 22 mill kroner lavere sammenlignet med tilsvarende periode i Myndighetene har vedtatt reduksjon i satsene for arbeidsgiveravgift for Nord-Norge. Sammenlignet med 2006 vil dette for 2007 representere en redusert årskostnad for banken på omlag 15 mill kroner. Konsernet har en kostnadsprosent på 52,0 % per mot 53,9 % per tilsvarende tidspunkt i Konsernet har 764 årsverk per , herav 699 i morbanken. Dette er henholdsvis 16 og 17 færre årsverk enn per 3. kvartal Netto tap og mislighold Konsernets netto tap på utlån per utgjør en inntekt på 11 mill kroner, eller - 0,03 % av brutto utlån. Tilsvarende tall per samme tidspunkt i fjor var et tap på 41 mill kroner. Netto inntekt fremkommer som følge av inngang på tidligere avskrevne utlån på 22 mill kroner, reduksjon av gruppenedskrivninger 27 mill kroner, samt netto konstaterte tap på individuelt nedskrevne lån med 38 mill kroner. Netto tapsutsatte engasjement per er 593 mill kroner, eller 1,30 % av brutto utlån, en reduksjon fra årsskiftet på 105 mill kroner. Arbeidet med misligholdte og tapsutsatte engasjement gir positive resultater. Hensyntatt risikoutviklingen i porteføljen, er kvaliteten i bankens utlånsportefølje per etter hovedstyrets vurdering fortsatt god. Skatt Konsernets skattekostnad er estimert til 158 mill kroner per Dette utgjør 26,3 % av konsernets resultat før skatt. I morbankens regnskap er grunnlaget for skatt redusert med resultater i datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen, samt effekter av fritaksmodellen. Estimert formuesskatt kommer i tillegg. vekst på 10,6 %. Veksten fordeler seg med 13,4 % i personmarkedet og 5,6 % innenfor næringsliv og offentlig sektor. Andelen utlån til personmarkedet ligger på samme nivå som ved forrige kvartal og utgjør 65,3 % av totale utlån per Hovedstyret har fortsatt ambisjoner om økt utlånsvekst innenfor næringslivsmarkedet. Ved nye utlån legges det særskilt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Sparing og plassering Konsernet har innskudd fra kunder på mill kroner per Økningen siste 12 måneder er på mill kroner eller 7,2 %. Innskuddsøkningen fordeler seg med 6,2 % i personmarkedet og 8,5 % fra næringsliv og offentlig sektor. Egenkapital og kapitaldekning Kapitaldekningen per er 9,33 % (10,35 %) av beregningsgrunnlaget. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,30 % (8,78 %). Morbankens kapitaldekning per er 10,02 % (11,05 %) hvorav kjernekapitalen utgjør 8,78 % (9,30 %). Tillagt 50 % av resultatet utgjør morbankens kapitaldekning per ,64 %. Endringer i egenkapitalen per 3. kvartal 2006 fremgår i egen note. Bankens grunnfondsbeviseiere Bankens grunnfondsbeviskapital er på 792 mill kroner. Antall grunnfondsbeviseiere per er 7 952, en reduksjon på 79 siden årsskiftet. Antall nordnorske grunnfondsbeviseiere er Oversikt over bankens 20 største grunnfondsbeviseiere fremgår av noteopplysninger. Avsluttende kommentarer Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet per 3. kvartal Det vil fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter, samt en mer kostnadseffektiv drift. Dette vil søkes oppnådd ved økte risikofrie inntekter gjennom salg av andre produkter og tjenester, økt vekst innenfor utlånsområdet, samt reduserte kostnader. Tromsø, 31. oktober 2006 Hovedstyret i SPAREBANKEN NORD-NORGE Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital er på mill kroner per For de siste 12 månedene representerer dette en vekst på mill kroner, eller 13,4 %. Utlån Konsernets brutto utlån til kunder er på mill kroner per Sammenlignet med per gir dette en

4 RESULTATREGNSKAP KV.05 3.KV KV.06 3.KV , ,284 1,568 Renteinntekter og lignende inntekter 1,582 1, , Rentekostnader og lignende kostnader , Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev/tap på valuta og verdipapirer som er oml.midler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter , ,123 1,121 Sum netto inntekter 1,230 1, , Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift Minoritetsinteresser Resultat for perioden RESULTATREGNSKAP (I % P.A. AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL) (I % P.A. AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAP KV.05 3.KV KV.06 3.KV % 3.92 % 4.40 % 3.93 % 4.20 % Renteinntekter og lignende inntekter 4.19 % 3.91 % 4.41 % 4.02 % 3.93 % 1.56 % 1.53 % 2.26 % 1.50 % 2.06 % Rentekostnader og lignende kostnader 2.03 % 1.47 % 2.23 % 1.50 % 1.54 % 2.38 % 2.39 % 2.14 % 2.43 % 2.14 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2.16 % 2.44 % 2.18 % 2.38 % 2.39 % 0.09 % 0.09 % 0.06 % 0.08 % 0.12 % Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0.05 % 0.01 % 0.02 % 0.00 % 0.01 % 0.16 % 0.13 % 0.22 % 0.09 % 0.19 % Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 0.23 % 0.13 % 0.26 % 0.16 % 0.21 % 0.83 % 0.89 % 0.78 % 0.85 % 0.77 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0.85 % 0.91 % 0.78 % 0.99 % 0.90 % 0.14 % 0.12 % 0.12 % 0.14 % 0.14 % Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 0.13 % 0.14 % 0.12 % 0.11 % 0.14 % 0.18 % 0.19 % % 0.10 % % Netto verdiendr. og gev/tap på valuta og verdipapirer som er oml.midler % 0.10 % 0.02 % 0.20 % 0.17 % 0.04 % 0.04 % 0.01 % 0.03 % 0.02 % Øvrige driftsinntekter 0.16 % 0.16 % 0.11 % 0.20 % 0.17 % 1.15 % 1.22 % 0.93 % 1.00 % 0.87 % Sum andre driftsinntekter 1.10 % 1.18 % 1.08 % 1.44 % 1.32 % 3.53 % 3.61 % 3.08 % 3.44 % 3.00 % Sum netto inntekter 3.26 % 3.62 % 3.26 % 3.82 % 3.71 % 1.45 % 1.46 % 1.17 % 1.46 % 1.22 % Lønn og generelle administrasjonskostnader 1.37 % 1.59 % 1.29 % 1.62 % 1.58 % 0.08 % 0.07 % 0.07 % 0.08 % 0.07 % Avskrivninger av varige driftsmidler 0.09 % 0.11 % 0.08 % 0.11 % 0.11 % 0.29 % 0.29 % 0.23 % 0.31 % 0.26 % Andre driftskostnader 0.23 % 0.25 % 0.21 % 0.24 % 0.25 % 1.82 % 1.82 % 1.48 % 1.84 % 1.55 % Sum kostnader 1.70 % 1.95 % 1.58 % 1.96 % 1.94 % 1.71 % 1.79 % 1.60 % 1.59 % 1.45 % Resultat før tap 1.56 % 1.67 % 1.68 % 1.86 % 1.77 % 0.14 % 0.08 % % 0.12 % % Tap på utlån og garantier % 0.12 % % 0.08 % 0.13 % 1.57 % 1.71 % 1.64 % 1.47 % 1.48 % Resultat før skatt 1.59 % 1.55 % 1.72 % 1.78 % 1.62 % 0.36 % 0.33 % 0.39 % 0.37 % 0.38 % Skatt på ordinært resultat 0.42 % 0.40 % 0.41 % 0.38 % 0.38 % 1.21 % 1.38 % 1.25 % 1.10 % 1.10 % Resultat av ordinær drift 1.17 % 1.15 % 1.31 % 1.41 % 1.24 %

5 BALANSE EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanken ,047 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner ,065 40,776 44,859 Utlån til og fordringer på kunder 45,644 41,272 41, individuelle tapsnedskrivninger gruppenedskrivninger ,592 40,294 44,446 Netto utlån til og fordringer på kunder 45,222 40,782 41, Overtatte eiendeler 4,074 2,699 4,283 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 4,284 2,699 4, Aksjer, andeler og andre verdipapirer Eierinteresser i tilkn.selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskap Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbet.ikke påløpte kostnader/opptj.ikke mottatte innt ,060 45,737 52,038 SUM EIENDELER 52,557 46,334 48, GJELD OG EGENKAPITAL ,803 1,210 2,617 Gjeld til kredittinstitusjoner 2,588 1,182 1,773 25,466 26,058 27,905 Innskudd fra og gjeld til kunder 27,782 25,910 25,350 15,652 13,364 15,957 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16,012 13,440 15,668 Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser ,337 1,315 1,329 Ansvarlig lånekapital 1,302 1,311 1,289 45,324 43,011 48,950 SUM GJELD 49,390 43,553 45,683 Minoritetsinteresser Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller ,618 1,771 2,029 Sparebankens fond 2,064 1,799 1, Utjevningsfond Annen egenkapital ,936 1,926 2,288 Sum opptjent egenkapital 2,358 1,974 2,142 2,736 2,726 3,088 SUM EGENKAPITAL 3,158 2,774 2,942 48,060 45,737 52,038 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 52,557 46,334 48,630

6 ENDRINGER I EGENKAPITALEN 2,372 2,372 2,736 Egenkapital per 1. januar 2,942 2,509 2, Implementeringseffekter IFRS per 1. januar Andre IFRS effekter Resultat i perioden Avsatt utbytte Andre korreksjoner mot egenkapitalen ,736 2,726 3,088 Egenkapital ved utgangen av perioden 3,158 2,774 2,942

7 KONTANTSTRØMANALYSE RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT Ordinære avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/ tap anleggsmidler Tap på utlån, garantier m.v Skattekostnader Konsernbidrag Utbytte grunnfondsbevis TILFØRT FRA ÅRETS DRIFT Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang ,713-3,392-3,842 Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang -4,054-3,393-3,932-1, Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang ,387 2,394 2,986 2,439 Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang 2,432 2,993 2,351-1,020-1, Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang 815-1,608-1,017-3,189-1, A. NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHET ,659-3, Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang B. LIKVIDITETSENDRING VEDRØRENDE INVESTERINGER ,914 1, Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: + økning/ - nedgang 344 1,507 3, Endring ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang ,057 1, C. LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING 357 1,623 4, A +B + C. SUM ENDRING LIKVIDER ,096 1,096 1,759 + Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse ,759 1,007 1,345 = LIKVIDITETSBEHOLDNING VED PERIODENS SLUTT Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanken og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner.

8 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernets kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet for morbanken er satt opp i samsvar med norsk regnskaplov, norske regnskapsstandarder, gjeldende forskrifter og god regnskapsskikk Kvartalregnskapet er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Kvartalets skattekostnad er basert på en estimert gjennomsnittlig årlig effektiv skattesats i samsvar med den årlige skatteberegningen. Tall for 3. kvartal 2005 er omarbeidet i forhold til tidligere rapporter, med bakgrunn i at enkelte avklaringer på prinsipper ble fastsatt av myndighetene først mot slutten av KAPITALDEKNINGEN 2,986 2,847 2,958 Kjernekapital 2,945 2,746 2, Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve ,461 3,385 3,377 Netto ansvarlig kapital 3,309 3,237 3,388 31,118 30,631 33,685 Totalt risikovektet volum 35,473 31,288 33, % % % Kapitaldekning i % 9.33 % % % 9.60 % 9.30 % 8.78 % Kjernekapitaldekning i % 8.30 % 8.78 % 8.88 % MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Misligholdte, ikke tapsutsatte engasjement Tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjement BOKFØRTE TAP Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskr. og langtidsovervåkn Konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for Konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for Inngang på tidligere nedskrevet utlån og garantier = Periodens tapskostnader

9 INDIVIDUELLE- OG GRUPPENEDSKRIVNINGER Individuelle tapsnedskrivninger: Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier pr Konst. tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle tapsnedskrivinger Tilbakeføring av tidligere individuelle tapsnedskrivning Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er foretatt individuelle tapsnedskrivninger Nedskrivninger på engasjementer hvor det ikke tidligere er foretatt individuelle tapsnedskrivninger Implementeringseffekt ny utlånsforskrift/ifrs = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån *) og garantier ved periodens slutt Nedskrivninger på grupper av utlån: Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier pr Periodens nedskrivning på grupper av utlån til dekning av tap på utlån og garantier Implementeringseffekt ny utlånsforskrift/ifrs = Nedskrivninger på grupper av utlån til dekning av tap på utlån og garantier ved periodens slutt *) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, kr 2 mill.,er oppført i balansen som gjeld under "Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser." UTLÅN OG TAP FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING KONSERN IFRS KONSERN IFRS ANDEL TAP TAP UTLÅN ANDEL TAP TAP UTLÅN 0 % 0 0 Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 0 % % Fylkeskommuner og kommuner 0 % % 4 2,518 Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og oppdrett -5 % -3 2,463 0 % 0 7 Utvinning av råolje og naturgass 0 % % -3 1,413 Industri og bergverk 24 % 14 1, % 4 1,154 Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 2 % 1 1, % 7 1,682 Varehandel, hotell- og restaurantdrift 31 % 18 1,647 0 % 0 1 Utenriks sjøfart og rørtransport 0 % % 1 1,317 Transport ellers og kommunikasjon -2 % -1 1, % 9 6,665 Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 29 % 17 5, % Tjenesteytende næringer ellers 2 % % Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 0 % % 0 51 Personmarked utland 0 % % 13 29,756 Personmarked 19 % 11 26, % -30 Gruppenedskrivning bedriftsmarked 0 % 0 27 % 3 Gruppenedskrivning personmarked 0 % % 11 45,644 Brutto utlån/ tap kunder 100 % 58 41, Inngått på tidligere avskrevne tap Netto tap konsern 41 INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 1,185 1, Fylkeskommuner og kommuner 3,166 2,691 2,854 Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og oppdrett Utvinning av råolje og naturgass Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 1, Varehandel, hotell- og restaurantdrift 1,307 1,129 1,177 Utenriks sjøfart og rørtransport Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 2,084 1,667 1,768 Transport ellers og kommunikasjon Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak Tjenesteytende næringer ellers 1,742 1,590 1,529 Personmarked 14,567 13,733 13,834 Personmarked utlandet Innskudd fra kunder 27,782 25,852 25,350

10 DATTERSELSKAP - NRS RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT (BELØP I HELE 1000) ETTER SKATT EGENKAPITAL EIERANDEL % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS ,514 9,657 13,473 89,200 91,077 77,411 SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA ,479 30,149 30,259 Eiendomsdrift AS ,472 8,622 10,937 63,863 53,258 57,439 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS ,131 2,889 3,882 12,608 7,994 6,895 SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA ,980 3,324 4,293 10,837 9,344 6,021 C4NN AS ANS Bygginvestor KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING KONSERN 3.KV.06 2.KV.06 1.KV.06 4.KV.05 3.KV.05 2.KV.05 1.KV.05 4.KV.04 3.KV.04 Resultat før tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift etter tap Tallene f.o.m er omregnet iht. IFRS BALANSEUTVIKLING KONSERN 3.KV.06 2.KV.06 1.KV.06 4.KV.05 3.KV.05 2.KV.05 1.KV.05 4.KV.04 3.KV.04 Innskudd 27,782 28,324 25,526 25,350 25,910 25,480 23,385 22,999 22,777 Brutto utlån 45,644 43,765 42,426 41,638 41,272 39,672 38,105 37,931 38,255 Forvaltning 52,557 51,496 48,506 48,630 46,334 44,656 42,703 42,260 42,243 GRUNNFONDSBEVISEIERE DE 20 STØRSTE GRUNNFONDSBEVISEIERNE PR.: EIERE ANTALL ANDEL AV TOTAL GRUNNFONDSBEVISGR.FONDSBEVISKAPITAL Swedbank klientkonto 1,541, % Frank Mohn AS 398, % MP Pensjon 298, % Terra Utbytte 261, % Mellon Bank Agent 252, % Tonsenhagen Forretningssentrum AS 244, % Framo Development AS 200, % National Financial Services Citibank N.A. 149, % JPMorgan Chase Bank klientkonto 130, % Karl Ditlefsen 125, % Trond Mohn 120, % Troms Kraft AS 115, % Fred Olsen & Co's Pensjonskasse 102, % SpareBank 1 SR-bank 101, % Stichting Shell Pensjon 98, % Sparebankstiftelsen 94, % Ringerikes Sparebank 94, % State Street klientkonto 87, % Forvarets Personell Service 86, % PNC Blkrock FDS 85, % SUM 4,587, %

11 SEGMENTINFORMASJON Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkter og kunder. Det primære rapporteringsformatet tar utgangspunkt i eiendelenes risiko og avkastningsprofil, og er delt opp i privatmarked (PM), bedriftsmarked (BM) og factoring/leasing. Konsernets egne investeringsaktiviteter er ikke et separat segment og fremkommer under posten ufordelt sammen med aktiviteter som ikke lar seg allokere. Totalt PM BM Leasing Ufordelt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder 29,474 16,411 1,174-1,415 45,644 Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler ,307 7,335 Sum eiendeler per segment 29,380 16,091 1,192 5,894 52,557 Innskudd fra og gjeld til kunder 14,782 13, ,782 Annen gjeld og egenkapital 0 0 1,192 23,583 24,775 Sum egenkapital og gjeld per segment 14,782 13,151 1,192 23,432 52,557

12 NØKKELTALL 19.81% 18.99% 18.90% Egenkapitalrentabilitet etter skatt % 19.03% 20.49% 51.56% 53.61% 51.74% Sum kostnader i % av sum netto inntekter % 53.89% 52.34% 62.01% 63.91% 62.21% Innskudd i % av brutto utlån % 62.78% 60.88% 0.15% 0.13% -0.04% Netto tap i % av brutto utlån % 0.13% 0.16% 1.67% 0.89% 1.28% Netto tapsutsatte engasjement % 0.92% 1.68% 9.30% 7.43% 10.01% Utlånsvekst i % siste 12 måneder 10.59% 7.89% 9.77% 10.38% 14.04% 7.09% Innskuddsvekst i % siste 12 måneder 7.23% 13.76% 10.22% Resultat pr grunnfondsbevis i kroner Egenkapital pr grunnfondsbevis i kroner 7 44,465 43,514 49,750 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 8 50,297 43,988 44, Antall årsverk Børskurs ved utgangen av perioden Tall for 3. kvartal 2005 er omarbeidet i forhold til tidligere rapporter, med bakgrunn i at enkelte avklaringer på prinsipper ble fastsatt av myndighetene først mot slutten av (1) Resultat etter skatt omregnet til årsbasis, i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. (2) Kostnader i prosent sum netto inntekter. (3) Innskudd i prosent av brutto utlån. (4) Netto tap i prosent av brutto utlån omregnet til årsbasis. (5) Netto tapsutsatte engasjement til kunder med fratrekk av individuelle tapsnedskrivninger i prosent av brutto utlån. (6) Resultat etter skatt multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen pr dividert på antall grunnfondsbevis, omregnet til årsbasis. (7) Grunnfondsbeviskapital + overkursfond + utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. (8) Beregnet som snitt av forvaltningskapital for hvert kvartal i de enkelte årene, samt IB. Alle relative tall er beregnet i % av hele millioner. Det vil derfor kunne forekomme mindre forhøyningsdifferanser i forhold til tidligere publiserte tall da disse var beregnet av hele kroner.

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Pressemelding NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge har i styremøte 20.2.2007 foretatt sin endelige behandling av årsregnskapet for 2006. Sammenlignet med det

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt SpareBank 1 Nord-Norge presenterer i dag resultatet pr. 1. kvartal 2006 som er det største

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 30.06.03. Konsernet har et overskudd på 128 mill kroner etter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 168 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet for 1. kvartal 2005. Konsernet har et overskudd etter tap, men

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Foto: Hans-Dieter Fleger RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 1,41 MNOK, mot tilsvarende 0,10 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 RESULTAT Morbank Konsern 1. kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 45.476 43.966 182.747 45.951 182.747 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2012

Delårsrapport 2. kvartal 2012 Delårsrapport 2. kvartal 2012 Ansatte ved statuen av Gunnar Sønsteby. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Ved utgangen av 2. kvartal er bankens resultat før tap på 18,9 mill. Dette er 2,32 mill bedre enn

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2006 Ringerikes Sparebank 30. juni 2006 - Lokal og personlig - Første halvår 2006 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 45,8 mill.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Ringerikes Sparebank 30. september 2004 - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2004 Driftsresultatet Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer