Generelt om lønnslippen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelt om lønnslippen"

Transkript

1 Generelt om lønnslippen Namn og adresse på firma Namn og adresse på lønnsmottakar Opplysningar om utbetaling, periode og arbeidsgivar. Opplysningar om arbeidstakar i organisasjonen. Avdeling der arbeidstakar har si hovudstilling. Skatteopplysningar, MERK! dersom ein har fått ein tabell på skattekortet er det den som overstyrer, prosenttrekket er kun brukt på summar som ein får etterregulert/etterbetalt Lønneartar er kodane som blir brukt i lønnsystemet for dei ulike utbetaling/trekkpostane. Opptjeningsperiode viser kor tid utbetalinga er opptent. Alle lønnartar der teksten startar med ER; betyr etterregulering, løn tilbake i tid.. Står det M bak lønnarten, betyr det at summen er manuelt etterregulert av lønningskontoret. Står det S bak lønnarten, betyr det at summen er maskinelt etterregulert i lønnsystemet.

2 FAST LØN 1010 Månadsløn = Årsløn dividert på 12 mnd Årsløn stillingsprosent 76,66 kr ,-/12md.*76,66%/100%=19 484,42 Koden som blir brukt for månadsløn varierer etter kva tilsettingsforhold ein har t.d. fast, sjukevikar, ferievikar osv Foreldrepermisjon 1030 Vikar ved foreldrepermisjon 1032 Anna permisjonsvikar 1033 Sjukevikar 1034 Ferievikar Dersom ein har fleire ulike vikariat t.d. sjukevikar i 25% og vikar for person i foreldrepermisjon i 25% vil det komme 2 linjer med lønnart 1030 og 1033, der summen av desse blir løn for 50% Månadsløn utan feriepengar Løna er utbetalt inkl. feriepengar, kjem IKKJE i tillegg TILLEGGSOPPLYSNING Summen som står på Antall/Gr.lag på månadsløn er ein lønnsteknisk post som systemet brukar, og må ha for å komme fram til rett utbetalingssum. Dersom ein ikkje skal ha løn for ein heil månad, justerer summen seg etter dette, og stemmer difor ikkje alltid med årslønn/basislønn Ein kan difor sjå vekk frå denne summen, det er uansett årsløna/basisløna som ein ser i boksen ovanfor, som er den gjeldande.

3 Andre døme på utbetaling fast løn Arbeidstakar har 75% fast stilling. I tillegg arbeider vedkommande 25% som sjukevikar frå til Kvar månad: Kode: 1010 Månadsløn: ( årslønn /12md. * 75%/100%) = ,50 I tillegg: MARS: Kode 1033 Månadsløn sjukevikar ( årsløn/12 * 25%/100% * 23 dagar/31dagar) = 5332,67 APRIL: Kode 1033 Månadsløn sjukevikar ( årsløn/12 * 25%/100% * 30 dagar / 30 dagar) =7187,50 MAI: Kode 1033 Månadsløn sjukevikar ( /12 *25% /100% * 3 dagar / 31 dagar) = 695,57

4 Faste tillegg 1100 Fast tillegg individuelt inkl. i basisløn Regulert etter stillings % Tillegget påverkar satsane. Timelønsatsen endrar seg, og dermed også satsar på nokre planlagde tillegg, variabel løn, til dømes sats på overtid osv. Årsløn kr = Basisløn kr Fast tillegg individuelt Fast tillegg som ikkje inngår i basisløn -Påverkar ikkje satsar Sjå side 7.

5 Faste tillegg/planlagde tillegg - overført frå Gat Lønneart/Kode kan variere etter kva forbund ein er tilknytta Den nye lønnslippen viser antall/gr.lag og sats. Antal/Gr.lag er gjennomsnittsberekna for månaden. Sats er timesatsen. Dette gjeld ubekvemstillegg Fast tillegg Lør/ L r/søn (Lør 00:00 - Søn24:00) Rekna ut frå tal timar i turnusperioden. Vert gjennomsnittsberekna og utbetalt som eit fast tillegg kvar md. Beløpet vil/kan endre seg ved ny turnus, samt ved endring av sats i samsvar med overeinskomsten. (Sjå ditt forbund under HF/Personal Overeinskomstar/Lønstabellar) Døme pr md.: Overført 276 t for turnusperioden / 12 = antal 23 * t.d. kr.35 = kr. 805, Fast tillegg kveld (Frå kl. 17:00) Fast sats utfrå årsløn. (Sjå overeinskomstar intranett tidspunkt og satsar) 1434 Fast tillegg kveld/natt (17:00-07:00) 1436 Fast tillegg natt (22:00-07:00) Som ovanfor. Enkelte fagorganisasjonar har høgre sats, sjå overeinskomstar Kodar for turnusarbeid i andre forbund er f.eks: 1426 Fast tillegg Lør/Søn Prosenttillegg, sjå overeinskomsten 1428 Fast tillegg Kveld Prosenttillegg, sjå overeinskomsten 1435 Fast tillegg Natt Prosenttillegg, sjå overeinskomsten

6 Faste tillegg LEGAR-1 Løn får tilsendt Samleskjema for løn og godtgjerdsle med antal timar i turnusperioden underskrive av arbeidstakar, leiar og TV. Den nye lønnslippen viser antall/gr.lag og sats. Antal/Gr.lag er gjennomsnittsberekna for månaden. Sats er timesatsen. Dette gjeld ubekvemstillegg Fast tillegg UTA (Utvida teneste/arbeidstid) PKT. 7 SAMLESKJEMA DØME LIS-lege,(Lege i spesialisering) total arbeidstid gjennomsnittsberekna i turnusperioden er 45 timar. Ordinær arbeidstid 38 timar, UTA tid vert då 7 timar pr.veke. Vert lagt inn i lønnsystemet som ei utbetaling som skal vare ein viss periode turnusperioden, med start- og sluttdato. 7 t UTA-tid * 52 veker = 400,40 t. Årsløn LIS-lege A: ,- * 0,08/100 = Sats kr. 344,80. Antal: 400,40 timar/12md.= 33,37 * 344,80 = , Fast tillegg UTA, Overlegar over 10 /v PKT. 7 SAMLESKJEMA UTA-tid overlege Gj.sn arbeidstid pr veke = 52,0 t/veke Ordinær arbeidstid 38,0 t/v-uta tid vert 14,0 t./v Årsløn overlege kr ,- Kode første timar sats 0,08% av basisløn 448,- pr time(utrekning som ovanfor) Kode 1453 UTA-tid overlegar over 10 t/v= 4 timar sats 0,13% avbasisløn kr 728,- pr.time (Utrekning som ovanfor)

7 Faste tillegg LEGAR-2 Løn får tilsendt Samleskjema for løn og godtgjerdsle med antal timar i turnusperioden underskrive av arbeidstakar, leiar og TV. Den nye lønnslippen viser antall/gr.lag og sats. Antal/Gr.lag er gjennomsnittsberekna for månaden. Sats er timesatsen. Dette gjeld ubekvemstillegg Vaktløn PKT. SAMLESKJEMA PKT. 2 SAMLESKJEMA Godtgjersle 0.025% av basisløn pr. vakttime (aktive timar + omrekna passive) Løn får tilsendt skjema (som ovanfor)-vaktløn eks.vis 450 timar. Vert registrert i lønsystemet slik: Årsløn LIS lege A kr ,- * 0,025 av basisløn/100=sats kr 107,75 Antal: 450 timar/12md = 37,5 * 107,75 = Beløp pr. md. kr 4040,63 Jfr. også overeinskomsten under personal/lønstabell, godtgjerdsle helg/høgtid 1273 Fast tillegg utrykn.overlegar, pkt. 3 samleskjema løn og godtgjersle PKT. 3 SAMLESKJEMA 0-1 time(sats kr 380,-) 1-2 timar (sats kr 550,-) 2-4 timar (sats kr 900.-) (Betyr ant timar som er erfaringstal/telling pr vakt som er fastsatt /forhandla om) Kan variere etter kva avdeling ein er tilsett) Døme: Vaktordning/avtale 6delt vakt(pkt 5 samleskjema) Døme 2-4 timar = Sats kr 900,- * 365 dg/6delt vakt / 12 mnd = Pr. md. kr. 4562,50 Pkt 6,samleskjema.Avspaseringsveker skal gå til fråtrekk.avsp.4 veker = 28 dager. Utrekning vert då Sats kr 900,- * 337 dg / 6 delt vakt/ 12 mnd.=sum pr mnd. kr. 4212,50

8 Feriepengar 1800 Feriepengar utbetalt juni 12% av feriegrunnlaget forrige år Skattepl. 60 år ekstra uke utbetalt juni 2,3% ekstra av grunnlaget (avkorta til max 6 G) for 6.ferieveke 1010J Månedsløn trekk juni Ferietrekk: Md.løn *25 dagar/21,66667=ferietrekk i juni. Trekket er etter stillingsprosent pr (Dagsats: 5 dg*52v=260dg/12mnd= 21,66667) 1010J6 Månedsløn trekk juni 6.ferieveke 1885 Ferietrekk (manuelt) Vert brukt om nokon sluttar i juni eller før, og har avvikla ferie som skal trekkast Unytta ferie Ikkje avvikla pga. til dømes sjukdom. Skjema frå leiar til løn om at denne skal utbetalast som løn.

9 Feriepengar DØME 1 JUNI LØN 1 Skal avvikle 5 veker ferie = 25 dagar Månadsløn ( Løn/ stillingsprosent pr ) kr ,- Ferietrekk juni 25 dagar/21,66667 kr ,38(minus) Feriepengar opptj. forrige år (Grunnlag kr ,-) Kr ,- * 12% kr ,- ( +2,3% - Dersom 60år i ferieåret) Til gode kr ,62 DØME JUNI LØN 2 Om ein ikkje har opptjent feriepengar i Helse Førde og skal avvikle 5 veker ferie vert trekket slik i juni: Månadsløn Kr ,- Ferietrekk 25 dagar(som ovanfor) ,38 (minus) NEGATIV LØN (Kode 9998.Opparbeidet gjeld) Kr ,38( dette pga trekket for 5 veker ferie er høgare enn mnd løna i juni. Dette trekket vil komme til fråtrekk i juli utbetalinga/neste lønsutbetaling.. DØME JUNI LØN 3 Dersom det kjem melding frå leiar om at ein berre skal avvikle 3 veker ferie, vert ferietrekket 15dagar / 21,66667.vedkomande får då utbetalt løn for 2 veker. Ferietrekk for antal dagar som skal avviklast i ferieåret vert gjort i juni ut frå løn og stilllingsprosent pr Har den tilsette høgare/lavare stillingsprosent/løn under avvikling av ferien enn det som er trekt i juni må differansen trekkast/utbetalast då det er løna ein har på det tidspunktet ferien vert avvikla som skal ferietrekkast.

10 Variabel løn 2011 Timane vert utbetalt via Gat, etter godkjenning av leiar. Sats for timelønn vert utrekna slik: Årsløn (Basisløn) / årstimar. Turnusarbeidar; 35,5 timars veke * 52 veker = 1846 timar Dagarbeidar: 37,5 timars veke * 52 veker = 1950 timar pr. år. DØME TURNUSARBEIDAR Årsløn ,- + indv. tillegg kr = Basisløn kr / 1846 = Timesats kr. 192,31 DØME DAGARBEIDAR Årsløn kr ,- / 1950 = Timesats kr. 182, Overtid 50% grunna sjukdom Pålagt overtid grunna sjukdom. Overtidsdivisor er 1850 timar i året. Døme sats 50% overtid: Basisløn kr ,- / 1850 * 1,5 = 287, Overtid 100% grunna sjukdom Pålagt overtid grunna sjukdom. Overtidsdivisor er 1850 timar i året. Døme sats 100% overtid: Basisløn kr ,- /1850 *2 = 383, Var. hell. tilleg Turnusarbeidar Sats = Årsløn ,-/ 1846t*133,33% = 256,40 Var. hell.tillegg Dagarbeidar Sats = Årsløn ,- / 1950 * 133,33% = 242,73 Overtid og ekstraarbeid kan ha ulike kodar, alt etter kva årsaka til ekstraarbeidet er. Desse blir utrekna på tilsvarande måte som ovanfor. Døme på slike kodar kan vere: 2010, 2011, 2012, 2014, X og 216X lønnartar.

11 Fellestrekk - Fagforeningstrekk 1090 OU-trekk Spekter Organisasjon og utviklingstrekk til arbeidsgjevarforeining. Trekk som arb.gj. er pålagt å trekke tilsette med stilling *Gruppeliv fordel ansatte Gruppelivsforsikring(verdisetting) som vert dekka av arbeidsgjevar. Går ikkje til utetaling, men inngår i skattegrunnlag for skatteberekning. Sjå merknadsfelt nederst på lønnslipp 3220 Ulykkesforsikring ansatte Ulykkesforsikring (verdisetting) Sjå ovanfor. 50XX Trekk type A er fagforeiningstrekk Vert trekt etter melding frå fagforeining Fagforeningstrekk prosent 5002 Fagforeningstrekk beløp 5010 Fagforeningstrekk beløp 5050 Fagforeningstrekk - forsikring 5080 Fagforeningstrekk OU-fond 5090 Fagforeningstrekk Stønadskasse 5095 Fagforeningstrekk betalt selv 5099 Korreksjon Fagforeningstrekk TILLEGGSOPPLYSNING Merk at arbeidstakar/lønnsmottakar har også plikt til å følgje med å melde frå, dersom ein skulle oppdage feil! Nede i venstre hjørnet på lønnslippen

12 Diverse trekk 6003 Trekk avspasering overtid Trekk timar som skal avspaserast. DØME Arbeidstakar arbeider 4 timar overtid til 50% på grunn av sjukefråvær i avdelinga. Arbeidstakar ynskjer å avspasere timane. Årsløn ,- /1850 timar * 1,5 = 287,84 kr * 4 timar kr. 1151,36. Pga. at timane skal avspaserast vert det trekt for 4 timar ordinær timeløn * 192,31= 769,24. Differansen Ovettidstillegget, kr 382,12 vert då utbetalt Trekk F-4 timer Gjeld arbeid på helge/høgtidsdager etter turnus. Godtgj. med 1 1/3 timeløn for kvar arbeida time. Samme prinsipp som ved lønneart Om ein ynskjer avspasering time mot time vert det trekk timeløn F-4 timar. Diff 1/3 vert då utbetalt Trekk variabelt forskot. Om arbeidstakar har fått feil løn/evt. byrja på eit tidspunkt det er lenge å vente til neste lønsutbetaling. Arbeidstakar kan då få utbetalt eit forskot eller akontobeløp, og dette beløpet blir trekt ifrå på den neste ordinære utbetalinga på denne lønnarten Heime PC. Avtale med arbeidsgjevar om trekk i løn. NB! Reduserer feriepengegrunnlaget!

13 Pensjon og skatt 7110 Pensjonstrekk KLP 2% av pensjonsgjevande inntekt, etter reglar KLP 8910 Forskuddstrekk tabell Trekk etter tabellnr skattekort DEL 1. Heile KLP-trekket og Fagfor. opp til nådd skattefri grense l/tr. oppgåve, reduserer begge skattegrunnlaget Forskudstrekk prosent Trekk etter % regelverket (Kun %-trekk) DEL Forskuddstrekk ekstra Arbeidstakar ynskjer eit ekstra skattetrekk pr.md Forskuddstrekk variabel/korreksjon Der arbeidstakar har vorte trekt for mykje/for lite i skatt, og må korrigerast.

14 Nederst på lønnslippen OPPSUMMERING OG OVERSIKT Nederst på lønnslippen viser: Opptente feriepengar hittil i år, og feriepengar opptent i fjor. NB! Viser ikkje feriepengegrunnlag som tidlegare. Sum og antal overtid og meirarbeid inneverande år. Netto sum utbetalt gjeldande periode. Vidare viser lønnslippen summering hittil i år på utvalde postar på lønns- og trekkoppgåve. Anne Margrethe Tonheim & Gunnlaug Nes

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

RUTINEHANDBOK FOR MELDINGAR TIL LØN OG PERSONALKONTOR

RUTINEHANDBOK FOR MELDINGAR TIL LØN OG PERSONALKONTOR RUTINEHANDBOK FOR MELDINGAR TIL LØN OG PERSONALKONTOR 1 INNHALD RUTINEHANDBOK Føreord / informasjon om rutinehandbok løn og personal i Radøy kommune...3 TILSETJING AV MEDARBEIDARAR I RADØY KOMMUNE...4

Detaljer

Fagdag ferie. Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør

Fagdag ferie. Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør side 1 Fagdag ferie 2013 Dagens agenda Ferie Regelverk Feriefritid Rett til ferie Feriekvoter med mer Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering erfaringer fra

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE Reglementet gjeld for alle tilsette i Fitjar kommune (fast tilsette, mellombels tilsette, vikarar, lærlingar og timelønte). Reglementet inneheld ordensreglar for dei

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger Sist oppdatert: 01.07.2009 1 FOR MYE UTBETALT LØNN Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak nr. 74/80: 1 Mindre

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer