DOKUMENT-REGISTERET TILHØRER SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET MÅ IKKE KOPIERES TIL ANDRE FORMÅL UTEN VÅR TILLATELSE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENT-REGISTERET TILHØRER SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET MÅ IKKE KOPIERES TIL ANDRE FORMÅL UTEN VÅR TILLATELSE."

Transkript

1 REGISTER OVER DOKUMENTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR ALFABETISK ETTER TEMA SORTERT ETTER ÅRSTALL TRÆPLANTNINGSSELSKABET OG HAMAR BYS VEL SAKSDOKUMENTER KAN FINNES FLERE STEDER ELLER DE KAN VÆRE PLASSERT PÅ ET NÆRLIGGENDE TEMA. SAKSDOKUMENTER PLASSERT PÅ TEMA ER MERKET MED STJERNE REGISTERET ER FORELØPIG OG SIST OPPDATERT JAN 2011 OG SEPT NOTATER KAN VÆRE HÅNDSKREVNE SIDER DET FORELIGGER ET STORT MATERIALE SOM VIL BLI SKREVET INN. DERSOM ET DOKUMENT SAVNES PÅ ET TEMA, SE FØRST UNDER TEMA SAMARBEIDSUTVALGET UNDER S I ALFABETISK REKKEFØLGE. REGISTERET VIL BLI LAGT UT PÅ SAMARBEIDSUTVALGETS HJEMMESIDER HØSTEN VELFORENINGER KAN SUPPLERE DETTE DOKUMENTREGISTERET MED EGEN DOKUMENTHISTORIE ELLER MED ENKELTDOKUMENTER TA KONTAKT MED LEDER FOR SAMARBEIDSUTVALGET ARKIVET ER BRANNSIKKERT LAGRET SOM PAPIRARKIV. DET VIL SENERE BLI KOPIERT TIL NYE HAMAR BYMUSEUM, OG TIL HEDMARKSMUSEET OG STATSARKIVET DOKUMENT-REGISTERET TILHØRER SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET MÅ IKKE KOPIERES TIL ANDRE FORMÅL UTEN VÅR TILLATELSE. STOFF FRA TIDLIGERE ÅR ER SKREVET MED STORE BOKSTAVER. FRA 2011 ER REGISTRERINGEN SNUDD, SLIK AT SISTE DOKUMENTER KOMMER ØVERST. INNHOLD DOKUMENTARKIV: FORKORTELSER BRISKEBY GRESSBANE ESPERN HAMAR FORMANNSKAP HAMAR KOMMUNESTYRE HAMAR PARK HAMAR STADION KOIGEN KOMMUNAL SAKSBEHANDLING OG PLANLEGGING KULTUR KULTURHUS PÅ STORTORGET. LEKEPLASSER OG ISBANER LITTERATUR OM HAMAR LOVER

2 MEDIA MØTER OG KONTAKT MED VELFORENINGER OPPVEKST OG UTDANNING POLITIKK REGIONAL PLANLEGGING RINGGATAS FORLENGELSE OG KDP SØRØSTRE BYDELER KDP STAVSBERG STEDSUTVIKLING ØVRE VANG OG VANG STRANDSONEPLANEN KDP VEG OG TRANSPORT *** INNHOLD DOKUMENTARKIV FORTSETTER: TRÆPLANTNINGSSELSKABET, HAMAR BYS VEL OG SENTRUM VEL SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER, VELFORENINGERS HISTORIE/DOKUMENTREGISTER. LISTE OVER PERSONER SOM HAR SITTET I SAMARBEIDSUTVALGET OPPDATERT LISTE OVER VELFORENINGER OG DERES LEDERE MED MAILADRESSER. (PR DATO) FIRMANAVNREGISTER PERSONNAVNREGISTER STEDSNAVNSREGISTER START SELVE REGISTERET FORKORTELSER HA = HAMAR ARBEIDERBLAD HD = HAMAR DAGBLAD HEH = HAMAR ENERGI HOLDING AS HIAS = HEDEMARKEN INTERKOMMUNALE AVLØPSAMBAND HOA = HAMAR OLYMPISKE ANLEGG AS HSA =HAMAR SPORTSANLEGG AS HK = HAMAR KOMMUNE HrU = HAMARREGIONEN UTVIKLING KDP =KOMMUNEDELPLAN KU = KONSEKVENSUTREDNING KUF-FONDET = KOMPETANSE,- UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFONDET I INNLANDET AS. NTP = NASJONAL TRANSPORTPLAN NVE =NORGES VASSDRAGS OG ELEKTRISITETSVESEN P-PLAN =PARKERINGSPLAN SMAT-PLAN = SAMORDNET MILJØ, AREAL OG TRANSPORTPLAN RPR = RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER S.D. = SE DET SU = SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR TDA =

3 TS-PLAN = TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ØF = ØSTLANDSFORSKING BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN SAKER OM ESPERN BRU ER FORELØPIG LAGT TIL BRISKEBYEN PGA FØLGER. SAKER OM BRISKEBYEN BERØRER ØSTBYEN, VANGSVEGEN OG DISEN, SAMT ESPERN, KDP SØRØSTRE BYDELER OG RINGGATAS FORLENGELSE. SAKER OM BRISKEBY GRESSBANE BERØRER HAMAR STADION OG KOMMUNAL PLANLEGGING. SAKER OM HAMAR STADION BERØRER BRISKEBY STADION OG BRISKEBYEN, SAMT KOMMUNAL PLANLEGGING. BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN FRA 2011 ER NYE DOK. SATT ØVERST OG DE HAR STORE OG SMÅ BOKSTAVER Samarbeidsutvalgets klage på reg.planen for Vangsveien. Støtter Holset Vels klage. Det er stadige endringer i større reg.planer. Man tar ikke opp problemene med økt fremmedtrafikk i boligområdene. (se Samarb. Utvalget*, Stadion, Briskeby og komm. planlegging) Klage fra Holset Velforening på reg. planen for Vangsveien fra Grønnegaten til Ringgt. Den har 6 hovedpunkter: 1. Parkeringshus er allerede oppfyllt! 2. Svak trafikkanalyse 3. Kapasitetsgrense er nådd! 4. Økt trafikk i St. Olavsgate. 5. Kommentarer fra Fylkesmannen i Hedmark. 6. Veg og trafikkplan. Ved siden av dette opplever de at reg.planen for Hamar Stadion stadig endres og at trafikktallene derfor stadig forverres. (se Samarb.utvalget*, Stadion, Briskebyen og komm.planlegging.) Reg.plan for Vangsveien fra Grønnegt. Til Ringgt. Samlet saksframstilling. Og med bestemmelser + plankart. (Se Samarbeidsutvalget*, Stadion, Briskeby og komm.planlegging.) 1987 BRISKEBYEN BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN BREV TIL HAMAR KOMMUNE V/GUNN LERSVEEN OG TIL KOMMUNE- UTVIKLINGSKOMITEEN FRA SAMARBEIDSUTVALGET: OM PLANLEGGING I BYDELEN ØSTBYEN I HAMAR. LOKALTRAFIKK, TRAFIKKSIKKERHET, HVA ER FARLIG, MYKE TRAFIKANTER OG FYSISKE FORHOLD I ØSTBYEN. INNHOLD AV GUNNAR W. HOLM. DET SAMME BREV ER VEDLEGG 5 TIL KLAGEBREV REG. PLAN FOR BRISKEBY (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, SØRØSTRE BYDELER, BRISKEBYEN OG

4 KOMMUNAL PLANLEGGING.) RAPPORT TIL HK FRA ØSTBYEN VEL V/JØRGEN ROGNE OM BEFARING I ØSTBYEN. PEKER PÅ FREMMEDTRAFIKK 0G FREMMEDPARKERING. URO OVER STATENS HUS OG RÅDHUSETS MANGLENDE EGENPARKERING. IKKE I TRÅD MED KDP SØRØSTRE BYDELER.(SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRIS- KEBYEN, STADION OG KOMMUNAL PLANLEGGING 2000 BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN INNK.MØTE KOMM.UTV.KOMITEEN NOTAT/REF. FRA KOMM.UTV.KOMITEEN. TS-PLANEN OG PARKERING. VEGVESENET MENER SKJERMING AV BOLIGSONER ER TUNGE TILTAK. DE VIL SAMMENHOLDE ULYKKESSTATISTIKKEN MED VEKST I TRAFIKKEN. SALG AV FUGLSETH-TOMTA SOM LEDD I P-PLANLEGGING. SV: VIL HA P-FORBUD I BOLIGSONER. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY, STADION, KOMM.PLANLEGGING.) BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN NOTAT OM LOV NR 72 AV OM KONSEKVENSUTREDNING. LOVEN TRÅDTE I KRAFT (SE LOVDATA) DES BRISKEBYEN VELS SITAT FRA FORMANNSKAPSMØTET I DES 2004 FORMANNSKAPET FRARÅDER FOTBALLSTADION PÅ TJUVHOLMEN PGA UREALITISKE FORUTSETNINGER, STOR RISIKO OG ØKONOMISK UFORUT- SIGBARHET BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN LOV NR 72 OM KONSEKVENSUTREDNING TRER I KRAFT. (SE LOVDATA) BREV FRA BRISKEBYEN VEL OM REG.PLAN FRA HAMAR SPORTSANLEGG INNLEGG I HA VED FRANK BRANDSÅS: «HAMAR STADION ER EGEN- KAPITAL FOR BRISKEBY» BREV FRA BYGGERÅD AS PÅ VEGNE AV HSA MED UTREDN. OM TRAFIKK- ANALYSE VED NORCONSULT ( ), NOTAT OM KU FRA BYGGERÅD AS OG NOTAT FRA BYGGERÅD AS OM UTBYGGINGSTAKT ( ) MØTE MELLOM HAMAR KOMMUNE OG FYLKESKOMMUNEN FOR Å FOR- SØKE Å ETTERKOMME FYLKESRÅDETS MERKNADER PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE TIL REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESS- BANE I ORDINÆRT OFFENTLIG ETTERSYN HØRINGSUTT. OM BRISKEBY GRESSBANE FRA BRISKEBYEN VEL MED VEDLEGG HØRINGSUTT. OM BRISKEBY GRESSBANE FRA SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR V/GUNNAR W. HOLM. GIR KONKLUSJONER PÅ ALTERNATIVER FRA A TIL G. KOMMENTERER AT KDP VEG OG TRAFIKK IKKE ER FERDIG FØRST OG AT BREDDEIDRETT BØR HA ANDRE BETINGELSER ENN BRISKEBY. TAR OPP INFO OG MEDVIRKNING, FORTETTING OG SMAT-PLAN, PARKERING OG FREMMEDKJØRING. AVBØTENDE TILTAK. MANGLENDE KU. SENDT SOM VEDLEGG 1 TIL KLAGEBREV

5 (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING) HAMAR KOMMUNES ENDRINGSFORSLAG I REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE: PUNKT 2) - PLANMATERIALET MÅ VISE TOTALT BRUKSAREAL FOR NÆRINGSVIRKSOMHET INNENFOR PLANOMRÅDET I FORM AV EN TABELL ELLER OVERSIKT SOM VISER MAKS NÆRINGSAREAL INNENFOR DE EN- KELTE BYGGEOMRÅDENE. PUNKT 3) - TRAFIKKANALYSE OG VURDERING AV KRAV TIL KU MÅ REVI- DERES HVIS NYE TALL ENDRER GRUNNLAGET FOR TIDLIGERE VURDERIN GER. (SE SAMARB. UTVALGET, BRISKEBY*, KOMM.PLANLEGGING) NOTAT FRA MØTE TIL P. NUSTAD/WILHELM MURRAY OM 6 PUNKTER I REG.ARBEIDET FRA JOH. AASNES SØRUM NOTAT FRA MØTE HAMAR SPORTSANLEGG OG KOMMUNEN V/JOH. AASNÆS SØRUM I BREV TIL HAMAR SPORTSANLEGG AS GIS OPPL. OM MIN. PLANMATERIALE. ELLEN HUSE OG JOH. AASNÆS SØRUM MØTE MELLOM HAMAR KOMMUNES PLANAVDELING OG HAMAR SPORTS ANLEGG AS V/BYGGERÅD AS OLA DAHL. MINIMUM INNLEVERT PLAN- MATERIALE TIL REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE MÅ VÆRE: PLANKART BESTEMMELSER BESKRIVELSE ILLUSTRASJONER, JURIDISK BINDENDE EVT. ANDRE ILL., SOM 3D-ILLUSTRASJONER DETTE MATERIALET ETTERLYSES KOMPLETT I BREV AV (S.D.) INFO OM VIDERE BEH. PÅPEKTE FEIL ERKJENNES V/JOH. AASNES SØRUM SAMARBEIDSUTVALGETS TILLEGG TIL HØRINGSUTT OM REG. PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE AV VI KRITISERER SAKSBEHANDLIN- GEN FØR PLANSAKEN, UNDER OFFENTLIG ETTERSYN OG I OFENTLIG ETTERSYN. VI BER OM NY ÅPEN HØRINGSRUNDE, IKKE BEGRENSET RUN- DE. VEDLEGG 3 TIL KLAGEBREV (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING) REG. PLAN BRISKEBY ALT A1a SPØRSMÅL OM PLANENE FRA BRISKEDBY VEL, ALTA2a, REV BYGGERÅD AS OG HAMAR SPORTSANLEGG OM KONSKVENSUTREDNING REV. PLANFORSLAG UTSENDT TIL ORIENTERING OG EVENTUELL UTTALELSE. FRA JOHANNE A. SØRUM FRA BYGGERÅD AS TIL HØRINGSPARTER. OMTALER ALLE ALTERNATIV UTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE, BEGRENSET OFF ETTERSYN MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNEUTVIKLINGSKOMITEEN (MANGLER) SNITT AV BRISKEBY AV TORE BERGH, ASH (MANGLER) KOMMENTARER FRA HOLSET VEL TIL REG.PLAN-FORSLAG, REVISJON 1, BRISKEBY BREV TIL HAMAR KOMMUNE FRA DISEN HAGEBYS VEL V/PER MYRVANG OM MANGLENDE OPPLYSNING OG PLANMATERIALE. (SE SAMARB. UT- VALGET*, BRISKEBY, VELFORENINGENE OG KOMM.PLANLEGGING.) HØRINGSUTT. TIL BEGR. HØRING TIL A1a, A2a og A2b FRA BRISKEBYEN VEL MED VEDLEGG BREV FRA HK V/ELLEN A. HUSE OG JOH. AASNÆS SØRUM TIL HAMAR SPORTSANLEGG AS V/BYGGERÅD AS OLA DAHL OM VIDERE

6 BEHANDLING AV BRISKEBY GRESSBANE. MANGLENDE DOKUMENTER I UTSENDT7FRAMLAGT MATERIALE GJØR AT DET IKKE ER MULIG Å OVER- HOLDE AVTALT FRAMDRIFTSPLAN. KOMMUNEN HAR IKKE MOTTATT KOMPLETT PLANMATERIALE SOM IKKE LESBARE PDF-FILER OG KOM- PLETTE BESKRIVELSER FOR ALT A1a, A2a OG A2b. DETTE BES OVERSENDT SNAREST, OG NY FREMDRIFT AVHENGER AV MINIMUM INNLEVERT PLAN- MATERIALE, SE AVTALE FRA MØTET ( SE SAMARB. UTVALGET* BRISKEBYEN OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) REF. FRA MØTE MED 4 VELFORENINGER. SAKSBEHANDLINGSFEIL FOR REG.PLANEN TIL BRISKEBY GRESSBANE HØRINGSUTT. FRA SAMARBEIDSUTVALGET REG. PLAN BRISKEBY, BE- GRENSET HØRING, ALT 1a, A2a og a2b. (SE SAMARBEIDSUTVALGET* OG KOMMUNAL PLANLEGGING) BREV TIL PLANAVD. HK FRA ADVOKAT DYRE ØSTBY OM MANGLENDE PLANMATERIALE SAMARBEIDSUTVALGETS HØRINGSUTT. TIL REV. REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE. BEGRUNNER HVORFOR ANLEGGET ØKONOMISK, AREALMESSIG OG I VOLUM BØR UTLØSE FORMELL KONSEKVENSANA- LYSE (KU). VI PEKER PÅ SAKSBEHANDLINGSFEIL I FORHOLD TIL FOR- SKRIFTSRNDRING OM KONSEKVENSANALYSER AV VI PEKER OGSÅ PÅ RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER (RPR) FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING (JFR PKT 2 MÅL FOR RPR VED KGL. RES. 20.AUG 2003) SENDT SOM VEDLEGG TIL KLAGEBREV (SE SAMARBEIDSUTVALGET', BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING) SAMARBEIDSUTVALGETS 2.HØRING OG ARGUMENTER FOR KU NOTAT FRA HAMAR SPORTSANLEGG MED NYE TALL. (NOTATET MANGLER) NY KALKYLE ER 279 MILL KR. FOR ALT. A2a. I DES 2004 VAR KALKYLEN 150. MILL. KR. BRISKEBYEN VELS KALKYLE ER NÅ 512 MILL. KR MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNEUTVIKLINGSKOMITEEN. SAKER: KDP VEG OG TRAFIKK KDP SØRØSTRE BYDELER KDP STRANDSONEN. CA BRISKEBYEN VEL MED NOTAT/BREV TIL HAMAR FORMANNSKAP KRONIKK I HAMAR ARBEIDERBLAD VED STYRET I BRISKEBYEN VEL «BRISKEBYPLANEN I RETUR.» (SE SAMARB. UTVALGET*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BRISKEBYEN VEL BER HAMAR FORMANNSKAP SENDE BRISKEBY- PLANEN UT TIL NYTT OFF. ETTERSYN SAKSPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET OG SAKSFRAMLEGG FOR 2.GANGS BEHANDLING (ELLER NYTT OFF. ETTERSYN) DES BRISKEBYEN VELS MERKNADER TIL HØRINGSUTT. FRA 1. FYLKESMANNEN 2. STATENS VEGVESEN 3. FYLKESKOMMUNEN BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN OPPDRAGSBEKREFTELSE FRA MAGELI &CO MED AVKLARING AV FØLGENDE SPØRSMÅL: 1. NY FORMELL HØRING 2. KONSEKVENSUTREDNING.

7 MAGELI &CO: REG.PLANEN, SPØRSMÅL KNYTTET TIL SAKSBEHANDLING BRISKEBYEN PARK AS OG ELMONTASJE EIENDOM AS KLAGE PÅ SAKS- BEHANDLING, REG.PLAN FOR BRISKEBYOMRÅDET STORHAMAR ISHOCKEY UTTALER BEKYMRING FOR FINANSIELL RISIKO OG AT IDRETTEN ELLERS IKKE VIL BLI NOK TILGODESETT.. HARALD ARNTSEN, NESTLEDER MAGELI &CO SENDER NOTAT TIL BRISKEBYEN VEL OM OFF. HØRING OG KONSEKVENSUTREDNING MØTEINNLEGG OM BRISKEBY: ØKONOMI, PRISEN NESTEN DOBLES TRANSP. TIL ÅPENT MØTE OM BRISKEBY FRA BRISKEBYEN VEL PROTOKOLL FRA MØTE KOMMUNEUTVIKLINGSKOMITEEN. PER I MORKEN GIKK GJENNOM BAKGRUNNEN FOR HAMAR PARK OG BEHOVET FOR Å KNYTTE SETERLØKKA TIL PARKEN. 2 ALTERNATIVER FOR RING- GATAS FORLENGELSE. FRAMDRIFTSPLAN FOR KDP SØRØSTRE BYDELER PGA REG.PLAN FOR BRISKEBY STADION. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, HAMAR PARK*, BRISKEBY, SØRØSTRE BYDELER OG KOMM.PLANLEGGING) NOTATER FRA INNLEGG OG SPØRSMÅL PÅ ÅPENT MØTE OM BRISKEBY MED ARBEIDERPARTIET, PLANAVD., HAMAR SPORTSANLEGG OG HAM- KAM NOTAT FRA INNLEGG AV TRULS HÅKONSEN, HAMKAM NOTAT OM INNHOLD I INNLEGG PÅ ÅPENT MØTE FRA SAMARBEIDS- UTVALGET NOTAT OM PLASSER OG STEMMER I KOMMUNESTYRET INNK. MØTE KOMM.STYRE. VEDTAK REG.PLAN BRISKEBY STADION. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBY, KOMM.STYRE OG KOMM.PLANL) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAK: HAMAR SPORTSANLEGG AS-FINANSIERING. TILLEGGSSAKLISTE V/METTE BRAATHEN. (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, BRISKEBY, FORM SKAP OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA JAN LARSEN/BRITT HAUGEN KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA BEBOERE KLAGE PÅ VEDTAK I KOMM.STYRET REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA SAMARBEIDSUTVALGET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY, KOMM.STYRE OG KOMM.PLANLEGGING.) KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA BRISKEBY VEL TIL FYLKES- MANNEN KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA HOLSET VEL KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA AS SKOGVEIEN 10/ VANGS- VEGEN 155 DA V/ERIK JACOBSEN KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA BRISKEBYEN VELFORENING SU KLAGER TIL FYLKESMANNEN PÅ VEDTAK OM REG.PLAN VEDLEGG 1: VÅR HØRINGSUTT. AV VEDLEGG 2: VÅR HØRINGSUTT. TIL REV.REG.PLAN AV VEDLEGG 3: VÅR HØRINGSUTT. OM SAKSBEHANDLING AV VEDLEGG 4: UTT.FRA DISEN HAGEBYS VEL OM MANGL. SAKS- DOKUMENTER. VEDLEGG 5. VÅR UTT. OM PLANLEGGING I BYDELEN ØSTBYEN I HAMAR OM BARNAS TRAFIKKSIKKERHET, OPPVEKSTMILJØ, SKOLE- VEIER OG FREMMEDKJØRING/FREMMEDPARKERING AV KLAGE TIL STATENS VEGVESEN OM REG. PLAN FOR BRISKEBY FRA BRISKEBYEN VELFORENING. MARS 2006 FORSLAG OM BEVILGNING TIL FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN

8 FRA SAKSBEHANDLER KARI NILSEN. DET BEVILGES KR AV EN TOTALPRIS PÅ KR. DENNE FORMINGSVEILEDEREN ER ALDRI LAGT FRAM TIL VEDTAK I FORM.SKAPET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION BRISKEBYEN OG KOMM.PLANLEGGING.) SVAR FRA FYLKESKOMMUNEN V/REIDAR AASGAARD TIL BRISKEBYEN VEL OM INNSIGELSE INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: FREDNING OUSTAD MEK. VERKSTED, FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN, PROSJEKT NATURROM, FEHN SYMPOSIET 2006, MIDLER TIL STIFTELSEN «BIOINN» (SE SAMARB.UTVAL- GET, FORM SKAPET, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING..) BEVILGNING TIL FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN. SAKSFRAM- LEGG VED KARI NILSEN. FORSLAG OM KR. SAKSARKIV NR 05/02754 FORMINGSVEILEDER ER ENNÅ IKKE VEDTATT PR OKT BREV FRA TOTALPROSJEKT AS V/SVEIN RYGG MED VARSEL OM OPPSTART PLANPROGRAM FOR HAMAR STADION. TILTAKSHAVER ER HAMAR SPORTSANLEGG AS (HSA) (SE SAMARB. UTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) SAMLET SAKSFRAMSTILLING PÅ BEHANDLING AV KLAGER TIL REG AV HAMAR STADION TIL FORM. SKAP I SAK 0075/ INNK. MØTE FORM SKAPET. SAKER: KLAGESAK BRISKEBY GRESSBANE, TJUVHOLMEN FRIOMRÅDE, FORVALTNINGSREFORMEN OG AVFALLSPLAN FOR (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, FORMANNSKAPET OG KDP STRANDSONEN) MØTE KOMM.UTV.KOM. KDP SØRØSTRE BYDELER. INNLEGG FRA ØST- BYEN VEL. KDP VEG OG TRAFIKK. (SE SAMARB.UTV.*, BRISKEBY, SØR- ØSTRE BYDELER, KDP VEG OG TRAFIKK OG KOMM.PLANLEGGING INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE OM FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN V/KARI NILSEN. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, BRIS- KEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) FRIST FOR MERKNADER TIL PLANPROGRAM FOR HAMAR STADION. ANNONSE FRA TOTALPROSJEKT AS. (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING) SWECO OG GRØNERS NOTAT TIL OLE CHR. BANG, HK, OM VEGSYSTEM I ØSTBYEN (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBYEN OG KOMM.PLANL.) REF. FRA MØTET I SAMARBEIDSUTVALGET INNK. MØTE FORM.SKAPET. SAK: HAMAR SPORTSANLEGG, FINANSIERING (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION OG FORMANNSKAP) INNK.MØTE FORM.SKAPET. SAKER: EIENDOMSFORVALTNING (MANDAT) HAMAR SPORTSANLEGG (FINANSIERING), KDP STAVSBERG, STEDSUTV.- ØVRE VANG. (SE SAMARBEIDSUTVALGET* OG DISSE TEMA) INNK. TIL MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET INNK.MØTE I FORMANNSKAPET. SAKER: HAMAR STADION, PLAN- PROGRAM, KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY, REV. AV KDP SØRØSTRE BYDELER-RINGGATAS FORLENGELSE, UTBYGGINGSAVTALER, UTBYG- GING AV STRANDSONEN OG VENNSKAPSBYSAMARBEID. (SE SAMAR- BEIDSUTVALGET*, STADION, FORMANNSKAP, KDP SØRØSTRE BYDELER HAMAR PARK OG STRANDSONEN) SVAR PÅ KLAGE FRA FYLKESMANNEN I HEDMARK REVISJON AV KDP SØRØSTRE BYDELER OG RINGGATAS FORLENGELSE TIL OFF. ETTERSYN. HENSIKT NY TRASE FOR RINGGATA, AREALBRUK OG BEBYGG. PÅ UTSTILLINGSPLASSEN NÆR HAMAR PARK. 3 ALT FOR

9 RINGGATA OG 2 ALT FOR UTST. PLASSEN INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: TERTIALRAPPORTER, SJUKEHUSET INNLANDET, LOVISENBERG SKOLE, UTLÅN HAMAR ENERGI HOLDING. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, KOMM.PLANL., STADION, BRISKEBY* OG FORMANNSKAP.) VARSEL OM OPPSTART AV PLANPROGRAM FOR BOLIG OG NÆRINGSUT- VIKLING PÅ ESPERNOMRÅDET V/ LARKAS AS. TILTAKSHAVER ER ESPERN EIENDOM AS. (SE SAMARB.UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM. PLANLEGGING.) FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN, TIL ÅPENT MØTE. (SE OG UNDER KOMM. PLANL.) NOTAT FRA MØTE OM VANGSVEGEN SVAR PÅ KLAGE FOR REG. PLAN BRISKEBY STADION FRA FYLKESMANNEN TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER SAMLET SAKSFRAMSTILLING FOR BYUTVIKLING/REGULERING BRISKEBYEN, POLITIHUS, VANGSVEGEN OG NYGATA 14, V/JOH. AASNÆS SØRUM. 15,11,2006 INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: PLAN FOR TJUVHOLMEN FRIOMRÅDE OG BÅTHAVN, ORIENTERING OM BYUTVIKLING LANGS VANGSVEGEN, REG.PLAN GRUSTAK IMERSLUND MIDTRE, AVSL. GR.STØY, PREMISSER FOR UTBYGGINGSAVTALER I STRANDSONEN. (SE SAMARBEIDSUTVAL- GET, FORMANNSKAPET OG STRANDSONEN.) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE 2007 BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN MERKNADER TIL NABOVARSEL FOR G.NR.1, B.NR KART NORDRE DELER AV BRISKEBYEN, OMFORMINGSAREALER. (SE SAM- ARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING:) MAIL OM VELFORENINGENES ROLLE I APS VALGPROGRAM MØTE MED LEDER BRISKEBY VEL NOTAT OM GRUPPEMØTE MED HOLSET/BRISKEBYEN VEL KL NOTAT FRA INFOMØTE OM BRISKEBY OG POLITIHUS TRAFIKKVURDERINGER ESPERN AV SWECO GRØNER FOR LARKAS AS (SMEDVIG-GEUPPEN) (SE SAMARB.UTV.*, BRISKEBY OG KOMM.PLANL.) FEB.2007? INFO OM SPORTSANLEGGENE TIL FORM SKAPET SAK 07/1503 VED METTE BRAATHEN, RÅDMANNSKONTORET. VÅREN 2007 INFO PÅ HK'S HJ.SIDER OM PLANARBEID FOR BRISKEBY NORD REFERAT FRA STYREMØTE I BRISKEBYEN VEL INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: REVISJON AV KDP SØRØSTRE BYDELER, -RINGGATAS FORLENGELSE, REG.PLAN FOR NORDRE DEL AV BRISKEBY, LOKAL ENERGIUTREDNING FOR HAMAR, RENOVASJON AV HUSHOLD- NINGSAVFALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, SØRØSTRE BYDELER *, BRISKEBYEN, KOMM.PLANLEGGING, KDP VEG OG TRANSPORT OG FORMANNSKAPET.) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE REG.PLANEN FOR NORDRE BRISKEBY INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: PLANPROGRAM FOR ESPERN, KOMM. DELPLAN FOR DOVREBANEN OG E6 I EIDSVOLL OG STANGE, FORSKUT- TERING AV RUNDKJØRING VED BRYGGERIET, EVALUERING AV BOLIG- PLANEN , PLANPROGRAM FOR SMAT, ENERGIUTREDNING 2006, STRATEGINOTAT 2007, HØRING OM FREMTIDIG REGIONDELING, SØKN.

10 OM DISP, FRA KRAV TIL KVARTALSLEKEPLASS, ANDEDAMMEN I HAMAR PARK OG EVALUERING AV KOMITEMODELLEN. (SE SAMARB.UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBY, HAMAR PARK OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: SLUTTBEH. REG.PLAN NORDRE DELER AV BRISKEBYEN, OMREG. AV ARENAVEIEN 1 OG NABOEIENDOM I BRISKE BYEN, KULTURHUS STORTORGET, VIDEREFØRING, NY BARNEHAGE PÅ VOLLJORDET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBY*, KULTURHUS, KOMM.PLANL, FORMANNSKAP) INNK.MØTE KOMM.STYRET. SAKER: SLUTTBEH. REG.PLAN FOR BRISKE- BY NORD, ØKONOMIPLAN , EIENDOMSFORVALTNINGSPROS- JEKT, EVALUERING AV BOLIGPLANEN OG NÆRMILJØANLEGG VED LOVI- SENBERG SKOLE. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, KOMM.STYRET* OG BRISKEBYEN) FOLKEMØTE? INNHOLD. VISTA- ANALYSEN OG KU NOTAT MØTEPLAN ÅPENT MØTE PÅ SCANDIC. (SE S.UTVALGET*) MAIL TIL S.UTVALGETS MEDL. INNHOLD MØTE SCANDIC. (SE S.UTV.*) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: RV 222 STRANDGATA GATEOMBYGGING, REG. ENDR. GRØNNEGT ,KIRKEGT 11 OG KVARTAL 34 OG 37 SLUTT- BEHANDLING, REG.PLAN GÅLÅSHOLMEN NÆRINGSPARK, MANGFOLD- PLANEN, ENDR. AV VEDTEKTER, STRANDSONEN INFRASTRUKTUR HA- MAR KF, FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT -FINANSFORVALTNINGEN I HAMAR KOMMUNE OG RÅDMANNENS VURDERING OG SELSKAPSKON- TROLL AV HIAS IKS. (SE SAMARB. UTVALGET*, FORM.SKAP, BRISKEBYEN, VANG OG KOMM.PLANLEGGING.) ? INVIT. TIL FOLKEMØTE PÅ SCANDIC FRA HOLSET OG BRISKEBYEN VEL MED SAMARBEIDSUTVALGET SOM ARRANGØRER. SEPT 2007? ER GRANSKNING AV HAMAR SPORTSANLEGG NØDVENDIG? SJEKK DATO AV HOLSET OG BRISKEBYEN VEL SEPT 2007? SELGER ARVESØLVET FOR Å FINANSIERE NYTT TOPPFOTBALLANLEGG. AV JAN LARSEN, BRISKEBYEN VEL BREV TIL PLANAVDELINGEN FRA BRISKEBYEN VEL OM ROLLEAVKLA- RING OG TRAFIKKANALYSER.. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BIRSKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) MAIL TIL/FRA STATENS VEGVESEN TIL BRISKEBY VEL OM TRAFIKK- BEREGNINGER. OPPL OM NYSKAPT TURPRODUKSJON PÅ 6000 BILER FRA HA. (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANL.) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: STØYSKJERMER LANGS VOGNVEGEN OG FØRSTEBEHANDLING AV REG.PLAN FOR ESPERN. (SE SAMARB.UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBYEN, STAVSBERG OG KOMM.PLANLEGGING.) HØRINGSUTT. FRA BRISKEBYEN VEL TIL HAMAR STADION. (MANGLER) INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR ESPERN, 1.GANGS, OFF. ETTERSYN, KOMMUNEPLANMELDING FOR HAMAR, KDP VEG OG TRANS PORT, HAMARREGIONEN FJERNVARME AS, SELSKAPSKONTROLL REV. RAPPORT FINANSFORVALTNING FOR HOA AS OG HAMAR ENERGI HOLDING AS. FØR MØTET EN ORIENTERING OM STATUS REG.PLAN OG KU FOR HAMAR STADION. ETTER MØTET EIERMØTE I HAMAR ENERGI HOLDING AS. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION*, BRISKEBY, ESPERN, KOMM.PLANLEGGING OG FORMSKAP.) TRAFIKKNOTAT FRA MULTICONSULT TIL REG. AV STADION. (MANGLER) INNK.MØTE KOMM.STYRET. SAKER: KDP FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV, NØKKELBOKSER FOR ELDRE, IKT-STRATEGI, TERTIALRAP-

11 PORTER, VURDERING AV KOMMUNENS FONDS PR , SELSKAPS- KONTROLL FINANSFORVALTNINGEN I HOA AS OG HAMAR ENERGI HOLDING AS (HEH) OG KOMMUNEPLANMELDING. (SE SAMARB.UTVALGET KOMM.STYRE, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) TILLEGGSHØRING FRA BRISKEBYEN VEL OM HAMAR STADION OG FUGL- SETHMYRA. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBYEN* OG KOMM.PLANL OG STADION) HAMAR STADION. KART MED HØYDEANGIVELSER INNK.MØTE FORM SKAP.SAKER: EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTIL- TREDELSE A.PEDERSENS GT 24, REG.PLAN HAMAR STADION, 2.GANGS BEHANDLING. ( SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, STADION BRISKEBYEN* OG KOMMUNAL PLANLEGGING) MAIL OM ISLEGGING PÅ BANE I BRISKEBYEN, DAG MARTIN MOEN RAPPORT EVALUERUNGSGRUPPEN ESPERN BRU. VEDLEGG TIL MØTE I FORM.SKAPET SAK 97 DEN (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORM. SKAP, ESPERN, BRISKEBYEN* OG KOMM.PLANLEGGING.) NOTAT FRA ULF TELLEFSEN, EVALUERINGSRAPPORT FOR 2 PARALLELL- OPPDRAG, BRULØSNINGER TIL ESPERN FRA STANGEVEIEN/BRUGATA. (SE SAMARB.UTV.*,ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) REG. PLAN FOR KRYSS BRUGATA/STANGEVEIEN. VARSEL OM OPPSTART SENDT UT V/ELLEN HUSE OG JOH. AASNÆS SØRUM (SE SAMARB.UTVALGET*; ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) 2008 BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN REG.PLAN FOR ESPERN MED KU UT TIL OFF ETTERSYN (SE SAMARB.UTV. ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) HØRINGSUTT. FRA BRISKEBYEN VEL ANG. REG.PLAN FOR KRYSS MEL- LOM STANGEVEIEN OG BRUGATA. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) NOTATER FRA MØTE I HAMAR FORMANNSKAP: ORIENTERING OM STORHAMAR V/TORE TOMTER KULTURSJEFEN OM MIDLER TIL IDRETTEN WIGGO SUNDMOEN HOA OM TRENINGSPRISER OG UTGIFTER STATUS HAMAR SPORTSANLEGG V/ERIK STENSRUD INNK. MØTE FORM. SKAP. SAKER: REG.PLAN KRYSS STANGEVEGEN/BRU- GATA OG ESPERN BRU, REG.PLAN FLEKKENGA BARNEHAGE, INGEBERG, KDP IDRETT OG FYS.AKTIVITET, EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTIL- TREDELSE, A.PEDERSENS GT 24 VED BRISKEBY GRESSBANE AS OG BRIS- KEBY EIENDOM 1 AS, REGLER FOR ØKT ÅPENHET OG ROLLEKLARHET I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER OG TILBAKEKJØP AV FUGLSETH- TOMTA. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, ØVRE VANG, BRISKEBYEN*, STADION, KOMM.PLANL., OG LOVER/REGLER.) EKSPROPRIASJON AV ANDREAS PEDERSENSGT INNK. FORM.SKAP.SAKER: KULTURMINNEVERN VED PLANL. AV ESPERN BRU., SPORPLAN FOR HAMAR STASJON, DRIFTSTILSKUDD HAMAR OL- AMFI OG STORHAMAR ISHALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, ESPERN, BRISKEBYEN* OG FORMANNSKAP) NYTT BREV TIL MILJØDEPARTEMENTET FRA HOLSET VEL, BRISKEBYEN VEL OG SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR MED VEDLEGG TIL BREV AV MED BREV FRA 5 SÆRFORBUND OM ERSTATNINGSANLEGG FOR HAMAR STADION. (SE SAMARBEIDSUTVALG*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.)

12 SAMARBEIDSUTVALGETS HØRINGSUTTALELSE TIL REG. PLANEN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PL.) BRISKEBYEN VELS HØRINGSUTTALELSE TIL REG. PLANEN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBYEN OG KOMM.PLANL.) INSTANSER BEKREFTES LEVERT HØRINGUTTALELSE TIL REG.PLANEN FOR ESPERN. 3 INSTANSER HAR FREMMET INNSIGELSER. (SE SAMARB.- UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAPET. SAKER: GENERALFORSAMLING I SELSKAPER HVOR HAMAR KOMMUNE HAR EIERSKAP OG REG.PLAN HAMAR STADION OMGJØRING/KLAGE. (SE STADION*, SAMARBEIDSUTVALGET OG FOR- MANNSKAPET.) UTSKRIFT HENV. TIL HK V/SVERRE KRISTIANSEN ANG. ULIKE TALL FOR AREAL I SANGENS OG MUSIKKENS HUS, DETTE SKAPER STORE PROB- LEMER FOR FRAMDRIFT I PROSJEKT KULTURHUS, IFØLGE TROND E. JOHANSEN, HEDMARK OG OPPLAND MUSIKKRÅD SVARBREV TIL HOLSET VEL V/JOHN-ARNE LIEN FRA MILJØVERNDEPAR- TEMENTET V/DIR BJØRN C. HORGEN VEDR. REG.PLAN FOR HAMAR STADION. (SE SAMARB.UTVAL GET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PL.) INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER. E6 STANGE- RINGSAKER, ENDR I LOVER OM BO OG DRIVEPLIKT, SKOLEUTREDNING, EKSPROPRIASJON FRED- VANG ALLE 22, SPØRRETIME. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANN- SKAP, KOMM.PLANL, BRISKEBY* OG LOVER/REGLER) MAIL FRA HOLSET VEL V/JOHN-ARNE LIEN ANG KLAGEBEHANDLING OM REG.PLAN FOR HAMAR STADION. FYLKESMANNEN MELDER AT DE IKKE HAR NOK PLANFAGLIG KOMPETANSE,OG DE HAR OVERSENDT SAKEN TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE. HOLSET VEL SIER AT FYLKESKOMMUNEN SELV ER HØRINGSINSTANS I SAKEN, OG SÅLEDES ER DE PART, IFØLGE FORVALTNINGSLOVENS 6. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING:) SAMARBEIDSUTVALGETS BREV TIL FYLKESMANNEN I HEDMARK OM BE- HANDLINGSTID OG OBJEKTIV PLANFAGLIG VURDERING AV KLAGE PÅ REG.PLANEN FOR HAMAR STADION. (SE SAMARBEIDUTVALGET*, BRISKE BY, STADION OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BREV TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET V/ERIK SOLHEIM FRA SAMAR- BEIDSUTVALGET OM BEH. AV KLAGESAK FOR REG PLAN. HAMAR STADION. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM. PLANLEGGING.) SVARBREV TIL SAMARB.UTVALGET FRA FYLKESMANNEN I HEDMARK V/DIR. JAN LÅNKAN OG S.RÅDG. MAGNE DJUP VEDR. KLAGE PÅ REG. PLAN FOR HAMAR STADION. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, BRIS- KEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BREV FRA MILJØVERNDEPARTEMENTET MED SVAR PÅ BREV AV OG VEDR. REG.PLAN FOR HAMAR STADION V/AVD. DIR BJØRN C. HORGEN. (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PL.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: NASJONAL TRANSPORTPLAN, FRED- NING OUSTAD MEK. VERKSTED, REG.PLAN HAMAR STADION, OMGJØ- RING/KLAGE, LEKEPLASS I SAGVEIEN, KDP KLIMAHANDLINGSPLAN, KDP VEG OG TRANSPORT, PLAN FOR SKOLEUTVIKLING. ORIENTERING OM BØRSTAD IDRETTSPARK V/ERIK STENSRUD. (SE STADION*, BRISKEBY, SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KDP VEG OG TRAN- SPORT.) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE

13 2009 KOMMER SENERE 2010 BRISKEBY GRESSBANE ÅR 2010 UTKAST TIL KRONIKK FRA BRISKEBYEN VEL FORELØPIG KART OVER BØRSTAD IDRETTSPARK. (SE SAMARBEIDSUT- VALGET, STADION OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) REF.FRA KOMMUNESTYRET: NOTAT FRA DEBATTEN OM GRANSKNING. SE SAMARBEIDSUTVALGET*, KOMMUNESTYRET, STADION OG BRISKE- BYEN) MAILER FRA POLITIKERE OM GRANSKNING I STADION/BRISKEBY-SAKEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, KOMMUNESTYRET, STADION OG BRISKE- BYEN.) HAMAR SPORTSANLEGG, UNDERSØKELSE. SAMLET SAKSFRAMSTILLING TIL HAMAR FORMANNSKAP OG HAMAR KOMMUNESTYRE AV METTE BRAATHEN, RÅDMANNSKONTORET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, KOM- MUNESTYRET, STADION OG BRISKEBYEN) MAIL TIL KOMMUNEN FRA BRISKEBYEN VEL MED SPØRSMÅL OM ET MØTE. BLE BESVART MED AT DET NÅ IKKE VAR TID MAIL TIL KOMMUNEN FRA BRISKEBYEN VEL OM VEDTAK I KOMMUNE- STYRET AV OM TRAFIKKSIKRING OG BYDELSUTVIKLING. DET ANDRE SPØRSMÅL GJALDT KUNSTGRESS/ISLEGGING PÅ BRISKEBY GRESS BANE. (SE NEDENFOR) SVAR PÅ MAIL FRA KARI NILSEN: OVERLATER TIL TDA Å SVARE PÅ TRA- FIKKSIKRING OG BRISKEBY, MEN HAR IKKE AVSATT MIDLER TIL BYDELS- UTVIKLING I DET ER KUN ET ADMINISTRATIVT VEDTAK Å UTVIDE VIRKSOMHETEN PÅ BRISKEBY GRESSBANE. DETTE VAR OGSÅ SAK I BREV FRA SU TIL HK DEN OG I RAPPORT TIL HK FRA BRISKEBYEN VEL V/JØRGEN ROGNE DEN (S.D.) DET GJALDT MIDLER TIL LOKALE TILTAK, IFØLGE KDP SØRØSTRE BYDELER. (SE SAMARB.UTVALGET*, BRISKEBYEN OG KOMMUNAL PLANLEGGING SAMARBEIDSUTVALGETS BREV TIL KONTROLLUTVALGET. VI VISER TIL MØTET MED VELFORENINGENE , HVOR FLERE REG.SAKER BLE BELYST MED GRUNNLAG I KRAV OM FORUTSIGBARHET, PLANKVALITET OG MEDVIRKNING. VI ERFARER AT FORVALTNINGSKVALITETEN IKKE ER TILFREDSSTILLENDE. DETTE HAR OGSÅ FORMANNSKAP OG KOMMUNE- STYRET ERKJENT, VI HENSTILLER DERFOR TIL KONTROLLKOMITEEN AT OGSÅ HAMAR KOMMUNES FORVALTNING OMFATTES AV GRANSKINGEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION, BRISKEBY, VELFORENINGENE OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BEFARING VEDR PLANPROGRAM FOR JERNBANEVERKSTEDET, GODS- OMRÅDET OG ERSPERN BRU. HK, FYLKESMYNDIGHETER OG MILJØ- VERNDEPARTEMENTET MAILER OG APPELL FRA BRISKEBYEN VEL V/LEDER JAN LARSEN TIL BEFARINGENS DELTAGERE. SAMARBEIDSUTVALGET V/GUNNAR W. HOLM HADDE OGSÅ ET KORT INNLEGG ETTERSENDT HØRINGSUTT FOR ALT TIL ESPERN BRU FRA BRISKEBYEN VEL. (SE SAMARB.UTVALGET*, BRISKEBYEN OG KOMM.PLANL.) HISTORIKK-SKJEMA FRA BRISKEBYEN VEL.

14 AUG 2010 EKSEMPLER PÅ FEIL I FORVALTNINGEN. FLERE DOKUMENTER. AUG 2010 EKSEMPLER PÅ MINDRE VESENTLIGE ENDRINGER. DIV. TEGNINGER INNK MØTE FORM SKAP. SAK: TILFØRSEL AV KAPITAL TIL SPORTSAN- LEGGENE. BEHOV FOR 40 MILL KR I EGENKAPITAL OG 20 MILL KR I GARANTI. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION, BRISKEBY, FORMANN- SKAP OG KOMM. PLANLEGGING.) EIERMØTE I HAMAR ENERGI HOLDING AS UTT. FRA BRISKEBYEN VEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR SAGVEGEN 51 OG 53. (SE SAMARB.UTV.*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: SLUTTBEH. GATEBRUKSPLAN FOR STRANDGATA OG FOR REG AV KVARTAL 54 (HERVOLD), PROGR.FOR REG. PLANER MED KU FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE OG FOR HAMAR STASJON, ENDR. AV REG PLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 KULTURHUS, STEDS UTVIKLING HJELLUM, BØRSTAD IDRETTSPARK, GRUNNERVERV, STRATE- GISK NÆRINGSPLAN FOR HAMAR , FORL. AV NASJONALAN- LEGGSAVTALE FOR VIKINGESKIPET, ÅRSMELDING FOR FINANSFORVALT- NINGEN 2009 OG ANKERSKOGEN SVØMMEHALL, FORH. TIL ARKITEKTEN. (SE SAMARB. UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBY, KULTURHUS, ESPERN OG KOMM.PLANLEGGING.) MØTE I KONTROLLUTVALGET, SE SAKSLISTE S.62 I INNK. KOMM.STYRE. (SE SAMARB.UTVALGET, KOMM.STYRE, STADION, BRISKEBY OG KOMM. PLANLEGGING) INNK.MØTE FORM SKAP: SAKER:VIDEREFØRING ANKERSKOGEN SVØMME HALL, UTBYGGINGSAVTALER MARTODDEN, REG.PLAN FOR VENGSVEGEN FREDNING AV SKAPPELSGATE 2 OG KIRKEGATA 11, INNHOLD BØRSTAD IDRETTSPARK, KUNSTGRESS PÅ BRISKEBY, HAMKAM OG BRISKEBYSEL- SKAPENE, PLAN FOR FURUBERGET OG FRØBERGSBERGET OG FINANSIE- RING AV SPORTSSELSKAPENE. (SE SAMARB.UTVALGET, FORM.SKAPET, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK.MØTE KOMM.STYRE.SAKER: SLUTTBEHANDLING REG.PLAN FOR KVARTAL 54, HERVOLD-KVARTALET, STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR HAMAR , INNHOLD BØRSTAD IDRETTSPARK OG REFERAT FRA MØTE I KONTROLLKOMITEEN. (SE SAMARB.UTVALGET*, BRISKEBY, STADION, KOMM.STYRET OG KOMM.PLANLEGGING.) HER SKAL SKRIVES INN STOFF SOM FINNES UNDER SAMARBEIDSUTVALGET, NEDERST STOFF FRA JAN 2011 FORELIGGER: INNK. FORMANNSKAPSMØTE NÅ ONSDAG 19.JAN EN SAK PÅ KARTET ER GAVE PÅ KR TIL DEN HISTORISKE DELEN AV HAMAR PARK. VIKTIGE SAKER NÅ I JAN/FEB ER BRUA TIL ESPERN OG VANGSVEGEN TIL STADION SAMARBEIDSUTVALGET KALLES SANNSYNLIGVIS TIL MØTE TORSDAG 20.JAN 2011 SLUTT- BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN ESPERN SAKER OM ESPERN BRU ER FORELØPIG LAGT TIL BRISKEBYEN PGA FØLGER INNK.FORM.SKAP: UNDERGANG TIL ESPERN OG STRAT.PLAN FOR HAMAR-

15 REGIONEN*. (SE OG FORM.SKAP OG SAMARBEIDSUTVALGET) VARSEL OM OPPSTART AV PLANPROGRAM FOR BOLIG OG NÆRINGSUT- VIKLING PÅ ESPERNOMRÅDET VED LARKAS AS. TILTAKSHAVER ER ESPERN EIENDOM AS. (SE SAMARB.UTVALGET*., ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) 2007 ESPERN VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR ESPERN, 1.GANGS MED OFF.ETTERSYN, KOMMUNEPLANMELDING FOR HAMAR, KDP VEG OG TRANSPORT, HAMARREGIONEN FJERNVARME AS, SELSKAPSKONTROLL REVISJONSRAPPORT FINANSFORVALTNING HOA AS OG HAMAR ENERGI HOLDING AS. FØR MØTET ORIENTERING OM STATUS FOR REG.PLAN OG KU FOR HAMAR STADION. ETTER MØTET EIERMØTE I HAMAR ENERGI HOLDING AS. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION*, BRISKEBY, KOMM. PLANLEGGING OG FORMANNSKAP.) ESPERN BRU. 2 PARALLELLOPPDRAG: SELBERG OG SWECO REG.PLAN FOR ESPERN. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS- UTREDNING ESPERN REGULERING. LARKAS AS ARKITEKTER. TEGNINGER BESTEMMELSER TIL REG.PLAN FOR ESPERN INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR GRØNNEGT. 92, REG. PLAN FOR ESPERN, REV.PLAN OG NY 1. GANGS BEH., PRIV. REG.PLAN FOR MAXI. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, ESPERN*, FORMANNSKAPET OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) ESPERN BRU, EVALUERINGSRAPPORT. VEDLEGG TIL SAK 97 I FORM.- SKAPET (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, ESPERN, BRISKEBYEN*. KOMMUNAL PLANLEGGING.) NOTAT FRA ULF TELLEFSEN, EVALUERINGSRAPPORT FOR 2 PARALLELL- OPPDRAG BRULØSNINGER TIL ESPERN FRA STANGEVEIEN/BRUGATA. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN. BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) VARSLET OPPSTART AV REG.PLAN FOR KRYSS RIKSVEG 222 STANGE- VEGEN OG BRUGATA. TO ALTERNATIVER FRA KONSULENTGRUPPER. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) 2008 ESPERN REG.PLAN FOR ESPERN MED KU TIL OFF. ETTERSYN. (SE SAMARB.UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) REG.PLAN FOR ESPERN BRU. HØRINGSUTTALELSE FRA BRISKEBYEN VEL GJELDER BRU FRA BRUGTA/STANGEVEIEN. (SE SAMARB. UTVALGET* ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) REG.PLAN FOR ESPERN MED KU FOR OFF. ETTERSYN INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: KULTURMINNEVERN VED PLANL. AV ESPERN BRU, SPORPLAN FOR HAMAR STASJON OG DRIFTSTILSKUDD FOR HAMAR OL-AMFI OG STORHAMAR ISHALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, ERSPERN OG BRISKEBYEN*) HØRINGSUTT. FRA BRISKEBYEN VEL OM REG.PLANEN FOR ESPERN NOTAT/KLADD UTT. TIL REG.PLAN FOR ESPERN SAMARBEIDSUTVALGETS HØRINGSUTTALELSE OM REG. PLAN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM. PLANLEGGING.)

16 BRISKEBYEN VELS HØRINGSUTTALELSE TIL REG.PLANEN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) LISTE OVER 16 INNSENDTE HØRINGSUTTALELSER TIL REG.PLAN FOR ESPERN. INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN, FYLKESKOMMUNEN OG NVE. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK. MØTE I FORMANNSKAPET: OPPSTART AV FREDNINGSPLAN FOR JERNBANEVERKSTEDET. (SE UNDER FORM.SKAPET* OG SAMARBEIDSUTVALGET) INNK. MØTE FORM.SKAPET. SAKER: PLANPROGR. FOR REG.PLAN JERN- BANEVERKSTEDET, GODSOMRÅDET OG ESPERN BRU, REG.PLAN FOR FYLKESVEI 115, KIRKEBYENGA -ØSTÅS, REG.PLAN FOR VANG BRENNERI. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, ESPERN*, KOMM.PLANLEGGING OG FOR- MANNSKAP) 2009 ESPERN HØRINGSUTT.TIL PLANPROGRAM FRA BRISKEBYEN VEL HØRINGSUTT. FRA SAMARBEIDSUTVALGET OM PLANPROGRAM FOR JERNBANEVERKSTEDET, GODSOMRÅDET OG ESPERN BRU UTT FRA FYLKESKOMMUNEN OM PLANPROGRAM FOR ESPERN BRU, GODSOMRÅDET OG JERNBANEVERKSTEDET. CA UTKAST TIL UTT. OM PLANPROGR. FOR ESPERN BRU, GODSOMRÅDET OG JERNBANEVERKSTEDET FRA VERNEMYNDIGHET I FYLKET PLANPROGRAM FOR NY BYDEL PÅ ESPERN MÅ FORELEGGES MILJØ- DEPARTEMENTET. INFO PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE. (SE SAMARBEIDS- UTVALGET* OG KOMM.PLANL.) ESPERN MAILER FRA POLITIKERE OM GRANSKNING I STADION/BRISKEBY-SAKEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, KOMM.STYRET, STADION OG BRISKEBYEN) FRIST FOR UTT. OM GRENSEENDRING I ÅKERSVIKA NATURRESERVAT (SE UNDER KOMM. PLANL. OG SAMARBEIDSUTVALGET*) MAIL TIL RED. I HA OM DEKNING AV BEFARING PÅ ESPERN FRA BRISKEBYEN VEL NOTAT TIL DEP. FRA HK FRA BEFARING FYLKESKOMM. SYN PÅ ATKOMSTLØSNINGER I STRANDSONEN MAI/JUNI 2010 ESPERN BRU-HVEM BESTEMMER? KRONIKK I HA VED JAN LARSEN BRISKEBYEN VEL OG GUNNAR W. HOLM, SAMARBEIDSUTVALGET TIL SPØRRETIMEN I KOMM.STYRET FRA FRP (SE OG UNDER POLITIKK) SVAR TIL HK FRA MILJØVERNDEP. OM REG. AV HOVEDATKOMST SOM ÅPNER FOR ANNEN ATKOMST OG KRAV OM KONSEKVENSANALYSE INNK. FORM.SKAP. SAKER: SLUTTBEH. GATEBRUKSPLAN FOR STRAND- GATA OG KVARTAL 54 HERVOLD, PROGR. FOR REG PLANER MED KU FOR NY BYDEL I HAMARS STRANDSONE OG FOR HAMAR STASJON, ENDR AV REG.PLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 KULTURHUS, STEDSUTVIKLING HJELLUM, BØRSTAD IDRETTSPARK, GRUNNERVERV, STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR HAMAR , FORL. AV NASJONALANLEGGS- AVTALE FOR VIKINGESKIPET, ÅRSMELDING FOR FINANSFORVALTNINGEN 2009 OG ANKERSKOGEN SVØMMEHALL, FORH. TIL ARKITEKTEN. (SE SAMARB.UTV*, FORM.SKAP, BRISKEBY, ESPERN, KULTURHUS OG KOMM. PLANLEGGING.) SLUTT-ESPERN

17 HAMAR FORMANNSKAP SAKER REGISTRERT UNDER FORMANNSKAPET KAN VÆRE DELT OPP I FLERE DOKUMENTER PÅ SAMME DATO. SAKER FRA KOMMUNEUTVIKLINGSKOMITEEN UTGJØR OFTE FORARBEID TIL FORMANNSSKAPET. DE ER PLASSERT UNDER KOMMUNAL PLANLEGGING. SAKER SOM BERØRER HAMAR ER OGSÅ PLASSERT UNDER KOMMUNAL PLAN- LEGGING. DE FLESTE SAKER ER REGISTRERT UNDER SAMARBEIDSUTVALGETS OVERSIKT NEDERST I DETTE DOKUMENTREGISTERET. DETTE FORDI SAMARBEIDSUTVAL- GET HAR HOVEDLAGER FOR ALT MATERIALE. DET KAN DERFOR VÆRE NYTTIG Å LETE I DETTE REGISTERET FØRST. DET VISES FORØVRIG TIL REGISTERETS INNHOLDSLISTE. SAKER TIL/FRA DE POLITSKE FORA OG FORVALTNINGEN SKAL VÆRE REGISTRERT OG LAGRET I DET KOMMUNALE ARKIV. SAMARBEIDSUTVALGETS PAPIRARKIV ER MERKET MED REFERANSER TIL DE SAKER/TEMA SOM BERØRER UTVALGETS ARBEID HAMAR FORMANNSKAP INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: TRAFIKKSIKKERHETSTILSKUDD, NYTT SYKEHJEM PÅ KLUKSTUEN, NYTT RÅDHUS, AREALUTNYTTLESE. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, FORMANNSKAP OG KOMM.PLANLEGGING) UTSKRIFT MØTE FORM SKAP HAMAR FORMANNSKAP INNK. MØTE FORM SKAP. SAK: P-POLITIKK FOR HAMAR (MANGLER) FORMANNSKAPET I FELLES MØTE MED STANGE FORM.SKAP DRØFTER REGIONAL UTVIKLINGSANALYSE FOR HAMAR-REGIONEN. (SE SAMARB.- UTVALGET*, FORM.SKAPET OG KOMM. PLANLEGGING.) 2003 HAMAR FORMANNSKAP BREV TIL HAMAR FORMANNSKAP FRA SAMARBEIDSUTVALGET OM H HAMAR PARK OG DENS UTVIKLING, BRUK OG ØKONOMI. VI ER ENGAS- JERT I «KONTAKTUTVALGET FOR HAMAR PARK» FOR Å SKAPE NYTT LIV I PARKEN. VI VIDEREFØRER DERFOR TRADISJONEN FRA «TRÆPLANT- NINGSSELSKABET» FRA 1873, SOM FORESTO ALLEEN I STANGEVEIEN, OG «SELSKAPET FOR HAMAR BYS VEL» PARKEN FYLLER 125 ÅR NESTE ÅR, MED KONSERT, JUBILEUMSBOK OG VANNSPEIL MED FONTENE. DET PÅGÅR NÅ INNSAMLING AV PENGER, OG NÆRINGSLIVET BIDRAR MED GRUNNLAGSINVESTERINGER. VI BER OM Å FÅ SAKEN LØFTET TIL POLI- TISK NIVÅ FOR Å PÅ SKYNDE PROSESSEN DRIFTSMESSIG OG ØKONO- MISK. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORM. SKAP, HAMAR PARK OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) 2004 HAMAR FORMANNSKAP BREV FRA SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER SOM VEDLEGG

18 TIL SAK 0313/04I FORMANNSKAPSMØTE OM HAMMERSBORG, ØVRE ANKERLØKKA. (SE UNDER S-UTVALGET, FORM.SKAP OG KOMM. PLANLEGGING.) VEDLEGG TIL FORM.SKAPETS SAKSLISTE. SAK 368 NY P-POLITIKK FOR HAMAR, SAK 374 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN (SE S-UTVALGET*, FORM. SKAP OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK.MØTE. SAKER: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR HAMAR OG STANGE (SE SAMARBEIDSUTVALGET) INNK. MØTE OM STERKE REGIONER 2006 HAMAR FORMANNSKAP SAKER DETTE ÅRET: SYKEHUSTILBUD I REGIONEN NASJONAL TRANSPORTPLAN E6, JERNBANE OG R25. NÆRINGSPLANEN INNLANDSHOVEDSTADEN SAMARBEID MED MJØSBYENE OG ELVERUM FORVALTNINGSREFORMEN INNK. MØTE. SAK: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT, KOMMUNE ENTREPRENØREN BREV FRA BRISKEBYEN VEL TIL STATENS VEGVESEN.OM REG.PLANEN BRISKEBY GRESSBANE -KLAGE PÅ VEDTAK. (SE SAMARB. UTVALGET*, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING) SAKSPROTOKOLL OM PROSJEKT NATURROM SE UNDER SAMARB. UTVALGET OM INNLANDETS NATURSKOLE- SENTER MARS INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: FREDNING OUSTADS MEK, VERKSTED, FORMINGSVEILDER FOR VENGSVEGEN, PROSJEKT NATURROM, FEHN SYMPOSIET 2006, MIDLER TIL STIFTELSEN «BIOINN». (SE SAMARBEIDS- UTVALGET*, STADION, BRISKEBYEN, FROM.SKAP OG KOMM.PLANLEG- GING.) BEVILGNING TIL FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN. SAKSFRAM- LEGG VED KARI NILSEN. FORSLAG OM KR. SAKS NR05/ FORMINGSVEILEDER ENNÅ IKKE VEDTATT PR OKT VEDLEGG TIL MØTE FORM SKAP INNK. MØTE. SAKER: KLAGESAK BRISKEBY GRESSBANE, TJUVHOLMEN FRIOMRÅDE, FORVALTNINGSREFORMEN OG AVFALLSPLAN (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG KDP STRANDSONEN) INNK.MØTE. SAK OM FORVALTNINGSREFORMEN * INNK.MØTE. SAKER: MONTESSORISKOLEN OG NØKKELBOKSER. + VEDLEGG INNK. MØTE. SAKER: KDP VEG OG TRANSPORT, ÅKER GÅRD OG HEDMARK KUNSTNERSENTER (SE SAMARBEIDSUTVALGET*. OG KDP VEG OG TRANS PORT) INNK. MØTE. SAKER: ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET, ÅRSMELDIN- GER, ØKONOMIPLAN , NY BRYGGERI-UNDERGANG. (SE SAMARB- UTVALGET, *)

19 INNK.MØTE. SAK: HAMAR SPORTSANLEGG, FINANSIERING. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG STADION) INNK. MØTE. SAKER. UTB. AV VOLD OG LUND GÅRD OG ASLAK BOLTS GT.40, HAMAR SPORTSANLEGG, EIENDOMSFORVALTNING (MANDAT) KDP STAVSBERG OG STEDSUTVIKLING FOR ØVRE VANG. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY GRESSBANE, STADION, KDP STAVSBERG OG STEDSUTV. ØVRE VANG) INNK.MØTE. SAKER: HAMAR STADION, PLANPROGRAM, KLAGE PÅ REG.- PLAN BRISKEBY, KDP SØRØSTREBYDELER-RINGGATAS FORLENGELSE, UTBYGGINGSAVTALER, UTBYGGING AV STRANDSONEN OG VENNSKAPS- BYSAMARBEID. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION, BRISKEBY, FOR- MANNSKAP, KDP SØRØSTRE BYDELER, HAMAR PARK OG KDP STRAND- SONEN.) PLANPROGRAM FOR HAMAR STADION, SAMLET SAKSFRAMSTILLING VED KARI NILSEN, (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, FORM.SKAP OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK.MØTE. SAK: UTVIDELSE AV OMRÅDE FOR EIENDOMSSKATT. (SE SAMARB.UTVALGET) INNK. MØTE. SAK OM JERNBANEUNDERGANG TIL ESPERN OG STRAT. PLAN FOR HAMARREGIONEN. (SE ESPERN* OG SAMARB.UTVALGET) INNK MØTE. SAK OM UTVIDET GRENSE FOR EIENDOMSSKATT. (SE SAM- ARBEIDSUTVALGET) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: TERTIALRAPPORTER, SJUKEHUSET INN- LANDET, LOVISENBERG SKOLE, UTLÅN HAMAR ENERGI HOLDING AS. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, KOMM.PLANL., STADION, BRISKEBY* OG FORMANNSKAP) INNK. MØTE INNK. MØTE. SAKER: TJUVHOLMEN FRIOMRÅDE OG BÅTHAVN, ORIENT. OM BYUTVIKLING LANGS VANGSVEGEN, GRUSTAK IMERSLUND MIDTRE, AVSL.GR.STØY, PREMISSER UTBYGGINGSAVTALER I STRANDSONEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STRANDSONEN, BRISKEBYEN* OG FORM.SKAP) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE SAK 240. INNST. FRA KOMITE FOR BARN OG UNGE OM STATSKIRKENS FREMTID (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, FORM SKAP OG KOMM.PLANL.) INNK.MØTE FORM SKAP. SAK: ØKONOMIRAPPORT. (SE SAMARB.UTVALG*) INNK. MØTE. SAK OM STRANDSONEN, INFRASTRUKTUR OG OPP- RETTELSE AV KOMMUNALT SELSKAP.. (SE STRANDSONEN*) INNK. FORM SKAP.SAKER: UNGDOMSHUSET SEASIDE, SENTERSTRUKTUR OG VAREHANDEL I HEDMARK, STØTTE TIL MAMMUTHUS OG KDP IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, VANG* OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAK: SENTRUMSINITIATIVET I HAMAR. (SE SAM- ARBEIDSUTVALGET*, FORMANNSKAPET OG KOMMUNAL PLANLEGGING) VEDLEGG TIL FORM.SKAPETS SAKSLISTE HAMAR FORMANNSKAP INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: UTEOMRÅDET PÅ RIDABU SKOLE, GODS TERMINALER, STRATEGI OG HØRINGSUTT., STRANDSONE MJØSA, KOM- MUNESTRATEGIKONF. HEDM/OPPLAND. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORM SKAPET, STRANDSONEN*, VANG OG KOMM.PLANLEGGING.) FEB 2007 INFO OM SPORTSANLEGGENE FRA METTE BRAATHEN, RÅDMANNS

20 KONTORET INNK. MØTE FORM SKAP. SAK: SØKNAD OM STØTTE TIL HAMAR OL-AMFI. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, FORM.SKAPET, OG KOMM. PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAK: SØKNAD OM STORBYMIDLER. (SE SAM- ARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMM.PLANLEGGING) STRATEGINOTAT FORMANNSKAPET (SE FORMANNSKAP*, SAMARB.UTV., OG KOMM.PLANL) INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: KDP STAVSBERG, SLUTTBEHANDLING, REG.PLAN FOR KVARTAL 26, 28 OG STORTORGET, KULTURHUS, PROSJEKT NATURROM. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORM.SKAP, STAVSBERG, KUL TURHUS*, KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER. REVISJON AV KDP SØRØSTRE BYDELER- RINGGATAS FORLENGELSE, REG.PLAN FOR DEL AV NORDRE BRISKEBY, LOKAL ENERGIUTREDNING FOR HAMAR, RENOVASJON AV HUSHOLDNING AVFALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, SØRØSTRE BYDELER*, BRISKEBYEN KOMM.PLANLEGGING, KDP VEG OG TRANSPORT.) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: PLANPROGRAM REG.PLAN FOR ESPERN KOMM.DELPLAN FOR DOVREBANEN OG E6 LANGS MJØSA I EIDSVOLL OG STANGE, KOMM.FORSKUTTERING AV KRYSS VED BRYGGERIET, EVALUE- RING AV BOLIGPLAN , UTT. TIL PLANPROGRAM FOR SMAT, LOKAL ENERGIUTREDNING 2006, SUPPL TIL STRATEGINOTAT 2007, HØRING OM FREMTIDIG REGIONDELING, SØKN.OM DISP.FRA K,RAV OM KVARTALS- LEKEPLASS, ANDEDAMMEN I HAMAR PARK OG EVALURETING AV KOMITE- MODELLEN. (SE SAMARB.UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBY, HAMAR PARKOG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM SKAP.SAKER: KOMM.PLAN FOR RINGSAKER, SALG AV AKSJER I LABNETT AS, STRATEGINOTAT 2007, HAMAR SOM EN FAIRTRADE- BY?,UTLEIE AV PLASSER OG ROM I SENTRUM.(SE SAMARBEIDSUTVALGET* FORMANNSKAPET OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: REG,PLAN FOR GRØNNEGT. 92 OG FOR GRØNNEGT. 97, STATUS STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT ØVRE VANG, FEHN- SYMPOSIET 2007, STØTTE?, ÅKER GÅRD, SENTER FOR MAT?, KJØP AV AR- BEIDEREN KAFE. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, ØVRE VANG*, OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER. ENDRET PRIV. REG.PLAN FOR MAXI, REG PLAN FOR KVARTAL 26,28 OG STORTORGET, SLUTTBEH. KULTURHUS, EIENDOMSFORVALTNINGSPROSJEKTET, FASE 1 OG NÆRMILJØANLEGG VED LOVISENBERG SKOLE. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAP, VANG, KULTURHUS* OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE BOLIGPLANEN FOR HAMAR INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: SLUTTBEH.REG.PLAN FOR NORDRE DE- LER AV BRISKEBYEN, OMREG. AV ARENAVEIEN 1 OG NABOEIENDOM I BRISKEBYEN, KULTURHUS, STORTORGET, VIDEREFØRING, NY BARNE- HAGE PÅ VOLLJORDET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBY*. KULTUR HUS, KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: SØKNAD OM 3 TOMANNSBOLIGER I BRENNBAKKVEIEN, BOTILBUD FOR UNGDOM, KDP KLIMAHANDLINGS- PLAN OG STØTTE TIL FART FOR BYGGING AV FOTBALLBANER. (SE SAMAR BEIDSUTVALGET OG KOMMUNAL PLANLEGGING*) VEDLEGG TIL FORM.SKAPETS SAKSLISTE FYLKESDELPLAN FOR GARDERMOEN (SE FORM SKAP*, SAMARB.-

21 UTVALGET OG KOMM.PLANLEGGING.) REG.PLAN FOR HAMAR STADION, 1.GANGS BEHANDLING. SAKSFRAM- LEGG V/ KARI NILSEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION, FORM,SKAP OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: RETN. LINJER FOR VIDERE PLANL. FOR JERNBANEBRYGGA, UTBYGGINGSAVTALER FOR REG.PLAN MARTODDEN, OPPGRADERING AV PRESTRUDHALLEN OG BYGGESKIKKPRISEN FOR (SE SAMARB. UTV.*, FORM.SKAP, STRANDSONEN OG KOMM.PLANL.) INNK.MØTE FORM.SKAP.SAKER: RV222 STRANDGATA-OMBYGGING, SLUTTBEH. AV REG FOR GRØØNEGT , KIRKEGT 11 OG KVARTAL 34 OG 37, REG.PLAN GÅLÅSHOLMEN NÆRINGSPARK, MANGFOLDSPLANEN, ENDR. AV VEDTEKTER STRANDSONEN INFRASTRUKTUR HAMAR KF, FOR- VALTNINGSREVISJONSRAPPORT OG FINANSFORVALTNINGEN I HAMAR, SAMT RÅDMANNENS VURDERING OG SELSKAPSKONTROLL AV HIAS IKS. (SE SAMARB.UTVALGET*, FORM.SKAP, BRISKEBYEN, STRANDSONEN, VANG OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BREV TIL PLANAVD.,HK, FRA SAMARB.UTVALGET OM NYE FAKTA I STADIONSAKEN UNDER MØTET PÅ SCANDIC, MENS SAKEN VAR UTE PÅ HØRING. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, FORM.SKAP OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAK. SØKNAD OM ØKT STØTTE TIL KUNST- BANKEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*) INNK, MØTE FORM.SKAP. SAKER: EVALUERING AV KOMITEMODELLEN, TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2007, VENNSKAPSBYSAMARBEIDET OG KDP IDRETT OG FYS. AKTIVITET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET OG KOMMUNAL PLANLEGGING*) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: STØYSKJERMER LANGS VOGNVEGEN OG FØRSTEBEHANDLING AV REG.PLAN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBYEN, STAVSBERG OG KOMM.PLANLEGGING.) MAIL TIL PLANAVDELINGEN, HK, FRA SAMARBEIDSUTVALGET: MANGLER SVAR PÅ BREV AV OM AT FAKTAGRUNNLAG I STADIONSAKEN IKKE ER OVERSENDT ALLE BERØRTE PARTER. GRUPPER BLIR STILT PÅ SIDELINJEN I HØRINGSRUNDEN. SAKSBEHANDLINGSFEIL HVIS TRAFIKK- BEREGNINGER, VEIUTFORMING,SKOLEVEIER OG KU IKKE ER MED. TRA- FIKKBEREGNINGER I FORH.TIL TRANSPORTPLAN OG SMAT-PLAN MÅ BELYSES. MANGLER LOVET TEMAMØTE OM HØYHUS I HAMAR. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, FORM.SKAP OG KOMM.PLANLEGGING INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR ESPERN, 1.GANGS OG OFF.ETTERSYN, KOMMUNEPLANMELDING FOR HAMAR, KDP VEG OG TRAFIKK, HAMARREG. FJERNVARME AS, SELSKAPSKONTROLL, FINANS- FORVALTNING AV HOA AS OG HAMAR ENERGI HOLDING AS. FØR MØTET ORIENTERING OM STATUS REG.PLAN OG KU FOR HAMAR STADION. ETTER MØTET EIERMØTE I HAMAR ENERGI HOLDING AS. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION*, ESPERN, BRISKEBY, KOMM.- PLANLEGGING, FORMANNSKAP) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: KULTURSAKER OG UTBYGG. AV ANKER- SKOGEN SVØMMEHALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAP* OG KOMMUNAL PLANLEGGING) INNK MØTE FORM.SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR «SKRENTEN». UTT. OG KLAGE FRA HAMAR BISKOP TIL KULTURHUS PÅ SHELLTOMTA, KLAGE PÅ REG PLAN FOR KULTURHUS PÅ SHELLTOMTA FRA A. GUNNESTAD OG

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Hamar kommune. Kommuneplanenes arealdel 2011-2022. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Hamar kommune. Kommuneplanenes arealdel 2011-2022. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Hamar kommune Kommuneplanenes arealdel 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning 1. Bakgrunn og premisser for planarbeidet... 3 1.1 Hensikten med kommuneplanen... 3 1.2 Viktige føringer for planarbeidet...

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Innhold Resultatenhetenes årsmeldinger: Politisk 03 Rådmannens stab 05 Plan og utvikling 10 Servicekontor 16 Opplæring og oppvekst 20 Barnehage 28 Kultur 33 Pleie

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

UTKLIPPSREGISTER ETTER NYTTÅR, I JANUAR 2012, VIL REGISTERET BLI SNUDD, DET VIL SI AT DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST I HVERT TEMA.

UTKLIPPSREGISTER ETTER NYTTÅR, I JANUAR 2012, VIL REGISTERET BLI SNUDD, DET VIL SI AT DE SISTE UTKLIPP KOMMER ØVERST I HVERT TEMA. UTKLIPPSREGISTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. OPPDATERT 9. SEPT.2011. OPPDATERT 12.OKT. 2011. OPPDATERT 9.DES. 2011 OPPDATERT 28.JAN.2012. OPPDATERT 20.FEB.2012 REGISTERET HAR NOEN

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020

Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 2013 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Høringsfrist 28.02.13 Planstatus: Temaplan Komité for barn og unge Hamar kommune 29.01.2013 2 Planprogram for strategi- og

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk...4 Rådmannens stab...7 Arealplan... 14 Service og kommunikasjon... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 27 Kultur... 33

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer