DOKUMENT-REGISTERET TILHØRER SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET MÅ IKKE KOPIERES TIL ANDRE FORMÅL UTEN VÅR TILLATELSE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENT-REGISTERET TILHØRER SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET MÅ IKKE KOPIERES TIL ANDRE FORMÅL UTEN VÅR TILLATELSE."

Transkript

1 REGISTER OVER DOKUMENTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR ALFABETISK ETTER TEMA SORTERT ETTER ÅRSTALL TRÆPLANTNINGSSELSKABET OG HAMAR BYS VEL SAKSDOKUMENTER KAN FINNES FLERE STEDER ELLER DE KAN VÆRE PLASSERT PÅ ET NÆRLIGGENDE TEMA. SAKSDOKUMENTER PLASSERT PÅ TEMA ER MERKET MED STJERNE REGISTERET ER FORELØPIG OG SIST OPPDATERT JAN 2011 OG SEPT NOTATER KAN VÆRE HÅNDSKREVNE SIDER DET FORELIGGER ET STORT MATERIALE SOM VIL BLI SKREVET INN. DERSOM ET DOKUMENT SAVNES PÅ ET TEMA, SE FØRST UNDER TEMA SAMARBEIDSUTVALGET UNDER S I ALFABETISK REKKEFØLGE. REGISTERET VIL BLI LAGT UT PÅ SAMARBEIDSUTVALGETS HJEMMESIDER HØSTEN VELFORENINGER KAN SUPPLERE DETTE DOKUMENTREGISTERET MED EGEN DOKUMENTHISTORIE ELLER MED ENKELTDOKUMENTER TA KONTAKT MED LEDER FOR SAMARBEIDSUTVALGET ARKIVET ER BRANNSIKKERT LAGRET SOM PAPIRARKIV. DET VIL SENERE BLI KOPIERT TIL NYE HAMAR BYMUSEUM, OG TIL HEDMARKSMUSEET OG STATSARKIVET DOKUMENT-REGISTERET TILHØRER SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET MÅ IKKE KOPIERES TIL ANDRE FORMÅL UTEN VÅR TILLATELSE. STOFF FRA TIDLIGERE ÅR ER SKREVET MED STORE BOKSTAVER. FRA 2011 ER REGISTRERINGEN SNUDD, SLIK AT SISTE DOKUMENTER KOMMER ØVERST. INNHOLD DOKUMENTARKIV: FORKORTELSER BRISKEBY GRESSBANE ESPERN HAMAR FORMANNSKAP HAMAR KOMMUNESTYRE HAMAR PARK HAMAR STADION KOIGEN KOMMUNAL SAKSBEHANDLING OG PLANLEGGING KULTUR KULTURHUS PÅ STORTORGET. LEKEPLASSER OG ISBANER LITTERATUR OM HAMAR LOVER

2 MEDIA MØTER OG KONTAKT MED VELFORENINGER OPPVEKST OG UTDANNING POLITIKK REGIONAL PLANLEGGING RINGGATAS FORLENGELSE OG KDP SØRØSTRE BYDELER KDP STAVSBERG STEDSUTVIKLING ØVRE VANG OG VANG STRANDSONEPLANEN KDP VEG OG TRANSPORT *** INNHOLD DOKUMENTARKIV FORTSETTER: TRÆPLANTNINGSSELSKABET, HAMAR BYS VEL OG SENTRUM VEL SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER, VELFORENINGERS HISTORIE/DOKUMENTREGISTER. LISTE OVER PERSONER SOM HAR SITTET I SAMARBEIDSUTVALGET OPPDATERT LISTE OVER VELFORENINGER OG DERES LEDERE MED MAILADRESSER. (PR DATO) FIRMANAVNREGISTER PERSONNAVNREGISTER STEDSNAVNSREGISTER START SELVE REGISTERET FORKORTELSER HA = HAMAR ARBEIDERBLAD HD = HAMAR DAGBLAD HEH = HAMAR ENERGI HOLDING AS HIAS = HEDEMARKEN INTERKOMMUNALE AVLØPSAMBAND HOA = HAMAR OLYMPISKE ANLEGG AS HSA =HAMAR SPORTSANLEGG AS HK = HAMAR KOMMUNE HrU = HAMARREGIONEN UTVIKLING KDP =KOMMUNEDELPLAN KU = KONSEKVENSUTREDNING KUF-FONDET = KOMPETANSE,- UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFONDET I INNLANDET AS. NTP = NASJONAL TRANSPORTPLAN NVE =NORGES VASSDRAGS OG ELEKTRISITETSVESEN P-PLAN =PARKERINGSPLAN SMAT-PLAN = SAMORDNET MILJØ, AREAL OG TRANSPORTPLAN RPR = RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER S.D. = SE DET SU = SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR TDA =

3 TS-PLAN = TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ØF = ØSTLANDSFORSKING BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN SAKER OM ESPERN BRU ER FORELØPIG LAGT TIL BRISKEBYEN PGA FØLGER. SAKER OM BRISKEBYEN BERØRER ØSTBYEN, VANGSVEGEN OG DISEN, SAMT ESPERN, KDP SØRØSTRE BYDELER OG RINGGATAS FORLENGELSE. SAKER OM BRISKEBY GRESSBANE BERØRER HAMAR STADION OG KOMMUNAL PLANLEGGING. SAKER OM HAMAR STADION BERØRER BRISKEBY STADION OG BRISKEBYEN, SAMT KOMMUNAL PLANLEGGING. BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN FRA 2011 ER NYE DOK. SATT ØVERST OG DE HAR STORE OG SMÅ BOKSTAVER Samarbeidsutvalgets klage på reg.planen for Vangsveien. Støtter Holset Vels klage. Det er stadige endringer i større reg.planer. Man tar ikke opp problemene med økt fremmedtrafikk i boligområdene. (se Samarb. Utvalget*, Stadion, Briskeby og komm. planlegging) Klage fra Holset Velforening på reg. planen for Vangsveien fra Grønnegaten til Ringgt. Den har 6 hovedpunkter: 1. Parkeringshus er allerede oppfyllt! 2. Svak trafikkanalyse 3. Kapasitetsgrense er nådd! 4. Økt trafikk i St. Olavsgate. 5. Kommentarer fra Fylkesmannen i Hedmark. 6. Veg og trafikkplan. Ved siden av dette opplever de at reg.planen for Hamar Stadion stadig endres og at trafikktallene derfor stadig forverres. (se Samarb.utvalget*, Stadion, Briskebyen og komm.planlegging.) Reg.plan for Vangsveien fra Grønnegt. Til Ringgt. Samlet saksframstilling. Og med bestemmelser + plankart. (Se Samarbeidsutvalget*, Stadion, Briskeby og komm.planlegging.) 1987 BRISKEBYEN BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN BREV TIL HAMAR KOMMUNE V/GUNN LERSVEEN OG TIL KOMMUNE- UTVIKLINGSKOMITEEN FRA SAMARBEIDSUTVALGET: OM PLANLEGGING I BYDELEN ØSTBYEN I HAMAR. LOKALTRAFIKK, TRAFIKKSIKKERHET, HVA ER FARLIG, MYKE TRAFIKANTER OG FYSISKE FORHOLD I ØSTBYEN. INNHOLD AV GUNNAR W. HOLM. DET SAMME BREV ER VEDLEGG 5 TIL KLAGEBREV REG. PLAN FOR BRISKEBY (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, SØRØSTRE BYDELER, BRISKEBYEN OG

4 KOMMUNAL PLANLEGGING.) RAPPORT TIL HK FRA ØSTBYEN VEL V/JØRGEN ROGNE OM BEFARING I ØSTBYEN. PEKER PÅ FREMMEDTRAFIKK 0G FREMMEDPARKERING. URO OVER STATENS HUS OG RÅDHUSETS MANGLENDE EGENPARKERING. IKKE I TRÅD MED KDP SØRØSTRE BYDELER.(SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRIS- KEBYEN, STADION OG KOMMUNAL PLANLEGGING 2000 BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN INNK.MØTE KOMM.UTV.KOMITEEN NOTAT/REF. FRA KOMM.UTV.KOMITEEN. TS-PLANEN OG PARKERING. VEGVESENET MENER SKJERMING AV BOLIGSONER ER TUNGE TILTAK. DE VIL SAMMENHOLDE ULYKKESSTATISTIKKEN MED VEKST I TRAFIKKEN. SALG AV FUGLSETH-TOMTA SOM LEDD I P-PLANLEGGING. SV: VIL HA P-FORBUD I BOLIGSONER. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY, STADION, KOMM.PLANLEGGING.) BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN NOTAT OM LOV NR 72 AV OM KONSEKVENSUTREDNING. LOVEN TRÅDTE I KRAFT (SE LOVDATA) DES BRISKEBYEN VELS SITAT FRA FORMANNSKAPSMØTET I DES 2004 FORMANNSKAPET FRARÅDER FOTBALLSTADION PÅ TJUVHOLMEN PGA UREALITISKE FORUTSETNINGER, STOR RISIKO OG ØKONOMISK UFORUT- SIGBARHET BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN LOV NR 72 OM KONSEKVENSUTREDNING TRER I KRAFT. (SE LOVDATA) BREV FRA BRISKEBYEN VEL OM REG.PLAN FRA HAMAR SPORTSANLEGG INNLEGG I HA VED FRANK BRANDSÅS: «HAMAR STADION ER EGEN- KAPITAL FOR BRISKEBY» BREV FRA BYGGERÅD AS PÅ VEGNE AV HSA MED UTREDN. OM TRAFIKK- ANALYSE VED NORCONSULT ( ), NOTAT OM KU FRA BYGGERÅD AS OG NOTAT FRA BYGGERÅD AS OM UTBYGGINGSTAKT ( ) MØTE MELLOM HAMAR KOMMUNE OG FYLKESKOMMUNEN FOR Å FOR- SØKE Å ETTERKOMME FYLKESRÅDETS MERKNADER PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE TIL REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESS- BANE I ORDINÆRT OFFENTLIG ETTERSYN HØRINGSUTT. OM BRISKEBY GRESSBANE FRA BRISKEBYEN VEL MED VEDLEGG HØRINGSUTT. OM BRISKEBY GRESSBANE FRA SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR V/GUNNAR W. HOLM. GIR KONKLUSJONER PÅ ALTERNATIVER FRA A TIL G. KOMMENTERER AT KDP VEG OG TRAFIKK IKKE ER FERDIG FØRST OG AT BREDDEIDRETT BØR HA ANDRE BETINGELSER ENN BRISKEBY. TAR OPP INFO OG MEDVIRKNING, FORTETTING OG SMAT-PLAN, PARKERING OG FREMMEDKJØRING. AVBØTENDE TILTAK. MANGLENDE KU. SENDT SOM VEDLEGG 1 TIL KLAGEBREV

5 (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING) HAMAR KOMMUNES ENDRINGSFORSLAG I REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE: PUNKT 2) - PLANMATERIALET MÅ VISE TOTALT BRUKSAREAL FOR NÆRINGSVIRKSOMHET INNENFOR PLANOMRÅDET I FORM AV EN TABELL ELLER OVERSIKT SOM VISER MAKS NÆRINGSAREAL INNENFOR DE EN- KELTE BYGGEOMRÅDENE. PUNKT 3) - TRAFIKKANALYSE OG VURDERING AV KRAV TIL KU MÅ REVI- DERES HVIS NYE TALL ENDRER GRUNNLAGET FOR TIDLIGERE VURDERIN GER. (SE SAMARB. UTVALGET, BRISKEBY*, KOMM.PLANLEGGING) NOTAT FRA MØTE TIL P. NUSTAD/WILHELM MURRAY OM 6 PUNKTER I REG.ARBEIDET FRA JOH. AASNES SØRUM NOTAT FRA MØTE HAMAR SPORTSANLEGG OG KOMMUNEN V/JOH. AASNÆS SØRUM I BREV TIL HAMAR SPORTSANLEGG AS GIS OPPL. OM MIN. PLANMATERIALE. ELLEN HUSE OG JOH. AASNÆS SØRUM MØTE MELLOM HAMAR KOMMUNES PLANAVDELING OG HAMAR SPORTS ANLEGG AS V/BYGGERÅD AS OLA DAHL. MINIMUM INNLEVERT PLAN- MATERIALE TIL REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE MÅ VÆRE: PLANKART BESTEMMELSER BESKRIVELSE ILLUSTRASJONER, JURIDISK BINDENDE EVT. ANDRE ILL., SOM 3D-ILLUSTRASJONER DETTE MATERIALET ETTERLYSES KOMPLETT I BREV AV (S.D.) INFO OM VIDERE BEH. PÅPEKTE FEIL ERKJENNES V/JOH. AASNES SØRUM SAMARBEIDSUTVALGETS TILLEGG TIL HØRINGSUTT OM REG. PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE AV VI KRITISERER SAKSBEHANDLIN- GEN FØR PLANSAKEN, UNDER OFFENTLIG ETTERSYN OG I OFENTLIG ETTERSYN. VI BER OM NY ÅPEN HØRINGSRUNDE, IKKE BEGRENSET RUN- DE. VEDLEGG 3 TIL KLAGEBREV (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING) REG. PLAN BRISKEBY ALT A1a SPØRSMÅL OM PLANENE FRA BRISKEDBY VEL, ALTA2a, REV BYGGERÅD AS OG HAMAR SPORTSANLEGG OM KONSKVENSUTREDNING REV. PLANFORSLAG UTSENDT TIL ORIENTERING OG EVENTUELL UTTALELSE. FRA JOHANNE A. SØRUM FRA BYGGERÅD AS TIL HØRINGSPARTER. OMTALER ALLE ALTERNATIV UTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE, BEGRENSET OFF ETTERSYN MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNEUTVIKLINGSKOMITEEN (MANGLER) SNITT AV BRISKEBY AV TORE BERGH, ASH (MANGLER) KOMMENTARER FRA HOLSET VEL TIL REG.PLAN-FORSLAG, REVISJON 1, BRISKEBY BREV TIL HAMAR KOMMUNE FRA DISEN HAGEBYS VEL V/PER MYRVANG OM MANGLENDE OPPLYSNING OG PLANMATERIALE. (SE SAMARB. UT- VALGET*, BRISKEBY, VELFORENINGENE OG KOMM.PLANLEGGING.) HØRINGSUTT. TIL BEGR. HØRING TIL A1a, A2a og A2b FRA BRISKEBYEN VEL MED VEDLEGG BREV FRA HK V/ELLEN A. HUSE OG JOH. AASNÆS SØRUM TIL HAMAR SPORTSANLEGG AS V/BYGGERÅD AS OLA DAHL OM VIDERE

6 BEHANDLING AV BRISKEBY GRESSBANE. MANGLENDE DOKUMENTER I UTSENDT7FRAMLAGT MATERIALE GJØR AT DET IKKE ER MULIG Å OVER- HOLDE AVTALT FRAMDRIFTSPLAN. KOMMUNEN HAR IKKE MOTTATT KOMPLETT PLANMATERIALE SOM IKKE LESBARE PDF-FILER OG KOM- PLETTE BESKRIVELSER FOR ALT A1a, A2a OG A2b. DETTE BES OVERSENDT SNAREST, OG NY FREMDRIFT AVHENGER AV MINIMUM INNLEVERT PLAN- MATERIALE, SE AVTALE FRA MØTET ( SE SAMARB. UTVALGET* BRISKEBYEN OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) REF. FRA MØTE MED 4 VELFORENINGER. SAKSBEHANDLINGSFEIL FOR REG.PLANEN TIL BRISKEBY GRESSBANE HØRINGSUTT. FRA SAMARBEIDSUTVALGET REG. PLAN BRISKEBY, BE- GRENSET HØRING, ALT 1a, A2a og a2b. (SE SAMARBEIDSUTVALGET* OG KOMMUNAL PLANLEGGING) BREV TIL PLANAVD. HK FRA ADVOKAT DYRE ØSTBY OM MANGLENDE PLANMATERIALE SAMARBEIDSUTVALGETS HØRINGSUTT. TIL REV. REG.PLAN FOR BRISKEBY GRESSBANE. BEGRUNNER HVORFOR ANLEGGET ØKONOMISK, AREALMESSIG OG I VOLUM BØR UTLØSE FORMELL KONSEKVENSANA- LYSE (KU). VI PEKER PÅ SAKSBEHANDLINGSFEIL I FORHOLD TIL FOR- SKRIFTSRNDRING OM KONSEKVENSANALYSER AV VI PEKER OGSÅ PÅ RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER (RPR) FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING (JFR PKT 2 MÅL FOR RPR VED KGL. RES. 20.AUG 2003) SENDT SOM VEDLEGG TIL KLAGEBREV (SE SAMARBEIDSUTVALGET', BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING) SAMARBEIDSUTVALGETS 2.HØRING OG ARGUMENTER FOR KU NOTAT FRA HAMAR SPORTSANLEGG MED NYE TALL. (NOTATET MANGLER) NY KALKYLE ER 279 MILL KR. FOR ALT. A2a. I DES 2004 VAR KALKYLEN 150. MILL. KR. BRISKEBYEN VELS KALKYLE ER NÅ 512 MILL. KR MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNEUTVIKLINGSKOMITEEN. SAKER: KDP VEG OG TRAFIKK KDP SØRØSTRE BYDELER KDP STRANDSONEN. CA BRISKEBYEN VEL MED NOTAT/BREV TIL HAMAR FORMANNSKAP KRONIKK I HAMAR ARBEIDERBLAD VED STYRET I BRISKEBYEN VEL «BRISKEBYPLANEN I RETUR.» (SE SAMARB. UTVALGET*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BRISKEBYEN VEL BER HAMAR FORMANNSKAP SENDE BRISKEBY- PLANEN UT TIL NYTT OFF. ETTERSYN SAKSPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET OG SAKSFRAMLEGG FOR 2.GANGS BEHANDLING (ELLER NYTT OFF. ETTERSYN) DES BRISKEBYEN VELS MERKNADER TIL HØRINGSUTT. FRA 1. FYLKESMANNEN 2. STATENS VEGVESEN 3. FYLKESKOMMUNEN BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN OPPDRAGSBEKREFTELSE FRA MAGELI &CO MED AVKLARING AV FØLGENDE SPØRSMÅL: 1. NY FORMELL HØRING 2. KONSEKVENSUTREDNING.

7 MAGELI &CO: REG.PLANEN, SPØRSMÅL KNYTTET TIL SAKSBEHANDLING BRISKEBYEN PARK AS OG ELMONTASJE EIENDOM AS KLAGE PÅ SAKS- BEHANDLING, REG.PLAN FOR BRISKEBYOMRÅDET STORHAMAR ISHOCKEY UTTALER BEKYMRING FOR FINANSIELL RISIKO OG AT IDRETTEN ELLERS IKKE VIL BLI NOK TILGODESETT.. HARALD ARNTSEN, NESTLEDER MAGELI &CO SENDER NOTAT TIL BRISKEBYEN VEL OM OFF. HØRING OG KONSEKVENSUTREDNING MØTEINNLEGG OM BRISKEBY: ØKONOMI, PRISEN NESTEN DOBLES TRANSP. TIL ÅPENT MØTE OM BRISKEBY FRA BRISKEBYEN VEL PROTOKOLL FRA MØTE KOMMUNEUTVIKLINGSKOMITEEN. PER I MORKEN GIKK GJENNOM BAKGRUNNEN FOR HAMAR PARK OG BEHOVET FOR Å KNYTTE SETERLØKKA TIL PARKEN. 2 ALTERNATIVER FOR RING- GATAS FORLENGELSE. FRAMDRIFTSPLAN FOR KDP SØRØSTRE BYDELER PGA REG.PLAN FOR BRISKEBY STADION. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, HAMAR PARK*, BRISKEBY, SØRØSTRE BYDELER OG KOMM.PLANLEGGING) NOTATER FRA INNLEGG OG SPØRSMÅL PÅ ÅPENT MØTE OM BRISKEBY MED ARBEIDERPARTIET, PLANAVD., HAMAR SPORTSANLEGG OG HAM- KAM NOTAT FRA INNLEGG AV TRULS HÅKONSEN, HAMKAM NOTAT OM INNHOLD I INNLEGG PÅ ÅPENT MØTE FRA SAMARBEIDS- UTVALGET NOTAT OM PLASSER OG STEMMER I KOMMUNESTYRET INNK. MØTE KOMM.STYRE. VEDTAK REG.PLAN BRISKEBY STADION. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBY, KOMM.STYRE OG KOMM.PLANL) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAK: HAMAR SPORTSANLEGG AS-FINANSIERING. TILLEGGSSAKLISTE V/METTE BRAATHEN. (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, BRISKEBY, FORM SKAP OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA JAN LARSEN/BRITT HAUGEN KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA BEBOERE KLAGE PÅ VEDTAK I KOMM.STYRET REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA SAMARBEIDSUTVALGET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY, KOMM.STYRE OG KOMM.PLANLEGGING.) KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA BRISKEBY VEL TIL FYLKES- MANNEN KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA HOLSET VEL KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA AS SKOGVEIEN 10/ VANGS- VEGEN 155 DA V/ERIK JACOBSEN KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY FRA BRISKEBYEN VELFORENING SU KLAGER TIL FYLKESMANNEN PÅ VEDTAK OM REG.PLAN VEDLEGG 1: VÅR HØRINGSUTT. AV VEDLEGG 2: VÅR HØRINGSUTT. TIL REV.REG.PLAN AV VEDLEGG 3: VÅR HØRINGSUTT. OM SAKSBEHANDLING AV VEDLEGG 4: UTT.FRA DISEN HAGEBYS VEL OM MANGL. SAKS- DOKUMENTER. VEDLEGG 5. VÅR UTT. OM PLANLEGGING I BYDELEN ØSTBYEN I HAMAR OM BARNAS TRAFIKKSIKKERHET, OPPVEKSTMILJØ, SKOLE- VEIER OG FREMMEDKJØRING/FREMMEDPARKERING AV KLAGE TIL STATENS VEGVESEN OM REG. PLAN FOR BRISKEBY FRA BRISKEBYEN VELFORENING. MARS 2006 FORSLAG OM BEVILGNING TIL FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN

8 FRA SAKSBEHANDLER KARI NILSEN. DET BEVILGES KR AV EN TOTALPRIS PÅ KR. DENNE FORMINGSVEILEDEREN ER ALDRI LAGT FRAM TIL VEDTAK I FORM.SKAPET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION BRISKEBYEN OG KOMM.PLANLEGGING.) SVAR FRA FYLKESKOMMUNEN V/REIDAR AASGAARD TIL BRISKEBYEN VEL OM INNSIGELSE INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: FREDNING OUSTAD MEK. VERKSTED, FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN, PROSJEKT NATURROM, FEHN SYMPOSIET 2006, MIDLER TIL STIFTELSEN «BIOINN» (SE SAMARB.UTVAL- GET, FORM SKAPET, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING..) BEVILGNING TIL FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN. SAKSFRAM- LEGG VED KARI NILSEN. FORSLAG OM KR. SAKSARKIV NR 05/02754 FORMINGSVEILEDER ER ENNÅ IKKE VEDTATT PR OKT BREV FRA TOTALPROSJEKT AS V/SVEIN RYGG MED VARSEL OM OPPSTART PLANPROGRAM FOR HAMAR STADION. TILTAKSHAVER ER HAMAR SPORTSANLEGG AS (HSA) (SE SAMARB. UTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) SAMLET SAKSFRAMSTILLING PÅ BEHANDLING AV KLAGER TIL REG AV HAMAR STADION TIL FORM. SKAP I SAK 0075/ INNK. MØTE FORM SKAPET. SAKER: KLAGESAK BRISKEBY GRESSBANE, TJUVHOLMEN FRIOMRÅDE, FORVALTNINGSREFORMEN OG AVFALLSPLAN FOR (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, FORMANNSKAPET OG KDP STRANDSONEN) MØTE KOMM.UTV.KOM. KDP SØRØSTRE BYDELER. INNLEGG FRA ØST- BYEN VEL. KDP VEG OG TRAFIKK. (SE SAMARB.UTV.*, BRISKEBY, SØR- ØSTRE BYDELER, KDP VEG OG TRAFIKK OG KOMM.PLANLEGGING INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE OM FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN V/KARI NILSEN. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, BRIS- KEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) FRIST FOR MERKNADER TIL PLANPROGRAM FOR HAMAR STADION. ANNONSE FRA TOTALPROSJEKT AS. (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING) SWECO OG GRØNERS NOTAT TIL OLE CHR. BANG, HK, OM VEGSYSTEM I ØSTBYEN (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBYEN OG KOMM.PLANL.) REF. FRA MØTET I SAMARBEIDSUTVALGET INNK. MØTE FORM.SKAPET. SAK: HAMAR SPORTSANLEGG, FINANSIERING (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION OG FORMANNSKAP) INNK.MØTE FORM.SKAPET. SAKER: EIENDOMSFORVALTNING (MANDAT) HAMAR SPORTSANLEGG (FINANSIERING), KDP STAVSBERG, STEDSUTV.- ØVRE VANG. (SE SAMARBEIDSUTVALGET* OG DISSE TEMA) INNK. TIL MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET INNK.MØTE I FORMANNSKAPET. SAKER: HAMAR STADION, PLAN- PROGRAM, KLAGE PÅ REG.PLAN FOR BRISKEBY, REV. AV KDP SØRØSTRE BYDELER-RINGGATAS FORLENGELSE, UTBYGGINGSAVTALER, UTBYG- GING AV STRANDSONEN OG VENNSKAPSBYSAMARBEID. (SE SAMAR- BEIDSUTVALGET*, STADION, FORMANNSKAP, KDP SØRØSTRE BYDELER HAMAR PARK OG STRANDSONEN) SVAR PÅ KLAGE FRA FYLKESMANNEN I HEDMARK REVISJON AV KDP SØRØSTRE BYDELER OG RINGGATAS FORLENGELSE TIL OFF. ETTERSYN. HENSIKT NY TRASE FOR RINGGATA, AREALBRUK OG BEBYGG. PÅ UTSTILLINGSPLASSEN NÆR HAMAR PARK. 3 ALT FOR

9 RINGGATA OG 2 ALT FOR UTST. PLASSEN INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: TERTIALRAPPORTER, SJUKEHUSET INNLANDET, LOVISENBERG SKOLE, UTLÅN HAMAR ENERGI HOLDING. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, KOMM.PLANL., STADION, BRISKEBY* OG FORMANNSKAP.) VARSEL OM OPPSTART AV PLANPROGRAM FOR BOLIG OG NÆRINGSUT- VIKLING PÅ ESPERNOMRÅDET V/ LARKAS AS. TILTAKSHAVER ER ESPERN EIENDOM AS. (SE SAMARB.UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM. PLANLEGGING.) FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN, TIL ÅPENT MØTE. (SE OG UNDER KOMM. PLANL.) NOTAT FRA MØTE OM VANGSVEGEN SVAR PÅ KLAGE FOR REG. PLAN BRISKEBY STADION FRA FYLKESMANNEN TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER SAMLET SAKSFRAMSTILLING FOR BYUTVIKLING/REGULERING BRISKEBYEN, POLITIHUS, VANGSVEGEN OG NYGATA 14, V/JOH. AASNÆS SØRUM. 15,11,2006 INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: PLAN FOR TJUVHOLMEN FRIOMRÅDE OG BÅTHAVN, ORIENTERING OM BYUTVIKLING LANGS VANGSVEGEN, REG.PLAN GRUSTAK IMERSLUND MIDTRE, AVSL. GR.STØY, PREMISSER FOR UTBYGGINGSAVTALER I STRANDSONEN. (SE SAMARBEIDSUTVAL- GET, FORMANNSKAPET OG STRANDSONEN.) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE 2007 BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN MERKNADER TIL NABOVARSEL FOR G.NR.1, B.NR KART NORDRE DELER AV BRISKEBYEN, OMFORMINGSAREALER. (SE SAM- ARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING:) MAIL OM VELFORENINGENES ROLLE I APS VALGPROGRAM MØTE MED LEDER BRISKEBY VEL NOTAT OM GRUPPEMØTE MED HOLSET/BRISKEBYEN VEL KL NOTAT FRA INFOMØTE OM BRISKEBY OG POLITIHUS TRAFIKKVURDERINGER ESPERN AV SWECO GRØNER FOR LARKAS AS (SMEDVIG-GEUPPEN) (SE SAMARB.UTV.*, BRISKEBY OG KOMM.PLANL.) FEB.2007? INFO OM SPORTSANLEGGENE TIL FORM SKAPET SAK 07/1503 VED METTE BRAATHEN, RÅDMANNSKONTORET. VÅREN 2007 INFO PÅ HK'S HJ.SIDER OM PLANARBEID FOR BRISKEBY NORD REFERAT FRA STYREMØTE I BRISKEBYEN VEL INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: REVISJON AV KDP SØRØSTRE BYDELER, -RINGGATAS FORLENGELSE, REG.PLAN FOR NORDRE DEL AV BRISKEBY, LOKAL ENERGIUTREDNING FOR HAMAR, RENOVASJON AV HUSHOLD- NINGSAVFALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, SØRØSTRE BYDELER *, BRISKEBYEN, KOMM.PLANLEGGING, KDP VEG OG TRANSPORT OG FORMANNSKAPET.) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE REG.PLANEN FOR NORDRE BRISKEBY INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: PLANPROGRAM FOR ESPERN, KOMM. DELPLAN FOR DOVREBANEN OG E6 I EIDSVOLL OG STANGE, FORSKUT- TERING AV RUNDKJØRING VED BRYGGERIET, EVALUERING AV BOLIG- PLANEN , PLANPROGRAM FOR SMAT, ENERGIUTREDNING 2006, STRATEGINOTAT 2007, HØRING OM FREMTIDIG REGIONDELING, SØKN.

10 OM DISP, FRA KRAV TIL KVARTALSLEKEPLASS, ANDEDAMMEN I HAMAR PARK OG EVALUERING AV KOMITEMODELLEN. (SE SAMARB.UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBY, HAMAR PARK OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: SLUTTBEH. REG.PLAN NORDRE DELER AV BRISKEBYEN, OMREG. AV ARENAVEIEN 1 OG NABOEIENDOM I BRISKE BYEN, KULTURHUS STORTORGET, VIDEREFØRING, NY BARNEHAGE PÅ VOLLJORDET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBY*, KULTURHUS, KOMM.PLANL, FORMANNSKAP) INNK.MØTE KOMM.STYRET. SAKER: SLUTTBEH. REG.PLAN FOR BRISKE- BY NORD, ØKONOMIPLAN , EIENDOMSFORVALTNINGSPROS- JEKT, EVALUERING AV BOLIGPLANEN OG NÆRMILJØANLEGG VED LOVI- SENBERG SKOLE. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, KOMM.STYRET* OG BRISKEBYEN) FOLKEMØTE? INNHOLD. VISTA- ANALYSEN OG KU NOTAT MØTEPLAN ÅPENT MØTE PÅ SCANDIC. (SE S.UTVALGET*) MAIL TIL S.UTVALGETS MEDL. INNHOLD MØTE SCANDIC. (SE S.UTV.*) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: RV 222 STRANDGATA GATEOMBYGGING, REG. ENDR. GRØNNEGT ,KIRKEGT 11 OG KVARTAL 34 OG 37 SLUTT- BEHANDLING, REG.PLAN GÅLÅSHOLMEN NÆRINGSPARK, MANGFOLD- PLANEN, ENDR. AV VEDTEKTER, STRANDSONEN INFRASTRUKTUR HA- MAR KF, FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT -FINANSFORVALTNINGEN I HAMAR KOMMUNE OG RÅDMANNENS VURDERING OG SELSKAPSKON- TROLL AV HIAS IKS. (SE SAMARB. UTVALGET*, FORM.SKAP, BRISKEBYEN, VANG OG KOMM.PLANLEGGING.) ? INVIT. TIL FOLKEMØTE PÅ SCANDIC FRA HOLSET OG BRISKEBYEN VEL MED SAMARBEIDSUTVALGET SOM ARRANGØRER. SEPT 2007? ER GRANSKNING AV HAMAR SPORTSANLEGG NØDVENDIG? SJEKK DATO AV HOLSET OG BRISKEBYEN VEL SEPT 2007? SELGER ARVESØLVET FOR Å FINANSIERE NYTT TOPPFOTBALLANLEGG. AV JAN LARSEN, BRISKEBYEN VEL BREV TIL PLANAVDELINGEN FRA BRISKEBYEN VEL OM ROLLEAVKLA- RING OG TRAFIKKANALYSER.. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BIRSKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) MAIL TIL/FRA STATENS VEGVESEN TIL BRISKEBY VEL OM TRAFIKK- BEREGNINGER. OPPL OM NYSKAPT TURPRODUKSJON PÅ 6000 BILER FRA HA. (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANL.) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: STØYSKJERMER LANGS VOGNVEGEN OG FØRSTEBEHANDLING AV REG.PLAN FOR ESPERN. (SE SAMARB.UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBYEN, STAVSBERG OG KOMM.PLANLEGGING.) HØRINGSUTT. FRA BRISKEBYEN VEL TIL HAMAR STADION. (MANGLER) INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR ESPERN, 1.GANGS, OFF. ETTERSYN, KOMMUNEPLANMELDING FOR HAMAR, KDP VEG OG TRANS PORT, HAMARREGIONEN FJERNVARME AS, SELSKAPSKONTROLL REV. RAPPORT FINANSFORVALTNING FOR HOA AS OG HAMAR ENERGI HOLDING AS. FØR MØTET EN ORIENTERING OM STATUS REG.PLAN OG KU FOR HAMAR STADION. ETTER MØTET EIERMØTE I HAMAR ENERGI HOLDING AS. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION*, BRISKEBY, ESPERN, KOMM.PLANLEGGING OG FORMSKAP.) TRAFIKKNOTAT FRA MULTICONSULT TIL REG. AV STADION. (MANGLER) INNK.MØTE KOMM.STYRET. SAKER: KDP FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV, NØKKELBOKSER FOR ELDRE, IKT-STRATEGI, TERTIALRAP-

11 PORTER, VURDERING AV KOMMUNENS FONDS PR , SELSKAPS- KONTROLL FINANSFORVALTNINGEN I HOA AS OG HAMAR ENERGI HOLDING AS (HEH) OG KOMMUNEPLANMELDING. (SE SAMARB.UTVALGET KOMM.STYRE, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) TILLEGGSHØRING FRA BRISKEBYEN VEL OM HAMAR STADION OG FUGL- SETHMYRA. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBYEN* OG KOMM.PLANL OG STADION) HAMAR STADION. KART MED HØYDEANGIVELSER INNK.MØTE FORM SKAP.SAKER: EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTIL- TREDELSE A.PEDERSENS GT 24, REG.PLAN HAMAR STADION, 2.GANGS BEHANDLING. ( SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, STADION BRISKEBYEN* OG KOMMUNAL PLANLEGGING) MAIL OM ISLEGGING PÅ BANE I BRISKEBYEN, DAG MARTIN MOEN RAPPORT EVALUERUNGSGRUPPEN ESPERN BRU. VEDLEGG TIL MØTE I FORM.SKAPET SAK 97 DEN (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORM. SKAP, ESPERN, BRISKEBYEN* OG KOMM.PLANLEGGING.) NOTAT FRA ULF TELLEFSEN, EVALUERINGSRAPPORT FOR 2 PARALLELL- OPPDRAG, BRULØSNINGER TIL ESPERN FRA STANGEVEIEN/BRUGATA. (SE SAMARB.UTV.*,ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) REG. PLAN FOR KRYSS BRUGATA/STANGEVEIEN. VARSEL OM OPPSTART SENDT UT V/ELLEN HUSE OG JOH. AASNÆS SØRUM (SE SAMARB.UTVALGET*; ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) 2008 BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN REG.PLAN FOR ESPERN MED KU UT TIL OFF ETTERSYN (SE SAMARB.UTV. ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) HØRINGSUTT. FRA BRISKEBYEN VEL ANG. REG.PLAN FOR KRYSS MEL- LOM STANGEVEIEN OG BRUGATA. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) NOTATER FRA MØTE I HAMAR FORMANNSKAP: ORIENTERING OM STORHAMAR V/TORE TOMTER KULTURSJEFEN OM MIDLER TIL IDRETTEN WIGGO SUNDMOEN HOA OM TRENINGSPRISER OG UTGIFTER STATUS HAMAR SPORTSANLEGG V/ERIK STENSRUD INNK. MØTE FORM. SKAP. SAKER: REG.PLAN KRYSS STANGEVEGEN/BRU- GATA OG ESPERN BRU, REG.PLAN FLEKKENGA BARNEHAGE, INGEBERG, KDP IDRETT OG FYS.AKTIVITET, EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTIL- TREDELSE, A.PEDERSENS GT 24 VED BRISKEBY GRESSBANE AS OG BRIS- KEBY EIENDOM 1 AS, REGLER FOR ØKT ÅPENHET OG ROLLEKLARHET I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER OG TILBAKEKJØP AV FUGLSETH- TOMTA. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, ØVRE VANG, BRISKEBYEN*, STADION, KOMM.PLANL., OG LOVER/REGLER.) EKSPROPRIASJON AV ANDREAS PEDERSENSGT INNK. FORM.SKAP.SAKER: KULTURMINNEVERN VED PLANL. AV ESPERN BRU., SPORPLAN FOR HAMAR STASJON, DRIFTSTILSKUDD HAMAR OL- AMFI OG STORHAMAR ISHALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, ESPERN, BRISKEBYEN* OG FORMANNSKAP) NYTT BREV TIL MILJØDEPARTEMENTET FRA HOLSET VEL, BRISKEBYEN VEL OG SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR MED VEDLEGG TIL BREV AV MED BREV FRA 5 SÆRFORBUND OM ERSTATNINGSANLEGG FOR HAMAR STADION. (SE SAMARBEIDSUTVALG*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.)

12 SAMARBEIDSUTVALGETS HØRINGSUTTALELSE TIL REG. PLANEN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PL.) BRISKEBYEN VELS HØRINGSUTTALELSE TIL REG. PLANEN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBYEN OG KOMM.PLANL.) INSTANSER BEKREFTES LEVERT HØRINGUTTALELSE TIL REG.PLANEN FOR ESPERN. 3 INSTANSER HAR FREMMET INNSIGELSER. (SE SAMARB.- UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAPET. SAKER: GENERALFORSAMLING I SELSKAPER HVOR HAMAR KOMMUNE HAR EIERSKAP OG REG.PLAN HAMAR STADION OMGJØRING/KLAGE. (SE STADION*, SAMARBEIDSUTVALGET OG FOR- MANNSKAPET.) UTSKRIFT HENV. TIL HK V/SVERRE KRISTIANSEN ANG. ULIKE TALL FOR AREAL I SANGENS OG MUSIKKENS HUS, DETTE SKAPER STORE PROB- LEMER FOR FRAMDRIFT I PROSJEKT KULTURHUS, IFØLGE TROND E. JOHANSEN, HEDMARK OG OPPLAND MUSIKKRÅD SVARBREV TIL HOLSET VEL V/JOHN-ARNE LIEN FRA MILJØVERNDEPAR- TEMENTET V/DIR BJØRN C. HORGEN VEDR. REG.PLAN FOR HAMAR STADION. (SE SAMARB.UTVAL GET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PL.) INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER. E6 STANGE- RINGSAKER, ENDR I LOVER OM BO OG DRIVEPLIKT, SKOLEUTREDNING, EKSPROPRIASJON FRED- VANG ALLE 22, SPØRRETIME. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANN- SKAP, KOMM.PLANL, BRISKEBY* OG LOVER/REGLER) MAIL FRA HOLSET VEL V/JOHN-ARNE LIEN ANG KLAGEBEHANDLING OM REG.PLAN FOR HAMAR STADION. FYLKESMANNEN MELDER AT DE IKKE HAR NOK PLANFAGLIG KOMPETANSE,OG DE HAR OVERSENDT SAKEN TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE. HOLSET VEL SIER AT FYLKESKOMMUNEN SELV ER HØRINGSINSTANS I SAKEN, OG SÅLEDES ER DE PART, IFØLGE FORVALTNINGSLOVENS 6. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING:) SAMARBEIDSUTVALGETS BREV TIL FYLKESMANNEN I HEDMARK OM BE- HANDLINGSTID OG OBJEKTIV PLANFAGLIG VURDERING AV KLAGE PÅ REG.PLANEN FOR HAMAR STADION. (SE SAMARBEIDUTVALGET*, BRISKE BY, STADION OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BREV TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET V/ERIK SOLHEIM FRA SAMAR- BEIDSUTVALGET OM BEH. AV KLAGESAK FOR REG PLAN. HAMAR STADION. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM. PLANLEGGING.) SVARBREV TIL SAMARB.UTVALGET FRA FYLKESMANNEN I HEDMARK V/DIR. JAN LÅNKAN OG S.RÅDG. MAGNE DJUP VEDR. KLAGE PÅ REG. PLAN FOR HAMAR STADION. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, BRIS- KEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BREV FRA MILJØVERNDEPARTEMENTET MED SVAR PÅ BREV AV OG VEDR. REG.PLAN FOR HAMAR STADION V/AVD. DIR BJØRN C. HORGEN. (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PL.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: NASJONAL TRANSPORTPLAN, FRED- NING OUSTAD MEK. VERKSTED, REG.PLAN HAMAR STADION, OMGJØ- RING/KLAGE, LEKEPLASS I SAGVEIEN, KDP KLIMAHANDLINGSPLAN, KDP VEG OG TRANSPORT, PLAN FOR SKOLEUTVIKLING. ORIENTERING OM BØRSTAD IDRETTSPARK V/ERIK STENSRUD. (SE STADION*, BRISKEBY, SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KDP VEG OG TRAN- SPORT.) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE

13 2009 KOMMER SENERE 2010 BRISKEBY GRESSBANE ÅR 2010 UTKAST TIL KRONIKK FRA BRISKEBYEN VEL FORELØPIG KART OVER BØRSTAD IDRETTSPARK. (SE SAMARBEIDSUT- VALGET, STADION OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) REF.FRA KOMMUNESTYRET: NOTAT FRA DEBATTEN OM GRANSKNING. SE SAMARBEIDSUTVALGET*, KOMMUNESTYRET, STADION OG BRISKE- BYEN) MAILER FRA POLITIKERE OM GRANSKNING I STADION/BRISKEBY-SAKEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, KOMMUNESTYRET, STADION OG BRISKE- BYEN.) HAMAR SPORTSANLEGG, UNDERSØKELSE. SAMLET SAKSFRAMSTILLING TIL HAMAR FORMANNSKAP OG HAMAR KOMMUNESTYRE AV METTE BRAATHEN, RÅDMANNSKONTORET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, KOM- MUNESTYRET, STADION OG BRISKEBYEN) MAIL TIL KOMMUNEN FRA BRISKEBYEN VEL MED SPØRSMÅL OM ET MØTE. BLE BESVART MED AT DET NÅ IKKE VAR TID MAIL TIL KOMMUNEN FRA BRISKEBYEN VEL OM VEDTAK I KOMMUNE- STYRET AV OM TRAFIKKSIKRING OG BYDELSUTVIKLING. DET ANDRE SPØRSMÅL GJALDT KUNSTGRESS/ISLEGGING PÅ BRISKEBY GRESS BANE. (SE NEDENFOR) SVAR PÅ MAIL FRA KARI NILSEN: OVERLATER TIL TDA Å SVARE PÅ TRA- FIKKSIKRING OG BRISKEBY, MEN HAR IKKE AVSATT MIDLER TIL BYDELS- UTVIKLING I DET ER KUN ET ADMINISTRATIVT VEDTAK Å UTVIDE VIRKSOMHETEN PÅ BRISKEBY GRESSBANE. DETTE VAR OGSÅ SAK I BREV FRA SU TIL HK DEN OG I RAPPORT TIL HK FRA BRISKEBYEN VEL V/JØRGEN ROGNE DEN (S.D.) DET GJALDT MIDLER TIL LOKALE TILTAK, IFØLGE KDP SØRØSTRE BYDELER. (SE SAMARB.UTVALGET*, BRISKEBYEN OG KOMMUNAL PLANLEGGING SAMARBEIDSUTVALGETS BREV TIL KONTROLLUTVALGET. VI VISER TIL MØTET MED VELFORENINGENE , HVOR FLERE REG.SAKER BLE BELYST MED GRUNNLAG I KRAV OM FORUTSIGBARHET, PLANKVALITET OG MEDVIRKNING. VI ERFARER AT FORVALTNINGSKVALITETEN IKKE ER TILFREDSSTILLENDE. DETTE HAR OGSÅ FORMANNSKAP OG KOMMUNE- STYRET ERKJENT, VI HENSTILLER DERFOR TIL KONTROLLKOMITEEN AT OGSÅ HAMAR KOMMUNES FORVALTNING OMFATTES AV GRANSKINGEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION, BRISKEBY, VELFORENINGENE OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BEFARING VEDR PLANPROGRAM FOR JERNBANEVERKSTEDET, GODS- OMRÅDET OG ERSPERN BRU. HK, FYLKESMYNDIGHETER OG MILJØ- VERNDEPARTEMENTET MAILER OG APPELL FRA BRISKEBYEN VEL V/LEDER JAN LARSEN TIL BEFARINGENS DELTAGERE. SAMARBEIDSUTVALGET V/GUNNAR W. HOLM HADDE OGSÅ ET KORT INNLEGG ETTERSENDT HØRINGSUTT FOR ALT TIL ESPERN BRU FRA BRISKEBYEN VEL. (SE SAMARB.UTVALGET*, BRISKEBYEN OG KOMM.PLANL.) HISTORIKK-SKJEMA FRA BRISKEBYEN VEL.

14 AUG 2010 EKSEMPLER PÅ FEIL I FORVALTNINGEN. FLERE DOKUMENTER. AUG 2010 EKSEMPLER PÅ MINDRE VESENTLIGE ENDRINGER. DIV. TEGNINGER INNK MØTE FORM SKAP. SAK: TILFØRSEL AV KAPITAL TIL SPORTSAN- LEGGENE. BEHOV FOR 40 MILL KR I EGENKAPITAL OG 20 MILL KR I GARANTI. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION, BRISKEBY, FORMANN- SKAP OG KOMM. PLANLEGGING.) EIERMØTE I HAMAR ENERGI HOLDING AS UTT. FRA BRISKEBYEN VEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR SAGVEGEN 51 OG 53. (SE SAMARB.UTV.*, BRISKEBY OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: SLUTTBEH. GATEBRUKSPLAN FOR STRANDGATA OG FOR REG AV KVARTAL 54 (HERVOLD), PROGR.FOR REG. PLANER MED KU FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE OG FOR HAMAR STASJON, ENDR. AV REG PLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 KULTURHUS, STEDS UTVIKLING HJELLUM, BØRSTAD IDRETTSPARK, GRUNNERVERV, STRATE- GISK NÆRINGSPLAN FOR HAMAR , FORL. AV NASJONALAN- LEGGSAVTALE FOR VIKINGESKIPET, ÅRSMELDING FOR FINANSFORVALT- NINGEN 2009 OG ANKERSKOGEN SVØMMEHALL, FORH. TIL ARKITEKTEN. (SE SAMARB. UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBY, KULTURHUS, ESPERN OG KOMM.PLANLEGGING.) MØTE I KONTROLLUTVALGET, SE SAKSLISTE S.62 I INNK. KOMM.STYRE. (SE SAMARB.UTVALGET, KOMM.STYRE, STADION, BRISKEBY OG KOMM. PLANLEGGING) INNK.MØTE FORM SKAP: SAKER:VIDEREFØRING ANKERSKOGEN SVØMME HALL, UTBYGGINGSAVTALER MARTODDEN, REG.PLAN FOR VENGSVEGEN FREDNING AV SKAPPELSGATE 2 OG KIRKEGATA 11, INNHOLD BØRSTAD IDRETTSPARK, KUNSTGRESS PÅ BRISKEBY, HAMKAM OG BRISKEBYSEL- SKAPENE, PLAN FOR FURUBERGET OG FRØBERGSBERGET OG FINANSIE- RING AV SPORTSSELSKAPENE. (SE SAMARB.UTVALGET, FORM.SKAPET, STADION, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK.MØTE KOMM.STYRE.SAKER: SLUTTBEHANDLING REG.PLAN FOR KVARTAL 54, HERVOLD-KVARTALET, STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR HAMAR , INNHOLD BØRSTAD IDRETTSPARK OG REFERAT FRA MØTE I KONTROLLKOMITEEN. (SE SAMARB.UTVALGET*, BRISKEBY, STADION, KOMM.STYRET OG KOMM.PLANLEGGING.) HER SKAL SKRIVES INN STOFF SOM FINNES UNDER SAMARBEIDSUTVALGET, NEDERST STOFF FRA JAN 2011 FORELIGGER: INNK. FORMANNSKAPSMØTE NÅ ONSDAG 19.JAN EN SAK PÅ KARTET ER GAVE PÅ KR TIL DEN HISTORISKE DELEN AV HAMAR PARK. VIKTIGE SAKER NÅ I JAN/FEB ER BRUA TIL ESPERN OG VANGSVEGEN TIL STADION SAMARBEIDSUTVALGET KALLES SANNSYNLIGVIS TIL MØTE TORSDAG 20.JAN 2011 SLUTT- BRISKEBY GRESSBANE OG BRISKEBYEN ESPERN SAKER OM ESPERN BRU ER FORELØPIG LAGT TIL BRISKEBYEN PGA FØLGER INNK.FORM.SKAP: UNDERGANG TIL ESPERN OG STRAT.PLAN FOR HAMAR-

15 REGIONEN*. (SE OG FORM.SKAP OG SAMARBEIDSUTVALGET) VARSEL OM OPPSTART AV PLANPROGRAM FOR BOLIG OG NÆRINGSUT- VIKLING PÅ ESPERNOMRÅDET VED LARKAS AS. TILTAKSHAVER ER ESPERN EIENDOM AS. (SE SAMARB.UTVALGET*., ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) 2007 ESPERN VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR ESPERN, 1.GANGS MED OFF.ETTERSYN, KOMMUNEPLANMELDING FOR HAMAR, KDP VEG OG TRANSPORT, HAMARREGIONEN FJERNVARME AS, SELSKAPSKONTROLL REVISJONSRAPPORT FINANSFORVALTNING HOA AS OG HAMAR ENERGI HOLDING AS. FØR MØTET ORIENTERING OM STATUS FOR REG.PLAN OG KU FOR HAMAR STADION. ETTER MØTET EIERMØTE I HAMAR ENERGI HOLDING AS. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION*, BRISKEBY, KOMM. PLANLEGGING OG FORMANNSKAP.) ESPERN BRU. 2 PARALLELLOPPDRAG: SELBERG OG SWECO REG.PLAN FOR ESPERN. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS- UTREDNING ESPERN REGULERING. LARKAS AS ARKITEKTER. TEGNINGER BESTEMMELSER TIL REG.PLAN FOR ESPERN INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR GRØNNEGT. 92, REG. PLAN FOR ESPERN, REV.PLAN OG NY 1. GANGS BEH., PRIV. REG.PLAN FOR MAXI. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, ESPERN*, FORMANNSKAPET OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) ESPERN BRU, EVALUERINGSRAPPORT. VEDLEGG TIL SAK 97 I FORM.- SKAPET (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, ESPERN, BRISKEBYEN*. KOMMUNAL PLANLEGGING.) NOTAT FRA ULF TELLEFSEN, EVALUERINGSRAPPORT FOR 2 PARALLELL- OPPDRAG BRULØSNINGER TIL ESPERN FRA STANGEVEIEN/BRUGATA. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN. BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) VARSLET OPPSTART AV REG.PLAN FOR KRYSS RIKSVEG 222 STANGE- VEGEN OG BRUGATA. TO ALTERNATIVER FRA KONSULENTGRUPPER. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) 2008 ESPERN REG.PLAN FOR ESPERN MED KU TIL OFF. ETTERSYN. (SE SAMARB.UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) REG.PLAN FOR ESPERN BRU. HØRINGSUTTALELSE FRA BRISKEBYEN VEL GJELDER BRU FRA BRUGTA/STANGEVEIEN. (SE SAMARB. UTVALGET* ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) REG.PLAN FOR ESPERN MED KU FOR OFF. ETTERSYN INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: KULTURMINNEVERN VED PLANL. AV ESPERN BRU, SPORPLAN FOR HAMAR STASJON OG DRIFTSTILSKUDD FOR HAMAR OL-AMFI OG STORHAMAR ISHALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, ERSPERN OG BRISKEBYEN*) HØRINGSUTT. FRA BRISKEBYEN VEL OM REG.PLANEN FOR ESPERN NOTAT/KLADD UTT. TIL REG.PLAN FOR ESPERN SAMARBEIDSUTVALGETS HØRINGSUTTALELSE OM REG. PLAN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM. PLANLEGGING.)

16 BRISKEBYEN VELS HØRINGSUTTALELSE TIL REG.PLANEN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) LISTE OVER 16 INNSENDTE HØRINGSUTTALELSER TIL REG.PLAN FOR ESPERN. INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN, FYLKESKOMMUNEN OG NVE. (SE SAMARB. UTVALGET*, ESPERN, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK. MØTE I FORMANNSKAPET: OPPSTART AV FREDNINGSPLAN FOR JERNBANEVERKSTEDET. (SE UNDER FORM.SKAPET* OG SAMARBEIDSUTVALGET) INNK. MØTE FORM.SKAPET. SAKER: PLANPROGR. FOR REG.PLAN JERN- BANEVERKSTEDET, GODSOMRÅDET OG ESPERN BRU, REG.PLAN FOR FYLKESVEI 115, KIRKEBYENGA -ØSTÅS, REG.PLAN FOR VANG BRENNERI. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, ESPERN*, KOMM.PLANLEGGING OG FOR- MANNSKAP) 2009 ESPERN HØRINGSUTT.TIL PLANPROGRAM FRA BRISKEBYEN VEL HØRINGSUTT. FRA SAMARBEIDSUTVALGET OM PLANPROGRAM FOR JERNBANEVERKSTEDET, GODSOMRÅDET OG ESPERN BRU UTT FRA FYLKESKOMMUNEN OM PLANPROGRAM FOR ESPERN BRU, GODSOMRÅDET OG JERNBANEVERKSTEDET. CA UTKAST TIL UTT. OM PLANPROGR. FOR ESPERN BRU, GODSOMRÅDET OG JERNBANEVERKSTEDET FRA VERNEMYNDIGHET I FYLKET PLANPROGRAM FOR NY BYDEL PÅ ESPERN MÅ FORELEGGES MILJØ- DEPARTEMENTET. INFO PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE. (SE SAMARBEIDS- UTVALGET* OG KOMM.PLANL.) ESPERN MAILER FRA POLITIKERE OM GRANSKNING I STADION/BRISKEBY-SAKEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, KOMM.STYRET, STADION OG BRISKEBYEN) FRIST FOR UTT. OM GRENSEENDRING I ÅKERSVIKA NATURRESERVAT (SE UNDER KOMM. PLANL. OG SAMARBEIDSUTVALGET*) MAIL TIL RED. I HA OM DEKNING AV BEFARING PÅ ESPERN FRA BRISKEBYEN VEL NOTAT TIL DEP. FRA HK FRA BEFARING FYLKESKOMM. SYN PÅ ATKOMSTLØSNINGER I STRANDSONEN MAI/JUNI 2010 ESPERN BRU-HVEM BESTEMMER? KRONIKK I HA VED JAN LARSEN BRISKEBYEN VEL OG GUNNAR W. HOLM, SAMARBEIDSUTVALGET TIL SPØRRETIMEN I KOMM.STYRET FRA FRP (SE OG UNDER POLITIKK) SVAR TIL HK FRA MILJØVERNDEP. OM REG. AV HOVEDATKOMST SOM ÅPNER FOR ANNEN ATKOMST OG KRAV OM KONSEKVENSANALYSE INNK. FORM.SKAP. SAKER: SLUTTBEH. GATEBRUKSPLAN FOR STRAND- GATA OG KVARTAL 54 HERVOLD, PROGR. FOR REG PLANER MED KU FOR NY BYDEL I HAMARS STRANDSONE OG FOR HAMAR STASJON, ENDR AV REG.PLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 KULTURHUS, STEDSUTVIKLING HJELLUM, BØRSTAD IDRETTSPARK, GRUNNERVERV, STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR HAMAR , FORL. AV NASJONALANLEGGS- AVTALE FOR VIKINGESKIPET, ÅRSMELDING FOR FINANSFORVALTNINGEN 2009 OG ANKERSKOGEN SVØMMEHALL, FORH. TIL ARKITEKTEN. (SE SAMARB.UTV*, FORM.SKAP, BRISKEBY, ESPERN, KULTURHUS OG KOMM. PLANLEGGING.) SLUTT-ESPERN

17 HAMAR FORMANNSKAP SAKER REGISTRERT UNDER FORMANNSKAPET KAN VÆRE DELT OPP I FLERE DOKUMENTER PÅ SAMME DATO. SAKER FRA KOMMUNEUTVIKLINGSKOMITEEN UTGJØR OFTE FORARBEID TIL FORMANNSSKAPET. DE ER PLASSERT UNDER KOMMUNAL PLANLEGGING. SAKER SOM BERØRER HAMAR ER OGSÅ PLASSERT UNDER KOMMUNAL PLAN- LEGGING. DE FLESTE SAKER ER REGISTRERT UNDER SAMARBEIDSUTVALGETS OVERSIKT NEDERST I DETTE DOKUMENTREGISTERET. DETTE FORDI SAMARBEIDSUTVAL- GET HAR HOVEDLAGER FOR ALT MATERIALE. DET KAN DERFOR VÆRE NYTTIG Å LETE I DETTE REGISTERET FØRST. DET VISES FORØVRIG TIL REGISTERETS INNHOLDSLISTE. SAKER TIL/FRA DE POLITSKE FORA OG FORVALTNINGEN SKAL VÆRE REGISTRERT OG LAGRET I DET KOMMUNALE ARKIV. SAMARBEIDSUTVALGETS PAPIRARKIV ER MERKET MED REFERANSER TIL DE SAKER/TEMA SOM BERØRER UTVALGETS ARBEID HAMAR FORMANNSKAP INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: TRAFIKKSIKKERHETSTILSKUDD, NYTT SYKEHJEM PÅ KLUKSTUEN, NYTT RÅDHUS, AREALUTNYTTLESE. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, FORMANNSKAP OG KOMM.PLANLEGGING) UTSKRIFT MØTE FORM SKAP HAMAR FORMANNSKAP INNK. MØTE FORM SKAP. SAK: P-POLITIKK FOR HAMAR (MANGLER) FORMANNSKAPET I FELLES MØTE MED STANGE FORM.SKAP DRØFTER REGIONAL UTVIKLINGSANALYSE FOR HAMAR-REGIONEN. (SE SAMARB.- UTVALGET*, FORM.SKAPET OG KOMM. PLANLEGGING.) 2003 HAMAR FORMANNSKAP BREV TIL HAMAR FORMANNSKAP FRA SAMARBEIDSUTVALGET OM H HAMAR PARK OG DENS UTVIKLING, BRUK OG ØKONOMI. VI ER ENGAS- JERT I «KONTAKTUTVALGET FOR HAMAR PARK» FOR Å SKAPE NYTT LIV I PARKEN. VI VIDEREFØRER DERFOR TRADISJONEN FRA «TRÆPLANT- NINGSSELSKABET» FRA 1873, SOM FORESTO ALLEEN I STANGEVEIEN, OG «SELSKAPET FOR HAMAR BYS VEL» PARKEN FYLLER 125 ÅR NESTE ÅR, MED KONSERT, JUBILEUMSBOK OG VANNSPEIL MED FONTENE. DET PÅGÅR NÅ INNSAMLING AV PENGER, OG NÆRINGSLIVET BIDRAR MED GRUNNLAGSINVESTERINGER. VI BER OM Å FÅ SAKEN LØFTET TIL POLI- TISK NIVÅ FOR Å PÅ SKYNDE PROSESSEN DRIFTSMESSIG OG ØKONO- MISK. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORM. SKAP, HAMAR PARK OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) 2004 HAMAR FORMANNSKAP BREV FRA SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER SOM VEDLEGG

18 TIL SAK 0313/04I FORMANNSKAPSMØTE OM HAMMERSBORG, ØVRE ANKERLØKKA. (SE UNDER S-UTVALGET, FORM.SKAP OG KOMM. PLANLEGGING.) VEDLEGG TIL FORM.SKAPETS SAKSLISTE. SAK 368 NY P-POLITIKK FOR HAMAR, SAK 374 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN (SE S-UTVALGET*, FORM. SKAP OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK.MØTE. SAKER: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR HAMAR OG STANGE (SE SAMARBEIDSUTVALGET) INNK. MØTE OM STERKE REGIONER 2006 HAMAR FORMANNSKAP SAKER DETTE ÅRET: SYKEHUSTILBUD I REGIONEN NASJONAL TRANSPORTPLAN E6, JERNBANE OG R25. NÆRINGSPLANEN INNLANDSHOVEDSTADEN SAMARBEID MED MJØSBYENE OG ELVERUM FORVALTNINGSREFORMEN INNK. MØTE. SAK: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT, KOMMUNE ENTREPRENØREN BREV FRA BRISKEBYEN VEL TIL STATENS VEGVESEN.OM REG.PLANEN BRISKEBY GRESSBANE -KLAGE PÅ VEDTAK. (SE SAMARB. UTVALGET*, BRISKEBY OG KOMM.PLANLEGGING) SAKSPROTOKOLL OM PROSJEKT NATURROM SE UNDER SAMARB. UTVALGET OM INNLANDETS NATURSKOLE- SENTER MARS INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: FREDNING OUSTADS MEK, VERKSTED, FORMINGSVEILDER FOR VENGSVEGEN, PROSJEKT NATURROM, FEHN SYMPOSIET 2006, MIDLER TIL STIFTELSEN «BIOINN». (SE SAMARBEIDS- UTVALGET*, STADION, BRISKEBYEN, FROM.SKAP OG KOMM.PLANLEG- GING.) BEVILGNING TIL FORMINGSVEILEDER FOR VANGSVEGEN. SAKSFRAM- LEGG VED KARI NILSEN. FORSLAG OM KR. SAKS NR05/ FORMINGSVEILEDER ENNÅ IKKE VEDTATT PR OKT VEDLEGG TIL MØTE FORM SKAP INNK. MØTE. SAKER: KLAGESAK BRISKEBY GRESSBANE, TJUVHOLMEN FRIOMRÅDE, FORVALTNINGSREFORMEN OG AVFALLSPLAN (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG KDP STRANDSONEN) INNK.MØTE. SAK OM FORVALTNINGSREFORMEN * INNK.MØTE. SAKER: MONTESSORISKOLEN OG NØKKELBOKSER. + VEDLEGG INNK. MØTE. SAKER: KDP VEG OG TRANSPORT, ÅKER GÅRD OG HEDMARK KUNSTNERSENTER (SE SAMARBEIDSUTVALGET*. OG KDP VEG OG TRANS PORT) INNK. MØTE. SAKER: ÅRSRAPPORT KONTROLLUTVALGET, ÅRSMELDIN- GER, ØKONOMIPLAN , NY BRYGGERI-UNDERGANG. (SE SAMARB- UTVALGET, *)

19 INNK.MØTE. SAK: HAMAR SPORTSANLEGG, FINANSIERING. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY OG STADION) INNK. MØTE. SAKER. UTB. AV VOLD OG LUND GÅRD OG ASLAK BOLTS GT.40, HAMAR SPORTSANLEGG, EIENDOMSFORVALTNING (MANDAT) KDP STAVSBERG OG STEDSUTVIKLING FOR ØVRE VANG. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, BRISKEBY GRESSBANE, STADION, KDP STAVSBERG OG STEDSUTV. ØVRE VANG) INNK.MØTE. SAKER: HAMAR STADION, PLANPROGRAM, KLAGE PÅ REG.- PLAN BRISKEBY, KDP SØRØSTREBYDELER-RINGGATAS FORLENGELSE, UTBYGGINGSAVTALER, UTBYGGING AV STRANDSONEN OG VENNSKAPS- BYSAMARBEID. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, STADION, BRISKEBY, FOR- MANNSKAP, KDP SØRØSTRE BYDELER, HAMAR PARK OG KDP STRAND- SONEN.) PLANPROGRAM FOR HAMAR STADION, SAMLET SAKSFRAMSTILLING VED KARI NILSEN, (SE SAMARB.UTVALGET*, STADION, FORM.SKAP OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK.MØTE. SAK: UTVIDELSE AV OMRÅDE FOR EIENDOMSSKATT. (SE SAMARB.UTVALGET) INNK. MØTE. SAK OM JERNBANEUNDERGANG TIL ESPERN OG STRAT. PLAN FOR HAMARREGIONEN. (SE ESPERN* OG SAMARB.UTVALGET) INNK MØTE. SAK OM UTVIDET GRENSE FOR EIENDOMSSKATT. (SE SAM- ARBEIDSUTVALGET) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: TERTIALRAPPORTER, SJUKEHUSET INN- LANDET, LOVISENBERG SKOLE, UTLÅN HAMAR ENERGI HOLDING AS. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, KOMM.PLANL., STADION, BRISKEBY* OG FORMANNSKAP) INNK. MØTE INNK. MØTE. SAKER: TJUVHOLMEN FRIOMRÅDE OG BÅTHAVN, ORIENT. OM BYUTVIKLING LANGS VANGSVEGEN, GRUSTAK IMERSLUND MIDTRE, AVSL.GR.STØY, PREMISSER UTBYGGINGSAVTALER I STRANDSONEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STRANDSONEN, BRISKEBYEN* OG FORM.SKAP) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE SAK 240. INNST. FRA KOMITE FOR BARN OG UNGE OM STATSKIRKENS FREMTID (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, FORM SKAP OG KOMM.PLANL.) INNK.MØTE FORM SKAP. SAK: ØKONOMIRAPPORT. (SE SAMARB.UTVALG*) INNK. MØTE. SAK OM STRANDSONEN, INFRASTRUKTUR OG OPP- RETTELSE AV KOMMUNALT SELSKAP.. (SE STRANDSONEN*) INNK. FORM SKAP.SAKER: UNGDOMSHUSET SEASIDE, SENTERSTRUKTUR OG VAREHANDEL I HEDMARK, STØTTE TIL MAMMUTHUS OG KDP IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, VANG* OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAK: SENTRUMSINITIATIVET I HAMAR. (SE SAM- ARBEIDSUTVALGET*, FORMANNSKAPET OG KOMMUNAL PLANLEGGING) VEDLEGG TIL FORM.SKAPETS SAKSLISTE HAMAR FORMANNSKAP INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: UTEOMRÅDET PÅ RIDABU SKOLE, GODS TERMINALER, STRATEGI OG HØRINGSUTT., STRANDSONE MJØSA, KOM- MUNESTRATEGIKONF. HEDM/OPPLAND. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORM SKAPET, STRANDSONEN*, VANG OG KOMM.PLANLEGGING.) FEB 2007 INFO OM SPORTSANLEGGENE FRA METTE BRAATHEN, RÅDMANNS

20 KONTORET INNK. MØTE FORM SKAP. SAK: SØKNAD OM STØTTE TIL HAMAR OL-AMFI. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*, FORM.SKAPET, OG KOMM. PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAK: SØKNAD OM STORBYMIDLER. (SE SAM- ARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMM.PLANLEGGING) STRATEGINOTAT FORMANNSKAPET (SE FORMANNSKAP*, SAMARB.UTV., OG KOMM.PLANL) INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: KDP STAVSBERG, SLUTTBEHANDLING, REG.PLAN FOR KVARTAL 26, 28 OG STORTORGET, KULTURHUS, PROSJEKT NATURROM. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORM.SKAP, STAVSBERG, KUL TURHUS*, KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER. REVISJON AV KDP SØRØSTRE BYDELER- RINGGATAS FORLENGELSE, REG.PLAN FOR DEL AV NORDRE BRISKEBY, LOKAL ENERGIUTREDNING FOR HAMAR, RENOVASJON AV HUSHOLDNING AVFALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, SØRØSTRE BYDELER*, BRISKEBYEN KOMM.PLANLEGGING, KDP VEG OG TRANSPORT.) VEDLEGG TIL FORM SKAPETS SAKSLISTE INNK.MØTE FORM SKAP. SAKER: PLANPROGRAM REG.PLAN FOR ESPERN KOMM.DELPLAN FOR DOVREBANEN OG E6 LANGS MJØSA I EIDSVOLL OG STANGE, KOMM.FORSKUTTERING AV KRYSS VED BRYGGERIET, EVALUE- RING AV BOLIGPLAN , UTT. TIL PLANPROGRAM FOR SMAT, LOKAL ENERGIUTREDNING 2006, SUPPL TIL STRATEGINOTAT 2007, HØRING OM FREMTIDIG REGIONDELING, SØKN.OM DISP.FRA K,RAV OM KVARTALS- LEKEPLASS, ANDEDAMMEN I HAMAR PARK OG EVALURETING AV KOMITE- MODELLEN. (SE SAMARB.UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBY, HAMAR PARKOG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM SKAP.SAKER: KOMM.PLAN FOR RINGSAKER, SALG AV AKSJER I LABNETT AS, STRATEGINOTAT 2007, HAMAR SOM EN FAIRTRADE- BY?,UTLEIE AV PLASSER OG ROM I SENTRUM.(SE SAMARBEIDSUTVALGET* FORMANNSKAPET OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: REG,PLAN FOR GRØNNEGT. 92 OG FOR GRØNNEGT. 97, STATUS STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT ØVRE VANG, FEHN- SYMPOSIET 2007, STØTTE?, ÅKER GÅRD, SENTER FOR MAT?, KJØP AV AR- BEIDEREN KAFE. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAPET, ØVRE VANG*, OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER. ENDRET PRIV. REG.PLAN FOR MAXI, REG PLAN FOR KVARTAL 26,28 OG STORTORGET, SLUTTBEH. KULTURHUS, EIENDOMSFORVALTNINGSPROSJEKTET, FASE 1 OG NÆRMILJØANLEGG VED LOVISENBERG SKOLE. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAP, VANG, KULTURHUS* OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK. MØTE BOLIGPLANEN FOR HAMAR INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: SLUTTBEH.REG.PLAN FOR NORDRE DE- LER AV BRISKEBYEN, OMREG. AV ARENAVEIEN 1 OG NABOEIENDOM I BRISKEBYEN, KULTURHUS, STORTORGET, VIDEREFØRING, NY BARNE- HAGE PÅ VOLLJORDET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, BRISKEBY*. KULTUR HUS, KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: SØKNAD OM 3 TOMANNSBOLIGER I BRENNBAKKVEIEN, BOTILBUD FOR UNGDOM, KDP KLIMAHANDLINGS- PLAN OG STØTTE TIL FART FOR BYGGING AV FOTBALLBANER. (SE SAMAR BEIDSUTVALGET OG KOMMUNAL PLANLEGGING*) VEDLEGG TIL FORM.SKAPETS SAKSLISTE FYLKESDELPLAN FOR GARDERMOEN (SE FORM SKAP*, SAMARB.-

21 UTVALGET OG KOMM.PLANLEGGING.) REG.PLAN FOR HAMAR STADION, 1.GANGS BEHANDLING. SAKSFRAM- LEGG V/ KARI NILSEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION, FORM,SKAP OG KOMM.PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: RETN. LINJER FOR VIDERE PLANL. FOR JERNBANEBRYGGA, UTBYGGINGSAVTALER FOR REG.PLAN MARTODDEN, OPPGRADERING AV PRESTRUDHALLEN OG BYGGESKIKKPRISEN FOR (SE SAMARB. UTV.*, FORM.SKAP, STRANDSONEN OG KOMM.PLANL.) INNK.MØTE FORM.SKAP.SAKER: RV222 STRANDGATA-OMBYGGING, SLUTTBEH. AV REG FOR GRØØNEGT , KIRKEGT 11 OG KVARTAL 34 OG 37, REG.PLAN GÅLÅSHOLMEN NÆRINGSPARK, MANGFOLDSPLANEN, ENDR. AV VEDTEKTER STRANDSONEN INFRASTRUKTUR HAMAR KF, FOR- VALTNINGSREVISJONSRAPPORT OG FINANSFORVALTNINGEN I HAMAR, SAMT RÅDMANNENS VURDERING OG SELSKAPSKONTROLL AV HIAS IKS. (SE SAMARB.UTVALGET*, FORM.SKAP, BRISKEBYEN, STRANDSONEN, VANG OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) BREV TIL PLANAVD.,HK, FRA SAMARB.UTVALGET OM NYE FAKTA I STADIONSAKEN UNDER MØTET PÅ SCANDIC, MENS SAKEN VAR UTE PÅ HØRING. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, FORM.SKAP OG KOMMUNAL PLANLEGGING.) INNK.MØTE FORM.SKAP. SAK. SØKNAD OM ØKT STØTTE TIL KUNST- BANKEN. (SE SAMARBEIDSUTVALGET*) INNK, MØTE FORM.SKAP. SAKER: EVALUERING AV KOMITEMODELLEN, TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2007, VENNSKAPSBYSAMARBEIDET OG KDP IDRETT OG FYS. AKTIVITET. (SE SAMARBEIDSUTVALGET OG KOMMUNAL PLANLEGGING*) INNK. MØTE FORM SKAP. SAKER: STØYSKJERMER LANGS VOGNVEGEN OG FØRSTEBEHANDLING AV REG.PLAN FOR ESPERN. (SE SAMARB. UTV.*, FORM.SKAP, BRISKEBYEN, STAVSBERG OG KOMM.PLANLEGGING.) MAIL TIL PLANAVDELINGEN, HK, FRA SAMARBEIDSUTVALGET: MANGLER SVAR PÅ BREV AV OM AT FAKTAGRUNNLAG I STADIONSAKEN IKKE ER OVERSENDT ALLE BERØRTE PARTER. GRUPPER BLIR STILT PÅ SIDELINJEN I HØRINGSRUNDEN. SAKSBEHANDLINGSFEIL HVIS TRAFIKK- BEREGNINGER, VEIUTFORMING,SKOLEVEIER OG KU IKKE ER MED. TRA- FIKKBEREGNINGER I FORH.TIL TRANSPORTPLAN OG SMAT-PLAN MÅ BELYSES. MANGLER LOVET TEMAMØTE OM HØYHUS I HAMAR. (SE SAMARB.UTVALGET, STADION, FORM.SKAP OG KOMM.PLANLEGGING INNK.MØTE FORM.SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR ESPERN, 1.GANGS OG OFF.ETTERSYN, KOMMUNEPLANMELDING FOR HAMAR, KDP VEG OG TRAFIKK, HAMARREG. FJERNVARME AS, SELSKAPSKONTROLL, FINANS- FORVALTNING AV HOA AS OG HAMAR ENERGI HOLDING AS. FØR MØTET ORIENTERING OM STATUS REG.PLAN OG KU FOR HAMAR STADION. ETTER MØTET EIERMØTE I HAMAR ENERGI HOLDING AS. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, STADION*, ESPERN, BRISKEBY, KOMM.- PLANLEGGING, FORMANNSKAP) INNK. MØTE FORM.SKAP. SAKER: KULTURSAKER OG UTBYGG. AV ANKER- SKOGEN SVØMMEHALL. (SE SAMARBEIDSUTVALGET, FORMANNSKAP* OG KOMMUNAL PLANLEGGING) INNK MØTE FORM.SKAP. SAKER: REG.PLAN FOR «SKRENTEN». UTT. OG KLAGE FRA HAMAR BISKOP TIL KULTURHUS PÅ SHELLTOMTA, KLAGE PÅ REG PLAN FOR KULTURHUS PÅ SHELLTOMTA FRA A. GUNNESTAD OG

SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR.

SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. ÅRSMELDING FOR 2009. I året 2009 har Samarbeidsutvalget for velforeninger hatt denne styresammensetningen: Leder: Gunnar W. Holm, Sagatun Vel. Kasserer: Terje

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/3477 SAMLET SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR JERNBANEVERKSTEDET,GODSOMRÅDET OG ESPERN BRU - ORIENTERING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 06/2426 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFREMSTILLING - ORIENTERING OM BYUTVIKLING/REGULERING: BRISKEBY GRESSBANE, POLITIHUS, OMRÅDER LANGS VANGSVEGEN SAMT NYGATA 14 / BOLIGOMR.

Detaljer

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Notatet oppsummerer utredninger og beslutninger forut for utforming av plandokumenter

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2327-9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ESPERNØSTRE DEL AV NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas

Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas 22.09.16 1992 Ble Vang og Hamar en kommune 1994 ble det vinter OL i Innlandet 1998 ble

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 23/13 14.02.2013. Reguleringsplan for Meråker sentrum - førstegangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 23/13 14.02.2013. Reguleringsplan for Meråker sentrum - førstegangs behandling 1 Meråker kommune Arkiv: 2008009 Arkivsaksnr: 2008/1965-86 Saksbehandler: Arild Moen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 23/13 14.02.2013 Reguleringsplan for Meråker - førstegangs behandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/3267 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 251/08 HAMAR FORMANNSKAP 25.06.2008

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT !1.1lilli1(1 1iiijc!,1111 111111111 Geomatikk 09/2738 17 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT /5 Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAIVIAR.JUL -knr.: /7 Deres ref Vår ref 09/2738 (5) 200801528-/SRH Dato 1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 09/626-4 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GODSOMRÅDET/JERNBANEVERKSTEDET/ESPERN BRU - OPPSUMMERING ETTEROFFENTLIGETTERSYN PLANPROGRAM - VIDERE PLANPROSESS Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER 1 I HAMAR, v/gunnar W. Holm, Sagatunveien 14, 2317 Hamar, Tlf. 625 27245, 922 900 36. Hamar 23.02.

SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER 1 I HAMAR, v/gunnar W. Holm, Sagatunveien 14, 2317 Hamar, Tlf. 625 27245, 922 900 36. Hamar 23.02. SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER 1 I HAMAR, v/gunnar W. Holm, Sagatunveien 14, 2317 Hamar, Tlf. 625 27245, 922 900 36. Hamar 23.02.08 HAMAR KOMMUNE VED RÅDMANNEN. HØRINGSUTTALELSE OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3706 Saksnr.: 2011/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3706 Saksnr.: 2011/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3706 Saksnr.: 2011/3084-47 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 03.06.2013 Reguleringsplan Brendstaultunet - føringer fra kommunestyret SAKSFRAMLEGG Utvalg Utvalgssak Møtedato Samfunns- og

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling. Sakstype Utvalg Utv.saksnr.

Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling. Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Side 1 JournalpostID.13/9573 Løpenr. 32 Sakspapir Vår saksbehandler: Helene Holt Palerud 62433123 Sektor for teknikk og miljø - Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

Dobbeltspor snarest. Rotarymøte Kristin Hille Valla

Dobbeltspor snarest. Rotarymøte Kristin Hille Valla Dobbeltspor snarest Rotarymøte 18.10.2016 Kristin Hille Valla Grunnlaget vårt Videreføre målet i gjeldende Ntp i Ntp 2018-2029. Det vil si: Dobbeltspor til Hamar i 2024. Dobbeltspor til Lillehammer 2030.

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1317 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TORPS LEGESENTER- OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 280/08 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/4953-12 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Møtereferatet: Referatet sendes forslagsstiller til gjennomlesning før endelig utsendelse.

Møtereferatet: Referatet sendes forslagsstiller til gjennomlesning før endelig utsendelse. REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Notodden kommune 1 av 5 Kommunens formål med oppstartmøtet (jfr. også pbl 12-8): - Å motta foreløpig informasjon om forslagsstillers intensjoner med sin påtenkte detaljreguleringsplan.

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Teknisk utvalg 03.06.2009 074/09 PS

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Teknisk utvalg 03.06.2009 074/09 PS Moss kommune Saksutredning - reguleringsplan Saksbehandler: Ida Edfeldt Dato: 20.05.2009 Arkivref.: 09/4395/ REGUL- Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Teknisk utvalg 03.06.2009 074/09

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar

Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar Formannskapet i Hamar kommune 06.12.17 Ove Skovdahl Jernbanedirektoratet «Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten ha et helhetlig ansvar for styring og koordinering

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/5534-25 694 Morten Høvik, 25.06.2015 Varsel om vedtak - Fastsetting

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/ / PLA /00 BEAS DRAMMEN oppdatert

Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/ / PLA /00 BEAS DRAMMEN oppdatert DRAMMEN KOMMUNE Vedlegg 9 BYPLAN BILAGSLISTE Saksnr./Arkivkode Lnr Ref Sted Dato 99/14766 003/ PLA 166 016148/00 BEAS DRAMMEN oppdatert 13.05.04 REGULERINGSPLAN FOR NÆRBYVEIEN BOLIGOMRÅDE, DEL AV GBNR.

Detaljer

Hvordan utvikle denne byen?

Hvordan utvikle denne byen? Hvordan utvikle denne byen? Hamar Bevaring Forandring Utvikling Rammebetingelsene Konkurranse om bosetting og arbeidskraft Sterk statlig styring av arealbruk (SMAT) E-6 og to-spors jernbane (infrastruktur)

Detaljer

VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 (NYTT KULTURHUS VED STORTORGET)

VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 (NYTT KULTURHUS VED STORTORGET) Arealplan Til høringsinstanser i hht adresseliste _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Johanne Aasnæs Sørum // 29.06.2010 Tlf: 62 51 06 04 16573/10 10/3036(1) VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0049/05 Komite Plan-plansak 06.04.2005 PS 0017/05 Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg 09.05.2005 PS 0085/05 Komite Plan-plansak 15.06.2005

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planstatus samfunnsutvikling 2014 JUNI

Planstatus samfunnsutvikling 2014 JUNI Samfunnsutvikling Arkivsak-dok. 14/00310-6 Saksbehandler Linn Kopperdal Saksgang Planstatus samfunnsutvikling 2014 JUNI For å sikre at Teknisk utvalg, som er delegert planmyndighet, skal ha god oversikt

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer